NV ROVA Holding Samenvattend jaarrapport Over de ambities van een duurzaam, gemeentelijk dienstenbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NV ROVA Holding Samenvattend jaarrapport 2011. Over de ambities van een duurzaam, gemeentelijk dienstenbedrijf"

Transcriptie

1 NV ROVA Holding Samenvattend jaarrapport 2011 Over de ambities van een duurzaam, gemeentelijk dienstenbedrijf

2 Voorwoord 3 Profiel ROVA 5 De afvalinzameling omgekeerd 9 Voorlichting en educatie 15 Een duurzame leefomgeving 17 Nieuwe energie voor iedereen 19 Personeel en Organisatie 2 1 Financieel en vooruitzichten 23 Kerncijfers 24 Colofon 27 Contact 27 2

3 Voorwoord In dit samenvattend jaarrapport presenteert ROVA zich aan u. ROVA is opgericht in 1996 door de samenwerkende gemeenten in de toenmalige regio IJssel-Vecht. Als samenwerkingsverband van gemeenten kreeg ROVA de opdracht de gemeentelijke afvalverwijdering efficiënter en effectiever te beheren en waar mogelijk te innoveren. Inmiddels heeft ROVA zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf dat gemeenten breed ondersteunt bij het inrichten, beheren en onderhouden van de publieke leefomgeving. Onze missie is het vergroten van de kwaliteit en duurzaamheid van die leefomgeving. Online jaarverslag In dit jaarrapport is een samenvatting opgenomen van het jaarverslag 2011 van NV ROVA Holding. Vanaf dit jaar presenteert ROVA haar jaarverslag alleen nog online. De digitalisering van onze samenleving gaat steeds verder. Informatie komt steeds eenvoudiger en sneller tot ons. Op deze wijze kunnen we op transparante en gebruiksvriendelijke wijze laten zien wie we zijn en wat we doen. Die informatie is vanaf nu altijd en overal voor iedereen beschikbaar. Voor de presentatie van ons jaarverslag is binnen de corporate website een speciale webversie van het jaarverslag gemaakt. Deze is gemakkelijk op onderwerpen te doorzoeken. Ik ben om! Ik ben om! is het thema van het jaarverslag 2011 van NV ROVA Holding. Met dit thema benadrukken wij de omslag in denken over afval en over het beheren van de leefomgeving van onze inwoners. In de eerste vijftien jaar van ons bestaan hebben we voortdurend gezocht naar nieuwe wegen om de gemeentelijke afvalzorg te verduurzamen. En met succes, want we hebben belangrijke effecten bereikt. Zo is de hoeveelheid huishoudelijk restafval in al die jaren sterk teruggedrongen en hebben we de kosten voor gemeenten kunnen reduceren. We hebben dat altijd gedaan met een visionaire blik op de toekomst, maar ook met een pragmatische houding en een mentaliteit van aanpakken. Niet voor niets was Ik pak het op het thema van ons vorige jaarverslag. Daarmee benadrukten we dat we klaar staan om de uitdagingen voor een schone en duurzame leefomgeving aan te pakken. Want ondanks de successen in de achter ons liggende jaren, zijn er in het huishoudelijk restafval nog volop herbruikbare grondstoffen aanwezig die terug gebracht kunnen worden op de grondstofrotonde. Nieuwe beleidsterreinen Naast het gemeentelijk afvalbeheer richt ROVA zich ook op aangrenzende beleidsterreinen als de openbare ruimte, sociale werkgelegenheid en een duurzame energievoorziening. Daarvoor hebben we samen met onze gemeenten aantrekkelijke perspectieven geschetst. Om deze waar te maken moeten echter serieuze maatregelen worden genomen. Het roer moet zogezegd om. Vandaar het thema van ons nieuwe jaarverslag Ik ben om!. Samen met onze gemeenten zijn wij bereid die stappen te zetten die leiden tot een samenleving waarbij reststoffen maximaal worden hergebruikt, waarbij burgers betrokken zijn bij het beheren van hun leefomgeving en waarbij we in toenemende mate zelfvoorzienend worden in onze energiebehoefte. Onder de noemer omgekeerd inzamelen bouwen we een nieuwe gemeentelijke infrastructuur die burgers helpt om hun reststoffen optimaal te scheiden. Ik ben om. U ook? Hans Groenhuis, Algemeen directeur NV ROVA Holding Jaarverslag

4 Rijkdom De groene mens is een schatzoeker. Wat voor de één rommel is, is voor de ander een kostbaar bezit. Weggooien kan altijd nog! Deze foto van mij en mijn camera zou ik graag laten zien aan de vorige eigenaar. Zou hij wel weten hoe rijk ik me voel? 4

5 Profiel Missie en visie Onze missie is het vergroten van de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving van inwoners in onze gemeenten. Wij werken daarbij vanuit het besef dat het welzijn van burgers voor een belangrijk deel wordt bepaald door de kwaliteit van die leefomgeving. Duurzame ontwikkeling begint bij het besef dat we een verantwoordelijkheid dragen naar toekomstige generaties en dat we zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die we elke dag verbruiken. ROVA streeft bij het beheren van die leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs drie thema s: duurzaam (verbetering milieurendement), financieel (lagere kosten voor de burgers) en sociaal maatschappelijk (een leefbare omgeving voor wonen, werken en recreëren). Activiteiten De bedrijfsactiviteiten van ROVA zijn verdeeld over drie pijlers, te weten grondstofbeheer, integraal beheer openbare ruimte en duurzame energie. Ons takenpakket bestaat onder andere uit: inzamelen, be- en verwerken van diverse afvalstoffen van huishoudens, gemeenten en bedrijven; beheren van grondstoffenpleinen waar huishoudelijke afvalstromen kunnen worden gescheiden ten behoeve van hergebruik en recycling; onderhouden en reinigen van de openbare ruimte zoals straten, parken, plantsoenen en gemeentelijke sportterreinen (schoon, heel en veilig); het reinigen van kolken en riolen; het leveren van producten in de vorm van groene energie en grondstoffen die geproduceerd worden vanuit de leefomgeving van de burger; het leveren van kennis en beleidsadviezen aan gemeenten, en het bieden van educatie en voorlichting aan burgers. Aandeelhouders Om de identiteit van ROVA als duurzaam nutsbedrijf te borgen, zijn in de statuten en in de aandeelhoudersvergadering duidelijke afspraken vastgelegd over de doelstellingen en de koers van de organisatie. Het publieke karakter van de organisatie wordt bepaald door het feit dat alleen overheden met een wettelijke zorgtaak op het gebied van huishoudelijk afval aandeelhouder kunnen zijn. Daarmee is ROVA een organisatie van en voor overheden. Beleidsverklaringen Het publieke karakter van onze organisatie vraagt dat wij ons openstellen naar onze gemeenten, hun inwoners en overige belanghebbenden en dat we transparant maken wat zij van ROVA mogen verwachten. Dit doen we onder andere door het publiceren van een aantal beleidsverklaringen. Afval is grondstof: ROVA streeft naar een samenleving waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat waardevolle grondstoffen worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen. ROVA levert met haar dienstverlening een bijdrage aan een duurzame samenleving. Het doel is om afval zoveel mogelijk te vermijden en grondstoffen zoveel mogelijk aan de bron te scheiden zodat ze duurzaam kunnen worden hergebruikt. NV ROVA Holding Jaarverslag

6 Profiel Sociaal beleid: De inzet, kennis en kunde van onze medewerkers vormen de basis voor ons succes. Onze medewerkers zijn daarom van grote waarde voor onze organisatie. Ons beleid is dan ook vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers. Het is onze taak een situatie te creëren waarin mensen optimaal kunnen functioneren en zich verder kunnen ontwikkelen. Het personeelsbeleid van ROVA is vormgegeven rondom vier thema s: kwaliteit en functioneren; gezondheid en ziekteverzuim; opleiden en carrièreperspectief; binden en boeien. Daarnaast geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Hiervoor werken wij samen met het sociaal werkvoorzieningsschap dat in onze gemeenten is georganiseerd. Innovatie: Om een duurzame toekomst te realiseren is innovatie nodig. Innovatie in dienstverlening en techniek, maar ook innovatie in het duurzaam benutten van ingezamelde grondstoffen. Door de ontwikkeling en inzet van nieuwe technieken kunnen afvalstoffen duurzaam worden benut. Bijvoorbeeld om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Het voortdurend zoeken naar mogelijkheden om de afvalzorg efficiënter en duurzamer te maken, is een van de drijfveren van de ROVA-medewerkers. Om dit binnen de ROVA-organisatie in te bedden is in 2005 een Innovatieplatform ingesteld. Dit platform is samengesteld uit bestuurders van aangesloten gemeenten en is daarmee een representatieve vertegenwoordiging van de ROVAgemeenten. Het Innovatieplatform ondersteunt de directie bij het bepalen van de onderzoeksvelden en de prioriteitenstelling daarin. Daarnaast bewaakt het Innovatieplatform namens de Algemene vergadering van Aandeelhouders de besteding van de Innovatiereserve. Voorlichting en educatie: In een duurzame samenleving zijn mensen zich bewust van het effect van hun handelen op het milieu. Door mensen bewust te maken, gaan ze anders consumeren en gaan ze anders om met afval. ROVA investeert daarom in voorlichting en educatie. Inzet is om preventie en hergebruik te stimuleren. Enerzijds door de kennis over de effecten van ons afdankgedrag te vergroten en anderzijds door te laten zien op welke wijze afvalscheiding bijdraagt aan een beter milieu. Hierdoor wordt duidelijk welke rol burgers hebben en waarom het belangrijk is dat zij hun bijdrage leveren. Veiligheid, gezondheid, milieu (VGM): In de bedrijfsvoering van ROVA krijgen veiligheid, gezondheid en milieu de volle aandacht. Het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving geldt daarbij als minimum standaard. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, tijdelijke werknemers en derden, alsmede het milieu worden zoveel mogelijk beschermd om persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade te voorkomen. ROVA is VCA** gecertificeerd. Markt en overheid: ROVA is zich bewust van haar positie als overheidsbedrijf. Deze positie vraagt om een zorgvuldige marktbenadering. Wij stellen ons actief op, waarbij bedrijfsmatig presteren én maatschappelijke betrokkenheid leidende doelen zijn. Wij stellen ons echter niet actief op in openbare tenderprocedures waarin op basis van prijsinschrijving wordt meegedongen naar opdrachten van overheden. 6

7 Wel zullen wij onze diensten aanbieden aan overheden die voornemens zijn toe te treden tot het samenwerkingsverband NV ROVA Holding. Wij conformeren ons aan de geldende regels voor uitbesteding van overheidsopdrachten op het moment dat gemeentelijke taken aan private partijen worden uitbesteed. De commerciële taken van ROVA zijn organisatorisch en administratief gescheiden van de publieke taken en worden tenminste zodanig kostendekkend uitgevoerd dat geen beslag wordt gelegd op publieke middelen. NV ROVA Holding Jaarverslag

8 De groene mens is innovatief. Afval als inspiratie en als grondstof. Zo wordt waardeloos, waardevol. Als industrieel ontwerper ben ik altijd aan het zoeken naar nieuwe toepassingen. Het liefst met gebruikt plastic dat buigt zo lekker. Met 3D printers en lasers creëren we nieuwe vormen. Spelen 8

9 De afvalinzameling omgekeerd Meer waarde uit afval Verpakkingenbeleid In augustus 2011 presenteerde staatssecretaris Atsma uiteindelijk zijn langverwachte afvalbrief. De opgave is helder. We moeten met elkaar nog beter afval gaan scheiden zodat het hergebruikpercentage van het Nederlandse afval in 2015 kan zijn gestegen van 80% naar 83%. Voor huishoudelijk afval wordt gestreefd naar een verhoging van de recycling met zo n 1 tot 1,5 miljoen ton. Hoewel we al lang weten dat er in het huishoudelijk restafval nog volop herbruikbare grondstoffen aanwezig zijn, is dit toch een ambitieuze opgave. Belangrijke taakstellingen liggen er daarmee op het gebied van gft-afval, verpakkingen, oud papier en karton, grof huishoudelijk restafval, textiel en op elektrische en elektronische apparatuur. Deze ambities sluiten aan op de eerder door ROVA en haar gemeenten gepresenteerde ambitie voor een duurzame, afvalloze samenleving. Maar om deze te realiseren zijn ingrijpende beleidswijzigingen nodig. Hiervoor moet in gemeenteland het roer om en moeten we gaan denken en handelen vanuit grondstoffen in plaats van vanuit afval. ROVA heeft hiervoor een visie ontwikkeld die onder de noemer omgekeerd inzamelen borg moet staan voor een sterke toename van de hergebruikpercentages. In het verslagjaar zijn in alle ROVA-gemeenten de voorbereidingen gestart voor de besluitvorming omtrent de implementatie van dit beleid. Maar gemeenten kunnen dit niet realiseren zonder een evenwichtig afvalbeleid op landelijk niveau. Zo spelen de afspraken rondom het verpakkingenbeleid een belangrijke rol. Sinds 2009 worden in Nederland kunststof verpakkingen van huishoudens gescheiden ingezameld. Dit is een uitwerking van het Europese verpakkingenbeleid waardoor wij in de sporen treden van onze buurlanden die hierin al voorop gingen. Het verpakkingenbeleid is gebaseerd op een systeem van producentenverantwoordelijkheid. De gedachte is simpel. Producenten zijn verantwoordelijk voor de samenstelling en hoeveelheid verpakkingen die zij op de markt brengen en worden hierdoor uitgedaagd minder milieubelastende en minder kilo s verpakkingen te gebruiken. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de inzameling en hergebruik en kunnen afspraken maken met gemeenten voor de inzameling bij huishoudens. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Raamakkoord dat tussen bedrijfsleven, gemeenten en ministerie is gemaakt. In de eerste jaren zijn goede resultaten behaald, hoewel de verschillen in Nederland erg groot zijn. Waar de best scorende gemeenten meer dan 40 kilo verpakkingen per jaar per gezin inzamelen, komt het gemiddelde in Nederland niet boven de 15 kilo per huishouden. Met haar systeem van omgekeerd inzamelen ziet ROVA kansen om de gescheiden inzameling van verpakkingen sterk te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de ambitie die staatssecretaris Atsma in zijn afvalbrief heeft neergelegd. Gemeenten zullen dan investeren in nieuwe vormen van dienstverlening aan de burger bij de inzameling van herbruikbare grondstoffen. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij zekerheid krijgen over het landelijke afvalbeleid in de komende jaren en over de hoogte van de vergoedingen die vanuit het systeem van producentenverantwoordelijkheid aan de gemeenten worden gegeven. In 2011 is daarvoor reikhalzend NV ROVA Holding Jaarverslag

10 De groene mens gebruikt en hergebruikt. Houdt daarmee waardevolle grondstoffen in beweging! Lekker! Een glas fris, koud water na het sporten. Leuk idee te weten dat dit glas met de nodige inspanning aan zijn huidige vorm is gekomen. Verkoeling 10

11 De afvalinzameling omgekeerd uitgekeken naar de uitkomsten van de onderhandelingen over een nieuw raamakkoord. In maart 2012 werd een concept akkoord bereikt dat aan de achterbannen moet worden voorgelegd. Ten tijde van het schrijven van dit verslag waren de eerste contouren van dit akkoord bekend, maar was er nog volop discussie over de invulling van enkele onderdelen zoals statiegeld op grote PETflessen, de hoogte van de vergoedingen en de gescheiden inzameling van andere verpakkingen zoals drankenkartons en blik. De tijd dringt echter en het jaar 2015 waarin belangrijke resultaten op het gebied van afvalscheiding moeten zijn bereikt komt met rasse schreden dichterbij. metalen textiel glas kunststoffen luiers overigen papier GFT Omgekeerd inzamelen samenstelling huishoudelijk restafval Nederland Zoals gezegd staan gemeenten voor een grote uitdaging om 1 tot 1,5 miljoen ton huishoudelijk afval meer te recyclen. Dit is de opgave uit het nieuwe afvalbeleid van de rijksoverheid. Eerder constateerde ROVA ook al dat er nog volop kansen liggen voor de gescheiden inzameling van herbruikbare grondstoffen als we zien hoeveel van deze herbruikbare fracties er nog in ons huishoudelijk afval aanwezig zijn. Midden jaren negentig introduceerde ROVA daarom in haar gemeenten een systeem van tariefdifferentiatie (Diftar). Dit systeem leverde een financiële prikkel aan huishoudens om kritisch te kijken naar hun aankoop- en afdankgedrag. De invoering van Diftar leidde direct tot een reductie van de hoeveelheid huishoudelijk restafval (in veel gemeenten oplopend tot 25% reductie). Maar hoewel we in de afgelopen jaren dus belangrijke successen op het gebied van afvalscheiding hebben behaald, is er een nieuwe trendbreuk nodig om van ruim 250 kilo restafval per inwoner naar 30 kilo per inwoner te komen. De burgers bepalen hierin het succes. Met hun aankoop- en afdankgedrag bepalen zij in eerste aanleg de hoeveelheid afval en de hoeveelheid herbruikbare grondstoffen. Maar die burgers moeten daarin wel gefaciliteerd worden. Gemeenten hebben hun afvalinzameling traditioneel ingericht vanuit de zorg voor milieuhygiëne en volksgezondheid. Maar naar de toekomst toe ontstaan nieuwe uitdagingen zoals de grondstoffenschaarste. Dat heeft ons tot de conclusie gebracht dat we een verkeerde focus hebben bij de gemeentelijke afvalinzameling. We moeten ons systeem als het ware omkeren. Niet langer moet onze focus gericht zijn op de verwijdering van het restafval. Nee, onze focus moet liggen op het inzamelen van herbruikbare fracties uit het huishoudelijk afval. De gedachte achter omge- NV ROVA Holding Jaarverslag

12 Beweging De groene mens weet waarom je afval moet scheiden. GFT als duurzame energiebron. Daarmee bouwt afval letterlijk mee aan onze toekomst. Verspil dus geen bananenschil! Groente en fruit zijn goede brandstoffen voor mijn lijf. En nu ook voor mijn auto! Dat stimuleert om nog beter het gft-afval te scheiden. 12

13 De afvalinzameling omgekeerd keerd inzamelen is dat gemeenten maximale service bieden op de gescheiden inzameling van herbruikbare grondstoffen als groente- fruit- en tuinafval, oud papier, verpakkingen, glas, textiel, kringloopgoederen, et cetera. Om de effecten van dit nieuwe denken op het handelen van burgers te meten, hebben wij samen met onze gemeenten in 2010 en 2011 een aantal pilots uitgezet. In Zwolle, Amersfoort en Raalte is geëxperimenteerd met andere inzamelmiddelen, een verschuiving van halen en brengen en andere frequenties. Dit heeft verbluffende resultaten opgeleverd. Door een relatief eenvoudige ingreep in het inzamelsysteem waren we in staat veel meer herbruikbare grondstoffen in te zamelen. De hoeveelheid restafval in de pilotgebieden werd hierdoor met 15 tot 25% verlaagd. Zo waren we bijvoorbeeld in staat om de hoeveelheid gescheiden ingezamelde kunststof verpakkingen te laten stijgen tot zo n 60 kilo per aansluiting. Dat is vier keer zo veel als het landelijk gemiddelde op dit moment en ruim boven de ambitie die staatssecretaris Atsma in zijn afvalbrief heeft vastgelegd. Deze respons kan nog verder verhoogd worden als we overgaan tot integrale inzameling van droge recyclebles (kunststof verpakkingen, dranken kartons, blik en eventuele andere droge, herbruikbare materialen). Burgers reageren positief op dit beleid. Dit systeem van omgekeerd inzamelen staat wat ons betreft dan ook model voor het toekomstige gemeentelijke afvalbeleid en kan borg staan voor het realiseren van de landelijke ambitie op het gebied van scheiding en hergebruik van huishoudelijk afval. Na de introductie van Diftar midden jaren negentig, heeft ROVA met de introductie van omgekeerd inzamelen in Nederland wederom haar innovatieve denkkracht laten zien. effect Diftar verpakkingen beleid ambitie restafval in kg per inwoner respons landelijk gemiddelde respons ROVA gemeenten zonder Diftar respons ROVA gemeenten met Diftar respons bij omgekeerd inzamelen nieuwe trendbreuk nodig gescheiden ingezamelde kunststof verpakkingen in kg/aansluiting NV ROVA Holding Jaarverslag

14 Creatie Een papiervezel heeft vele levens. En wordt krant, schrift of verpakking. Lang leve oud papier! Wist je dat mijn nieuwe schrift bestaat uit heel veel stukken oud papier? Ik ga er echt heel zuinig op zijn en er netjes in schrijven. Dat vind ik mijn schrift wel waard! 14

15 Voorlichting en educatie In 2010 presenteerden wij ons nieuwe educatieprogramma voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Onder de noemer Afval scheiden is goud is een programma ingericht waarbij leerlingen op actieve wijze kennis maken met de wereld van afval scheiden en recycling. Onder andere met onze speciale Groenbus hebben we in 2011 ruim leerlingen kunnen bereiken en enthousiast weten te maken over recycling. Het doel van dit programma is dat deze aankomende consumenten zich bewust worden van het feit dat zij zelf een directe invloed hebben op het milieu door hun aankoop- en afdankgedrag. Ruim 250 scholen hebben in 2011 enthousiast meegedaan aan dit programma en geven aan hier vaker gebruik van te zullen maken. Uit de evaluatie van de bezoeken blijkt een hoge waardering voor dit excursieprogramma want zowel docenten als leerlingen waardeerden de excursie met het rapportcijfer 8,5. Naast de inzet voor scholen, hebben we in het verslagjaar het educatieprogramma ook actief benut voor publieksacties bij bijzondere evenementen in onze gemeenten. Ook in 2011 wisten wij weer zo n leerlingen te mobiliseren tijdens de actieweek Natuurlijk Schoon. In deze week staat de bestrijding van zwerfafval centraal. Via de deelnemende scholen gaan leerlingen dan in groepen de straat op om hun eigen leefomgeving te ontdoen van zwerfafval. Het belangrijkste doel hiervan is dat de jeugd bewust wordt van het zwerfafvalprobleem. De grote hoeveelheid zwerfafval die in die week steevast wordt ingezameld werkt sterk confronterend en maakt kinderen bewust van het probleem. ROVA werkt in deze actieweek samen met gemeenten, scholen en met verschillende natuur- en milieuorganisaties. NV ROVA Holding Jaarverslag

16 De groene mens is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij geniet van een schone buurt. Weg met het zwerfafval. Dan voelt hij zich veilig. We zitten hier graag, vooral als het gaat schemeren. Dat je de lichten ziet aangaan in de huizen en op straat. Voelt zo gezellig en geborgen! Veiligheid 16

17 Een duurzame leefomgeving Naast de zorg voor een goede afvalverwijdering, zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de leefomgeving. Beide domeinen zijn van invloed op het welzijn van de inwoners en hangen dan ook nauw samen. Hoewel ROVA al ruime ervaring had met een aantal reinigingstaken in de openbare ruimte, hebben wij in 2011 de eerste schreden gezet in het integraal beheren van de openbare ruimte (IBOR). Naast reinigingstaken, betreft dit ook het beheer van het openbaar groen en het beheer van sportterreinen. Van de gemeente Winterswijk kreeg ROVA de opdracht tot het integraal beheer van de openbare ruimte. Het voormalig gemeentepersoneel is daartoe per 1 januari 2011 in dienst getreden van ROVA. Samen met deze collega s hebben wij een vliegende start gemaakt in het IBOR. Dankzij de positieve inzet van de nieuwe collega s, zijn we in staat geweest op een aantal punten tot efficiencyverbeteringen te komen, waardoor de kosten werden beperkt met behoud van dezelfde kwaliteit. In dat eerste jaar hebben we uiteraard ook veel geleerd, want ROVA begeeft zich op nieuwe beleidsterreinen. Maar de eerste ervaringen geven aan dat wij een goede bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van gemeenten om, met behoud van kwaliteit, toch belangrijke besparingen te kunnen bereiken. Deze eerste ervaringen in Winterswijk geven ons het vertrouwen dat we ook voor andere gemeenten een efficiënter beheer kunnen realiseren. Inmiddels hebben meerdere ROVA-gemeenten belangstelling getoond om op deze wijze de samenwerking met ROVA uit te breiden. hoveniers, aannemers, et cetera. Door een centrale regievoering over dat beheer te organiseren, kunnen belangrijke efficiencyslagen worden behaald. Werken naar vermogen Afgezien van economische factoren, spelen ook sociaal maatschappelijke factoren een rol bij het beheer van de openbare ruimte. De beschikbaarheid van openbaar groen, speelvoorzieningen, sport- en recreatiemogelijkheden, et cetera zijn belangrijke elementen voor het welzijn van inwoners. Daarnaast biedt het beheer van de openbare ruimte tal van mogelijkheden voor de inzet van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Zeker nu gemeenten worden geconfronteerd met grote veranderingen in de sociale werkvoorziening. De nieuwe wet werken naar vermogen stelt gemeenten voor grote uitdagingen om mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt een perspectief te bieden op een passende arbeidsplaats. Door samenwerking met de gemeenten en de sociale werkvoorziening die in onze gemeenten is georganiseerd, wil ROVA via detachering werkgelegenheid bieden aan deze mensen. Met name in het beheer van de openbare ruimte liggen daarvoor tal van mogelijkheden. De arbeidsbegeleiding en doorgeleiding zal dan vanuit het SW-bedrijf plaatsvinden. De kracht van de samenwerking in ROVA is gelegen in de integrale aansturing, waar mogelijk over gemeentegrenzen heen. In het beheer van de openbare ruimte zijn doorgaans veel partijen actief: gemeenten, SW-bedrijven, afvalbedrijven, NV ROVA Holding Jaarverslag

18 Warmte Hout is een energiebron. Het ligt overal om ons heen. We krijgen het van de bomen en de struiken. En geven het door als warmte. Nee, nog niet de handdoek! Ik ga nog één keer van de glijbaan. Het water is zo lekker warm. 18

19 Nieuwe energie voor iedereen In de lokale samenleving is inmiddels een behoorlijke dynamiek waarneembaar op het gebied van duurzame energie. Op kleine schaal ontstaan talrijke initiatieven voor een verduurzaming van de energievoorziening. Gemeenten en provincies stimuleren dat en ROVA is op haar beurt bij vele initiatieven betrokken. Naast de bestaande productie van groen gas in onze eigen gft-vergister (Natuurgas Overijssel, 50% deelneming van ROVA Duurzaam BV), zijn in 2011 de eerste projecten op het gebied van lokale warmteproductie gestart. In Dedemsvaart hebben wij in samenwerking met de gemeente Hardenberg een eerste houtenergiecentrale geopend bij zwembad De Kiefer. In Hattem is een tweede installatie in aanbouw die in het voor jaar van 2012 wordt opgeleverd. Doelstelling is om zoveel mogelijk lokale groenstromen te benutten voor deze installaties en daarmee de lokale (energie)keten te sluiten. Lokaal duurzaam energiebedrijf In veel gemeenten bestaan initiatieven voor de vorming van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Dit komt voort uit de behoefte om kleinschalige, lokale initiatieven te kunnen faciliteren en stimuleren en de productie van duurzame energie te bevorderen. ROVA is betrokken bij verschillende initiatieven en vervult een rol bij het tot stand brengen van dergelijke lokale duurzaam energiebedrijven (LDEB). Met name op het gebied van zon, wind en biomassa bestaan op lokaal niveau voldoende kansen om tot productie en benutting van duurzame energie te komen. Deze activiteiten worden vanuit ROVA Duurzaam BV ingezet en ondersteund. Waar nodig zal ROVA ook participeren in de oprichting van een dergelijk LDEB. Verder zijn wij betrokken bij verschillende onderzoeken naar de productie en afzet van groen gas op lokale en regionale schaal. Een interessante optie daarbij is de vorming van groen gas hubs waarbij meerdere kleinschalige initiatieven aaneen geregen worden tot een groen gas netwerk. In weerwil van de grote belangstelling voor duurzame energie, vraagt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven veel doorzettingsvermogen en overtuigingskracht van de initiatiefnemers om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Veel knelpunten moeten worden overwonnen of blijken soms onoverbrugbaar. Soms van technische aard, soms gelegen in regelgeving en vergunningverlening en, veelal, van financiële aard. Toch mogen we ons hierdoor niet laten afschrikken en zullen we stap voor stap een duurzame energievoorziening dichterbij moeten brengen. NV ROVA Holding Jaarverslag

20 Personeel en organisatie Duurzame inzetbaarheid is de basis van ons sociaal beleid en daarmee belangrijk in het realiseren van de strategische missie van onze organisatie. Iedereen, directie, management en medewerkers, is zich bewust dat een verantwoord sociaal beleid essentieel is voor een succesvolle, respectvolle, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Het uit zich in een organisatie die faciliteert, mogelijkheden biedt, een luisterend oor en een helpende hand biedt, maar ook een organisatie die aanspreekt op resultaten en de wijze waarop deze resultaten behaald worden. Daarnaast heeft de organisatie oog voor de maatschappij en biedt het mogelijkheden voor mensen die hun eerste stappen zetten/hun eerste verkenningen doen in het arbeidsproces (stagiaires en afstudeerders) en mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met de gemeente Zwolle is in juli 2011 gestart met een leerwerk-traject (BBL) van ruim 1 jaar voor een groep personen die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt. Deze personen zijn in samenwerking met de gemeente geselecteerd en krijgen een opleidingstraject en worden speciaal begeleid. Na de succesvolle afronding van het leerwerktraject hebben de deelnemers een MBO niveau 2 diploma en een rijbewijs voor beroepschauffeur. Voor in elk geval drie deelnemers bestaat de mogelijkheid van een vast dienstverband bij ROVA. Ook op andere vestigingen bieden we werkplekken aan voor BBL leerlingen. de inzet van SW-medewerkers bij het beheer van de openbare ruimte. Waar mogelijk probeert ROVA SW-medewerkers in te zetten bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Gezondheid en ziekteverzuim In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Management, arbodienst en de afdeling P&O hebben elk hun rol op het vlak van aandacht, zorg en controle. Op allerlei fronten worden zieke medewerkers ondersteund om hen zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te helpen. En met succes, want het ziekteverzuim is in de loop der jaren fors teruggebracht. In 2009 werd een historisch laag niveau bereikt op 2,56%. In 2010 en 2011 liep het verzuim iets op, helaas vooral veroorzaakt door enkele langdurig zieken. 12% 10% 8% 6% 4% Verder bieden wij voortdurend stageplaatsen aan voor studenten en afstudeerders. In het afgelopen jaar heeft een achttal studenten hun stage kunnen volgen bij ROVA of hebben hier hun afstudeeropdracht gedaan. Op de vestiging Winterswijk zijn de eerste ervaringen opgedaan in de samenwerking met SW-bedrijf Hameland door gezondheid en ziekteverzuim 2% 0% 20

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Ja, met een Grondstoffenakkoord Erik de Baedts AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. AMSTERDAM 2012 Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

rovakliktmet omgeving, mens en economie

rovakliktmet omgeving, mens en economie NV ROVA HOLDING SAMENVATTEND JAARRAPPORT NV ROVA HOLDING SAMENVATTEND JAARRAPPORT 1 rovakliktmet omgeving, mens en economie afval & grondstoffen. beheer openbare ruimte. duurzame energie. sociaal werkgeverschap

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Verduurzaming afvalinzameling

Verduurzaming afvalinzameling Verduurzaming afvalinzameling Overzicht presentatie Wat doet Avri? Doelstellingen Avri 2011-2015 Waarom verduurzaming? Projecten Avri Beoogde resultaten 1 Wat doet Avri Afvalbeheer: Inzameling huishoudelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Rapportage 2012 Mei 2013 1

Rapportage 2012 Mei 2013 1 Rapportage 2012 Mei 2013 1 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 inhoud Samenvatting...3 1. Inleiding... 5 2. Omgekeerd inzamelen ingevoerd...7 2.1. Fase 1 omgekeerd inzamelen...7 2.2. Fase 2 omgekeerd inzamelen...

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/MIL/MB Opsteller: mw. S. Bakker User-id: BAK9 Tel: 4287 Onderwerp: UITGANGSPUNTEN STARTNOTITIE GRONDSTOFFENPLAN 2014-2020 VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Nadere informatie

Startnotitie. Afval is grondstof

Startnotitie. Afval is grondstof Startnotitie Afval is grondstof Projectinformatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer J.E.T.M. van Dongen B. Looije T.P. Rus Steller

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 1 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Presentatie van: Papier Recycling Nederland (PRN) Wienus van Oosterum en Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Circulaire economie kans voor de regio

Circulaire economie kans voor de regio Circulaire economie kans voor de regio 7 oktober 2015 Early Morning Toast Stichting kiemt Arnhem Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Recentere geschiedenis van het afvalscheiden 7 maart

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 april 2013 Inhoud 0 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 2 Omgekeerd inzamelen ingevoerd... 7 2.1 Fase 1 omgekeerd inzamelen... 7 2.2 Fase 2 omgekeerd inzamelen... 7 3

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2009. doc. nr.: 0947-5-RU-KE. Afvalbeleidplan Olst-Wijhe 2010-2015

Olst-Wijhe, oktober 2009. doc. nr.: 0947-5-RU-KE. Afvalbeleidplan Olst-Wijhe 2010-2015 Olst-Wijhe, oktober 2009. doc. nr.: 0947-5-RU-KE Afvalbeleidplan Olst-Wijhe 2010-2015 Inhoudsopgave 1. Op weg naar een duurzame samenleving. 3 2. Van afvalbeheer naar grondstofbeheer 4 2.1. Huishoudelijke

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand

Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand Omruilactie GFT container 1. Hoe vraag ik een ander formaat GFT container aan? Op de website www.rova.nl/aanvragen kunt u eenvoudig aangeven welk formaat

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht Eljo Vos-Brandjes HVC Stage raadsleden Dordrecht Historie HVC Opgericht (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio Na loslaten beleidsuitgangspunt regionale/provinciale zelfvoorziening

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Langer plezier van karton en papier

Langer plezier van karton en papier Langer plezier van karton en papier Stichting Papier Recycling Nederland PERSEN DROGEN GLADSTRIJKEN SNIJDEN BEDRUKKEN GEBRUIKEN KRANT KARTON RECLAME KRANT 1 6 5 2 VAN OUD NAAR NIEUW 3 4 PULP WEKEN ONTINKTEN

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement 8 december 2015 Gorinchem Introductie HVC Opgericht in 1991 voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval Ballotage overeenkomst op basis van Samen uit, samen thuis wel

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: N. Verlaan. No. B16.001284. Dronten, 10 mei 2016. Afvalbeleidsplan gemeente Dronten 2016-2021. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: N. Verlaan. No. B16.001284. Dronten, 10 mei 2016. Afvalbeleidsplan gemeente Dronten 2016-2021. Aan de gemeenteraad Portefeuille: N. Verlaan No. B16.001284 Dronten, 10 mei 2016 Afvalbeleidsplan gemeente Dronten 2016-2021 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Het Afvalbeleidsplan 2016 2021 Gemeente Dronten

Nadere informatie

#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart 2015. DeFabrique. Utrecht

#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart 2015. DeFabrique. Utrecht 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Mijn afval maakt winst

Mijn afval maakt winst januari 2010 Mijn afval maakt winst (036) 539 99 11 Hebt u vragen? info@almere.nl Wilt u reageren? Meer informatie? www.almere.nl Mijn afval maakt winst In 2020 heeft het afval in Almere een nieuwe bestemming

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Kansen met duurzaam verpakken. Hester Klein Lankhorst

Kansen met duurzaam verpakken. Hester Klein Lankhorst Kansen met duurzaam verpakken Hester Klein Lankhorst Samengevat Over: duurzaam verpakken in relatie tot de ontwikkeling naar een circulaire economie; de kansen die duurzaam verpakken biedt en hoe we die

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025 VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN Kadernota afvalbeleid 2013-2025 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 AMBITIES 2013-2025 2 2.1 Milieu 2 2.2 Kosten 4 2.3 Serviceverlening 5 3 UITVOERINGSPROGRAMMA 7 3 1 INLEIDING Het

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

to switch = to share jaarverslag 2014

to switch = to share jaarverslag 2014 to switch = to share jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Bescheiden winst in 2014 2 Ondernemend 2014 4 Baten en lasten 6 Hergebruik en recycling 7 Klanten en logistiek 7 Personeelsontwikkeling 8 Participatie

Nadere informatie

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN Zaal 1 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00

Nadere informatie

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Hieronder vindt u het overzicht van publicaties uitgebracht tot en met 2010 door Uitvoering Afvalbeheer (UA) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO) op onderwerp.

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Veegafval, marktafval, drijfafval, zwerfafval en slib 2. Belangrijkste bronnen diversen 3. Aanbod

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het 1 2 februari 2015 Van links naar rechts: Paul Schultink, Leen Pols, Bert-Jan Ruissen, Corné Vogelaar en Hugo van der Wal Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof Van Afval Naar Grondstof Ins en outs Betrokkenheid gemeenten Gemeentelijk Afvalcongres Marc Pruijn, Directie Duurzaamheid, IenM Circulaire economie? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 3 Ministerie

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Het vaststellen van het beleidsplan afvalbeheer 2015-2019 (Gaan voor grondstoffen!) is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het vaststellen van het beleidsplan afvalbeheer 2015-2019 (Gaan voor grondstoffen!) is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Beleidsplan Afvalbeheer 2015-2019: Gaan voor grondstoffen! 1 Samenvatting De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. In huishoudelijk restafval zitten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof Invoer van diftar Innovatie in inzameling Verpakkingen Zaal 2 Burgerparticipatie Hoe betrek ik mijn

Van Afval Naar Grondstof Invoer van diftar Innovatie in inzameling Verpakkingen Zaal 2 Burgerparticipatie Hoe betrek ik mijn 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Verpakking en voedselverspilling

Verpakking en voedselverspilling Verpakking en voedselverspilling Presentatie NVVL Hester Klein Lankhorst, directeur In deze presentatie Een korte introductie: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Welke kennis vraagt optimaliseren

Nadere informatie