ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest."

Transcriptie

1 _No 7_0 -- T,_E_R_D_A G 10_,_M_E l_91_3_, e i ouran Weekblad, voor eiland l:jrk Dit blad verschijnt s Zaterdags Pri d d v per ne maan 85 cts, franco per post 40 cts, bij vooruitbetalg E abonnemt voor Buitland kost bij toezdg van bedrag f 080 per 3 mnd try ordt er over gedponeerd dan belo kost f 1- per 3 mnd J\dres eccr Redactie \dmlstratie : BUREAU VAN DE URKER COURANT TE URK Telefoon No 4 verheerlijkt Chrtus Als nu Apostel zegt dat geloovig vn Efeze Chrtus met n H e g Ge est ver zeg e 1d zijn, da wil hij daarme aangev, dat Efeze 1 : l3b welk gij Heilige Geest hun gegev als e waarook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzeborg, als e waarmerk, als -- gelijk geld geworn met n Heilig Geest volg vers overduilijk zegt - e r belofte onrpand van hunne erf De Heilige On k terfeest feest voor Geest n geloovig geschonk Nieuwte tamtehe Kerk, waar zij wergeboorte vernieuwg shart gell:chtedls geviert van uitstortg s To hebb ze maar niet ontvang Heilig Ge tes n Pksterdag te k r ach t d a cl i g e w e r k g s GeesJeruzalem, S weer daar Heeft dit heug- tes, maar n per s 0 0 n s Heilig luk feest voor kr r wereld Geestes zelf; di Geest die n Pkwe!g aantrekkelijkheid, omdat zj er ioo sterdag persconlijk gemete koweimg, Ja mets van verstaan, voor Gods m won die zich nog telks geeft volk, voor Chrtus gemete van aan e iegelijk, di Hij Chrtus zeer groote beteek Het feest lijft, De Heilige Geest verzegeld persoonbij Utnemdheid n uitstortg s lijk gawerk van Chrtus HeiigeD:Geestes ligt geboorte uur r zelf dan waarmerk waarborg, Chrtelijke Kerk To S Nieuwtes- verzekerg van verlossg die door tamtche Kerk los geworn van Chrtus verkreg Kan er dus beter Oudtestamtche omwdsel beeft waarmerk, veilier waarborg zijn dan die Geesl, die van Chrtus gegev ze e zelfstandige levspositie gekreg werk van Chrtus zeker toepast tot hier aar Chrtus, haar verhoog Kong heeft haar geschonk n Heili- volle verlossg es verkreg zal zijn? g Geest als Zijn plaatsvervanger En Wie di Heilig Geest bezit kmerk van Zijne persoonlijke werkg die plaatsvervanger van Chrtus nu neemt alle weldan die Kerk van Chrtus zich omdraagt behoeft niet één oogblik te twijfel aan Chrtus niet toe te behoobehoeft, uit haar Hoofd Heere past r Die e verzegel met n Heize toe bet midn r gemete, waar Hij woont Chrtus heeft van di Geest lig Geest Die Heilige Geest heet hier nu: Heigetuigd: nhij zal uit mijne nem lige Geest r be lof t e Waarom? zal verkondig E van die weldan nu bespreekt Omdat Hij beloof Geest, Geest Apostel bovgoemn tekst Hij door profet reeds toegezegd aan Zijn beeft bet over verzegelg met n gee telijk srael, Geest, bi w licht geloovig s Ountestamts ook Heilig Geest r belofte Laat ons zijne woorn es ev na- alree hebb geleefd geloofd Of was t bun tot troost niet voorgehoun: gaan ons Pksterfeest ter harte Vreest niet, 0 Jacob, mijn knecht, gij nem n welk gij ook, nadat gij geloofd Jeschurun, di k uitverkor heb Want hebt, zijt verzegeld geworn met n k zal water giet dorstig stroom droge k zal Mtjn Geest Heilig Geest r belofte n welk j ook Er hielge uw zaad giet mijn zeg uw nakomelg En zij zull uitspruit twijfel mogelijk of met uitdrukkg: wel k t Apostel Paulus tussch gras, als wilg aan Chrtus terug, laatst van roor- waterbek, Deze zal- zegg: ik b s Heer, die zal zich noem met gaan vers goemd n C h r i s t u s dus zijn geloovig n naam van Jacob; ge zal met verzegeld Wie Chrtus gezet door zijne hand schrijv: ik b s Heer zich toem met n naam van s gawerkg ds Heilig eestes, rael Zoo was die Geest beloofd aan wie el beeft aan Zijne zo-verdt, geestelijk zaad r belofte, zoo kwam aan kru van Golgotha volbracht, heeft gemeschap aan Chrtus eeft die Geest volheid s ttids uit Hem Zonr Chrtus kan Heilige geestelijk zaad r belofte En zoo z nu geloovig verzegeld met n HeiGeest nooit iets zaligmakds uitwerk hart van Gods volk Het S lig Geest r belofte Evm dus als blijft steeds C h r t u d i e n g e- Chrtus krachts Oudtestamtche bek r u i s t, waarbe HJ gelo>vlge lofte e vreem was beelg moet he le, of wilt ge, Ut wi HJ s Nieuw Verbonds, evm weldan moet toepass Zonr Chr- Heilige Geest e vreem n Pktus heeft Heilige Geest ge werk sterdag Bij Heilige Geest r be- lofte gemete er ook ge ware troost Maar dan ook leidt die Heilige Geest, voor t volk van God De Heilige Geest sds lang niet meer - om hem s rsorgs uit veer te krijg Meestal moest lampetkan er aan te pas kom of e natte spons dan had nog heel wat voet aar, voor hij zich behoorlijk gewassch gekleed had Het gevolg hiervan was, dat hij school Hans Karel war broers Hans was vijfti Karel elf jaar oud; maar gewoonlijk te laat kwam Zjn les k niet alle omdat Hans our was werd hij zeln zijn boek zag er erbarhij ngroote Hans goemd : hij was en melijk uit t Was natuurlijk zn gewoonte flk geschot, stevige Jong met dik- bi leer ellebog geleund, ke roo wang e paar vut van ge boek teg zijn gelaat te heb ik jou daar, zooals Karel, die er houn; als blan dan zoo dicht meer dan es kn mee gemaakt had, bij zijn mond kwam, kon hti ma:ar gewoon was te zegg Deze geleek wel niet lat, er als 111 gedacht hoekjes af te bijt weg te spuw bij Hans e kleduimpje; zoo tger n lez, rek aardrijkskun was was hij hi e rechte sukkel zijn schrift werd Tocb zat ze zelf klasse r dorpsschool zelfs was Karel n gloot door zijn onrwl;lzer met n met zeer vlein naam van hanepot betiteld Hans heel wat vooruit Hoe dat kwam? Wel, Hans was niet e van vlugst Hij wil evoudig niet zijn et do nk kan niet was zijn leuze, maal JUS- haal zich daardoor met welmg straf ter was geweest, als hij gezegd had : n hals zoowel van zijn var als van n onrwijzer t Maakte hem nk W i1 niet echter niet beter, veel eer onverschillie-er ; nk kan n iet, zegt trage, want stond bij hem vast, dat hij alen d a a rom kan hij niet: tijd onrechtvaardig gestraft werd D t s alles hem verdriet, meester, zei hij, had e pik hem; hlj k kan n iet zegt trage, kon nu emaal ge goed do var En d a ar om kan hij niet Vroeg groot, laat wijs, was Zijnvar hield veel meer van Karel dalf van hem gewoon te zegg; want hij zag hoe Zijn n dit laatste had hij nu wel net heelezoon wel toam gr te lichaams- maal mgezi, maar, was dan met eig schuld? kracht, maar niet, Hans bad zijn Karel was vlijtig gewillig, al was hlj e hekel aan leer :r van et, ge brave Hdrik, zooals Hans hem drk, spel sl J rld bij bjster veel t Was dan ook eele toer voor uit afgunst noem; hi was ook wel ens huhoudster, oer leef onusd, net zoo oed als anre Jon- \Joor Jeugd Groote Hans klee Karel, Prijs r Adverttiën: van 1-5 regels 30 cts, elke regel meer 3 cts 3 maal plaatsg wordt slechts 2 maal berekd Adverttiën abonnemt belangrijke prijsvermrg Stukk voor Redactie bestemd moet uiterlijk Dsdag aan bureau te Urk zijn Enkele nummers à 5 cts bij G SNOEK te UBJC, met wi persoonlijk schriftelijk kan worn onrhanld orer plaats van Adverttiën nem van Abonnemt \7erzegeld met n Heilig Geest -2e J_8a_rg8_ng 1 emaal aan Gods volk geschonk, b,i bel 0 f t e Hij past belofte, d i n beloo Chrtus met al zijn heil tpe, zelf dan onrpand van alle weldaad die Chrtus geschonk n Chrtus zijn alle beloft Gods ja m, - zeker dus, Heilige Geest S daarvan waarborg Dat nu d e ver zeg e i n g met n Hei i g G e est Voorwaar, e heerlijke wetschap voor, al Gods rechte volk, die nerlijk ervar, di Geest te bezitt Maar hoe gaat dat nu toe, hoe krijg we nu kn aan die zegrijke zaak, verzegelg met n Heilig Geest r beloft Wel, Apostel voegt hier zoo kmerkd tussch: Jna dat gij ge100 f d heb t De bedoelg hier niet, oorspronkelijke woord geeft dat ook t duilijkste aan, - dat er e zekere tijd zou verlo tussch begiftigg met recht geloof, of ook eerste barg werkzaamheid s zaligmakn geloofs, verzegelg met n Heilig Geest Maar hier wordt evoudig aangegev or, waar ze twee heilsweldan tot elkanr staan, Kan t go z worn gezegd, dat we n Heilig Geest ontvang vóór pet geloof, il Hi t immers die ons t geloof onze hart werkt, nochtans ter anrer zij waar, dat wi toch eiglijk n Heilig Geest ontvang dóór geloof Door werkzaamh s geloofs wordt t eerst HS baar dat we n Heilig Geest bdllttel1 door datzelf geloof giet we ook verzegelg met n Heilig Geest De Heere Jezus zelf heeft ze waarheid verklaard Joh 7: 38, 39 Die Migelooft, gelijkerwijs Schrift zegt, stroom s levn waters zull uit zijn bnste vloei En dit zei Hij van n Geest nwelke ontvang zoun die Hem geloov ; want Heilige Geest was nog niet, overmits Chrtus nog niet was verheerlijkt Niet zonr geloof, niet buit geloof om, all e d 0 0 r gel 0 0 f, maar dan ook gew zeker, ontvang wij zekerheid van verzegelg met n Heilig Geest r belofte Wie dus gelooft Chrtus, wie Hem kt als Heiland Zaligmaker, wie anker s vertrouws hem mag vastlegg, mag niet twijfel aan verzegelg met n Heilig Geest Dat geloof geeft waarborg van n Geest ontvang te hebb, Heilige Geest verzekerg, onrpand onzer erf En al mag dat voor elk geloovige, nog niet zoon zekere zaak zijn, als wi echter t geloof n\ weg r midl zoek te versterk, dan zal Geest Gods hoe langer zoo meer met onz geest getuig, dat wij -_ kr Gods zijn Ook dit Pksterfeest zal er allerwege weer van die weldan Gods s Geestes getuigd worn Wat ZQU : e rijke Pksterzeg zijn als ook wij dan zegg konn: ook ik b e verzegel met n Heilig Geest r belofte Tracht zoo Pksterfeest te vier v d V *** De Meiboom kap \ Dr Kuyper heeft gewoonte, n groet landdag van antirev Partij, die n regel om vier jaar gehoun wordt, e revoerg uit te sprek, waar bij dan e overzicht geeft van n stand van zak politiek gebied terwijl hij mete lijn uitstippelt, waarlangs partij volg jar heeft te lo om te kom, waar ze zijn wil Zoo gg ook laatst gehoun putatvergarg Ditmaal groepeer taltvolle Staataman-theoloog zijne gedacht om beeld van Meiboom kap e oud gebruik uit vroegere bouwwereld Wij gaan er niet toe over, om n houd van ze keurige re me te el Dat zou toch stukwerk blijv We wekk liever onze lezers, om ze voor n luttel prijs van e kwartje eigdom te nem Niemand zal van zijn ko herouw hebb Kok te Kamp uitgever gs, vars straf ontgg hij dan evm als Hans Toch had var van hem veel pleizier Moeite kost war aan hem niet vergeefsch besteed k kan wel, zegt vlugge, En d a a rom kan hi wel Het leer hem spel k kan we l, zegt vlugge, En d á á l 0 m kan hij wel Karel zou eig be leer staan; el kon e man uit hem groei Wat moest er echter worn van zulk e lui groot Hans? Weldra was Karel school volleerd daar Hans dit toch wel nooit worn zou, besloot var, dat ze haar gelijktijdig zoun verlat Wat wil jelui worn, jongs? vroeg hij zeker dag Officier, var, officier riep Karel e stapte zoo parmantig rond, als droeg hj reeds e chaco met pluim Ho, ho, vtje, lachte var, met hand wk, wat lager b grond Dk er om dat je vars beurs ge knazak En ji, Hans? sprak hij met e e111stig blik tot zijn oudst zoon Hans zweeg zag droomerig voor zich he Nu? drong var aan er kwam e trek van mnoeg zijn gelaat,,,k Weet niet, was antwoord, vergezeld van e onverschillig schourhal Dan zal i k wet, sprak var strg Je bt groot stevig: je wordt smid Der jongelg sieraad hunne kracht Met evveel warmte bevel wij lezg aan van revoerg, die Dr Kuyper eige dag later gehoun heeft feestelijke bijekomst van n Bond van Jongelgsverpigg Ger Grondslag die sgelijks door Kok te Kamp voor e kwartje verkrijgbaar,ia gesteld Ze heeft tot titel: Der jongelg sieraad hunne kracht Nooit te vor beteekia van dit bijbelwoord helrr uitegezet Ge jongelg van Chrtelijk huize verzuime, om dit werkje te ko te lez ere jonge man zal betrachtg van n rijkdom V8l wk less, die er geslot ligg, er naar ziel lichaam wel bij var, Hm, smid! Je zit altijd roet roest, brom Hans, Molaar dan lachte Karel,Dan beu je altijd wit Houd Je mond 1 riep Hans boos zwaai met zijn arm, als wil hij zijn kracht wel es beproev zijn jonge r broer Ge ruzie, jongs, beval var i,gaat je huwerk mak Spoedig brak d1ig aan, waar broers school verliet Daar er voor Karel omgevg ge gelegheid bestond om zich verr te bekwam, werd hij naar stad ter school gezonn, totdat hij n verecht leeftijd zou bereikt hebb om te worn aangom als leerlg r Militaire acamie Hans kwam bij n smid dorp [eer i maar als var van Hans niet e zeer goe kn van n smid was geweest, dan had ze hem zeker al heel gauw weggezonn Uit achtg voor zijn var ed hij dit nu niet n eerste dag gg tamelijk goed, want var had hem vooraf duchtig les gelez j maar spoedig had ze al weer haar uitwerkg verlor Hoeveel verdriet ed hij hier-: door nieuw zijn var aan, hoe 19root kwaad oog van Hem, Die gezegd heeft: E e r t Uwe n Vad ere n Uwe Moe r Hans betrachtte dit gebod niet

2 , gaan geblek, dat leug e ont- zett macht uitoeft onze kopvoedg Onrwijs i r Vele voorbeeln bracht we bi De School \7111 Midl tot verbeterg gav we aan hand Duilijk aan licht getr, hoe elk msch van nature geklui terd ligt boei van n var r leug dat hier aar ge mle,l aan te wijz, afdo tot bestnjdmg, veel mr wegnemmg van kwaad Wel z we geroep tot gebed voor met onze kr, Nimmer mag worn nagelat leug ek vorm ons kroost te verman te bestraff Onhoulijk dit die strijd gestr, Door steeds waarheid te sprek eerlijkl1eid te betract moete we onze kr e krachtlg steun bi dit terre van n geestelijk strijd Ons voorbeeld moet ze sterk bemoedig Daar hebb ze groote behoefte aan, zwak als ze zijn zoo licht te verle Maar boval behoor we onze kr met verstand, dus echt krlijke wijze, te von met d e waa:r heid bi uitnemdhed, met G,ods onfeilbaar Woord Want gescllleddls zich zelf hoe leerzaam nuttig ook, geeft ons nog niet gepaste stof om waarheid te toon leug te do verafschuw, wijl we motiev tot meeste hanlg r htorche person niet jut kn Maar Gods Woord zeeft ons van elk feit aanleidg, n houd gevolg naar waarheid te kn Hier S mtast niet mogelijk En daarom zal er onr s Heer zeg heilzame kracht van uitgaan voor onze kr, n - dikke darm vdt m Lieber- 1 kühnsehe klier, die verrew g be- langrijkste el van darmsap leveron De hoeveelheid hiervan tamelijk groot, uit e klem darmstuk S tot 170 embper 24 uur verkreg, Zooals we r eds zag werkt darmsap evals speeksel, maar mre mate, zetmeel Daarteg werkt sterker anre koolhydrat, welke druivsuiker veranrd worn, De rietsuiker splitst druivsuiker vruchtsmker (levulose) Het darmsap oeft ge vloed uit eiwitstoff als zoodanig maar wel hare spjitsgsproduct (albumose pepton), welke nog verr doet uite vall, Op vett heeft ee emulsie veroorzak ee splits werkg De veranrg, die voedsel zijn weg vanaf mond tot n dikk darm heeft onrgaan, zijn afhankelijk, zooals we zag, van ee zg fermt werkg, behal ve ze nu komt er n darm nog bi zg gtgs- rottgsproces, dat zich af peelt onr n mvloed van lage organm, die m splijtzwamm noemt Deze zwamm kom met got spiz drank spijsverterg kanaal, met gtg gaat gepaard ee gasontwikkelg, aan luchtbell, met voed el gom, wordt zuur tof spoedig door d darm ontnom, terwijl darm wand daarvoor koolzuur afgeeft Voor lev zijn ze splitzwamm noodig, althans van groote nut]: ontwikkelg gg bij dier waar m zwamm kun tmatig buit n lichaam hield veel trager meer onvolkom De meest n darm voorkom zwam bacterium coli commune, bovdi anr, welker be taan vooral van soort van gom voedsel afhant Het doel van ze bacteriën n darm plitsg v rterg daarme ze chiktheid om gere orbeerd te worn, te verhoog n, De vett worn door gi tg gesplitst vetzur glycere, koolhydrat worn ver chil erganiche zur koolzuur alcohol veranrd; dit ge chiedt hoofdzakelijk dunne darm, De eiwit toff worn bijna uitsluitd dikke darm verand rd wel geheel anre wijze al do r fermtwerkg ; van rottg pr duot worn niet alle v rmeld : dol katol, als voornaam te n hoofdzaak worn n dikk darm vloei toff gom du wordt daar oor pronkelijk dun waterige mam er gedikt va ter, n onr te el van n dikk darm neemt ma a reuk van ontlastg aan, terwijl kleur hiervan afhankelijk van got voedsel n n darm zelve voed el di toestand gebracht, dat bet lichaam kan worn gom, hiertoe moet du door maag darm wand he Het grootste pervlak tot name wordt door n dunn darm geleverd die methare talrijke plooi migvuldige dicht na t elkaar geleg vlokk, e buitgei one vergrootg van pervlakte levert, De vloetof met geloste voedg toff lekt als door e filter door wand he wordt vat g nom Verr gehoorzaamt maag darmwand aan algemee natuurkundige wett: wanneer twee vloei toff do r e vlies van elkaar ge che zijn hangt af van aard van vlie of dit ev goed lo g midl (water) als gelo te tof doorlaat (diffu i) of dat alle water doorlaat geloste stof laat terugblijv (0 mo ), nu alles met ze drie verrichtg n nog doorlat van toff door maag n darmwand niet verklaard, nog zal wel e rol gespeeld worn door lev v rrichtg van bekleedgsceller, die wij nog met kunn verklar, Wij worn hiertoe gebracht door ver chill waarnemg, waarbij ble k hoe ver chilld bijv doortr van vocht geschiedt bij dier honger toestand bij verzadig ngezonn Meelg ER S E leerlg komt geregeld te laat school Gewoonlijk zijn werkzaamh reeds aangevang We wet wel, wat daarvan r zijn Op weg,, naar school ziet e kd alles e nog wat, al nog zoo onbeduln, kalm blijft staan kijk Of S verdiept spel vergeet daardoor school Ook dral veel kr Drteld lo ze langs sraat plaats van zich te haast En Zie,:11sze bij school kom, merk z tot hun schrik dat ze te laat zljn, Ze tikk aan met klpd hart Ze wet ; er zal e onrzoek worn gesteld, worn gesteld, want er kan school ge wanor geduld worn En wat blijkt nu? Allerlei leugs worn verznn, om althans straf te ontgaan M heeft bel niet gehoord M moest zijn boterham nog gebruik M werd zoo laat uitgestuurd om nog e boodschap te do :M werd door grootere jongs teggehoun En zonr nu te bewer, dat dit ge kele maal Maagpoer van Apotheker Boom Prijs p dooa t 0,75 Astlunapoer v, Apotheker Boom, Prijs p, doos f 0,65 zou voorkom, zijn ze verklarg Hoofdpijnpastilles van Apotheker Boom, Prijs per gewoonlijk uit n duim gezog M flacon f 0,80 liegt M werpt schuld anr, Ka koortsd rp van Apotbeker Boom Prija per En niet altijd kan onrwijzer met flacon f 000 zekerheid uitmak, of er waarheid dan Laxeerpill van Apotheker Boom, Prijs per doo f 0,25 f 0,50 wel leug wordt gesprok Waar rtaalpastilles van Apotheker Boom Prij per tlanon elijke toestann veelvuldig voorkom, f 120 f 2,- 1S dit e krachtig getuig teg Roestsiro van A potbeker Boom, Prijs p, ûaeon f 0,70 wijze van voedg hu Het blijkt Aambeionzalf van Apotheker Boom, frijs P: potje f 060, er uit, dat m m vele gezldn niet Deze geesmidl zijn ALLEEN EURf met n zoo nauwkeurig met or neemt T, naam Boom, zijn verkrijgbaar meeste ApotheDoor hugez orlijk te richk Drog twmkels Waar niet Verkrijgbaar wordt t, voorkomt m vele leugs bij bet verlang, na ontvangst van bedrag, met nrwk Geeskundig gebied hoogiog van 10 ct, voor po tkost, franco toegezcuu kr mmers, als er ernstig rekemng door firma A, M Boom te Arnhem, wordt gehoun met aanvangsur van Vervolg, onrwijs, dat moet toch, dan zal commandant van Macedonië m s morgs zijn tijd niet verslap We keer than werom tot on onver lag laat telijk uit Jana gevluch ook zorg, dat er geregeld te e ure rwerp terug, vermeln nog ev, hoe te leger, bobb anige pann n middag geget wordt we be prok hebb, dat gal e r aue tilte geheel nieuw plan ontworp Erger nog wordt zaak, als m zjn belangrijkste stoff, die pij brij k heb n Groot Mogdh gekr verstok laat van onr- n dunn darm werk De gal, zegd, dat ik teg Griek che Paaschwijs, door ze thu te houn, als m di zij n darm wordtel 0 d, van fee t (27 A pril) koetari zou zijn, ik merkt, dat schooltijd aangebrok ee geelbrue kleur, welke kleur ver ze te laat zoun kom, Dan oorzaakt wordt door zg galkleur tof heb woord gehoun k heb gezegd, dat ik daar zou blijv, ik zal ook hier wordt er haastig e boodschap ver- Twee oort kom er voor biliwoord houn, M viert Paaschfeest zonn, dat kd ongesteld Dit rube biliverde (lsverrood iet om zich daarna te lat begrav gebeurt ook helaas wel, als m zijn k- vergro) Ze kunn uit elkanr ontr noodig met te hebb voor hui- zoo zegt Kong Nikita nu taan wer gebouwd worn, onkoetari i overgegev door Essad-passelijk aard Dat m die wijze zich r omstandigh van reductie dubbel vergrijpt aan zijn kroo t, behoeft ja aan Montegrijn i e Mon bijna ge betoog Allereerst - dat oxydatie tegrijn che tad geworn Behalve ze twee kleur toff kom ontzettd - leert m zijn kr ler uit chreeuw Mogd gal voor twee zur, zg galzulieg; want waarlijk, ze wet wel, h we gev U 48 ur tijd, r: glycocholzuur taurochelzuur i ze dat ze volstrekt niet ziek zijn En voorts worn lever uit eiwit gevormd of, n Wacht e beetje - brult Essad-pasja, berooft m h van onrwij, dat e anre toff, die io gal,vrdie ook niet bang i uitgevall nog voor h onmbaar Eu ook dit laatste kom, kunn zonr belang voor on bezit i van al z waps, zijn veld e zelijk vergrijp aan kr, onrwerp zijn buit be prekg blij bergge chut - nik b e gebor dat zich direct wreekt n gang van Albanee van hooge afkom t Albanië onrwijs hun verr lev v De hoeveelheid gal 24 uur door moet autonoom worn, goed, ik proclameest naelige gevolg met zich brgt, lever geproduceerd i niet gerg j hoewel meer mijzelf al Kong van nieuwe Er zijn veel ours, die niet zoo erg e ab oluut zekere bepalg van hoeautonome Albanië, onr suzereiteit van vn, dat kr es e kele veelheid zeer moeilijk, daar onr norn ultan, mijn vrid Djavid-Pasha,maal verzuim Wat zou dat nu hmale omstandigh e el van acal mijn Mi ter van Oorlog En nu r, zegt m dan Natuurlj;Jk ligt thans niet ons ge che gal direct darm wer liesr zoo vrilijk geweest zijn om plan, om bewijz bij te brg, dat zoo wordt gom dus buit be choukoetari bi Albanië te voeg, geef ik, wg moet blijv, kan m toch veilig al Kong van Albanië, koetari weer iets zeer naelig i ; dit h we later wel es breedvoerig te do Maar m aannem, dat e normaal ontwikkeld pre t aan mijn vrid Kong Nikita moest ge leug verzn, om onge- msch meer dan 700 cm,s per 24 uur En E ad-pasja houdt ook woord, Reeds i hij te alona aangekom; daar heeft oorloofd schoolverzuim, geoorloofd te do afscheidt Evals pankre vocht taat vorzijn Dat e zielemoord, gepleegd aan hij zich vereigd met geraal Djavidzijn lievelg Ne, dan zou rid- mg van gal onr bepaal vloepa ja zijn troep, e autonoom lijker zijn, rondweg te zegg:»k houd n i (1 voed el doet galvormg Albanit g proclame rd onr uzereiteit mijn kd thu wacht gevolg sterker worn, na vleeschname vooral van Turkije moedig af Dit zou natuurlijk wetsover- stroomt gal rijkelijk af; bloed UTegelijkertid heeft hij Griekland meetredg zijn, maar m bespaar zijn culatie: materiaal voor gal vormg geeeld, dat dit land gr krigt kroost voor e voedg leug wordt hoofdzakelijk door poortar gezud Albanië, die Gneksche regeng bedrog En hoe zal nu gedrag van leverd: 3, zuwstelselseloeft zootot nu toe te vergeef van Groote Moals bijna overal m chelijk lichaam zulke kr zijn tegover n onrgdh gew cht heeft ook hier zijn vloed uit, 4 neemt stof wijzer school tegover naast En kong Nikita? Die wil nu, spijt door lever tot los g gebrachte maatschappij? Mag m met recht van alle bedreigg, ja, mogelijk als e verwacht, dat ze prijs zull stell eer- roo bloedlichaampjes el aan vor g volz daarvan, met zijn geheele familie lijkheid onrechtheid? Ne) aller- mg van gal e chittern tocht houn SkoeWelk vloed nu oeft gal uit ergste mag gevreesd worn!ill zou tari Dasrvo r z te We te Boevoedg tot leugaar niet nog weg te verter pijz? dapest - waarom ju t Oostrijk s De vett worn door gal gebracht Zijn oneerlijkheid, diefstal rgelijke dat om te plag? - belangrijke kooverkeerdh? Wie onbeschaamd liegt, emulsie, d i uiterst klee vetbolp gedaan van equipages, kostbare paar toont daardoor ge ewet te hebb letjes gesplitst; om hierdoor per n, juweel, co tuulu, ho, voor oneerlijkheid; hij gevoelt niet n vlakte van vet sterk te ver ot Lijkt dit alle niet e sprookje uit dus werkg van stof die vet vreeseliik ernst r zon Wie n Midleeuw? Gaat wet e moet splits gunstiger te mak Op str\id teg zon aanbdt, bekampt b etje te ver? aldus emulsie gebrachte vet werkt Wordt vervolgd alle zonn, ge kele uitgezonrd; Ongetwijfeld toekomst p maar ook omekeerd: Als er één zon nu ee door pankreas gelever stof o g blik hoog t critiek Oostrijk laat zoo gemakkelijk mee door kan, dan ziet (steapse) splitst vetzur zich nog eg zs bedwang houn m er ge be ook meerre te glycere De glycere water door ovge macht, maar zjn gelosbaar kan aldus direct door te bedrijv Wat zijn pp laatste dag duid raakt uitgeput, maakt zih Toch mog we niet voorbij zi, dat er darm wand gom worn Ook aan t dans geweest n Balkan 1 gel ed om uitvoerg te gev aan zijd kr zijn, al kom ze uit e orlijk vetzur worn geschikt gemaakt om voornems, Het schijnt, dat talië Oosgez, waar m tevs krachtig strijd gom te worn, zulks door gal En nog S kerm niet over trijk wil help Zal 1913 toch nog e Wat heeft klee Montegro met voert teg elke zich bar zon, met behulp van darm pankreasvocht, bloedjaar worn? zijn 240 duizd woners alle Eureesche waardoor water losbaar wordt die toch blijk te durv te lieg, Niet Wij wet, dat er ze Balkan-cr Voorts werkt gal eigszs als e Mogdh, voornamelijk groote steeds gaat spreuk door: Zoo var, reeds e oogblik was, waar Oostrijk, e poets gebakk! speeksel zich bevnd fermt, zoo kd En dit ook wel te verkladreig tussch Rusland Oostrijk Hong Nikita wil nog liever afstand r Er z er, die verklar, dat e dat zetmeel glycoge suiker vertot e botsg te kom Die strijd zou o!l van n troon z landje lat anrt msch product van omstandigh, De gal onrsteunt werkg van lijv bl Servië, dan zich door Groote tot e wereldstrijd zijn geworn, maar Dit gaat natuurlijk niet Toch moet confertie te Lonn heeft hem wet worn toegestemd, dat omstandighe- pankreas, wekt werkg van Heer lat dg af te zi van z, te voorkom, onr leidg van Sir gehef Skoetari, Maar gedachtig aan n e onbedwgbar vloed t goe spier darmwand Edward Grey, n Engelseh Mter e mag e paard Als r r spijsverterg - spreekwoord: of t kwa n msch t algevan Buitlandsche Zak, heeft zij to stel, anr niet es over werk stoff e r vorige stukme dus ook kd t bij n vre van Eura bewaard schuttg kijk, dat spreekwoord zonr uitoef Daar ontkomt m jes darmsap goemd; hierover nog e Het broeit nu nieuw tussch Oost toepass Groote Mogdh korte uitezettg dan zull we es niet aan Ge product r omstandig rijk Rusland j zal bui voor twee h, maar wel beeld van omgevg zi waar dool al die vocht stof- sloeg hij stilte zijn slag maal voorbij drijv zonr los te barst? Door gebrek aan levsmidl zoo f veranr voor onrhoud msch 0, maakt zulk e Wel z,jn laatste bericht iets gun verschil met welke kameran e kd van lichaam geschikt gemaakte spijs heette - was Essad-pasha, com- stiger, on schijnt e lossg r Skoemandant van Skoetari, g noodzaakt te recht komt, Het darmsap e door dagelijks omgaat De meest zorgvuldige tari- kwestie tot ge verwikkelg mer zoo migvuldig darm voorko- vestg over te gev, docb, onr bedg voedg lijdt schipbreuk, als kr te zull le De houdg van KOOlng dat troep vr,i mocht aftrekke kwaad gezelsechap verkeer Het m klier gelever vloetof De Nikita kou bij slot van rekg voor n naar aangewez plaats metal hun wadunne darm heeft hoofdzaak zich kwa wil er zoo graag En zoo kan Eureesch vre ge gevaar leve gebeur, tot groot verdriet r ours, zelf staan klier Brunnersche klie- ps, hun veld- berggeschut, r, zoolan ambassaurs te Lonn En wat bl\ikt nu van achter? Kor, welker vocht ongeveer werkt als dat hunne kr groei tot aartsng Nikita, Esaad-pasja Djavid-pasja, maar e ezd blijv leugaars Het ons uit al voor- speeksel Buitlandsch Nieuws maar e daalrs cacao beter dan alle anre: FLCKS CtlCf\O allerbeste!

3 Ernstiger wordt evwel Älbaneesche De vscher J Kramer vg bewest kwestie door tr van n onver- Urk aan boord van UK 205 e postduif schrokk Es ad-pasha waarschijn die wellicht verr van hu was Op t liikheid groot dat militaire maatrs- zilver rgetje aan e poot stond gel van Oostrijk, voorbereid voor e merk FC BELGE De duif werd actie teg Montegro, t slotte noodig eerst Zeezicht, logemt van n zull blijk teg Albaneez zelf, heer H Romkes aan Westhav ver oorspronkeliike beschermelg van zorgd, maar later losgelat Oostrijk, voor wier autonomie monarchie nu al maann lang Eura ontrust Met e matig Zuidoostwd gelukte houdt n botter LE 69, sch N Poepjes niet, Dat zou zeker wel ironie r geschiebov n Oostdam te zeil Het vaarn zijn, als Oostrijk t slotte ge tuig verdaag Oostelijk havhoofd dwong zou worn gewaprhand stootte geducht ste tot er te tr teg Albaneez zelf, die hulp kwam t Sèhip werd van zun ge tegover begeerigs Serviërs vaarlijke plaats naar bn getrokk Montegrijn met zooveel volhardg Niettegstaan eige averij verliet verdig daarna hav, om nett zee te Albanië autonoom te mak was altijd brg bet doel van Oostrijk Voor fictie van e autonoom Albanië heeft honwar t laatst van April meeste rn millio uitgegev, zijn legers ansjovzouterij al ged nu ve half jaar lang onr wap ge scherij bnzee aanmerkelijk gn boun, geheele monarchie stiger geworn, werd, nog e driezwaarste oeconomche offers gelegd tal met zout aangevang, oa ook ween ziedaar, als beloong ziet nu r vlett boet (bergplaats van e Vorst n, troon, die e creatuur vlett) van n heer E Hak voort, waar van Montegro Servië eertijds ansjov werd gelegd Goed gedeze verrassg zeer zeker voor Oos- teld, dozijn nu vol trijk e hoogst onaangame, e met e erg bitter bijsmaakje! Wat we vreesn, werd bewáarheid Van talrijke Urker vschersvloot was slechts één aartuig UK 146 sch A Keuter, bij vlootrevue te Hoorn tegwoordig De dtknecht s Ko door ansjovdrukte wdstilte ngs Uit Engelsch van Uitvoer t kle Onr vele reihes bas t r e t ton door, zigers, die Urk bezoek voor hun zak, QUZNAN\jkerk, G F Can z,jn ook meermal hanlaars vee, bach 1913 die jonge lammer ko stall Callbach s Vereigg Chrtel Bi- nagaan Als weersgesteldheid niet te bliotheek beleeft reeds haar 16e levs- ongunstig, wordt vee Pksterjaar Wel e bewijs dat ze ons chr- week uitgeslag telijk volkslev go gang maakt De ijverige Uitgever stelt tel k jare elk De Zuirzee wordt doorkrud door belangstelld lid staat zich e flke, e span (2) kuil boot van Lemmer gelijke collectie chrtel lectuur te kun- Grong onr letters LE 93 LE n verschaff M behoeft daartoe lid 94 n rijke ansjovjar dat meer ger Ver te worn teg 5 gld contri- beurd, doch was dan niet van lang duur butie, m ontvangt jaarlijks voor meer door onvoldo vangst voor ooge dan es zooveel aan boek E zeer bedrijfskost Gter kwam ze geschikte gelegheid dus, zonrheid hav na e streek om Urk De vangst voor Chrtel Jongelgs- Jongedoch- was onbevredigd Uit vrees voor tersver, om bibliotheek met g?e verniel r tallooze staan et hebchrtel boek aan te vull uit te b vschers met ze kuilvscherf bre Wie nog ge lid van Call- niet veel bachs Vere Chrtel Bibliotheek roep we toe: profiteer toch van ze extra Wat ik zag hoor voorelige wijze, om u goe lectuur te verschaff Praat je over n vt, Bovgoemd boekje twee zh,i bij je of omtrt: dg van dit lo jaar, aan l Dat niet zeer parlemtair uitgedrukt, verzonn Het e bijzonr boeid maar niettem waar verhaal M leest met onvereld Spreek over iemand! nu niet kwan got van beg tot e De z persoon kwestie staat bek Engelsche schrijfster (ze kort ees bij u of ge ziet hem kort al gel overl) teekt ons hler nd stand passeer E zelf verschijnsel dtknecht s Konlng ed zich kortstondig na mnn vong gedtknecht s kongs zijn zij die schrijf voor Aan nt was met habun lev vraag kn: nheere, wat rgzeg niets te vang, (door onwilt Gij dat ik do zal; die hun lev diepe staan netjes langs n wal,) gev voor hun God Kong Deze ge- als om mijn bewerg te logstraff dachte werkt ze drieën uit: Het eerste trokk zegaars n volgn Maaneltje betitelt ze : getrouw klee dag last (10000-tall) harg n zehier wordt ons geteekd ee naar g Dat komt nog es zoon kel wereld arm gez, maar dat rijk was keer voor na n rustdag Al was God welks lev gg teere harg to slechts 40 à 50 c per tal, godzaligheid Welk e nge door Gods lange wacht vruchteloos werk, ga gebeilig verhoudg tussch werd eiger mate beloond, dat was al Fransome zijne uit lief God n haar veel meer dan sobere resultat van naast di vrouw Ally Hier k:j:n eerste ansjovvangst bij Urk mig gehuw man vrouw e lesje Wat we hoorn over trekk uit hal Nieuwediep gg onze verwachtg te bov Dan scst ze ons bet twee el- Onrvdg heeft ons vroeger steeds tje: ontrouw Hier wordt ons voorgesteld geleerd, dat gerucht sterk overdree rijke naar wereld, maar e arm v war, maar t bleek nu toch waar was God Wat echt karaktertiek, at te zijn Dag aan dag kreg we vangstecht getypeerd wordt ons die ongeukklge bericht n afslag te lez t Werd geteekd Hier zi we wat vloed je eerst gro geel voor oog van van goud zilver vermag, hoe groote getall En van di eerst voor lev r eeuwigheid e vloek ansjovreg kreg onze vschers slechts kan worn Me uit anre verhou- wat druppels t Was gerg, tot vch dg verhaal gemaakt, wordt verr bngetrokk De reepers dit elte terecht 0 n t rou w goemd, leg t bijltje er bij neer, ljeals Emlijk geeft ze r eltje : tijlijke omroeper Pereboom H\l reikte trouw groote Duilijk,:?rdt ons zijn bel aan n volger van ou Joehem hier voorgesteld wat e door lijn ge- over Er hadn zich kele perso heilig naastlief vermag aangemeld voor die klkdp, betrekkg Gelijk gezegd, zeer aantrekkewaarvan e paar, evals e nieuwe lijke lectuur Uitgever zorg me boot, moest proefstoom met e voor e goed gewaad Het boekje et omgang door t dorp, J Loosman vo: er keurig uit druk leestgemakkelijk, ed t best aan ech Dat hj Behalve grootere boek krijg l bl Jelle zijn werk nog overtreffe, r Ver ook nog klemere verhal, ZO? dat was al e beste g Groe boekjes door H, W S Ut Toch zijn alle veranrg nog ge bange dag, e verhaal uit Jaar 1813, verbetermg Daar heb je b v eondoor P A Sparburg Jr behoort ook tröle ansjov tot goem serie Het S e goed gewat e gedoe met die kerdraadbeschrev boekje, dat os aan bet zeer ge- werkg om ansjovankers, wat voor wichtige jaar 1813 hernert verzegel noodig Wat hebb we We kunn Callbachs Chr Bbliotheek daar Urk toch mee te mak, wij kn ge Spaansche vch, maar aan van harte aanbevel verkeer praktijk moest paal perk gesteld t komt meer voor, dat e goe voor e kwa l\jdt Ae beg moeilijk Met e go W,:ordt Vrijdag 2 zer behaal heer A goe doel, onvervalschte ansjovte Post, die zijn leidg grootels ge- lever zeker bereikt, hooger prjz noot van n heer R Jansma, hoofd r rijz t verschiet Eerlijk duurt School ons eiland, daarna hoog- langs], maar daar moet soms lang aange ste klasse r RijksNormaalschool te Enk- werkt worn, zooals aan e feestled, huiz heeft doorlo, onrwij- dat leerlg r drie hoogste klass leer voor n feest n nazozersacte exam te Haarlem mer ter hernerg aan 1813 ZooncanBij hun vlucht over Zuirzee bezi- tate heet, naar ik me, vsrecht g postduiv Urk niet zeln als ple- veel oefg kr, vooral kleterelaats n t gebouw van n geme- tjes zg hever hun eig untje, maar telijk vchafslag werd er e gevang, ook zij di Naar regel wett die gemerkt was No 2119 Rotterdam, De letters te zett, Bj n boekhour Koffeman vdt Met griffel p dièr e goe verzorg Boekaankondigg Plaatselijk Nieuws E dreumes van nauwelijks 6 jaar ver tel m\j evwel, dat hj ge griffel, noch mr e lei school gebruikte Ja, zoowaar, t gaat hier niets mr dan e aanvangsklasse van e Amsterdamsehe school, zoo es maar papier aan t schrijv Urk concurreert met n vast wal Waar blijv ze nu, die altoos Urk achteraan lat kom Daar kunn weér e migte luidjes, die naar ik hoor Pksterdag te Urk weer h door te brg, zich van overtuig De feestvreug zal er evals bj jeugd ook bi grooter wel kom Vreug kan anrs onverwachts angst vrees verkeer Dat onrvond e zoontje van Kl K Kramer bij n stoombootsteiger, to zijn pret aan boord door e ongewschte buitelg verstom Op e toegeworp haak kon bij zich bov water houn, tot m hem er uit kon help Van jong oud e groote afstand maar wij hebb ook nog krasse oudjes ons midn De 82 jarige Tromp Bakker zoo el m ons mee, s e t één dag nog zeer accuraat e 4 tal ansjovnett Burgerlijke Stand \7an Urk Bericht D abonnes dit Bd wordt beleefd verzoehtu veranrng van w plaats ook eu dre te gevelt, daar zulk adtratle zeer ver,makkeujktl expedtie van dit 81ad,bespoedl,t DE ADHNSTRATE De Burgemeester r Gemete Urk maakt bekd, dat Frerlk Hoefnagel te Urk, bij besluit van n Heer Commsar r Kong provcie Noord-Holland dd, Mb 6 Mei 1913, le Afd no 4997 S noemd tot b u i t g e w 0 0 n vel d w ach ter r gemete, U k dat hij als zoodanig verechte e heeft afgelegd URK, n 8 Mei 1913 De Burgemeester voornoemd, A GRAVESTEN ë- Van 1 Mei tot met 8 Mei 1913 Deze week ge Burgerlijke Predikbeurt Stand \7ergarg GEREFORMEERDE KERK Zondag vm 930 u Ds G H A VAN DER VEGTE nm 430 nm 230 im u Zondagschool dil O L school Pres P Hoekstra nm 230 u Jongedochtersver J,ydia Pres W Vries Tz nm 230 u Jongelgavere /Dejouge Samuel Pres K Ntjes Pzn s Zaterdags3Tonds van 9-10 uur afgifte van boek gele gheld tot betalg van eontributie nm 230 u Meje8lere lokaal P Hoekstra Pres G Kok Maandag vm 10 u Dsdag nm, Ds 7 VAN DER VEGTE u Naaivereeuigiag Dorcas Pres Neeltje Neutjes NED HERV KERK Zondag Maandag vm 930 u Ds J KAT nd 480 u im VD 10 u im Worn gevraagd CHR GEREF KERK Zondag Maandag vm 930 u Lez R Hoefnagel L Boer, ourlg nm, 5- u im vm, 10 u im Vrijdag nm 8 u Fanfarekorps Adrianus Valeius O L, School Directeur C Jongbloed rau Enkhuiz voor Enkhuizer loggers (uitvar beg Juni) 2 oudst-2 joágst 2 reepschieters, nar overe te kom voorwaarn Zich schriftelijk of persoonlijk aan te meln bij n directeur A DE BOER OPRUMNG Gedur Pksterdag wscht P BROUWER e GROOTE OPRUMNG te houn van alle voorradige Huhoulijke artikel Glaswerk Meubel teg scherp concurreer prijz, waar bovdi e EXTR\ KORT,NG wordt toegestaan Vooral : Hanglamp, Vaz, Born, Schal, Nikkel Lichtjes, Nikkel Kom,, Theepott, Theeblan, Ketels, Emmers,, : vlams Petroleumstell Jzer Pott, Blauwe Pann, Tapijt, VloerkieedjeS, Vloerzeil Loer kan m beslt kojes do, Spiegels Klokk, Tafels, Kast, Stoelnz worn ok teg zeer lage prijz aangebon m kome overtulqe zich ,-- Als r zdg van n 16 jaargang r CHSTE LJKE BBLOTHEEK thans aan abonnés verzonn De \7laamsche Scharslijper door J JELTM\N Met 10 plat van J H SNGSJr De dochter van n socialt 1\ SP\RENBURG Jr Wim - door P door E P\LM\ D bonnés ontvg reeds eerr groote prachtwerk R!cht Gericht, HESBA STRETTON De dtknecht s Kongs, H W S Zijn moer, P A SPARNBURG J Uit bange dag n Scheurkalr Eb-Haezer v19l3 Verr zull z jaargang nog verschijn DE P\S TOOR W\N TER-GOUW door CH RAEDE, e zee belangwekkd Nerlandsch verhaal uit 15e eeuw, n twe el alsme twee eltjes serie Groe boekjes - \bonnemtsprijs slechts vijf guln p jaargang De catalogus, vermeln alle voorwaarn betreff abonnemt, elk sol boekhanl verkrijgbaar wordt aanvrage toegezonn door G f C\LLENB\C,H, Uitgever, Nijkèrk

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie avonddienst op 31 juli 2016 18.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liedboek 466: 1 en 3 1. Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl 25 september 2016-18.00 uur Thema: Deel je leven Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl Organist: Jan Teeuw Verbindende teksten: Gerard de Haan

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Handelingen 8 vers 36 t/m 40 Lied 171 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm 146 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 118 vers 14 Lied 189 vers 1

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 19 vers 1 t/m 15 Lied 250 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 22 vers 1 en 12 (Nieuwe Berijming) Psalm 119 vers

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Efeze 2 vers 1 t/m 10 Psalm 103 vers 6 Gezang 186 vers 1, 2 en 3 (Bundel 1938) Psalm 102 vers 10 Psalm 107 vers 6,10 en 16 Gezang 217 vers

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Hartelijk welkom In de hemel is de Heer In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Bezinningsbijeenkomst H.A.: 15 sept. 2015. We zingen: Ps. 63 : 1 en Ps. 63 : 2 en 3 We lezen: Jes. 55:1 6 en vr. en antw. 79 HC

Bezinningsbijeenkomst H.A.: 15 sept. 2015. We zingen: Ps. 63 : 1 en Ps. 63 : 2 en 3 We lezen: Jes. 55:1 6 en vr. en antw. 79 HC Bezinningsbijeenkomst H.A.: 15 sept. 2015 We zingen: Ps. 63 : 1 en Ps. 63 : 2 en 3 We lezen: Jes. 55:1 6 en vr. en antw. 79 HC Beste mensen, hier en thuis: Vanavond gaan we met elkaar nadenken over wat

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77.

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. Bezinningsijeenkomst d.d. 5 maart 2015. We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. We willen vanavond aan de hand van vraag en

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

Orde van de kleuterdienst op zondag 22 mei 2016, om 9.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker te Vroomshoop

Orde van de kleuterdienst op zondag 22 mei 2016, om 9.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker te Vroomshoop Orde van de kleuterdienst op zondag 22 mei 2016, om 9.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker te Vroomshoop M.m.v.: Ds. F. Schipper en kinderkoor Stralende Sterren o.l.v. Hilde Drees en Jorinde Immink (dwarsfluit)

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. A. Groeneveld Organist: Simon Marbus Koster: Bert de Bruin Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Jesaja 55 vers 1 t/m 6 Lied 182 (Op Toonhoogte) Lofzang van Maria vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 2 Lied 185 (Op Toonhoogte) Lied 402

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Viering van de Geboorte van Christus, op Kerstmorgen 25 december 2014 om uur in de Protestantse Gemeente Elburg Ichthuskerk

Viering van de Geboorte van Christus, op Kerstmorgen 25 december 2014 om uur in de Protestantse Gemeente Elburg Ichthuskerk Viering van de Geboorte van Christus, op Kerstmorgen 25 december 2014 om 10.00 uur in de Protestantse Gemeente Elburg Ichthuskerk Voorganger: ds. W. Smit uit Kampen Organist: Johan Hoeve Lector: Ilse Tissingh

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie