: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'."

Transcriptie

1 Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober 2007 Inleiding De wens tot de ontwikkeling van een eigen gemeentelijk beleid op het gebied van de Archeologie volgt uit de implementatie van het Verdrag van Malta (1992, vaststelling in Nederland in 2006), en de nieuwe Ge"ijzigde Monumentenwet 1988 die sinds I september 2007 van kracht is. Er bestaat vanuit deze wet een verplichting om archeologische waarden binnen bestemmingsplannen, en bij bodemverstoringen in het kader van bouw-, aanleg en sloopaètiviteiten, mee te wegen eri indien archeologische Waarden aanwezig zijn deze conform de Archeologische Monumentenzorg veilig tc stellen. In zowel het Collegebelei<isprogramma als de Beleidsnota Monumentenzcrg 20<;JGisgeconcludeerd dat een specifiek beleid op het gebied. van de archeologie voor de Gemeente Katwijk wenselijk is. Vanuit deze wens is opdracht gegeven voor de vervaardiging van een Archeologische Verwaehtings- en Beleidsadvieskaart voor de Gemeente Katwijk en voor de reservering van een budget ten behoeve van de voorbereiding van een.ontwerpnota Gemeentelijk Archeologiebeleid (npgenomenin de stelpost van programma 10 van het Collegebeleidsprograrnma ). Het streven was om een Concept Beleidsnota Archeologie voor het einde van 2007 aan te bieden aan het college en de raad. In de Startnotitie Beleidsnota Archeologie (zaaknummer IGO. overeenkomstig het voorstel besloten op 8 mei 2007) en de Concept Beleidsnota Archeologie (zaaknumrner , overeenkomstig het voorstel besloten op 31 juli 2007, behandeld inde Commissie. Wel1jjn van 11september 20Cl7) zijn reeds de kaders voor een beoogd gemeentelijk archeologie beleid geschetst. De Concept Beleidsnota Archeologie heeft gedurende een periode van 6 weken, van 9 augustus tot en met 19 september 2007, ter inzage gelegen op het gemeentehuis en de steunpunten in Rijnsburg en Valkenburg in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening. De ingediende zienswijzen in het kader van de inspraakprocedure zijn verwerkt en apart samengevat-in een bijlage. De bijgevoegde Beleidsnota Archeologie voor de Gemeente Katwijk, 'Nieuwe Aandacht voor Oude-Zaken' ij.. 'at de uitwerking van het beoogde gemeentelijk archeologisch beleid alsmede de gewenste uitvoeringsbesluiten. Beoogd resultaat ~ De opname van concrete bepalingen ten aanzien van de archeologie in nieuwe en herziene bestemmingsplannen en de opname van voorwaarden voor bouw-, aanleg- en sloopvergunningen, waarmee de gemeente voldoet aan de nieuwe Gewijzigde Monumentenwet içêê en bet Europese Verdrag van Malta ~ Een eigen gemeentelijk archeologiebeleid met als onderliggende beleidsmiddel en toetsingskaderde Gemeentelijke Archeologische Verwachtinga- en Beleidsadvicskaart., - Een mime eigen bevoegdheid als hel gaat ombeslissingenover. de omgang met en de selectie van archeologische waarden binn-en de. gemeentegrenzen van de gemeente Katwijk. - Vergroting van de bewustwording en het draagvlak voor de archeologie onder de gemeentelijke bevolking en de inzet van archeologische waarden ter "enijking en promotie van de aantrekkingskracht van de Gemeente Katwijk.

2 atwijk Argumenten Het meewegen van archeologische waarden en het veilig stellen daarvan, binnen bestemmingsplannen en de ruimtelijke ontwikkeling, wordt voorgeschreven door het Europese Verdrag van Malta 1992 en de nieuwe Gewijzigde Monumen tenwc!1988. De combinatie: van een Gemeentelijk Archeoloog en een Archeologisch Beleid binnen de Gemeente Kat"ijk ver.;choft de gemeente een grote mate "on eigen bevoegdheid en zeggenschap ever haar archeologische bodemschatten en hoe deze in te zetten ter verrijking en promotie van de gemeente. Niet van toepassing. Middelen De meeste kosten voor de uitvoering van betnoodzakelijk archeologisch onderwek binnen de gemeente Katwijk zullen ten lil..te komen van de initiatiefnemer, oftewel de verstoorder, dit zijn veelal ontwikkelaars of aanvragers van bouw-, aanleg-, en sloopvergunningen. Archeologisch onderzoek op initiatiefvan gemeentelijke projecten wordtover het algemeen opgenomen in en ten laste gebracht van grondexploitntlès onder plankosten. De gemeente Katwijk moet echter gezien de hoge archeologische verwachtingen binnen haar grondgebied rekening houden met onverwachte archeologische opgravingskostcn. Deze kunnen bijvoorbeeld voorkomen indien het gemeentebestuur als bevoegd ge7.agbepaalt dot naar aanleiding van hoogwaardige maar onverwachte vondsten alsnog archeologisch opgravingsonderzoek plaats mol'!vinden maar een ve.'l;uiljlingoj vrijstelling al is verleend, Deze kosten kunnen oplopen tot bedragen van tussen de C , en C 3pO, 000,- op jaarbasis. Vanwege het grotendeels onvoorspelbare. karakter van deze kosien (het ene jaar kan de gemeente voor weinig van dergelijkkesten komen te staan terwijl een ander jaar veel meer van dergelijke kosten met zich mee kan brengen) IS het onmogelijk deze concreet te begroten en Ie.budgetteren. Derhalve zal vonr dergelijke benodigde middelen een beroep worden gedaan 0J> de algemene reserves of op de post Onvoorzien van de gemeente Kat-.ij!;. Uit het archeologisch beleîd voertvloeiende uitgaven met een onvoorzienbaar karakter zullen doormiddel van aparte nota's aan bet college worden voorgelegd, Uilvoerüig Na instemming met de Beleidsnota Archeologie door de gemeenteraadzullen de gevraagde besluiten ten uitvoer worden gebracht Het protocol archeologie en de voorwaarden voor bestemmingsplannen en bouw-, aanleg en sloepvergunningen zullen vanaf dan standaard worden opgenomen. De Archeologische Yerwuchtïngs, en Beleidsadvieskaart wordt op het intranet beschikhaargemaakt en middels Nedbrow.er raadpleegbaar om binnen de gemeente als toetsingskader te kunnen dienen. De Archeologische Verwachtlngs- en Beleidsadvieskaart wordt op de gemeentelijke website in een publieksvrièndelijke versie geplaatst en daardoor volledig openbaar en raadpleegbaar. Nog in hetjaar 2008 zal.een publieksvriendehjke versie van de Beleidsnota Archeologie samen met de Beleidsnota Monumentenwrg "oor het publiek beschikbaar worden gesteld. Tevens zal een brochure 'Archeologie en Monumentenzorg' worden gemaakt ten behoeve va" voorlichting over het nieuwe beleid. BlJlage(n) L Nieuwe Aandacht voor Oude Zilken, Een Beleidsnota Archeolcgie voor de Gemeente Karwijk. 2, De Arcbeologische Yerwachtings- en Beleidsadvieskaart van de Gemeente Katwijk (Tekst & Kaart). 3, Samenvatting van de Ingediende zienswijzen naar aanleiding van de Concept Beleidsnota Archeologie van de gemeente Katwijk. Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester

3 Raadsbesluit Zaaknummer Onderwerp : 1.""'r-"so\6 : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'Nieuwe Aandacht voor Oude Zaken'. De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 16 oktober 2007; gelet op het Europese Verdrag van Malta 1992 en Artikel 38 tlm 43 van de Gewijzigde Monumentenwet ]988; BESLUIT: Jn te stemmen met de Beleidsnota Archeologie voor de Gemeente Katwijk, 'Nieuwe Aandacht voor Oude Zaken' en in te stemmen met de daarin opgenomen besluiten. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 20 december De griffier De voorzitter

4 Nieuwe Aandacht voor Oude Zaken " " :.},», Een beleidsnota archeologie voor de Gemeente Katwijk

5 2 Op het voorb/ad: Een Romeinse dakpan uit Valkenburg met de stempel CHOIlITR, het bewijs voor de aanwezigheid in Valkenbrug van het vierde militaire cohort van de Thraelërs uit de periode tussen 71 en 89 na Christus. Drs. B. Voormolen Beleidsmedewerker Archeologie en Cultuurhistorie Gemeente Katwijk, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus AN, Katwijk

6 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding: Waarom een beleidsnota archeologie voor de Gemeente Katwijk? 4 2. Beleid Het Rijk De Provincie De Gemeente 7 3. Het toekomstige archeologie beleid voor de Gemeente Katwijk Een gemeentelijk archeoloog en een archeologisch beleid Archeologie en monumentenzorg Archeologie en hel publiek Samenwerking in het kader van de archeologie Archeologische waarden en bestemmingsplannen Protocol Archeologie Middelen Besluiten 17 Bijlagen 18

7 4 1. Inleiding: Waarom een beleidsnota archeologie voor de Gemeente Katwijk? "De gemeente Katwijk heeft een in nationaal en Europees opzicht uitzonderlijk archeologisch potentieel. Waar de monding van de Romeinse Rijn het oude landschap van duinen en strandwallen doorsnijdt, is de archeologische weerslag van de letterlijke hoeksteen van een Wereldrijk te vinden: een landschap met Romeinse legerkampen, militaire en burgerlijke nederzettingen, havens, grafvelden, akkers, wachttorens en wegen. De strategische ligging van Katwijk heeft daarnaast ook zijn effect gehad op de mate waarin in Katwijk sporen uit andere perioden zijn en kunnen worden aangetroffen, met name uit de IJzertijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De gemeente zal zich bewust moeten worden van het enorme archeologische potentieel dat ze bezit, wat hiervan de voordelen kunnen zijn en hoe deze op een positieve wijze gebruikt kunnen worden." Deze conclusie van Archeologisch Adviesbureau RAAP na afloop van de vervaardiging van de Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart voor de Gemeente Katwijk spreekt boekdelen. De Gemeente Katwijk is in het bezit van een rijk potentieel aan archeologische resten van nationaal en zelfs internationaal belang (zie Bijlage I). Sinds januari 2006 vormen de voormalige gemeenten Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk gezamenlijk de nieuwe Gemeente Katwijk. Het gemeentebestuur van de nieuwe Gemeente Katwijk erkend haar archeologisch potentieel en heeft in haar Collegebeleidsprograrnma en de Beleidsnota Monumentenzorg 2006 groen licht gegeven voor de voorbereiding van een ontwerpnota archeologiebeleid en daarvoor een budget gereserveerd. In opdracht van de Gemeente Katwijk heeft archeologisch adviesbureau RAAP eind 2006 een Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart vervaardigd. Met behulp van deze kaart is het mogelijk op gedetailleerder niveau te bepalen waar en in welke mate bij bodem ingrepen rekening gehouden moet worden met bepaalde archeologische waarden. Ze is daarmee in feite het gemeentelijk vervolg op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de voormalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (Inmiddels onderdeel van de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten, of RACM) en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de Provincie Zuid-Holland. Met behulp van de gemeentelijke kaart kunnen archeologische waarden eenvoudiger worden meegewogen in de besluitvorming met betrekking tot de ruimtelijke ordening en bouwplannen. Het is duidelijk dat de Gemeente Katwijk een groot archeologisch potentieel bezit. Dat betekent dat in veel gevallen bij bodem ingrepen rekening moet worden gehouden met archeologisch onderzoek dat vanwege het Verdrag van Malta en de nieuwe Monumentenwet een verplichting is geworden, vanuit het principe "de veroorzaker betaalt". Het is zaak om zo vroeg mogelijk binnen ruimtelijke besluitvormingsprocessen rekening te houden met archeologische waarden om bestemmingsplannen eventueel tijdig aan te kunnen passen. Daarnaast is met de komst van het Verdrag van Malta ook een verplichting ontstaan om voldoende aandacht te besteden aan de ontsluiting van archeologisch onderzoek naar het publiek. Vanwege het grote archeologisch potentieel binnen de gemeente is het niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk om een specifiek beleid ten aanzien van de archeologie te ontwikkelen. Daar waar de gemeente de ontwikkeling van een eigen archeologisch beleid nalaat zal de provincie dit in de praktijk voor de gemeente invullen. Met de Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart als basis moet daarom worden gewerkt aan richtlijnen om het vanuit de gemeente uitte voeren archeologisch onderzoek beheersbaar en kenbaar te maken. Hierbij zal een balans moeten worden gevonden tussen opgraven en beschermen

8 5 waarbij ook rekening wordt gehouden met de ontsluiting van informatie naar het publiek, ofwel verantwoording en voorlichting naar de burger. ---'"1; '-----' '----"'-=----~..._~-.\,,-,--,,"-,,-_., Valkenburg op de Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart, een concentratie van archeologisch waardevolle gebieden van internationale betekenis.

9 6 2. Beleid 2.1. Het Rijk. De landelijke wetgeving ten aanzien van de archeologie is verwoord in de Monumentenwet 1988 aangevuld met een interim-beleid, dit in afwachting van een nieuwe gewijzigde monumentenwet aangepast op het Verdrag van Malta uit De implementatie van het Verdrag van Malta is in december 2006 door de Eerste Kamer goedgekeurd en de nieuwe 'Gewijzigde Monumentenwet 1988' is per 1 september 2007 in werking getreden. Voor verstoringen of wijzigingen van beschermde archeologische rijksmonumenten is een vergunning nodig van de Minister van OCen W. Het is de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) die namens de minister vergunningen en opgravingbevoegdheden verstrekt. Ook kan de RACM archeologische monumententerreinen (AMK-terreinen) tot wettelijk beschermd archeologisch rijksmonument verklaren. De RACM heeft tevens het beheer over het landelijke registratiesysteem voor archeologische vondsten, het Archeologische Informatie Systeem (Archis). Om te komen tot een waardestelling van archeologische vindplaatsen is door het rijk de Archeologische Monumentenzorg Cyclus (AMZ-cyc1us) in het leven geroepen (Bijlage I). Deze cyclus is er op gericht om via een aantal stadia van verkennend archeologisch onderzoek te komen tot de waardering van archeologische vindplaatsen. Indien een archeologische vindplaats als behoudenswaardig gewaardeerd is kan het bevoegd gezag een onderscheid maken tussen behoud in-si/u en behoud ex-si/u. Als behoud in-situ, oftewel bescherming op de plek zelf in de bodem, niet mogelijk blijkt middels planinpassing kan besloten worden tot een defmitieve opgraving waardoor de waarden buiten de bodem geraken maar wel behouden blijven, oftewel behoud ex-situ. Binnen de nieuwe gewijzigde monumentenwet en in het rijksbeleid ligt de nadruk op het stimuleren van in-situ behoud van waardevolle archeologische vindplaatsen en de inpassing daarvan binnen de ruimtelijke planvorming. Ter controle en waarborging van de kwaliteit van archeologisch onderzoek is de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1) in het leven geroepen. Deze schrijft voor aan welke eisen het archeologisch onderzoek en de uitwerking minimaal moeten voldoen. Tevens bevat de KNA verplichte kwalificaties en expertise voor archeologisch personeel. De Erfgoedinspectie (Ministerie van OCen W) verzorgt de controle op een juiste uitvoering van archeologisch onderzoek zoals voorgeschreven door de KNA en PvE's. Ook gemeenten die over een archeologische opgravingvergunning of archeologische projectvergunning beschikken moeten voldoen aan deze eisen. Om een balans tussen de meer commercieel georiënteerde en de zuiver wetenschappelijke archeologie te kunnen behouden is er door het rijk een Nationale Onderzoeksagenda voor de Archeologie (NOA) in het leven geroepen. Deze onderzoeksagenda tracht aan te geven waar kennislacunes bestaan en geeft sturing aan onderzoeksvragen en de Programma's Van Eisen (PvE's) De Provincie. Ter monitoring en bescherming van archeologisch waardevolle gebieden heeft de provincie een aantal instrumenten tot haar beschikking. De Archeologische Monumentenkaart (AMK) van de RACM speelt een belangrijke rol met betrekking tot ruimtelijke plannen binnen de provincie en geeft aan waar zich bekende waardevolle archeologische terreinen bevinden. Deze kaart geeft een overzicht van bekende archeologische terreinen die in Archis van de RACM zijn opgeslagen. Uitgangspunten ten aanzien van de inpassing van in kaart

10 7 gebrachte cultuurhistorische waarden binnen het provinciaal ruimtelijke beleid zijn terug te vinden op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie, waarvan onlangs een vernieuwde geheel digitale versie beschikbaar is gekomen. Momenteel werkt de Provincie Zuid-Holland bovendien aan een eigen archeologische onderzoeksagenda in navolging van de landelijke archeologische onderzoeksagenda. De Provinciale Onderzoeksagenda voor de Archeologie (POA) kan ook voor de gemeenten een richtinggevende onderzoeksagenda voor archeologisch onderzoek en speerpuntenbeleid gaan vormen. De Provinciaal Archeoloog verzorgt de controle van onderzoeksrapporten en selectiebesluiten over de archeologie voor gemeenten zonder eigen archeologische expertise. De vervaardigde rapporten naar aanleiding van verkennend archeologisch onderzoek in het kader van de AMZ-cyc1us worden daarom naast naar de opdrachtgevende gemeente tevens naar de provinciaal archeoloog gezonden. Volgende stadia binnen de AMZ-cyc1us, zoals de uitvoering van waarderend onderzoek en defmitieve archeologische opgravingen, mogen pas worden gestart indien het daartoe bevoegd gezag voorafgaande aan dat onderzoek het opgestelde PvE heeft goedgekeurd. In het kader van de komende nieuwe Gewijzigde Monumentenwet 1988 en de Nota Archeologie van de Provincie Zuid-Holland 2007 wil de provincie haar sturing op het gebied van de archeologie grotendeels afstoten naar het gemeentelijke niveau. De provincie krijgt daarmee een steeds meer adviserende rol. De provincie kan nog wel archeologische attentiegebieden aanwijzen en die middels bestemmingsplanprocedures beschermen De Gemeente. De gemeenten hebben verschillende opties ten aanzien van de omgang met archeologie en beleid. Het is voor de gemeenten mogelijk om bevoegdheden en beleid grotendeels in eigen hand te nemen door de aanstelling van een gemeentelijk archeoloog en de implementatie van een eigen archeologische beleid. Sommige gemeenten met een groot archeologisch potentieel hebben daarbij een eigen opgravingsbevoegdheid en een archeologische dienst. Bij afwezigheid van een gemeentelijk archeoloog is er de mogelijkheid tot het inhuren van archeologische expertise bij archeologische adviesbureaus en bij afwezigheid van een eigen archeologische dienst kan archeologische onderzoek worden uitbesteed aan commercieel georiënteerde archeologische bedrijven. Sommige gemeenten hebben een eigen gemeentelijk archeoloog maar besteden hun archeologisch onderzoek toch uit aan archeologische bedrijven. Het is ook mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere gemeenten. Een gemeente zonder opgravingsvergunning of archeologische dienst kan een samenwerking aangaan met een gemeente die wel in het bezit is van een vergunning en dienst en zo haar archeologisch onderzoek aan de partner gemeente uitbesteden in plaats van aan commerciële partijen. Voor gemeenten zonder eigen archeoloog is het mogelijk een samenwerking aan te gaan met een gemeente met een eigen archeoloog, deze wordt dan het bevoegd gezag voor beiden gemeenten. De Gemeente Westland is zo bijvoorbeeld onlangs een samenwerking aangegaan met de Gemeente Delft die zowel een eigen archeoloog als archeologische dienst heeft. Deze vorm van regionale archeologie kan voor deelnemende gemeenten werk en kosten wegnemen en zal in de nabije toekomst dan ook vaker gaan voorkomen. Na implementatie van archeologisch beleid binnen de gemeente Katwijk zal de komende jaren moeten blijken met hoeveel archeologische ingrepen de gemeente per jaar te maken krijgt. Het is aan te bevelen om nog voor 20 I0 een beslissing te nemen over een eventuele samenwerking met andere gemeenten op het gebied van de archeologie of een mogelijk opstart van een eigen archeologische dienst.

11 8 Bij afwezigheid van een eigen gemeentelijk archeoloog of een archeologisch gemeentelijk samenwerkingsverband is de provinciaal archeoloog nu sturend en blijft dit ook onder het nieuwe provinciaal archeologisch beleid. Bij afwezigheid van een gemeentelijke archeologische verwachtingskaart is de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie leidinggevend. Bij afwezigheid van een eigen gemeentelijk beleid zal de provincie haar eigen archeologie beleid als leidraad gebruiken bijvoorbeeld in het kader van bestemmingsplanprocedures. De conserveringsomstandigheden kunnen lokaal erg goed zijn, getuige dit houten krukje uit de Romeinse Tijd gevonden bij opgravingen in Valkenburg.

12 9 3. Het toekomstige archeologie beleid voor de Gemeente Katwijk Een gemeentelijke archeoloog en een archeologisch beleid. Door de aanstelling van een eigen gemeentelijke archeoloog in combinatie met ontwikkeling van een eigen archeologisch beleid verkrijgt de Gemeente Katwijk een ruimere archeologische bevoegdheid. De gemeentelijke archeoloog krijgt namens het gemeentelijk bestuur de bevoegdheid tot het beoordelen van rapporten volgend uit uitgevoerd archeologisch onderzoek en PvE's voorafgaande aan archeologisch onderzoek. De gemeentelijke Archeologische Verwachtinga- en Beleidsadvieskaart wordt de basis waarop archeologisch onderzoek binnen de gemeente wordt bepaald en uitgevoerd. Het gemeentelijke archeologisch beleid geeft aan op welke wijze en binnen welke kaders de archeologie binnen de Gemeente Katwijk een plaats krijgt. De gemeente verkrijgt daarmee een stuk onafhankelijkheid. De uitvoeringstijd van de verplichte AMZ-cyclus in het kader van de archeologische monumentenwet wordt daarmee ingekort omdat rapporten en PvE's niet langer eerst langs de provinciaal archeoloog of een externe archeologisch adviseur moeten. Beslissingen op het gebied van de archeologie kunnen sneller intern worden genomen omdat het archeologisch verwachtingsbeeld en onderzoeksprotocol al in de beleidsnota en bestemmingsplannen is opgenomen. Het wordt hiermee ook eenvoudiger informatie omtrent het gemeentelijk archeologisch erfgoed te overzien, te bundelen en in te zetten ter verrijking van de promotie en aantrekkingskracht van de Gemeente Katwijk. Met de bevoegdheid kan de Gemeente Katwijk in de toekomst bovendien een gemeentelijk archeologisch samenwerkingsverband aangaan of eventueel een eigen archeologische opgravingsvergunning aanvragen. Op termijn kan het nuttig zijn over te gaan op de ontwikkeling van een gemeentelijke archeologische onderzoeksagenda. Dit om archeologische onderzoek beter te kunnen sturen en informatie gestructureerder te kunnen verwerken en gebruiken. Een dergelijke onderzoeksagenda zou dan moeten aansluiten op de landelijke en provinciale archeologische onderzoeksagenda 's, 3.2. Archeologie en monumentenzorg. Archeologie en monumentenzorg zijn sterk verwant, er kan in feite ook worden gesproken van ondergrondse en bovengrondse monumentenzorg. Op landelijk niveau is er dan ook steeds meer sprake van een integratie van deze vakgebieden. Nu archeologische waarden ook mee moet worden genomen in bestemmingsplannen en de ruimtelijke ontwikkeling is deze integratie eigenlijk onvermijdelijk. Gezien de nieuwe wetgeving en de landelijke trend van toenemende integratie van monumenten, archeologie en landschap is het daarom wenselijk om binnen de Gemeente Katwijk de monumentenzorg en de archeologie met elkaar te integreren. De gemeentelijk archeoloog en de beleidsmedewerker monumentenzorg moeten daarom nauw gaan samenwerken. Het is bijvoorbeeld mogelijk, naast de reeds aanwezige beschermde archeologische rijksmonumenten binnen de gemeente, behoudenswaardige archeologische vindplaatsen de status van gemeentelijk monument te geven. Naar het zich laat aanzien bevinden zich binnen de Gemeente Katwijk zeker locaties die in de toekomst voor een dergelijke status in aanmerking zouden kunnen komen. Het advies is om deze Beleidsnota Archeologie geïntegreerd met de Beleidsnota Monumentenzorg in een publieksvriendelijke, toegankelijke, uitvoering te publiceren en beschikbaar te maken voor de Katwijkse bevolking. Dit om het draagvlak voor archeologie en monumentenzorg te vergroten door informatie en regelgeving voor de burger beter toegankelijk te maken.

13 Archeologie en het publiek. De implementatie van het Verdrag van Malta brengt ook met zich mee dat er meer aandacht voor publieksactiviteiten moet komen. Het verdrag schrijft namelijk voor dat binnen het onderzoeksbudget rekening moet worden gehouden met voorlichting en educatie van het publiek. Een probleem met betrekking tot de archeologie is de beperkte zichtbaarheid en ook herkenbaarheid van archeologische waarden. Een stuk voorlichting van het publiek is daarom onontbeerlijk. Moderne media zoals het internet kunnen hierbij behulpzaam zijn. De archeologische verwachtingskaart wordt openbaar worden gemaakt via de gemeentelijke website zodat burgers deze informatie naar eigen behoefte kunnen raadplegen, bijvoorbeeld in het kader van bestemmingsplannen. Deze ontsluiting is bovendien een verplichting in het kader van Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB). Ook archeologische kennis en projecten binnen de gemeente kunnen ontsloten worden via de gemeentelijke website, zoals de publicatie van bijzondere vondsten maar ook onderzoeksinformatie. De website kan ook gebruikt worden om achtergrondinformatie omtrent wettelijke bepalingen en het gemeentelijke beleid inzichtelijk te maken door hierover ook achtergrondinformatie te verstrekken. Aanbevolen wordt om ook een gedrukte folder of brochure uit te geven om de burger te informeren over de rol van de archeologie ten aanzien van bestemmingsplannen en het gemeentelijke beleid. Naast deze media is het publiceren van publieksboeken op het gebied van de archeologie wenselijk. Bewoners van een nieuwe woonwijk kan bijvoorbeeld een boekïje) worden geschonken met een presentatie en uitwerking van het archeologisch onderzoek gedaan voorafgaande aan de bouw van hun woningen. Dit draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak van archeologisch onderzoek en aan de verantwoording van uitgaven. Indien archeologisch veldonderzoek in uitvoering is moet in ieder geval een open dag voor burgers worden georganiseerd en het verdient bovendien aanbeveling een speciale informatiedag voor scholen te houden. Erfgoededucatie is ook een belangrijk aspect van draagvlakvergroting en naast informatieve dagen zou gekeken kunnen worden of in de toekomst de ontwikkeling van een gemeentelijk educatief programma op het gebied van de archeologie mogelijk is. Zoals natuurbeschermingsorganisaties in.het verleden al hebben aangetoond is het laten beleven van natuur de beste methode voor de creatie van een maatschappelijk draagvlak voor natuur. Archeologie en monumenten, of het cultureel erfgoed in het algemeen, kunnen we op eenzelfde wijze benaderen. Ondergrondse archeologie kan bovengronds zichtbaar worden gemaakt. Dit kan met behulp van bovengrondse reconstructies of doormiddel van informatieborden en gidsen, etc. Een integratie van landschapselementen en natuur met historische geografie en de archeologie kan bovendien een beeld vormen van het cultuurhistorisch landschap in haar vele facetten. Met behulp van voorlichting, marketing en de ontwikkeling van cultuurhistorische wandel- en fietsroutes kan de burger worden gestimuleerd deze cultuurhistorie te beleven. Een eerste aanzet tot het zichtbaar maken van een integratie van archeologie en landschappelijke cultuurhistorische waarden bestaat reeds binnen de Gemeente Katwijk binnen het ontwikkelingsproject 'De Hom' te Rijnsburg waarvoor in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland een cultuurhistorisch ontwerp is vervaardigd.

14 Il 3.4. Samenwerking in het kader van de archeologie. De voormalige gemeenten, nu woonkernen, Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk kennen alle drie een eigen Oudheidkundige Vereniging met elk een daaraan gerelateerd museum. Deze houden sterk vast aan het eigen erfgoed en identiteit. Dit moet gerespecteerd worden maar tegelijkertijd moet ook het besef dat deze gezamenlijk het erfgoed van een nieuwe gemeente representeren gestimuleerd worden. Het streven is daarom om de heemkunde I oudheidkundige verenigingen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te betrekken bij activiteiten op het gebied van publieksbereik en educatie. Er zouden afspraken kunnen worden gemaakt over het houden van tentoonstellingen rond actueel archeologisch onderzoek binnen de gemeente op wisselende locaties. Ook kan worden samengewerkt op het gebied van publieksboeken en erfgoededucatie. Op deze wijze kan men kennis nemen van elkaar maar ook gezamenlijk erfgoedkennis presenteren. De Gemeentelijk Archeoloog, in samenwerking met de beleidsmedewerker monumentenzorg en de beleidsmedewerkers kunst en cultuur, kan hier een sturende rol vervullen door bouwstenen voor samenwerking te leveren en overleg structuren, zoals platform museum, hiervoor te gebruiken. De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (A WN) afdeling Rijnstreek is zeer actief binnen de regio. De AWN verricht soms archeologische asistentie bij nood verkenningen en noodopgravingen. Indien een bouw- of aanlegvergunning reeds afgegeven is en tijdens werkzaamheden alsnog, onvoorspelde, archeologische sporen worden aangetroffen kan de AWN worden gevraagd om eventuele archeologische waarden veilig te stellen. Indien het gewenst is dat de AWN voor dergelijke activiteiten wordt ingezet moet hiervoor bij de RAeM om schriftelijke toestemming worden gevraagd. De AWN mag namelijk slechts opereren onder de opgravingsvergunning van het rijk. Ook verlenen archeologische medewerkers van de AWN regelmatig assistentie bij grote opgravingsprojecten en bij de uitwerking van archeologische vondsten. De inzetbaarheid van de AWN en haar medewerkers kan derhalve van belang zijn als het gaat om nietbehoudenswaardige archeologie en archeologische toevalsvondsten. Ook kunnen de amateurs van de AWN een positieve rol spelen met betrekking tot voorlichting en educatie over het archeologisch erfgoed binnen de gemeente Katwijk en de regio. Het is daarom zaak het goede contact en samenwerking tussen de Gemeente en de A WN te behouden en verder te bevorderen.

15 :...~--- I l _ ~lilptodswcj", "---J lifä~iiltpmi_~ ---- ~b=pcudtvtill 2 IIIRIII1II1 1 " - " ;,.I " 1! :...---b ---~"...,... RA A P i ~ _1 - _..:=' Tijdens het zoeken naar restanten van molen De Vlinder uit 1700 (in het kader van verkennend archeologisch veldonderzoek in plangebied De Hom te Rijnsburg) trof archeologisch adviesbureau RAAP de fundamenten van de oudste 'Standerdmolen' van Zuid- Holland aan (van voor 1584), de voorganger van de molen De Vlinder. -,/.-;..:... "r'''' Molen de vlinder te Rijnsburg, nog intact, werd in 1935 geschilderd door Claude Monet, nu nog te zien In hel Louvre Ie Parijs.

16 13 4. Archeologische waarden en bestemmingsplannen. Gezien het omvangrijke gebied met middelhoge tot hoge archeologische verwachting binnen de Gemeente Katwijk moet rekening worden gehouden met regelmatig archeologisch onderzoek. De nieuwe verwachtinga- en beleidsadvieskaart verschaft redelijke houvast met betrekking tot waar en in welke mate archeologische waarden te verwachten zijn binnen de gemeente. Helemaal waterdicht zijn deze kaarten echter niet. Archeologie blijft in bepaalde mate onvoorspelbaar. In sommige gevallen zullen beslissingen over eventueel te ondernemen archeologische onderzoek zeer snel moeten worden genomen. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke inrichtingsplannen moet daarom standaard rekening worden gehouden met archeologische waarden. Er moet daarbij uit worden gegaan van een integraal beleid. De verschillende betrokken partijen, zoals de vergunningverleners, stedenbouwkundigen, planologen, beleidsmedewerker archeologie, beleidsmedewerker monumentenzorg, etc., dienen regelmatig met elkaar te overleggen en in vroegtijdig stadium betrokken te worden. Belangrijk uitgangspunt van het Verdrag van Malta en het rijksbeleid is dat archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in de bodem (in-situ) bewaard blijft. Indien in-situ bescherming niet mogelijk is met behulp van planaanpassingen moet de informatie door middel van opgravingen worden veiliggesteld, behoud ex-situ. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het belang van archeologische waarden daarom al vroeg onderdeel zijn van de besluitvorming. De AMZ-cyclus geeft weer via welk traject tot kartering en waardering van archeologische waarden te komen (zie Bijlage 2). Het is zaak dat archeologische waarden vroeg in het bestemmingsplantraject of aanvraagtraject voor vergunningen worden meegewogen en dat binnen dat kader de AMZ-cyclus moet worden voltooid. Dit voorkomt verlies aan kwaliteitswaarborg ten aanzien van de archeologische waarden en vertraging en schade voor de initiatiefuemers van projecten. Om de burger binnen de Gemeente Katwijk niet bij elke bouwwerkzaamheid I vergunningaanvraag te belasten met kosten voor archeologisch onderzoek wordt geadviseerd een bepaalde omvang in m 2 vrij te stellen van de verplichting tot archeologisch onderzoek. Het rijk heeft een vrijstellingsomvang van 100 m 2 voor archeologische verwachtingsgebieden vastgesteld maar laat het aan de provincies en gemeenten over of deze norm wordt overgenomen of dat wordt gekozen voor een kleinere of grotere vrijstellingsomvang (Gewijzigde Monumentenwet 1988, Artikel 41a). Het advies is om voor de Gemeente Katwijk de vrijstellingsnorm van 100 m 2 voor archeologische verwachtingsgebieden te hanteren. Deze norm komt tegemoet aan de gemiddelde hoge archeologische verwachtingen binnen het gemeentelijke gebied maar voorkomt dat particulieren veelal verplicht zijn onderzoek uit te laten voeren. Particuliere bouwvergunning aanvragen hebben over het algemeen bodemingrepen met een omvang kleiner dan 100 m 2 tot gevolg. Indien in overeenstemming met deze norm vrijstelling voor archeologisch onderzoek is verleend maar alsnog belangrijke archeologische waarden worden aangetroffen kan het college van Burgemeester en Wethouders op advies van de archeologisch deskundige besluiten alsnog archeologisch onderzoek uit te voeren. De kosten voor dergelijk onderzoek komen dan echter niet ten laste van de vergunningaanvrager maar zullen moeten worden gedragen door de gemeente zelf. Hiervoor moet in de toekomst gekeken worden of er een post 'nietprojectgebonden' oftewel 'onvoorziene opgravingskosten' in het jaarlijkse gemeentelijke archeologie budget kan worden opgenomen. In het geval van belangrijke vondsten die exceptionele opgravingskosten met zich meebrengen kan een beroep worden gedaan op aanvullende subsidies vanuit de het Rijk (zie hiervoor Hoofdstuk 5 Middelen).

17 Protocol Archeologie Het advies is om voor de archeologie het volgende protocol vast te stellen: I. Om het behoud van archeologische waarden en belangen binnen de Gemeente Katwijk te kunnen waarborgen moeten deze worden meegewogen binnen ruimtelijke planvorming en worden vastgelegd in bestemmingsplannen en in de voorwaarden voor bouwvergunningen, aanlegvergunningen en sloopvergunningen doormiddel van de opname van 'Bepalingen Archeologie' (zie Bijlage 3). 2. Gronden binnen plangebieden waar bodemverstoring plaats zal vinden dienen met behulp van de gemeentelijke Archeologische Verwachting- en Beleidskaart te worden beoordeeld op archeologische verwachtingen enlof waarden. 3. Indien volgens de Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart binnen een plangebied archeologische waardevolle waarden aanwezig ofte verwachten zijn, omschreven als 'archeologisch waardevol gebied' of 'archeologisch verwachtingsgebied',dan moeten deze gronden in het geval van bodemverstoring worden onderzocht volgens het bijbehorende in de Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart voorgeschreven onderzoeksprotocol, 4. De beoordeling zoals omschreven in 2. valt onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde (beleids)medewerker archeologie van de gemeente, eventueel in samenspraak met het archeologisch bevoegd gezag van provincie enlof rijk. 5. Indien inventariserend archeologisch onderzoek uitwijst dat er sprake is van archeologische waarden binnen het plangebied dan volgen de daarop volgende stappen zoals voorgeschreven door de AMZ-cyclus (Bijlage 2). 6. Indien inventariserend archeologisch onderzoek uitwijst dat geen verdere archeologische waarden te verwachten zijn kan worden overgegaan op een vrijstellingsprocedure. 7. Plangebieden met de aanduiding van Archeologisch Verwachtingsgebied (gronden met de aanduiding middelhoge- tot hoge archeologische verwachting zonder bekende archeologische waarden) waarbinnen bodemverstoringen dieper dan 30 cm onder maaiveld plaatsvinden, maar met een omvang kleiner dan 100 m 2 krijgen vrijstelling van archeologisch onderzoek, dit met uitzondering van de historische dorpskernen van Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg waarbinnen in ieder geval archeologisch bureauonderzoek moet worden uitgevoerd voorafgaande aan bodemverstoringen vanaf het maaiveld. 8. Voor plangebieden waarvoor de aanduiding Archeologische Waardevol Gebied is vastgesteld bestaat geen vrijstellingsnorm en dit geldt ook voor de historische dorpskernen van Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg. Deze gebieden dienen altijd te worden onderzocht volgens het bijbehorende in de Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart voorgeschreven ondenoeksprotocol, tenzij de provincie ofhet rijk in samenspraak met de gemeentelijk deskundige een ander onderzoeksprotocel besluiten. 9. Ten aanzien van Archeologische Rijksrnonumenten, ook wel wettelijke beschermde archeologische monumenten, geldt een apart protocol en vergunningprocedure. In het geval van bouw-, aanleg- en sloopvergunningaanvragen moet voor deze terreinen een monumenten vergunning worden aangevraagd bij de RAeM.

18 15 S. Middelen Met betrekking tot binnen de gemeente Katwijk uit te voeren archeologisch onderzoek is het uitgangspunt 'de verstoorder betaalt' (Artikel 42, Wet op de Ruimtelijke Ordening) en dat is in de meeste gevallen een ontwikkelaar ofvergunningaanvrager. De gemeente zal daarom in weinig tot een beperkt aantal gevallen deels of geheel voor de kosten voor archeologisch onderzoek opdraaien. Indien de gemeente zelf initiatiefnemer is zullen de meeste kosten voor noodzakelijke archeologisch onderzoek, zoals archeologische inventarisaties en verkennend archeologisch booronderzoek, als post binnen het budget van bepaalde ontwikkelingsprojecten opgenomen zijn. Zowel deze archeologische onderzoekskosten als kosten voor andere activiteiten zoals de uitgifte van publieksboekjes zullen zoveel als mogelijk ten laste worden gebracht van de grondexploitaties onder de vlag plankosten. Archeologisch onderzoek is echter in zekere mate onvoorspelbaar. Zo kan het gebeuren dat ondanks dat op basis van het archeologische toetsingskader (de Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart) een bouw-, aanleg- of sloopvergunning afgegeven is en er toch onverwachte maar hoogwaardige archeologie aangetroffen wordt en planinpassing (lees bescherming) te laat is. In een dergelijk geval kan het gemeentebestuur besluiten alsnog archeologisch onderzoek te laten verrichten. De gemeente is dan echter wel zelf verantwoordelijk voor de onkosten die dergelijk archeologisch noodonderzoek met zich mee brengt omdat deze niet langer ten laste van de verstoorder kunnen worden gebracht. Ook de gemeente zelf is in bepaalde gevallen initiatiefnemer / verstoorder en kan zo te maken krijgen met archeologische onderzoekskosten die hoger oplopen dan een projectbudget direct toelaat. Vanwege de gemiddelde hoge archeologische verwachtingen binnen de gemeente Katwijk is het zeer reëel om rekening te houden met dergelijke kosten voor archeologisch onderzoek. Het voorspellen van de omvang van een dergelijk archeologisch onderzoek is echter erg lastig en er zal daarom slechts gewerkt kunnen worden met een kostenraming op basis van landelijk bekende gemiddelde kosten voor archeologisch onderzoek. Uitgaande van een definitieve vlakdekkende archeologische opgraving kunnen deze kosten als volgt worden ingeschat (volgens opgave van de RACM over het jaar 2007): Voor archeologisch onderzoek naar nederzettingen uit de late prehistorie en latere perioden, veruit de meerderheid van te verwachten archeologische perioden binnen de gemeente Katwijk, kan uit worden gegaan van prijzen tussen de 11,- en 84,- per m 2 met een gemiddelde van circa 30,- per m 2. Nederzettingen uit de vroege prehistorie zijn doorgaans kleiner van omvang maar wel een stuk duurder in m 2 prijs, namelijk tussen de 115,- en maximaal 1890,- per m 2 In het geval van een archeologisch grafveld moet rekening worden gehouden met onkosten van tussen de 40,- en 300,- met een gemiddelde van circa 100,- per m 2. Als voorbeeld voor een mogelijke onverwachte archeologische opgraving binnen de gemeente Katwijk kan het best een middelgrootte opgraving van een nederzetting uit de latere prehistorie oflatere perioden worden genomen. Een oppervlakte van I hectare kan worden gezien als een middelgrootte opgraving. In het geval van een middelgrootte opgraving van I hectare nederzetting moet dan rekening worden gehouden met een kostenpost van circa a ,-. Per I januari 2008 is het mogelijk om bij het rijk, via de RACM, subsidie aan te vragen in het geval van zogenaamde 'excessieve kosten opgravingen'. Daarvoor wordt een jaarlijks rijksbudget gereserveerd. Ter vaststelling van het uitkeerbaar bedrag in hel kader van

19 16 deze regeling zal gebruik worden gemaakt van een drempelbedrag. Een voorlopige indicatie van dit drempelbedrag wordt gegeven in Artikel 2 van de Nota van Toelichting behorende bij 'het besluit archeologische monumentenzorg' (van 9 augustus 2007, Staatsblad nr. 292). De voorlopige schatting van het drempelbedrag bedraagt 2,50 per inwoner van de aanvragende gemeente. Voor de gemeente Katwijk zou dit inhouden inwoners X 2,50 = ,-. Indien archeologisch noodonderzoek, lees opgraving, meer kost dan dit bedrag kan bij het rijk een aanvraag voor een aanvullende subsidie worden gedaan. De door het rijk gereserveerde bedrag beschikbaar voor deze subsidies is echter wel beperkt. Er zullen derhalve naar alle waarschijnlijkheid jaarlijks aanvragen niet kunnen worden gehonoreerd omdat het budget al is uitgeput. Samengevat, de gemeente Katwijk moet rekening houden met onverwachte archeologische onderzoekskosten die kunnen oplopen tot bedragen van tussen de ,- en ,-. Vanwege het onvoorspelbare karakter van deze kosten is het echter niet mogelijk deze middels een concrete begrotingspost op te nemen. Derhalve zal voor dergelijke benodigde middelen een beroep worden gedaan op de algemene reserves of op de post Onvoorzien van de gemeente Katwijk. Uit het archeologisch beleid voortvloeiende uitgaven met een onvoorzienbaar karakter zullen doormiddel van aparte nota's aan het college worden voorgelegd.

20 17 6. Besluiten Op basis van het voorgaande nemen: wordt het advies gegeven om de volgende besluiten te a. De vaststelling van de Gemeentelijke Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart als basis en toetsingskaart voor het gemeentelijke archeologiebeleid en de implementatie van dat beleid binnen de ruimtelijke ontwikkeling. En, de Gemeentelijke Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart met het protocol via de gemeentelijke website openbaar en raadpleegbaar te maken voor een ieder. b. Waarborging van de bescherming en behoud van archeologische waarden binnen de Gemeente Katwijk met behulp van de vastlegging van standaardvoorschriften in gemeentelijke bestemmingsplannen en voorwaarden voor bouw-, aanleg- en sloopvergunningen (zoals omschreven onder Hoofdstuk 4 en Bijlage 3). e, Het starten van een ontwerptraject ter ontwikkeling van een gemeentelijke archeologische onderzoeksagenda als vervolg op de nationale en provinciale onderzoeksagenda's, dit in overleg met de provincie en het rijk d. Het stimuleren van het maatschappelijke bewustzijn ten aanzien van archeologische waarden binnen de Gemeente Katwijk doormiddel van publieksvoorlichting. Zorg dragen voor een maatschappelijk bewustzijn voor archeologische waarden binnen de Gemeente Katwijk onder de toekomstige generaties door de ontwikkeling van onderwijsprojecten. e, Het aangaan van samenwerkingsverbanden en overlegstructuren met de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) afdeling Rijnstreek en de diverse lokale oudheidkundige verenigingen ter versterking van het gemeentelijk archeologisch onderzoek en ter verdieping van kennis en netwerken. f. Streven naar een integratie en samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke monumentenzorg en de archeologie. De uitgifte van een gratis te verspreiden brochure 'Monumentenzorg en Archeologie' en een publieksvriendelijke Beleidsnota Archeologie geïntegreerd met de Beleidsnota Monumentenzorg beschikbaar maken voor de Katwijkse bevolking en andere geïnteresseerden. g. Archeologische waarden benutten ter promotie en verrijking van de aantrekkingskracht van de Gemeente Katwijk.

INT09.0031/MB. Oriëntatienota Archeologie

INT09.0031/MB. Oriëntatienota Archeologie INT09.0031/MB Oriëntatienota Archeologie 2 Inhoudsopgaaf 1. Inleiding... 4 2. Archeologiebeleid... 4 3. Archeologische verwachtingenkaart... 4 4. Wat gebeurt er als de gemeente geen beleid opstelt?...

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent. Archeologische Monumentenzorg stapsgewijs Proces Archeologische Monumentenzorg (AMZ) Het opsporen en waarderen van archeologische vindplaatsen in het kader van ruimtelijke ingrepen vindt plaats in stappen.

Nadere informatie

Archeologiebeleid op Walcheren

Archeologiebeleid op Walcheren Archeologiebeleid op Walcheren Netwerkbijeenkomst Erfgoed en Ruimte RCE 12 december 2012 Walcherse Archeologische Dienst, december 2012 Archeologie op Walcheren Verdrag van Malta 1992: bescherming archeologie

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

Nota archeologie gemeente Roermond 2011

Nota archeologie gemeente Roermond 2011 Inleiding In opdracht van de gemeente Roermond is in de periode 2006 2008 een archeologieatlas voor de gehele gemeente vervaardigd. Deze atlas vormt de basis voor het Roermondse archeologiebeleid dat transparant

Nadere informatie

1. Raadsbesluit 2. Nota van beantwoording. 4. Archeologische beleidskaart

1. Raadsbesluit 2. Nota van beantwoording. 4. Archeologische beleidskaart Aan de Raad Made, 5 februari 2013 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 21 maart 2013 Onderwerp: Archeologieverordening gemeente Drimmelen Registratienummer: 13int00530 Casenr: 13.00197 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Modelvoorschriften archeologie in de omgevingsvergunning

Modelvoorschriften archeologie in de omgevingsvergunning Op grond van artikel 5.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen ten aanzien van archeologie voorschriften worden verbonden aan de omgevingsvergunning, indien hier in het bestemmingsplan een grondslag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend. 20 mei Carol Bekker Aan de raad van de gemeente Teylingen

RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend. 20 mei Carol Bekker Aan de raad van de gemeente Teylingen RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnumm er vergadering 20 mei 2010 registratienumm er 154231 portefe uillehouder behandele nd am btenaar doorkiesnummer Carol Bekker 0252-783 416 email: c.bekker@teylingen.nl

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart

Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart Pagina 1 van 7 Colofon Bron voor AMK gegevens: ARCHIS De AMK is tot stand gekomen in samenwerking met de Provincies Redactie teksten: A. Sloos Redactie

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl Een verborgen verleden Archeologie in Heerde www.heerde.nl Een verborgen verleden De gemeente Heerde heeft een rijke geschiedenis. U als inwoner kent een deel van deze geschiedenis. Misschien zelf meegemaakt

Nadere informatie

Quickscan Archeologie

Quickscan Archeologie Quickscan Archeologie Project : Emplacement Enschede Projectleider : F. Bakermans Versie : EDMS nr. : xxx Status : Concept Inhoud INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 1.3

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Gemeentelijk beleid omtrent archeologie Procedure

Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Gemeentelijk beleid omtrent archeologie Procedure Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Met de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 door bijna alle Europese landen (waaronder Nederland), werd archeologie steeds meer een onderdeel

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De gemeente Beuningen

Nadere informatie

GEMEENTE HARLINGEN. Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR * GR

GEMEENTE HARLINGEN. Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR * GR Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00061* GR15.00061 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 16 september 2015 Agendanummer 15 Datum Raad 30 september

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek 21 Bijdragen aan archeologisch onderzoek 22 De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek Het belang van actief onderzoek doen Vrijwilligers ondersteunen gemeenten en beroepsarcheologen

Nadere informatie

Dit document bevat modellen voor archeologische voorschriften die kunnen worden verbonden aan bouw- en sloopvergunningen.

Dit document bevat modellen voor archeologische voorschriften die kunnen worden verbonden aan bouw- en sloopvergunningen. Modellen bouwvergunning en sloopvergunning Dit document bevat modellen voor archeologische voorschriften die kunnen worden verbonden aan bouw- en sloopvergunningen. A. Modellen bouwvergunning Uitgangspunt

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.14.1659 B.14.1659 Landgraaf, 11 december 2014 ONDERWERP: Vaststellen Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Landgraaf

Nadere informatie

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Financiële bijdrage archeologisch onderzoek Arkelstein, Bathmen. Raadsvergadering : 24 maart 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouders Berkelder /

Nadere informatie

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN CHEMELOT SITTARD-GELEEN VERKENNEND ARCHEOLOGISCH EN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN CHEMELOT SITTARD-GELEEN VERKENNEND ARCHEOLOGISCH EN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN CHEMELOT SITTARD-GELEEN VERKENNEND ARCHEOLOGISCH EN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK 1. Wettelijk kader In 1992 werd het Verdrag van Valletta ( Malta ) opgesteld. Dit Verdrag stelt

Nadere informatie

Archeologiebeleid gemeente Rijnwoude

Archeologiebeleid gemeente Rijnwoude Archeologiebeleid gemeente Rijnwoude 1. Inleiding In 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. Deze wet verplicht de raad om, bij de vaststelling van een bestemmingsplan,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

VOORSTEL. Onderwerp: Ontwikkelen van gemeentelijk archeologiebeleid in samenwerking met Montfoort, Oudewater en Woerden.

VOORSTEL. Onderwerp: Ontwikkelen van gemeentelijk archeologiebeleid in samenwerking met Montfoort, Oudewater en Woerden. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 oktober 2008 Nr. : 10 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Ontwikkelen van gemeentelijk archeologiebeleid in samenwerking met Montfoort, Oudewater

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Lijst agendapunten nummer: 8b Kenmerk: 11150 Afdeling: Vergunningen en Handhaving VERORDENING Datum: 9 oktober 2008 Onderwerp: Erfgoedverordening Terneuzen 2008 De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Adviesdocument 742. Advies Archeologie in kader van Geluidwal Veldhuizen, gemeente Woerden. Project: Projectcode: 22697WOGV

Adviesdocument 742. Advies Archeologie in kader van Geluidwal Veldhuizen, gemeente Woerden. Project: Projectcode: 22697WOGV Adviesdocument 742 Project: Advies Archeologie in kader van Geluidwal, gemeente Woerden Projectcode: 22697WOGV Opdrachtgever: Provincie Utrecht Datum: 10 maart 2015 ADVIES ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK Advies

Nadere informatie

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG AWN 22 SEPTEMBER 2012 Opgraving Nieuw Rijngeest- Zuid Oegstgeest 2009 Een nieuwe kijk op de

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 3694. Archeologiebeleid. Gemeente Uitgeest

RAAP-NOTITIE 3694. Archeologiebeleid. Gemeente Uitgeest RAAP-NOTITIE 3694 Archeologiebeleid Gemeente Uitgeest Colofon Opdrachtgever: Gemeente Uitgeest Titel: Archeologiebeleid, gemeente Uitgeest Status: eindversie Datum: april 2011 Auteur: drs. P. Kloosterman

Nadere informatie

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl Archeologie Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Archeologie Heeft u bouwplannen of moet u voor andere werkzaamheden graven in de grond? Dan bent u soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Behandeld in commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 9 april 2002

Behandeld in commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 9 april 2002 Voorstel aan de Raad Nummer / datum raadsvergadering / datum vergadering B&W 70/2001 / 24 april 2002 / 5 maart 2002 Behandeld in commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 9 april 2002

Nadere informatie

DEEL 5 RICHTLIJNEN VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DERDEN IN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG BINNEN DE GEMEENTEN KATWIJK.

DEEL 5 RICHTLIJNEN VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DERDEN IN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG BINNEN DE GEMEENTEN KATWIJK. 1 DEEL 5 RICHTLIJNEN VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DERDEN IN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG BINNEN DE GEMEENTEN KATWIJK. 2 Inleiding Deze richtlijnen zijn bedoeld voor archeologische

Nadere informatie

Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe

Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe Inleiding Over het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn 108 zienswijzen ingediend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Samenvatting Nieuwe wetgeving Nieuwe rol van de gemeente Bescherming van het bodemarchief

Samenvatting Nieuwe wetgeving Nieuwe rol van de gemeente Bescherming van het bodemarchief Samenvatting Nieuwe wetgeving Door de toenemende bodemverstorende werkzaamheden in Nederland is het archeologische erfgoed in gevaar. Met het van kracht worden van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Nadere informatie

Werkwijzer servicepunt archeologie

Werkwijzer servicepunt archeologie Werkwijzer servicepunt archeologie Inleiding Aanleiding De provinciale bemoeienis met de archeologische monumentenzorg vloeit voort uit de medeverantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van het cultuurhistorisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS)

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS) Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie Naar de archeologie in onder andere de Groeneveldse Polder is een bureaustudie gedaan door de heer Bult van het Vakteam Archeologie i. De in weergegeven

Nadere informatie

Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet

Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet Inhoud Vrijwilligers pag. 1 Detector-amateurs pag. 2 Maritieme archeologie pag. 4 Universiteiten, hogescholen en dienstverleners pag. 4 Hoe we in Nederland

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06.

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06. Raadsvergadering d.d. 2 maart 2006. Voorstel nr.: 17/06. Onderwerp: Herhaling voorbereidingsbesluit Wilhelminapark en Geesten. Bijl.: 2. Oegstgeest, 31 januari 2006. Aan de raad. 1. Relatie met Programbegroting

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Beleid en Projecten : M.M. Balledux Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsnota Cultuurhistorie

Nadere informatie

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen,

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen, Sinds 2010 heeft de gemeente Oss een archeologiebeleid. Vanaf 1 januari 2013 geldt dit voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Oss, inclusief Lith dus. Deze brochure is voor iedereen bedoeld

Nadere informatie

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Omgevingswet 2018? De overheid wil regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen Doel: makkelijker maken om bouwprojecten te starten

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend Algemene punten 1. Het IVO-waarderend (voorzover proefsleuven- of booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. ERFGOEDVERORDENING HEERENVEEN 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Beleidsnotitie Archeologie

Inhoudsopgave. 2 Beleidsnotitie Archeologie 30 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat betekent het archeologiebeleid?... 4 2. Welke beschermende instrumenten hanteert de gemeente?... 6 3. Hoe wordt archeologie beleefbaar?... 8 4. Hoe

Nadere informatie

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE - TOELICHTING

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE - TOELICHTING 1 PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE TOELICHTING INHOUD 1. INLEIDING 2 1.1 Achtergrond 2 1.2 Doel 2 1.3 Situering en begrenzing plangebied 3 2. BELEIDSKADER 4 2.1 Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

Bijlage 7 Model-planregels

Bijlage 7 Model-planregels Bijlage 7 Model-planregels Doel van de planregels De planregels vormen het juridisch-planologisch kader voor de bescherming van belangrijk archeologische waarden, door de aanvrager van een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archeologie

Bestemmingsplan Archeologie Bestemmingsplan Archeologie 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Archeologie 1 6 Artikel 3 Waarde - Archeologie

Nadere informatie

Archeologienota Waterland 2011

Archeologienota Waterland 2011 Archeologienota Waterland 2011 Inhoudsopgave Archeologienota Waterland 2011...1 1 Inleiding: archeologie in Waterland...3 2 Waarom archeologiebeleid?...4 2.1 Wettelijk kader...4 2.2 Doel...4 2.3 Basis

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005 05.0995 Vaststellen concept subsidieover-zicht 2006 voor inspraak. B&W heeft het subsidieoverzicht 2006 vastgesteld

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ja, nl. zonder beperkingen Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, nl. zonder beperkingen Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimtelijke Ontwikkeling Reg.nr. B&W d.d. 3 Openbaar Programma Ja, nl. zonder beperkingen Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart DT

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701 ontwerp, september 2015 1243 Rapport E. Goossens, TNO-terrrein te, Gemeente. Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

Nota van overleg. Naar aanleiding van het concept van het ontwerpbestemmingsplan. nabij Klein Dorregeest 2 en Geesterweg 1 te Akersloot

Nota van overleg. Naar aanleiding van het concept van het ontwerpbestemmingsplan. nabij Klein Dorregeest 2 en Geesterweg 1 te Akersloot Nota van overleg Naar aanleiding van het concept van het ontwerpbestemmingsplan nabij Klein Dorregeest 2 en Geesterweg 1 te Akersloot 1 1. Inleiding De gemeente Castricum heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Beleidsnota Archeologie in Purmerend

Beleidsnota Archeologie in Purmerend Beleidsnota Archeologie in Purmerend Colofon Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling Vastgesteld : Raadsvergadering 24 september 2009 Datum : 4 december 2008 Bestandsnaam : Beleidsnota Archeologie in Purmerend

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Nota Archeologie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Nota Archeologie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Nota Archeologie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Foto: De oorspronkelijke 14 e eeuwse hoevenverkaveling van de zwijndrechtse Waard in ambachten en volgerlanden geprojecteerd op een recente luchtfoto Ambachten

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van het archeologisch beleidsplan 3 1.3 Opzet en leeswijzer 4. Deel I Archeologische achtergronden 5

1 Inleiding 3. 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van het archeologisch beleidsplan 3 1.3 Opzet en leeswijzer 4. Deel I Archeologische achtergronden 5 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van het archeologisch beleidsplan 3 1.3 Opzet en leeswijzer 4 Deel I Archeologische achtergronden 5 2 Het bodemarchief van de gemeente Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

Beleidsnota Archeologie Gemeente Papendrecht

Beleidsnota Archeologie Gemeente Papendrecht Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie 2012 Beleidsnota Archeologie Gemeente Papendrecht Beleidsnota Archeologie Gemeente Papendrecht 1 INHOUD Inleiding 3 I Algemeen: wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Beleidsnota Archeologie Gemeente Landsmeer

Beleidsnota Archeologie Gemeente Landsmeer Beleidsnota Archeologie Gemeente Landsmeer Versie vastgesteld, februari 2011 Pagina 2 Samenvatting Aanleiding Deze Beleidsnota Archeologie zet uiteen op welke wijze de gemeente Landsmeer, naar aanleiding

Nadere informatie

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Administratieve gegevens 3 1. Inleiding 4 2. De uitgangspunten 4 3. Beschrijving van de historische situatie 4

Nadere informatie

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Gemeentehuis Oudewater, 9 december 2008 Aanwezig: Gemeente Oudewater: dhr. L. Bos en dhr. F. Herrman Erfgoedinspectie:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-karterend Algemene vragen 1. Het IVO-karterend (voorzover booronderzoek en proefsleuven) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

(Ontwerp)Besluit van de Minister van Economische Zaken:

(Ontwerp)Besluit van de Minister van Economische Zaken: > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag TenneT TSO B.V. T.a.v. de heer I.F.M. Hermans Postbus 718 6800 AS ARNHEM Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Datum Betreft

Nadere informatie

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 INHOUD TOELICHTING I 1 I N L E I D I N G 1 2 L I G G I N G P L A N G E B I E D 1 3 W I J Z I G

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Bekende waarden. Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften

Bekende waarden. Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften Bekende waarden Archeologisch rijksmonument: Alle ontgrondingsaanvragen moeten bij de minister te worden ingediend via de gemeente Zutphen. De

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo

Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer o8.rz689.ooi Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo Inleiding Vanaf 1999

Nadere informatie

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn).

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn). Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Kadijkweg 65-67, Lutjebroek, gemeente Stede Broec Adviesnummer: 14153 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) & C. Soonius (regio archeoloog) Datum: 28-05-2014

Nadere informatie

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09 MEMO Van : Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie Aan : Dhr. R. Teunisse namens Stichting Ipse de Bruggen Onderwerp : Quickscan Drietaktweg te Datum : 13 oktober 2010 Ons Kenmerk : V10-22710 / V10-1944

Nadere informatie

SYSTEMATIEK MAASTRICHTS PLANOLOGISCH ERFGOED (MPE) Juridisch kader

SYSTEMATIEK MAASTRICHTS PLANOLOGISCH ERFGOED (MPE) Juridisch kader SYSTEMATIEK MAASTRICHTS PLANOLOGISCH ERFGOED (MPE) Juridisch kader Monumenten De monumentenwet 1988 biedt het kader voor rijksbeschermde monumenten en het beschermd stadsgezicht. Op de planverbeelding

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning. Waardering en ondersteuning

De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning. Waardering en ondersteuning De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning 33 Waardering en ondersteuning 34 De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning Waardering Vrijwilligers zetten zich in vanwege hun liefde

Nadere informatie

QUICKSCAN ARCHEOLOGIE ONTWIKKELING TWEE PLANGEBIEDEN BORCULOSEWEG, BARCHEM, GEMEENTE LOCHEM

QUICKSCAN ARCHEOLOGIE ONTWIKKELING TWEE PLANGEBIEDEN BORCULOSEWEG, BARCHEM, GEMEENTE LOCHEM QUICKSCAN ARCHEOLOGIE ONTWIKKELING TWEE PLANGEBIEDEN BORCULOSEWEG, BARCHEM, GEMEENTE LOCHEM Inleiding Op verzoek van Buytenhof Planontwikkeling BV uit Vriezenveen heeft Crevasse Advies een quickscan archeologie

Nadere informatie