Inleiding. Accountants en auditors als "professions" Auditing in Belgie voor de Tweede Wereldoorlog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Accountants en auditors als "professions" Auditing in Belgie voor de Tweede Wereldoorlog"

Transcriptie

1 De oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ( ) Prof. Dr. Ignace De Beelde, Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Faculteit Economie en Bedrijfskunde U. Gent Inleiding In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van het ontstaan van het onafhanke-. lijke auditberoep in Belgie. Een van de doelstellingen van deze bijdrage is verduidelijken hoe de op heden bestaande scheiding tussen revisoren en accountants ontstond. Een tweede doelstelling is aan te geven in welke mate het professionaliseringsproces in Belgie verschilde van dat in Groot-Brittannie, een land dat op het vlak van de beroepsontwikkeling vaak als een referentiepunt beschouwd wordt. Accountants en auditors als "professions" De Angelsaksische literatuur beschouwt onafhankelijke auditors doorgaans als "professionals" (e.g. MAUTZ & SHARAF, 1961; HOOKS, 1991; LEE, 1993; ROSLENDER, 1992). LEE (1995, p. 48) definieert een "profession" als "occupations organized in institutional form, whose practitioners are committed explicitly to serve the public interest, and who offer client services related directly to an intellectually-based body of knowledge". Traditioneel wordt beklemtoond dat dergelijke professionele groepen gekenmerkt worden door zelfregulering, autonomie en zelfcontrole (PAVALKO, 1971). De rol van de Staat wordt doorgaans gezien als beperkt zijnde tot de wettelijke ondersteuning van het monopolie van de beroepsbeoefenaars. Recent Angelsaksisch onderzoek toont echter aan dat de rol van de Staat uitgebreider is dan dat en dat eerder gesproken moet worden van een interactie tussen Staat en beroep (CHUA & POULLAOS, 1993; POULLAOS, 1993; WALKER, 1995; WALKER and SHACKLETON, 1995). In de volgende bladzijden zal dan ook nagegaan worden welke rol de Belgische Staat speelde bij de inrichting van het bedrijfsrevisoraat. Auditing in Belgie voor de Tweede Wereldoorlog De Belgische naamloze vennootschappen waren sinds de invoering van de wet van 18 mei 1873 verplicht de gepubliceerde jaarrekening te laten controleren door een of meer commissarissen (V AN RYN, 1954, nr. 656). Deze commissaris was aangesteld door de algemene vergadering voor een periode van maximum zes jaar. Het mandaat van de commissaris kon hernieuwd worden, maar de algemene vergadering kon hem ook te allen tijde afzetten. De opdracht van de com- 141

2 DE OPRICHTING V AN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN ( ) missaris was ruim gedefinieerd en zijn functie kan omschreven worden als een algemene toezichtsfunctie, waarbij de controle van de jaarrekening slechts een aspect was (OLIVIER, 1996). De commissaris diende de overeenstemming tussen boekingen en realiteit na te gaan en te onderzoeken in hoeverre de noodzakelijke afschrijvingen geboekt waren. Toch was de positie van de commissaris vrij zwak (VAN RYN, 1945, 1954): er waren weinig of geen boekhoudrechtelijke bepalingen (DE BEELDE, 1993; DE RONGE e.a., 1993) en ook bepalingen inzake de kwalificaties van de commissaris ontbraken. Zo waren er geen vereisten inzake bekwaamheid noch inzake onafhankelijkheid (COLLEYE, s.d.). Of de commissaris vergoed zou worden, werd overgelaten aan de algemene vergadering en in vrij veel gevallen was het honorarium van de commissaris afhankelijk van de gerapporteerde winstcijfers. Het ontbreken van een regulering m.b.t. de commissarissen verklaart waarschijnlijk waarom er in Belgie geen duidelijk identificeerbare groep auditors ontstond. Wie wel een identificeerbare groep vormden, waren de "experts-comptables" of accountants, maar ook zij waren niet strikt gereglementeerd. In de eerste helft van deze eeuw kenden zij bijvoorbeeld geen eengemaakte beroepsstructuur noch een algemene regulering m.b.t. kwalificaties of professioneel gedrag. Er waren een aantallokale en regionale associaties, waarvan de eerste opgericht was in 1894, de "Chambre BeIge de Comptables de Liege" (NCAB, 1965). In 1903 werd de "Chambre Syndicale des Experts Comptables/Syndicale Kamer van Boekhouders" opgericht (LEFEBVRE & VAN NUFFEL, 1999) en in de loop van de volgende jaren werden gelijkaardige organisaties gecreeerd in Antwerpen, Brussel, Gent en Namur (NCAB, 1965). Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog bestonden ongeveer 25 dergelijke organisaties. De creatie van de Bankcommissie en haar impact op auditing Na de financiele moeilijkheden van het begin van de jaren dertig werd via het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 de Bankcommissie gecreeerd. Teneinde de Bankcommissie in staat te stellen haar toezicht correct uit te oefenen, werden belangrijke eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige en administratieve organisatie van de banken. Dit leidde tot een duidelijke behoefte aan professionele auditors. Eerder dan deze taak toe te wijzen aan ambtenaren, verkoos men de Bankcommissie te machtigen om bankrevisoren te erkennen. Deze bankrevisoren zouden formeel optreden als beoefenaars van een vrij beroep maar werden tegelijkertijd gereguleerd door de Bankcomrnissie, aan wie zij ook dienden te rapporteren. In banken met de vorm van een naamloze vennootschap had dit kunnen leiden tot een duale controlestructuur met een commissaris die rapporteert aan de algemene vergadering en een bankrevisor die rapporteert aan de Bankcommissie. Teneinde dubbel werk te vermijden werd besloten dat dergelijke financiele instellingen hun commissaris dienden te selecteren uit de lijst van de door de Bankcommissie erkende revisoren, die bijgevolg een dubbele rapporteringsverplichting hadden. 142

3 DE OPRICHTING VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN ( ) De inrichting van een groep erkende revisoren was niet eenvoudig. De Bankcommissie ontving 418 aanvragen tot erkenning in 1936, waarvan er 216 aanvaard werden. Het aantal werd geleidelijk gereduceerd tot 36 in 1940 teneinde de specialisatie in de audit van financiele instellingen te versterken. Het aantal erkende revisoren bleef daarna vrij stabiel (DESOLRE, 1948; BANKCOMMISSIE, 1960). Deze ontwikkeling op het vlak van de bankaudit was belangrijk omdat een duidelijk identificeerbare groep auditspecialisten ontstond. Spijtig genoeg had deze ontwikkeling op dat ogenblik weinig impact buiten de banksector. Initiatieven op het einde van de jaren dertig Op het einde van de jaren dertig werd de regulering van de naamloze vennootschap meer en meer bekritiseerd, hetgeen onder meer leidde tot een aantal voorstellen om striktere eisen te stellen aan de commissaris (COLLEYE, s.d. CES, 1956). Het belangrijkste voorstel was een wetsontwerp dat in 1939 werd voorgelegd door de minister van Justitie, de liberaal JANSON (Pari. St. Kamer, 1939, Dr. 102; RAEMAEKERS, 1957; VAN RYN, 1945), maar dat om evidente redenen nooit wet werd. JANSON wou de onafhankelijkheid van de commissaris versterken en het onmogelijk maken dat de commissaris een andere functie zou vervullen in de vennootschap. In vennootschappen die hunjaarrekening dienden te publiceren zou minstens een commissaris gekozen moeten worden uit een lijst van personen waarvan de kwalificatie als auditor offici eel erkend zou worden. Naar Frans voorbeeld (DE BEELDE, 1997) zou deze erkenning overgelaten worden aan een commissie van drie magistraten. Het wetsontwerp voorzag niet in een organisatie van het auditberoep: de beroepsbeoefenaars dienden zelf te beslissen hoe en op welke wijze zij hun beroep zouden organiseren. Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog Twee naoorlogse ontwikkelingen resulteerden in de uiteindelijke organisatie van het auditberoep in Belgie. Vooreerst was er de uitwerking van de naoorlogse sociale structuur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bereidden zowel de Belgische regering in London als vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties de naoorlogse sociale structuur voor (LUYCKX, 1978; WITTE & CRAEYBECKX, 1985). Een van de belangrijke aspecten van deze socio-economische structuur was de uitbouw van een systeem van betrokkenheid van de werknemers bij het management van ondememingen en sectoren. Op het niveau van de sectoren werden paritaire comites gecreeerd en de wet van 20 september 1948 voerde ondernemingsraden in in alle ondernemingen met meer dan 100 werknemers. Deze ondememingsraden bleken bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van een gereguleerd auditberoep in Belgie. De wet van 1948 schreef immers voor dat de leden van de ondememingsraad een onafhankelijk expert, genaamd een "bedri jfs- 143

4 DE OPRICHTING VAN HET INSTITUUT DER BEDRI1FSREVISOREN ( ) revisor", konden aanspreken om de financiele gegevens te verifieren die zij ontvingen van de ondernemingsleiding. Aangezien in 1948 geen "bedrijfsrevisoren" bestonden, stimuleerde de wet de uiteindelijke creatie van het beroep (VAN RYN, 1954, nr. 161). MAS (1959, p. 18) concludeerde zelfs dat het beroep van bedrijfsrevisor niet gecreeerd was om de spaarder te beschermen maar om de informatie voor de ondernemingsraden te certifieren. De andere ontwikkeling die leidde tot de invoering van het revisoraat was de hervorming van het vennootschappenrecht, waartoe het wetsontwerp-janson in 1939 reeds een poging was. Hoewel het verouderde karakter van de commissarisfunctie meer en meer bekritiseerd werd, zou het toch tot 1985 duren vooraleer een alomvattende oplossing ingevoerd werd. In 1953 evenwel werd aan de bedrijfsrevisoren reeds een gedeeltelijk monopolie inzake het commissariaat in genoteerde ondernemingen toegekend. Sociale hervormingen en het beroep van bedrijfsrevisor Na de oorlog lag de politieke klemtoon op de reconstructie van Belgie. In de context van de sociale onderhandelingen richtte de regering op 23 april 1946 een "Commissie ter studie van het statuut van het beroep van bedrijfsrevisor" op. Deze commissie werd geleid door de accountant H. DEPAGE en de toenmalige secretaris van het Instituut der Bankrevisoren, N. URBAIN. De commissie interviewde magistraten, professoren en ondernemers, die doorgaans positief stonden tegenover de inrichting van een groep auditspecialisten waarvan de verantwoordelijkheid beperkt zou zijn tot controle en waarvoor elke bestuursactiviteit in ondernemingen onverenigbaar zou zijn (ParI. St. Kamer, , TIr. 514; TAQUET, 1957). Er waren meningsverschillen op twee domeinen. Vooreerst verkozen sommigen de inrichting van een nieuw vrij beroep, terwijl anderen een voorkeur hadden voor een op te richten korps van ambtenaren. Er was een consensus dat het zou gaan om een nieuw beroep en dat bestaande accountants niet automatisch toegang zouden krijgen tot het beroep. Het tweede discussiepunt was trouwens in welke mate bestaande accountants erkend konden worden als bedrijfsrevisor en in hoeverre toegang tot het beroep beperkt zou worden tot universitairen (RAEMAEKERS, 1957). De commissie DEPAGE rapporteerde op 4 april 1947 en stelde voor een groep opgeleide en onafhankelijke auditspecialisten te creeren die strikte ethische en professionele regels zouden volgen. Het rapport resulteerde in een aantal wetsvoorstellen en -ontwerpen die gezien moeten worden in de context waarin de discussie plaatsvond, met name het uitstippelen van de socio-economische structuur van Belgie. Zo was een van de ideeen de financiele informatie voor de ondernemingsraden te laten certifieren door een expert die gekozen zou worden uit een lijst die unaniem was goedgekeurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties (Pari. St. Kamer, , nr. 50). Dit idee vond evenwel weinig steun en op 3 december 1947 diende minister van Economische Zaken J. DUVIEUSART van de Katholieke Partij een wetsontwerp in waarbij hij voor- 144

5 DE OPRICHTING V AN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN ( ) stelde een "Instituut der Bedrijfsrevisoren" Op te richten. Dit ontwerp nam een aantal ideeen uit het ontwerp-janson over en stelde de introductie van een vrij beroep voor met een strikte gedragscode (ParI. St. Kamer, , nr. 52). Alle bedrijfsrevisoren dienden lid te worden van een instituut dat hen zou opleiden en ondersteunen, en hun rechten en plichten zou vastleggen. Alle revisoren dienden te beschikken over een universitair diploma. Erkenning als revisor was mogelijk na een opleidingsperiode en een examen, waarna nog vijf jaar praktische ervaring vereist zou zijn. Het ontwerp stelde voor dat de raad van het instituut een minderheidsvertegenwoordiging van werknemers en werkgevers zou opnemen, aan te stellen door de minister van Economische Zaken. Bovendien zou de minister ook de voorzitter, vice-voorzitter en secretarissen van het instituut kiezen uit een lijst op te maken door de revisoren zelf. Het ontwerp-duvieusart werd sterk bediscussieerd buiten het parlement, maar werd nooit gefinaliseerd ten gevolge van de val van de regering. Onder de volgende regering waren er nieuwe pogingen om het auditberoep te organiseren. Wetsvoorstellen werden ingediend door E. LEBURTON (op dat ogenblik met de Socialistische Partij in oppositie) op 16 november 1949 (Parl. St. Kamer, , nr. 19) en door de katholiek A. COPPE op 8 december 1949 (ParI. St., Kamer, , nr. 57). Hoewel beiden zichzelfbeschouwden als voortbouwend op het ontwerp-duvieusart waren er toch belangrijke verschillen tussen beide. LEBURTON wou een "Instituut" inrichten, verwijzende naar de academische taak van het beroepsorgaan (bijvoorbeeld de aanpassing van curricula in het hoger onderwijs aan de behoeften van het beroep). COPPE had een voorkeur voor een "Orde" en beklemtoonde zo de gelijkenis met de traditionele vrije beroepen. LEBURTON wou een vertegenwoordiging van de sociale partners in de raad van het Instituut, terwijl COPPE alleen beroepsbeoefenaars voorzag. Andere verschillen had den betrekking op de toegang tot het beroep en de impact van de Staat op de interne regulering van het beroep. Ontwikkelingen binnen het accountantsberoep Binnen het accountantsberoep voelde men een toenemende behoefte om zich ook op nationaal vlak te organiseren. Op een congres in Namur in 1946 werd besloten een "Commission Nationale d'etude du Statut de l'expert Comptable" in te richten. Het werk van deze commissie resulteerde in april 1950 in de creatie van het Nationaal College der Accountants van Belgie (NCAB, 1965). Vierentwintig van de 25 belangrijkste associaties van accountants traden toe tot het NCAB, de uitzondering zijnde de "Chambre BeIge des Comptables de Bruxelles". Het NCAB telde 771 leden in 1953, een aantal dat in 1958 was aangegroeid tot 1100 (COLLEYE, 1958). Het NCAB poogde het accountantsberoep te reguleren en slaagde erin een aantal normen op te leggen aan de meeste Belgische accountants. Toch bleef het een privaat initiatief zonder officiele overheidserkenning. Toen de discussie rond de creatie van een groep erkende controleurs van jaarrekeningen losbarstte na de 145

6 DE OPRICHTING V AN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN ( ) Tweede Wereldoorlog, verzetten de accountants zich tegen de inrichting van een afzonderlijk beroep. Ze waren voorstander van de officiele creatie van een "Orde van Accountants" die ook de auditors zou omvatten (RAEMAEKERS, 1957). Dit standpunt bleek niet haalbaar: een meerderheid in Kamer en Senaat verkoos een duidelijk onderscheid te maken tussen accountants en revisoren. De creatie van het auditberoep In de katholieke regering van J. PHOLIEN legde minister COPPE op 11 januari 1951 een wetsontwerp voor dat een synthese wou brengen van de vroegere voorstellen LEBURTON en WILLOT (Pari. St. Kamer, , nr. 514; TAQUET, 1957). Doelstelling was de creatie van een "Orde van bedrijfsrevisoren" die een groep auditspecialisten zou vormen en organiseren. Deze auditors zouden moeten beschikken over een universitair diploma in toegepaste economie en het beroep uitoefenen in de context van een vrij beroep. De Orde zou geleid worden door auditors, maar gedurende de eerste jaren zou er een voorlopige raad zijn onder leiding van een magistraat, met medewerking van de voorzitter van de Bankcommissie. De kandidaten voor de eerste ledenlijst zouden geselecteerd worden door een commissie die zou bestaan uit de voorzitter van de Orde, de voorzitter van de Bankcommissie, twee professoren, twee bankiers en vier accountants met meer dan 10 jaar ervaring. Het wetsontwerp werd door de Kamer goedgekeurd op 22 november Vervolgens werd de tekst evenwel grondig geamendeerd door een senaatscommissie, die vond dat de oorspronkelijke tekst te sterk gericht was op de taak van de revisor tegenover de ondernemingsraden. De Senaat wou ook een ruimere toegang tot het beroep en een beperktere lijst van onverenigbaarheden. Ten slotte opteerde de Senaat voor een "Instituut van Boekhoudrevisoren". Deze amendementen hadden tot gevolg dat de tekst terug naar de Kamer ging voor een nieuwe discussie. Het rapport-humblet vat de discussie in de bevoegde commissie duidelijk samen (Pari. St. Kamer, , nr. 313). De Kamer aanvaardde de verruiming van de taken van de revisor en stelde dat adviesverlening een aanvaardbare activiteit was. De minister van Economische Zaken wees er terzake op dat dergelijke adviesverlening evenwel niet gecombineerd mocht worden met auditactiviteiten bij eenzelfde client. De Kamer sprak zich ook uit over het opnemen van mandaten als commissaris door de revisoren. Er werd bepaald dat dit mogelijk was, maar het opnemen van een mandaat als commissaris werd onderworpen aan de goedkeuring door de raad van de beroepsorganisatie. De Kamer keurde de herwerkte tekst goed op 11 juni De Senaat deed hetzelfde, zodat op 22 juli 1953 de wet houdende oprichting van een "Instituut der Bedrijfsrevisoren" een feit was. 146

7 DE OPRICHTING V AN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN ( ) De reacties van de accountants De beroepsorganisaties van de accountants volgden het debat in het parlement met grote aandacht. In januari 1953 schreef een van de professionele tijdschriften, "La vie au bureau", dat een conc1usie die men uit het senaatsdebat moest trekken was dat de parlementsleden niet vertrouwd waren met de reele opdracht van de accountant. Het NCAB protesteerde op 20 december 1952 tegen de goedkeuring van het wetsontwerp door de Senaat en stelde in een open brief in "La vie au bureau" in januari 1953 dat er geen behoefte was aan een nieuw beroepsorgaan van onafhankelijke auditors en dat de accountants niet zouden deelnemen aan een instituut dat niet zou overeenstemmen met het concept van het NCAB. De eerste jaren van het "Instituut der Bedrijfsrevisoren" Het duurde geruime tijd vooraleer het nieuwe Instituut operationeel was, hetgeen een aanzienlijke vertraging met zich meebracht voor de ontwikkeling van beroeps- en deontologische normen (Pari. St. Kamer, , nr. 931). Op 24 november 1953 werden de raad en de toelatingscommissie van het IBR samengesteld; ze werden evenwel pas daadwerkelijk gelnstalleerd op 1 april 1954 (Rev. h. sc. comm. 1954, 171). De samenstelling van deze organen geeft duidelijk aan dat het NCAB zijn strategie gewijzigd had. Hoewel het oorspronkelijk de oprichting van het IBR had bestreden, speelde het een sleutelrol in het nieuwe instituut. De Raad bestond uit acht leden, waaronder een raadsheer van het hof van beroep (die tot dan voorzitter van de toelatingscommissie van het NCAB was) en de voorzitter van de Bankcommissie. Deze waren de enige raadsleden zonder achtergrond in het accountantsberoep en zij kunnen beschouwd worden als vertegenwoordigers van de Staat in de beroepsorganisatie. De andere leden omvatten de voorzitter, twee vice-voorzitters, de secretaris en een lid van de toelatingscommissie van het NCAB. Een vergelijkbare situatie bestond in de toelatingscommissie van het IBR, hoewel daar ook twee bankrevisoren waren opgenomen. Het succes van het NCAB lokte negatieve reacties uit van o.m. de Chambre BeIge des Comptables de Bruxelles, die in "La vie au bureau" van januari 1954 het overwicht van het NCAB in het IBR bekritiseerde. Voor het grootste deel van 1953 hadden de revisoren alleen een monopolie inzake de certificatie van financiele gegevens voor de ondememingsraden. Dergelijke certificatie was evenwel niet verplicht. De wet van 1 december 1953 breidde het monopolie van de revisoren uit. Deze wet wijzigde de vennootschappenwet, waaronder de commissarisfunctie. Ze bepaalde dat vennootschappen die op de beurs genoteerd waren of die aandelen publiek hadden uitgegeven, minstens een commissaris moesten hebben die lid was van het IBR (CES, 1956; RAEMAE KERS, 1956; COLLEYE, s.d). Deze wet vertegenwoordigt dus de tweede reeks ontwikkelingen die leidde tot de introductie van een gereguleerd auditberoep, met name de hervorming van het vennootschappenrecht. In die zin was de wet van 1 december 1953 direct gekoppeld aan de wetsvoorstellen uit de jaren

8 DE OPRICHTING V AN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN ( ) die gericht waren op een versterking van de commissarisfunctie. In tegenstelling tot de situatie na 22 juli 1953 to en het revisoraat in essentie gezien werd in de context van de socio-economische hervormingen van 1948, herorienteerde deze wet het revisoraat eerder naar het commissariaat. De wet van 1 december 1953 werd slechts toegepast vanaf 1 maart 1956 (koninklijk besluit van 8 februari 1956). Dit is allicht het gevolg van het feit dat de eerste ledenlijst van het IBR pas op 17 februari 1956 gepubliceerd kon worden. Deze lijst bevatte 100 namen, waaronder 60 leden van het NCAB en 21 bankrevisoren (La Vie au Bureau mei 1956, ). Besluit Deze bijdrage wou aantonen dat de invoering van een gereguleerd auditberoep in Belgie verliep op een wijze die sterk verschilde van de ontwikkelingen in een aantal ons omringende landen. Een sleutelrol in deze ontwikkeling werd gespeeld door de Staat, het accountantsberoep, werkgeversverenigingen en vakbonden. Doorheen het verhaalloopt een dubbele rode draad. Enerzijds is er de hervorming van de commissarisfunctie, waarbij de rol van de bedrijfsrevisor op de eerste plaats gesitueerd wordt in de bescherming van de aandeelhouders en dus de bewaking van de werking van de financiele markten. Anderzijds is er de reorganisatie van de socio-economische structuur na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de taak van de revisor in de eerste plaats gezien werd in de context van de informatieverstrekking aan de ondernemingsraden. De wordingsgeschiedenis was een proces van lange adem, vooral ten gevolge van het feit dat de verschillende betrokken partijen hun eigen klemtonen legden en uiteenlopende doelstellingen hadden. Enerzijds was er een "enge" visie die de revisor nagenoeg uitsluitend zag als controleur, anderzijds een "bredere" visie die audit zag als een onderdeel van een ruimer gamma aan accountantsdiensten. Dit laatste was het standpunt van de accountantsverenigingen, die er in 1953 evenwel niet in slaagden de formele scheiding tussen het revisoraat en het accountantsberoep tegen te houden. 148

9 DE OPRICHTING VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN ( ) Bronverwijzingen Bankcommissie. (1960). Commission Bancaire Bruxelles: Bruylant. CES (Centre d'etude des Societes). (1956). Le statut des commissaires et des commissaires-reviseurs. Bruxelles: Bruylant. Chua, W.F. & Poullaos, C. (1993). Rethinking the profession-state dynamic: the case of the Victorian charter attempt, Accounting, Organizations and Society, Colleye, J. (s.d.) Le statut du commissaire de societes commerciales beiges. Bruxelles: Ed. Comptabilite et Productivite. Colleye, J. (s.d.) Situation actuelle de la revision legale des entreprises en Belgique. Bruxelles: Ed. Comptabilite et Productivite. Colleye, J. (1958) Allocution d'ouverture des Journees de la Comptabilite In Union Nationale des Professionnels de la Comptabilite. ]ournees de la Comptabilite Bruxelles: UNPC. De Beelde, 1. (1993). Interpreting historical financial accounting data. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste GeschiedenislRevue Belge d'histoire Contemporaine, 1-2, De Beelde, I. (1997). Etude comparative sur l' evolution de la profession de reviseur d'entreprises et de commissaire aux comptes. Hommes, savoirs et pratiques de la Comptabilite. Nantes: Association Franc;aise de Comptabilite. De Ronge, Y., Henrion, E. & Vael, C. (1993). Company law and accounting in nineteenth-century Europe: Belgium. The European Accounting Review. September, Desolre, G. (1948). La future profession liberale de reviseur d' entreprises. Revue beige des Sciences commerciales Hooks, K. (1991). Professionalism and self interest: a critical view of the expectations gap. Critical Perspectives on Accounting, Lee, T. (1993). Corporate auditing theory. London: Chapman & Hall. Lefebvre, C. & Van Nuffel, L. (1999). Belgium. In McLeay, S. (ed.) Accounting regulation in Europe. London: MacMillan. Luyckx, T. (1978). Politieke geschiedenis van Belgie. AmsterdamlBrussel: Else VIer. 149

10 DE OPRICHTING VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN ( ) Mas, A. (1959). Introduction a la revision des entreprises. Gembloux: Dunod. Mautz, R.K. & Sharaf, H.A. (1961). The philosophy of auditing. Sarasota: American Accounting Association. NCAB. (1965). De XVe verjaardag van het Nationaal College der Accountants van Belgie. Brussel: NCAB. Olivier, H. (1996). Reflexions sur le gouvernement d'entreprise. In Institut des Reviseurs d'entreprises. Le gouvemement d' entreprise et le commissaire-reviseur. Bruxelles. Pavalko, R.M. (1971). Sociology of occupations and professions. Itasca, Ill.: Peacock. Poullaos, C. (1993). Making Profession and state, 1907 to 1914: The ACPA's First Charter Attempt. ACBCBus, Raemaekers, J. (1956). Commissaires ordinaires et commissaires-reviseurs. Bruxelles: Institut de Documentation. Raemaekers, J. (1957) L' entree du reviseur d' entreprises dans la vie economique et sociale. Bruxelles: Institut de documentation. Roslender, R. (1992). Sociological perspectives on modem accountancy. London: Routledge. Taquet, M. (1957) Le reviseur d'entreprises. Bruxelles: Larcier. Van Ryn, J. (1945). La reforme du contr8le des societes commerciales et I' experience anglaise. Bruxelles: Office de Publicite (Universite Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie Solvay,Actualites Sociales, Nouvelle Serie, 13). Van Ryn, 1. (1954). Principes de droit commercial 1. Bruxelles: Bruylant. Walker, S.P. & Shackleton, K. (1995). Corporatism and structural change in the British accountancy profession, Accounting, Organizations and Society Walker, S.P. (1995). The genesis of professional organization in Scotland: a contextual analysis. Accounting, Organizations and Society Witte, E. & Craeybeckx, J.. (1985). Politieke geschiedenis van Belgie sinds Antwerpen: Standaard. 150

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2004/2 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 1953 1993 LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 3 40 ANNIVERSAIRE I.R.E. TABLE DES MATIERES Avant propos... 7 Quelques points de repere sur I' histoire de l'lnstitut.................... 9 PREMIERE PARTIE:

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom ADVIES 2004/1 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

1. Standpunt van het IBR

1. Standpunt van het IBR Advies van 5 oktober van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de Mededeling van de Europese Commissie over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht,

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Studiedag Journée d études

Studiedag Journée d études Studiedag Journée d études Rechtbanken, balies en bedrijfsrevisoraat: actualiteiten inzake hun samenwerking en actualiteiten ondernemingsrecht Tribunau, barreau et révisoratd entreprises : actualités de

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering De evolutie van de economische beroepen Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering 1. Oe principes 1.1. De organisatie en de werking van de economische beroepen moeten een federale

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad 7.11.2007 1 Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Daniel Kroes, Bedrijfsrevisor 7.11.2007

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Institut royal De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw referte Da(Uln 2 1 JAN. 2011 Geachte Confrater, Betreft: Advies

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Nadere informatie

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance.

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance. de Meeûssquare 29, 1000 Brussel SBO16035 16.06.2016 Activiteitenverslag 2015 Artikel 22, 2 van het Koninklijk Besluit 1 van 10 april 2014 bepaalt dat de Compensatiekas uiterlijk op 30 juni van elk jaar

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren,

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Ik heet u van harte welkom op het academisch deel van onze Algemene Vergadering, die dit jaar voor de derde

Nadere informatie

Studiedag - Journée d études De wet van 1953 gewijzigd door het KB van 21 april 2007 La loi de 1953 modifiée par l AR du 21 avril 2007

Studiedag - Journée d études De wet van 1953 gewijzigd door het KB van 21 april 2007 La loi de 1953 modifiée par l AR du 21 avril 2007 Studiedag - Journée d études De wet van 1953 gewijzigd door het KB van 21 april 2007 La loi de 1953 modifiée par l AR du 21 avril 2007 21.01.2008 Openbaar register Pierre P. Berger, Voorzitter 21.01.2008

Nadere informatie

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor. Advies van 28 september 2012 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * *

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * * 0288/05/N Tuchtcommissie definitieve beslissing Laattijdige neerlegging van de jaarrekening van de revisorenvennootschap; feitelijk bestuursmandaat; verstrekken van foutieve informatie aan de Stagecommissie

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 28 mei 2015, op de maatschappelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

bijlage XIII A. Inleiding

bijlage XIII A. Inleiding HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 24 juni

Nadere informatie

B I J L A G E I I I HOGE RAAD VOOR

B I J L A G E I I I HOGE RAAD VOOR HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be De Belgische economische

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

Het beroep van bedrijfsrevisor

Het beroep van bedrijfsrevisor Het beroep van bedrijfsrevisor Update : 31/01/2009 Het beroep van bedrijfsrevisor Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: - Ondernemingen - Openbare en private instellingen, non-profitsector

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 29 april 2015 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises. Konin klijk Instituut -Institut royal

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises. Konin klijk Instituut -Institut royal Instituut van de Bedrijfsrevisoren Konin klijk Instituut -Institut royal OMZENDBRIEF! 2011/5 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel:

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: 0.451.406.524 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 februari 2009 NOTULEN

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 42 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

2. Loontrekker of zelfstandige?

2. Loontrekker of zelfstandige? 2. Loontrekker of zelfstandige? Meer en meer kaderleden krijgen van hun onderneming een statuut als zelfstandige voorgesteld. De werkgever heeft belang bij de vele mogelijke voordelen (geen vooropzeg bij

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wanneer vallen de verkiezingen? Wat is een verkiezingskalender?... 2 In welke bedrijven worden verkiezingen gehouden? Wanneer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS INZAKE ARTIKEL 559 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, HANDELEND OVER DE GEPLANDE WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCH

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS INZAKE ARTIKEL 559 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, HANDELEND OVER DE GEPLANDE WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCH ONTEX GROUP NV Verslag van de commissaris inzake artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, handelend over de geplande wijziging van het doel van de vennootschap Ontex Group NV 29 maart 2016 VERSLAG

Nadere informatie

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises MEDEDELING AAN DE LEDEN De Voorzitter Comespondent d.szafran@ibr-ire.be Onze referte SVBIDS/vb Uw referte Datum 31 juli 2006 Geachte Confrater, Betreft: Wijzigingen aan artikelen 133 en 134 van het Wetboek

Nadere informatie

Vlaamse Regering :~~< " '.~

Vlaamse Regering :~~<  '.~ = Vlaamse Regering :~~< ~~,.n.- " '.~ Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de besiissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen L. DHAENE I. Inleiding Een accountant en/of een belastingconsulent kan zich, met het oog op een gezamenlijke uitoefening van professionele

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

De accountancy sector bestaat uit drie te onderscheiden categorieen: de bedrijfsrevisoren (BRV), de accountants (ACe) en de boekhouders (BHD).

De accountancy sector bestaat uit drie te onderscheiden categorieen: de bedrijfsrevisoren (BRV), de accountants (ACe) en de boekhouders (BHD). De interprofessionele samenwerking in de accountancysector en de kmo's Kris Peeters, Secretaris-generaal FVIB, Gedelegeerd bestuurder UNIZO, Lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen Inleiding

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie