Gemeente Heusden. Ontwerp-bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief. Witteveen+Bos. Van Twickelostraat 2. postbus 233.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Heusden. Ontwerp-bodembeleidsplan 2007-2010 Bodem in breder perspectief. Witteveen+Bos. Van Twickelostraat 2. postbus 233."

Transcriptie

1 Gemeente Heusden Ontwerp-bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief Van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

2 Gemeente Heusden Ontwerp-bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief referentie projectcode status HDN15-1/posm/001 HDN15-1 definitef projectleider projectdirecteur datum drs. M.F.. Veul ir. W. Hendriks 14 augustus 2007 autorisatie naam paraaf goedgekeurd drs. K.E. van der Bijl van Twickelostraat 2 Het kwaliteitsmanagementsysteem van is gecertificeerd volgens ISO 9001 : 2000 postbus AE Deventer telefoon telefax Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Raadgevende ingenieurs b.v., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING Achtergronden Totstandkoming bodembeleidsplan Leeswijzer 2 2. VISIE OP DUURZAAM BODEMGEBRUIK Inleiding De bodem in breder perspectief De thema s voor het bodembeleid in Heusden 4 3. DOELEN EN ACTIES Ruimtelijke ordening Bodem en de lagenbenadering Beoordeling bodemkwaliteit bij bestemmingsplan Koude-warmteopslag (KWO) Water en waterbodem Afkoppelbeleid Waterbodem Archeologie Bouwen Besluit bodemkwaliteit Generiek beleid Gebiedspecifiek beleid voor vormzand Gebiedspecifiek beleid voor metalen in het grondwater Overige onderwerpen Onderzoek bodemkwaliteit volkstuinen Grondwaterstanden SAMENVATTING EN UITVOERINGSPROGRAMMA 17 laatste bladzijde 18 bijlagen aantal bladzijden I Toelichting wettelijk kader 3 II Recente beleidswijzigingen 3 HDN15-1 Ontwerp-bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief definitief d.d. 14 augustus 2007

4 1. INLEIDING 1.1. Achtergronden De bodem is de basis voor allerlei maatschappelijke activiteiten, zoals wonen, werken en recreëren. Deze activiteiten stellen eisen aan de kwaliteit van de bodem. Daarnaast kunnen deze activiteiten ook de kwaliteit van grond en grondwater beïnvloed hebben. Hierbij gaat het niet alleen om de chemische kwaliteit (bijvoorbeeld milieuhygiënische geschiktheid voor wonen, groen, industrie etc.), maar ook om de fysische en ecologische kwaliteit (bijvoorbeeld geschiktheid voor koude-warmteopslag etc.). Het gebruik van de bodem wordt mede bepaald door de bodemkwaliteit. Om diverse vormen van bodemgebruik ook in de toekomst mogelijk te houden wil Heusden de bodem beschermen, beheren en waar nodig schoon maken. De gemeente Heusden wil de bodem op een duurzame manier gebruiken. Het gemeentelijk bodembeleid geeft invulling aan de wijze waarop het duurzaam bodemgebruik kan worden vormgegeven. In dit bodembeleidsplan wordt de visie van de gemeente Heusden op duurzaam bodemgebruik gepresenteerd. Deze visie is leidend bij het uitvoeren van activiteiten in en op de bodem voor de middellange termijn, tot ongeveer Wat deze visie concreet betekent voor de komende jaren is uitgewerkt in de doelen en activiteiten die een tijdshorizon hebben tot Dit bodembeleidsplan is een vervolg op het vorige bodembeleidsplan dat de doelstellingen en acties voor de jaren 2003 tot en met 2005 beschreef. Dat de gemeente eigen beleid voor bodem vastlegt, past in de trend naar decentralisatie, zoals door het ministerie van VROM is ingezet. Gemeenten hebben in het nieuwe beleid de mogelijkheid om voor 26 bodemthema s lokale bodemambities op te stellen. De thema s variëren van chemische kwaliteit tot archeologische waarden en koude-warmteopslag, zie ook tabel 2.1. Na de invoering van het Besluit bodemkwaliteit (ter vervanging van het Bouwstoffenbesluit) kan een gemeente kiezen om aan te sluiten bij een generiek landelijke kader of te kiezen voor een gebiedspecifieke invulling. In Heusden biedt dit mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak voor de vormzandproblematiek én voor de verhoogde gehalten aan metalen in het grondwater. Naast de vrijheid om de eigen visie op de bodem vast te leggen en hierop beleid te voeren, heeft de gemeente Heusden ook een aantal bodemtaken uit te voeren die voort komen uit wetten en andere regels (zie onderstaand kader). wettelijk kader bodembeleid Er zijn diverse wetten en regelingen van toepassing op het bodembeleid. Het gaat dan met name om de volgende wetten: - Wet bodembescherming (Wbb); - Bouwstoffenbesluit (Bsb), in 2008 te vervangen door het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk); - Wet milieubeheer (Wm); - Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo); - Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO); - Woningwet (Ww); - Verdrag van Malta; - Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en Verdrag van Aarhus Voor een toelichting op deze wetten wordt verwezen naar bijlage I. In het bodembeleidsplan is het wettelijk kader uitgebreid beschreven en vertaald in doelstellingen en acties. Deze acties zijn grotendeels uitgevoerd en hebben geleid tot een goede en efficiënte uitvoering van de verplichte bodemtaken. Daar waar de wettelijke taken nog aandacht behoeven zijn deze meegenomen in de uitwerking van de doelen en activiteiten in dit beleidsplan. Het voorliggende bodembeleidsplan is er vooral op gericht om het gebruik van de bodem in breder perspectief te plaatsen. Als achtergrondinformatie zijn nog twee bijlagen opgenomen: een toelichting op bovengenoemde wetten in bijlage I en een toelichting op recente beleidswijzigingen in bijlage II. 1

5 1.2. Totstandkoming bodembeleidsplan Bodem is een breed onderwerp geworden dat raakvlakken heeft met verschillende beleidsvelden zoals water, ruimtelijke ordening, bouwen en natuur. Daarom is bij de totstandkoming van dit bodembeleidsplan een workshop gehouden met medewerkers van verschillende teams om te bepalen voor welke onderwerpen in het nieuwe bodembeleidsplan beleid moest worden gemaakt. Het motto dat uit de workshop naar voren kwam was: van bodemverontreiniging (daar heb je last van) naar bodem als ondergrond voor duurzaam bodemgebruik (kansen benutten). Uit de workshop bleek duidelijk de wens om bodem in breder perspectief te zien. Het bodembeleid moet handvatten bieden voor o.a. koudewarmteopslag, de bodemtoets bij bestemmingsplannen en de toepassing van bagger op de kant. Dit zijn een aantal onderwerpen waarvoor in dit bodembeleidsplan doelen en activiteiten zijn geformuleerd, die de komende jaren verder worden uitgewerkt. Voor een verdere toelichting op de thema s die in de workshop benoemd zijn, zie paragraaf 2.3. Na de workshop is een concept-bodembeleidsplan opgesteld dat is voorgelegd aan de deelnemers aan de workshop. De opmerkingen zijn verwerkt tot een ontwerp-bodembeleidsplan dat geschikt was voor externe consultatie. Het ontwerp-bodembeleidsplan is voorgelegd aan de provincie en het waterschap om de haalbaarheid van een aantal doelen en activiteiten te toetsen. Ook is dit ontwerpbodembeleidsplan ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de visie van de gemeente Heusden op duurzaam bodemgebruik gepresenteerd. In hoofdstuk 3 komen de onderwerpen aan de orde waar Heusden zich de komende jaren in het bodembeleid op richt. Daarbij is uitgewerkt welke doelen Heusden wil halen en welke activiteiten daarvoor nodig zijn. In hoofdstuk 4 komt de samenvatting aan de orde, waarbij de uit te voeren acties zijn uitgezet in de tijd (2007 tot en met 2010). 2

6 2. VISIE OP DUURZAAM BODEMGEBRUIK 2.1. Inleiding Om de kwaliteit van de bodem in Heusden te behouden, streeft de gemeente duurzaam bodemgebruik na. Duurzaam bodemgebruik betekent dat op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met ingrepen in en het gebruik van de ondergrond, om te voorkomen dat er functies van de bodem verloren gaan. In de Beleidsbrief bodem (zie onderstaand kader) spreekt het ministerie van VROM over duurzaam bodembeheer. In Heusden wordt de term duurzaam bodemgebruik aangehouden, omdat dit een meer actieve term is en benadrukt dat het gaat om gebruik van de bodem voor verschillende maatschappelijke functies. duurzaam bodembeheer in de Beleidsbrief Bodem van VROM Duurzaam bodembeheer is gericht op het veilig stellen van de gebruiksmogelijkheden van de bodem op de langere termijn. Een gezonde en levende bodem levert maatschappelijke diensten. Een gezonde bodem kan zich (eerder) herstellen van verstoring of verandering van het gebruik, kan water, gassen, stoffen en energie opslaan en bewaren, en is in staat tot afbraak en synthese van stoffen. Ook heeft een gezonde bodem het natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te voorkomen of te onderdrukken, een dragend vermogen te bieden en een stabiele fysieke structuur. De bodem herbergt een historisch archief en draagt een landschappelijke identiteit. Deze maatschappelijke diensten kunnen in gevaar komen bij onzorgvuldige ingrepen in de bodem. Dit is niet alleen een ecologisch maar ook een economisch probleem. Er moet inzicht zijn in de effecten van dergelijke ingrepen, zowel in ruimte als in tijd om afwenteling naar elders of later te vermijden. Het meewegen van deze effecten in beslissingen over ingrepen in de bodem, draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik. (Bron: ministerie VROM, Beleidsbrief Bodem, 24 december 2003). Een visie op de kwaliteit en het gebruik van de bodem, vormt het uitgangspunt voor de omgang met de bodem bij gemeentelijke activiteiten. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende gemeentelijke visie op de bodem tot 2020 toegelicht (paragraaf 2.2.). Daarnaast wordt toegelicht voor welke thema s de gemeente Heusden bodembeleid maakt, mede op basis van de keuzes die in de workshop zijn gemaakt (paragraaf 2.3) De bodem in breder perspectief De maatschappelijke betekenis van de bodem is aan het veranderen. In het verleden was de mens afhankelijk van de draag-, productie- en regulatiefunctie van de bodem om te kunnen wonen en leven. Door technologische vooruitgang is de rol van de bodem steeds kleiner geworden. Men is de bodem als maakbaar gaan zien. Alle (bodem)problemen leken technisch oplosbaar. Echter de technische oplossingen brachten weer andere problemen met zich mee. Een voorbeeld is de bouw van woningen in een laaggelegen gebied (technisch mogelijk door het ophogen van de bouwgrond), waarna vervolgens wateroverlast in de woonwijk ontstaat. Lang heeft men weinig aandacht gehad voor de duurzaamheid van de bodem. Echter sinds enkele jaren wordt gezocht naar manieren om duurzamer met de ondergrond om te gaan bij veranderingen in het ruimtegebruik. lagenbenadering Vanuit de gedachte van duurzaam bodemgebruik wordt de relatie met de ruimtelijke ordening steeds belangrijker. Daarom is de lagenbenadering ontwikkeld. De lagenbenadering is een methode om een analyse te maken van de ruimtelijke structuren in een gebied en zijn omgeving. Met de lagenbenadering kan antwoord worden gegeven op vragen als: - Wat is er mogelijk in dit gebied? - Met welke context moet ik rekening houden? - Welke kansen en belemmeringen zijn er? 3

7 De bodem vormt samen met het biotisch systeem en het watersysteem de ondergrond. Dit is de eerste laag in de lagenbenadering. De tweede laag wordt gevormd door de netwerken, zoals de verkeers- en de groenstructuur. De derde laag is de occupatielaag en bestaat uit onder andere de gebouwen. De kwaliteiten van de ondergrond bepalen mede hoe de netwerklaag en occupatielaag zich ontwikkelen. Door de uitsplitsing in drie lagen geeft de lagenbenadering een eerste beeld van de geschiktheid van een bepaalde locatie en eventueel optredende conflicten (tussen bijvoorbeeld de wegenstructuur en groenstructuur). aandacht voor de ondergrond bij ruimtelijke planvorming Te weinig of te laat aandacht voor de ondergrond bij een ruimtelijke ontwikkeling kan leiden tot problemen in de uitvoeringsfase of gebruiksfase, zoals het onverwacht aantreffen van een bodemverontreiniging, wateroverlast, verzakkende woningen. Daarom is het belangrijk om al vroeg in de planvorming informatie te verzamelen over de ondergrond. In het kader van de lagenbenadering is het ook van belang om de bodem breder te bekijken. Dat betekent dat bodembeleid en beheer niet alleen gericht is op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, maar dat ook gekeken wordt naar de fysische en ecologische kwaliteit, bodemwaarden, bodemprocessen en ingrepen in de bodem. Dit kan de gemeente doen door in het bodembeleid niet alleen ambities vast te stellen voor de bodemkwaliteit, maar ook voor de andere bodemthema s. In een landelijke project is een Routeplanner voor Lokale bodemambities opgesteld, waarin 26 thema s worden onderscheiden waarvoor een gemeente beleid kan maken (zie tabel 2.1). Tabel 2.1. De thema s voor lokale bodemambities Ambities voor chemische bodemkwaliteit Ambities voor bodemprocessen Diffuse kwaliteit Diffuse belasting Grondwater Lokale verontreiniging Waterbodem Ambities voor fysische bodemkwaliteit Draagkracht Verdichting Afdekking Ambities voor ecologische bodemkwaliteit Biodiversiteit Vruchtbaarheid Ambities voor bodemwaarden Aardkundige waarden Archeologische waarden Cultuurhistorische waarden Bodemdaling Erosie Verarming Verzuring Vermesting Verdroging Versnippering Verzilting Ambities voor ingrepen Delfstoffen Drinkwater Grondverzet Ondergronds ruimtegebruik Warmte-koude opslag Niet gesprongen explosieven 2.3. De thema s voor het bodembeleid in Heusden In het kader van de totstandkoming van het bodembeleidsplan is een workshop gehouden met medewerkers van verschillende teams die met het bodembeleid te maken hebben. In de workshop zijn de bodemthema s besproken en is aangegeven op welke thema s de gemeente Heusden beleid wil maken. Daarbij zijn de thema s uit tabel 2.1. als richtsnoer gebruikt. De medewerkers konden aangeven hoe zij te maken krijgen met bodem in hun eigen werkveld en welke wensen ze hebben voor het bodembeleid. Na een inventarisatie zijn een aantal thema s geselecteerd om uit te werken in het bodembeleidsplan. Hieronder wordt kort toegelicht welke thema s dit zijn en waarom hiervoor beleid gewenst is. De uitwerking van de doelstellingen en acties met betrekking tot deze thema s komt aan de orde in hoofdstuk 3. 4

8 ruimtelijke ordening Vanuit het team ruimtelijke ordening is behoefte aan inzicht in de randvoorwaarden en kansen van bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld locatiekeuze), aansluitend bij de lagenbenadering. Daarom is in dit bodembeleidsplan de lagenbenadering toegelicht (zie paragraaf 2.2) en wordt dit gedurende de looptijd van dit bodembeleidsplan verder uitgewerkt. Op dit moment worden de meeste bestemmingsplannen getoetst op de bodemkwaliteit. Een checklist waarin de werkwijze voor de bodemtoets bij bestemmingsplannen (check verdachte puntbronnen, historisch bodembestand, verwijzing naar BKK/BBP etc.) is uitgewerkt zou handig zijn. In dit bodembeleidsplan is het opstellen van zo n checklist opgenomen als één van de activiteiten die de komende jaren wordt uitgevoerd. koude-warmte opslag Koude-warmte opslag (KWO) in de bodem kan bijdragen aan een duurzaam energiegebruik. Een KWO-systeem kan echter gevolgen hebben voor (de kwaliteit van) het grondwater. Daarom is KWO een onderwerp dat in het waterplan is opgenomen. Aangezien het ook een bodemingreep betreft, verdient dit onderwerp ook aandacht in het bodembeleidsplan. water en waterbodem Een relevant onderwerp op het raakvlak van water- en bodembeleid is het afkoppelen van verhard oppervlak voor infiltratie van regenwater in de bodem. In het kader van het waterbeleid is afkoppelen gewenst (vasthouden van water in een gebied), echter infiltratie in de bodem kan gevolgen hebben voor de grondwater- en bodemkwaliteit. Het afkoppelbeleid is reeds uitgewerkt en opgenomen in het waterplan. In het bodembeleid wordt aangesloten bij het afkoppelbeleid uit het waterplan (zie paragraaf 3.3.1). In de loop der jaren zijn de watergangen in Heusden langzaam minder diep geworden door slibaanwas. De watergangen worden gebaggerd om de toegekende functie (o.a. aan- en afvoerfuncties, ecologische functies) te verbeteren. Voor de vrijkomende bagger zijn verschillende verwerkingsopties mogelijk. Voor de toepassing van baggerspecie op het land moet rekening worden gehouden met bodemregelgeving (Bouwstoffenbesluit, straks Besluit bodemkwaliteit). De voorkeur gaat ernaar uit om de bagger zo dicht mogelijk bij de plaats van herkomst toe te passen (op het land of in het oppervlaktewater). Met het Besluit bodemkwaliteit lijken de mogelijkheden voor toepassing verruimd te worden (grens van 20 meter uit de kant wordt losgelaten). Wel moet er een bodemfunctiekaart van de ontvangende bodem zijn om toepassing mogelijk te maken. In de uitwerking van het bodembeleid is dit als actie opgenomen. archeologie Bij het opstellen van bestemmingsplannen en het uitvoeren van projecten moet rekening worden gehouden met het eventueel voorkomen van archeologische vondsten in de bodem. Dit op basis van het Verdrag van Malta. Archeologie is een thema dat steeds meer aandacht krijgt en is ook opgenomen in de thema s voor lokale bodemambities. Binnen de gemeente Heusden bestaat de wens om gemeentelijk archeologiebeleid te ontwikkelen en een gemeentespecifieke archeologische inventarisatie te laten maken. Dit zal echter pas op de langere termijn haalbaar zijn. Op dit moment wordt in het bodembeleid vastgelegd wat er minimaal voor archeologie moet gebeuren en wordt een doorkijk gegeven naar eventueel aanvullend beleid in de toekomst. bouwen Om te voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond moet bij elke aanvraag voor een bouwvergunning beoordeeld worden of de bodem geschikt is om op te bouwen. Dit betekent dat de aanvrager van een bouwvergunning een bodemonderzoek indient, en dat de gemeente dit onderzoek controleert. De Woningwet en bouwverordening bieden de mogelijkheid om het verplichte bodemonderzoek te schrappen als op andere wijze (bijv. eerder onderzoek, bodemkwaliteitskaart) kan worden aangetoond dat de bodemkwaliteit ter plaatse onverdacht is. 5

9 De gemeente Heusden wil uitwerken in welke situaties en onder welke voorwaarden er geen verkennend onderzoek hoeft te worden uitgevoerd bij een bouwaanvraag. Daartoe moet op basis van de jurisprudentie worden uitgezocht welke wettelijke mogelijkheden hiervoor zijn. Besluit bodemkwaliteit Het Besluit Bodemkwaliteit vormt het nieuwe beleidskader voor bouwstoffen, grond en bagger. In het Besluit zijn de landelijke referentiewaarden voor bodembeheer en grondverzet opgenomen. Er wordt niet alleen meer getoetst aan de bodemkwaliteit, maar ook aan de functie van een gebied (bodemfunctieklassen). Voor de toepassing van grond en baggerspecie wordt onderscheid gemaakt in een gebiedspecifiek en een generiek kader (zie bijlage II voor een verdere toelichting op het Besluit). Het Besluit bodemkwaliteit maakt het voor gemeenten mogelijk om gebiedspecifiek beleid te maken, daar waar de landelijke generieke normen te ruim of te krap worden bevonden. In Heusden kan op de volgende manieren gebruik worden gemaakt van de beleidsruimte die het Besluit bodemkwaliteit biedt: - schone gebieden beschermen door de huidige kwaliteiten vast te leggen en te zorgen dat de kwaliteit niet verslechterd (stand still principe); - het bieden van een pragmatisch oplossing voor de omgang met bodemverontreiniging als gevolg van vormzand (zware metalen). De risico s van dit type bodemverontreiniging zijn inmiddels goed bekend. Er kan bijvoorbeeld worden volstaan met het aanwijzen van een zone waarin het vormzand ondanks normoverschrijding toch kan worden hergebruikt; - gebiedsgericht grondwaterbeheer: in sommige bodemonderzoeken blijkt dat er op diverse plekken in Heusden verhoogde gehalten aan metalen in het grondwater worden aangetroffen, zonder dat daar een oorzaak voor is aan te wijzen. In het kader van het gebiedspecifieke kader uit het Besluit bodemkwaliteit kan (met behulp van de risicotoolbox) worden onderzocht in hoeverre deze gehalten risico s opleveren en of er mogelijkheden zijn om deze verhoogde gehalten te accepteren in bepaalde gebieden of situaties. 6

10 3. DOELEN EN ACTIES In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt waar de beleidsuitvoering zich in Heusden de komende jaren op richt. Per onderwerp is een korte toelichting opgenomen en vervolgens zijn de doelen en activiteiten uitgewerkt Ruimtelijke ordening Bodem en de lagenbenadering In het kader van duurzaam bodemgebruik is er een belangrijke relatie tussen bodem en ruimtelijke ordening. Vanuit het beleidsveld ruimtelijke ordening is behoefte aan inzicht in de randvoorwaarden en kansen vanuit bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een manier is om bij elke (grotere) ruimtelijke ontwikkeling een analyse te maken van de ondergrond, de netwerklaag en de occupatielaag (zie toelichting lagenbenadering in paragraaf 2.2). Doel van deze analyse is te beoordelen welke kansen en belemmeringen in het plangebied aan de orde zijn om daarmee in de planvorming rekening te kunnen houden. Om de inbreng van bodem in ruimtelijke ontwikkelingen verder te stimuleren kan bij elke ruimtelijke ontwikkeling een bodemtoets of grondlaagtoets worden uitgevoerd (= analyse van de ondergrond, de eerste laag uit de lagenbenadering). Deze grondlaagtoets is ook een onderwerp waar een werkgroep van het Platform Bodembeheer Brabant (PBB) 1 zich mee bezighoudt. De grondlaagtoets is een soort stappenplan voor het inwinnen van informatie over, afwegen en beoordelen van en adviseren over alle relevante bodemaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een hulpmiddel dat de bodemmedewerker kan gebruiken om, in samenwerking met ruimtelijke ordening, in elke planfase de juiste (bodem)informatie te verzamelen en hierover te adviseren. doel Vroegtijdig en volledig inzicht in de bodemaspecten bij ruimtelijke ordeningsprojecten door middel van het uitvoeren van een grondlaagtoets bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. activiteiten - Bij elk ruimtelijk ontwikkelingsproject overleg tussen de medewerker RO en de medewerker bodem om te beoordelen of en hoe het aspect bodem wordt meegenomen. - Specifieke grondlaagtoets voor gemeente Heusden ontwikkelen (mede op basis van uitkomsten PBB). - Bij elke ruimtelijke ontwikkeling grondlaagtoets uitvoeren en resultaten hiervan opnemen in ruimtelijk plan Beoordeling bodemkwaliteit bij bestemmingsplan Een belangrijke juridisch instrument in de ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan. Bij een nieuw bestemmingsplan of de wijziging van een bestemmingsplan geldt dat de bodemkwaliteit beoordeeld moet worden. Dit is een wettelijke taak. Uit een bodemonderzoek (minimaal historisch onderzoek) kan blijken dat de bodem minder geschikt is voor de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Ook kan een sanering nodig zijn om de bodem geschikt te maken voor het beoogde gebruik. Een eventuele bodemverontreiniging kan van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Saneringskosten worden niet zelden ten laste van de exploitatie van een bestemmingsplan gebracht. Hierdoor worden bijvoorbeeld woningen uiteindelijk duurder of zullen in het plangebied extra voorzieningen moeten worden gecreëerd. 1 Het Platform Bodembeheer Brabant (PBB) is een samenwerking tussen de gemeenten, regionale milieudiensten en de provincie Noord-Brabant. Werkgroepen van het Platform stellen handreikingen en rapporten op over bodembeheer en -beleid die de deelnemers kunnen gebruiken bij de dagelijkse uitvoering van hun (bodem)werkzaamheden. Doordat gezamenlijk onderwerpen worden uitgewerkt hoeft niet elke gemeente zelf het wiel uit te vinden. Hierdoor worden kosten bespaard en wordt de kwaliteit van (de uitvoering van) het bodembeleid verbeterd. 7

11 bodemsaneringskosten in het bestemmingsplan Als een bestemmingsplan wordt opgesteld (of geactualiseerd) dienen de beoogde functies financieel realiseerbaar te zijn binnen de planperiode. Op grond van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO, artikel 9, 2 e lid) dient het bestemmingsplan alle informatie te verschaffen die bepalend is voor de financiële uitvoerbaarheid. Dit betreft tevens informatie over de te nemen bodemsaneringsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten, alsmede de wijze waarop deze kosten zullen worden gedragen. Hierbij geldt natuurlijk wel dat de saneringsmaatregelen noodzakelijk moeten zijn om de gewenste bestemming (functie) te kunnen realiseren. doel Zorgen dat bij elke nieuw bestemmingsplan en bij elke actualisatie van een bestemmingsplan wordt gekeken naar de bodemkwaliteit en of dit een probleem kan opleveren voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. activiteiten - Opstellen checklist voor beoordeling bodemkwaliteit bij bestemmingsplannen (eventueel ook uit te breiden naar andere milieuonderwerpen) Koude-warmteopslag (KWO) KWO is een systeem voor energieopslag in de bodem. Bij KWO is sprake van open en van gesloten systemen. Hoe werkt een open systeem van KWO? Om koude-warmteopslag (KWO) te realiseren worden in een watervoerende laag (aquifer) twee of meer putten geboord op een onderlinge afstand van 100 tot 150 meter. De diepte van de bronnen bedraagt doorgaans 50 tot 150 m. In de zomer wordt, als er vraag naar koeling is, koud grondwater (12 C) uit één van de putten opgepompt. Met een warmtewisselaar wordt de koude aan het gebouwencircuit afgegeven. De koude wordt onttrokken aan het opgepompte grondwater. Het opgewarmde grondwater wordt in een tweede put, genaamd warme bron, geïnjecteerd. In de winter als er behoefte aan warmte is, wordt het opgeslagen warme grondwater weer opgepompt. Via dezelfde warmtewisselaar wordt de warmte afgegeven aan het watercircuit in het gebouw zodat het gebruikt kan worden als voorverwarming van de ventilatielucht. Het grondwater koelt door deze afgifte van warmte af en wordt weer in de tweede put, genaamd koude bron, geïnjecteerd. Hier blijft het opgeslagen tot er in de volgende zomer weer behoefte aan koeling is. KWO wordt primair geassocieerd met energie, maar het kan ook gevolgen hebben voor (kwaliteit van) water en bodem. De volgende water-/bodemaspecten zijn van belang: - doorboring van beschermende kleilagen vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het diepere grondwater; - te hoge temperatuurschommelingen in het grondpakket kunnen de chemie van het grondwater beinvloeden; - bij bodemwisselaars (gesloten systemen, zie kader) is de kans aanwezig dat bij incidenten de gebruikte vloeistof in het grondwaterpakket terecht komt; - KWO wordt momenteel per project ingericht. Door onderlinge beïnvloeding van systemen worden toepassingsmogelijkheden voor projecten in de omgeving beperkt. Dit pleit voor collectieve oplossingen. Door het combineren van projecten kunnen systemen efficiënter ingezet worden en wordt het aantal boringen beperkt. 8

12 gesloten- of warmtepompsystemen In de bodem bevindt zicht een gesloten circuit dat wordt gevuld met water of met een mengsel van water en een antivriesmiddel (meestal glycol, voorheen monoethyleenglycol (halfwaardetijd 15 à 18 dagen), tegenwoordig monopropyleenglycol dat minder milieubelastend is). Het circuit bestaat uit horizontale en verticale lussen. De verticale U-vormige lussen van polyethyleen (PE) (ook wel collectoren genoemd) worden verticaal in een boorgat geplaatst (tot een diepte van 3 tot 50 m of nog dieper) en onderling verbonden door middel van horizontale slangen. Deze zogenaamde grondleidingen zijn van flexibeler materiaal en bevinden zich in de bovenste meter van de bodem. De vloeistof in de verticale lussen neemt de temperatuur van de bodem aan en wordt gebruikt om via een warmtewisselaar en eventueel via een warmtepomp koude of warmte aan een gebouw te leveren. De opgewarmde of gekoelde vloeistof wordt terug in de verticale lussen gepompt om in de bodem af te koelen respectievelijk op te warmen. De collectoren en horizontale slangen bevinden zich in de bodem buiten de begrenzing van bebouwing. De vloeistof in het circuit wordt op overdruk gehouden. Lekdetectie vindt plaats door middel van het controleren van deze druk. Als de druk te laag is, is er sprake van een lekkage. Lekkage wordt hiermee dus niet voorkomen, alleen gedetecteerd. Als er lekkage optreedt is dat over het algemeen niet in de verticale lussen maar in de horizontale grondleidingen daar die van kwetsbaarder materiaal zijn gemaakt. De capaciteit van gesloten systemen is niet te regelen. Als de capaciteit in de praktijk onvoldoende blijkt te zijn, dienen er lussen bij te worden geplaatst of bij een te grote capaciteit worden er lussen ontkoppeld. Een collector heeft een invloedsfeer van 1 à 2 m waarbinnen de bodemtemperatuur enkele graden kan dalen of stijgen. De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor het (diepe) grondwater 2. De gemeente Heusden staat (in het kader van duurzaam energiegebruik) positief tegenover KWO. In het algemeen zullen de volgende aandachtspunten gelden (conform waterplan): - KWO niet in directe omgeving van drinkwaterwinning en vooral met duurzame systemen; - KWO-systemen zijn niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden, EHS en attentiegebieden; - voorkeur gaat uit naar gecontroleerde systemen. Naast gebruik van infiltratie- en onttrekkingsbronnen betekent dit voldoende monitoring en een georganiseerde vorm van beheer; - geen toepassing van bodemwisselaars in verband met risico s voor de grondwaterkwaliteit. Geldt voor aanleg, beheer en vooral ook beëindiging; - inzet KWO voor meerdere projecten (opschaling) vanwege efficiëntie en beperking van het aantal bronnen. doel Stimuleren en toestaan KWO onder de randvoorwaarde dat het geen negatieve gevolgen heeft voor het grondwater. activiteiten - Bij gemeentelijke (bouw)projecten nagaan of de voordelen van KWO (energiebesparing) opwegen tegen de nadelen (effecten grondwaterkwaliteit); - Bij particuliere projecten collectieve KWO-systemen stimuleren door voorlichting hierover te geven. - Het opzetten van gemeentelijk beleid hoe om te gaan met KWO binnen de gemeente Heusden Water en waterbodem Afkoppelbeleid Afkoppelen draagt bij aan een duurzaam watersysteem en er wordt voldaan aan de trits vasthoudenbergen-afvoeren. Doordat verhard oppervlak niet (meer) is aangesloten op het rioolsysteem krijgt regenwater de kans om te infiltreren in de bodem of naar het oppervlaktewater af te stromen. Dit draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Afkoppelen brengt echter ook risico s met zich mee. 2 De provincie dient in dit kader te beoordelen of in een specifiek project of gebied een KWO-systeem kan worden toegestaan. 9

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 BODEMV Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016 Milieubeleidsplan Gemeente Purmerend Periode 2012-2016 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD SAMENVATTING 1 INLEIDING.. 5 1.1 AANLEIDING.. 5 1.2 ACHTERGROND. 5 1.3 AMBITIES / PRIORITEITEN.. 5 1.4 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Nota archeologiebeleid Schoonhoven

Nota archeologiebeleid Schoonhoven Schoonhoven J. Breimer AMZ Publicaties 2011-4 Colofon Titel: Nota archeologiebeleid, Projectnummer: 5261 Auteur: drs. J.N.W. Breimer Opdrachtgever: Status rapport: concept versie Datum: oktober 2011 ISSN:

Nadere informatie

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB 20 oktober 2011 075757228:0.3 Definitief B02034.000224.0200 075757228:0.3 ARCADIS 2 Inhoud Voorwoord 7 1 Handreiking

Nadere informatie

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Fase: vastgesteld Rapport Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit

Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit Dienst Weg- en Waterbouwkunde Publicatiereeks Grondstoffen 2005/02 Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Jaarverslag 2004

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond ONTWERP Opdrachtgever: Rapportnummer: RB 10.024 Datum vrijgave: Mei 2012 Opsteller: M. Beek Goedkeuring: H. de Roo Gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeente Zuidplas Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de inpassing in het bestemmingsplan Esse-Kleinpolder Augustus 2011 NL.IMRO.1892.BpKerklaan19_21.Co01

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Nazorg. SKB Cahier Nazorg

Nazorg. SKB Cahier Nazorg SKB De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem draagt zorg voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht die eigenaren en beheerders van percelen en terreinen nodig hebben om de kwaliteit van

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid

Beleidsvisie externe veiligheid In opdracht van Opgesteld door Auteur(s) Gemeente Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594605 ing. J.L. Kooistra (projectleider) drs. R.A. Hovestad Versienummer

Nadere informatie