Jaarverantwoording Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2013. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ

2

3 Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 8 Voorwoord Raad van Toezicht 9 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten voor de verslaggeving 11 Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur en toelatingen Organisatorische structuur Leidingstructuur Gelieerde rechtspersonen Kerngegevens Kernactiviteiten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties 20 Hoofdstuk 3: Governance Bestuur Raad van Toezicht Raad van Bestuur Governancecode Bedrijfsvoering Algemeen Beleid- en control-cyclus ICT Risicomanagement Adviesraden Cliëntenraad Ondernemingsraad Contactfunctionaris familie Overzicht commissies 36

6

7 Hoofdstuk 4: Visie, beleid en prestaties Missie en visie Algemeen beleid verslagjaar Beleidskaders Realisatie Vervolg in Algemeen kwaliteitsbeleid Gehanteerde kwaliteitsmanagement systeem Certificaten/labels of accreditaties Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten en klachtencommissie Toegankelijkheid en wachttijden Patiënten Vertrouwens Persoon Veiligheid Inspectie voor de Gezondheidszorg Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Wetenschappelijk onderzoek Onderwijs Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Hoofdlijn Complexiteit dbc-systematiek Ontwikkeling opbrengsten Vermogen en resultaat Liquiditeit Investeringsprogramma Stresstest financiële gezondheid 63 Bijlage 1: Overzicht nevenfuncties RvB en RvT-leden Bijlage 2: Overzicht van samenwerkingsrelaties, overeenkomsten en convenanten 69 Bijlage 3: Bemoeizorg

8 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Verslag Maatschappelijke Verantwoording (kortweg Jaarverslag) We hebben dit verslag als titel meegegeven Sterk in Verbinding waarmee de essentie van 2013 wordt weergegeven. Sterke verbinding is onder andere terug te vinden in de vele samenwerkingen die zijn aangegaan. Door de verdere invoering van zorgpaden is het zorgaanbod binnen Mediant nog beter met elkaar verbonden en door het verder ontwikkelen van ICT toepassingen, sluit bijvoorbeeld E-health nog beter aan op de reguliere zorg. Wijzigingen in budgetten en geldstromen zorgden in 2013 voor een flinke transformatie in het zorglandschap waarin een grotere (regie-)rol voor gemeenten en verwijzers is weggelegd. Ook hier zocht en zoekt Mediant de verbinding door samen te werken en constructief mee te denken met gemeenten en verwijzers. Daarnaast is samenwerking gezocht met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en zorginstellingen zoals Jarabee en Ambiq. Maar ook met Carintreggeland ondertekende Mediant een intentieverklaring tot samenwerking. Mediant is in 2013 gestart met de uitvoering van pilots samen met huisartsenpraktijken in Oldenzaal en Enschede voor het bieden van Generalistische Basis GGZ in de huisartsenpraktijk. Door intern goed samen te werken en digitale processen met de praktijk te verbinden wist Mediant met haar ROM-metingen de voorloperpositie te handhaven. Samen met Stichting Informele Zorg Twente is in 2013 een project gestart om de samenwerking en verbinding met familie te versterken, dit loopt door in Hoogtepunten in 2013 waren het positieve advies en inmiddels de hernieuwde erkenning van Mediant als opleidingsplaats voor psychiaters én het besluit tot nieuwbouw voor de Acute Psychiatrie. Het was een jaar vol positieve resultaten, ontwikkelingen en veranderingen waarbij verbinding duidelijk een grote rol heeft gespeeld. Een jaar waarin we samen enorm veel bereikt hebben en door het proactieve beleid van 2013 kan Mediant in 2014 met hetzelfde budget aan de slag, met nog ruimte voor nieuwe initiatieven. Graag spreken wij op deze plaats onze dank en waardering uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van Mediant en aan iedereen buiten Mediant die ons de ruimte en het vertrouwen hebben gegeven om deze resultaten te behalen. Peter Turpijn, voorzitter Raad van Bestuur Henk van den Berg, lid Raad van Bestuur/geneesheer-directeur 8 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

9 Voorwoord Raad van Toezicht Het begint inmiddels een aardige reeks te worden. En dan bedoelen we de titels van de Jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording over de laatste jaren. Samen vertellen ze met steekwoorden de hoofdlijnen van ontwikkeling. In 2010 was Gewoon Goede Zorg in Twente de basis, om in 2011 Voortvarend op Koers te liggen. Zowel op het gebied van zorgverlening als bedrijfsvoering werd een stabiele organisatie neergezet en eind 2012 was Mediant dan ook Klaar voor de toekomst, met als kanttekening dat dit niet betekende dat Mediant rustig achterover kon leunen. Het is dan plezierig om als Raad van Toezicht te kunnen constateren dat vrijwel iedereen binnen Mediant zich verbonden voelt en dat Mediant voortdurend de verbinding zoekt om mee te gaan in en constructief bij te dragen aan externe ontwikkelingen. We hebben gezien dat met veel openheid, inzet en optimisme de beleidslijnen voor de komende jaren zijn vastgelegd in een nieuw meerjarenbeleidsplan. En we hebben gezien dat in het verslagjaar 2013 Mediant zowel intern als extern Sterk in Verbinding was. Met als kroon op het werk dat Mediant het jaar in vele opzichten positief kon afsluiten. Graag spreken we onze waardering uit voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Dankzij ieders inzet konden onze cliënten de zorg krijgen die ze nodig hadden, en kon Mediant constructief meebewegen met de vele maatschappelijke ontwikkelingen. Een woord van dank en waardering ook voor zorgverzekeraars, inspectie en ketenpartners, die ons telkens scherp houden en in staat stellen om steeds verder te verbeteren. Q.A.J. (Ton) Swagerman, voorzitter Raad van Toezicht JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 9

10 UITGANGSPUNTEN VOOR DE VERSLAGGEVING 10 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

11 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten voor de verslaggeving Sinds 2012 bestaat geen wettelijke verplichting meer voor zorginstellingen om een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording op te stellen of te publiceren. Mediant kiest er echter voor om publicatie te continueren omdat het document ook een goed instrument is om aan medewerkers, externe relaties en andere belanghebbenden ( stakeholders ) verantwoording af te leggen over de organisatie, het beleid, de inzet van middelen en de resultaten. Bij het opstellen van dit verslag is gebruik gemaakt van het format Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS en de adviezen zoals neergelegd in de brochure Eye on jaarverslag zorg. Het jaarverslag voor de zorgsector, door EY. Met dit jaardocument legt Mediant zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over het verslagjaar In deze papieren versie zijn het maatschappelijk verslag en de financiële verantwoording opgenomen. Via DigiMV is aanvullende digitale informatie met betrekking tot de kern- en productiegegevens, gebaseerd op de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren, aangeleverd. De informatie heeft alleen betrekking op Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden- Twente. Daar waar Mediant relaties heeft met andere rechtspersonen wordt dat in het verslag vermeld. De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen Regeling Verslaglegging WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen), de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) en de afspraken binnen de Brancheorganisatie Zorg (BOZ), neergelegd in de Zorgbrede Governancecode. Richtlijn voor de lezer: n Indien uw belangstelling voornamelijk uitgaat naar de wijze waarop Mediant is georganiseerd: U vindt deze informatie in hoofdstuk 2. n Wilt u meer weten over de governancecode en de wijze waarop de inspraak van onder andere cliënten en medewerkers is geregeld: U vindt dat in hoofdstuk 3. n In hoofdstuk 4 vindt u de visie en missie van Mediant en datgene wat in 2013 inhoudelijk is gerealiseerd. n Hoofdstuk 4 sluit af met paragraaf 4.7: De resultaten op het financiële vlak. Het jaardocument is door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 28 mei JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 11

12 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 12 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

13 HOOFDSTUK 2: PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggend rechtspersoon Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden-Twente Adres Broekheurnering 1050 Postcode 7546 TA Plaats Enschede Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur en toelatingen Mediant is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, voortgekomen uit een fusie tussen Riagg-Midden Twente (Hengelo e.o.), Riagg De Hagen (Enschede e.o.) en het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis Helmerzijde. De fusie is op 7 september 1999 statutair vastgelegd. Mediant is toegelaten voor ZVW en alle voor de GGZ relevante AWBZ-functies. De klinische locaties Helmerzijde en Scherpenzeelhoek (Enschede) en de Opmaat (Hengelo) zijn erkende BOPZ-locaties Organisatorische structuur Inhoudelijke ordening Mediant is georganiseerd naar zorgcircuits en beweegt voortdurend mee met actuele en verwachte ontwikkelingen binnen de zorg. Anticiperend op de komende transformatie van Jeugdzorg en versterking van de Generalistische Basis GGZ is in 2013 een ontwikkeling in gang gezet welke leidt tot een duidelijke positionering van deze Generalistische Basis GGZ binnen Mediant. Deze ontwikkeling zal zich in 2014 voortzetten. Op 1 januari 2014 is de ordening als volgt. 1. Circuit Jeugd, POH-GGZ en PACT In de nieuwe circuit structuur zijn, naast het cluster Jeugd, specifieke voordeur-activiteiten van Mediant dicht bij elkaar gebracht, te weten: n POH-GGZ: de praktijkondersteuning voor huisartsen (samen met Stichting THOON, zie elders in dit verslag). n Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT). Deze activiteiten richten zich expliciet op versterking van de huisartsenzorg. De functies POH-GGZ en PACT richten zich bovendien op alle leeftijden. 2. Circuit Acute Zorg Onder dit circuit vallen de 24/7 crisisdienst, het voordeurteam, het bemoeizorgteam, ACT complexe zorg en de opname-afdelingen van (ziekenhuis-)locatie Helmerzijde. 3. Circuit Curatieve Zorg Binnen dit circuit vallen de behandelcentra voor angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek alsook dagbehandelingscentrum De Bremmele en het Centrum voor klinische psychotherapie De Wieke. JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 13

14 4. Circuit Sociaal Psychiatrisch Behandelcentrum (SPB). Dit circuit biedt psychiatrische behandelingen voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Het omvat onder meer de volgende onderdelen: n De FACT-teams (FACT = Function Assertive Community Treatment). ABC Twente, Centrum voor jongeren met een psychose. n Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. Dit circuit werkt zoveel mogelijk ambulant, zo nodig bestaat de mogelijkheid van een klinische opname. Het accent ligt op behandeling van volwassen cliënten. 5. Circuit Ouderen Binnen dit circuit valt het volledige zorgaanbod voor alle cliënten van 60 jaar en ouder. Het circuit omvat zowel klinische, deeltijd als ambulante mogelijkheden. Het Centrum voor Neuropsychiatrie behoort organisatorisch tot dit circuit. 6. Circuit Herstel Het accent binnen het circuit Herstel ligt op resocialisatie en rehabilitatie van cliënten die al langere tijd in zorg zijn en voor wie begeleiding of training op het gebied van onder meer wonen en werken van groot belang zijn. Dit circuit kent enkele klinische (woon)afdelingen en dagbesteding en arbeidstrainingsactiviteiten. Een ordening naar aanbod per leeftijdscategorie laat het volgende beeld zien: Leeftijd tot 18 jaar n Circuit Jeugd biedt onderzoek, behandeling en begeleiding aan kinderen/jongeren tot 18 jaar. Onderdelen van dit circuit zijn: Team Kinderen, 0-12 jaar. Team Jongeren, jaar. Team Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). Leeftijd 18 tot 60 jaar n De circuits Acute Zorg en Curatieve Zorg bieden diverse vormen van ggz voor cliënten in de leeftijdscategorie jaar. Cluster Acute zorg : Centrum voor Spoedeisende hulp en OGGZ (alle leeftijden) o 24/7-crisisdienst, tevens voordeurteam. o Bemoeizorgteam. o ACT-complexe zorg. Gesloten Opname Afdeling (klinische afdeling). Opname en Kortdurende Behandeling (klinische afdeling). Cluster Curatieve zorg: Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen waaronder Bipolaire stoornissen. Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek. Centrum voor Psychotrauma. Balanz, Centrum voor Eetstoornissen Twente. Centrum voor Deeltijdbehandeling, De Bremmele. Centrum voor Klinische Psychotherapie, De Wieke. 14 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

15 n n Circuit Sociaal Psychiatrische Behandeling (SPB) Ambulant FACT-team Enschede-Zuid. Ambulant FACT-team Enschede-Noord. Ambulant FACT-team Enschede-West. Ambulant FACT-team Enschede-Centrum/Oost. Ambulant FACT-team Hengelo-Midden/Zuid. Ambulant FACT-team Hengelo-Noord. ABC Twente, Centrum voor jongeren met een psychose. Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. Klinische voorzieningen: - Gesloten Behandel Afdeling - Gestructureerd Wonen - Afdeling 31 (Opname ABC Twente) - Afdeling Intensieve Zorg - Afdeling Medium Zorg - Afdeling WBT (Wonen Begeleiding en Training) - Afdeling (Opname FACT) Circuit Herstelondersteunende Zorg Centrum Maatschappelijke Ondersteuning. Esrein, Hengelo. Leerwerkbedrijf/Grafische afdeling. Wegtersweg 14, Hengelo. Leerwerkbedrijf/inloop en activiteiten. Zuiderspoorstraat, Enschede. Kunstwerkplaats Deep Yellow. Steijnstraat, Hengelo. Afdeling voor Wonen, Begeleiden en Trainen (WBT), locatie De Opmaat. (per onderdeel van circuit SPB). Idem WBT Helmerzijde. Idem WBT Scherpenzeelhoek. Extramuraal zorgproject. Leeftijd 60 jaar en ouder n Circuit Ouderenpsychiatrie Circuit Ouderenpsychiatrie heeft met ingang van 1 november 2013 het circuit ingedeeld in 2 zorgstraten: n Zorgstraat functionele psychiatrie: ambulant/deeltijd en kliniek Vijverzijde en Drienerzijde. n Zorgstraat cognitieve stoornissen: ambulant/kliniek Poelzijde. Leeftijd volwassenen en ouderen Centrum voor Neuropsychiatrie (Niet Aangeboren Hersenletsel), locatie Helmerzijde, Enschede. Specifieke functies voor alle leeftijden n Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT), Enschede. Ondersteunende diensten: n Personeel & Organisatie en Opleiding. n Financiën, Control en ICT. n Facilitaire Zaken en Vastgoed. n Bestuursbureau. n PR & Communicatie. JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 15

16 2.2.3 Leidingstructuur Duale leiding Mediant heeft gekozen voor een duale lijnorganisatie met drie besturingslagen. Zorgonderdelen worden duaal aangestuurd, met op elk niveau een manager met als eerste aandachtsgebied de organisatie en bedrijfsvoering, en een manager/professional, met als eerste aandachtsgebied de zorg. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de integrale leiding. Het management rapporteert aan de (eveneens duale) Raad van Bestuur. De drie managementlagen zien er als volgt uit: n Raad van Bestuur: voorzitter en psychiater, tevens geneesheer-directeur. n Circuitniveau: manager organisatie- en bedrijfsvoering en manager behandelzaken/professional *). n Teamniveau: teammanager en programmamanager/professional *). *) De functies manager behandelzaken/professional en programmamanager/professional zijn beide parttime functies en vormen maximaal 50% van het dienstverband. Voor het overige dienstverband is de medewerker werkzaam als behandelaar. Overlegstructuur n Maandelijks is er een managementoverleg algemeen waar alle managers van de 2e stuurlaag en de Raad van Bestuur aan deelnemen. n Maandelijks is er een managementoverleg bedrijfsvoering (onder voorzitterschap van voorzitter Raad van Bestuur) en een managementoverleg zorg, voorgezeten door de Bestuurder/geneesheerdirecteur. n Daarnaast vinden per circuit bilaterale overleggen plaats tussen de managers 2e stuurlaag en Raad van Bestuur. In dit overleg wordt de voortgang per bedrijfsonderdeel besproken. Besluitvorming vindt plaats in de duale lijn. Management overleggen hebben een functie in de voorbereiding van besluiten (opinies, draagvlak, uitvoerbaarheid) en een taak in de operationele afstemming. Hierdoor is een effectieve, samenhangende, laagdrempelige en snelle besluitvorming mogelijk. Rapportage Elke managementlaag heeft toegang tot het Managementinformatiesysteem. Deze wordt wekelijks geactualiseerd. Voor de Raad van Toezicht wordt maandelijks een kernrapportage opgesteld. De kwartaalrapportage geeft een uitgebreidere analyse en geeft inzicht in de totale prestaties en risico s van Mediant. De rapportages aan de Raad van Toezicht zijn ook beschikbaar voor Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De bevindingen van de rapportages worden in de MO s (Management Overleg) en de bilaterale overleggen besproken. Proces Met deze combinatie van organisatiestructuur, beleidscyclus, overlegstructuur en rapportages wordt adequaat op verwachte ontwikkelingen, wijzigingen en risico s geanticipeerd en (bij)gestuurd. Welke (bedrijfs-)risico s in het verslagjaar aan de orde waren, zijn vermeld in paragraaf JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

17 Organogram Mediant per Raad van Toezicht Ondernemingsraad Q.A.J Swagerman (voorzitter) Cliëntenraad Secretariaat Raad van Bestuur Raad van Bestuur P. Turpijn (voorzitter) H. van den Berg Bureau Geneesheer-directeur H. van den Berg Circuit Preventie, Jeugd en PACT G. Parel (manager Bedrijfsvoering) Clusters: Preventie en Jeugd: A. Kathöfer (manager Behandelzaken) Cluster PACT: H. van den Berg (manager Behandelzaken) Circuit Sociaal Psychiatrische Behandeling -G. Geuke (manager Bedrijfsvoering) -A. Wessels (manager Behandelzaken) Circuit Curatieve Zorg P. Deursen (manager Bedrijfsvoering) R. Panjer (manager Behandelzaken) Circuit Ouderen M. Hooch Antink (manager Bedrijfsvoering) L. Verlinde (manager Behandelzaken) Circuit Acute Zorg M. Hooch Antink (manager Bedrijfsvoering) W. Snelleman (manager Behandelzaken) Circuit Herstel Ondersteunende Zorg J. Smit (manager Bedrijfsvoering) S. Krüger (manager Behandelzaken) Bestuursbureau& Stafafdeling Facilitaire Stafafdeling Personeel Stafafdeling Financiën, Kwaliteit Zaken en Vastgoed & Organisatie en Opleiding PR & Communicatie Control en ICT W. Koekkoek P. Turpijn A. ter Huurne Y. Haaker-Loves F. van de Pol Medezeggenschapsstructuur cliënten en medewerkers 1 De stafafdelingen zijn onderaan in het organogram gepositioneerd om te accentueren dat zij ondersteunend zijn aan de zorgcircuits. De Raad van Bestuur wordt in de besluitvorming formeel geadviseerd door Cliëntenraad en Ondernemingsraad. De wijze waarop dat georganiseerd is en in verslagjaar vorm heeft gekregen, is beschreven in paragraaf en Gelieerde rechtspersonen Mediant heeft een rechtspositionele verbinding met: Stichting POH-GGZ In deze stichting werkt Mediant met de Twentse Huisartsen Organisatie Oost-Nederland (THOON) samen om de kwaliteit van de eerstelijns GGZ-zorg in het algemeen en de POH-GGZ functie in het bijzonder te versterken. De financiering loopt via de huisartsen op basis van de beleidsregel praktijkondersteuning POH-GGZ. JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 17

18 INTEND BV INTEND is een organisatie die hulp biedt op het gebied van arbeidsgerelateerde problematiek en re-integratie, zowel aan cliënten als aan werkgevers (coaching en advies). Sinds 2010 is INTEND een Besloten Vennootschap, waarvan Mediant voor 10% aandeelhouder is, Dimence voor 70% en GGZ-Drenthe 20%. (In 2013 heeft GGZ- Drenthe aangegeven de deelname te willen beëindigen). Stichting STOOGG Stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs Geestelijke Gezondheidszorg Twente. Stichting GG Consult GG Consult staat voor Geestelijke Gezondheidszorg Consult. Deze vier stichtingen zijn in overleg met de accountant, vanwege het beperkte materiële belang, in dit verslag niet geconsolideerd. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Mediant is een geïntegreerde GGZ-instelling. Ze biedt behandeling, verpleging, rehabilitatie, herstel, verblijf en begeleiding in ambulante, deeltijd en klinische setting. Mensen met psychiatrische, somatopsychiatrische, psychogeriatrische aandoeningen en/of ernstige psychische problemen behoren tot de doelgroep van Mediant. Mediant biedt een breed pakket aan geestelijke gezondheidszorg, waaronder een aantal specialistische behandelprogramma s, zoals benoemd in paragraaf Tevens levert Mediant GGZ-kennis aan externe professionals en organisaties. Er zijn geen privaat gefinancierde activiteiten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens GGz Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten in zorg/behandeling op 1 januari Aantal nieuw-ingeschreven cliënten in Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling Totaal uitgeschreven cliënten in Aantal cliënten in zorg op Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden voor verblijfszorg per einde 2013, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), exclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZaanmerking 276 Productie Zorgverzekeringswet (Zvw) Aantal Aantal openstaande DBC s op 1 januari Aantal in 2013 geopende DBC s Aantal in 2013 gesloten DBC s Aantal openstaande DBC s op 31 december Productie AWBZ Aantal ZZP-dagen in Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in Aantal uren inloop per week JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

19 Overige productie DBC s Forensische zorg aantal geopende DBC s Asielzoekers aantal geopende DBC s Productie WMO Aantal uren WMO (preventie en dienstverlening) Aantal cliënten Bemoeizorg WMO 268 Productie POH-GGZ Fte POH-GGZ 13 Aantal huisartsenpraktijken 130 Personeel Aantal Aantal personeelsleden op Aantal fte s op Bedrijfsopbrengsten Bedrag in Euro s Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in Budget zorgverzekeringswet Budget AWBZ Subsidies WMO Vergoeding praktijkondersteuning huisartsen (POH-GGZ) Vergoeding zorg asielzoekers Vergoeding zorg Ministerie van Justitie Overige subsidies en opbrengsten Werkgebied Het primaire werkgebied van Mediant omvat Midden en Oost Twente en strekt zich uit over de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo (ov), Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Het totaal aantal inwoners van deze gemeenten is ruim De laatste jaren zien we een toename van cliënten uit het Duitse deel van het grensgebied en de BENG-gemeenten (Borculo, Eibergen, Neede en Groenlo) en West-Overijssel (Almelo e.o.). Samen met de oriëntatie van inwoners uit de omringende gebieden, omvat het bereik van Mediant circa inwoners. Dinkelland Borne Oldenzaal Losser Hengelo Hof van Twente Enschede Haaksbergen Het primaire werkgebied van Mediant: 8 gemeenten, duizend inwoners Het zijn met name de specialistische programma s die in toenemende mate een bovenregionale functie vervullen. Hieronder vallen: n Centrum voor Psychotrauma. n Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT). n ABC Twente, Centrum voor jongeren met een psychose. n Centrum voor Deeltijdbehandeling, De Bremmele. n Centrum voor Eetstoornissen BalanZ. n Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Twente. n Centrum voor Klinische Psychotherapie, De Wieke. n Centrum voor Neuropsychiatrie (w.o. Niet Aangeboren Hersenletsel). JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 19

20 2.3.4 Samenwerkingsrelaties Voor het bereiken van haar doelen werkt Mediant samen met tientallen organisaties binnen de samenleving, zowel binnen de regio als daarbuiten. Veel samenwerkingsrelaties zijn vastgelegd in kaderovereenkomsten, convenanten of werkafspraken. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar bijlage 2 van dit jaardocument. Voor de kernactiviteiten zijn belangrijke samenwerkingsrelaties: n n n Voor de AWBZ-productie- en prestatieafspraken: Zorgkantoor Twente. Voor het overige maakt Mediant productieafspraken met (in 2013) de volgende verzekeraars: Menzis, VGZ, Achmea, CZ, Multizorg en DSW. Gemeenten: Binnen het werkgebied werkt Mediant samen met alle Twentse gemeenten, met daarbinnen de gemeenten Hengelo en Enschede als centrumgemeenten. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over uitvoeringstaken t.a.v. WMO inclusief OGGZ/bemoeizorg. De ketenzorgpartners Stichting Aveleijn, de Twentse Zorgcentra, Tactus, instelling voor Verslavingszorg, Stichting Jarabee, RIBW-Twente, Carintreggeland Groep en THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost-Nederland), MEE-Twente, Orthopedagogische centrum Ambiq, Humanitas Onder Dak en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Stichting POH-GGZ Twente om kwaliteit van de huisartsenzorg t.a.v. ggz-vragen te borgen en daarmee verbinding met de eerste lijn te versterken. De relatie tussen Mediant en Carintreggeland is in 2013 versterkt door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst rond het bieden van wonen, welzijn en zorg. De samenwerking tussen Mediant, stichting Jarabee en Ambiq heeft geleid tot de start in van een outreachend FACT-Jeugd team. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Mediant. (NB: de overeenkomst is in februari 2014 ondertekend). n n n n n n Bureau Acute Zorg Euregio, ten aanzien van Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Mediant is in de regio Twente de eerst aangewezen instelling voor de organisatie van Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, in het kader van GHOR. Patiëntenverenigingen: Anoiksis, Ypsilon en Landelijk Platform GGz (LPGGz). Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Stichting Psychologie Opleidingen Oost-Nederland (SPON), ten behoeve van de opleidingen tot psychotherapeut, klinisch-psychologen en GZ-psychologen. Binnen het Opleidingsconsortium Psychiatrie Noord-Nederland participeert Mediant ten aanzien van het bieden van onder meer de opleiding tot psychiater. Saxion Hogeschool, ten behoeve van onder meer de HBO-V opleiding en de Opleiding tot Verpleegkundig Specialist. 20 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

21 n n n Universiteit Twente. Voor diverse opleidingen biedt Mediant stageplaatsen. RGOc (Rob Giel Onderzoekscentrum). Mediant participeert in een aantal wetenschappelijke onderzoekstrajecten. In 2013 is het Curatieve circuit van Mediant volwaardig lid geworden van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 21

22 GOVERNANCE 22 JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding

23 HOOFDSTUK 3: GOVERNANCE 3.1 Bestuur Mediant werkt volgens het Raad van Toezicht-model. De Raad van Bestuur is het besluitvormend orgaan. De Raad van Toezicht houdt het algemeen toezicht op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en vervult ten opzichte van de Raad van Bestuur de werkgeversfunctie. De werkwijze is vastgelegd in een Reglement van Toezicht en Bestuur Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) bestond per uit de volgende personen. Naam Functie Installatie Aftredend Dhr. J.C. de Boer vicevoorzitterlid financiële commissie (niet-herkiesbaar) Dhr. M.J. Janssen Lid RvT (voordracht OR) (niet-herkiesbaar) Dhr. Q.A.J. Swagerman Voorzitter (niet-herkiesbaar) Dhr. D. Wiersma Lid RvT (niet-herkiesbaar) Dhr. R.A. Werger Lid RvT (niet-herkiesbaar) Dhr. A. de Groot Lid RvT (voordracht cliëntenraad) (herkiesbaar) Mv. S. S. Weistra Lid RvT (herkiesbaar) NB: De heren Swagerman, Werger en Wiersma werden op herbenoemd per januari Met deze samenstelling wordt voorzien in kennis m.b.t.: n De zorg- en welzijnssector (Dhr. D. Wiersma, Dhr. Q. Swagerman, Dhr. A. de Groot), n Financiën en bedrijfsvoering (Dhr. J. de Boer, Dhr. M. Janssen, Mv. S. Weistra), n Juridische aspecten en vastgoed (Dhr R. Werger). De expertise op deze terreinen blijkt uit het Curriculum Vitae dat bij selectie is gehanteerd, het voordrachtgremium (Ondernemingsraad c.q. Cliëntenraad), de nevenfuncties (zie bijlage) en de specifieke aandachtsvelden. Statutair is bepaald dat de Raad van Toezicht uit minimaal 5 en maximaal 9 leden bestaat. De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan de Zorgbrede Governancecode en gebruikt deze als basis voor eigen functioneren. Nevenfuncties Bij selectie en aanstelling van leden van de RvT is, en wordt, expliciet gelet op nevenfuncties en de verenigbaarheid ervan met deze functie als lid van de RvT. Voornemens om nieuwe nevenfuncties aan te gaan, worden vooraf gemeld en besproken binnen de RvT en beoordeeld op (on)verenigbaarheid. In bijlage 1 is een overzicht van nevenfuncties van leden Raad van Toezicht opgenomen. RvT-vergaderingen In het verslagjaar 2013 is 6 keer vergaderd. Daarin zijn de volgende besluiten genomen: n Het Jaardocument 2012 werd goedgekeurd. n De Raad van Bestuur werd gedechargeerd voor het gevoerde beleid over n Het Vastgoedplan werd goedgekeurd, waaronder het plan om een externe financiële lening af te sluiten voor de nieuwbouw Acute Psychiatrie. n Er werd goedkeuring gegeven aan het besluit van de Raad van Bestuur inzake vaststelling Meerjarenbeleidsplan n De begroting 2014 werd goedgekeurd. JAARDOCUMENT 2013 Mediant Sterk in Verbinding 23

Jaardocument 2012. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ

Jaardocument 2012. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ Jaardocument 2012 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ Jaarverantwoording 2012 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ Postbus 775 7500 AT Enschede www.mediant.nl Inhoudsopgave VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ. Jaardocument 2010. Mediant GGZ. Postbus 775 7500 AT Enschede www.mediant.

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ. Jaardocument 2010. Mediant GGZ. Postbus 775 7500 AT Enschede www.mediant. Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ 1 Postbus 775 7500 AT Enschede www.mediant.nl Inhoudsopgave VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 1 VOORWOORD

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen? Over Dimence De feiten

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verslagjaar 2008

Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verslagjaar 2008 Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 invullen via DigiMV, zie www.jaarverslagenzorg.nl Versie Datum omschrijving 1.0

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11- 2014 Start 0.2 Concept 1-12-2014 Review opsteller 0.3 Concept 4-12-2014 Review

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Raad van Bestuur

Raad van Toezicht. Raad van Bestuur Raad van Toezicht Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Medezeggenschapsorganen RvB Collectieve Cliëntenraad Ondernemingsraad Projectbureau Concern Controller Stafbureau Bureau Communicatie Eerste

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen Deze intentieverklaring is aangegaan op 1 september 2016 en heeft een looptijd van ruim 2 jaar en eindigt derhalve op 31 december 2018. Bij deze intentieverklaring zijn de volgende partijen betrokken:

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur Directiereglement Salut (vastgesteld 17.05.2017) Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van Salut, welzijnsorganisatie voor de Hof van Twente, en is eindverantwoordelijk voor de

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015 Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Doel folder Deze folder is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord m.vanderlei-brouwer@vgz.nl 06-30871235 14 juni 2014 Agenda Aanleiding Fasering VGZ en gezondheidszorg K&J Curatieve

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken:

Nadere informatie

Profielschets Manager Financiën Planning & Control

Profielschets Manager Financiën Planning & Control Profielschets Manager Financiën Planning & Control April 2016 1. De Levenseindekliniek De Levenseindekliniek is op 1 maart 2012 opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie