Gemeente Heusden. Ontwerp-bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief. Witteveen+Bos. Van Twickelostraat 2. postbus 233.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Heusden. Ontwerp-bodembeleidsplan 2007-2010 Bodem in breder perspectief. Witteveen+Bos. Van Twickelostraat 2. postbus 233."

Transcriptie

1 Gemeente Heusden Ontwerp-bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief Van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

2 Gemeente Heusden Ontwerp-bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief referentie projectcode status HDN15-1/posm/001 HDN15-1 definitef projectleider projectdirecteur datum drs. M.F.. Veul ir. W. Hendriks 14 augustus 2007 autorisatie naam paraaf goedgekeurd drs. K.E. van der Bijl van Twickelostraat 2 Het kwaliteitsmanagementsysteem van is gecertificeerd volgens ISO 9001 : 2000 postbus AE Deventer telefoon telefax Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Raadgevende ingenieurs b.v., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING Achtergronden Totstandkoming bodembeleidsplan Leeswijzer 2 2. VISIE OP DUURZAAM BODEMGEBRUIK Inleiding De bodem in breder perspectief De thema s voor het bodembeleid in Heusden 4 3. DOELEN EN ACTIES Ruimtelijke ordening Bodem en de lagenbenadering Beoordeling bodemkwaliteit bij bestemmingsplan Koude-warmteopslag (KWO) Water en waterbodem Afkoppelbeleid Waterbodem Archeologie Bouwen Besluit bodemkwaliteit Generiek beleid Gebiedspecifiek beleid voor vormzand Gebiedspecifiek beleid voor metalen in het grondwater Overige onderwerpen Onderzoek bodemkwaliteit volkstuinen Grondwaterstanden SAMENVATTING EN UITVOERINGSPROGRAMMA 17 laatste bladzijde 18 bijlagen aantal bladzijden I Toelichting wettelijk kader 3 II Recente beleidswijzigingen 3 HDN15-1 Ontwerp-bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief definitief d.d. 14 augustus 2007

4 1. INLEIDING 1.1. Achtergronden De bodem is de basis voor allerlei maatschappelijke activiteiten, zoals wonen, werken en recreëren. Deze activiteiten stellen eisen aan de kwaliteit van de bodem. Daarnaast kunnen deze activiteiten ook de kwaliteit van grond en grondwater beïnvloed hebben. Hierbij gaat het niet alleen om de chemische kwaliteit (bijvoorbeeld milieuhygiënische geschiktheid voor wonen, groen, industrie etc.), maar ook om de fysische en ecologische kwaliteit (bijvoorbeeld geschiktheid voor koude-warmteopslag etc.). Het gebruik van de bodem wordt mede bepaald door de bodemkwaliteit. Om diverse vormen van bodemgebruik ook in de toekomst mogelijk te houden wil Heusden de bodem beschermen, beheren en waar nodig schoon maken. De gemeente Heusden wil de bodem op een duurzame manier gebruiken. Het gemeentelijk bodembeleid geeft invulling aan de wijze waarop het duurzaam bodemgebruik kan worden vormgegeven. In dit bodembeleidsplan wordt de visie van de gemeente Heusden op duurzaam bodemgebruik gepresenteerd. Deze visie is leidend bij het uitvoeren van activiteiten in en op de bodem voor de middellange termijn, tot ongeveer Wat deze visie concreet betekent voor de komende jaren is uitgewerkt in de doelen en activiteiten die een tijdshorizon hebben tot Dit bodembeleidsplan is een vervolg op het vorige bodembeleidsplan dat de doelstellingen en acties voor de jaren 2003 tot en met 2005 beschreef. Dat de gemeente eigen beleid voor bodem vastlegt, past in de trend naar decentralisatie, zoals door het ministerie van VROM is ingezet. Gemeenten hebben in het nieuwe beleid de mogelijkheid om voor 26 bodemthema s lokale bodemambities op te stellen. De thema s variëren van chemische kwaliteit tot archeologische waarden en koude-warmteopslag, zie ook tabel 2.1. Na de invoering van het Besluit bodemkwaliteit (ter vervanging van het Bouwstoffenbesluit) kan een gemeente kiezen om aan te sluiten bij een generiek landelijke kader of te kiezen voor een gebiedspecifieke invulling. In Heusden biedt dit mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak voor de vormzandproblematiek én voor de verhoogde gehalten aan metalen in het grondwater. Naast de vrijheid om de eigen visie op de bodem vast te leggen en hierop beleid te voeren, heeft de gemeente Heusden ook een aantal bodemtaken uit te voeren die voort komen uit wetten en andere regels (zie onderstaand kader). wettelijk kader bodembeleid Er zijn diverse wetten en regelingen van toepassing op het bodembeleid. Het gaat dan met name om de volgende wetten: - Wet bodembescherming (Wbb); - Bouwstoffenbesluit (Bsb), in 2008 te vervangen door het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk); - Wet milieubeheer (Wm); - Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo); - Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO); - Woningwet (Ww); - Verdrag van Malta; - Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en Verdrag van Aarhus Voor een toelichting op deze wetten wordt verwezen naar bijlage I. In het bodembeleidsplan is het wettelijk kader uitgebreid beschreven en vertaald in doelstellingen en acties. Deze acties zijn grotendeels uitgevoerd en hebben geleid tot een goede en efficiënte uitvoering van de verplichte bodemtaken. Daar waar de wettelijke taken nog aandacht behoeven zijn deze meegenomen in de uitwerking van de doelen en activiteiten in dit beleidsplan. Het voorliggende bodembeleidsplan is er vooral op gericht om het gebruik van de bodem in breder perspectief te plaatsen. Als achtergrondinformatie zijn nog twee bijlagen opgenomen: een toelichting op bovengenoemde wetten in bijlage I en een toelichting op recente beleidswijzigingen in bijlage II. 1

5 1.2. Totstandkoming bodembeleidsplan Bodem is een breed onderwerp geworden dat raakvlakken heeft met verschillende beleidsvelden zoals water, ruimtelijke ordening, bouwen en natuur. Daarom is bij de totstandkoming van dit bodembeleidsplan een workshop gehouden met medewerkers van verschillende teams om te bepalen voor welke onderwerpen in het nieuwe bodembeleidsplan beleid moest worden gemaakt. Het motto dat uit de workshop naar voren kwam was: van bodemverontreiniging (daar heb je last van) naar bodem als ondergrond voor duurzaam bodemgebruik (kansen benutten). Uit de workshop bleek duidelijk de wens om bodem in breder perspectief te zien. Het bodembeleid moet handvatten bieden voor o.a. koudewarmteopslag, de bodemtoets bij bestemmingsplannen en de toepassing van bagger op de kant. Dit zijn een aantal onderwerpen waarvoor in dit bodembeleidsplan doelen en activiteiten zijn geformuleerd, die de komende jaren verder worden uitgewerkt. Voor een verdere toelichting op de thema s die in de workshop benoemd zijn, zie paragraaf 2.3. Na de workshop is een concept-bodembeleidsplan opgesteld dat is voorgelegd aan de deelnemers aan de workshop. De opmerkingen zijn verwerkt tot een ontwerp-bodembeleidsplan dat geschikt was voor externe consultatie. Het ontwerp-bodembeleidsplan is voorgelegd aan de provincie en het waterschap om de haalbaarheid van een aantal doelen en activiteiten te toetsen. Ook is dit ontwerpbodembeleidsplan ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de visie van de gemeente Heusden op duurzaam bodemgebruik gepresenteerd. In hoofdstuk 3 komen de onderwerpen aan de orde waar Heusden zich de komende jaren in het bodembeleid op richt. Daarbij is uitgewerkt welke doelen Heusden wil halen en welke activiteiten daarvoor nodig zijn. In hoofdstuk 4 komt de samenvatting aan de orde, waarbij de uit te voeren acties zijn uitgezet in de tijd (2007 tot en met 2010). 2

6 2. VISIE OP DUURZAAM BODEMGEBRUIK 2.1. Inleiding Om de kwaliteit van de bodem in Heusden te behouden, streeft de gemeente duurzaam bodemgebruik na. Duurzaam bodemgebruik betekent dat op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met ingrepen in en het gebruik van de ondergrond, om te voorkomen dat er functies van de bodem verloren gaan. In de Beleidsbrief bodem (zie onderstaand kader) spreekt het ministerie van VROM over duurzaam bodembeheer. In Heusden wordt de term duurzaam bodemgebruik aangehouden, omdat dit een meer actieve term is en benadrukt dat het gaat om gebruik van de bodem voor verschillende maatschappelijke functies. duurzaam bodembeheer in de Beleidsbrief Bodem van VROM Duurzaam bodembeheer is gericht op het veilig stellen van de gebruiksmogelijkheden van de bodem op de langere termijn. Een gezonde en levende bodem levert maatschappelijke diensten. Een gezonde bodem kan zich (eerder) herstellen van verstoring of verandering van het gebruik, kan water, gassen, stoffen en energie opslaan en bewaren, en is in staat tot afbraak en synthese van stoffen. Ook heeft een gezonde bodem het natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te voorkomen of te onderdrukken, een dragend vermogen te bieden en een stabiele fysieke structuur. De bodem herbergt een historisch archief en draagt een landschappelijke identiteit. Deze maatschappelijke diensten kunnen in gevaar komen bij onzorgvuldige ingrepen in de bodem. Dit is niet alleen een ecologisch maar ook een economisch probleem. Er moet inzicht zijn in de effecten van dergelijke ingrepen, zowel in ruimte als in tijd om afwenteling naar elders of later te vermijden. Het meewegen van deze effecten in beslissingen over ingrepen in de bodem, draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik. (Bron: ministerie VROM, Beleidsbrief Bodem, 24 december 2003). Een visie op de kwaliteit en het gebruik van de bodem, vormt het uitgangspunt voor de omgang met de bodem bij gemeentelijke activiteiten. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende gemeentelijke visie op de bodem tot 2020 toegelicht (paragraaf 2.2.). Daarnaast wordt toegelicht voor welke thema s de gemeente Heusden bodembeleid maakt, mede op basis van de keuzes die in de workshop zijn gemaakt (paragraaf 2.3) De bodem in breder perspectief De maatschappelijke betekenis van de bodem is aan het veranderen. In het verleden was de mens afhankelijk van de draag-, productie- en regulatiefunctie van de bodem om te kunnen wonen en leven. Door technologische vooruitgang is de rol van de bodem steeds kleiner geworden. Men is de bodem als maakbaar gaan zien. Alle (bodem)problemen leken technisch oplosbaar. Echter de technische oplossingen brachten weer andere problemen met zich mee. Een voorbeeld is de bouw van woningen in een laaggelegen gebied (technisch mogelijk door het ophogen van de bouwgrond), waarna vervolgens wateroverlast in de woonwijk ontstaat. Lang heeft men weinig aandacht gehad voor de duurzaamheid van de bodem. Echter sinds enkele jaren wordt gezocht naar manieren om duurzamer met de ondergrond om te gaan bij veranderingen in het ruimtegebruik. lagenbenadering Vanuit de gedachte van duurzaam bodemgebruik wordt de relatie met de ruimtelijke ordening steeds belangrijker. Daarom is de lagenbenadering ontwikkeld. De lagenbenadering is een methode om een analyse te maken van de ruimtelijke structuren in een gebied en zijn omgeving. Met de lagenbenadering kan antwoord worden gegeven op vragen als: - Wat is er mogelijk in dit gebied? - Met welke context moet ik rekening houden? - Welke kansen en belemmeringen zijn er? 3

7 De bodem vormt samen met het biotisch systeem en het watersysteem de ondergrond. Dit is de eerste laag in de lagenbenadering. De tweede laag wordt gevormd door de netwerken, zoals de verkeers- en de groenstructuur. De derde laag is de occupatielaag en bestaat uit onder andere de gebouwen. De kwaliteiten van de ondergrond bepalen mede hoe de netwerklaag en occupatielaag zich ontwikkelen. Door de uitsplitsing in drie lagen geeft de lagenbenadering een eerste beeld van de geschiktheid van een bepaalde locatie en eventueel optredende conflicten (tussen bijvoorbeeld de wegenstructuur en groenstructuur). aandacht voor de ondergrond bij ruimtelijke planvorming Te weinig of te laat aandacht voor de ondergrond bij een ruimtelijke ontwikkeling kan leiden tot problemen in de uitvoeringsfase of gebruiksfase, zoals het onverwacht aantreffen van een bodemverontreiniging, wateroverlast, verzakkende woningen. Daarom is het belangrijk om al vroeg in de planvorming informatie te verzamelen over de ondergrond. In het kader van de lagenbenadering is het ook van belang om de bodem breder te bekijken. Dat betekent dat bodembeleid en beheer niet alleen gericht is op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, maar dat ook gekeken wordt naar de fysische en ecologische kwaliteit, bodemwaarden, bodemprocessen en ingrepen in de bodem. Dit kan de gemeente doen door in het bodembeleid niet alleen ambities vast te stellen voor de bodemkwaliteit, maar ook voor de andere bodemthema s. In een landelijke project is een Routeplanner voor Lokale bodemambities opgesteld, waarin 26 thema s worden onderscheiden waarvoor een gemeente beleid kan maken (zie tabel 2.1). Tabel 2.1. De thema s voor lokale bodemambities Ambities voor chemische bodemkwaliteit Ambities voor bodemprocessen Diffuse kwaliteit Diffuse belasting Grondwater Lokale verontreiniging Waterbodem Ambities voor fysische bodemkwaliteit Draagkracht Verdichting Afdekking Ambities voor ecologische bodemkwaliteit Biodiversiteit Vruchtbaarheid Ambities voor bodemwaarden Aardkundige waarden Archeologische waarden Cultuurhistorische waarden Bodemdaling Erosie Verarming Verzuring Vermesting Verdroging Versnippering Verzilting Ambities voor ingrepen Delfstoffen Drinkwater Grondverzet Ondergronds ruimtegebruik Warmte-koude opslag Niet gesprongen explosieven 2.3. De thema s voor het bodembeleid in Heusden In het kader van de totstandkoming van het bodembeleidsplan is een workshop gehouden met medewerkers van verschillende teams die met het bodembeleid te maken hebben. In de workshop zijn de bodemthema s besproken en is aangegeven op welke thema s de gemeente Heusden beleid wil maken. Daarbij zijn de thema s uit tabel 2.1. als richtsnoer gebruikt. De medewerkers konden aangeven hoe zij te maken krijgen met bodem in hun eigen werkveld en welke wensen ze hebben voor het bodembeleid. Na een inventarisatie zijn een aantal thema s geselecteerd om uit te werken in het bodembeleidsplan. Hieronder wordt kort toegelicht welke thema s dit zijn en waarom hiervoor beleid gewenst is. De uitwerking van de doelstellingen en acties met betrekking tot deze thema s komt aan de orde in hoofdstuk 3. 4

8 ruimtelijke ordening Vanuit het team ruimtelijke ordening is behoefte aan inzicht in de randvoorwaarden en kansen van bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld locatiekeuze), aansluitend bij de lagenbenadering. Daarom is in dit bodembeleidsplan de lagenbenadering toegelicht (zie paragraaf 2.2) en wordt dit gedurende de looptijd van dit bodembeleidsplan verder uitgewerkt. Op dit moment worden de meeste bestemmingsplannen getoetst op de bodemkwaliteit. Een checklist waarin de werkwijze voor de bodemtoets bij bestemmingsplannen (check verdachte puntbronnen, historisch bodembestand, verwijzing naar BKK/BBP etc.) is uitgewerkt zou handig zijn. In dit bodembeleidsplan is het opstellen van zo n checklist opgenomen als één van de activiteiten die de komende jaren wordt uitgevoerd. koude-warmte opslag Koude-warmte opslag (KWO) in de bodem kan bijdragen aan een duurzaam energiegebruik. Een KWO-systeem kan echter gevolgen hebben voor (de kwaliteit van) het grondwater. Daarom is KWO een onderwerp dat in het waterplan is opgenomen. Aangezien het ook een bodemingreep betreft, verdient dit onderwerp ook aandacht in het bodembeleidsplan. water en waterbodem Een relevant onderwerp op het raakvlak van water- en bodembeleid is het afkoppelen van verhard oppervlak voor infiltratie van regenwater in de bodem. In het kader van het waterbeleid is afkoppelen gewenst (vasthouden van water in een gebied), echter infiltratie in de bodem kan gevolgen hebben voor de grondwater- en bodemkwaliteit. Het afkoppelbeleid is reeds uitgewerkt en opgenomen in het waterplan. In het bodembeleid wordt aangesloten bij het afkoppelbeleid uit het waterplan (zie paragraaf 3.3.1). In de loop der jaren zijn de watergangen in Heusden langzaam minder diep geworden door slibaanwas. De watergangen worden gebaggerd om de toegekende functie (o.a. aan- en afvoerfuncties, ecologische functies) te verbeteren. Voor de vrijkomende bagger zijn verschillende verwerkingsopties mogelijk. Voor de toepassing van baggerspecie op het land moet rekening worden gehouden met bodemregelgeving (Bouwstoffenbesluit, straks Besluit bodemkwaliteit). De voorkeur gaat ernaar uit om de bagger zo dicht mogelijk bij de plaats van herkomst toe te passen (op het land of in het oppervlaktewater). Met het Besluit bodemkwaliteit lijken de mogelijkheden voor toepassing verruimd te worden (grens van 20 meter uit de kant wordt losgelaten). Wel moet er een bodemfunctiekaart van de ontvangende bodem zijn om toepassing mogelijk te maken. In de uitwerking van het bodembeleid is dit als actie opgenomen. archeologie Bij het opstellen van bestemmingsplannen en het uitvoeren van projecten moet rekening worden gehouden met het eventueel voorkomen van archeologische vondsten in de bodem. Dit op basis van het Verdrag van Malta. Archeologie is een thema dat steeds meer aandacht krijgt en is ook opgenomen in de thema s voor lokale bodemambities. Binnen de gemeente Heusden bestaat de wens om gemeentelijk archeologiebeleid te ontwikkelen en een gemeentespecifieke archeologische inventarisatie te laten maken. Dit zal echter pas op de langere termijn haalbaar zijn. Op dit moment wordt in het bodembeleid vastgelegd wat er minimaal voor archeologie moet gebeuren en wordt een doorkijk gegeven naar eventueel aanvullend beleid in de toekomst. bouwen Om te voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond moet bij elke aanvraag voor een bouwvergunning beoordeeld worden of de bodem geschikt is om op te bouwen. Dit betekent dat de aanvrager van een bouwvergunning een bodemonderzoek indient, en dat de gemeente dit onderzoek controleert. De Woningwet en bouwverordening bieden de mogelijkheid om het verplichte bodemonderzoek te schrappen als op andere wijze (bijv. eerder onderzoek, bodemkwaliteitskaart) kan worden aangetoond dat de bodemkwaliteit ter plaatse onverdacht is. 5

9 De gemeente Heusden wil uitwerken in welke situaties en onder welke voorwaarden er geen verkennend onderzoek hoeft te worden uitgevoerd bij een bouwaanvraag. Daartoe moet op basis van de jurisprudentie worden uitgezocht welke wettelijke mogelijkheden hiervoor zijn. Besluit bodemkwaliteit Het Besluit Bodemkwaliteit vormt het nieuwe beleidskader voor bouwstoffen, grond en bagger. In het Besluit zijn de landelijke referentiewaarden voor bodembeheer en grondverzet opgenomen. Er wordt niet alleen meer getoetst aan de bodemkwaliteit, maar ook aan de functie van een gebied (bodemfunctieklassen). Voor de toepassing van grond en baggerspecie wordt onderscheid gemaakt in een gebiedspecifiek en een generiek kader (zie bijlage II voor een verdere toelichting op het Besluit). Het Besluit bodemkwaliteit maakt het voor gemeenten mogelijk om gebiedspecifiek beleid te maken, daar waar de landelijke generieke normen te ruim of te krap worden bevonden. In Heusden kan op de volgende manieren gebruik worden gemaakt van de beleidsruimte die het Besluit bodemkwaliteit biedt: - schone gebieden beschermen door de huidige kwaliteiten vast te leggen en te zorgen dat de kwaliteit niet verslechterd (stand still principe); - het bieden van een pragmatisch oplossing voor de omgang met bodemverontreiniging als gevolg van vormzand (zware metalen). De risico s van dit type bodemverontreiniging zijn inmiddels goed bekend. Er kan bijvoorbeeld worden volstaan met het aanwijzen van een zone waarin het vormzand ondanks normoverschrijding toch kan worden hergebruikt; - gebiedsgericht grondwaterbeheer: in sommige bodemonderzoeken blijkt dat er op diverse plekken in Heusden verhoogde gehalten aan metalen in het grondwater worden aangetroffen, zonder dat daar een oorzaak voor is aan te wijzen. In het kader van het gebiedspecifieke kader uit het Besluit bodemkwaliteit kan (met behulp van de risicotoolbox) worden onderzocht in hoeverre deze gehalten risico s opleveren en of er mogelijkheden zijn om deze verhoogde gehalten te accepteren in bepaalde gebieden of situaties. 6

10 3. DOELEN EN ACTIES In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt waar de beleidsuitvoering zich in Heusden de komende jaren op richt. Per onderwerp is een korte toelichting opgenomen en vervolgens zijn de doelen en activiteiten uitgewerkt Ruimtelijke ordening Bodem en de lagenbenadering In het kader van duurzaam bodemgebruik is er een belangrijke relatie tussen bodem en ruimtelijke ordening. Vanuit het beleidsveld ruimtelijke ordening is behoefte aan inzicht in de randvoorwaarden en kansen vanuit bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een manier is om bij elke (grotere) ruimtelijke ontwikkeling een analyse te maken van de ondergrond, de netwerklaag en de occupatielaag (zie toelichting lagenbenadering in paragraaf 2.2). Doel van deze analyse is te beoordelen welke kansen en belemmeringen in het plangebied aan de orde zijn om daarmee in de planvorming rekening te kunnen houden. Om de inbreng van bodem in ruimtelijke ontwikkelingen verder te stimuleren kan bij elke ruimtelijke ontwikkeling een bodemtoets of grondlaagtoets worden uitgevoerd (= analyse van de ondergrond, de eerste laag uit de lagenbenadering). Deze grondlaagtoets is ook een onderwerp waar een werkgroep van het Platform Bodembeheer Brabant (PBB) 1 zich mee bezighoudt. De grondlaagtoets is een soort stappenplan voor het inwinnen van informatie over, afwegen en beoordelen van en adviseren over alle relevante bodemaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een hulpmiddel dat de bodemmedewerker kan gebruiken om, in samenwerking met ruimtelijke ordening, in elke planfase de juiste (bodem)informatie te verzamelen en hierover te adviseren. doel Vroegtijdig en volledig inzicht in de bodemaspecten bij ruimtelijke ordeningsprojecten door middel van het uitvoeren van een grondlaagtoets bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. activiteiten - Bij elk ruimtelijk ontwikkelingsproject overleg tussen de medewerker RO en de medewerker bodem om te beoordelen of en hoe het aspect bodem wordt meegenomen. - Specifieke grondlaagtoets voor gemeente Heusden ontwikkelen (mede op basis van uitkomsten PBB). - Bij elke ruimtelijke ontwikkeling grondlaagtoets uitvoeren en resultaten hiervan opnemen in ruimtelijk plan Beoordeling bodemkwaliteit bij bestemmingsplan Een belangrijke juridisch instrument in de ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan. Bij een nieuw bestemmingsplan of de wijziging van een bestemmingsplan geldt dat de bodemkwaliteit beoordeeld moet worden. Dit is een wettelijke taak. Uit een bodemonderzoek (minimaal historisch onderzoek) kan blijken dat de bodem minder geschikt is voor de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Ook kan een sanering nodig zijn om de bodem geschikt te maken voor het beoogde gebruik. Een eventuele bodemverontreiniging kan van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Saneringskosten worden niet zelden ten laste van de exploitatie van een bestemmingsplan gebracht. Hierdoor worden bijvoorbeeld woningen uiteindelijk duurder of zullen in het plangebied extra voorzieningen moeten worden gecreëerd. 1 Het Platform Bodembeheer Brabant (PBB) is een samenwerking tussen de gemeenten, regionale milieudiensten en de provincie Noord-Brabant. Werkgroepen van het Platform stellen handreikingen en rapporten op over bodembeheer en -beleid die de deelnemers kunnen gebruiken bij de dagelijkse uitvoering van hun (bodem)werkzaamheden. Doordat gezamenlijk onderwerpen worden uitgewerkt hoeft niet elke gemeente zelf het wiel uit te vinden. Hierdoor worden kosten bespaard en wordt de kwaliteit van (de uitvoering van) het bodembeleid verbeterd. 7

11 bodemsaneringskosten in het bestemmingsplan Als een bestemmingsplan wordt opgesteld (of geactualiseerd) dienen de beoogde functies financieel realiseerbaar te zijn binnen de planperiode. Op grond van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO, artikel 9, 2 e lid) dient het bestemmingsplan alle informatie te verschaffen die bepalend is voor de financiële uitvoerbaarheid. Dit betreft tevens informatie over de te nemen bodemsaneringsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten, alsmede de wijze waarop deze kosten zullen worden gedragen. Hierbij geldt natuurlijk wel dat de saneringsmaatregelen noodzakelijk moeten zijn om de gewenste bestemming (functie) te kunnen realiseren. doel Zorgen dat bij elke nieuw bestemmingsplan en bij elke actualisatie van een bestemmingsplan wordt gekeken naar de bodemkwaliteit en of dit een probleem kan opleveren voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. activiteiten - Opstellen checklist voor beoordeling bodemkwaliteit bij bestemmingsplannen (eventueel ook uit te breiden naar andere milieuonderwerpen) Koude-warmteopslag (KWO) KWO is een systeem voor energieopslag in de bodem. Bij KWO is sprake van open en van gesloten systemen. Hoe werkt een open systeem van KWO? Om koude-warmteopslag (KWO) te realiseren worden in een watervoerende laag (aquifer) twee of meer putten geboord op een onderlinge afstand van 100 tot 150 meter. De diepte van de bronnen bedraagt doorgaans 50 tot 150 m. In de zomer wordt, als er vraag naar koeling is, koud grondwater (12 C) uit één van de putten opgepompt. Met een warmtewisselaar wordt de koude aan het gebouwencircuit afgegeven. De koude wordt onttrokken aan het opgepompte grondwater. Het opgewarmde grondwater wordt in een tweede put, genaamd warme bron, geïnjecteerd. In de winter als er behoefte aan warmte is, wordt het opgeslagen warme grondwater weer opgepompt. Via dezelfde warmtewisselaar wordt de warmte afgegeven aan het watercircuit in het gebouw zodat het gebruikt kan worden als voorverwarming van de ventilatielucht. Het grondwater koelt door deze afgifte van warmte af en wordt weer in de tweede put, genaamd koude bron, geïnjecteerd. Hier blijft het opgeslagen tot er in de volgende zomer weer behoefte aan koeling is. KWO wordt primair geassocieerd met energie, maar het kan ook gevolgen hebben voor (kwaliteit van) water en bodem. De volgende water-/bodemaspecten zijn van belang: - doorboring van beschermende kleilagen vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het diepere grondwater; - te hoge temperatuurschommelingen in het grondpakket kunnen de chemie van het grondwater beinvloeden; - bij bodemwisselaars (gesloten systemen, zie kader) is de kans aanwezig dat bij incidenten de gebruikte vloeistof in het grondwaterpakket terecht komt; - KWO wordt momenteel per project ingericht. Door onderlinge beïnvloeding van systemen worden toepassingsmogelijkheden voor projecten in de omgeving beperkt. Dit pleit voor collectieve oplossingen. Door het combineren van projecten kunnen systemen efficiënter ingezet worden en wordt het aantal boringen beperkt. 8

12 gesloten- of warmtepompsystemen In de bodem bevindt zicht een gesloten circuit dat wordt gevuld met water of met een mengsel van water en een antivriesmiddel (meestal glycol, voorheen monoethyleenglycol (halfwaardetijd 15 à 18 dagen), tegenwoordig monopropyleenglycol dat minder milieubelastend is). Het circuit bestaat uit horizontale en verticale lussen. De verticale U-vormige lussen van polyethyleen (PE) (ook wel collectoren genoemd) worden verticaal in een boorgat geplaatst (tot een diepte van 3 tot 50 m of nog dieper) en onderling verbonden door middel van horizontale slangen. Deze zogenaamde grondleidingen zijn van flexibeler materiaal en bevinden zich in de bovenste meter van de bodem. De vloeistof in de verticale lussen neemt de temperatuur van de bodem aan en wordt gebruikt om via een warmtewisselaar en eventueel via een warmtepomp koude of warmte aan een gebouw te leveren. De opgewarmde of gekoelde vloeistof wordt terug in de verticale lussen gepompt om in de bodem af te koelen respectievelijk op te warmen. De collectoren en horizontale slangen bevinden zich in de bodem buiten de begrenzing van bebouwing. De vloeistof in het circuit wordt op overdruk gehouden. Lekdetectie vindt plaats door middel van het controleren van deze druk. Als de druk te laag is, is er sprake van een lekkage. Lekkage wordt hiermee dus niet voorkomen, alleen gedetecteerd. Als er lekkage optreedt is dat over het algemeen niet in de verticale lussen maar in de horizontale grondleidingen daar die van kwetsbaarder materiaal zijn gemaakt. De capaciteit van gesloten systemen is niet te regelen. Als de capaciteit in de praktijk onvoldoende blijkt te zijn, dienen er lussen bij te worden geplaatst of bij een te grote capaciteit worden er lussen ontkoppeld. Een collector heeft een invloedsfeer van 1 à 2 m waarbinnen de bodemtemperatuur enkele graden kan dalen of stijgen. De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor het (diepe) grondwater 2. De gemeente Heusden staat (in het kader van duurzaam energiegebruik) positief tegenover KWO. In het algemeen zullen de volgende aandachtspunten gelden (conform waterplan): - KWO niet in directe omgeving van drinkwaterwinning en vooral met duurzame systemen; - KWO-systemen zijn niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden, EHS en attentiegebieden; - voorkeur gaat uit naar gecontroleerde systemen. Naast gebruik van infiltratie- en onttrekkingsbronnen betekent dit voldoende monitoring en een georganiseerde vorm van beheer; - geen toepassing van bodemwisselaars in verband met risico s voor de grondwaterkwaliteit. Geldt voor aanleg, beheer en vooral ook beëindiging; - inzet KWO voor meerdere projecten (opschaling) vanwege efficiëntie en beperking van het aantal bronnen. doel Stimuleren en toestaan KWO onder de randvoorwaarde dat het geen negatieve gevolgen heeft voor het grondwater. activiteiten - Bij gemeentelijke (bouw)projecten nagaan of de voordelen van KWO (energiebesparing) opwegen tegen de nadelen (effecten grondwaterkwaliteit); - Bij particuliere projecten collectieve KWO-systemen stimuleren door voorlichting hierover te geven. - Het opzetten van gemeentelijk beleid hoe om te gaan met KWO binnen de gemeente Heusden Water en waterbodem Afkoppelbeleid Afkoppelen draagt bij aan een duurzaam watersysteem en er wordt voldaan aan de trits vasthoudenbergen-afvoeren. Doordat verhard oppervlak niet (meer) is aangesloten op het rioolsysteem krijgt regenwater de kans om te infiltreren in de bodem of naar het oppervlaktewater af te stromen. Dit draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Afkoppelen brengt echter ook risico s met zich mee. 2 De provincie dient in dit kader te beoordelen of in een specifiek project of gebied een KWO-systeem kan worden toegestaan. 9

13 Door verontreinigde verharde oppervlakken, zoals drukke wegen en parkeerplaatsen, af te koppelen kan verontreiniging optreden van bodem, grond- en/of oppervlaktewater. Met goede voorzieningen, bijvoorbeeld bezinking, filters, bodempassage en goed gebruik van de verharde oppervlakken (zoals geen zout strooien en chemievrij onkruidbeheer in afkoppelgebieden) kunnen de risico s worden beperkt. Om verantwoord om te gaan met afkoppelen heeft de gemeente Heusden eigen afkoppelbeleid vastgesteld. Om te bepalen welke gebieden geschikt zijn om af te koppelen moet worden gekeken naar de mogelijkheden voor bodeminfiltratie. De bodeminfiltratie is afhankelijkheid van de doorlatendheid van de bodem. Deze doorlatendheid wordt uitgedrukt in de k-waarde. doel De gemeente past afkoppelen toe om een duurzaam watersysteem te stimuleren en probeert bodeminfiltratie te realiseren waar mogelijk. activiteiten - Toepassen afkoppelbeleid zoals vastgelegd in de notitie Afkoppelen en in het waterplan. - Bepalen k-waarde van de verschillende bodemtypen in Heusden als hulpmiddel om te bepalen waar bodeminfiltratie mogelijk is. - Inventarisatie k-waarden opnemen als kaartlaag in BIS (of in het nieuwe informatiesysteem voor de omgevingsvergunning) Waterbodem Om de watergangen op diepte te houden en de verschillende functies te behouden worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de watergangen. Bij het onderhoud van de waterbodems komt bagger vrij. Onder het oude beleidskader (Bouwstoffenbesluit) was het niet zonder meer mogelijk om bagger van verschillende kwaliteiten (klasse-indeling) op de kant te zetten. Voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen gelden op grond van het nieuwe Besluit bodemkwaliteit de volgende voorwaarden: - voor onderhoudsspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Maximale Waarden voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel geldt de ontvangstplicht; - de baggerspecie mag tot aan de perceelsgrens worden verspreid; - er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem; - de verspreiding over aangrenzende percelen hoeft niet te worden gemeld. Om een partij baggerspecie te mogen toepassen op de landbodem (elders dan een aangrenzend perceel) moet de partij worden getoetst aan: 1. de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en; 2. de bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem (wonen en industrie). Bij deze dubbele toets geldt dat de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij (grond of) baggerspecie moet voldoen aan de strengste norm. Wanneer een gemeente (nog) geen bodemfunctieklassenkaart heeft (zie kader), dan mogen alleen partijen grond en baggerspecie worden toegepast die voldoen aan de Achtergrondwaarden. bodemfunctieklassenkaart Een kaart met bodemfunctieklassen is nodig om als toepasser te bepalen aan welke bodemfunctieklasse de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet worden getoetst. De kaart met de bodemfunctieklassen geeft de ligging aan van: - gebieden met de bodemfunctieklasse wonen; - gebieden met de bodemfunctieklasse industrie. Overige gebieden, zoals landbouw- en natuurgebieden, worden niet ingetekend. Uitgangspunt bij de indeling in bodemfunctieklassen, is dat de klasse die wordt toegekend aan een gebied overeenkomt met de gevoeligste bodemfunctie binnen het betreffende gebied. Voor de overige gebieden, die niet in een bodemfunctieklasse wonen of industrie zijn ingedeeld, moet de kwaliteit van toe te passen grond en baggerspecie altijd voldoen aan de Achtergrondwaarden. 10

14 Bij toepassing van baggerspecie in het oppervlaktewater is het waterschap bevoegd gezag. Hierbij geldt een andere klasse-indeling dan voor landbodems en wordt alleen getoetst aan de actuele waterbodemkwaliteit om te bepalen of toepassen van de partij is toegestaan. doel Toepassen bagger op de bodem (aangrenzend perceel of overige landbodem) volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit. activiteiten - Opstellen bodemfunctieklassenkaart om toepassing van baggerspecie van verschillende kwaliteiten (in generiek kader Besluit bodemkwaliteit) mogelijk te maken. - Op basis van de bodemfunctieklassenkaart beoordelen of generiek kader voldoende mogelijkheden biedt voor toepassing grond en baggerspecie (en indien nodig gebiedsgericht beleid opstellen) Archeologie Het verdrag van Malta (Valletta) bepaalt dat archeologisch erfgoed bij bouwactiviteiten en graafwerkzaamheden zoveel mogelijk moet worden ontzien. Een centraal principe van het verdrag is dat de bodemverstoorder verantwoordelijk is voor de archeologische kosten die ontstaan bij bodemverstoring. Dit is het zogenaamde veroorzakerbeginsel. Gevolg is dat archeologisch vooronderzoek voorafgaand aan planvorming is vereist. De gemeenteraad van Heusden moet daarom bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan rekening houden met de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten monumenten. Het is hierbij belangrijk om te toetsen wat de archeologische verwachtingen zijn en waar de aandachtsgebieden liggen, omdat daar de trefkans op archeologische vondsten groter is. Kaartmateriaal hierover heeft Heusden niet. Daarom wordt als grofmaziger alternatief uitgegaan van de Cultuurhistorische waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant. Archeologische onderzoeken die de komende jaren worden uitgevoerd zullen worden opgenomen in het BIS, zodat de archeologische informatie in de gemeente Heusden zich langzamerhand uitbreidt. Omdat Heusden binnen het taakveld Monumenten geen archeologische deskundigheid heeft, wordt overwogen om deze expertise in te lenen bij externen (mogelijk een naburige gemeente). De ontwikkeling van archeologiebeleid in Heusden staat nu nog in de kinderschoenen, maar wordt de komende jaren verder vorm gegeven. Voor de langere termijn wordt overwogen om een archeologische inventarisatie uit te laten voeren (inclusief archeologisch kaart) en eventueel een archeologisch beleidsplan op te stellen. doel Het doel is om bij elk nieuwe bestemmingsplan voldoende rekening te houden met archeologie om te voldoen aan het Verdrag van Malta en de doorwerking daarvan in de Nederlandse regelgeving. activiteiten - Bij elk nieuw bestemmingsplan checken op archeologie, minimaal via de CHW van de provincie. - Resultaten archeologische (veld)onderzoeken, die worden uitgevoerd in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, opnemen in BIS (of in het nieuwe informatiesysteem voor de omgevingsvergunning). - Besluit nemen over eventueel inhuren van archeologische expertise en ontwikkelen archeologiebeleid Bouwen In de gemeente Heusden worden regelmatig grotere en kleine bouwplannen uitgevoerd. Om te voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond moet bij elk bouwplan beoordeeld worden of de bodem geschikt is voor de functie die er moet komen. Dit is een verplichting op grond van de Woningwet (inclusief Besluit indieningsvereisten) en de Bouwverordening. 11

15 In de huidige praktijk dient de aanvrager van een bouwvergunning een bodemonderzoek in, en de gemeente Heusden beoordeelt dit onderzoek (bodemtoets bij bouwvergunning). Daarbij kunnen zich de volgende situaties voor doen: - er is geen verontreiniging, de gemeente geeft de bodemgeschiktheidsverklaring af, de bouwvergunning wordt verleend en het plan kan doorgang vinden; - er is wel een verontreiniging, afhankelijk van de spoedeisendheid van de verontreiniging worden beheersmaatregelen getroffen of moet een sanering worden uitgevoerd. Pas daarna kan verder worden gegaan met de uitvoering van het bouw- of bestemmingsplan. Bij de gemeente Heusden is al veel bodeminformatie bekend, omdat er de afgelopen jaren vanuit verschillende (wettelijke) aanleidingen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Al deze bodemgegevens zijn opgenomen in het BIS. Daarnaast beschikt de gemeente over een bodemkwaliteitskaart (BKK), die een beeld geeft van de diffuse bodemkwaliteit in de gemeente. In sommige situaties is het onnodig dat een initiatiefnemer voor een bouwproject (vaak een burger) een nieuw bodemonderzoek laat uitvoeren, omdat op basis van de BKK of eerder uitgevoerd onderzoek kan worden aangetoond dat de bodem op die locatie onverdacht is. Om te komen tot lastenvermindering voor burgers (die het bodemonderzoek moet betalen) en de gemeente (die het bodemonderzoek moet beoordelen) wil de gemeente gebruik maken van de ontheffingsmogelijkheid van het verkennend bodemonderzoek. ontheffing van de bodemonderzoeksplicht Burgemeester en wethouders kunnen op grond van de Bouwverordening artikel ontheffing verlenen van de verplichting tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. In de bijlage behorende bij het Besluit indieningsvereisten ( 3.2.6) is toegelicht dat ontheffing kan worden verleend van het verkennend onderzoek als uit een historisch onderzoek blijkt dat de locatie onverdacht is of als reeds voldoende bodemgegevens bekend zijn. Dit roept de vraag op wanneer sprake is van situaties met voldoende gegevens over de bodemgesteldheid. In de toelichting op de Modelbouwverordening wordt als voorbeeld van voldoende gegevens genoemd: een eerder onderzoek dat kwalitatief gelijkwaardige informatie heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld een onderzoek in het kader van aan- en verkoop of een bodemonderzoek uitgevoerd voor een eerdere bouwvergunning op het perceel. Het is een bestuurlijke vrijheid om een BKK in combinatie met een BBP als voldoende onderzoeksresultaat te beschouwen. Als de BKK als voldoende resultaat wordt beschouwd, kan de gemeente ervoor kiezen om nog wel altijd een historisch onderzoek uit te (laten) voeren. De beoogde werkwijze dient te worden vastgelegd in de bouwverordening. De voorgestelde werkwijze is dat de aanvrager voortaan een vragenformulier historisch onderzoek invult waarin hij aangeeft om welke locatie het gaat en wat hem/haar bekend is over het huidige en vroegere gebruik en over de bodemkwaliteit. De gemeente toetst vervolgens het vragenformulier en kijkt in het BIS en de BKK wat er bekend is over de betreffende locatie. Indien er voldoende gegevens zijn en de locatie is onverdacht, dan kan hiermee worden volstaan. Indien blijkt dat er weinig tot niets bekend is over de locatie, of als er sprake is van een verdachte situatie, dan wordt de aanvrager verzocht een verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren en het bodemrapport in te dienen bij de gemeente. Met deze werkwijze wordt kosten bespaard (minder onderzoek nodig), maar wordt wel tegemoet gekomen aan het uitgangspunt om het bouwen op verontreinigde grond te voorkomen. doel De doelstelling is om in onverdachte situaties bij de bouwaanvraag geen aanvullend bodemonderzoek meer te verlangen, maar de bodemkwaliteit te beoordelen op basis van een vragenformulier en bij de gemeente bekende bodemgegevens (bodemkwaliteitskaart, BIS, eerdere onderzoeken). activiteiten - Juridisch onderzoek (check jurisprudentie) of het mogelijk is om vrijstelling te verlenen van de bodemonderzoeksplicht als sprake is van een onverdachte locatie en/of al voldoende gegevens over de bodemkwaliteit beschikbaar zijn. - Opstellen vragenformulier historisch onderzoek die door de aanvrager van een bouwvergunning wordt ingevuld en ingediend. 12

16 - Eventuele nieuwe werkwijze rond vrijstelling bodemonderzoeksplicht opnemen in gemeentelijke bouwverordening Besluit bodemkwaliteit Het Besluit Bodemkwaliteit vormt het nieuwe beleidskader voor bouwstoffen, grond en bagger. In het Besluit zijn de landelijke referentiewaarden voor bodembeheer en grondverzet opgenomen. Er wordt niet alleen meer getoetst aan de actuele bodemkwaliteit, maar ook aan de functie van een gebied (bodemfunctieklassen). Voor de toepassing van grond en baggerspecie wordt onderscheid gemaakt in een gebiedspecifiek en een generiek kader (zie ook bijlage II). In deze paragraaf wordt toegelicht hoe Heusden inspeelt op het generieke kader uit het Besluit bodemkwaliteit (paragraaf 3.6.1) en voor welke situaties gebiedspecifiek beleid wordt opgesteld (paragraaf en 3.6.3) Generiek beleid Aangezien Heusden een relatief schone gemeente is zal zij grotendeels kunnen volstaan met het generieke kader uit het Besluit bodemkwaliteit. Het is wel van belang dat Heusden een bodemfunctieklassenkaart opstelt om toepassing van verschillende kwaliteiten grond en baggerspecie mogelijk te maken. Immers als de gemeente geen bodemfunctieklassenkaart heeft mag alleen nog grond en baggerspecie worden toegepast die voldoet aan de Achtergrondwaarden (zie ook toelichting in paragraaf 3.3.2). De indeling van de bodemfunctieklassenkaart kan worden gebaseerd op de zone-indeling uit de bodemkwaliteitskaart. Ook kan de functieklasse worden afgeleid van het actuele gebruik en/of de toegekende functie in bestemmingsplannen. In de huidige situatie worden de schone gebieden in Heusden beschermd door het stand still principe dat is uitgewerkt in de huidige bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan. In het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit geldt standstill op klasseniveau. In de praktijk kan dit betekenen dat in een woongebied met concentraties van stoffen die slechts in beperkte mate de Achtergrondwaarden overschrijden, op de lange termijn deze concentraties kunnen toenemen tot (ten hoogste) de Maximale Waarden voor de klasse wonen. Mocht deze uitwerking van standstill-beginsel voor een bepaald gebied tot onwenselijke resultaten leiden, dan kan de gemeente Heusden ervoor kiezen om het desbetreffende gebied niet in te delen in een functieklasse op de functieklassenkaart. Er mag dan alleen grond en baggerspecie worden toegepast die voldoet aan de Achtergrondwaarden. Een andere manier is om in het gebiedspecifieke kader Lokale Maximale Waarden op te stellen die strenger zijn dan de normen voor de functieklasse wonen. In het kader van de op te stellen bodemfunctiekaart dient onderzocht te worden of extra aandacht voor de bescherming van schone gebieden (stand still op locatieniveau) gewenst is. Ook in het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit is gebruik van een bodemkwaliteitskaart zinvol. De kaart kan namelijk als milieuhygiënische verklaring gebruikt worden voor de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie. Op deze manier kan binnen het gebied waarop de bodemkwaliteitskaart betrekking heeft vrij grondverzet plaats vinden, waardoor kosten voor partijkeuringen kunnen worden bespaard. Heusden beschikt over een bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan die is opgesteld conform de Vrijstellingsregeling Grondverzet en de Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Deze BKK/BBP is nog geldig tot Het is mogelijk om nog gebruik te maken van deze oude BKK/BBP tot maximaal 5 jaar na inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit. Vanaf 2010 zal Heusden een nieuwe bodemkwaliteitskaart moeten opstellen om gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden voor vrij grondverzet. doel Waar mogelijk gebruik maken van het generieke kader uit het Besluit bodemkwaliteit en de huidige bodemkwaliteitskaart met bodembeheerplan. 13

17 activiteiten - Opstellen bodemfunctieklassenkaart om toepassing van baggerspecie en grond van verschillende kwaliteiten mogelijk te maken (zie ook paragraaf 3.3.2). - Onderzoek of het gewenst is om voor bepaalde schone gebieden strengere normen vast te stellen om normopvulling (tot Maximale Waarde voor de functieklasse) te voorkomen. - Tot 2010 nog gebruik maken van grondstromenbeleid zoals vastgelegd in huidige bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan. - Op termijn opstellen nieuwe bodemkwaliteitskaart/bodembeheerplan conform Besluit bodemkwaliteit en nieuwe Richtlijn bodemkwaliteitskaarten Gebiedspecifiek beleid voor vormzand In Heusden komt op verschillende plekken vormzand voor. Dit vormzand was een overblijfsel van het productieproces van scheepsschroeven (Lips BV). Het is deels terechtgekomen op stortlocatie(s) en deels verspreid toegepast in wegen, erfverhardingen, ondiepten/plassen. Uit eerder verricht bodemonderzoek en een opgesteld beheersplan (Grondwaterbeheerssysteem stortlocatie vormzand te Drunen, Tauw, augustus 1992), blijkt dat het vormzand verontreinigd is met koper en zink (soms tot boven de interventiewaarde) en dat er op twee manieren sprake is van verspreidingsrisico s: - verspreiding naar de omgeving via het grondwater; - verspreiding naar de directe omgeving via verwaaiing van stofdeeltjes. Inmiddels is uit diverse grondwateronderzoeken 3 gebleken dat verpreidingsrisico s verwaarloosbaar klein zijn. Dit vanwege de minimale uitloging van koper en zink uit het vormzand. Monitoring van grondwater wordt nog bij een stortplaats uitgevoerd ter controle of er inderdaad geen verspreiding naar het grondwater plaats vindt. Ook speelt mee dat diverse stortlocaties in Drunen, waar vormzand terecht is gekomen inmiddels bebouwd, verhard of van een leeflaag voorzien zijn, waardoor het directe contact met de verontreinigende stoffen niet meer mogelijk is. De wens van de gemeente is om te komen tot een gebiedspecifieke oplossing voor het vormzand. Gebiedsgericht beleid met eigen normen voor de gebieden waar het vormzand voorkomt, zou een oplossing kunnen bieden. Het Besluit Bodemkwaliteit biedt namelijk de mogelijkheid om Lokale Maximale Waarden vast te stellen tussen de Achtergrondwaarde en het Saneringscriterium 4. doel Van ad hoc aanpak vormzand naar een gebiedsgerichte aanpak op basis van het gebiedspecifieke kader uit het Besluit bodemkwaliteit. activiteiten - Nadere analyse concentraties koper en zink en toetsing aan (toekomstige) gebruiksfuncties met risicotoolbox; - Indien nodig gebiedspecifieke normen (Lokale Maximale Waarden) vaststellen om hergebruik van vormzand mogelijk te maken. 3 De uitgevoerde onderzoeken zijn: - Nader bodemonderzoek, DHV, maart 1998; - Monitoring Groenewoud II te Drunen, Tauw, november 1994; - AROS fase 1 t/m 4, Voormalige stortplaats Groenewoud gemeente Drunen, afdeklaag en grondwater, IWACO, november 1997; - Grondwateronderzoek industrieterrein Groenewoud Drunen, Bakker, augustus Onder voorwaarden mogen ook Lokale Waarden worden vastgesteld boven de Interventiewaarde. 14

18 Gebiedspecifiek beleid voor metalen in het grondwater In sommige bodemonderzoeken blijkt dat er op diverse plekken in Heusden verhoogde gehalten aan metalen worden aangetroffen, zonder dat daar een oorzaak (puntbron) voor is aan te wijzen. Vanwege deze verhoogde gehalten voldoet het grondwater niet altijd aan de normen en zouden in sommige situaties bepaalde beheers- of saneringsmaatregelen genomen moeten worden. Omdat niet duidelijk is wat de verontreinigingsbron is, zijn deze gehalten eigenlijk te beschouwen als een soort achtergrondwaarden. Onder het nieuwe Besluit bodemkwaliteit zal getoetst moeten worden of deze verhoogde gehalten risico s opleveren voor mensen, ecosystemen of op verspreiding. Voorgesteld wordt om tot een pragmatische oplossing te komen voor het verschijnsel van zware metalen in het grondwater door te onderzoeken welke mogelijkheden het nieuwe beleid hiervoor biedt. doel De doelstelling is acceptatie van de verhoogde achtergrondgehalten in het grondwater indien geen duidelijke puntbron is aan te wijzen. Bij ingrepen in of gebruik van het grondwater kunnen de verhoogde gehalten als achtergrondwaarden worden gezien. activiteiten - Toetsen verhoogde gehaltes op basis van nieuwe normen (met risicotoolbox). - Uitwerken beheersaanpak grondwater met gebiedsgerichte normen (Lokale Maximale Waarden) die past binnen het nieuwe beleidskader Overige onderwerpen Onderzoek bodemkwaliteit volkstuinen Volkstuinen zijn te beschouwen als een gevoelige functie, omdat mensen graag groente telen in hun volkstuin en dit vervolgens opeten. Via de groenten kunnen verontreinigende stoffen worden opgenomen in het lichaam en eventueel gezondheidsrisico s met zich mee brengen. Daarom is in de Wet op de openluchtrecreatie de verplichting opgenomen om bij de aanleg van grotere volkstuincomplexen (> m 2 ) bodemonderzoek uit te voeren en te beoordelen of de bodemkwaliteit geschikt is voor de teelt van consumptiegewassen. Bij de aanleg van kleine volkstuinen en bij bestaande volkstuinen is deze wettelijke verplichting er niet. De gemeente kan echter wel verantwoordelijkheid nemen door informatie te verstrekken aan de burger over de bodemkwaliteit van de volkstuinen en over de mogelijke beperkingen die deze oplegt aan het gebruik van de bodem. Daartoe kan bijvoorbeeld in de toelichting van de bodemkwaliteitskaart per kwaliteitszone worden aangegeven in hoeverre beperkingen bestaan met betrekking tot het telen van consumptiegewassen voor eigen gebruik. In Heusden is geen structureel onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit van de volkstuinen. Op dit moment bestaat de wens om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de volkstuinen om deze informatie vervolgens te kunnen verspreiden onder de eigenaren en gebruikers van de volkstuinen doel Structureel inzicht verwerven in de kwaliteit van de volkstuinen in de gemeente Heusden door het uitvoeren van bodemonderzoek activiteiten - Uitvoeren bodemonderzoek bestaande volkstuinen. - Bij aanleg nieuwe grote volkstuinen(complex) bodemonderzoek laten uitvoeren en beoordelen of locatie geschikt is voor gewasteelt. - Burgers actief informeren en voorlichten over bodemkwaliteit in volkstuinen. 15

19 Grondwaterstanden In het wetsvoorstel gemeentelijke watertaken 5 wordt de verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing geregeld. Hiermee kan de gemeente ook voorzieningen bekostigen voor hemelwaterafvoer en de aanpak van grondwaterproblemen in bebouwd gebied. Tevens krijgt de gemeente via een zorgplicht een formele rol toegekend in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Het gemeentelijke beleid hiervoor komt in de toekomst te staan in het huidige gemeentelijke rioleringsplan (GRP) dat hiertoe wettelijk een bredere grondslag krijgt. Het wetsvoorstel gaat uit van de verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor maatregelen op het eigen terrein. Indien in het bebouwd gebied sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming, dan krijgt de gemeente een zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente maatregelen moet nemen waarmee de problemen zoveel mogelijk voorkomen worden. Deze gemeentelijke zorgplicht geldt alleen als het gaat om maatregelen die doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of provincie behoren. Voor het uitvoeren van de gemeentelijke (grond)watertaak is een goed en toegankelijk grondwatermeetnet in het stedelijk gebied onontbeerlijk. doel Structureel inzicht verwerven in de grondwaterstanden in bebouwd gebied in de gemeente Heusden. activiteiten - Zorgen voor een goed en toegankelijk grondwatermeetnet in het stedelijk gebied (dit wordt in het waterplan uitgewerkt). 5 De volledige naam is Wet verankering en bekostigen gemeentelijke watertaken. 16

20 4. SAMENVATTING EN UITVOERINGSPROGRAMMA In onderstaande tabel zijn alle activiteiten die de gemeente de komende jaren uitvoert in het bodembeleid samengevat en uitgezet in de tijd. Indien het een doorlopende activiteit betreft zijn kruisjes gezet in alle kolommen. activiteiten ruimtelijke ordening Bij elk ruimtelijk ontwikkelingsproject overleg tussen de medewerker RO en de medewerker bodem om te beoordelen of en hoe het aspect bodem wordt meegenomen. Specifieke grondlaagtoets voor gemeente Heusden ontwikkelen. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling grondlaagtoets uitvoeren en resultaten hiervan opnemen in ruimtelijk plan. Opstellen checklist voor beoordeling bodemkwaliteit bij bestemmingsplannen (eventueel ook uit te breiden naar andere milieuonderwerpen). koude-warmte opslag Bij gemeentelijke (bouw)projecten nagaan of de voordelen van KWO (energiebesparing) opwegen tegen de nadelen (effecten grondwaterkwaliteit). Bij particuliere projecten collectieve KWO-systemen stimuleren door voorlichting hierover te geven. Het opzetten van gemeentelijk beleid hoe om te gaan met KWO binnen de gemeente Heusden. water en waterbodem Toepassen afkoppelbeleid zoals vastgelegd in de notitie Afkoppelen en in het waterplan. Bepalen k-waarde van de verschillende bodemtypen in Heusden als hulpmiddel om te bepalen waar bodeminfiltratie mogelijk is. Inventarisatie k-waarden opnemen als kaartlaag in BIS (of in het nieuwe informatiesysteem voor de omgevingsvergunning). Opstellen bodemfunctieklassenkaart om toepassing van baggerspecie van verschillende kwaliteiten (in generiek kader Besluit bodemkwaliteit) mogelijk te maken. Op basis van de bodemfunctieklassenkaart beoordelen of generiek kader voldoende mogelijkheden biedt voor toepassing grond en baggerspecie (indien nodig gebiedsgericht beleid opstellen). archeologie Bij elk nieuw bestemmingsplan checken op archeologie, minimaal via de CHW van de provincie. Resultaten archeologische (veld)onderzoeken, die worden uitgevoerd in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, opnemen in BIS (of in het nieuwe informatiesysteem voor de omgevingsvergunning). Besluit nemen over eventueel inhuren van archeologische expertise en ontwikkelen archeologiebeleid. bouwen Juridisch onderzoek (check jurisprudentie) of het mogelijk is om vrijstelling te verlenen van de bodemonderzoeksplicht als sprake is van een onverdachte locatie en/of al voldoende gegevens over de bodemkwaliteit beschikbaar zijn. Opstellen vragenformulier historisch onderzoek die door de aanvrager van een bouwvergunning wordt ingevuld en ingediend. 17

Bodembeheer: duurzaam in de breedte

Bodembeheer: duurzaam in de breedte Bodembeheer: duurzaam in de breedte Lokale / Regionale BodemAmbities Bodembeheer: moet je doen! Rob Lamers Uitvoeringsprogramma Bodembeleidsbrief Inhoud presentatie: Wat is de Routeplanner BodemAmbities?

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Actieve Inventarisatie Afronden asbestinventarisatie 2010 ISV-2 aanpak spoedlocaties spoedlocaties afronden Volledig overzicht van locaties

Nadere informatie

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland 1: Inleiding Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, de wijziging van een bestemming, bij gemeentelijke grondtransacties en civieltechnische werken

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Wierden

Bodemfunctiekaart Wierden Bodemfunctiekaart Wierden Gemeente Wierden Afdeling Grondgebied November 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Gebruik van de bodemfunctiekaart...5 2.1 Grondverzet...5 2.1.1 Toepassing functiekaart

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Hieronder staan veel gestelde vragen en antwoorden over bodemverontreiniging en spoedlocaties. Het gaat om algemene vragen en vragen over de specifieke Rotterdamse

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 30945 2500 GX Den Haag TCB S37(1998) Den Haag, 21 oktober 1998 Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen in tweevoud toezenden aan: Gedeputeerde

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Gemeenten Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Slochteren, Zuidhorn Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 13 maart 2012 Voorstel : Agendapunt :

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 13 maart 2012 Voorstel : Agendapunt : Raadsvoorstel Raadsvergadering : 13 maart 2012 Voorstel : 2012-016 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/44231 Documentnummer : 1894/2011/44598 Datum : 22 december 2011 Onderwerp Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen toevoegen aan uw zaak. 1a. Ligging

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken.

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken. RIS123701_10-JAN-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2003.909 I HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: artikel 5 van de Vrijstellingsregeling grondverzet; Besluit: de bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o.

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. Notitie Onderwerp Rand terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. 1. Inleiding Als gevolg van de brand bij Chemie-Pack is een omvangrijke grond- en grondwaterverontreiniging

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSPLAN. ONDERDEEL BODEM visiedocument. Terneuzen gaat een schone toekomst tegemoet Koning Willem III

MILIEUBELEIDSPLAN. ONDERDEEL BODEM visiedocument. Terneuzen gaat een schone toekomst tegemoet Koning Willem III MILIEUBELEIDSPLAN ONDERDEEL BODEM visiedocument Terneuzen gaat een schone toekomst tegemoet Koning Willem III Visie* De bodem van de gemeente Terneuzen is in 2030 van zodanige kwaliteit dat maximale mogelijkheden

Nadere informatie

Handreikingen bodem voor gemeenten

Handreikingen bodem voor gemeenten Handreikingen bodem voor gemeenten Bodemtoets bij bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor bouwen Datum 1 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Bodem+ Informatie Bibiane Blesing Telefoon 088 602

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen Omgaan met vrijkomende grond Notitie Gemeente Heumen Inhoud 1. Inleiding.... 3 2. Wettelijk kader... 4 2.1 Wet bodembescherming... 4 2.2 Actief bodembeheer.... 4 2.3 Bouwstoffenbesluit.... 5 2.4 Ministeriële

Nadere informatie

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE.

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Huidige situatie...3 1.3. Toekomstige situatie...4 1.4. Leeswijzer...4

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Provincie Noord-Brabant Eisen die door de Provincie Noord-Brabant gesteld worden aan Inhoud bodemonderzoeken bij

Nadere informatie

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST Nota bodemfunctieklassenkaart Maart 2013 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen... 3 II. Bodemfunctieklassenkaart... 3 III. Hergebruik van grond en grondverzet... 4 A. Voorbeelden

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Brede Afspraak Archeologie

Brede Afspraak Archeologie Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum Status 7 oktober 2016 definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, Nico Landsman Telefoon 088 7972502 Email

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen NOTITIE aan Gemeente Bunnik t.a.v. J. Neyssen kopie aan -- opsteller M. de Jong telefoon 088 02 25 111 datum 27 maart 2015 kenmerk Z-2014-07555/9131 doc.ref NOTITIE werkafspraken bodem onderwerp Werkafspraken

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Errata Velduitgave Bodem + 1 Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan 1. Worden gegevens aan een bestuursorgaan verstrekt ter

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage Pagina 1 van 11-19-04-2017 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave Inleiding Thorbeckestraat 88 Thorbeckestraat 80-82 Thorbeckestraat 84 Thorbeckestraat

Nadere informatie

Advies raadscommissie Grondgebied

Advies raadscommissie Grondgebied Advies raadscommissie Grondgebied Datum woensdag 30 november 2011 Registratienummer 11.026719 Onderwerp Vaststellen regionale bodemkwaliteitskaart en regionale bodembeheernota Korte weergave van de discussie:

Nadere informatie

PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE

PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE 09 december 2015 Rapport Titel : Project Tijdelijke opslag Oud Alblas Datum : 09 december 2015 Projectnummer : ENT2015.021 Kenmerk rapportage

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 6 april 2011 Status Definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 6 april 2011 Status Definitief 3 Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 6 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat DI-IMG Informatie Contractenbuffet IMG, N. Landsman Telefoon 088 7972502 Fax contractmanagement.img@rws.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer

Raadsvoorstel. Onderwerp Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Raadsvoorstel Vergadering : 25 september 2012 Voorstelnummer : 09.07 Registratienummer : 12.013162 Portefeuillehouder : N. Wiendels Afdeling : RO en Milieu Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 31 juli 2012,

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Post UIT - 32630 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Post UIT - 32630 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Feitenrelaas behorend bij schrijven d.d. 20 maart 2017, kenmerk ZA.17-43542/DU.17-32630

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Herinrichten diepe plassen

Herinrichten diepe plassen Herinrichten diepe plassen Verantwoord hergebruik is mogelijk 13 april 2011 Tommy Bolleboom, Bodem+ Inhoud Handreiking in notendop Focus op RWS Implementatie tot nu toe 2 Kader handreiking Wat is een diepe

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G DP/310-2014 Burgemeester en Wethouders hebben op 25 september 2014 van J de Vos, Bij de Leijwei 36, 8412 SH HOORNSTERZWAAG, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Raadsvergadering, 31 januari 2012. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Nota bodembeheer De Kamp

Raadsvergadering, 31 januari 2012. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Nota bodembeheer De Kamp Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Nota bodembeheer De Kamp Nr.: 482 Agendapunt: 9 Datum: 10 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma: Woonomgeving Portefeuillehouder: Robbert

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER 1. INLEIDING In het POL 2006 is vastgelegd dat de Provincie Limburg warmte en koude opslag (WKO) actief zal stimuleren, rekening houdend met de belangen van grondwaterkwaliteit en grondwateronttrekkingen.

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Rijkswaterstaat Waterdienst 9 juli 2009 Definitief 9T4259 Boschveldweg 21 Postbus 525 5201 AM 's-hertogenbosch +31 (0)73 687 41 11 Telefoon

Nadere informatie

OPINIERONDE 8 maart Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant.

OPINIERONDE 8 maart Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant. Aan de Raad Made, 6 december 2011 OPINIERONDE 8 maart 2012 Agendapuntnummer: 8 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant.

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant. Zandwinputten Een overzicht Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni 2009 Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten John Maaskant Ministerie van Verkeer & Waterstaat Marc Pruijn Ministerie van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Lokaal bodemnormen stellen op basis van risico s en bodemfunctie

Lokaal bodemnormen stellen op basis van risico s en bodemfunctie Onderbouwing van de nieuwe Maximale Waarden voor het toepassen van grond en bagger als basis voor Lokale Maximale Waarden Lokaal bodemnormen stellen op basis van risico s en bodemfunctie Met de komst van

Nadere informatie

PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem. Michiel Gadella Rijkswaterstaat/Bodem+

PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem. Michiel Gadella Rijkswaterstaat/Bodem+ PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem Michiel Gadella /Bodem+ 8-3-2017 Onderwerpen Vormgeving Verhouding Aanvullingswet en Besluit tot Ow Materieel/inhoud Het bodemperspectief Historische verontreinigingen

Nadere informatie

Omgevingswet en aanvullingswet Bodem

Omgevingswet en aanvullingswet Bodem Omgevingswet en aanvullingswet Bodem Marcel Cassee /Bodem+ Platform Informatiebeheer 21 maart 2017 Onderwerpen Vormgeving Verhouding Aanvullingswet en Besluit tot Ow Materieel/inhoud Het bodemperspectief

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA A 6 10/1028. Raad. Onderwerp: Vaststellen Visie op bodemkwaliteit 2012

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA A 6 10/1028. Raad. Onderwerp: Vaststellen Visie op bodemkwaliteit 2012 svoorstel jaar 2012 RA12.0123 A 6 10/1028 Onderwerp: Vaststellen Visie op bodemkwaliteit 2012 Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Afdeling BNR Team Ruimtelijk beleid W. Bijsterbosch, telefoon (14 05

Nadere informatie

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant HARDCOVER VOORKANT Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant Bernheze Boxmeer Boxtel Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Uden Veghel Landerd Bodembeheer Regio NO-Brabant

Nadere informatie

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems De Waterwet en waterbodems De Waterwet en waterbodems Waterbodembeheer Waterbodembeheer onderdeel onderdeel watersysteembeheer watersysteembeheer Een nieuwe, integrale Een nieuwe, integrale Waterwet Waterwet

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Programma uur: Ontvangst

Programma uur: Ontvangst Informatie-uitwisseling Besluit bodemkwaliteit December 2009 Hardenberg/Zwolle Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door de voorzitter 19.40 uur: Wat is het Besluit bodemkwaliteit? 20.00 uur:

Nadere informatie

Maastricht. Telefoonnummer:

Maastricht. Telefoonnummer: Raadsvergadering 16 mei 2017 Volgnummer 18-2017 Onderwerp Programmanummer Maastricht 14 Natuur, milieu, water en afval Registratienummer 2017.09540 Collegevergadering 28-03-2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie