Vergelijking leveranciers digitaal gebouwdossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking leveranciers digitaal gebouwdossier"

Transcriptie

1 Vergelijking leveranciers digitaal gebouwdossier Onderzoek uitgevoerd in opdracht van DWA door Randy de Jong, student HBO Werktuigbouwkunde Stagebegeleider: Evert Treur, Een gebouwdossier is een belangrijk hulpmiddel bij het beheren van vastgoed. Het geeft snel inzicht in de kwaliteit van het onderhoud en de beschikbaarheid van alle relevante documenten. Voordeel van een digitaal gebouwdossier is dat het altijd en overal toegankelijk is. Het gebouwdossier bestaat uit alle documenten die van belang zijn voor het gebouw. Zo kunnen de wettelijke inspecties, rapportages, keuringen, vergunningen, onderhoudscontracten, onderhoudsrapportages, risico-inventarisaties en zelfs de meerjaren onderhoudsplannen op een centrale plek worden opgeslagen, beheerd en de geldigheid bewaakt. Het is zaak dat deze documenten worden bijgehouden om te kunnen laten zien dat er aan de wettelijke verplichting wordt voldaan. De benodigde gegevens moeten snel beschikbaar zijn bij het plegen van het onderhoud. Er zijn verschillende leveranciers die bedrijven de mogelijkheid geven online een gebouwdossier te onderhouden. Het is interessant om een vergelijking te maken tussen deze leveranciers. Voor deze vergelijking is contact gezocht met de bedrijven, zodat het bedrijf zelf de informatie voor de vergelijking kon aanleveren. Dit is voor alle bedrijven het geval behalve Technozorg. Bij dit bedrijf komt de informatie van hun website. Voor het marktonderzoek is ook Volantis IT benaderd. Volantis IT heeft zich echter teruggetrokken uit het onderzoek. Voor elk bedrijf is er een contactpersoon van dit bedrijf in bijlage I terug te vinden. Tabel Vergelijking gebouwdossiers + = Aanwezig +/- = Gedeeltelijk aanwezig - = Niet aanwezig N.V. = Niet vrijgegeven Admea HSEXPERT IGBS Monavisa Technozorg Vgib BIM Compatibiliteit - Geïntegreerd IFC N.V. +/- - Importeren van database bestanden - Exporteren van database bestanden /- N.V. +/ N.V. +/- Het gebouwdossier is online toegankelijk Monitoren van installatie +/- +/- - + N.V. - Gestructureerd opslaan van documenten N.V. + Zoekfunctie in de database N.V. + 1

2 + = Aanwezig +/- = Gedeeltelijk aanwezig - = Niet aanwezig N.V. = Niet vrijgegeven Admea HSEXPERT IGBS Monavisa Technozorg Vgib Rechten aan gebruikers toekennen N.V. + Alle gebruikers kunnen hun eigen documenten uploaden N.V. + Legionellabeheer + + +/ /- Online beschikbare documenten voor legionella beheer - Logboeken Voorschriften N.V. + - Instructies N.V. + - Tekeningen N.V. + - Rapportages van temperatuurmetingen - Rapportages van keerklepcontrole - Rapportages van monstername N.V N.V N.V. + Controle Signalering dat documenten verouderd zijn N.V. + Taken toekennen aan gebruikers +/ /- N.V. - - Activiteiten filteren /- - Periodieke controle voor het nakomen van afspraken - Status van rapporten per verantwoordelijke - Meldingen over te laat en niet uitgevoerde taken bij betrokken partijen Meldingen over veranderde Wet- en regelgeving /- N.V. +/ /- +/ /- +/- +/ N.V. - Archiveren van verouderde documenten N.V. + 2

3 + = Aanwezig +/- = Gedeeltelijk aanwezig - = Niet aanwezig N.V. = Niet vrijgegeven Admea HSEXPERT IGBS Monavisa Technozorg Vgib Versiebeheer van documenten +/ /- N.V. + Totale kosten - Aanschaf kosten standaard pakket ,- N.V. 2500,- - Implementatiekosten Situatie afhankelijk, gemiddeld 2 dagen incl. opleiding Ong. 2 dagen - - N.V. - - Abonnementskosten Staffel: gemiddeld 50 p/j per locatie 50,- p/m per locatie per discipline Vanaf 125,- p/j 200,- p/j N.V. 250,- p/m Geschatte terugverdientijd 1 jaar 2 jaar n.v.t. * N.V. 1 jaar *De beoogde terugverdientijd is 1 jaar. Gezien het feit dat het gebouwdossier slechts één module is van het totaalpakket is een concrete terugverdientijd niet te definiëren. 3

4 Admea BIM compatibel Dit is niet mogelijk. De documenten van het gebouwdossier zijn online vanaf elke locatie te raadplegen. Daarnaast heeft Admea een applicatie voor tablet en smartphones. Met deze applicatie kan het gebouwdossier worden ingezien en kunnen inspectieformulieren worden ingevuld en opnamegegevens worden ingevoerd. Deze gegevens worden automatisch op de juiste plek in het gebouwdossier geplaatst. Het monitoren van het gebouw wordt gedaan door het gebouwdossier te koppelen aan het GBS systeem van een gebouw. Dit is alleen mogelijk als het GBS extern te benaderen is. Per gebruikersgroep kan vastgelegd worden tot welke gegevens zij toegang hebben. Admea heeft een legionelladossier, waarin documenten beschikbaar zijn en logboeken vanaf elke computer ingevuld kunnen worden. Ook wordt er door specialisten een risicoanalyse of een beheersplan opgesteld en is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het waterleidingnet. Het gebouwdossier kan centraal opgeslagen worden bij de klant of op een server bij Admea. Daar komt bij dat software, hardware, configuratie, beveiliging, back ups, en helpdesk zijn inbegrepen bij de dienstverlening. Digitale documenten kunnen afgedrukt worden en nog dezelfde of de volgende dag bezorgd worden. 4

5 Controle De beheerder wordt automatisch attent gemaakt op beheersmaatregelen die moeten worden uitgevoerd. Afhankelijk van de inrichting van het gebouwdossier is het mogelijk om taken toe te kennen aan gebruikers. Er zijn periodieke controles om te controleren of afspraken daadwerkelijk worden nagekomen. Het versiebeheer is geen standaard functionaliteit, maar afhankelijk van de inrichting kan dit wel gerealiseerd worden. Kosten De kosten worden bepaald per staffel; gemiddeld zijn deze kosten 50, - per jaar per locatie. De implementatie is situatieafhankelijk. Deze is gemiddeld twee dagen incl. opleiding. Het geheel heeft een terugverdientijd van ongeveer een jaar. 5

6 HSEXPERT BIM compatibel Dit wordt niet gedaan. HSEXPERT biedt ondersteuning voor het beheer van alle relevante disciplines op het gebied van gebouwveiligheid. Dit komt terug in zes disciplines: RI&E dossier, middelen dossier, incidenten dossier, gebouw & brandveiligheid dossier, milieu dossier en legionella dossier. Het monitoren wordt door HSEXPERT alleen gedaan voor leidingwaterinstallaties voor registratie van flow en temperaturen. De software legt de nadruk op het bewaken van de PDCA cycli, het voldoen aan weten regelgeving en risicobeheersing. Het gebouwdossier is online toegankelijk en slaat documenten gestructureerd op. Dit wordt gecombineerd met een zoek- en filtermogelijkheid. De selecties kunnen op het scherm worden gemaakt. Ook kan de geselecteerde data in een interactief dashboard of rapport worden getoond. Documenten kunnen door alle gebruikers zowel intern als extern geüpload worden. De documenten voor het legionelladossier zijn beschikbaar, maar documenten zijn statisch. Legionellabeheer is een dynamisch proces, waarbij het belangrijk is dat er op situaties en beheerstaken kan worden gestuurd. Een voorbeeld is grenswaardenbewaking. De software signaleert uitzonderingen en rapporteert hierover. Controle Er wordt gesignaleerd als er beheerstaken niet zijn uitgevoerd. Door deze signalering is er automatisch bekend dat bijbehorende documenten zijn verlopen. Er worden jaarlijks audits gedaan waarbij ook de actualiteit van documenten aan de orde komt. De status van de taken zijn per verantwoordelijke terug te vinden in een dashboard. De zoekfunctie en filter voor de documenten is ook van toepassing op de taken die aan gebruikers zijn toegekend en afhankelijk van het autorisatieprofiel krijgt de gebruiker automatisch de activiteiten te zien waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is. Voor de inhoud van de documenten wordt er per discipline samengewerkt met derden. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van de relevante gegevens van wet- en regelgeving. Alle relevante documenten kunnen gearchiveerd worden en er kunnen verschillende versies worden beheerd. Ook kunnen alle dynamische data van gebouwen en installaties worden gearchiveerd. 6

7 I II Kosten Het licentiemodel is gebaseerd op het aantal beheerde locaties en op het aantal disciplines (brand, legionella, asbest et cetera) dat met de software wordt beheerd. De kosten hiervoor zijn: 50, - per locatie per maand voor de eerste discipline 50, - per locatie per maand voor de tweede en volgende discipline (onbeperkt aantal) Bij meer dan 10 locaties wordt het tarief per locatie per maand ongeveer 50% van bovenstaande tarieven. De implementatie kost ongeveer twee dagdelen per discipline en het geheel heeft ongeveer een terugverdientijd van twee jaar. IGBS BIM Compatibel Het gebouwdossier heeft de mogelijkheid om databasebestanden te exporteren. Het gebouwdossier is online beschikbaar via het inloggen op een website, waarop de documenten op een gestructureerde manier opgeslagen zijn. Er kunnen aan de gebruikers rechten toegevoegd worden, waardoor de gebruikers onder andere hun eigen documenten kunnen uploaden. Er is geen speciaal legionellabeheer aanwezig, maar het is wel mogelijk om de documenten benodigd voor het uitvoeren van legionellabeheer in het dossier te uploaden. Daarnaast kunnen de documenten en leveranciers aan een cartotheek gekoppeld worden. Er is een overzicht van welke leveranciers wat geplaatst hebben met aanschafdatum en garantieinformatie. Ook is er contractbeheer beschikbaar en kan de gebruiker een compleet inzicht krijgen van de kosten voor het onderhoud. Controle De controle wordt niet door IGBS uitgevoerd. Kosten Er zijn alleen abonnementskosten voor de licentie. Deze bedragen tussen de 125, - en 1.750, - per jaar exclusief btw. De prijs hangt af van het type gebouw en het formaat. Er is geen investering waardoor er ook geen terugverdientijd is aan te geven. 7

8 Monavisa BIM compatibel Er kunnen meerdere bestanden tegelijk geüpload worden naar het gebouwdossier. Monavisa heeft drie modulen die allemaal op elkaar aangesloten kunnen worden: het gebouwdossier, legionellabeheer en prestatiebeheer. Het gebouwdossier is altijd online beschikbaar via de site van Monavisa. Het gebouwdossier sluit aan op de prestatiebeheermodule van Monavisa. Met het prestatiebeheer kan de gehele installatie gemonitord worden. Hierbij kan op elk moment van de dag gezien worden hoe de installatie functioneert en wordt bijgehouden hoe deze gefunctioneerd heeft. Aan de hand van deze weergave kan er vroegtijdig actie ondernomen worden om storingen te verhelpen. De rapportages en meetresultaten die het prestatiebeheer automatisch opstelt worden automatisch aan het gebouwdossier toegevoegd. De documenten worden opgeslagen in een database voorzien van een mappenstructuur. ers kunnen via de site overal hun eigen documenten uploaden naar het gebouwdossier. Monavisa heeft een module legionellabeheer die elk uur de tapwatertemperatuur controleert, als er relevante afwijkingen worden waargenomen wordt er automatisch een melding verzonden. Er is de mogelijkheid om dit te combineren met automatisch spoelen. De documenten benodigd voor het legionellabeheer zijn in het gebouwdossier terug te vinden en meetrapporten worden automatisch opgesteld en aan het gebouwdossier toegevoegd. De rapporten worden opgesteld volgen de ISSO 55.1 &

9 Controle In het geval dat er een verloopdatum aan het document is gekoppeld stuurt Monavisa een naar de verantwoordelijke partijen als het document verloopt. Deze melding geeft aan dat er taken toegekend moeten worden aan gebruikers en dat taken te laat zijn uitgevoerd. Bij de documenten staat indien voorzien van verloopdatum aangegeven wanneer deze zal verlopen en of het document is verlopen. Als wet- en regelgeving verandert krijgen de gebruikers hier een melding van. Voor de verouderde documenten is er een archief waar deze documenten in bewaard kunnen worden. Kosten De aanschafkosten voor het gebouwdossier zijn 600,-; abonnementskosten zijn 200, - per jaar. 9

10 Technozorg De volgende informatie is afkomstig van de site van Technozorg. Verdere informatie is niet vrijgegeven door Technozorg. BIM compatibel Niet vrijgegeven. Technozorg levert een online FMIS programma. Hiermee kunnen technische documenten gemanaged worden, vergunningsbeheer en contractenbeheer worden bijgehouden. Ook is er een service desk beschikbaar. Daarnaast zijn er digitale logboeken beschikbaar voor brandveiligheid en legionellabeheer. Het legionellabeheer is toegankelijk via het internet. Controle Er is voor het legionellabeheer een overzicht per gebouw en een onderverdeling per ruimte met daarbij een overzicht van de benodigde activiteiten voor het gebouw met de deadlines. Voor deze activiteiten zijn verschillende filteropties voor de activiteiten zoals type en status van de activiteit. Als activiteiten niet worden uitgevoerd, worden hiervoor herinnerringen verstuurd en is er inzicht in de status van rapporten per medewerker. Kosten Niet vrijgegeven. Vgib BIM compatibel Alle type documenten kunnen worden opgenomen in de gebouwmonitor, ook IFC. Het importeren en exporteren van databasen is beperkt mogelijk. Zowel het gebouwdossier als de tekeningenbibliotheek zijn online via een SaaS toegankelijk. De tekeningenbibliotheek is een geautomatiseerd systeem dat tekeningen beheert volgens vaste procedures en tekenafspraken. Momenteel werkt de bibliotheek alleen met Autocad (dwg) bestanden. De bibliotheek geeft op elk moment een actueel overzicht van het tekeningenbestand. Het zorgt er ook voor dat er altijd maar één unieke tekening in omloop is. Hierdoor heb je altijd de juiste versie. Doordat een tekening wordt opgesplitst in meerdere disciplines (bouwkundige kale plattegrond met daaraan gekoppeld bijvoorbeeld ruimtebeheer, schoonmaak, ontruiming, W-installaties en/ of E- installaties), blijft het altijd mogelijk dat meerdere partijen tegelijk aan hun eigen discipline werken. Voor de tekeningenbibliotheek is een vaste structuur aanwezig voor de opslag van documenten. Dit maakt het overzichtelijk en eenvoudig om tekeningen terug te vinden. 10

11 Bij het gebouwdossier is men vrij om een structuur te kiezen. Ook kan elk type document worden opgenomen. Het gebouwdossier heeft een zoekfunctie met filters en zoeken op trefwoorden. Ook kan er op bookmarks gezocht worden. Deze bookmarks worden gebruikt om dossiers als brandveiligheid, BMI, onderhoud, etc. aan te maken. Er kunnen rechten aan gebruikers worden toegekend. Dit kan per groep, per locatie of per document. Per document, onderwerp of gebouw kan bepaald worden wie of welke groep daar toegang toe heeft. Hierbij kan ook worden aangegeven welke documenten de gebruiker mag uploaden. De gebruiker kan bijvoorbeeld zelf een legionelladossier aanmaken binnen het gebouwdossier. De tekeningenbibliotheek heeft slechts twee type gebruikers, de beheerder en gebruiker. Nieuwe tekeningen kunnen alleen worden aangemaakt door de beheerder. Geleende en bewerkte tekeningen moeten wel door de gebruiker worden ingediend. Via het systeem komen ze dan in een quarantaine omgeving terecht. De tekening wordt gecontroleerd op tekenafspraken, versie en informatieverlies. Als alles akkoord is wordt de tekening vrijgegeven en is deze weer beschikbaar in de bibliotheek. Als een tekening uitgeleend is, kan een tweede gebruiker de tekening reserveren. Als de betreffende tekening is ingediend en goedgekeurd, krijgt de reserveerder hier een melding van en kan de tekening zelf ophalen in de bibliotheek. 11

12 Controle Er kan een verloopdatum aan een document gekoppeld worden en als deze is verstreken, volgt hier een melding van. Een periodieke controle is mogelijk, maar dan zal dit in het contract moeten worden opgenomen. Het versiebeheer vindt plaats door met een nieuw document een oud document te overschrijven. Hierbij is alleen het nieuwe document zichtbaar, maar de oude versies worden in het systeem bewaard en zijn nog wel te raadplegen. In de tekeningenbibliotheek zijn een aantal controles geautomatiseerd. Kosten De kosten van het gebouwdossier bedragen 2.500,- met abonnementskosten van 250,- per maand voor een onbeperkt gebruik en aantal gebruikers. De terugverdientijd van het gebouwdossier is één jaar. De tekeningenbibliotheek is specifiek voor specialisten (tekenaars, leveranciers). Het draait los van de gebouwmonitor en de kosten bedragen 2.500,- met abonnementskosten van 250,- per maand. Daarnaast wordt er een tarief gerekend voor het controleren van bewerkte tekeningen. De terugverdientijd is één jaar. 12

13 Bijlage I Contactpersonen digitaal gebouwdossier Admea De heer A. (Anton) Slockers T: M: E: HSEXPERT De heer P. (Peter) Derks T: M: E: IGBS De heer A. (Anne) Moesker T: E: Monavisa De heer H. (Henk) van Prooijen T: M: E: Technozorg De heer C. (Clemens) Stemerdink E: Vgib De heer R. (Ruud) van Dijck T: M: E: 13

Onderzoek koppeling beheer en onderhoud aan BIM

Onderzoek koppeling beheer en onderhoud aan BIM Onderzoek koppeling beheer en onderhoud aan BIM Inleiding DWA is een adviesbureau dat zich bezighoudt met advisering rond installaties en (duurzame) energietechnieken. Onderdeel van DWA is de Group Building

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server versie 6 Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com 2003 2015 OpenSesame ICT BV www.osict.com

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet:

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet: Meldingen (KWIS) Axxerion biedt een unieke oplossing voor het beheren van klachten, wensen, informatieaanvragen en storingen (KWIS). Met deze module lopen wij voorop in de Nederlandse markt. Door middel

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Handleiding Versie 1.15

Handleiding Versie 1.15 Handleiding Versie 1.15 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Wat is Fin-e Projects?... 4 1.2. Voor wie is Fin-e Projects bedoeld?... 4 1.3. Welke voorkennis is vereist?... 4 2. De filosofie van de financiële

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8 (Hoort bij release 2.11.2) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE OVER OMGEVINGSLOKET

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Projectsite GMB Handleiding GMB Projectplein Externe Partijen

Projectsite GMB Handleiding GMB Projectplein Externe Partijen Projectsite GMB Handleiding GMB Projectplein Externe Partijen Projectnaam : Vakgroep Procesmanagement 2011-2012 Projectnummer : 1000-105-1 Opdrachtgever : GMB Civiel Documenttitel : Handleiding GMB Projectplein

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix Versie 3.0.32 Centix Gebruikershandleiding Versie 3.0.32 Centix 1 Inhoudsopgave Algemene uitleg over sneltoetsen, Schermindelingen e.d. 6 Afdrukken...6 Sluiten...7 Automatisch tekst zoeken...7 Detailscherm...8

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie