Jaardocument Maatschappelijk verslag Mediant GGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2012. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ"

Transcriptie

1 Jaardocument 2012 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ

2

3 Jaarverantwoording 2012 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ Postbus AT Enschede

4

5 Inhoudsopgave VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 1 VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT 2 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van de Verslaggeving 4 Hoofdstuk 2: Profiel van de Organisatie ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN HET CONCERN Juridische structuur en toelatingen Organisatorische structuur Leidingstructuur Gelieerde rechtspersonen KERNGEGEVENS Kernactiviteiten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties 13 Hoofdstuk 3: Governance BESTUUR Raad van Toezicht Raad van Bestuur Governance-code BEDRIJFSVOERING Algemeen Beleid- en controlcyclus ICT Risicomanagement ADVIESRADEN Cliëntenraad Ondernemingsraad Contactfunctionaris familie Verpleegkundige adviesraad Overzicht commissies 32

6

7 Hoofdstuk 4: Visie, Beleid en Presentatie MISSIE, VISIE EN DOELEN ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR Beleidsvoornemens Realisatie Vervolg in ALGEMEEN KWALITEITSBELEID Gehanteerde kwaliteitsmanagement systeem Certificaten/labels of accreditaties Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN Kwaliteit van zorg Klachten en klachtencommissie Toegankelijkheid en wachttijden Patiënten Vertrouwens Persoon Veiligheid Inspectie voor de Gezondheidszorg KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid Wetenschappelijk onderzoek Onderwijs SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN FINANCIEEL BELEID Hoofdlijn Ontwikkeling budget zorgverzekeringswet Vermogen en resultaat Liquiditeit Investering en leningenportefeuille Stresstest financiële gezondheid 69 Bijlage 1: Overzicht nevenfuncties RVT-leden Bijlage 2: Overzicht van Samenwerkingrelaties, Overeenkomsten en Convenanten 74 Bijlage 3: Bemoeizorg

8 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording In 2009 heeft Mediant haar doelstellingen geformuleerd en vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan Dat wil zeggen dat 2012 het afsluitende jaar was van een periode waarin Mediant de ambitie heeft geformuleerd om financieel gezond te worden, de organisatie efficiënt te maken en tegelijkertijd Gewoon Goede Zorg te bieden aan cliënten met psychische problemen. Vorig jaar stelden we dat we voortvarend op koers lagen. Terugkijkend op 2012 stellen we vast dat deze lijn is doorgezet. Ondanks maatschappelijk zwaar weer, denk daarbij aan de landelijke budgetkortingen, de eigen bijdrageregelingen en veel onzekerheden rond actuele en toekomstige regelgeving, is Mediant er in 2012 zelfs in geslaagd sterker te worden. In 2012 is wederom door veel mensen keihard gewerkt om de ambities waar te maken. De zorgpaden zijn voor het grootste deel geïmplementeerd, de productiviteit is vergroot, er zijn nieuwe toepassingen op het gebied van ICT geïmplementeerd, nieuwe samenwerkingsrelaties met ketenpartners zijn aangegaan en er is ook richting de toekomst voorbereidend werk verzet. Denk bij dit laatste ook aan de duidelijkheid over de producten die onder BasisGGZ (gaan) vallen en wat Mediant daarin te bieden heeft, het actualiseren van het huisvestingsbeleid en de investeringen in het herstelgericht werken. Regelmatig wordt Mediant door andere instellingen uitgenodigd om ervaringen te delen over onder andere de implementatie van zorgpaden, het afnemen van de ROM-vragenlijsten en de inzet van ervaringsdeskundigheid. In 2012 was het ook noodzakelijk impopulaire maatregelen te treffen. Denk daarbij aan het stellen van extra eisen op het gebied van productiviteit en het instellen van een vacaturestop. Beide maatregelen waren nodig zodat met minder middelen toch voldoende cliënten gewoon goed geholpen konden worden. Hiermee zijn de kosten in de hand gehouden, is de flexibiliteit vergroot en is Mediant op koers gebleven. Met het afronden van 2012 naderen we ook het eind van de (strategische) beleidsperiode en zijn we begonnen met het uitzetten van de lijnen voor de komende jaren. We stellen vast dat we dit doen in de wetenschap dat Mediant de bedrijfsvoering op orde heeft, dat we kunnen rekenen op onze gemotiveerde medewerkers en op goede contacten met ketenpartners, gemeenten, inspectie en zorgverzekeraars. Kortom: wij zijn klaar voor de toekomst. Graag spreken wij op deze plaats onze dank en waardering uit naar zowel alle medewerkers en vrijwilligers van Mediant die hebben geholpen van 2012 een succes te maken en aan iedereen buiten Mediant die ons de ruimte en het vertrouwen hebben gegeven om deze resultaten te behalen. Peter Turpijn, voorzitter Raad van Bestuur 1 Henk van den Berg lid Raad van Bestuur/geneesheer-directeur

9 Voorwoord Raad van Toezicht We liggen op koers, was de kernboodschap van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011, waarbij impliciet werd aangegeven dat Mediant in beweging én onderweg was. Om in die beeldspraak te blijven: Mediant is in 2012, wat de Raad van Toezicht betreft, aangekomen op een punt waar het, zoals in 2009 geformuleerd, wilde zijn: Mediant, als een gezonde organisatie, die Gewoon Goede Zorg levert aan cliënten met GGZ-problematiek in Twente. Als Raad van Toezicht stellen we vast dat de organisatie in control is. Het management houdt goed de hand aan de begroting. De organisatie verhoudt zich goed met stakeholders in de omgeving. Mediant heeft op diverse gebieden een voorsprong op grotere ggz-organisaties. Dit betekent uiteraard niet dat Mediant rustig achterover kan leunen. De externe omgeving verandert voortdurend en dat brengt risico s met zich mee. Echter: deze risico s zijn goed beheersbaar. U leest dit terug in deze jaarverantwoording. Verheugd zijn we met de conclusie van onze accountant, die kort samengevat, stelde dat Mediant het goed voor elkaar heeft. Het sluit aan bij onze waarneming: Met het huidige beleid is de organisatie klaar voor de toekomst. Het is plezierig om als Raad van Toezicht dit te kunnen constateren om daar direct aan toe te voegen dat we veel waardering hebben voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Dankzij hun inzet konden veel cliënten de zorg krijgen die ze nodig hadden, en kon de basis van waaruit Mediant, als organisatie, werkt, versterkt worden. Tegelijkertijd merken we dat binnen Mediant ook volop het besef en de overtuiging aanwezig is dat met deze constatering er geen periode van rust of stilstand aanbreekt. Het is goed te zien dat, aan het eind van het verslagjaar, ook een begin gemaakt is met vooruitblikken: Wat verwacht de maatschappij de komende jaren van Mediant, en waar wil Mediant zelf staan in 2016? Mediant heeft de ambitie om midden in de Twentse samenleving te -blijven- staan, om voor de cliënten de best-mogelijke zorg te bieden en om daarbij samen te werken met iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren. Een woord van dank en waardering ook voor zorgverzekeraars, inspectie en ketenpartners, die ons telkens scherp houden en in staat stellen om steeds verder te verbeteren. Q.A.J. (Ton) Swagerman, voorzitter Raad van Toezicht 2

10 3

11 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van de verslaggeving Met ingang van 2012 bestaat er geen wettelijke verplichting meer voor zorginstellingen om een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording op te stellen of te publiceren. Mediant kiest er echter voor om publicatie te continueren omdat het document ook een goed instrument is om zowel aan medewerkers, externe relaties en andere belanghebbenden ( stakeholders ) verantwoording af te leggen over de organisatie, het beleid, de inzet van middelen en de resultaten. Bij het opstellen van dit verslag is gebruik gemaakt van het format Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS en de adviezen zoals neergelegd in de brochure Eye on jaarverslag zorg. Het jaarverslag voor de zorgsector, door Ernst en Young. Met dit jaardocument legt Mediant zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over het verslagjaar In deze papieren versie zijn het maatschappelijk verslag en de financiële verantwoording opgenomen. Via DigiMV is aanvullende digitale informatie met betrekking tot de kern- en productiegegevens, gebaseerd op de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren, aangeleverd. De informatie heeft alleen betrekking op Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden- Twente. Daar waar Mediant relaties heeft met andere rechtspersonen wordt dat in het verslag vermeld. De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen Regeling Verslaglegging WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen), de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) en de afspraken binnen de Brancheorganisatie Zorg (BOZ), neergelegd in de Zorgbrede Governancecode. Richtlijn voor de lezer: r Indien uw belangstelling voornamelijk uitgaat naar de wijze waarop Mediant is georganiseerd: U vindt deze informatie in hoofdstuk 2. r Wilt u vooral iets weten over de governancecode en de wijze waarop de inspraak van onder andere cliënten en medewerkers is geregeld: U vindt dat in hoofdstuk 3. r In hoofdstuk 4 vindt u de visie en missie van Mediant en datgene wat in 2012 inhoudelijk is gerealiseerd. r Hoofdstuk 4 sluit af met paragraaf 4.7: De resultaten op het financiële vlak. Het jaardocument is door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 16 mei De controleverklaring van de onafhankelijke accountant, afgegeven op 16 mei 2013 is opgenomen bij de jaarrekening. 4

12 5

13 Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost en Midden Twente Adres Broekheurnering 1050 Postcode 7546 TA Plaats Enschede Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur en toelatingen Mediant is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, voortgekomen uit een fusie tussen Riagg-Midden Twente (Hengelo e.o.), Riagg De Hagen (Enschede e.o.) en het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis Helmerzijde. De fusie op 7 september 1999 statutair vastgelegd. Mediant is toegelaten voor ZVW en alle voor de GGZ relevante AWBZ-functies. De klinische locaties Helmerzijde en Scherpenzeelhoek (Enschede) en de Opmaat (Hengelo) zijn erkende BOPZ-locaties Organisatorische structuur Inhoudelijke ordening Mediant is georganiseerd naar zorgcircuits. 1. Circuit Jeugd, PACT, Preventie en POH-GGZ In de nieuwe structuur zijn alle specifieke voordeur-activiteiten van Mediant dicht bij elkaar gebracht, te weten: r POH-GGZ: de praktijkondersteuning voor huisartsen (samen met Stichting THOON, zie elders in dit verslag). r Centrum voor Preventieve GGZ. r Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT). r Cluster Jeugd. Dit circuit richt zich expliciet op versterking van de eerste lijn. Het circuit heeft elementen van een frontlijn. De functies POH-GGZ, preventie en PACT richten zich bovendien op alle leeftijden. 2. Circuit Acute en Curatieve Zorg (ACZ) Dit circuit omvat zoals de naam al zegt een cluster rond Acute Zorg. Hieronder vallen de 24/7 crisisdienst en het bemoeizorgteam en daarnaast de opname-afdelingen van (ziekenhuis-)locatie Helmerzijde. Het tweede cluster binnen circuit ACZ is Curatieve Zorg. 6

14 Hieronder vallen de behandelcentra voor angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek alsook dagbehandelingscentrum, De Bremmele en de afdeling voor klinische psychotherapie, De Wieke. In 2012 zijn stappen gezet om het circuit ACZ op te splitsen in twee separate circuits en wel in een Circuit Acute Zorg en een Circuit Curatieve Zorg om daarmee de slagvaardigheid en ontwikkelmogelijkheden van de beide oorspronkelijke clusters te vergroten. De nieuwe indeling is per januari 2013 ingegaan. 3. Circuit Sociaal Psychiatrisch Behandelcentrum (SPB). Dit circuit biedt een breed palet aan medisch-psychiatrische behandelingen van reeds enige tijd in zorg zijnde cliënten. Het omvat onder meer de volgende onderdelen: r ABC Twente, Centrum voor jongeren met een psychose. r De FACT-teams (FACT = Functie Assertive Community Treatment). r Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. Dit circuit biedt zowel klinische als ambulante behandelmogelijkheden, waarbij onderling nauw wordt samengewerkt. Het accent ligt op behandeling van volwassen cliënten. 4. Circuit Ouderen Binnen dit circuit valt het volledige zorgaanbod voor alle cliënten van 60 jaar en ouder. Het circuit omvat zowel klinische, deeltijd als ambulante mogelijkheden. Het Centrum voor Neuropsychiatrie behoort organisatorisch tot dit circuit. 5. Circuit Herstel Het accent binnen het circuit Herstel ligt op resocialisatie en rehabilitatie van cliënten die al langere tijd in zorg zijn en begeleiding of training behoeven op het gebied van onder meer wonen en werken. Dit circuit kent enkele klinische (woon)afdelingen en dagbesteding en arbeidstrainingsactiviteiten. Een meer schematisch overzicht laat het volgende beeld zien: Gezien naar leeftijdscategorieën: Leeftijd tot 18 jaar r Circuit Jeugd biedt onderzoek, behandeling en begeleiding aan kinderen/jongeren tot 18 jaar. Onderdelen van dit circuit zijn: Team Kinderen, 0-12 jaar. Team Jongeren, jaar. Team Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). 7

15 Leeftijd 18 tot 60 jaar r Circuit Acute en Curatieve Zorg (ACZ) biedt diverse vormen van GGZ voor cliënten in de leeftijdscategorie jaar. Onderdelen van dit circuit zijn: Cluster Acute zorg: Centrum voor Spoedeisende hulp en OGGZ (alle leeftijden) o 24/7-crisisdienst, tevens voordeurteam. o Bemoeizorgteam. o ACT-complexe zorg. Gesloten Opname Afdeling (klinische afdeling). Opname en Kortdurende Behandeling (klinische afdeling). Cluster Curatieve zorg: Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen/bipolaire stoornissen. Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek. Centrum voor Psychotrauma. Balanz, Centrum voor Eetstoornissen Twente. Centrum voor Deeltijdbehandeling, De Bremmele. Centrum voor Klinische Psychotherapie, De Wieke. NB: Per januari 2013 is het circuit ACZ opgedeeld in Circuit Acute Zorg en Circuit Curatieve zorg, analoog aan vermelde clusterordening. r Circuit Sociaal Psychiatrische Behandeling (SPB) Ambulant FACT-team Hengelo/Midden-Twente. Ambulant FACT-team Enschede-Zuid. Ambulant FACT-team Enschede-Centrum/Noord. Klinische (gesloten) afdeling voortgezette behandelafdelingen. Klinische afdeling voor intensieve- en mediumzorg met opnamefunctie voor reeds in zorg zijnde cliënten, locatie De Opmaat. ABC Twente, Centrum voor jongeren met een psychose. Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. r Circuit Herstelondersteunende Zorg Centrum Maatschappelijke Ondersteuning Javastraat, Enschede. Centrum Maatschappelijke Ondersteuning Esrein, Hengelo. Leerwerkbedrijf, Buurserstraat, Enschede. Afdeling voor Wonen, Begeleiden en Trainen (WBT), locatie De Opmaat. Idem WBT Helmerzijde. Idem WBT Scherpenzeelhoek. Leeftijd 60 jaar en ouder r Circuit Ouderenpsychiatrie Ambulante zorg, locatie De Bolder, Hengelo. Deeltijdbehandeling, locatie Helmerzijde, Enschede. Klinische afdelingen, locatie Helmerzijde, Enschede. 8

16 Leeftijd volwassenen en ouderen Centrum voor neuropsychiatrie (Niet Aangeboren Hersenletsel), locatie Helmerzijde, Enschede. Specifieke functies voor alle leeftijden r Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT). r Centrum voor Preventieve Geestelijke Gezondheidszorg. Ondersteunende diensten: r Personeel & Organisatie en Opleiding. r Financiën, Control en ICT. r Facilitaire Zaken en Vastgoed. r Bestuursbureau. r PR & Communicatie Leidingstructuur Duale leiding Mediant heeft gekozen voor een duidelijke duale lijnorganisatie met drie besturingslagen. Zorgonderdelen worden duaal aangestuurd, met op elk niveau een manager die verantwoordelijk is voor de organisatie en bedrijfsvoering, en een manager/professional, verantwoordelijk voor de zorg. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de integrale leiding. Het management rapporteert aan de (eveneens duale) Raad van Bestuur. De drie managementlagen zien er als volgt uit: r Raad van Bestuur: voorzitter en psychiater, tevens geneesheer-directeur. r Circuitniveau: manager organisatie- en bedrijfsvoering en manager behandelzaken/professional *). r Teamniveau: teammanager en programmamanager/professional *). *) De functies manager behandelzaken/professional en programmamanager/professional zijn beide parttime functies en vormen maximaal 50% van het dienstverband. Voor het overige dienstverband is de medewerker werkzaam als behandelaar. Overlegstructuur r Maandelijks is er een managementoverleg algemeen waar alle managers van de 2e stuurlaag en de Raad van Bestuur aan deelnemen. r Maandelijks is er een managementoverleg bedrijfsvoering (onder voorzitterschap van voorzitter Raad van Bestuur) en een managementoverleg zorg, voorgezeten door de Bestuurder/geneesheer-directeur. r Daarnaast vinden per circuit bilaterale overleggen plaats tussen de managers 2e stuurlaag en Raad van Bestuur. In dit overleg wordt de voortgang per bedrijfsonderdeel besproken. Besluitvorming vindt plaats in de duale lijn. Management-overleggen hebben een functie in de voorbereiding van besluiten (opinies, draagvlak, uitvoerbaarheid) en een taak in de operationele afstemming. Hierdoor is een effectieve, samenhangende, laagdrempelige en snelle besluitvorming mogelijk. Rapportage Elke managementlaag heeft toegang tot het Managementinformatiesysteem, waarin de voor het management relevante rapportages beschikbaar zijn. Deze worden wekelijks geactualiseerd. Voor de Raad van Toezicht wordt maandelijks een kernrapportage opgesteld met informatie over de belangrijkste indicatoren. 9

17 De kwartaalrapportage geeft een uitgebreidere analyse en geeft inzicht in de totale prestaties en risico s van Mediant. De Rapportages aan de Raad van Toezicht zijn ook beschikbaar voor de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De bevindingen van de rapportages worden in de MO s (Management Overleg) en bilaterale overleggen besproken. Proces Met deze combinatie van organisatiestructuur, beleidscyclus, overlegstructuur en rapportages wordt adequaat op verwachte ontwikkelingen, wijzigingen en risico s geanticipeerd en (bij)gestuurd. Welke (bedrijfs-)risico s in het verslagjaar aan de orde waren, wordt vermeld in paragraaf Organogram Mediant per Ondernemingsraad Raad van Toezicht Q. A. J. Swagerman (Voorzitter) e.a. Cliëntenraad Secretariaat Raad van Bestuur Raad van Bestuur P. Turpijn (Voorzitter) H. van den Berg Bureau Geneesheer-directeur H. van den Berg Circuit Preventie, Jeugd en PACT G. Parel (manager Bedrijfsvoering) Clusters: Preventie en Jeugd: A. Kathöfer (manager Behandelzaken) Cluster PACT: H. van den Berg (manager Behandelzaken) Circuit/cluster Curatieve Zorg P. Deursen (manager Bedrijfsvoering) R. Panjer (manager Behandelzaken) Circuit/cluster Acute Zorg M. Hooch Antink (manager Bedrijfsvoering) W. Snelleman (manager Behandelzaken) Circuit Sociaal Psychiatrische Behandeling G. Geuke (manager Bedrijfsvoering) A. Wessels (manager Behandelzaken) Circuit Ouderen M. Hooch Antink (manager Bedrijfsvoering) L. Verlinde (manager Behandelzaken) Circuit Herstel Ondersteunende Zorg J. Smit (manager Bedrijfsvoering) S. Krüger (manager Behandelzaken) Bestuursbureau & Kwaliteit W. Koekkoek Stafafdeling Facilitaire Zaken en Vastgoed P. Turpijn Stafafdeling Personeel & Organisatie en Opleiding A. ter Huurne PR & Communicatie Y. Haaker-Loves Stafafdeling Financien, Control en ICT F. van der Pol Medezeggenschapsstructuur cliënten en medewerkers De Raad van Bestuur wordt in de besluitvorming formeel geadviseerd door Cliëntenraad en Ondernemingsraad. De wijze waarop dat georganiseerd is en in verslagjaar vorm heeft gekregen, is beschreven in paragraaf en Gelieerde rechtspersonen Mediant heeft een rechtspositionele verbinding met: Stichting POH-GGZ In deze stichting werkt Mediant met de Twentse Huisartsen Organisatie Oost-Nederland (THOON) samen om de kwaliteit van de eerstelijns ggz-zorg in het algemeen en de POH-GGZ functie in het bijzonder te versterken. De financiering loopt via de huisartsen op basis van de beleidsregel praktijkondersteuning POH-GGZ. 10

18 INTEND BV INTEND is een organisatie die hulp biedt op het gebied van arbeidsgerelateerde problematiek en re-integratie, zowel aan cliënten als aan werkgevers (coaching en advies). INTEND is een initiatief van Mediant, Dimence en GGZ-Drenthe. Sinds 2010 is INTEND een Besloten Vennootschap, waarvan Mediant voor 10% aandeelhouder is. Stichting STOOGG Stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs Geestelijke Gezondheidszorg Twente. In 2012 vonden slechts marginale activiteiten plaats binnen deze stichting. Dit zal toenemen met de hernieuwde ontwikkeling van wetenschappelijke activiteiten. Stichting GG Consult GG Consult staat voor Geestelijke Gezondheidszorg Consult. Deze vier stichtingen zijn in overleg met de accountant, vanwege het beperkte materiële belang, in dit verslag niet geconsolideerd. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Mediant is een geïntegreerde GGZ-instelling. Ze biedt behandeling, verpleging, rehabilitatie, herstel, verblijf en begeleiding in ambulante, deeltijd en klinische setting. Mediant is actief in zowel de eerste als de tweede lijn. Mensen met psychiatrische, somato-psychiatrische, psychogeriatrische aandoeningen en/of ernstige psychische problemen behoren tot de doelgroep van Mediant. Mediant biedt een breed pakket aan geestelijke gezondheidszorg, waaronder een aantal specialistische behandelprogramma s, zoals benoemd in paragraaf Tevens levert Mediant GGZ-kennis aan externe professionals en organisaties. Er zijn geen privaat gefinancierde activiteiten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens GGZ Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten in zorg/behandeling op 1 januari Aantal nieuw-ingeschreven cliënten in Totaal aantal cliënten in zorg/behandeling Totaal uitgeschreven cliënten in Aantal cliënten in zorg op Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden voor behandeling en verblijfszorg per einde *1) Aantal DBC behandeluren Productie Zorgverzekeringswet (Zvw) Aantal Aantal openstaande DBC s op 1 januari Aantal in 2012 geopende DBC s Aantal in 2012 gesloten DBC s Aantal openstaande DBC s op 31 december

19 Productie AWBZ Aantal ZZP-dagen in Aantal geleverde uren dagactiviteiten in Aantal uren inloop per week 207 Overige productie DBC s Forensische zorg aantal geopende DBC s Asielzoekers aantal geopende DBC s Productie WMO Aantal uren WMO (preventie en dienstverlening) 6800 Aantal clienten Bemoeizorg WMO 263 Productie POH-GGZ Fte POH-GGZ 11 Aantal huisartsenpraktijken 125 Personeel Aantal Aantal personeelsleden op 31 december Aantal fte op 31 december Bedrijfsopbrengsten Bedrag in Euro s Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in Budget zorgverzekeringswet Budget AWBZ Subsidies WMO Vergoeding praktijkondersteuning huisartsen (POH-GGZ) Vergoeding zorg asielzoekers Vergoeding zorg Ministerie van Justitie Overige subsidies en opbrengsten Toelichting: *1) Het aantal bedden dat in gebruik is bedraagt 276. Dat is 0,7 bed per inwoners. Tezamen met de bedden van de PAAZ-en zijn er 0,9 bedden per inwoners beschikbaar voor volwassenen- en ouderenpsychiatrie in het primaire werkgebied van Mediant. Dat ligt ruim onder het landelijk gemiddelde Werkgebied Het primaire werkgebied van Mediant omvat Oost en Het primaire werkgebied van Mediant: 8 gemeenten Midden Twente en strekt zich uit over de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo (ov), Hof van Dinkelland Twente, Losser en Oldenzaal. Het totaal aantal inwoners van deze gemeenten is ruim De laatste jaren zien we een toename van cliënten uit het Duitse deel van het grensgebied, de BENG-gemeenten (Borculo, Eibergen, Neede en Groenlo) en West-Overijssel (Almelo e.o.). Samen met de oriëntatie van inwoners uit de omringende gebieden, omvat het bereik van Mediant circa inwoners. Hof van Twente Borne Oldenzaal Losser Hengelo Enschede Haaksbergen 12

20 Mediant is werkzaam in de zorgkantoorregio Twente. Het zijn met name de specialistische programma s die in toenemende mate een bovenregionale functie vervullen. Hieronder vallen: r Centrum voor Psychotrauma. r Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT). r ABC Twente, Centrum voor jongeren met een psychose. r Centrum voor Deeltijdbehandeling, De Bremmele. r Centrum voor Eetstoornissen Balanz. r Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Twente. r Centrum voor Klinische Psychotherapie, De Wieke. r Centrum voor Neuropsychiatrie (w.o. niet-aangeboren hersenletsel) Samenwerkingsrelaties Mediant kiest nadrukkelijk voor ketensamenwerking. Voor het bereiken van haar doelen werkt Mediant samen met tientallen organisaties binnen de samenleving, zowel binnen de regio als daarbuiten. Veel samenwerkingsrelaties zijn vastgelegd in kaderovereenkomsten, convenanten of werkafspraken. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar bijlage 2 van dit jaardocument. Voor de kernactiviteiten zijn belangrijke samenwerkingsrelaties: r Voor de AWBZ-productie- en prestatieafspraken: Zorgkantoor Twente. Voor de zorgverzekeringswet in het kader van het representatiemodel: zorgverzekeraar Menzis. r Voor toezicht en verantwoording valt Mediant onder Inspectie voor Geestelijke Gezondheidszorg, regio Oost. r Gemeenten: Binnen het werkgebied werkt Mediant samen met alle Twentse gemeenten, met daarbinnen de gemeenten Hengelo en Enschede als centrumgemeenten. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over uitvoeringstaken t.a.v. WMO inclusief OGGZ/bemoeizorg. r De ketenzorgpartners Stichting Aveleijn, de Twentse Zorgcentra, Tactus, instelling voor Verslavingszorg, Stichting Jarabee, RIBW-Twente, Carint Reggeland Groep en THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost-Nederland), MEE-Twente, Orthopedagogische centrum Ambiq, Humanitas Onder Dak en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), met daarbinnen het Twenteborgziekenhuis in Almelo en Streekziekenhuis Midden- Twente in Hengelo. r Bureau Acute Zorg Euregio, ten aanzien van Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Mediant is in de regio Twente de eerstaangewezen instelling voor de organisatie van Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, in het kader van GHOR. r Stichting Psychologie Opleidingen Oost-Nederland (SPON), ten behoeve van de opleidingen tot psychotherapeut, klinisch-psychologen en GZ-psychologen. r Saxion Hogeschool, ten behoeve van onder meer de HBO-V-opleiding en de Opleiding tot Nurse-Practitioner. r Universiteit Twente. Voor diverse opleidingen biedt Mediant stageplaatsen. 13

21 r RGOc (Rob Giel Onderzoekscentrum). Mediant participeert in een aantal wetenschappelijke onderzoekstrajecten, deels in het kader van de voorbereidingen om binnen Mediant de opleiding tot psychiater te bieden. r Stichting POH-GGZ om kwaliteit van de huisartsenzorg t.a.v. ggz-vragen te borgen en daarmee verbinding met de eerste lijn te versterken. 14

22 15

23 Hoofdstuk 3: Governance 3.1 Bestuur Mediant werkt volgens het Raad van Toezicht-model. De Raad van Bestuur is het besluitvormend orgaan. De Raad van Toezicht houdt het algemeen toezicht op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en vervult ten opzichte van de Raad van Bestuur de werkgeversfunctie. De werkwijze is vastgelegd in een Reglement van Toezicht en Bestuur Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) bestond per uit de volgende personen. Naam Functie Installatie: Aftredend Dhr. J.C. de Boer vice-voorzitter, Lid financiële commissie (niet-herkiesbaar) Dhr. M.J. Janssen Lid RvT, (voordracht OR) (niet-herkiesbaar) Dhr. Q.A.J. Swagerman Voorzitter (herkiesbaar) Dhr. D. Wiersma Lid RvT (herkiesbaar) Dhr. R.A. Werger Lid RvT (herkiesbaar) Dhr. A. de Groot Lid RvT (voordracht cliëntenraad) (herkiesbaar) Mv. S. S. Weistra Lid RvT (herkiesbaar) Met deze samenstelling wordt voorzien in kennis m.b.t.: r De zorg- en welzijnssector (Dhr. D. Wiersma, Dhr. Q. Swagerman, Dhr. A. de Groot). r Financiën en bedrijfsvoering (Dhr. J. de Boer, Dhr. M. Janssen. Mv. S. Weistra). r Juridische aspecten en vastgoed (Dhr R. Werger). De expertise op deze terreinen blijkt uit het Curriculum Vitae dat bij selectie is gehanteerd, het voordrachtgremium (Ondernemingsraad c.q. Cliëntenraad), de nevenfuncties (zie bijlage) en de specifieke aandachtsvelden waaronder deelname financiële commissie. Statutair is bepaald dat de Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan de zorgbrede governance-code en gebruikt deze als basis voor eigen functioneren. Nevenfuncties Bij selectie en aanstelling van leden van de RvT is, en wordt, expliciet gelet op nevenfuncties en de verenigbaarheid ervan met deze functie als lid van de RvT. Voornemens om nieuwe nevenfuncties aan te gaan, worden vooraf gemeld en besproken binnen de RvT en, als onderdeel van de uitvoering van de Governancecode, beoordeeld op (on)verenigbaarheid. In bijlage 1 is een overzicht van nevenfuncties van leden Raad van Toezicht opgenomen. 16

24 RvT-vergaderingen In het verslagjaar 2012 is 7 keer vergaderd. Daarin zijn de volgende besluiten genomen: r De onderdelen jaarrekening 2011 en Maatschappelijk Verslag 2011 van Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 werden goedgekeurd. r De Raad van Bestuur werd gedechargeerd voor het gevoerde beheer en beleid over r De begroting 2013 werd goedgekeurd. r Raad van Toezicht gaf goedkeuring aan een intentieovereenkomst gericht op samenwerking Mediant, stichting Jarabee en Ambiq. r Er werd groen licht gegeven voor de bijdrage/deelname van Mediant aan de ontwikkeling van het samenwerkingsplatform c.q. de Coöperatieve Vereniging Preventie Platform Twente, Jeugd. Bij alle vergaderingen waren één of twee leden van de Raad van Bestuur aanwezig. Bij de financiële onderwerpen was tevens de concerncontroller aanwezig. Voorts werden, op basis van de agenda, stafmedewerkers en leidinggevenden uitgenodigd om de geagendeerde onderwerpen toe te lichten. Toezichthoudende rol Conform de statuten, Reglement Toezicht en Bestuur en de Governancecode Code vervult de Raad van Toezicht haar rol in de beleidscyclus, ten aanzien van het geïnformeerd worden over, bespreken van en/of besluiten nemen over: r Het strategisch beleidsplan. r De begroting en jaarrekening. r De kwartaalrapportages, waarin financiële, personele en operationele indicatoren zijn opgenomen. r Het maatschappelijk verslag. De rol wordt ingevuld en geborgd met behulp van basisagenda, waarin alle kernbeslismomenten (zoals begroting en jaarrekening) zijn opgenomen. Een agendacommissie, waaronder twee leden van de RvT, bereidt telkens de agenda voor. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen de managementrapportages. De bespreking van deze rapportages wordt altijd geagendeerd. In 2012 is de Raad van Toezicht expliciet geïnformeerd over: r Ontwikkelingen in de Jeugdzorg, waaronder de verwachte transitie en transformatie. r Ontwikkelingen met betrekking tot vastgoed. r En de bevindingen van de Inspectie in relatie tot zowel de reguliere bezoeken als actuele ontwikkelingen. Commissies en werkzaamheden Er is een financiële commissie ingesteld. Deze buigt zich over de financiële rapportages en bereidt de goedkeuring van de begroting en jaarrekening voor. In het kader van de begroting en de jaarrekening overlegt de financiële commissie van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en de concerncontroller. Er is een agendacommissie, bestaand uit twee leden van de RvT en de voorzitter RvB. Deze stelt de agenda op voor de vergaderingen van de RvT. De commissie vastgoed houdt toezicht op alle huisvestingszaken, inclusief het beoordelen van nut een noodzaak van grote investeringen op het gebied van vastgoed. 17

25 Bezoldiging De bezoldigingsregeling RvT is in 2010 vastgesteld en bleef in 2012 ongewijzigd van kracht. De bezoldiging voor leden van de Raad van Toezicht is conform advies van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders zorginstellingen, 2005), waaronder een toeslag van 50% voor de voorzitter en een toeslag van 25% voor de vicevoorzitter en voor leden van de Financiële commissie. Op het punt van de onkostenvergoeding wijkt de bezoldigingsregeling binnen Mediant af van het NVTZ-advies, om een deel van de bezoldiging belastingvrij uit te keren als een vaste onkostenvergoeding. Uit oogpunt van transparantie is ervoor gekozen om de werkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis te vergoeden. Beoordeling functioneren Het functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt jaarlijks besproken, waarbij ook het functioneren van de afzonderlijke leden aan de orde komt. Dit gesprek wordt voorbereid door de voorzitter RvB en de voorzitter RvT. Dit is vastgelegd in het Reglement Toezicht en Bestuur. Dit reglement is in 2012 niet gewijzigd. Externe accountant De accountant rapporteert zijn bevindingen door middel van een Managementletter en Accountantsverslag aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De accountant krijgt ook de gelegenheid het Accountantsverslag toe te lichten bij de Raad van Toezicht Raad van Bestuur Statutair is bepaald dat de Raad van Bestuur bestaat uit één of meer personen, waarbij één bestuurder is aangewezen als voorzitter. De Raad van Bestuur van Mediant bestond het gehele verslagjaar uit de heren Peter Turpijn (tevens voorzitter) en Henk van den Berg. r De voorzitter (de heer Turpijn) bepaalt de strategie van Mediant in relatie tot de te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en ontwikkelingen binnen de sector GGZ in het bijzonder. Hij geeft leiding aan het organisatorische en bedrijfsmatige deel van Mediant en is tevens belast met de coördinatie van de organisatie en inhoud. r De heer Van den Berg, psychiater, is lid van de Raad van Bestuur en heeft de aansturing van de inhoud van de zorg als primair aandachtsveld. Hij is tevens, als geneesheer-directeur, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet BOPZ. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Daarnaast wordt het strategische beleid besproken. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de Raad van Bestuur. Jaargesprekken Jaarlijks worden jaargesprekken gehouden door de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Bezoldiging Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is gericht op het aantrekken, motiveren en behouden van de best 18

26 gekwalificeerde bestuurders. Op basis van dit uitgangspunt stelt de RvT op aanbeveling van de remuneratie commissie de beloning vast krachtens de adviesregeling van de NVTZ/NVZD. De leden van de Raad van Bestuur hebben een contract voor bepaalde tijd en ontvangen een vast jaarsalaris, welke binnen de vastgestelde kaders, normen en codes blijft. Binnen die kaders is ook een regeling opgenomen ten aanzien van tussentijds vertrek. Nevenfuncties Voor een overzicht van de nevenfuncties wordt verwezen naar de bijlage Governance-code Mediant ambieert niet alleen Gewoon, Goede Zorg te leveren vanuit het directe cliëntbelang: zij wil die ambitie realiseren op een transparante wijze en volgens de normen van behoorlijk bestuur. Mediant onderschrijft de principes van de Zorgbrede Governancecode Tenzij specifiek vermeld in dit Jaardocument wordt deze code binnen Mediant toegepast. Good governance heeft niet alleen betrekking op de relatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, maar ook op een cultuur, die gericht moet zijn op toetsbaarheid en transparantie en die strekt tot voorbeeld voor de rest van de organisatie. Binnen Mediant is een gedragscode ( Zo zijn onze manieren ) van kracht, waar zowel RvT, RvB als alle overige medewerker zich aan committeren. Daarmee wordt benadrukt dat Mediant veel waarde hecht aan transparantie, goede omgangsvormen en een correcte bejegening. In 2010 is een klokkenluidersregeling vastgesteld. Deze is in 2011 van kracht geworden, inclusief aanstelling van een vertrouwenspersoon en in 2012 gecontinueerd. Zie paragraaf Bedrijfsvoering Algemeen De ontwikkelingen in de zorg stellen specifieke eisen aan de bedrijfsvoering. Enerzijds komt die noodzaak voort uit de wijzigingen op zich en anderzijds door het tempo van de wijzigingen en het feit dat deze vaak gepaard gaan met een grote mate van onzekerheid over de vraag in hoeverre genomen principebesluiten, met name ten aanzien van de beschikbaarheid van middelen, geëffectueerd worden. In hoofdstuk 4.7 wordt nader ingegaan op deze ontwikkelingen en wat dat betekent voor Mediant. Op het gebied van bedrijfsprocessen vragen zorgverzekeraars om meer inzicht in de geleverde prestaties, waarbij het mogelijk moet zijn de prestaties landelijk te benchmarken (ROM-metingen). De DBC-systematiek geeft een nieuwe impuls aan de doorontwikkeling van zorgpaden. Mediant staat voor de uitdaging om de bedrijfsvoering zo in te richten dat we in de toekomst meer cliënten kunnen helpen bij gelijkblijvend of wellicht zelfs minder budget. Intussen verwacht de samenleving meer kwaliteit en verwachten medewerkers een plezierige en uitnodigende werkomgeving waarin de professionals kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid: het verlenen van goede zorg en het behandelen van cliënten. Dit alles heeft belangrijke effecten op de eisen die aan de bedrijfsvoering worden gesteld. Enerzijds moeten 19

27 deze processen steeds meer gestroomlijnd worden om ontwikkelingen tijdig te zien, daar op in te kunnen spelen en daarmee risico s te verminderen. Anderzijds is het meer dan ooit tevoren noodzakelijk om als organisatie proactief en flexibel te blijven. De bedrijfsvoering berust in de uitvoering op de volgende pijlers: r Duidelijke organisatiestructuur: Heldere sturing en eenheid van beleid, zie de paragrafen en r HKZ PDCA-cyclus: als verbeterinstrument. r P&C cyclus: voor duidelijke kaders en een goede allocatie van middelen. r AO en IC: voor een adequate productieregistratie en borging administratieve processen en duidelijke verantwoording. r ICT: ter ondersteuning van de zorg en de bedrijfsprocessen. r Risicobeheersingssystemen: ter signalering van bedrijfsrisico s en het hier tijdig op kunnen reageren Beleid- en controlcyclus HKZ PDCA-cyclus Binnen Mediant is integraal de Plan Do Check Act cyclus ingevoerd:. Deze cyclus wordt ondersteund door het kwaliteitsmanagementsysteem van Mediant. Zie ook hoofdstuk 4.3. Dit systeem is ook bruikbaar voor het afleggen van verantwoording en certificering. Uitdaging blijft het systeem vooral te benutten voor het ondersteunen van kwaliteitsverbetering in alle lagen van de organisatie. Planning & Control cyclus De Planning & Control-cyclus regelt de totstandkoming en bewaking van de begroting. Met behulp van deze cyclus worden jaarlijks (en indien nodig per kwartaal) afspraken gemaakt over de zorg die we willen en kunnen leveren, de daarmee gepaard gaande omzet en de verdeling en inzet van de beschikbare middelen. De cyclus past binnen het kwaliteitsmanagementsysteem van Mediant. Voor het algemene beleid is er een cyclus die de totstandkoming en bewaking regelt van het strategisch beleidsplan en daarvan afgeleide beleidsactiviteitenplannen. De P&C cyclus kent de volgende onderdelen: Voorjaars- en najaarsconferentie Hierin worden binnen de kaders van het strategisch beleidsplan de inhoudelijke beleidslijnen voor het volgende jaar besproken. Basis is een analyse van de landelijke ontwikkelingen (wet- en regelgeving) en de gevolgen hiervan voor Mediant; analyse van de regionale ontwikkelingen en de kansen die dit biedt voor Mediant en analyse van de wensen van externe stakeholders zoals verzekeraars en gemeente. Deelnemers zijn RvB, het duaal management van het circuit, delegaties OR, de stafmanagers, cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Op indicatie (gebaseerd op het programma van de conferentie) nemen ook de leidinggevenden van de derde stuurlaag aan de conferentie deel. Kaderbrief Hierin worden de conclusies van de beleidsconferentie vertaald in uitgangspunten voor de begroting. De kaderbrief bevat een opbrengstenraming en een vertaling van het beleid in concept productie- en kostenkaders voor de circuits en stafafdelingen. 20

28 Begroting Op basis van de kaderbrief stellen de circuits en stafafdelingen een conceptbegroting op. Hierin worden ook prestatie-indicatoren en beleidsinitiatieven meegenomen. De conceptbegrotingen worden in bilaterale overleggen tussen circuitmanagement en RvB besproken en waar nodig bijgesteld. In een najaarsconferentie wordt de conceptbegroting besproken en daarna door de RvB vastgesteld. De begroting wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. Voor de beheersing van de kosten- en productiekaders is een Excelmodel ontwikkeld waarin alle mutaties worden bijgehouden en waarin de aansluiting tussen kostenkaders, productiekaders en opbrengsten/ productieafspraken is geborgd. Op basis van de kwartaalrapportages worden zo nodig de productie- en kostenkaders tussentijds bijgesteld. Door dit dynamische begrotingsproces kan flexibel ingespeeld worden op de ontwikkelingen. Managementcontracten Na vaststelling van de begroting en goedkeuring door de RvT wordt de begroting vertaald in managementcontracten met de circuits, centra en stafafdelingen, waarin naast kosten- en productiekaders ook prestatie-indicatoren en inhoudelijke beleidsinitiatieven zijn opgenomen. Maand- en kwartaalrapportages voor RvB en RvT De uitvoering van het beleid wordt gevolgd met maand- en kwartaalrapportages. De maandrapportage is een kernrapportage die de behaalde resultaten op de uitgezette kosten- en productiekaders bewaakt. De kwartaalrapportage geeft naast de informatie van de kernrapportage ook informatie over prestatie-indicatoren, de mutatie op de kaders, de prognose van het jaarresultaat, de liquiditeitsontwikkeling e.d. De 2e kwartaalrapportage (halfjaarrapportage) bevat ook een verantwoording van de circuits over de gemaakte afspraken in het managementcontract. De 4e kwartaalrapportage, tevens jaarrapportage, is een complementaire rapportage op de jaarrekening. De kwartaalrapportages worden ook gestuurd naar OR en cliëntenraad. Een samenvatting van deze rapportage wordt gestuurd naar de huisbankier. De kwartaalrapportage bevat ook een risicoparagraaf. De Raad van Toezicht is van oordeel dat deze rapportages voor hen adequaat en toereikend zijn. Bilaterale overleggen RvB en Circuitmanagement Maandelijks vinden bilaterale overleggen plaats tussen RvB en circuitmanagement. Hier worden de rapportages en voortgang binnen het circuit besproken, met specifieke aandacht voor de afspraken uit de managementcontracten. Zorgcontrollers en managers bedrijfsvoering De zorgcontrollers zijn gekoppeld aan de zorgcircuits. Zij voeren met de managers bedrijfsvoering frequent overleg over de productie- en kostenontwikkeling binnen het circuit. In dit overleg worden de (concept)cijfers uit de rapportages besproken en geanalyseerd. 21

29 RvB en controller De voorzitter RvB en controller voeren frequent overleg over lopende zaken en uitkomsten van de bilaterale overleggen. Op basis hiervan worden de benodigde acties uitgezet en de uitgezette kaders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Wekelijkse managementinformatie In 2010 is geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Management Informatie Systeem (MIS), dat voorziet in de benodigde rapportages voor RvB, circuit- en teammanagement. Dit systeem was in 2011 operationeel en in 2012 gecontinueerd en verfijnd. De circuit- en teammanagers beschikten in 2012 over een Management Informatie Systeem waarmee ze de prestaties wekelijks kunnen volgen. AO-IC: Administratieve Organisatie/Interne controle In de jaren 2009 en 2010 heeft Mediant fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de interne administratieve procesbeheersing, met als resultaat dat de accountant eind 2011 kon vaststellen dat de AO/IC goed op orde is, aan alle regels voldoet en een robuust volwassen status heeft. In 2012 is dat gecontinueerd. Dat betekent concreet: r De zorgadministratie heeft een duidelijke en sterke positie binnen Mediant. r Voor bewaking van de kwaliteit en veiligheid van AO/IC werkt een auditor samen met de teammanagers van de afdeling FCI. r De beschrijvingen van de administratieve organisatie zijn up-to-date, met periodieke borging door middel van een interne controle. r De AO en Interne Controle protocollen voldoen aan de landelijke NZa-regelingen. r Op basis van een intern controleplan wordt de productieregistratie gecontroleerd. r Over de bevindingen wordt gerapporteerd aan de RvB. Waar nodig worden verbeteracties uitgezet. r De uitgevoerde controles worden door de accountant getoetst en beoordeeld. User is ingericht voor de productie in kader ZVW en AWBZ. Er zijn acties uitgezet om ook alle overige productie in User vast te kunnen leggen (WMO, diensten aan derden e.d.). Mediant heeft geïnvesteerd in het elektronisch berichtenverkeer naar het Zorgkantoor van geleverde klinische zorg AWBZ (ZZP s) en het berichtenverkeer naar het CAK in het kader van de eigen bijdrage extramurale zorg AWBZ. Daarnaast is gewerkt aan de introductie berichtenverkeer in User over bewaking tijdige melding opname en ontslag (aansluiting AZR). Mediant heeft in 2012, net als in 2011, van het Zorgkantoor de code groen gekregen voor tijdige aanlevering AZR-gegevens. Met de leverancier van het cliëntenregistratiesysteem is contractueel vastgelegd dat het systeem blijft voldoen aan alle relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden ook actief gevolgd door de stafafdeling FCI. 22

30 3.2.3 ICT De bedrijfsvoering is zonder een adequate ondersteuning van ICT niet mogelijk. Voor de administraties wordt gebruik gemaakt van de volgende applicaties, pakketten en leveranciers: Werkprocessen Pakket Leverancier Zorgregistratie User Impulse Financiële administratie CODA Unit 4 Personele en salarisadministratie Beaufort Raet Kantoorprocessen MS Office Microsoft. Algemene Kwaliteitsbeheersing Open IMS (inter- en intranet) Sesame-ICT Monitoring arbeidsomstandigheden ZorgRI&E KMO BV Registratie middelen en maatregelen Argus Patiënt Safety Company Planning dienstroosters kliniek DRP Pink Roccade Planning en beheersing ICT en FZ Topdesk Topdesk Management Informatie Systeem Oracle Business Intelligence (OBI) Aorta en Impulse Productiviteit behandelaren Taakstellingsmodule React CISICT Volgen van inzet (formatie) personeel Personeelsbegrotingsmodule Raet Cliënten-informatie Pakket Leverancier Elektronisch Cliënten Dossier User Impulse Diagnostiek Roermonds Score Programma Bär Software Metingen van behandelingen (ROM) Request CISICT E-health Pilot Minddistrict De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan dermate snel dat voortdurend een balans gevonden moet worden tussen enerzijds inhaken op nieuwe ontwikkelingen en anderzijds op consolideren van datgene wat goed gaat. Mediant kiest voor een strategie van nét niet te ver voorop lopen, maar wél innovatief. Belangrijke bottom-line criteria zijn de eisen ten aanzien van NEN 7510 en daarbinnen de veiligheid van cliëntgegevens. In 2010 is de positie van de ICT-functie herzien, opdat deze op de meest verantwoorde wijze kan bijdragen aan het behalen van de strategische doelen. In 2011 is het accent van de ICT-afdeling verschoven van technisch beheer, naar het functioneel beheer van de digitale infrastructuur en in 2012 is dit verder geborgd. De verantwoordelijkheid voor het inrichten van de processen en de toepassingen ligt bij de betreffende diensten, met een ondersteunende rol voor ICT. Het regulier onderhoud en beheer ressorteren onder de teammanager ICT. De innovatieve projecten vallen onder de Raad van Bestuur. In 2012 zijn belangrijke stappen gemaakt ten aanzien van de inzet van een Zorgcommunicatiesysteem. Dit systeem voorziet in het aanleggen van een infrastructuur voor onder andere spreekluisterverbindingen om toekomstige kwalitatief hoogwaardig en cliëntvriendelijk toezicht mogelijk te maken, met slimme inzet van middelen. Voor de zomervakantie 2012 is de nieuwbouw Drienerzijde (Ouderenzorg) opgeleverd. In deze nieuwbouw is 23

31 de nieuwste zorgdomotica geplaatst, waaronder locatiebepaling van verplegend personeel en een verpleegoproepsysteem waarbij de cliënt meer bewegingsvrijheid en privacy krijgt. In 2012 heeft Mediant voorts een WAN-netwerk gekregen. Dit is ondergebracht bij een nieuwe leverancier (BeeSmart). De voordelen die deze overgang met zich meebrengen zijn kostenverlaging, meer bandbreedte en verminderde kwetsbaarheid voor uitval (door dubbel uitgevoerde lijnen voor de vestigingen Helmerzijde en Opmaat). Ten aanzien van innovatie en nieuwe functionaliteiten zijn in 2012 onder meer vorderingen gemaakt ten aanzien van de toepassing van E-health en de automatisering van personeelsmutaties Uitgangspunten bij innovatie zijn: r Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om cliënten en verwijzers beter te bereiken en te ondersteunen (E-health). r Een betere ondersteuning van behandelaren in het zorgproces (ECD), elektronisch voorschrijven van medicatie en aanvragen en verwerken van laboratoriumgegevens. r Een betere borging, versnelling en vereenvoudiging van administratieve processen. In 2011 is een begin gemaakt van een integratie van ICT en Facilitaire Zaken door de invoering van Topdesk. In september 2012 is een vervolgstap gemaakt door de Servicedesk van FZ en de helpdesk van ICT samen te voegen. Hierdoor konden interne procedures op elkaar afgestemd en functioneler gemaakt worden. ROM Request Eind 2012 heeft Mediant een nieuwe versie van Request ROM van CIS ICT in gebruik genomen. Het nieuwe platform voldoet beter aan de moderne technologie. Daarnaast is de applicatie bij Mediant op een server geplaatst en wordt dus niet langer gehost. Elektronisch Cliëntendossier In oktober 2011 heeft Mediant, na een aanbestedingstraject, gekozen om door te gaan met het pakket User, van leverancier Impulse en daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. De overeenkomst voorziet in het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het dossier. Mediant levert behandelinhoudelijke input op het gebied van de medicatiemodule, zorgplannen / behandelplannen en zorgpaden. De input van de ervaringen en inzichten van Mediant zorgen ervoor dat het systeem (ECD) beter bij de organisatie past en daarmee zal de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van de registratie verbeteren. Directe en concrete verbeteringen werden in 2012 gerealiseerd door de actuele medicatie sneller en duidelijk zichtbaar te presenteren, een koppeling te maken tussen relevante vragenlijsten en de zorgpaden. Verder werden functionele koppelingen aangebracht tussen User en Medlon (laboratorium) inzake de gemeten laboratoriumwaarden. Stuurgroep en werkgroep ECD Voor het faciliteren en bewaken van dit ontwikkelproces is een stuurgroep in het leven geroepen onder voorzitter van een lid van de Raad van Bestuur. Voor de uitvoering in inhoudelijke input is een werkgroep ECD geïnstalleerd onder voorzitterschap van een manager behandelzaken/psychiater. 24

Jaarverantwoording 2013. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ

Jaarverantwoording 2013. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 8 Voorwoord Raad van Toezicht 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ. Jaardocument 2010. Mediant GGZ. Postbus 775 7500 AT Enschede www.mediant.

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ. Jaardocument 2010. Mediant GGZ. Postbus 775 7500 AT Enschede www.mediant. Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ 1 Postbus 775 7500 AT Enschede www.mediant.nl Inhoudsopgave VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 1 VOORWOORD

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen? Over Dimence De feiten

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

MEDEWERKER AO-IC (M/V) (voor 32 uur per week voor bepaalde tijd)

MEDEWERKER AO-IC (M/V) (voor 32 uur per week voor bepaalde tijd) Interne / externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Planning & Control Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015 Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Doel folder Deze folder is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Raad van Bestuur

Raad van Toezicht. Raad van Bestuur Raad van Toezicht Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Medezeggenschapsorganen RvB Collectieve Cliëntenraad Ondernemingsraad Projectbureau Concern Controller Stafbureau Bureau Communicatie Eerste

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken:

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Kernformulier PerspeKtief De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Overview 1. Wat was de aanleiding tot deze ontwikkeling en innovatie? Strategisch: Organisatie wil een instrumentarium

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 september 2012. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

c. De Beleidsregel loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-76 eindigt op 31 december 2006.

c. De Beleidsregel loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-76 eindigt op 31 december 2006. BELEIDSREGEL Loon- en materiële geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ en wordt geleverd door ziekenhuizen

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verslagjaar 2008

Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verslagjaar 2008 Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 invullen via DigiMV, zie www.jaarverslagenzorg.nl Versie Datum omschrijving 1.0

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN Een kwart van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met psychische problemen. Mensen met psychische problemen in Oost-Nederland kunnen terecht bij de

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie