Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs"

Transcriptie

1 Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ Datum inwerkingtreding zie artikel 10 Geldigheidsduur beleidsregel zie artikel 10 Juridische grondslag artikel 113 WEC enartikel 116 WPO Relatie tot eerdere mededelingen n.v.t. Informatie verkrijgbaar bij CFI/ICO/PO, tel Bestemd voor scholen voor basisonderwijs; speciale scholen voor basisonderwijs; scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Informatiewijzer - Besluit 1 + Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor voorhoedescholen als bedoeld in artikel 1 onderdeel a Artikel 3 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor niet-voorhoedescholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a Artikel 4 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor voorhoedescholen voor leerlingen met een zintuiglijke of lichamelijke handicap als bedoeld in artikel 1, onderdeel b Artikel 5 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor niet-voorhoedescholen voor leerlingen met een zintuiglijke of lichamelijke handicap als bedoeld in artikel 1, onderdeel b Artikel 6 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor voorhoedescholen voor leerlingen met een meervoudige handicap als bedoeld in artikel 1, onderdeel c Artikel 7 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor niet-voorhoede-scholen voor leerlingen met een meervoudige handicap als bedoeld in artikel 1, onderdeel c Artikel 8 Eenmalige hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding voor de voorbereiding op Kennisnet Artikel 9 Bekendmaking Artikel 10 Inwerkingtreding Algemene toelichting Inleiding Scholen die onder de regeling vallen Onderscheid voorhoede- en niet voorhoedescholen in de hoogte van het bedrag per leerling Hoogte van de bedragen per leerling Besteding van de bedragen per leerling Eenmalige verhoging met ƒ3000,- per school voor voorbereiding van de school op Kennisnet 2.6

2 + 7. Leerlingtelling Procedure 2.8

3 1. Besluit De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Gelet op artikel 113 van de Wet op de expertisecentra en artikel 116 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit: 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijving In deze regeling wordt verstaan onder: a. scholen: basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs; aan speciale scholen voor basisonderwijs verbonden afdelingen voor zeer moeilijk lerende kinderen; scholen bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra met uitzondering van scholen respectievelijk instellingen voor het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, b, c, d, f en n; b. scholen voor leerlingen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap: scholen voor het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, b, c, d, f van de Wet op de expertisecentra en scholen voor het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel n van de Wet op de Expertise centra voor zover het scholen betreft voor onderwijs aan moeilijk of zeer moeilijk lerende kinderen met een lichamelijke handicap; c. scholen voor meervoudig gehandicapte leerlingen: scholen en afdelingen voor het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel n van de Wet op de expertisecentra met uitzondering van scholen voor onderwijs aan moeilijk of zeer moeilijk lerende kinderen met een lichamelijke handicap; d. voorhoedescholen: de in onderdeel a, b en c genoemde scholen waaraan op grond van artikel 3, eerste lid van de Subsidieregeling informatie- en communicatietechnologie in het primair en voortgezet onderwijs, Uitleg OCenW-regelingen 1998 nr.1 en Uitleg OCenW-regelingen 1998, nr. 15, subsidie is verstrekt; e. niet-voorhoedescholen: de in onderdeel a, b en c genoemde scholen waaraan geen subsidie is verstrekt op grond van artikel 3, eerste lid van de Subsidieregeling informatie- en communicatietechnologie in het primair en voortgezet onderwijs, Uitleg OCenW-regelingen 1998 nr.1 en Uitleg OCenW-regelingen 1998, nr. 15; f. peildatum: de teldatum op basis waarvan de vergoeding voor de materiële instandhouding voor het jaar 2000 is vastgesteld.

4 1.2 Artikel 2 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor voorhoedescholen als bedoeld in artikel 1 onderdeel a De vergoeding voor de materiële instandhouding voor het jaar 2000 die het bevoegd gezag van een voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel a, ontvangt, wordt eenmalig verhoogd met ƒ 60,- per leerling die op de peildatum op die school is ingeschreven. 1.3 Artikel 3 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor niet-voorhoedescholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a De vergoeding voor de materiële instandhouding voor het jaar 2000 die het bevoegd gezag van een niet-voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel a, ontvangt, wordt eenmalig verhoogd met ƒ 65, - per leerling die op de peildatum op die school is ingeschreven. 1.4 Artikel 4 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor voorhoedescholen voor leerlingen met een zintuiglijke of lichamelijke handicap als bedoeld in artikel 1, onderdeel b De vergoeding voor de materiële instandhouding voor het jaar 2000 die het bevoegd gezag van een voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel b, ontvangt, wordt eenmalig verhoogd met ƒ 82,80 per leerling die op de peildatum op die school is ingeschreven. 1.5 Artikel 5 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor niet-voorhoedescholen voor leerlingen met een zintuiglijke of lichamelijke handicap als bedoeld in artikel 1, onderdeel b De vergoeding voor de materiële instandhouding voor het jaar 2000 die het bevoegd gezag van een niet-voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel b, ontvangt, wordt eenmalig verhoogd met ƒ89,70 per leerling die op de peildatum op die school is ingeschreven. 1.6 Artikel 6 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor voorhoedescholen voor leerlingen met een meervoudige handicap als bedoeld in artikel 1, onderdeel c 1. De vergoeding voor de materiële instandhouding voor het jaar 2000 die het bevoegd gezag van een voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel c, ontvangt, wordt eenmalig verhoogd met het in het tweede lid genoemde bedrag per leerling die op de peildatum op die school is ingeschreven dat afhankelijk is van de eerste en tweede handicap van de leerlingen van die school.

5 2. Eerste Handicap Tweede handicap Bedrag per leerling Zintuiglijk/lichamelijk zintuiglijk/lichamelijk ƒ136,62 Zintuiglijk/lichamelijk niet-zintuiglijk/lichamelijk ƒ121,80 Niet-zintuiglijk/lichamelijk zintuiglijk/lichamelijk ƒ113,82 Niet-zintuiglijk/lichamelijk niet-zintuiglijk/lichamelijk ƒ99,- 1.7 Artikel 7 Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding 2000 voor niet-voorhoede-scholen voor leerlingen met een meervoudige handicap als bedoeld in artikel 1, onderdeel c 1. De vergoeding voor de materiële instandhouding voor het jaar 2000 die het bevoegd gezag van een niet-voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel c, ontvangt wordt eenmalig verhoogd met het in het tweede lid genoemde bedrag per leerling die op de peildatum op die school is ingeschreven dat afhankelijk is van de eerste en tweede handicap van de leerlingen van de school. 2. Eerste handicap Tweede handicap Bedrag per leerling Zintuigelijk/lichamelijk zintuiglijk/lichamelijk ƒ148,01 Zintuiglijk/lichamelijk niet-zintuiglijk/lichamelijk ƒ131,95 Niet-zintuiglijk/lichamelijk zintuiglijk/lichamelijk ƒ123,31 Niet-zintuiglijk/lichamelijk niet-zintuiglijk/lichamelijk ƒ107, Artikel 8 Eenmalige hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding voor de voorbereiding op Kennisnet De vergoeding voor de materiële instandhouding voor het jaar 2000 die het bevoegd gezag van een school, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, b en c, of een nevenvestiging, bedoeld in artikel 1, van de Wet op het primair onderwijs ontvangt wordt eenmalig verhoogd met ƒ3000,- per school en daar boven ƒ3000,- per nevenvestiging. 1.9 Artikel 9 Bekendmaking Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

6 1.10 Artikel 10 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2001, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op afrekeningen en beslissingen naar aanleiding van bezwaar- en beroepsprocedures. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund 2. Algemene toelichting Inleiding Informatie- en communicatietechnologie (ict) levert een belangrijke bijdrage aan het onderwijsleerproces en biedt mogelijkheden om leerlingen in hun eigen tempo en zelfstandig te laten werken. Daarnaast zorgt ict voor verbetering van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs. Om die reden heeft het kabinet besloten om de middelen die structureel ten behoeve van ict beschikbaar zullen worden gesteld, sneller toe te kennen dan aanvankelijk in het uitwerkingsplan, de nota 'Onderwijs on line. Verbindingen naar de toekomst', in het vooruitzicht was gesteld. In deze nota was in het vooruitzicht gesteld dat vanaf het jaar 2003 alle scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs een bedrag van in totaal 100 gulden per leerling zouden ontvangen. Concreet zullen als gevolg van de afspraken in het kabinet, de genoemde scholen met ingang van het jaar 2000 een hogere vergoeding ontvangen dan het bedrag van 100 gulden per leerling dat aanvankelijk vanaf 2003 in het vooruitzicht was gesteld. In de nota 'onderwijs on line' is eveneens aangegeven dat de ict-middelen voor de scholen zoveel mogelijk deel zullen uitmaken van de reguliere bekostigingssystematiek. Voor scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vormen de ict-middelen daarom een onderdeel van de reguliere vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding. Aan het besluit om de structureel voor ict beschikbare middelen sneller aan de scholen te doen toekomen, wordt uitvoering gegeven door middel van de onderhavige regeling. Deze regeling verhoogt eenmalig, evenals dat in het voorgaande jaar het geval was, de reguliere vergoeding per leerling voor het programma van eisen onderhoud, vervanging en vernieuwing onderwijsleerpakket en onderhoud meubilair. De wijze waarop de extra middelen dit jaar worden toegekend sluit zodoende rechtstreeks aan op de situatie vanaf 2001 waarin de in deze regeling genoemde bedragen per leerling naar verwachting zullen zijn toegevoegd aan de programma's van eisen.

7 Scholen die onder de regeling vallen Door middel van deze regeling wordt een extra vergoeding voor ict toegekend aan scholen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Concreet is de regeling van toepassing op: - basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; - afdelingen voor zeer moeilijk lerende kinderen die zijn verbonden aan speciale scholen voor basisonderwijs en - scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de WEC. Scholen die niet onder deze regeling vallen Deze regeling heeft geen betrekking op de volgende schoolsoorten: - scholen of afdelingen voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel II, vijfde lid, artikel V, eerste lid en artikel VIII, eerste lid van de wet van 25 mei 1998, Stb. 337; - scholen of afdelingen voor leerwegondersteunend onderwijs als bedoeld in artikel II, eerste lid, of artikel IV, eerste lid, van bovengenoemde wet; en - scholen of afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden als bedoeld in artikel 125 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en scholen of afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen als bedoeld in artikel 125 van de WVO. De vergoeding voor ict voor deze scholen wordt geregeld in de regeling vergoeding voor ict voor scholen voor voortgezet onderwijs en svo Onderscheid voorhoede- en niet voorhoedescholen in de hoogte van het bedrag per leerling Omdat de voorhoedescholen in het verleden door middel van een speciale subsidie in staat zijn gesteld om extra te investeren in de implementatie van ict, hebben zij in afwijking van de overige scholen in de afgelopen jaren slechts middelen ontvangen die bestemd waren voor de exploitatielasten van de gedane investeringen. De overige scholen ontvingen een hoger bedrag per leerling dat naast besteding aan exploitatielasten bestemd was voor investeringen in de voor ict benodigde hard- en software. Genoemde verschillen in de hoogte van het bedrag per leerling zouden aanvankelijk met ingang van 2003 verdwijnen. Vanaf dat moment zouden alle scholen een bedrag van 100 gulden per leerling ontvangen. Als gevolg van bovengenoemde afspraken in het kabinet zal het onderscheid tussen voorhoede- en niet-voorhoedescholen echter al vanaf 2002 vervallen Hoogte van de bedragen per leerling De vergoeding voor ict maakt onderdeel uit van de reguliere bekostiging van de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding. Binnen dat systeem is de vergoeding opgenomen in de vorm van een bedrag per leerling in het programma van eisen onderhoud, vervanging en vernieuwing onderwijsleerpakket en onderhoud meubilair. Ten tijde van de vaststelling en publicatie van de programma's van eisen voor het jaar 2000,

8 was nog niet bekend dat bovengenoemde extra investering zou plaatsvinden. Om die reden worden de in de programma's van eisen opgenomen bedragen door middel van de onderhavige regeling verhoogd. De hoogte van het bedrag dat een school per leerling ontvangt is afhankelijk van de vraag of de school is aangemerkt als voorhoedeschool. Daarnaast ontvangen scholen voor lichamelijk of zintuigelijk gehandicapte leerlingen en scholen voor meervoudig gehandicapte leerlingen een hoger bedrag. Met behulp van dat hogere bedrag worden die scholen in staat gesteld om informatie- en communicatietechnologie in te zetten die is aangepast aan de handicaps van de aan deze scholen ingeschreven leerlingen. In de onderstaande tabel is per schoolsoort de oorspronkelijke vergoeding per leerling en de nieuwe vergoeding per leerling opgenomen. Artikel 2, 3 (bao,sbo+so niet-lich/zint) 4, 5 (so lich/zint + tyl-tyl) 6, 7 mg Zint/lich+zint/lich 6, 7 mg zint/lich+nietzint/lich 6, 7 mg nietzint/lich+zint/lich 6, 7 mg nietzint/lich + idem Oud bedrag voorhoede Nieuw bedrag voorhoede Oud bedrag nietvoorhoede Nieuw bedrag niet-voorhoede ƒ 50,- ƒ 110,- ƒ 60,- ƒ 125,- ƒ 69,- ƒ 151,80 ƒ 82,80 ƒ 172,50 ƒ 113,85 ƒ 250,47 ƒ 136,62 ƒ 284,63 ƒ 101,50 ƒ 223,30 ƒ 121,80 ƒ 253,75 ƒ 94,85 ƒ 208,67 ƒ 113,82 ƒ 237,13 ƒ 82,50 ƒ 181,50 ƒ 99,- ƒ 206, Besteding van de bedragen per leerling De verhoging van de vergoeding heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door middel van de inzet van moderne informatie- en communicatietechnologie. De middelen worden toegevoegd aan het budget voor de materiële instandhouding en kunnen onder andere worden besteed aan de aanschaf van hard- en software, het onderhoud en beheer van die voorzieningen, scholing van personeel op het gebied van ict en de coördinatie van ict-activiteiten. De vergoeding is bedoeld als bijdrage voor alle kosten die met het bovenstaande samenhangen. Daartoe behoren dus ook de kosten van de aanleg van extra stopcontacten, kabelgoten, grotere groepenkasten en dergelijke alsmede de kosten voor telefoon, elektriciteit, en abonnementen die voortvloeien uit het ict-gebruik. Door monitoring en inspectietoezicht wordt gevolgd hoe de aanvullende vergoeding voor ict wordt ingezet.

9 Eenmalige verhoging met ƒ3000,- per school voor voorbereiding van de school op Kennisnet Tijdens de topconferentie van regeringsleiders van de Europese Unie in Lissabon is op aanbeveling van de Europese Commissie de doelstelling geformuleerd om voor 2002 alle scholen toegang tot internet te verschaffen. Oorspronkelijk was het de bedoeling van de Nederlandse regering dat eind 2003 alle scholen op Kennisnet zouden zijn aangesloten. Door die datum te verschuiven naar eind 2001 voldoet Nederland aan de doelstelling van de topconferentie in Lissabon. De feitelijke aansluiting van scholen op Kennisnet wordt rechtstreeks door het ministerie van OCenW betaald. Daarnaast zullen alle scholen waarop de onderhavige regeling van toepassing is met ingang van 2001 een vergoeding ontvangen voor het feitelijk gebruik van Kennisnet. Over de aansluiting op Kennisnet en de vergoeding voor het gebruik ervan wordt u afzonderlijk geïnformeerd Om scholen in staat te stellen voorbereidingen te treffen om Kennisnet daadwerkelijk in de klas te kunnen gebruiken, verhoog ik voor iedere school waarop deze regeling betrekking heeft eenmalig de vergoeding met ƒ3000,-. Scholen die bestaan uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen ontvangen ƒ3000,- per vestiging. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aanschaf van software, de inrichting van beheersvoorzieningen en het opstarten van of participeren in een ictsamenwerkingsverband. De eenmalige verhoging kan ook worden gebruikt voor de realisatie van onderwijskundige aspecten zoals bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering van het personeel of het opstellen van een ict-beleidsplan Leerlingtelling De middelen die door middel van deze regeling worden toegekend, maken zoals gezegd deel uit van het budget voor de materiële instandhouding. Op de leerling-telling zijn daarom de geldende wettelijke bepalingen ter zake van toepassing. In het kort betekent dit dat de hoogte van de vergoeding wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober Voor basisscholen wordt dit aantal verhoogd met 3%. In het geval dat basisscholen of scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs als gevolg van een toename van het aantal leerlingen in aanmerking komen voor een ophoging van de formatie, gelden de teldata 1 maart 2000 (basisscholen) en 16 januari 2000 (scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs). Wanneer scholen per 1 augustus 2000 worden samengevoegd is de hoogte van de vergoeding in het jaar 2000 aan de uit de samenvoeging ontstane school gelijk aan de som van de vergoedingen die aan de bij de samenvoeging betrokken scholen zouden zijn toegekend wanneer die samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden. Voor nieuwe scholen wordt ten behoeve van de berekening van de hoogte van de vergoeding uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2000.

10 Procedure Bevoegde gezagsorganen ontvangen automatisch de beschikking waarbij de vergoeding voor de materiële instandhouding wordt verhoogd. Zij behoeven daartoe geen aanvraag in te dienen. Naar verwachting zal de extra vergoeding eind 2000 worden uitgekeerd. Ten behoeve van nieuwe scholen ontvangen bevoegde gezagsorganen de extra bijdrage in het voorjaar van De reden voor die latere uitbetaling is dat de juistheid van de leerlinggegevens op basis waarvan de vergoeding wordt toegekend niet eerder kan komen vast te staan. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Algemeen verbindend voorschrift

Algemeen verbindend voorschrift OCenW-Regelingen Aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen van de opslagpercentages Bestemd voor: c scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs

Nadere informatie

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II Aanpassinglandelijke bedragen gemiddelde personeelslast met de CAO 2000 - tot de werkgroep Van OCenW-Regelingen Bestemd voor: scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend

Nadere informatie

Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs OCenW-Regelingen bekostiging, rechtspositie en praktijk Bestemd voor: scholen voor vmbo; scholengemeenschappen waarin deze scholen zijn opgenomen; scholen en afdelingen voor svo/lom en svo/mlk; scholen

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Assen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en OCenW-Regelingen gemiddelde personeelslast 2002 - en - Bestemd voor: scholen en scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs met uitzondering van de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging.

Nadere informatie

' md archief. "um. a 20

' md archief. um. a 20 ' md archief 1 "um : a 20 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Paragraaf 1

Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Paragraaf 1 OCenW-Regelingen 2001 voor scholen voor vwo, Bestemd voor: scholen voor vwo, havo, mavo, lwoo en voorzover deel I van de WVO daarop van toepassing is; Scholengemeenschappen waarin één of meer van deze

Nadere informatie

Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 0 februari 0 Gemeente Veghel - Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciale) scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet)

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 0 april 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Leiden 2015. Beleidsregel voor de bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Het college van de gemeente Leiden;

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hoogeveen.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hoogeveen. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR00_ november 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hoogeveen Het college van de gemeente Hoogeveen; gelet op de artikelen en van de

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Heerhugowaard 2015 Het college

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Het college van de gemeente Deventer:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Assen. Nr. 0 mei 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6763

GEMEENTEBLAD. Nr. 6763 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. januari 0 Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs 0 Het college van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelet op artikelen, en

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Zaltbommel 2017 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Zaltbommel 2017 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaltbommel. Nr. september 0 Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Zaltbommel 0 vastgesteld

Nadere informatie

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ; Gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van

Nadere informatie

5. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs,

5. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 0 oktober 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Nadere informatie

Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs

Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of [iets] = door

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Asten; gelet op artikel 117, 134 en 136 van de Wet op het primair onderwijs

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Lelystad 2016 Wetstechnische

Nadere informatie

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2004-2005 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Handelende in overeenstemming met

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 37878, houdende de vaststelling van programma's van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Bestemd voor gemeenten. inwerkingtreding

Nadere informatie

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor Bestemd voor scholen

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma, Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007, nr. PO/BenB/07 38.052, houdende het vaststellen van de bedragen voor het verstrekken van de bekostiging voor de materiële

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2013, nr. PO/FenV /543633, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Bijlage VI Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Artikel 1 Omvang en bekostiging gebruik 1. De omvang van het door de gemeente bekostigde

Nadere informatie

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar 2003-2004 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Algemeen Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregel Bekostiging Lokalen Bewegingsonderwijs voor een school voor

Beleidsregel Bekostiging Lokalen Bewegingsonderwijs voor een school voor CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR_ juli 0 Beleidsregel Bekostiging Lokalen Bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998 OCenW-Regelingen Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten Regeling voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met buitengewoon verlof van

Nadere informatie

Regeling aanvullende formatie leerlinggebonden financiering (lgf) voor het schooljaar

Regeling aanvullende formatie leerlinggebonden financiering (lgf) voor het schooljaar OCenW-Regelingen leerlinggebonden financiering Bestemd voor: scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 17 maart 2003 Kenmerk: PO/LGF-2003/6830 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 2016

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 0 december 0 Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Amersfoort 0 Het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. november 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) Het college van de gemeente Voorst gelet op artikel 117 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 115 van de Wet

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR_ maart 0 Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Deventer; gelet

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs Gemeente Hoogeveen Het college van de gemeente Hoogeveen; gelet op artikel 117, 134 en 136 van de Wet

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633 (10181), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. december 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk

Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk onderwijs voor lom en mlk OCenW-Regelingen Bestemd voor: c scholen voor voortgezet onderwijs; c scholen en afdelingen voor svo-lom en svo-mlk; c scholen voor praktijkonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ;

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ; Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele en van het leerlinggebonden budget Op de voordracht van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19282 26 september 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 116 en 123 van de Wet op het primair onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 116 en 123 van de Wet op het primair onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51183 30 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2016, nr.

Nadere informatie

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 BELEIDSREGELS BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS Artikel 1 Omvang en

Nadere informatie

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het Faciliteiten Weer Samen het schooljaar 1999-2000 OCenW-Regelingen Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c so(vso)-scholen voor lom of

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Het college van de gemeente Simpelveld; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/51572 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR0_ maart 0 Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

De raad van de gemeente Nuth;

De raad van de gemeente Nuth; De raad van de gemeente Nuth; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs. Het college van de gemeente Nieuwkoop; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR7175_1 12 juli 2016 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen Titel 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Het college van de gemeente Heerenveen; gelet op artikel 117 van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2012, nr. WJZ/373717 (10136), houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC*

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC* Postregistratienummer: Z/14/007511/15187 Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 Onderwerp: beleidsregel bewegingsonderwijs Naam auteur: B. de Jong *Z0030E57BEC* Beleidsregel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 9088

STAATSCOURANT. Nr. 9088 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9088 9 april 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2013, nr. PO/FenV/491620,

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Regeling ter uitvoering van artikel 113 van de Wet op het primair onderwijs (vaststelling bedragen en programma's van eisen basisonderwijs voor het jaar 2004). DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2017, nr. PO/FenV/1252343, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs

beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Het college van de gemeente Asten; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien het gevoerde overleg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 156 Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van

Nadere informatie

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Algemeen Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra verantwoordelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Onderwijs Naam regeling: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal

Nadere informatie

Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële instelling

Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële instelling Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015 Het college van de gemeente Hof van Twente; gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2015

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53413 12 oktober 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2016, nr. VO/1052412,

Nadere informatie

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2012, nr. WJZ/441359 (10274), houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS166265_28-OKT-2009

Gemeente Den Haag RIS166265_28-OKT-2009 rv 128 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2009.316 RIS 166265_ 271009 Gemeente Den Haag RIS166265_28-OKT-2009 Voorstel van het college inzake wijziging Verordening Leerlingenvervoer gemeente Den

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47351 22 augustus 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2017, nr.

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2003-2004 voor primair en voortgezet Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015. Gemeenteblad nr. 242, 17 september 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015. Het college van de gemeente Deurne; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001 Mededelingen OCenW Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs onderwijs met ingang Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen van: scholen voor basisonderwijs; speciale scholen voor basisonderwijs

Nadere informatie

Regeling Investeren in voorsprong voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-sector)

Regeling Investeren in voorsprong voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-sector) Regeling Investeren in (bve-sector) OCenW-Regelingen Bestemd voor: c scholen en instellingen voor. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 20 mei 1998 Kenmerk: WJZ-1998/20673 Datum inwerkingtreding: zie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22041 31 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juli 2013, nr. JOZ/524032,

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Bestemd voor scholen voor

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de leerlingenzorg in het primair onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs

Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs Programma's van eisen voor het jaar 2002 Bijlage bij het besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen PO/A - 2001/ 35689 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van... [datum en eventueel nummer], inzake... [invullen];

gelezen het voorstel van het college van... [datum en eventueel nummer], inzake... [invullen]; Bijlage 1 bij VNG-brief BAOZW/U200902615 VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS ALGEMEEN EN PRIMAIR ONDERWIJS De raad van de gemeente... [naam gemeente]; gelezen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs

Nadere informatie