VIII. Deelproduct Bestuursovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIII. Deelproduct Bestuursovereenkomst"

Transcriptie

1 VIII. Deelproduct Bestuursovereenkomst Inhoud A Doel en beschrijving bestuursovereenkomst... VIII-2 B Relevante wet- en regelgeving... VIII-3 C Leeswijzer deel product bestuursovereenkomst... VIII-4 D Welke partijen kunnen bij een bestuursovereenkomst betrokken zijn?... VIII-6 E Indicatie van tijd en geld... VIII-7 F Wat is voorafgaand aan de bestuursovereenkomst te doen?... VIII-8 G Welke stappen moeten worden gezet bij het opstellen van de bestuursovereenkomst?... VIII-9 H Welke keuzes moeten worden gemaakt?... VIII-10 I Aanvulling op de bestuursovereenkomst... VIII-16 J Belangrijke tips... VIII-18 Bijlage: Model bestuursovereenkomst... VII-19 januari 2004, versie 1

2 A Doel en beschrijving bestuursovereenkomst Doel Het doel van een bestuursovereenkomst is het maken van duidelijke afspraken tussen gemeente en school voordat zij een opdracht tot nieuwbouw, verbouw of renovatie in de markt plaatsen en met private partijen in contact treden met het oog op een Design, Build, Finance and Maintain contract (verder; DBFM contract ). Door het maken van afspraken worden het bevoegde gezag van de school en gemeente gedwongen goed na te denken over de omvang van het project, het budget dat hen ter beschikking staat, de wijze waarop zij willen gaan samenwerken en andere belangrijke randvoorwaarden. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat discussies over dergelijke onderwerpen in het aanbestedingsproces oplaaien en er ongewenste vertraging in het project optreedt. Voorts wordt bewerkstelligd dat gemeente en het bevoegde gezag van de school met een mond spreken en de projectorganisatie van gemeente en school soepel loopt. Kortom, een bestuursovereenkomst werkt als een katalysator voor een succesvol pps project voor onderwijshuisvesting. Beschrijving Zowel een gemeente als een schoolbestuur heeft op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (verder: WVO ) en de plaatselijke gemeentelijke verordening, bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het realiseren van nieuwbouw, verbouw of renovatie van onderwijshuisvesting voor voortgezet onderwijs. Voordat een gemeente en het bevoegde gezag van een school besluiten de opdracht tot nieuwbouw, verbouw of renovatie in de vorm van een DBFM-contract door middel van een Europese aanbesteding in de markt te plaatsen, is het noodzakelijk allereerst in een bestuursovereenkomst afspraken te maken over onder andere het aanwenden of overdragen van de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over het totale beschikbare budget, de omvang van de scope van het project, de wijze waarop gemeente en school zullen samenwerken gedurende het aanbestedingsproces, de projectplanning, en de manier waarop partijen zullen omgaan met bijvoorbeeld wetswijzigingen. VIII-2

3 B Relevante wet- en regelgeving De wettelijke basis van de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van gemeente en school voor voortgezet onderwijs vindt men in de WVO, met name in afdeling IA van titel III (artikelen 76a tot en met 76z). Op basis van artikel 76 b e.v. WVO draagt de gemeenteraad voor scholen in het voortgezet onderwijs zorg voor voorzieningen in de huisvesting. De verschillende soorten voorzieningen in de huisvesting worden in artikel 76 c WVO omschreven. Het bevoegde gezag van een school zal een aanvraag doen tot een dergelijke voorziening. De gemeenteraad zal normaal gesproken op de aanvraag een beschikking doen. Er zijn drie situaties te onderscheiden. Op grond van artikel 76 n WVO is het mogelijk dat het college van burgemeester en wethouders na eerdergenoemde aanvraag met het bevoegde gezag van de school overeenkomt dat de gemeente de school tot stand brengt. De gemeente is dan bouwheer. Afspraken omtrent verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie tot het realiseren van de huisvesting kunnen in een bestuursovereenkomst worden vast gelegd. Artikel 76 v WVO heeft betrekking op door decentralisatie. Het bevoegde gezag van de school komt met gemeenteraad overeen (onder door de gemeenteraad te stellen voorwaarden) dat zij jaarlijks een bedrag krijgt ten behoeve van huisvesting. Het is de bedoeling dat de huisvesting vervolgens aan het bevoegd gezag van de school wordt overgelaten. De voorwaarden en andere afspraken omtrent verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie tot het realiseren van de huisvesting kunnen in een bestuursovereenkomst worden vast gelegd. Overigens is het vastleggen van afspraken tussen bevoegd gezag van de school en de gemeente niet in strijd met artikel 4.36 Algemene Wet Bestuursrecht. Bij deze beschikking tot subsidieverlening kan namelijk de voorwaarde worden opgenomen dat een subsidieuitvoeringsovereenkomst wordt gesloten. Hierin kunnen vervolgafspraken worden vastgelegd gelijk aan de afspraken uit de modelbestuursovereenkomst. De gemeenteraad stelt bij verordening een regeling vast met betrekking tot voorzieningen in de zin van artikel 76 c die voor bekostiging in aanmerking komen. In een verordening worden bijvoorbeeld de normbedragen die voor de voorzieningen beschikbaar zijn opgenomen (zie artikel 76 m WVO). De precieze inhoud van de verordening wisselt per gemeente, maar lijkt in (vrijwel) alle gevallen sterk op een door de VNG opgesteld model. VIII-3

4 C Leeswijzer deel product bestuursovereenkomst In dit handboek treft u een model bestuursovereenkomst (bijlage) aan en een artikelsgewijze toelichting daarop. Voorts treft u in onderdeel G een stappenplan dat op hoofdlijnen aangeeft hoe u kunt komen tot een definitieve bestuursovereenkomst. SCO Lucas Montaigne Lyceum heeft als uitgangspunt gediend voor de model bestuursovereenkomst. Het Montaigne Lyceum is een school voor VWO, HAVO, VBO en praktijkonderwijs en zal worden gevestigd in de nieuwbouwwijk Ypenburg te Den Haag. De model bestuursovereenkomst kan door het bevoegd gezag van school en gemeente worden gebruikt om te bezien welke onderdelen er in een bestuursovereenkomst tussen het bevoegd gezag van de school en een gemeente moeten worden geregeld ter voorbereiding van de aanbesteding van een DBFM contract voor nieuwbouw, verbouw of renovatie van een school in het voortgezet onderwijs. Het Montaigne Lyceum is een bijzondere school. Voorzover openbare scholen vermogensrechtelijk verzelfstandigd zijn is het in beginsel mogelijk de modelbestuursovereenkomst en de toelichting daarop als uitgangspunt te gebruiken. In het geval de openbare school op andere wijze is georganiseerd (bijvoorbeeld in een bestuurscommissie of door middel van een gemeenschappelijke regeling) is dit niet zonder meer mogelijk. De modelbestuursovereenkomst is geschreven met als uitgangspunt de WVO en de verordening van de gemeente Den Haag. Dit betekent dat de modelovereenkomst en dit deel product geschreven zijn voor huisvesting van VWO, HAVO, MAVO, VBO en praktijkonderwijs en andere vormen van voortgezet onderwijs. Voor de huisvesting van andere soorten onderwijs (bijvoorbeeld voor primair onderwijs en hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs) kunnen de modelbestuursovereenkomst en dit deelproduct niet zonder meer gebruikt worden. Onderzocht zal moeten worden in hoeverre de onderhavige modelovereenkomst en dit deelproduct daarvoor bruikbaar kunnen zijn. In dit deelproduct wordt op deze vraag niet verder ingegaan. Bij het opstellen van de bestuursovereenkomst tussen de SCO Lucas en de gemeente Den Haag is een aantal belangrijke keuzen gemaakt. Deze zijn omschreven in onderdeel H van deze toelichting. Informatie over de techniek van het opstellen van een bestuursovereenkomst kunt u vinden in de Leidraad publieke overeenkomsten. Deze leidraad is in opdracht van het Kenniscentrum PPS geschreven en treft u aan op de website van Kenniscentrum PPS (www.minfin.nl). In deze leidraad vindt men praktische tips voor het opstellen van een bestuursovereenkomst variërend van een afbakening van de scope van het project, het verdelen van risico s als ook voorbeeld bepalingen voor de bestuursovereenkomst. In een aantal bijlagen bij de leidraad wordt wat meer juridische verdieping op bepaalde onderwerpen verstrekt. De leidraad Publieke overeenkomsten ziet in tegenstelling tot dit deel product over de bestuursovereenkomst niet specifiek op VIII-4

5 bestuursovereenkomst voor schoolbesturen en gemeenten maar is geschreven voor allerlei verschillende publieke partijen die een DBFM contract wensen aan te besteden. VIII-5

6 D Welke partijen kunnen bij een bestuursovereenkomst betrokken zijn? De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente, waarin de school gevestigd is/zal worden en de rechtsvorm waarin de school eventueel is georganiseerd, zijn in beginsel partij bij een bestuursovereenkomst voor (ver/nieuw) bouw of renovatie van een school voor voortgezet onderwijs. De rol van beide partijen komt in onderdeel F aan de orde. Bijzondere scholen zijn vaak verenigd in een stichting of vereniging. Het komt steeds vaker voor dat ook openbare scholen zich groeperen. Zij kunnen de krachten bijvoorbeeld bundelen in een stichting, gemeenschappelijke regeling, een artikel 83 (Gemeentewet) commissie of een integrale bestuursvorm. Door het oprichten van een stichting wordt een schoolbestuur vermogensrechtelijk verzelfstandigd. De verschillende taken en verantwoordelijkheden van schoolbestuur en gemeente zullen moeten worden ontrafeld en duidelijk moeten worden omschreven. Een gemeentelijke commissie is overigens geen eigen rechtspersoon maar onderdeel van de gemeente. De bestuursovereenkomst zou dus een contract zijn tussen de gemeente en de gemeente. Het is dan geen civielrechtelijke overeenkomst maar een soort bestuursconvenant. Indien het gaat om de (ver/nieuw) bouw van een school die geen deel uitmaakt van een verzameling van scholen, zal meestal het bestuur van die school partij zijn bij een bestuursovereenkomst. Het is belangrijk dat partijen bij een bestuursovereenkomst juist worden aangeduid in de overeenkomst. Voor achtergrondinformatie over de wijze waarop de publieke en/of private partijen in de bestuursovereenkomst kunnen worden weergegeven verwijs ik naar de Leidraad publieke overeenkomsten. De overeenkomst moet uiteindelijk worden ondertekend door de persoon die de gemeente of school kan vertegenwoordigen. De school kan in haar meest recente statuten nagaan welke persoon bevoegd zal zijn namens de stichting of het bestuur een overeenkomst aan te gaan. De gemeente zal na moeten gaan of de burgemeester zelf zal tekenen dan wel een van zijn of haar ambtenaren heeft gemachtigd de bestuursovereenkomst te ondertekenen. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is geen partij bij de bestuursovereenkomst maar is evenals het Kenniscentrum PPS van het Ministerie van Financiën wel bereikbaar voor informatie en ervaring uitwisseling. VIII-6

7 E Indicatie van tijd en geld Tijd Het model voor de bestuursovereenkomst van het Montaigne Lyceum is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen juristen van de gemeente Den Haag, de SCO Lucas, het Kenniscentrum PPS van het Ministerie van Financiën en advocatenkantoren in overleg met financieel en technische adviseurs. Volgende pps scholenprojecten kunnen aan de hand van de modelovereenkomst en deze toelichting met heel wat minder mensen en met minder inspanning een goede bestuursovereenkomst realiseren. De verwachting is dat slechts project specifieke onderdelen van de bestuursovereenkomst uitgewerkt moeten worden en in het model moeten worden aangepast. Vermoedelijk is het inschakelen van een juridische adviseur raadzaam om het model van de bestuursovereenkomst op maat te maken. De projectleider en een eigen of externe juridische adviseur kunnen samen een concept bestuursovereenkomst opstellen en deze vervolgens aan de gemeente of een schoolbestuur dan wel een stichting ter goedkeuring voorleggen. Geld De kosten van het vervaardigen van een bestuursovereenkomst zijn sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden. In het ideale geval zullen alle bovengenoemde documenten aan een interne jurist bij een gemeente of school dan wel een externe juridische adviseur kunnen worden aangeleverd en zal de gemeentelijke Verordening niet anders luiden dan de modelverordening van de VNG. Als zich geen verwikkelingen voordoen zullen de kosten voor het redigeren van de bestuursovereenkomst niet meer hoeven te bedragen dan enkele duizenden Euro (exclusief omzetbelasting). Dit bedrag moet echter worden beschouwd als het absolute minimum voor alleen het invullen van de modelovereenkomst en wordt echter al spoedig een aantal maal overschreden als moet worden afgeweken van de door het Kenniscentrum PPS opgestelde modelovereenkomst, bijvoorbeeld omdat partijen specifieke regelingen wensen of de Verordening niet aansluit bij de modelovereenkomst. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als wordt besloten de school te combineren met andere activiteiten, zodat meer partijen worden betrokken. VIII-7

8 F Wat is voorafgaand aan de bestuursovereenkomst te doen? A) De werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van een bestuursovereenkomst beginnen in principe nadat: 1. Juridisch, technisch en financieel adviseurs zijn geselecteerd; 2. Concept scope en outputspecificatie gereed zijn; 3. Er overeenstemming over het gezamenlijke budget voor het project is bereikt. B) Voorbereidend aan het opstellen van een bestuursovereenkomst is het raadzaam de volgende documenten te verzamelen; 1. De actuele tekst van de Wet op het voortgezet Onderwijs; 2. De geldende gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; 3. Alle eventuele reeds bestaande afspraken, overeenkomsten en toezeggingen tussen gemeente en het bevoegd gezag van de school met betrekking tot de (nieuw- of ver) bouw dan wel renovatie; 4. De leerlingenprognose en eventuele arrangementen voor regionale spreiding; 5. Ervaringscijfers met betrekking tot de kosten van onderhoud en andere diensten die aan de private partij zullen worden opgedragen; 6. De polis van de algemene gemeentelijke opstalverzekering voor schoolgebouwen en eventueel andere door de gemeente ten behoeve van de school afgesloten verzekeringen; 7. Een uittreksel uit het kadaster voor de percelen waarop zal worden gebouwd; 8. De regeling waaruit blijkt wie namens de gemeente de overeenkomst mag/mogen tekenen, tenzij de burgemeester zelf ondertekent; 9. Een uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt wie namens het bevoegd gezag van de school de overeenkomst mag/mogen tekenen; 10. Het geldende bestemmingsplan en stedenbouwkundige randvoorwaarden. C) Vervolgens wordt aanbevolen de eventuele belemmeringen en vertragingsfactoren in beeld te brengen. Het is verstandig deze mogelijke belemmeringen en vertragingsfactoren te onderzoeken en afspraken te maken over welke bevoegdheden kunnen worden aangewend om eventuele onzekerheden in te kaderen. Voorbeelden: 1. Aanwijzing van een schoolgebouw als Rijks- of gemeentelijk monument; 2. voorzienbaar gebrek aan middelen; 3. relevante wetswijzigingen; 4. onzekerheid over bestemmingsplanwijzigingen en stedenbouwkundige randvoorwaarden. VIII-8

9 G Welke stappen moeten worden gezet bij het opstellen van de bestuursovereenkomst? A) Het bevoegd gezag van de school en de gemeente zullen vervolgens op hoofdlijnen afspraken maken over onder andere (maar niet uitputtend) de navolgende onderwerpen: driehoeksrelatie; bekostiging; indexatie; tijdelijke huisvesting; eventuele wijzigingen in de bekostiging; verzekering; wijziging in het leerlingen aantal. Na overeenstemming op hoofdlijnen zullen de verschillende bepalingen van de bestuursovereenkomst in onderling overleg nader uitgewerkt worden om uiteindelijk overeenstemming te bereiken over de exacte formulering van de afspraken. B) Na het tekenen van de bestuursovereenkomst zal in beginsel de aanbesteding van start kunnen gaan en zal er gesproken gaan worden over de aan het DBFM contract gerelateerde onderwerpen. Mocht daarbij blijken dat er bepaalde zaken nog tussen gemeente en bevoegd gezag van de school geregeld of nader uitgewerkt moeten worden dan is het mogelijk in een aanvulling op de bestuursovereenkomst nadere afspraken te maken. C) Kunnen het bevoegd gezag van de school enerzijds en de gemeente anderzijds geen overeenstemming bereiken over bijvoorbeeld de onder D hiervoor genoemde onderwerpen dan wordt afgeraden tot aanbesteding over te gaan. VIII-9

10 H Welke keuzes moeten worden gemaakt? Gedurende het proces waarin de gemeente en school afspraken maken over de wijze waarop zij gaan samenwerken met een private partij zullen zij meerdere keuzes moeten maken. Een aantal van deze keuzes zullen hierna worden besproken. Driehoeksrelatie gemeente-school-private partij De verhouding tussen de drie betrokken partijen: de gemeente, het bevoegd gezag van de school en de private partij. Voorkomen moet worden dat een ingewikkelde driehoeksverhouding ontstaat, waarin taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn gescheiden. Bovendien moet de private partij zoveel mogelijk zekerheid voor de toekomst worden geboden: onzekerheid schrikt gegadigde private partijen af en leidt tot opdrijving van de gevraagde vergoeding (risicopremie). De eerste keuze die moet worden gemaakt is wie aanbesteedt en de opdracht verleent aan de private partij. Is dat de het bevoegd gezag van de school of de gemeente? Van deze keuze is de hele opzet van de bestuursovereenkomst afhankelijk. Feitelijk zullen opdrachtgeverschap van de gemeente en opdrachtgeverschap van het bevoegd gezag van de school wellicht tot een gelijk resultaat leiden. Veel contractuele verplichtingen moeten echter anders worden geformuleerd als de andere partij opdrachtgever wordt. In beginsel kan zowel het bevoegd gezag van de school als de gemeente als aanbestedende dienst/opdrachtgever optreden. In de modelovereenkomst vervult de gemeente een centrale rol als aanbestedende dienst/opdrachtgever. De gemeente contracteert enerzijds met de private partij (het DBFM-contract) en anderzijds met het bevoegd gezag van de school (de Bestuursovereenkomst). Tussen de private partij en het bevoegd gezag van de school komt in beginsel geen overeenkomst tot stand. De achterliggende gedachte is allereerst dat een gemeente voor de private partij een aantrekkelijkere contractspartner vormt dan het bevoegd gezag van een school. Een gemeente is altijd in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Een private partij zal vermoedelijk geen risicopremie op dit punt in rekening brengen. Daarnaast zijn de verhoudingen helder. De gemeente verplicht zich jegens het bevoegd gezag van de school om het project te realiseren en te zorgen voor ondermeer onderhoud en facilitaire diensten. De gemeente koopt deze verplichtingen in het DBFM-contract één op één in bij de private partij. De gemeente staat dus in juridisch opzicht tussen het bevoegd gezag van de school en de private partij in. Dit betekent niet dat dit feitelijk ook zo is. Zoals gezegd contracteert de gemeente al haar verplichtingen door aan de private partij, zodat haar rol na het sluiten van het DBFM-contract in principe beperkt kan zijn. Het zou niet werkbaar zijn als de gemeente voor alle dagelijkse operationele kwesties moet worden ingeschakeld. Om deze reden is er in de modelovereenkomst voor gekozen dat het bevoegd gezag van de school er namens de gemeente op toeziet dat de private partij het DBFM-contract nakomt. De gemeente geeft de school daarvoor een volmacht VIII-10

11 (artikel 6.6 van de model bestuursovereenkomst ). Deze volmacht houdt in ieder geval in dat het bevoegd gezag van de school namens de gemeente de private partij op tekortkomingen kan aanspreken. Dit zijn handelingen waaruit voor de gemeente geen verplichtingen voortvloeien, zodat zij deze zonder bezwaar aan het bevoegd gezag van de school kan overlaten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gemeente een verder strekkende volmacht aan het bevoegd gezag van de school verleent. De wenselijkheid daarvan moet van geval tot geval worden bekeken. Anderzijds moet niet worden vergeten dat een gemeente door haar faciliterende rol een toegevoegde waarde kan leveren. Overigens zoals gezegd, is het ook mogelijk niet de gemeente, maar het bevoegd gezag van de school in het centrum van de samenwerking te plaatsen. In dat geval zal het bevoegd gezag van de school aanbestedende dienst zijn. Vermeldenswaardig is overigens de steeds vaker voorkomende situatie dat verschillende schoolbesturen formeel (in een stichting of andere juridische vorm) of informeel en ad hoc zullen gaan samenwerken en (ook) de huisvesting samen zullen realiseren. Deze trend zou doorgezet kunnen worden door de lump sum financiering van het Rijk en doordecentralisatie waarbij steeds meer taken aan het schoolbestuur kunnen worden overgelaten. In dat geval besteedt het bevoegd gezag van de school het DBFM-contract aan en beperkt de gemeente zich ertoe bekostiging ter beschikking te stellen. Om deze constructie te laten slagen is het waarschijnlijk wel nodig dat de gemeente zich jegens de private partij garant stelt voor het bevoegd gezag van de school. Ook in de situatie dat het bevoegd gezag van de school in het centrum van de samenwerking staat is er derhalve nog steeds een rol weggelegd voor de gemeente. Ook is dan het bevoegd gezag van de school niet alleen feitelijk, maar ook contractueel veel directer bij het project betrokken en treedt de gemeente juist meer op de achtergrond. Het systeem van lastgeving van artikel 6 van de modelbestuursovereenkomst, waarin is bepaald dat het bevoegd gezag van de school namens de gemeente toeziet op de uitvoering van het project, kan dan vervallen. Het bevoegd gezag van de school doet dat dan in eigen naam. Het verdient daarom zeker overweging het bevoegd gezag van de school als opdrachtgever aan te wijzen. De modelovereenkomst is dan echter niet langer toepasbaar. Hoe betalen gemeente en het bevoegd gezag van de school gezamenlijk het project? Andere belangrijke punten waarop een beslissing moet worden genomen zijn zoals wel vaker financieel van aard. In de modelovereenkomst is ervan uitgegaan dat de gemeente dezelfde middelen ter beschikking stelt als bij traditionele scholenbouw het geval zou zijn geweest. Verder is er in het project Montaigne 2005 voor gekozen geen regeling te treffen voor onderwerpen die ook bij traditionele scholenbouw vaak onderwerp van discussie zijn, zoals de vraag wat onder herstel en vervanging ingeval van bijzondere omstandigheden moet worden verstaan, of wanneer aanspraak bestaat op locatie gebonden meerkosten. Het verdient echter de voorkeur deze onderwerpen wel vroegtijdig te regelen. Het voordeel hiervan is dat er op een later moment in beginsel geen discussie meer over kan ontstaan. De ervaring leert dat alles wat onduidelijk is en niet geregeld wordt, later in het project meerdere malen terugkeert op de agenda. VIII-11

12 Artikel 3.1 van de modelovereenkomst regelt de bijdrage van de gemeente in het project. Deze valt uiteen in (a) een eenmalig bedrag voor nieuwbouw, (b) een eenmalig bedrag voor de aanschaf van meubilair en (c) een periodiek bedrag voor aanpassingen ingeval van bijzondere omstandigheden. Zoals gezegd is in het project Montaigne 2005 uitgegaan van het bedrag dat de gemeente volgens de geldende Verordening in de traditionele situatie kwijt zou zijn geweest. (Het is overigens ook denkbaar dat partijen hierover andere afspraken maken.) Het voorgaande zegt overigens niets over de manier waarop de private partij wordt betaald: het is in het kader van pps gebruikelijk de vaste bedragen gespreid te betalen gedurende de looptijd van het DBFM contract, zodat de private partij de nieuwbouw zelf financiert. Om een eenmalig bedrag om te zetten in een jaarbedrag of een kwartaalbedrag kan een annuïteit worden berekend. Daarvoor heb je de volgende parameters nodig: hoofdsom (bouwkosten), looptijd, betaling per kwartaal of jaar en de rente. Voor de daadwerkelijke berekening kunt u zich wenden tot een financieel deskundige. Met betrekking tot het vaststellen van de rente dient rekening te worden gehouden met de wijze waarop de private partij toekomstige betalingen zal waarderen en de disconteringsvoet die de private partij daarbij hanteert gezien de looptijd en het risicoprofiel van het project. Artikel 3.2 van de modelovereenkomst regelt de bijdrage van het bevoegd gezag van de school. Aangezien het bevoegd gezag van de school van het rijk een lump-sum-bekostiging ontvangt, is het niet mogelijk de door de school aan de gemeente te betalen bijdrage één op één gelijk te laten lopen met de rijksbijdrage. Met andere woorden: De rijksbijdrage die het bevoegd gezag van de school ontvangt, zal zij niet direct en volledig doorsluizen naar de gemeente. De bijdrage van de school is afhankelijk van de facilitaire diensten die de private partij gaat leveren. De bijdrage van de school kan daarom het beste worden berekend op basis van ervaringscijfers. Geen dubbele bekostiging Het spreekt eigenlijk vanzelf dat het bevoegd gezag van de school niet naast de bekostiging op grond van de bestuursovereenkomst aanspraak kan maken op de volledige reguliere bekostiging door de gemeente op basis van de Verordening. Daarmee zou dubbele bekostiging worden ontvangen. De artikelen 3.10 en 3.11 van de modelovereenkomst vermelden daarom per soort bekostiging of deze reeds valt onder het bedrag dat de gemeente op grond van de bestuursovereenkomst beschikbaar stelt (artikel 3.10), danwel of het bevoegd gezag van de school in aanmerking komt voor de normale bekostiging (artikel 3.11). Uiteraard is een andere verdeling mogelijk. Als het wenselijk is een bepaalde activiteit door de private partij te laten verrichten, verhuist de desbetreffende post van artikel 3.11 naar artikel Wel is het dan logisch de bijdrage van de gemeente volgens artikel 3.1 te verhogen. VIII-12

13 Vermeldenswaardig is nog dat de modelverordening onlangs op het punt van de onderwijskundige voorzieningen is aangepast aan de huidige noodzakelijke voorzieningen. Dit houdt in dat de normering in de modelverordening thans ook rekening houdt met onder andere ICT en het studiehuis. Op welke wijze kan de indexatie geregeld worden? Omdat het om aanzienlijke bedragen gaat, zullen deze moeten worden geïndexeerd. Een euro vandaag heeft over dertig jaar ongeveer de helft van zijn waarde verloren. De ontwikkeling van de inflatie is dus een belangrijk risico. Het is gebruikelijk dat dit risico niet wordt overgedragen aan de private partij, maar dat een indexeringsformule wordt overeengekomen. Voor de indexatie kan het beste worden verwezen naar (gepubliceerde) prijsindexcijfers van het CBS. Het eenvoudigst is het om alle bedragen volgens hetzelfde indexcijfer te indexeren, bijvoorbeeld het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Dit kan echter onbillijk uitwerken, omdat de prijsontwikkeling niet voor alle sectoren hetzelfde is. Het is belangrijk dat de wijze van indexeren zoveel mogelijk aansluit bij de prijsgevoeligheid van de activiteiten die de private partij tijdens de looptijd van het DBFM-contract zal uitvoeren. Bovendien ligt het voor de hand om vanaf ingebruikname nog slechts een gedeelte van de betalingen te indexeren, aangezien de stichtingskosten vanaf dat moment niet langer beïnvloed zullen worden door de prijsontwikkeling. Daarom is het wellicht beter niet alle bedragen aan hetzelfde indexcijfer te indexeren of kan één bedrag voor bepaalde percentages aan verschillende indexcijfers worden gekoppeld. Een balans moet worden gevonden tussen nauwkeurigheid en hanteerbaarheid van de regeling. Van belang is dat zowel de bijdragen van de gemeente en het bevoegd gezag van de school als de indexatie die in de bestuursovereenkomst wordt vastgelegd, aansluit bij de indexatie die uiteindelijk in het DBFM contract wordt overeengekomen.. Tijdelijke huisvesting Een post die bijzondere aandacht verdient is tijdelijke huisvesting. Deze speelt vooral een rol als geen sprake is van nieuwbouw, maar van vernieuwbouw. Het is mogelijk dat de gemeente deze huisvesting op de reguliere manier, volgens de Verordening bekostigt. Ook is het mogelijk dit aan de private partij over te laten, in welk geval het aandeel van de gemeente in het budget wordt verhoogd. In beide gevallen moet dit uitdrukkelijk worden geregeld in de Bestuursovereenkomst. Hoe om te gaan met een wijziging in de bekostigingssystematiek? Omdat de Bestuursovereenkomst een zeer lange looptijd heeft, moet deze bestand zijn tegen wijziging van het algemene wettelijke systeem van bekostiging van scholenbouw. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat bepaalde uitgaven die nu nog via het gemeentefonds door de VIII-13

14 gemeente worden bekostigd in de toekomst rechtstreeks door het Rijk aan het bevoegd gezag van de school zullen worden vergoed. Concreet betekent dit dan dat de gemeente minder geld voor onderwijshuisvesting beschikbaar krijgt en het bevoegd gezag van de school juist meer ontvangt. Het omgekeerde kan zich natuurlijk ook voordoen. In die gevallen is het niet juist de bijdragen van enerzijds het bevoegd gezag van de school en anderzijds de gemeente aan het project ongewijzigd te laten, maar moeten deze één op één worden aangepast. Artikel 3.14 van de modelovereenkomst voorziet daarin. Dit artikel geldt echter alleen voorzover de totale bekostiging voor onderwijshuisvesting gelijk blijft. Voorzover de wijziging van het bekostigingssysteem gepaard gaat met verlaging (of verhoging) van de totale bekostiging zal hetzij de gemeente, hetzij het bevoegd gezag van de school onvermijdelijk een nadeel lijden (of een voordeel behalen). Stel bijvoorbeeld dat de gemeente minder middelen beschikbaar krijgt voor onderwijshuisvesting en de school daarvoor in de plaats slechts meer ontvangt; in dat geval zal het bevoegd gezag van de school op grond van de modelovereenkomst slechts extra hoeven bij te dragen aan het project, terwijl de gemeente minder betaalt. De gemeente moet dan de resterende uit eigen middelen bijpassen. Dit is het onvermijdelijke gevolg van een eventuele verlaging van de totale bekostiging voor onderwijshuisvesting. Wie sluit de noodzakelijke verzekeringen af? Speciale aandacht verdient de opstalverzekering voor het nieuwe schoolgebouw. Alhoewel het schoolbestuur in de meeste gevallen eigenaar is van het schoolgebouw zal over het algemeen de gemeente de opstalverzekeringen afsluiten. Op grond van artikel 76 c lid 1, sub c, sub 2 c WVO kan een schoolbestuur namelijk een voorziening aanvragen bij de gemeente in geval van schade. Het is logisch dat de gemeente zich tegen een dergelijke aanvraag zal willen verzekeren. Als voor alle schoolgebouwen binnen de gemeente één opstalverzekering is gesloten, zal de gemeente er eventueel de voorkeur aan geven ook de nieuwe school onder die polis te brengen. Dit is veruit het eenvoudigst. Het is niet uitgesloten dat het overdragen van het verzekeringsrisico aan de private partij voordelen oplevert. Zo zou een private partij door de wijze waarop zij de beveiliging van een schoolgebouw regelt een voordeligere verzekeringspremie kunnen realiseren. Indien ertoe wordt besloten een verzekering aan de private partij over te dragen dan zal de gemeente het bedrag dat zij normaal aan verzekering besteed bij het beschikbare budget van het project moeten optellen. Ook is het mogelijk de private partij de opstalverzekering te laten sluiten. In dat geval zijn echter waarborgen nodig dat een eventuele uitkering onverkort aan de gemeente toekomt. Een private partij meestal in de vorm van een speciaal daarvoor opgerichte vennootschap (Special Purpose Vehicle) kan immers failliet gaan. Daarom zal de gemeente moeten worden aangewezen als de begunstigde van de verzekering, of een pandrecht moeten krijgen op een eventuele uitkering. Ook VIII-14

15 moet er dan op worden toegezien dat de private partij de premies tijdig betaalt, omdat anders de dekking vervalt Leerlingen aantal in de toekomst onzeker Een ander belangrijk punt is de onzekerheid van het leerlingen aantal op de langere termijn. Het is belangrijk uit te gaan van zo betrouwbaar mogelijke prognoses, die in overeenstemming moeten zijn met een eventueel bestaand regionaal arrangement voor spreiding van leerlingen. Ook goede prognoses blijven echter prognoses. Een stijging van het leerlingenaantal leidt tot een uitbreidingsbehoefte. In de modelovereenkomst is ervoor gekozen die situatie niet nieuw te regelen: daarop blijft in principe gewoon de Verordening van toepassing, al kan natuurlijk altijd nog worden besloten de uitbreiding ook aan de private partij op te dragen (artikel 8.5). De Bestuursovereenkomst en het DBFM-contract kunnen dan worden aangevuld. Minder eenvoudig is de regeling voor daling van het leerlingenaantal. Een leerlingendaling leidt er enerzijds toe dat lokalen leeg komen te staan en anderzijds dat de rijksbijdrage aan de school lager uitvalt. Het is niet eenvoudig alternatieve benutting te vinden voor leegstand in een schoolgebouw, omdat op grond van de WVO het geven van onderwijs voorrang heeft. Bij stijging van het leerlingenaantal zou de alternatieve benutting moeten worden beëindigd, wat commerciële verhuur onaantrekkelijk maakt. Het is niet wenselijk de private partij het risico van leegstand te laten dragen, aangezien deze daarvoor een hoge vergoeding zou vragen. De betaling door de gemeente aan de private partij en dus ook door het bevoegd gezag van de school aan de gemeente dient niet afhankelijk te zijn van een daling van het leerlingenaantal. In de bestuursovereenkomst is er dan ook voor gekozen de bijdrage van het bevoegd gezag van de school niet afhankelijk te maken van het leerlingental. Bij daling van het leerlingenaantal en dus bij leegstand wordt het bevoegd gezag van de school financieel gecompenseerd doordat de leegstand voor andere doeleinden wordt aangewend en het bevoegd gezag van de school daarvan de opbrengsten verkrijgt. Zie artikel 7. Voor een structurele daling van het leerlingental (bijvoorbeeld met veertig procent) bevat de modelovereenkomst een aparte regeling. In dat geval kan het bevoegd gezag van de school een deel van het gebouw afstoten. De door het bevoegd gezag van de school te betalen bijdrage wordt dan naar evenredigheid verminderd. Zie artikel 8. De achterliggende gedachte is dat wellicht een gemeente in staat zal zijn een andere school te huisvesten in de leegstaande ruimte dan wel een private partij in staat zal zijn een andere bestemming te vinden voor bouwdelen, als deze blijvend een andere bestemming dan onderwijs hebben gekregen. Dan bestaat immers niet het risico dat de bouwdelen bij stijging van het leerlingenaantal moeten worden vrijgemaakt voor onderwijs. VIII-15

16 I Aanvulling op de bestuursovereenkomst Aanleiding Nadat de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en SCO Lucas op 19 maart 2003 is ondertekend is de aanbestedingsprocedure van start gegaan. Gedurende de aanbestedingsprocedure hebben de gemeente Den Haag en het SCO Lucas gezamenlijk een concept DBFM contract opgesteld waarin de gemeente als opdrachtgever optreedt. Daarbij is gebleken dat een aantal aspecten uit het DBFM contract nadere uitwerking behoeven tussen de gemeente Den Haag en het SCO Lucas. Deze aspecten komen hieronder aan de orde. Vervolgens hebben gemeente Den Haag en het SCO Lucas deze aspecten uit hoofde van artikel van de bestuursovereenkomst vastgelegd in een aanvullende overeenkomst genaamd, aanvulling bestuursovereenkomst ex artikel bestuursovereenkomst (verder: de aanvulling ). Een geanonimiseerde versie hiervan zal na ondertekening te zijner tijd aan dit handboek worden toegevoegd. Op dit moment is slechts een concept van de aanvulling beschikbaar. De vraag of een aanvulling van de bestuursovereenkomst nodig is ten aanzien van de rechten en verplichtingen, die voor opdrachtgever voortvloeien uit het DBFM-contract, hangt sterk af van de keuze, die wordt gemaakt voor de inkleding van de driehoeksrelatie tussen de gemeente, school en private partijen en de specifieke projectgerelateerde wensen van gemeente en school ten aanzien van de vormgeving van hun onderlinge relatie. De noodzaak van een aanvulling is in dat opzicht afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden. Het karakter van de aanvulling Het is niet verwonderlijk dat de bestuursovereenkomst na ondertekening nog aangevuld dient te worden. Juist bij het bespreken van de wijze waarop het DBFM contract moet worden vormgegeven komt de interface tussen onderwijs en bijvoorbeeld ontwerp, bouw en onderhoud en de te leveren diensten duidelijk tot uitdrukking. Een van de gerezen vragen is op welke manier kan de onderhoudsplanning van de private partij worden afgestemd op het verrichten van onderwijs? Het bevoegd gezag van de school wil namelijk voorkomen dat de onderhoudsplanning haar onderwijs op onacceptabele wijze zal doorkruisen. Voorts krijgen gemeente en het bevoegd gezag van de school gedurende het overleg over het DBFM contract steeds meer inzicht in de wijze waarop zij op een praktische wijze met elkaar willen en kunnen gaan samenwerken in het kader van het verrichten van de verplichtingen van de gemeente in het DBFM contract. Als voorbeeld geldt dat de gemeente Den Haag graag een aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de SCO Lucas wenste over te laten. Anderzijds wenste SCO Lucas op bepaalde uitoefening van rechten van de gemeente meer invloed te hebben. Kortom, de driehoeksrelatie gemeente, schoolbestuur en private partij wordt door middel van een aanvulling op de bestuursovereenkomst (in samenhang met de bestuursovereenkomst en het DBFM contract) concreter vormgegeven door te omschrijven op welke wijze gemeente en VIII-16

17 schoolbestuur de rechten en verplichtingen van de gemeente voortvloeiende uit het DBFM contract gezamenlijk zullen gebruiken cq nakomen. De inhoud van de aanvulling De aanvullingen betreffen een uitwerking van de informatie-overdracht tussen gemeente en schoolbestuur, volmacht voor een aantal rechtshandelingen door het schoolbestuur te verrichten en een aantal nadere afspraken (zoals verdeling van voordelen). Wat is de toegevoegde waarde van de aanvulling? Allereerst verschaft de aanvulling een doorkijkje naar de wijze waarop gemeente en school kunnen gaan samen werken bij de uitvoering van het DBFM contract. Door deze kennis worden partijen zich ervan bewust welke keuzen zij nog moeten gaan maken en kunnen zij beslissen wanneer zij deze keuzen willen gaan maken. Een aantal van de eerdergenoemde aspecten kan reeds in het kader van de bestuursovereenkomst worden besproken en geregeld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan artikel 2 van de aanvulling (informatieverplichting). Het is echter niet noodzakelijk deze zaken al in de bestuursovereenkomst te regelen. Indien de relatie met het DBFM contract erg duidelijk is, is het raadzaam ook de nadere uitwerking van de samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur tijde van de ondertekening van het DBFM contract vast te leggen Artikel 3 van de aanvulling (Volmacht) hoeft niet noodzakelijk in de aanvulling te worden geregeld maar kan ook daarbuiten worden geregeld. In het kader van de overzichtelijkheid verdient het wel de voorkeur om de volmacht in de aanvulling op te nemen. Artikel 4 van de aanvulling (Aanvullende afspraken) bevat, zoals de titel van het artikel al doet vermoeden, de daadwerkelijke kern van de aanvullende overeenkomst. Hierbij merk ik voor de volledigheid nogmaals op dat de inhoud van dit artikel afhankelijk is van de projectspecifieke omstandigheden. VIII-17

18 J Belangrijke tips Indien uiteindelijk blijkt dat partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de onderwerpen van de bestuursovereenkomst dan bestaat er onvoldoende basis om met elkaar verder een pps traject in te gaan. Wij raden af een aanbestedingsprocedure te starten indien er geen overeenstemming bestaat over de onderwerpen van de bestuursovereenkomst. Tot slot: Dit deel product is een resultaat van de samenwerking tussen de heer mr. F.L. Bolkestein (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten & notarissen) en mr. I. Benjert (Kenniscentrum PPS). Voorts is dank verschuldigd aan de navolgende personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit deelproduct. De heer mr. M.B.A Alkema (Gemeente Den Haag); De heer mr. L.A.M. Frissen (SCO Lucas); De heer mr. J.H.W. Koster en mevrouw mr. W.E. Hoge (Houthoff Buruma); De heer drs. J.H. Lindenbergh (Pricewaterhouse Coopers); De heer G. Linders (VNG); De heer G. van Midden (VOSABB); De heer mr. J.W. Schraven (VBKO); Mevrouw drs. G.J.D.L. Coenen (Kenniscentrum PPS); Mevrouw drs. D. Vendrig (Kenniscentrum PPS). VIII-18

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland Overweegt u nieuwbouw of renovatie van een school? Deze folder geeft u inzicht in wat publiekprivate samenwerking (pps) bij scholen inhoudt. Wanneer

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS BOB10/003 VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS Aan de raad, 1. Wijziging modelverordening De Verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam Bijlage IV Financiële normering De financiële normering valt uiteen in drie delen: deel A: vergoeding op basis van normbedragen; deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten; deel C: bepaling medegebruiktarief.

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële normering onderwijshuisvesting Oostzaan Vergoeding op basis van normbedragen. 1. school voor basisonderwijs

Bijlage IV Financiële normering onderwijshuisvesting Oostzaan Vergoeding op basis van normbedragen. 1. school voor basisonderwijs Bijlage IV Financiële normering onderwijshuisvesting Oostzaan 2013 Deel A Vergoeding op basis van normbedragen 1. school voor basisonderwijs 1.1. Nieuwbouw (permanente bouwaard).. pag. 2 1.2. Uitbreiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting wettelijke regeling en vraagstukken

Onderwijshuisvesting wettelijke regeling en vraagstukken Onderwijshuisvesting wettelijke regeling en vraagstukken Voorjaarssymposium VARO en NVOR 18 april 2013 Cees de Zeeuw Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Te bespreken huidige regeling economisch claimrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening

Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Raadsvergadering : 15 december 2003. Agendapunt : 14. Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Doordecentralisatie. Inleiding

Doordecentralisatie. Inleiding Doordecentralisatie Inleiding In overleg met het college van bestuur van het Dockingacollege en de J.J. Boumanschool is het idee ontstaan om te gaan doordecentraliseren. Bij doordecentralisatie worden

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Bijlage: Model bestuursovereenkomst

Bijlage: Model bestuursovereenkomst Bijlage: Model bestuursovereenkomst De ondergetekenden: de Gemeente [naam], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie], daartoe aangewezen door de burgemeester van [gemeente] krachtens

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015 Het college van de gemeente Hof van Twente; gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2015

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ;

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens en de aanpassing van de maximum uurprijzen voor

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Datum: Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de wijziging van bijlage IV van de Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht Plaatsen zonnepanelen op schoolgebouwen Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht De voorbije jaren zijn volop zonnepanelen geplaatst op de daken van veel gebouwen. Daarbij

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland. Project. : Model Intentieovereenkomst. Onderwerp

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland. Project. : Model Intentieovereenkomst. Onderwerp Project Onderwerp : Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland : Model Intentieovereenkomst Aanbesteder: Lentiz Onderwijsgroep Schiedamsedeijk 114 3134 KK Vlaardingen Adviseur: AVANT Bouwpartners Reactorweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 15027 Afdeling: Sociale Zaken VERORDENING 4b Datum: 18 december 2008 Onderwerp: Vaststelling Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand De raad van de gemeente

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwijshuisvesting Raadsinformatieavond 13 oktober 2015 Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwerpen Schets bestuurlijk kader Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006

Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006 RAADSVOORSTEL Nr :./MaZa. Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006 Aan de raad, Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de Gemeente

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Partijen: I Gemeente.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie). Hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

BIJLAGE NR l ^59 9 f

BIJLAGE NR l ^59 9 f BIJLAGE NR. 3.919 l ^59 9 f Intentieovereenkomst Ontwikkeling hulsvesting voortgezet onderwijs Alphen aan den Rijn De ondergetekenden: Partijen de Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Afschrijving, waardering en overdracht

Afschrijving, waardering en overdracht Afschrijving, waardering en overdracht In het bestuursvoorstel 40969 en de Overeenstemming op Hoofdlijnen Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO, zijn passages (zie de cursieve teksten) opgenomen,

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële normering

Bijlage IV Financiële normering Financiële normering In onderstaande normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding (paragrafen 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 en 3.1) is tevens een vergoeding voor bouwvoorbereiding opgenomen. Deze vergoeding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 Onderwerp: Bouwkundig aanpassen van het Varendonck College op basis van een doordecentralisatieovereenkomst Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Gemeente Heerhugowaard & Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 131128 Ovk b&o roerende zaken versie 1.0 1 De ondergetekenden, Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding rv 321 RIS 79718_001019 Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding Op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid is in de afgelopen jaren veel veranderd. De

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

VvL-Adviescontract voor digitale publicaties

VvL-Adviescontract voor digitale publicaties 1 VvL-Adviescontract voor digitale publicaties Adviescontract voor de digitale publicatie van een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk of van een Nederlandse vertaling van een literair werk Inleiding

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 Raadsbesluit De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 10 december 2014 Financiering Trappenberg op Monnikenberg. datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.:

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 10 december 2014 Financiering Trappenberg op Monnikenberg. datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: raadsvergadering: 10 december 2014 onderwerp: Financiering Trappenberg op Monnikenberg bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, RAADSVOORSTEL 1. Inleiding Op

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, zijn of haar vertegenwoordiger, gemachtigde en erfgenaam of erfgenamen,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie