Jaarverantwoording Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2013. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ

2

3 Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 8 Voorwoord Raad van Toezicht 9 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten voor de verslaggeving 11 Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur en toelatingen Organisatorische structuur Leidingstructuur Gelieerde rechtspersonen Kerngegevens Kernactiviteiten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties 20 Hoofdstuk 3: Governance Bestuur Raad van Toezicht Raad van Bestuur Governancecode Bedrijfsvoering Algemeen Beleid- en control-cyclus ICT Risicomanagement Adviesraden Cliëntenraad Ondernemingsraad Contactfunctionaris familie Overzicht commissies 36

6

7 Hoofdstuk 4: Visie, beleid en prestaties Missie en visie Algemeen beleid verslagjaar Beleidskaders Realisatie Vervolg in Algemeen kwaliteitsbeleid Gehanteerde kwaliteitsmanagement systeem Certificaten/labels of accreditaties Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten en klachtencommissie Toegankelijkheid en wachttijden Patiënten Vertrouwens Persoon Veiligheid Inspectie voor de Gezondheidszorg Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Wetenschappelijk onderzoek Onderwijs Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Hoofdlijn Complexiteit dbc-systematiek Ontwikkeling opbrengsten Vermogen en resultaat Liquiditeit Investeringsprogramma Stresstest financiële gezondheid 63 Bijlage 1: Overzicht nevenfuncties RvB en RvT-leden Bijlage 2: Overzicht van samenwerkingsrelaties, overeenkomsten en convenanten 69 Bijlage 3: Bemoeizorg

8 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Verslag Maatschappelijke Verantwoording (kortweg Jaarverslag) We hebben dit verslag als titel meegegeven Sterk in Verbinding waarmee de essentie van 2013 wordt weergegeven. Sterke verbinding is onder andere terug te vinden in de vele samenwerkingen die zijn aangegaan. Door de verdere invoering van zorgpaden is het zorgaanbod binnen Mediant nog beter met elkaar verbonden en door het verder ontwikkelen van ICT toepassingen, sluit bijvoorbeeld E-health nog beter aan op de reguliere zorg. Wijzigingen in budgetten en geldstromen zorgden in 2013 voor een flinke transformatie in het zorglandschap waarin een grotere (regie-)rol voor gemeenten en verwijzers is weggelegd. Ook hier zocht en zoekt Mediant de verbinding door samen te werken en constructief mee te denken met gemeenten en verwijzers. Daarnaast is samenwerking gezocht met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en zorginstellingen zoals Jarabee en Ambiq. Maar ook met Carintreggeland ondertekende Mediant een intentieverklaring tot samenwerking. Mediant is in 2013 gestart met de uitvoering van pilots samen met huisartsenpraktijken in Oldenzaal en Enschede voor het bieden van Generalistische Basis GGZ in de huisartsenpraktijk. Door intern goed samen te werken en digitale processen met de praktijk te verbinden wist Mediant met haar ROM-metingen de voorloperpositie te handhaven. Samen met Stichting Informele Zorg Twente is in 2013 een project gestart om de samenwerking en verbinding met familie te versterken, dit loopt door in Hoogtepunten in 2013 waren het positieve advies en inmiddels de hernieuwde erkenning van Mediant als opleidingsplaats voor psychiaters én het besluit tot nieuwbouw voor de Acute Psychiatrie. Het was een jaar vol positieve resultaten, ontwikkelingen en veranderingen waarbij verbinding duidelijk een grote rol heeft gespeeld. Een jaar waarin we samen enorm veel bereikt hebben en door het proactieve beleid van 2013 kan Mediant in 2014 met hetzelfde budget aan de slag, met nog ruimte voor nieuwe initiatieven. Graag spreken wij op deze plaats onze dank en waardering uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van Mediant en aan iedereen buiten Mediant die ons de ruimte en het vertrouwen hebben gegeven om deze resultaten te behalen. Peter Turpijn, voorzitter Raad van Bestuur Henk van den Berg, lid Raad van Bestuur/geneesheer-directeur 8 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

9 Voorwoord Raad van Toezicht Het begint inmiddels een aardige reeks te worden. En dan bedoelen we de titels van de Jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording over de laatste jaren. Samen vertellen ze met steekwoorden de hoofdlijnen van ontwikkeling. In 2010 was Gewoon Goede Zorg in Twente de basis, om in 2011 Voortvarend op Koers te liggen. Zowel op het gebied van zorgverlening als bedrijfsvoering werd een stabiele organisatie neergezet en eind 2012 was Mediant dan ook Klaar voor de toekomst, met als kanttekening dat dit niet betekende dat Mediant rustig achterover kon leunen. Het is dan plezierig om als Raad van Toezicht te kunnen constateren dat vrijwel iedereen binnen Mediant zich verbonden voelt en dat Mediant voortdurend de verbinding zoekt om mee te gaan in en constructief bij te dragen aan externe ontwikkelingen. We hebben gezien dat met veel openheid, inzet en optimisme de beleidslijnen voor de komende jaren zijn vastgelegd in een nieuw meerjarenbeleidsplan. En we hebben gezien dat in het verslagjaar 2013 Mediant zowel intern als extern Sterk in Verbinding was. Met als kroon op het werk dat Mediant het jaar in vele opzichten positief kon afsluiten. Graag spreken we onze waardering uit voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Dankzij ieders inzet konden onze cliënten de zorg krijgen die ze nodig hadden, en kon Mediant constructief meebewegen met de vele maatschappelijke ontwikkelingen. Een woord van dank en waardering ook voor zorgverzekeraars, inspectie en ketenpartners, die ons telkens scherp houden en in staat stellen om steeds verder te verbeteren. Q.A.J. (Ton) Swagerman, voorzitter Raad van Toezicht JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 9

10 UITGANGSPUNTEN VOOR DE VERSLAGGEVING 10 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

11 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten voor de verslaggeving Sinds 2012 bestaat geen wettelijke verplichting meer voor zorginstellingen om een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording op te stellen of te publiceren. Mediant kiest er echter voor om publicatie te continueren omdat het document ook een goed instrument is om aan medewerkers, externe relaties en andere belanghebbenden ( stakeholders ) verantwoording af te leggen over de organisatie, het beleid, de inzet van middelen en de resultaten. Bij het opstellen van dit verslag is gebruik gemaakt van het format Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS en de adviezen zoals neergelegd in de brochure Eye on jaarverslag zorg. Het jaarverslag voor de zorgsector, door EY. Met dit jaardocument legt Mediant zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over het verslagjaar In deze papieren versie zijn het maatschappelijk verslag en de financiële verantwoording opgenomen. Via DigiMV is aanvullende digitale informatie met betrekking tot de kern- en productiegegevens, gebaseerd op de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren, aangeleverd. De informatie heeft alleen betrekking op Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden- Twente. Daar waar Mediant relaties heeft met andere rechtspersonen wordt dat in het verslag vermeld. De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen Regeling Verslaglegging WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen), de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) en de afspraken binnen de Brancheorganisatie Zorg (BOZ), neergelegd in de Zorgbrede Governancecode. Richtlijn voor de lezer: n Indien uw belangstelling voornamelijk uitgaat naar de wijze waarop Mediant is georganiseerd: U vindt deze informatie in hoofdstuk 2. n Wilt u meer weten over de governancecode en de wijze waarop de inspraak van onder andere cliënten en medewerkers is geregeld: U vindt dat in hoofdstuk 3. n In hoofdstuk 4 vindt u de visie en missie van Mediant en datgene wat in 2013 inhoudelijk is gerealiseerd. n Hoofdstuk 4 sluit af met paragraaf 4.7: De resultaten op het financiële vlak. Het jaardocument is door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 28 mei JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 11

12 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 12 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

13 HOOFDSTUK 2: PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggend rechtspersoon Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden-Twente Adres Broekheurnering 1050 Postcode 7546 TA Plaats Enschede Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur en toelatingen Mediant is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, voortgekomen uit een fusie tussen Riagg-Midden Twente (Hengelo e.o.), Riagg De Hagen (Enschede e.o.) en het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis Helmerzijde. De fusie is op 7 september 1999 statutair vastgelegd. Mediant is toegelaten voor ZVW en alle voor de GGZ relevante AWBZ-functies. De klinische locaties Helmerzijde en Scherpenzeelhoek (Enschede) en de Opmaat (Hengelo) zijn erkende BOPZ-locaties Organisatorische structuur Inhoudelijke ordening Mediant is georganiseerd naar zorgcircuits en beweegt voortdurend mee met actuele en verwachte ontwikkelingen binnen de zorg. Anticiperend op de komende transformatie van Jeugdzorg en versterking van de Generalistische Basis GGZ is in 2013 een ontwikkeling in gang gezet welke leidt tot een duidelijke positionering van deze Generalistische Basis GGZ binnen Mediant. Deze ontwikkeling zal zich in 2014 voortzetten. Op 1 januari 2014 is de ordening als volgt. 1. Circuit Jeugd, POH-GGZ en PACT In de nieuwe circuit structuur zijn, naast het cluster Jeugd, specifieke voordeur-activiteiten van Mediant dicht bij elkaar gebracht, te weten: n POH-GGZ: de praktijkondersteuning voor huisartsen (samen met Stichting THOON, zie elders in dit verslag). n Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT). Deze activiteiten richten zich expliciet op versterking van de huisartsenzorg. De functies POH-GGZ en PACT richten zich bovendien op alle leeftijden. 2. Circuit Acute Zorg Onder dit circuit vallen de 24/7 crisisdienst, het voordeurteam, het bemoeizorgteam, ACT complexe zorg en de opname-afdelingen van (ziekenhuis-)locatie Helmerzijde. 3. Circuit Curatieve Zorg Binnen dit circuit vallen de behandelcentra voor angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek alsook dagbehandelingscentrum De Bremmele en het Centrum voor klinische psychotherapie De Wieke. JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 13

14 4. Circuit Sociaal Psychiatrisch Behandelcentrum (SPB). Dit circuit biedt psychiatrische behandelingen voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Het omvat onder meer de volgende onderdelen: n De FACT-teams (FACT = Function Assertive Community Treatment). ABC Twente, Centrum voor jongeren met een psychose. n Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. Dit circuit werkt zoveel mogelijk ambulant, zo nodig bestaat de mogelijkheid van een klinische opname. Het accent ligt op behandeling van volwassen cliënten. 5. Circuit Ouderen Binnen dit circuit valt het volledige zorgaanbod voor alle cliënten van 60 jaar en ouder. Het circuit omvat zowel klinische, deeltijd als ambulante mogelijkheden. Het Centrum voor Neuropsychiatrie behoort organisatorisch tot dit circuit. 6. Circuit Herstel Het accent binnen het circuit Herstel ligt op resocialisatie en rehabilitatie van cliënten die al langere tijd in zorg zijn en voor wie begeleiding of training op het gebied van onder meer wonen en werken van groot belang zijn. Dit circuit kent enkele klinische (woon)afdelingen en dagbesteding en arbeidstrainingsactiviteiten. Een ordening naar aanbod per leeftijdscategorie laat het volgende beeld zien: Leeftijd tot 18 jaar n Circuit Jeugd biedt onderzoek, behandeling en begeleiding aan kinderen/jongeren tot 18 jaar. Onderdelen van dit circuit zijn: Team Kinderen, 0-12 jaar. Team Jongeren, jaar. Team Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). Leeftijd 18 tot 60 jaar n De circuits Acute Zorg en Curatieve Zorg bieden diverse vormen van ggz voor cliënten in de leeftijdscategorie jaar. Cluster Acute zorg : Centrum voor Spoedeisende hulp en OGGZ (alle leeftijden) o 24/7-crisisdienst, tevens voordeurteam. o Bemoeizorgteam. o ACT-complexe zorg. Gesloten Opname Afdeling (klinische afdeling). Opname en Kortdurende Behandeling (klinische afdeling). Cluster Curatieve zorg: Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen waaronder Bipolaire stoornissen. Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek. Centrum voor Psychotrauma. Balanz, Centrum voor Eetstoornissen Twente. Centrum voor Deeltijdbehandeling, De Bremmele. Centrum voor Klinische Psychotherapie, De Wieke. 14 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

15 n n Circuit Sociaal Psychiatrische Behandeling (SPB) Ambulant FACT-team Enschede-Zuid. Ambulant FACT-team Enschede-Noord. Ambulant FACT-team Enschede-West. Ambulant FACT-team Enschede-Centrum/Oost. Ambulant FACT-team Hengelo-Midden/Zuid. Ambulant FACT-team Hengelo-Noord. ABC Twente, Centrum voor jongeren met een psychose. Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. Klinische voorzieningen: - Gesloten Behandel Afdeling - Gestructureerd Wonen - Afdeling 31 (Opname ABC Twente) - Afdeling Intensieve Zorg - Afdeling Medium Zorg - Afdeling WBT (Wonen Begeleiding en Training) - Afdeling (Opname FACT) Circuit Herstelondersteunende Zorg Centrum Maatschappelijke Ondersteuning. Esrein, Hengelo. Leerwerkbedrijf/Grafische afdeling. Wegtersweg 14, Hengelo. Leerwerkbedrijf/inloop en activiteiten. Zuiderspoorstraat, Enschede. Kunstwerkplaats Deep Yellow. Steijnstraat, Hengelo. Afdeling voor Wonen, Begeleiden en Trainen (WBT), locatie De Opmaat. (per onderdeel van circuit SPB). Idem WBT Helmerzijde. Idem WBT Scherpenzeelhoek. Extramuraal zorgproject. Leeftijd 60 jaar en ouder n Circuit Ouderenpsychiatrie Circuit Ouderenpsychiatrie heeft met ingang van 1 november 2013 het circuit ingedeeld in 2 zorgstraten: n Zorgstraat functionele psychiatrie: ambulant/deeltijd en kliniek Vijverzijde en Drienerzijde. n Zorgstraat cognitieve stoornissen: ambulant/kliniek Poelzijde. Leeftijd volwassenen en ouderen Centrum voor Neuropsychiatrie (Niet Aangeboren Hersenletsel), locatie Helmerzijde, Enschede. Specifieke functies voor alle leeftijden n Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT), Enschede. Ondersteunende diensten: n Personeel & Organisatie en Opleiding. n Financiën, Control en ICT. n Facilitaire Zaken en Vastgoed. n Bestuursbureau. n PR & Communicatie. JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 15

16 2.2.3 Leidingstructuur Duale leiding Mediant heeft gekozen voor een duale lijnorganisatie met drie besturingslagen. Zorgonderdelen worden duaal aangestuurd, met op elk niveau een manager met als eerste aandachtsgebied de organisatie en bedrijfsvoering, en een manager/professional, met als eerste aandachtsgebied de zorg. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de integrale leiding. Het management rapporteert aan de (eveneens duale) Raad van Bestuur. De drie managementlagen zien er als volgt uit: n Raad van Bestuur: voorzitter en psychiater, tevens geneesheer-directeur. n Circuitniveau: manager organisatie- en bedrijfsvoering en manager behandelzaken/professional *). n Teamniveau: teammanager en programmamanager/professional *). *) De functies manager behandelzaken/professional en programmamanager/professional zijn beide parttime functies en vormen maximaal 50% van het dienstverband. Voor het overige dienstverband is de medewerker werkzaam als behandelaar. Overlegstructuur n Maandelijks is er een managementoverleg algemeen waar alle managers van de 2e stuurlaag en de Raad van Bestuur aan deelnemen. n Maandelijks is er een managementoverleg bedrijfsvoering (onder voorzitterschap van voorzitter Raad van Bestuur) en een managementoverleg zorg, voorgezeten door de Bestuurder/geneesheerdirecteur. n Daarnaast vinden per circuit bilaterale overleggen plaats tussen de managers 2e stuurlaag en Raad van Bestuur. In dit overleg wordt de voortgang per bedrijfsonderdeel besproken. Besluitvorming vindt plaats in de duale lijn. Management overleggen hebben een functie in de voorbereiding van besluiten (opinies, draagvlak, uitvoerbaarheid) en een taak in de operationele afstemming. Hierdoor is een effectieve, samenhangende, laagdrempelige en snelle besluitvorming mogelijk. Rapportage Elke managementlaag heeft toegang tot het Managementinformatiesysteem. Deze wordt wekelijks geactualiseerd. Voor de Raad van Toezicht wordt maandelijks een kernrapportage opgesteld. De kwartaalrapportage geeft een uitgebreidere analyse en geeft inzicht in de totale prestaties en risico s van Mediant. De rapportages aan de Raad van Toezicht zijn ook beschikbaar voor Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De bevindingen van de rapportages worden in de MO s (Management Overleg) en de bilaterale overleggen besproken. Proces Met deze combinatie van organisatiestructuur, beleidscyclus, overlegstructuur en rapportages wordt adequaat op verwachte ontwikkelingen, wijzigingen en risico s geanticipeerd en (bij)gestuurd. Welke (bedrijfs-)risico s in het verslagjaar aan de orde waren, zijn vermeld in paragraaf JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

17 Organogram Mediant per Raad van Toezicht Ondernemingsraad Q.A.J Swagerman (voorzitter) Cliëntenraad Secretariaat Raad van Bestuur Raad van Bestuur P. Turpijn (voorzitter) H. van den Berg Bureau Geneesheer-directeur H. van den Berg Circuit Preventie, Jeugd en PACT G. Parel (manager Bedrijfsvoering) Clusters: Preventie en Jeugd: A. Kathöfer (manager Behandelzaken) Cluster PACT: H. van den Berg (manager Behandelzaken) Circuit Sociaal Psychiatrische Behandeling -G. Geuke (manager Bedrijfsvoering) -A. Wessels (manager Behandelzaken) Circuit Curatieve Zorg P. Deursen (manager Bedrijfsvoering) R. Panjer (manager Behandelzaken) Circuit Ouderen M. Hooch Antink (manager Bedrijfsvoering) L. Verlinde (manager Behandelzaken) Circuit Acute Zorg M. Hooch Antink (manager Bedrijfsvoering) W. Snelleman (manager Behandelzaken) Circuit Herstel Ondersteunende Zorg J. Smit (manager Bedrijfsvoering) S. Krüger (manager Behandelzaken) Bestuursbureau& Stafafdeling Facilitaire Stafafdeling Personeel Stafafdeling Financiën, Kwaliteit Zaken en Vastgoed & Organisatie en Opleiding PR & Communicatie Control en ICT W. Koekkoek P. Turpijn A. ter Huurne Y. Haaker-Loves F. van de Pol Medezeggenschapsstructuur cliënten en medewerkers 1 De stafafdelingen zijn onderaan in het organogram gepositioneerd om te accentueren dat zij ondersteunend zijn aan de zorgcircuits. De Raad van Bestuur wordt in de besluitvorming formeel geadviseerd door Cliëntenraad en Ondernemingsraad. De wijze waarop dat georganiseerd is en in verslagjaar vorm heeft gekregen, is beschreven in paragraaf en Gelieerde rechtspersonen Mediant heeft een rechtspositionele verbinding met: Stichting POH-GGZ In deze stichting werkt Mediant met de Twentse Huisartsen Organisatie Oost-Nederland (THOON) samen om de kwaliteit van de eerstelijns GGZ-zorg in het algemeen en de POH-GGZ functie in het bijzonder te versterken. De financiering loopt via de huisartsen op basis van de beleidsregel praktijkondersteuning POH-GGZ. JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 17

18 INTEND BV INTEND is een organisatie die hulp biedt op het gebied van arbeidsgerelateerde problematiek en re-integratie, zowel aan cliënten als aan werkgevers (coaching en advies). Sinds 2010 is INTEND een Besloten Vennootschap, waarvan Mediant voor 10% aandeelhouder is, Dimence voor 70% en GGZ-Drenthe 20%. (In 2013 heeft GGZ- Drenthe aangegeven de deelname te willen beëindigen). Stichting STOOGG Stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs Geestelijke Gezondheidszorg Twente. Stichting GG Consult GG Consult staat voor Geestelijke Gezondheidszorg Consult. Deze vier stichtingen zijn in overleg met de accountant, vanwege het beperkte materiële belang, in dit verslag niet geconsolideerd. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Mediant is een geïntegreerde GGZ-instelling. Ze biedt behandeling, verpleging, rehabilitatie, herstel, verblijf en begeleiding in ambulante, deeltijd en klinische setting. Mensen met psychiatrische, somatopsychiatrische, psychogeriatrische aandoeningen en/of ernstige psychische problemen behoren tot de doelgroep van Mediant. Mediant biedt een breed pakket aan geestelijke gezondheidszorg, waaronder een aantal specialistische behandelprogramma s, zoals benoemd in paragraaf Tevens levert Mediant GGZ-kennis aan externe professionals en organisaties. Er zijn geen privaat gefinancierde activiteiten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens GGz Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten in zorg/behandeling op 1 januari Aantal nieuw-ingeschreven cliënten in Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling Totaal uitgeschreven cliënten in Aantal cliënten in zorg op Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden voor verblijfszorg per einde 2013, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), exclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZaanmerking 276 Productie Zorgverzekeringswet (Zvw) Aantal Aantal openstaande DBC s op 1 januari Aantal in 2013 geopende DBC s Aantal in 2013 gesloten DBC s Aantal openstaande DBC s op 31 december Productie AWBZ Aantal ZZP-dagen in Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in Aantal uren inloop per week JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

19 Overige productie DBC s Forensische zorg aantal geopende DBC s Asielzoekers aantal geopende DBC s Productie WMO Aantal uren WMO (preventie en dienstverlening) Aantal cliënten Bemoeizorg WMO 268 Productie POH-GGZ Fte POH-GGZ 13 Aantal huisartsenpraktijken 130 Personeel Aantal Aantal personeelsleden op Aantal fte s op Bedrijfsopbrengsten Bedrag in Euro s Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in Budget zorgverzekeringswet Budget AWBZ Subsidies WMO Vergoeding praktijkondersteuning huisartsen (POH-GGZ) Vergoeding zorg asielzoekers Vergoeding zorg Ministerie van Justitie Overige subsidies en opbrengsten Werkgebied Het primaire werkgebied van Mediant omvat Midden en Oost Twente en strekt zich uit over de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo (ov), Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Het totaal aantal inwoners van deze gemeenten is ruim De laatste jaren zien we een toename van cliënten uit het Duitse deel van het grensgebied en de BENG-gemeenten (Borculo, Eibergen, Neede en Groenlo) en West-Overijssel (Almelo e.o.). Samen met de oriëntatie van inwoners uit de omringende gebieden, omvat het bereik van Mediant circa inwoners. Dinkelland Borne Oldenzaal Losser Hengelo Hof van Twente Enschede Haaksbergen Het primaire werkgebied van Mediant: 8 gemeenten, duizend inwoners Het zijn met name de specialistische programma s die in toenemende mate een bovenregionale functie vervullen. Hieronder vallen: n Centrum voor Psychotrauma. n Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT). n ABC Twente, Centrum voor jongeren met een psychose. n Centrum voor Deeltijdbehandeling, De Bremmele. n Centrum voor Eetstoornissen BalanZ. n Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Twente. n Centrum voor Klinische Psychotherapie, De Wieke. n Centrum voor Neuropsychiatrie (w.o. Niet Aangeboren Hersenletsel). JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 19

20 2.3.4 Samenwerkingsrelaties Voor het bereiken van haar doelen werkt Mediant samen met tientallen organisaties binnen de samenleving, zowel binnen de regio als daarbuiten. Veel samenwerkingsrelaties zijn vastgelegd in kaderovereenkomsten, convenanten of werkafspraken. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar bijlage 2 van dit jaardocument. Voor de kernactiviteiten zijn belangrijke samenwerkingsrelaties: n n n Voor de AWBZ-productie- en prestatieafspraken: Zorgkantoor Twente. Voor het overige maakt Mediant productieafspraken met (in 2013) de volgende verzekeraars: Menzis, VGZ, Achmea, CZ, Multizorg en DSW. Gemeenten: Binnen het werkgebied werkt Mediant samen met alle Twentse gemeenten, met daarbinnen de gemeenten Hengelo en Enschede als centrumgemeenten. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over uitvoeringstaken t.a.v. WMO inclusief OGGZ/bemoeizorg. De ketenzorgpartners Stichting Aveleijn, de Twentse Zorgcentra, Tactus, instelling voor Verslavingszorg, Stichting Jarabee, RIBW-Twente, Carintreggeland Groep en THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost-Nederland), MEE-Twente, Orthopedagogische centrum Ambiq, Humanitas Onder Dak en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Stichting POH-GGZ Twente om kwaliteit van de huisartsenzorg t.a.v. ggz-vragen te borgen en daarmee verbinding met de eerste lijn te versterken. De relatie tussen Mediant en Carintreggeland is in 2013 versterkt door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst rond het bieden van wonen, welzijn en zorg. De samenwerking tussen Mediant, stichting Jarabee en Ambiq heeft geleid tot de start in van een outreachend FACT-Jeugd team. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Mediant. (NB: de overeenkomst is in februari 2014 ondertekend). n n n n n n Bureau Acute Zorg Euregio, ten aanzien van Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Mediant is in de regio Twente de eerst aangewezen instelling voor de organisatie van Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, in het kader van GHOR. Patiëntenverenigingen: Anoiksis, Ypsilon en Landelijk Platform GGz (LPGGz). Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Stichting Psychologie Opleidingen Oost-Nederland (SPON), ten behoeve van de opleidingen tot psychotherapeut, klinisch-psychologen en GZ-psychologen. Binnen het Opleidingsconsortium Psychiatrie Noord-Nederland participeert Mediant ten aanzien van het bieden van onder meer de opleiding tot psychiater. Saxion Hogeschool, ten behoeve van onder meer de HBO-V opleiding en de Opleiding tot Verpleegkundig Specialist. 20 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

21 n n n Universiteit Twente. Voor diverse opleidingen biedt Mediant stageplaatsen. RGOc (Rob Giel Onderzoekscentrum). Mediant participeert in een aantal wetenschappelijke onderzoekstrajecten. In 2013 is het Curatieve circuit van Mediant volwaardig lid geworden van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 21

22 GOVERNANCE 22 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

23 HOOFDSTUK 3: GOVERNANCE 3.1 Bestuur Mediant werkt volgens het Raad van Toezicht-model. De Raad van Bestuur is het besluitvormend orgaan. De Raad van Toezicht houdt het algemeen toezicht op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en vervult ten opzichte van de Raad van Bestuur de werkgeversfunctie. De werkwijze is vastgelegd in een Reglement van Toezicht en Bestuur Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) bestond per uit de volgende personen. Naam Functie Installatie Aftredend Dhr. J.C. de Boer vicevoorzitterlid financiële commissie (niet-herkiesbaar) Dhr. M.J. Janssen Lid RvT (voordracht OR) (niet-herkiesbaar) Dhr. Q.A.J. Swagerman Voorzitter (niet-herkiesbaar) Dhr. D. Wiersma Lid RvT (niet-herkiesbaar) Dhr. R.A. Werger Lid RvT (niet-herkiesbaar) Dhr. A. de Groot Lid RvT (voordracht cliëntenraad) (herkiesbaar) Mv. S. S. Weistra Lid RvT (herkiesbaar) NB: De heren Swagerman, Werger en Wiersma werden op herbenoemd per januari Met deze samenstelling wordt voorzien in kennis m.b.t.: n De zorg- en welzijnssector (Dhr. D. Wiersma, Dhr. Q. Swagerman, Dhr. A. de Groot), n Financiën en bedrijfsvoering (Dhr. J. de Boer, Dhr. M. Janssen, Mv. S. Weistra), n Juridische aspecten en vastgoed (Dhr R. Werger). De expertise op deze terreinen blijkt uit het Curriculum Vitae dat bij selectie is gehanteerd, het voordrachtgremium (Ondernemingsraad c.q. Cliëntenraad), de nevenfuncties (zie bijlage) en de specifieke aandachtsvelden. Statutair is bepaald dat de Raad van Toezicht uit minimaal 5 en maximaal 9 leden bestaat. De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan de Zorgbrede Governancecode en gebruikt deze als basis voor eigen functioneren. Nevenfuncties Bij selectie en aanstelling van leden van de RvT is, en wordt, expliciet gelet op nevenfuncties en de verenigbaarheid ervan met deze functie als lid van de RvT. Voornemens om nieuwe nevenfuncties aan te gaan, worden vooraf gemeld en besproken binnen de RvT en beoordeeld op (on)verenigbaarheid. In bijlage 1 is een overzicht van nevenfuncties van leden Raad van Toezicht opgenomen. RvT-vergaderingen In het verslagjaar 2013 is 6 keer vergaderd. Daarin zijn de volgende besluiten genomen: n Het Jaardocument 2012 werd goedgekeurd. n De Raad van Bestuur werd gedechargeerd voor het gevoerde beleid over n Het Vastgoedplan werd goedgekeurd, waaronder het plan om een externe financiële lening af te sluiten voor de nieuwbouw Acute Psychiatrie. n Er werd goedkeuring gegeven aan het besluit van de Raad van Bestuur inzake vaststelling Meerjarenbeleidsplan n De begroting 2014 werd goedgekeurd. JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 23

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep Pagina i Jaardocument 203 Stichting Dimence Groep Voorwoord Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg, Dat zou

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Kwaliteit door specialisatie

Kwaliteit door specialisatie Kwaliteit door specialisatie Maatschappelijk Verslag 2006 Onderdeel van het Jaardocument 2006 Parnassia Groep Onze jaarverslaggeving in een nieuwe vorm De Parnassia Groep geeft voor de eerste keer vorm

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 1 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van de organisatie... 9 2.3

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant Link publieksversie: http://jaarverslag2012.ggzwnb.nl Halsteren, 29 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie