Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige"

Transcriptie

1 sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ Kennistransfer (Deventer) in opdracht van GGZ Nederland en de HBO-raad. GGZ Nederland. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. 1

2 Inhoud Woord vooraf 3 context van de beroepscompetenties van de hbo ggz-verpleegkundige Zorgvragers in de GGZ 4 Zorgaanbod 5 GGZ Verpleegkunde 6 Toelichting op de beroepscompetenties 6 Geraadpleegde literatuur 7 uitwerking van de beroepscompetenties zorgverlener Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 10 Individuele en collectieve preventie 16 GVO 18 regisseur Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 20 Individuele en collectieve preventie en GVO 22 ontwerper Zorgprogrammering 24 Verpleegbeleid 26 Kwaliteitszorg 28 coach Zelfprogrammering en verpleegbeleid 30 Werkbegeleiding 32 beroepsbeoefenaar Beroepsinnovatie 34 Deskundigheidsbevordering 36 bijlage 1 Projectstructuur & ontwikkeling 38 2

3 Woord vooraf In dit document zijn de twaalf beroepscompetenties beschreven van de Bachelor s opgeleide verpleegkundige, de HBO-Verpleegkundige, die werkzaam is in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit competentieprofiel is één van de deelresultaten van het project Ontwikkeling van een differentiatie GGZ voor de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige van GGZ Nederland en de HBO-raad. De beroepscompetenties zijn afkomstig uit Met het Oog op de Toekomst (Pool, e.a, 2001) en concreet gemaakt voor toepassing binnen de GGZ. De inhoudelijke uitwerking van de beroepscompetenties is ontstaan na raadpleging van diverse groepen experts (zie bijlage 1) en met gebruikmaking van het Beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkundigen (NVPV/STIP, in press). De beschrijving van de context van de beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige is eveneens gebaseerd op het genoemde beroepsdeelprofiel. Hierdoor is gestreefd naar een afstemming tussen verschillende bewegingen die momenteel gaande zijn binnen de praktijk van de GGZ, het beroep van de GGZ-verpleegkundige en de ontwikkelingen in het hoger onderwijs voor verpleegkundigen. Dit competentieprofiel is niet af. In verschillende projecten zal dit profiel verder getest en verfijnd worden. Daarna wordt een definitieve versie opgesteld. Naar verwachting vindt dat in 2005 plaats. 3

4 Context van de beroepscompetenties van de hbo ggz-verpleegkundige ext zorgvragers in de ggz Dit competentieprofiel beschrijft de twaalf beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige die werkzaam is in het brede veld van de ambulante en klinische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De GGZ omvat de psychiatrie, een deel van de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psycho-geriatrie. De HBO GGZ-verpleegkundige is werkzaam in een breed palet van organisaties en doelgroepen. * doelgroepen binnen ggz * sociaal netwerk Is een netwerk van relaties waarmee iemand min of meer duurzame banden onderhoudt voor de vervulling van noodzakelijke levensbehoeften en dat soms ondersteunend kan zijn, maar soms ook zeer belastend. Het sociaal netwerk omvat mensen uit de groep verwanten, vriendschappelijke betrekkingen (vrienden, collega s, buren), maatschappelijke diensten (arbeid en school, gezondheidszorg, welzijnswerk, culturele context). - Kinderen & jeugd - Volwassenen - Ouderen - Verslaafden - Forensische zorgvragers - Verstandelijk gehandicapten (met gedragstoornissen) HBO GGZ-verpleegkundigen begeleiden, verplegen en verzorgen individuen en groepen die lijden aan één of meer geestelijke gezondheidsproblemen (GGP s). Een GGP staat voor symptomen, problemen, klachten en verschijnselen die het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van een zorgvrager beïnvloeden. Het functioneren van zorgvragers binnen de GGZ begeeft zich ergens op het continuüm ziekte-gezondheid. Het handelen van de verpleegkundige is daarop afgestemd. Een zorgvrager wordt binnen de GGZ altijd gezien als een onderdeel van een groter sociaal netwerk in een specifieke context. Dit vraagt van de verpleegkundige een systeemgeoriënteerde wijze van handelen en samenwerken. De oorsprong van de zorgvragen van mensen met één of meerdere GGP s zijn veelal meervoudig en te herleiden naar vier niveaus van het menselijk functioneren, namelijk het lichamelijke, individuele, sociale en maatschappelijke functioneren. De effecten van zorgvragen voor de gezondheid en het dagelijks bestaan zijn ook naar deze vier niveaus van functioneren te beschrijven. * oorzaken van een ggp 1 2 Lichamelijke oorzaak - zoals een aangeboren hersenbeschadiging of een beschadiging na een trauma, het ontbreken van bepaalde neurotransmitters in de hersenen. Individuele oorzaak - zoals een matig ontwikkelde gewetensfunctie of sociaal inzicht, een 4

5 onvoldoende of adequate individuele stresshantering met betrekking tot stressvolle situaties, life events. dakloosheid, dementie of probleemgedrag. De zorgvragers formuleren geen hulpvraag, op de juiste plaats en/of op het juiste moment. 3 4 Sociale oorzaak - zoals een familiaire belasting, gebrek aan steun, problemen in sociaal netwerk, ontoereikende sociale vaardigheden. Maatschappelijke oorzaak - zoals maatschappelijke uitstoting, een gefrustreerde zelfstandige en waardige deelname aan het maatschappelijk verkeer: slechte huisvesting, ontbreken van opleidings-, en arbeidsmogelijkheden, leven van een bestaansminimum, een specifieke culturele achtergrond. De zorgvrager wordt vaak bedreigd in zijn bestaan en is kwetsbaar door de verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Zorgvragen kunnen acuut en levensbedreigend zijn, maar ook chronisch en langdurig. Gezien de verwevenheid van problemen zijn de zorgvragen in de regel complex van aard. Beperkingen en problemen in de dagelijkse levensfuncties die optreden als gevolg van een psychiatrische stoornis leiden tot specifieke zorgbehoeftes, zoals de ondersteuning bij het vormgeven van het dagelijkse leven en het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte/stoornis. Soms is er sprake van een bepaalde noodzaak van toezicht en bescherming, een bepaalde wenselijkheid van begeleiding, de behoefte aan sociale vaardigheidstrainingen, de ordening van dagactiviteiten en materiële omstandigheden. Daarnaast dienen zich zorgvragen aan met betrekking tot zingeving en de behoefte aan het zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen. Ook is er een duidelijke groei in de GGZ-problematiek waarneembaar in combinatie met problemen van de openbare orde (OGGZ). Dit betreft zorgvragers die in feite geen hulpvraag of boodschap hebben aan de reguliere GGZ. De gemeenschappelijke noemer die deze groep zorgvragers kenmerkt bestaat uit de complexiteit en combinatie van psychische en andere problemen, zoals somatische gebreken, verslaving, Er zijn ruwweg drie typen van zorgvragers in de GGZ te onderscheiden: de zorgvrager met ernstige acute problematiek, zorgvragers met een chronisch psychiatrische aandoening en zorgvragers met problematiek van voorbijgaande aard. Een cruciale ontwikkeling binnen de GGZ is de toename van verslavingsproblematiek en de co-morbiditeit van psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Daarnaast zijn er andere belangrijke trends te zien, zoals > De toename van het aantal zorgvragers van niet-nederlandse herkomst (met name in de grote steden) > De groeiende groep oudere zorgvragers die een multi-dimensionele en/of complexe zorgvraagstelling kunnen hebben. De combinatie van geriatrische en/of psychiatrische stoornissen en/of ziektes kan een complex beeld geven dat bij onvoldoende expertise tot misverstanden over de juiste zorgvraag kan leiden > De toename van het aantal polydruggebruikers, die ook onder ouderen is te zien > De forse toename van de ernst en het chronische karakter van de psychische problematiek onder gedetineerden, TBS-gestelden en dak- en thuislozen > Hetfeit dat bijna 40% van alle mensen met een verstandelijke beperking te kampen heeft met psychische problemen of gedragsproblemen > Het gegeven dat zo n mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek maatschappelijk geïsoleerd leven, soms in armoede, en vaak niet binnen een GGZ-instelling in zorg willen zijn. zorgaanbod Steeds duidelijker wordt dat zorgvragers, vanwege problematiek op meerdere levensterreinen, een divers samengesteld pakket van zorgactiviteiten uit verschillende sectoren nodig hebben. Dit vraagt om zorgprogramma s, om ketenzorg en om een samen- 5

6 hangend verpleegbeleid. De GGZ biedt haar zorgverlening aan in onderscheiden settingen: intramuraal, transmuraal, en extramuraal. Het proces van ambulantisering en vermaatschappelijking is momenteel een zeer belangrijke ontwikkeling in de GGZ en speelt in op de ontwikkeling om de zorg zo dicht mogelijk in de eigen omgeving van de zorgvrager te bieden. Dit resulteert in een aantal belangrijke processen: > Klinisch psychiatrische zorg wordt deels vervangen door een grote variëteit aan transmurale en ambulante zorgarrangementen (ketenzorg) > Behoefte aan opnamevoorkomende en opnameverkortende interventievormen bijvoorbeeld vormen van dagbehandeling > Groepsgerichte zorg wordt deels vervangen door individueel gerichte zorg ggz verpleegkunde Kerntaak van de GGZ is het behandelen van psychische stoornissen en het beperken van de gevolgen van deze stoornissen binnen de context van de zorgvrager. De leidraad die hierbij veelal gevolgd wordt is: kortdurende en generalistische behandeling waar dat past en een langer durende en meer gespecialiseerde behandeling, al dan niet in combinatie met begeleiding en/of een beschermende woonomgeving, als dat nodig is. * kernopgaven - Het bieden van ondersteuning, educatie en bescherming bij de verwerking van het psychiatrisch ziek-zijn en de gevolgen daarvan, ook voor de mantelzorgers. - Het begeleiden van de strijd voor het dagelijkse leven. - Het bewaken van draagkracht en draaglast van de zorgvrager bij de uitvoering van een psychiatrische behandeling en het therapeutisch regime. - Coördinatie van de GGZ-zorgverlening. Bron : BDP GGZ-V (NVPV/STIP, in press) De specifieke bijdrage van de HBO GGZ-verpleegkundige is het verplegen, daar waar het gevolgen van psychiatrische aandoeningen en therapie betreft, het ondersteunen bij psychiatrische behandelingen en het begeleiden bij het leren leven met een psychische beperking of handicap. * ontwikkelingen binnen de ggz-verpleegkunde - Evidence based nursing/practice - Best practises - Belevingsgerichte verpleging - Educatie en begeleiding - Rehabiliterende hulp - (Inter-)culturele verpleging en verzorging - Geïntegreerde GGZ-verpleegkunde - Bijdragen aan ontwikkeling en uitvoering van zorgprogramma s - Bijdragen aan ontwikkeling en uitvoering van diagnose behandelcombinaties Bron : BDP GGZ-V (NVPV/STIP, in press) Door de veranderende aard van het verpleegkundige werk is de verwachting dat naast medisch-biologische en gedragstherapeutische accenten ook sociaal-maatschappelijke accenten steeds duidelijker in de HBO GGZ-verpleegkundige beroepsuitoefening geïntegreerd worden. De specifieke deskundigheid van HBO GGZ-verpleegkundigen op het gebied van gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering vertaalt zich in een verpleegkundige zorg die gekenmerkt wordt door aandacht voor aanpassingen in de gezonde leefstijl en optimalisering van de woon-, en leefomgeving van de zorgvrager. toelichting op de beroepscompetenties Met het Oog op de Toekomst onderscheidt vijf beroepsrollen voor de HBO-verpleegkundige: zorgverlener, regisseur, coach, ontwerper en beroepsbeoefenaar. Voor deze rollen zijn in totaal twaalf kerncompetenties beschreven. De twaalf kerncom- 6

7 petenties zijn voor de context van de GGZ gespecificeerd. Iedere beroepscompetentie voor de GGZ is als volgt beschreven. Eerst wordt de context genoemd (rol, domein, domeinspecificatie) waarin de beroepscompetentie wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt de beroepscompetentie genoemd en een toelichting daarop voor de GGZ-context. Vervolgens wordt de beroepscompetentie nader geoperationaliseerd in de vorm van: Bij... gaat het om... zodat... De eerste beroepscompetentie is gedetailleerder uitgewerkt dan de resterende elf. Dit is de eerste competentie die hoort bij de rol van zorgverlener. Hiervoor is gekozen omdat veel van de geraadpleegde experts hebben benadrukt dat het typische karakter van de GGZ juist in deze beroepscompetentie tot uitdrukking komt. * kernkwaliteit Het respect tonen voor en aansluiten bij de zorgvrager en zijn omgeving, ongeacht diens sociale of economische status, levensbeschouwing, opleiding, ras, geslacht of leeftijd, seksuele geaardheid of culturele achtergrond. * specifieke kennis Om de beroepscompetenties die horen bij de rol van zorgverlener te kunnen tonen, dient de verpleegkundige over specifieke kennis te beschikken. Dit is kennis ten aanzien van onder meer: Het psychisch functioneren van mensen Het somatisch functioneren van mensen Psychopathologie Psychofarmaca Omgaan met agressie Bijzondere wet- en regelgeving Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Systemische benaderingen geraadpleegde literatuur - Beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkundigen (in press). Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde en Stafverpleegkundigen in de Psychiatrie. In opdracht van de AVVV. (versie 3/PK). - Pool, A., C. Pool-Tromp, F. Veltman-van Vugt, S. Vogel (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van HBO-verpleegkundigen. Utrecht/ Rotterdam: NIZW/Hogeschool Rotterdam. In afwijking met de geformuleerde kerncompetenties in Met het Oog op de Toekomst, is een aantal verbijzonderingen in de beroepscompetenties aangebracht. Zo wordt er gesproken van de HBO GGZverpleegkundige, zorgvrager en sociaal netwerk, worden vrijwilligers gezien als onderdeel van de zorg en worden ook andere settingen dan de afdeling genoemd. Waarschijnlijk zullen specifieke contexten van zorgverlening of bijzondere regionale vraagstukken een nadere verbijzondering van de inhoud van de beroepscompetenties vragen. De beroepscompetenties veronderstellen bijzondere kennis van zaken van de HBO GGZ-verpleegkundige. De ontwikkeling van deze beroepscompetenties vereist een passend onderwijsprogramma en een werkomgeving waarin het mogelijk is de competenties te blijven ontwikkelen. 7

8 8 >>

9 Uitwerking van de beroepscompetenties van de hbo ggz-verpleegkundige ext zorgverlener Zorg voor zieken, gehandicapten en stervende 10 Individuele en collectieve preventie 16 GVO 18 regisseur Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 20 Individuele en collectieve preventie en GVO 22 ontwerper Zorgprogrammering 24 Verpleegbeleid 26 Kwaliteitszorg 28 coach Zelfprogrammering en verpleegbeleid 30 Werkbegeleiding 32 beroepsbeoefenaar Beroepsinnovatie 34 Deskundigheidsbevordering 36 9

10 * rol Zorgverlener domein Zorg domeinspecificatie Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden beroepscompetentie Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de HBO GGZ-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op menselijke maat, aan zowel de zorgvrager als zijn sociale netwerk. toelichting De kern van de GGZ-verpleegkunde ligt in het verplegen, begeleiden en verzorgen van mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem (GGP). De HBO GGZ-verpleegkundige heeft een eigen deskundigheidsgebied - psychiatrische verpleegkunde -, op basis waarvan zij mensen met een GGP ondersteunt, (ook bij de gevolgen van de ziekte en de therapie) en begeleidt bij het leren leven met een psychische beperking. Het doel van het handelen is het zoeken naar een (hernieuwd) evenwicht in het persoonlijk functioneren, rekening houdend met gezondheidsbevorderende en - belemmerende factoren. Dit handelen is erop gericht de kwaliteit van het leven te verhogen door het evenwicht van draaglast en draagkracht te handhaven of te herstellen. Het GGZ-verpleegkundig aanbod kenmerkt zich door een integratie van medischbiologische, psychiatrische, therapeutische en sociaal-maatschappelijke accenten. Dit uit zich in het toepassen van een mix van wetenschappelijke, persoonlijke, ethische, juridische, psychiatrische en verpleegkundige kennisbronnen. Met het aanbod wordt tegemoet gekomen aan de vermaatschappelijking van zorg, de toenemende mondigheid van zorgvragers, de transmuralisering in de zorg en de ontwikkeling van ketenzorg. Als zorgverlener biedt de HBO GGZ-verpleegkundige aan de zorgvrager en zijn sociaal netwerk zorg op een belevingsgerichte en vraaggestuurde wijze, met inachtneming van professionele standaarden. GGZ-verpleegkundige zorg wordt gekenmerkt door het aangaan van een begeleidingsrelatie, zowel individueel als in groepstherapeutisch verband. Middels educatieve, rehabiliterende en belevingsgerichte activiteiten en interventies wordt de zorgvrager geholpen aanpassingen in zijn leven en omgeving te realiseren, die het leven, de leefstijl en de woon- en leefomgeving optimaliseren. De HBO GGZ-verpleegkundige onderkent daarbij de verschillende factoren die geestelijke gezondheid beïnvloeden, te weten: life events in persoonlijk en maatschappelijk leven, persoonlijkheidskenmerken en socialisatie, de levensloop, somatische/lichamelijke, psychische deregulaties, stoornissen of psychosociale problemen, adaptie, coping en attributie m.b.t. stressfactoren, de mate van steun, aanwezigheid en omvang van een sociaal netwerk en culturele en spirituele waarden en normen. 10

11 bij Het verlenen van zorg door de HBO GGZ-verpleegkundige gaat het om 1 vaststellen van benodigde zorg de vraag naar verpleegkundige zorg introduceren en verkennen - Het aangaan van een functionele samenwerkingsrelatie, waarbij de GGZverpleegkundige zich ervan bewust is dat de gelijkwaardigheid en de zelfbepaling onder druk kunnen staan - Het - samen met de zorgvrager en zijn sociaal netwerk - verkennen en beoor - delen van de zorgvraag, de gemoedstoestand, ervaringen en reacties uit het sociaal netwerk - Het beoordelen van de complexiteit en urgentie van de situatie - Het herkennen van veranderingen die zich voordoen in de zorgvraag, in de omgevingsfactoren en in de complexiteit van de interventies - Het inschatten en een prognose maken van een complexe zorgsituatie, daarbij rekening houdend met de mogelijkheden en veranderingsbereidheid van de zorgvrager en het sociaal netwerk, de draaglast-draagkracht verhouding van de zorgvrager en zijn omgeving, de aanwezigheid van risicofactoren en de mogelijkheden van behandeling en begeleiding - Het toepassen van verschillende communicatiestrategieën en gesprekstechnieken, herkenbaar in het accuraat en effectief aansluiten bij de belevingswereld en cultuur van de zorgvrager en zijn sociaal netwerk - Het - in zeer uiteenlopende zorgsituaties - toepassen van systeem-communicatieve vaardigheden, groepstherapeutische en motiverende gesprekstechnieken gegevens verzamelen - Het afnemen van een anamnese waarbij de gegevensverzameling zich richt op lichamelijke, psychische, psychiatrische, sociaal-maatschappelijke, ontwikkelingsgerichte en spirituele aspecten in het dagelijks functioneren - Het methodisch en gestandaardiseerd observaties uitvoeren bij een individuele zorgvrager, een groep zorgvragers of een groep mensen direct betrokken bij een zorgvrager. 11

12 - Het aanpassen van het verzamelen van gegevens als de omstandigheden van de zorgvrager, de soms snel wisselende gedrags- of gemoedstoestanden, het doel van de zorgverlening en de aard van de problematiek, dat wenselijk maken - Het interpreteren van de gegevens tegen de achtergrond van de eigenheid van de zorgvrager, zijn individuele levensloop, zijn eigen perspectief op en beleving van problemen en de persoonlijke betekenisgeving en zingeving daarbij - Het analyseren van de samenhang en wisselwerking van de GGP met de omgeving - Het transparant, toegankelijk en binnen wettelijke kaders vastleggen van gegevens verpleegkundige diagnoses vaststellen - Het vaststellen van de verpleegkundige diagnoses of potentiële verpleegproblemen - Het bereiken van consensus met de zorgvrager en het sociaal netwerk over de diagnostische beschrijving van de problematiek en het geven van aanwijzingen voor een behandeling of verwijzing - Het samen met de zorgvrager en eventueel het sociaal netwerk bespreken van het spanningsveld tussen feitelijke en wenselijke verpleegkundige zorg en het beargumenteren alswordt afgeweken van de door zorgvrager geformuleerde zorgvragen 2 plannen van zorg het beoogde resultaat van de verpleegkundige zorg formuleren - Het opstellen van een verpleegplan volgens geldende criteria en, indien gewenst, het vertalen van behandeldoelen naar verpleegdoelen - Het formuleren van de beoogde resultaten - Het registreren en beoordelen van de effecten van verpleegkundige en psychiatrische interventies op draagkracht, draaglast en de mate van kwetsbaarheid van de zorgvrager en zijn sociaal netwerk verpleegkundige interventies kiezen en plannen - Het beargumenteren van het type interventies, zowel standaard en/of gangbare interventies, als interventies gericht op het oplossen van acute problemen in niet-protocollaire situaties - Het - indien mogelijk - aan de zorgvrager en zijn sociaal netwerk, uitleggen van en informeren over het belang van de interventie en het beargumenteren van gemaakte afwegingen, met respect voor de soms strijdige belangen van de zorgvrager en zijn sociaal netwerk - Het taxeren van crisissituaties en het adequaat uitvoeren van crisisinterventies, dan wel assisteren bij het toepassen van Middelen en Maatregelen volgens voorschrift - Het kiezen en uitvoeren van alternatieve interventies bij crisissituaties en calamiteiten, daarbij rekening houden met de te verwachten effecten en contra-indicaties 12

13 3 uitvoer van zorg observeren en signaleren - Het observeren, vroegtijdig signaleren, interpreteren en registreren van veranderingen in het gedrags- gemoeds-, of gezondheidsfunctioneren van de zorgvrager (zowel individueel als groepsgericht) en de effecten van verpleegkundige en therapeutische interventies van andere disciplines - Het tussentijds evalueren en zo nodig bijstellen van het diagnostisch proces of zorgproces of het, in overleg met de zorgvrager, formuleren van voorstellen daartoe verplegen en verzorgen - Het toepassen van begeleidende, verpleegkundige en verzorgende activiteiten bij het erkennen, herkennen en actief beïnvloeden van menselijke vermogens - Het toepassen van groepsdynamische, milieutherapeutische en therapeutische principes en technieken in het werken met de individuele zorgvrager, een groep zorgvragers of het sociaal netwerk - Het hanteren van relationele, emotionele, communicatieve en beïnvloedingsprocessen in de begeleiding van de zorgvrager, groepen zorgvragers of mensen in het sociaal netwerk - Het onderkennen, signaleren en taxeren van crisissituaties, acute en potentiële problemen, suïcidaliteit en gevaar/dreiging voor derden en het daarbij handelend en richtinggevend optreden - Het uitvoeren van het verpleegbeleid, gericht op het vergroten van de handelingscompetenties, het inzicht en de zelfbepaling van een zorgvrager of een groep zorgvragers - Het documenteren, rapporteren en overdragen van relevante gegevens, volgens de wettelijke bepalingen - Het zorg uit handen nemen van de zorgvrager en - binnen wettelijke kaders - toepassen van dwang/drang, met in achtneming van morele overwegingen en argumentatie - Het onderkennen, signaleren en hanteren van knelpunten in de fysieke omgeving, in het sociaal netwerk en op het gebied van levensbeschouwing en zingeving van de zorgvrager - Het - in samenspraak met een zorgvrager en sociaal netwerk -systematisch evalueren van de zorgsituatie begeleiden - Het activeren en begeleiden van het aangaan en onderhouden van contacten van de zorgvrager en belangrijke personen uit zijn leef,- verpleeg,- of behandelomgeving en het sociaal netwerk - Het begeleiden van de zorgvrager bij diverse gemoedstoestanden en bij praktische, sociale, ethische en levensbeschouwelijke vragen - Het ondersteunen en methodisch begeleiden bij gedragsverandering, het aanleren van vaardigheden gericht op het omgaan met de gevolgen en beperkingen van een psychiatrische ziekte, sociale activering in de vorm van een betekenisvolle dagstructuur en dagbesteding 13

14 - Het therapeutisch hanteren van het leefklimaat en de natuurlijke omgeving bij het inzichtelijk maken van gedragspatronen en het ontwikkelen en toepassen van gedragsalternatieven van de zorgvrager - Het beoordelen van de uitwerking en gevolgen van therapeutische interventies en het formuleren van aanpassingen zodanig dat deze passend zijn bij de perceptie, de cognitieve en emotionele mogelijkheden van de zorgvrager - Het toepassen van verpleegkundige zorg bij ingrijpende verlieservaringen, life events, dagelijkse ongemakken, gedragsproblemen, het omgaan met emoties van de zorgvrager en zijn familie of omgeving behorende bij de verwerking van het ontstaan en de gevolgen van een psychische stoornis - Het samen met de zorgvrager zorgen voor passende hulpmiddelen, die de dag- en weekstructuur overzichtelijk maken, die aansluiten bij de levensfase waarin de zorgvrager zich bevindt, mede gebaseerd op zijn interesse, ambities en vroegere ervaringen - Het hanteren van alledaagse contacten en activiteiten als een therapeutisch, relatiebevorderend en lerend instrument - Het toepassen van deëscalatietechnieken bij verbale en fysieke agressie door een zorgvrager - Het onderkennen en hanteren van de tegenstrijdige verplichtingen, emoties en gevoelens van zorgvrager, sociaal netwerk bij de toepassing van dwang en drang interventies - Het evalueren van iedere toepassing van dwang en drang met collega s, zorgvrager en sociaal netwerk verpleegtechnisch handelen - Het plannen en uitvoeren van (verpleeg) technische handelingen volgens voorschrift, protocollen of richtlijnen - Het zorgdragen voor de toediening en het medicijngebruik van de zorgvrager en het scheppen van condities die medicatietrouw bevorderen - Het uitvoeren van onderzoek en behandeling, zelfstandig of in opdracht van andere disciplines, daarbij rekening houdend met de richtlijnen van isolatie, preventie van infectie, steriel werken en risicovolle stoffen - Het toepassen van controle en fysieke beheersingstechnieken informeren en adviseren - Het verstrekken van informatie die is afgestemd op en aangepast aan de gemoedstoestand, cognitieve en sociaal-emotionele toestand van de zorgvrager en het sociaal netwerk - Het vertalen en verduidelijken van informatie van andere disciplines naar inzicht en behoefte van de zorgvrager en het sociaal netwerk - Het geven van advies en instructie over praktische zaken zoals hulpverleningsmogelijkheden en hulpmiddelen en medicatie 14

15 4 evalueren van zorg - Het evalueren van zowel het verpleegkundige als het totale zorgproces, tijdens en bij vertrek of beëindiging van de zorgverlening - Het regelmatig en systematisch beoordelen van reacties van de zorgvrager op de uitgevoerde interventies, zowel individueel, groepstherapeutisch als in de eigen woon- en leefwereld zodat de zorgvrager en het sociaal netwerk binnen aanvaardbare kaders, waarden en normen, keuzes kan maken die de autonomie, de persoonlijke geschiedenis en het proces van zingeving ondersteunen, waardoor de kwaliteit van het leven op een aanvaardbare en menselijk niveau tot uitdrukking komt. 15

16 * rol Zorgverlener domein Zorg domeinspecificatie Individuele en collectieve preventie beroepscompetentie Om risico s voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen en/of te stabiliseren, past de HBO GGZ-verpleegkundige primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. toelichting Bij preventie gaat het om het signaleren en voorkomen, of het in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken van gezondheids- en/of daaraan gerelateerde bestaansproblemen en de gevolgen hiervan. De HBO GGZ-verpleegkundige beoogt met haar preventieve activiteiten de (geestelijke) gezondheid te bevorderen en de bedreigingen voor het dagelijks functioneren en eventuele complicaties te verminderen. Kenmerkend daarvan is de zorgvrager en zijn sociaal netwerk te motiveren en gezondheidsbevorderende activiteiten te ondernemen. De HBO GGZ-verpleegkundige wordt in de dagelijkse omgang met zorgvragers toenemend geconfronteerd met vraagstukken op het primaire preventie-niveau. Door in thuissituaties en de omgeving van de zorgvrager te werken wordt duidelijker welke omgevingsfactoren schadelijk dan wel belemmerend werken op de (geestelijke) gezondheid van mensen. Het vaststellen van die schadelijke invloeden, gerelateerd aan de levens- en ontwikkelingsfase, wordt gebruikt om preventieve interventies, activiteiten te formuleren. De gezondheidsbevorderende interventies kunnen bestaan uit het voorkomen van stressoren of het vergroten van de eigen mogelijkheden en de motivatie van de zorgvrager en zijn sociaal netwerk om met deze stressoren om te gaan. Secundaire en tertiaire preventieve activiteiten zijn veel voorkomend in de dagelijkse praktijk. De secundaire preventie richt zich op het herstellen van de gezondheid en wordt uitgevoerd als er al sprake is van de aanwezigheid van een GGP. Dit kan op twee manieren bereikt worden: enerzijds door het vroegtijdig opsporen van nieuwe ziektegevallen, anderzijds door de duur van de gevolgen zo kort mogelijk te houden door het effectief behandelen van het GGP. In dit kader worden vroegsignalering, terugvalpreventie, psycho-educatieve programma s, voorlichting, motivering en collegiale consultatie gehanteerd. Tertiair preventief werken beoogt het beperken van het disfunctioneren als gevolg van een doorgemaakt GGP. Alle vormen van rehabilitatie zijn bedoeld om mensen een eigen plaats in de samenleving te laten innemen. Het behouden van gezondheid staat centraal en vindt plaats tijdens de herstelfase. Het samen met de zorgvrager en het sociaal netwerk organiseren van sociale steun is een belangrijke interventie. In toenemende mate wordt de HBO GGZ-verpleegkundige gevraagd om consultatief op te treden en haar specifieke kennis en vaardigheden binnen de psychiatrie en het omgaan met gedragsproblemen ter beschikking te stellen aan beroepsbeoefenaren in andere sectoren van de gezondheidszorg. 16

17 bij Het verlenen van primaire, secundaire en tertiaire preventie door de HBO GGZ-verpleegkundige gaat het om - Het tijdig herkennen van mogelijke ontregelingen van het psychisch evenwicht, symptomen van overbelasting en high-expressed emotions in een sociaal netwerk en haar gezondheidsrisico s - Het signaleren en interpreteren van specifieke kenmerken van groepen zorgvragers, symptomen van en reacties op ziekte of stoornis - Het maken van keuzes uit verschillende beïnvloedingsmethoden die de zorgvrager en zijn sociale netwerk stimuleren en motiveren tot gewenst gedrag - Het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van situaties die een goed leefklimaat bedreigen of een negatieve invloed hebben, gericht op bescherming van zorgvragers, groepen zorgvragers, collega s, derden en materialen - Het toepassen van de methodieken van voegsignalering en terugvalpreventie in de vorm van signaleringsplannen of crisisplannen bij zorgvragers waarbij sprake is van ernstige gedragsontregeling - Het voor het sociaal netwerk, andere disciplines en direct betrokkenen inzichtelijk maken en vertalen van uitingsvormen van onbeantwoorde vragen, wensen en behoeften van zorgvragers - Het geven van doelgroep specifieke psycho-educatie, zowel individueel op het sociaal netwerk als groepsgericht - Het verwijzen naar, inschakelen en consulteren van hulpverlenende en dienstverlenende disciplines - Het onderscheiden van een collegiale consultatievraag van een zorgvraag en het op methodische wijze hanteren van de collegiale consultatievraag - Het geven van collegiale consultatie, passend bij de ervaringskennis, aan beroepsbeoefenaren - Het evalueren van de genomen preventieve maatregelen en interventies met de zorgvrager, het sociaal netwerk en een zorgnetwerk zodat de zorgvrager en het sociaal netwerk minder risico s lopen op verstoring van hun gezondheid, de leefomgeving veilig is en de gevolgen van het geestelijk gezondheidsproblemen zo draaglijk mogelijk blijven. 17

18 * rol Zorgverlener domein Zorg domeinspecificatie GVO beroepscompetentie Om een gezonde leefstijl bij zorgvragers en het sociaal netwerk te bevorderen, geeft de HBO GGZ-verpleegkundige op basis van een programmatische aanpak informatie, voorlichting en advies aan individuen en groepen. toelichting GVO activiteiten zijn te definiëren als de planmatige activiteiten van verpleegkundigen om het gedrag van mensen doelgericht te veranderen door hen te motiveren tot ander, gezonder gedrag. De GVO kan ook gericht zijn op het beïnvloeden van omgevingscondities. De HBO GGZ-verpleegkundige past GVO toe op verschillende niveaus, zoals bij personen die risico s lopen (bemoeizorg) of (groepen) zorgvragers, familieleden, buren, hulpverleners, dienstverlenende instellingen. GVO in de vorm van voorlichting, informatie en advisering is een essentieel en integraal onderdeel van de GGZ-verpleegkundige zorgverlening. GVO wordt toegepast in de begeleidingscontacten met zorgvragers en middels groepsgewijze programma s, waarbij zorgvragers en soms hun familie voorlichting en advies krijgen over het omgaan met een psychiatrische ziekte of de gevolgen ervan. Daarbij gaat het om informatie gericht op het beperken en/of voorkomen van fysieke, emotionele of psychische problemen en de bevordering van goede leefgewoontes. GVO heeft de beste kans van slagen als het een interdisciplinaire activiteit is, omdat de zorgvrager met hulpverleners van verschillende disciplines te maken heeft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende voorlichtingsmethoden. GVO veronderstelt een goede analyse van de gezondheidsproblemen, risicofactoren, omgevingsfactoren en gedragsdeterminanten. In de GGZ-verpleegkunde is GVO veelal gericht op motivering, gedragsverandering, (de mate van) sociale steun, de verbetering van de eigen effectiviteit en de wijze waarop een zorgvrager omgaat met het inschatten van risico s. Daarbij wordt rekening gehouden met barrières als kennisniveau, cognitieve mogelijkheden, mentale gemoedstoestand, ontbreken van geëigende vaardigheden, attributies van de culturele context en de invloed van psychiatrische problemen. De HBO GGZ-verpleegkundige maakt onder meer gebruik van onderzoeksresultaten en van theorie over GVO, kan werken vanuit multidisciplinaire kaders en kan samenwerken met groepen zorgvragers en met cliënten- en consumentenorganisaties. Het werk van de HBO GGZ-verpleegkundige is vooral gericht op een toename van therapietrouw en gezondheidsbevorderend gedrag bij zorgvragers en hun sociaal netwerk. De HBO GGZ-verpleegkundige hanteert feedback en bekrachtiging, motivering en overtuigend argumenteren als effectieve methodieken voor het bewerkstelligen van gedragsveranderingen. 18

19 bij het geven van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en voorlichting en advisering door de HBO GGZ-verpleegkundige gaat het om - Het signaleren en interpreteren van specifieke kenmerken van risicopopulaties, symptomen van en reacties op ziekte of stoornis - Het verzamelen van gegevens, middels een situatie- en gedragsdeterminantenanalyse - Het bespreekbaar maken van risico s, zodanig dat de zorgvrager keuzes kan maken uit verschillende - op gezondheidsbevordering gerichte - mogelijkheden - Het toepassen van feedback, bekrachtiging, motivering, overtuigend argumenteren als effectieve methodieken bij gedragsverandering - Het toepassen van een individuele en/of een programmatische aanpak bij het geven van informatie, voorlichting, advies - Het geven van voorlichting, rekening houdend met kennisniveau, cognitieve mogelijkheden, mentale gemoedstoestand, het ontbreken van geëigende vaardigheden, attributies en de invloed van psychiatrische problemen - Het organiseren en uitvoeren van een voorlichtingsbijeenkomst, waarbij het inhoudelijke programma wordt opgesteld en voorlichtingsmateriaal wordt aangepast aan de doelgroep - Het gebruik maken van de kennis en ervaringsdeskundigheid van zorgvragers en het sociaal netwerk, cliënten- en consumentenorganisaties bij het formuleren en geven van voorlichting en advies zodat de zorgvrager en zijn sociaal netwerk beter in staat zijn een gezonde leefstijl te onderhouden, en bovendien een veilige en gezondheidsbevorderende leefen woonomgeving wordt bevorderd. 19

20 * rol Regisseur domein Zorg domeinspecificatie Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden beroepscompetentie Om de zorg te laten verlopen als een continue en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de zorgvrager en het sociaal netwerk, coördineert de HBO GGZ-verpleegkundige de zorg. toelichting In Nederland wordt het coördineren van zorg betiteld met verschillende benamingen: casemanagement, mentorschap, zorgcoördinatie, EVV (eerst verantwoordelijke verpleegkundige). Telkens gaat het om een combinatie van het begeleiden van de zorgvrager en zijn sociaal netwerk en de afstemming en aansluiting van alle op de behandeling en omgeving gerichte activiteiten, binnen en buiten de instelling of behandelsetting. Door de aanwezigheid van verschillende personen en instanties in een zorgsituatie is de kans op fragmentatie van zorg, hulp en ondersteuning groot, evenals een verkeerde timing en gebruik van activiteiten. Een cruciale factor in de rol van regisseur is het optreden als belangenbehartiger van de zorgvrager en zijn sociaal netwerk. Het gaat hierbij onder andere om het herkennen en pro-actief benaderen van obstakels in de zorg, de toegankelijkheid van instanties en personen, het eigene van het levensverhaal van de zorgvrager, het doorschuiven van professionele verantwoordelijkheden. Daarbij wordt als doel nagestreefd dat de zorgvrager zelf een maximale handelingsruimte heeft en de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven vorm en inhoud kan geven. De HBO GGZ-verpleegkundige neemt de regie om - vanuit het verpleegbeleid - er voor te zorgen dat in alle fasen van de behandeling de activiteiten afgestemd en in samenhang worden aangeboden aan de zorgvrager en zijn sociaal netwerk. Het gaat daarbij om het verhelderen van doelstellingen, het organiseren van overleg waarin communicatie en informatie-uitwisseling tussen behandelaars, hulpen dienstverlenende instanties en mantelzorg mogelijk is. In de regisseursrol zijn rapporteren, overdragen en het informeren en adviseren essentiële vereisten om de zorg optimaal te kunnen uitvoeren, op kwaliteit te kunnen bewaken. Het werken in een multidisciplinair team betekent voor de HBO GGZ-verpleegkundige het continue realiseren van afstemming en aansluiting van het verpleegkundige begeleidingsproces op de verschillende onderdelen van een behandeling. Dit doet zij op een zodanige wijze dat de zorgvrager en zijn sociaal netwerk niet worden geconfronteerd met zorginhoudelijke barrières of met een zorgaanbod dat niet aansluit bij hun behoeften en wensen. 20

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012 Competentie 1 (HBOV cohort 2008-2012 leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH 2010-2012) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Beroepscode OND. Verpleging en verzorging

Beroepscode OND. Verpleging en verzorging Beroepscode OND Verpleging en verzorging Inleiding Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep. Omdat verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

OPLEIDING KINDERVERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING KINDERVERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING KINDERVERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de kinderverpleegkundige blad 2 van 12 2. Eindtermen voor de opleiding kinderverpleegkundige blad 7 van 12 LRVV Deel 2: Opleiding Kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De recovery verpleegkundige verzamelt continu gegevens, maakt een situationele

Nadere informatie

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen De opleiding tot intensivecareverpleegkundige In dit deskundigheidsgebied wordt de specifieke intensive care zorg van de intensivecareverpleegkundige, de intensivecare-kinderverpleegkundige en de intensivecareneonatologieverpleegkundige

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 3 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Naam student Studentnummer Jaar Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 4 Naam Student: Studentnummer: INFORMATIE PRAKTIJKINSTELLING

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 2 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

%&& '() % & "! ' #( #" )& ##, "* #+ # # +, #! -.& +" */ 0,1++ 5 +!!2 678 +!!2 678 -" "(. 9.6 9-+ "" 03 1- * & -!

%&& '() % & ! ' #( # )& ##, * #+ # # +, #! -.& + */ 0,1++ 5 +!!2 678 +!!2 678 - (. 9.6 9-+  03 1- * & -! !" #$! "# $" %&& '() *+($ % & "! ' #( #" )& ##, "* #+ # # +, #! -.& +" */ 0,1++ *23+ 4+ 5 +!!2 678 +!!2 678 -" "(. 9.6 9-+ "" 03 1- "#:- * & -! 5/23/2008 , &'&+'! & -&%**!*!.!!($$)! *! &&'&+/*-!.* '+!!!

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

Eigen regie in de palliatieve fase

Eigen regie in de palliatieve fase Verwante begrippen Eigen regie in de palliatieve fase zelfmanagement Hanke Timmermans Opdracht film ZM Er volgt zo meteen een korte film van ca. 6 minuten, waarin zes mensen met een chronische ziekte aan

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE KINDERVERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE KINDERVERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE KINDERVERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care kinderverpleegkundige blad 2 van 13 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care kinderverpleegkundige blad

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

VROEG VOORTDUREND INTEGRAAL

VROEG VOORTDUREND INTEGRAAL Casemanagement en trajectondersteuning Uitwerking bouwsteen 4 van Vroeg, Voortdurend, Integraal december 2011 VROEG VOORTDUREND INTEGRAAL PARTNERS Vroeg, Voortdurend, Integraal Ketens van vroege signalering,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Sociaal Werk. Werkversie 0.1. 1/7 Sociaal Werk v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Sociaal Werk. Werkversie 0.1. 1/7 Sociaal Werk v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Sociaal Werk Werkversie 0.1 1/7 Sociaal Werk v0.1 Inhoud 1 Sociaal werk basis... 3 1.1 Begeleiden... 3 1.2 Gesprekstechniek/sociale vaardigheden... 3 1.3 Planmatig

Nadere informatie

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis FA10A Basisopleiding FACT (Functie ACT) mensenkennis Basisopleiding FACT (Functie ACT) FACT-casemanager Het werken als casemanager in multidisciplinaire FACT-wijkteams stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Intern. Extern. En indien nodig met: Rolbeschrijving Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Intern. Extern. En indien nodig met: Rolbeschrijving Zorgconsulent Palliatieve Zorg Rolbeschrijving Zorgconsulent Palliatieve Zorg 1. Doel van de functie Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het palliatieve zorgproces door advies, ondersteuning en coaching van individuele collega

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Functieprofiel (Startprofiel)

Functieprofiel (Startprofiel) Functieprofiel (Startprofiel) Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg (POH)-GGZ Publieksversie 1 Inleiding Deze publieksversie van het functieprofiel POH-GGZ biedt u de kern van het functieprofiel voor het

Nadere informatie

schema hoofdrollen en competenties

schema hoofdrollen en competenties Competenties Verpleegkundig Specialist VenVN GGZ VS competenties Hoofdrol Behandelverantwoordelijke Klinisch handelen: 1. De verpleegkundig specialist bezit adequate kennis en vaardigheden overeenkomstig

Nadere informatie

Academie voor Verpleegkunde Bachelor Nursing 2020

Academie voor Verpleegkunde Bachelor Nursing 2020 Academie voor Verpleegkunde Bachelor Nursing 2020 Aanleiding nieuw Beroepsprofiel Zorg met ingang van 2020 Grote fragmentatie van de zorg, beroepen en opleidingen (Kaljouw, 2015). meer dan 2400 verschillende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Het betreft een vacature, waarbij de opleideling werkzaam zal zijn bij twee instellingen te weten: Psychologenpraktijk Oosterhout en Stichting Elisabeth.

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de spoedeisende hulp verpleegkundige blad 2 van 12 (aanpassing m.b.t. methodiek conform Collegebesluit april 2002) 2. Eindtermen

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Dubbele zorgvraag psychiatrie dementie somatiek 2 3 Zorgprogramma

Nadere informatie

Inleiding. Doelstelling

Inleiding. Doelstelling Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op. Zo vraagt men zich af waar men terecht kan voor hulp en begeleiding. Cliënten en mantelzorgers hebben

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de spoedeisende hulp verpleegkundige blad 2 van 12 (aanpassing m.b.t. methodiek conform Collegebesluit april 2002) 2. Eindtermen

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen De opleiding tot intensivecare-neonatologieverpleegkundige In dit deskundigheidsgebied wordt de specifieke intensive care zorg van de intensivecareverpleegkundige, de intensivecare-kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

1 2 1 Bemoeizorg is als begrip (en zorgvorm) komen overwaaien uit Nederland, wordt gehanteerd in de context van zorgwekkende zorgmijders. Dit zijn: mensen met ernstige psychische en/of psychosociale problemen

Nadere informatie

Deelsessie Training van wijkteams en wijknetwerken in vroegsignalering lvb- en ggz-problematiek en cultuursensitief werken met migrantenouders.

Deelsessie Training van wijkteams en wijknetwerken in vroegsignalering lvb- en ggz-problematiek en cultuursensitief werken met migrantenouders. Deelsessie Training van wijkteams en wijknetwerken in vroegsignalering lvb- en ggz-problematiek en cultuursensitief werken met migrantenouders. Wie doet er mee? Ernie van der Weg Gemeente Rotterdam Marijke

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

Rollen en competenties

Rollen en competenties Het praktijkleren Rollen en competenties Tijdens deze praktijkleerperiode werk je aan het ontwikkelen van de onderstaande competenties tot minimaal niveau 2 of 3. Het is mogelijk competenties op een hoger

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ERVARINGSDESKUNDIG BEGELEIDER SENIOR. 1.1 Vastgesteld Raad van Bestuur: d.d. 26-7-2011 paraaf Registratie HRM: d.d.

FUNCTIEBESCHRIJVING ERVARINGSDESKUNDIG BEGELEIDER SENIOR. 1.1 Vastgesteld Raad van Bestuur: d.d. 26-7-2011 paraaf Registratie HRM: d.d. ERVARINGSDESKUNDIG BEGELEIDER SENIOR Divisie/afdeling: FWG: 45 Centrum/Afdeling: Functiecode: 012359 Versie: 1.1 Vastgesteld Raad van Bestuur: d.d. 26-7-2011 paraaf Registratie HRM: d.d. 8-8-2011 1. Plaats

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

GROEPSGERICHTE INTERVENTIES FLITS

GROEPSGERICHTE INTERVENTIES FLITS GROEPSGERICHTE INTERVENTIES FLITS KANSEN EN UITDAGINGEN Dorine van Ravensberg Programmaleider Kwaliteit en Doelmatigheid paramed zorg 1 WAT VERWACHT iedere DOELGROEP Goede, te vertrouwen behandelaar Begrijpt

Nadere informatie

Deskundigheidsgebied en Eindtermen van de opleiding tot Endoscopieverpleegkundige

Deskundigheidsgebied en Eindtermen van de opleiding tot Endoscopieverpleegkundige Deskundigheidsgebied en Eindtermen van de opleiding tot Endoscopieverpleegkundige Inleiding De inhoud van voorliggend Deskundigheidsgebied en Eindtermen (D&E) is tot stand gekomen in nauw overleg met vertegenwoordigers

Nadere informatie

Algemene competentiebeschrijving van de functie verpleegkundige

Algemene competentiebeschrijving van de functie verpleegkundige 1 Algemene competentiebeschrijving van de functie verpleegkundige Algemeen: De verpleegkundige van NivoZorg heeft uiteraard een grote affiniteit met onze doelgroep in de thuissituatie namelijk langdurige

Nadere informatie