Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Ongedeelde opleiding

2 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. M.A. Frens, Coördinator Bachelor Geneeskunde E.A.J. Schoonen MSc, Sectormanager Erasmus MC Desiderius School G. Akseer MSc, Erasmus MC Desiderius School Drs. A.W. Dijkstra, Erasmus MC Desiderius School Dr. T.J.H. Ruigrok, Examencommissie Geneeskunde E. de Zwart, DienstenCentrum Onderwijs Drs. E.J. Spierenburg, Erasmus MC Desiderius School S. Morsink, Opleidingscommissie Geneeskunde K. de Joode, Medische Faculteitsvereniging Rotterdam C.E.A. Alderweireld, Studentenraad M. Piët, Studentenraad Dr. L.E. de Graaf, namens PKV onderwijs Dr. N. Wolff, namens PKV onderwijs 2013 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Inhoud 1 Algemeen Toepasbaarheid van deze regeling Begripsbepalingen Doel van de opleiding Uitvoering opleiding Toelating tot de opleiding Gelijkstelling doctoraalexamen geneeskunde aan andere Nederlandse universiteiten Buitenlandse artsen Afleggen doctoraal- en artsexamen Colloquium doctum Publicatie documenten Communicatie Procedure bij klachten Orderegel met betrekking tot toegang tot EUR-gebouwen en -terreinen Samenstelling van de opleiding Vaststelling inhoud curriculum Curriculum keuzeonderwijs en keuzeonderzoek Curriculum klinische fase Toegang / vrijstelling onderwijs en tentamens Facultatief en verplicht onderwijs Vrijstellingen Toegang tot onderwijs doctoraal Toegang tot zorgstage Toegang tot regulier keuzeonderwijs Toegang tot keuzeonderwijs in het buitenland Toegang tot klinische fase en keuzeonderzoek Ingangseisen keuzeonderzoek en klinische fase (curriculum Erasmusarts 2007) Regels voor instroom in de klinische fase Regels voor buitenlandse artsen Toegang tot onderwijs binnen de klinische fase Keuzeonderzoek en klinische fase in het buitenland Beoordeling onderwijs en afleggen tentamens Beoordeling en afname tentamens en hertentamens Inschrijving voor de schriftelijke tentamens Voorbereiding Uitslag Nabespreking Inzage Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking Hertentamens bij curriculumwijzigingen Beoordeling onderdelen propedeuse Beoordeling onderdelen doctoraal Tentamens Integratietoets Acute geneeskunde Zorgstage Keuzeonderwijs Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a 3 / 37

4 4.16 PKV jaar 3 en Medisch Probleemoplossend Onderwijs jaar 3 (MPO 3) Obductie Onderwijs Keuzeonderzoek Skills Plaza Beoordeling onderdelen klinische fase Tentamens en geldigheidsduur Vaststelling tentamenuitslag Propedeuse Doctoraal Klinische fase Procedure met betrekking tot mogelijke ongeschiktheid voor de beroepsuitoefening als arts en ontzegging van toegang tot onderwijs en tentamens Procedures De eerste melding Het dossier Het weerwoord van de student Eventuele actie van de Examencommissie Een nieuwe melding Het aanwijzen van de onafhankelijk beoordelaar De door de onafhankelijk beoordelaar te volgen procedure De beslissing van de Examencommissie Melding ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen het protocol iudicium abeundi Het dossier Iudicium Abeundi Het weerwoord van de student Eventuele ordemaatregel in verband met een melding Beëindiging inschrijving van de student aan de instelling Besluitvorming College van Bestuur Bezwaar van de student Beroep van de student Studiebegeleiding en bindend studieadvies Regeling Bindend studieadvies Uitgezonderde situaties Normering Studiebegeleiding Negatief bindend studieadvies Meldingsplicht studievertraging Bezwaar en beroep Bezwaar tegen besluiten op grond van deze Onderwijs- en Examenregeling Beroep tegen besluiten van de Examencommissie Beroep tegen besluiten van de Opleidingsdirecteur Geneeskunde betreffende de... doorstroomregeling Slot- en invoeringsbepalingen Wijzigingen in de OER Bekendmaking OER Vaststelling van een wijziging van de OER Hardheidsclausule Inwerkingtreding Citeertitel / Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a

5 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Ongedeelde opleiding Algemeen 1.1 Toepasbaarheid van deze regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleiding geneeskunde, verder te noemen: de opleiding. De opleiding wordt verzorgd door het Erasmus MC, verder te noemen: de faculteit. 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a b c d e f g h i j Acute geneeskunde Onderdeel waar studenten leren eerste hulp te verlenen. Afrondende fase: Laatste, afrondende gedeelte van de klinische fase, bestaande uit het keuzeco-schap en het oudste co-schap. AKTE-fase: Algemene Klinische Training Erasmusarts 2007 (AKTE). Deze fase omvat het algemene (eerste) deel van de klinische fase. APC: Arts-Patiënt-Contact. Artsexamen Examen dat is verbonden aan de klinische fase van de opleiding en waarvoor het getuigschrift wordt uitgereikt nadat de vereiste 120 ECTS punten in de klinische fase zijn behaald. Bindend studieadvies (BSa): Een bindend studieadvies of ("negatief studieadvies", of "negatief bindend advies") als bedoeld in artikel 7.8b, lid 1, van de Wet, is een mededeling van een onderwijsinstelling waarin aan een student te verstaan wordt gegeven dat hij of zij zijn studie aan die instelling dient te staken. BIG-register Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Een BIG-registratie verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Commissie Longitudinale Beoordeling Coassistenten (LBC): Een door de opleidingsdirecteur Geneeskunde aangewezen commissie die het beleid t.a.v. remediëring bepaalt wanneer een student tijdens de co-schappen een onvoldoende behaalt op een disciplineoverstijgende competentie. Commissie Toelating Bijzondere Gevallen (CTBG): Commissie die krachtens mandatering door de decaan - mogelijke deficiënties beoordeelt bij toelating tot de opleiding. Coördinator Bachelor Geneeskunde De Coördinator Bachelor Geneeskunde is onder verantwoordelijkheid van de decaan en de opleidingsdirecteur Geneeskunde, belast met de organisatie en uitvoering van de opleiding als beschreven in de OER en is speciaal verantwoordelijk voor de Bacheloropleiding Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a 5 / 37

6 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding k Coördinator Keuzeonderwijs en onderzoek: Een door de Opleidingsdirecteur Geneeskunde aangewezen docent die belast is met de coördinatie van het keuzeonderwijs en -onderzoek. l Coördinator Master Geneeskunde De Coördinator Master is onder verantwoordelijkheid van de decaan en de Opleidingsdirecteur Geneeskunde belast met de organisatie en uitvoering van de opleiding als beschreven in de OER en is speciaal verantwoordelijk voor de Masteropleiding en de klinische fase van de ongedeelde opleiding. m Curriculum Erasmusarts Het curriculum volgens de Bachelor-Master structuur, zoals dat gefaseerd, sinds 1 september 2008 wordt aangeboden. n Curriculum Erasmusarts ongedeeld Het ongedeelde curriculum (propedeuse, doctoraal, klinische fase) zoals dat in 2001 voor het eerst is aangeboden. Met ingang van 1 september 2008 wordt dit curriculum gefaseerd opgeheven. o DienstenCentrum Onderwijs (DCO): In het DCO zijn alle administratieve en logistieke processen voor o.a. de studie geneeskunde gebundeld. Studenten kunnen met hun vragen over studiezaken bij het DCO terecht. p Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert tentamens. q Differentiatiefase (vanaf ): Laatste, afrondende gedeelte van de klinische fase, bestaande uit twee keuzeco-schappen en het oudste co-schap. r Disciplinecoördinator: Een door de Opleidingsdirecteur Geneeskunde aangewezen docent die belast is met disciplinespecifiek onderwijs in de klinische fase. s Doctoraalexamen: Het examen dat is verbonden aan de doctoraalfase en waarvoor het getuigschrift wordt uitgereikt nadat de vereiste 180 ECTS punten van de doctoraalfase zijn behaald. t ECTS: European Credits Transfer System, het systeem waarmee alle 'aangesloten' Europese landen de studiebelasting registreren. ECTS studiebelastingpunten geven een numerieke waarde weer die aan elk onderwijsonderdeel wordt toegekend ter aanduiding van de studielast. Een volledig studiejaar omvat 60 ECTS punten. Het ECTS-systeem vervangt het systeem van de studiepunten. u Eerstejaarsstudenten: Studenten in het eerste jaar van inschrijving.. v Examencommissie: De commissie, als bedoeld in artikel 7.12, eerste lid, van de Wet, ingesteld door de decaan. w Examinator: De persoon, als bedoeld in artikel 7.12, derde lid, van de Wet, die is belast met de beoordeling van een examenonderdeel, ook bekend als tentamencoördinator. x ICK: Introductie Cursus Kliniek. y Integratietoets: Toets waarmee de studiejaren 1, 2 en 3 van de opleiding wordt afgesloten. z KOP: Klinisch Obductie Practicum. aa KPP: Klinisch Pathologisch Practicum. 6/ Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a

7 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss Klinische fase: De fase in de opleiding, waarin de student leert in de klinische praktijk door onder meer coschappen te lopen. Lijnonderwijs: Het onderwijs in jaar 1-4 dat parallel aan het themaonderwijs loopt. MPO: Medisch Probleemoplossend Onderwijs. Nageplaatste student: Die student die door naplaatsing door DUO één of meer weken onderwijs van thema 1.1 De Arts heeft gemist. Onderwijs-en Examenregeling (OER): De regeling als bedoeld in artikel 7.13 van de Wet. Onderwijsonderdeel: Een onderwijseenheid in de zin van de Wet. Onderscheid wordt gemaakt tussen onderdelen van het curriculum bestaande uit keuzeonderwijs, keuzeonderzoek, keuzeco-schappen en oudste co-schappen en onderdelen van het curriculum bestaande uit de overige onderdelen. Opleidingsdirecteur Geneeskunde: De opleidingsdirecteur, als bedoeld in artikel 9.17 van de Wet, die onder verantwoordelijkheid van de decaan is belast met de organisatie en uitvoering van de opleiding als beschreven in de onderwijs- en examenregeling. Opleidingscommissie: De commissie als bedoeld in artikel 9.18 van de Wet, ingesteld door de decaan. PKV: Practicum Klinische Vaardigheden. PKV-CA: Practicum Klinische Vaardigheden Communicatie en Attitude. PKV-MT: Practicum Klinische Vaardigheden Medische Technieken. Propedeutisch examen: Het examen dat is verbonden aan de propedeutische fase en waarvoor het getuigschrift wordt uitgereikt nadat de vereiste 60 ECTS punten in de propedeutische fase zijn behaald. Protocol Infectiepreventie: Het protocol binnen de faculteit dat erop is gericht patiënten en studenten te beschermen tegen infecties (met name hepatitis B) die worden overgedragen van student op patiënt en omgekeerd. Regels en Richtlijnen voor de Examens De Regels en Richtlijnen voor de Examens vormen een aanvulling op en een verdere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling en worden vastgesteld door de Examencommissie. Research Master-opleidingen: Engelstalige programma s van 120 ECTS die opleiden tot de graad van Master of Science in Molecular Medicine, Health Sciences, Neurosciences, Clinical Research of Infection and Immunity RPG: Reflectie en Professioneel Gedrag, lijnonderwijs in de klinische fase. Speciële fase: Het tweede deel van de klinische fase van de opleiding, gericht op het verwerven van kennis van bepaalde medische disciplines. Tentamen: Toetsing van een onderwijsonderdeel, meestal in de vorm van een schriftelijk (computergestuurd) tentamen, een vaardigheidstoets, een opdracht of een mondelinge toets Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a 7 / 37

8 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding tt uu vv ww xx yy Thema-onderwijs: Onderwijs met betrekking tot specifieke thematiek en als zodanig onderdeel van het curriculum van de propedeutische en de doctoraalfase van het curriculum Erasmusarts Themacoördinator: Een door de decaan aangewezen docent die belast is met de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de toetsing binnen een thema. Voor de tentamens behorende bij de thema's treedt de themacoördinator, of een door hem aangewezen docent, op als examinator/ tentamencoördinator. Tweedejaarsstudenten: Studenten in het tweede jaar van inschrijving. Vaardigheidsonderwijs: Onderwijs gericht op het aanleren en oefenen van vaardigheden die de student zich gedurende de opleiding eigen dient te maken. Voldoende resultaat: Een cijfer van, mathematisch afgerond, minimaal zes (6) dan wel een beoordeling 'voldoende' of goed. De Wet: De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), verder te noemen: de Wet. 1.3 Doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd de student de noodzakelijke kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes (professioneel gedrag) bij te brengen voor de beroepsuitoefening van arts. Dit is omschreven in de richtlijn van de Raad Europese Gemeenschappen van 16 juni 1975, 75/363/EEG (PbeG, L167) en gespecificeerd in het Raamplan 2009 Artsopleiding Uitvoering opleiding 1. De opleiding wordt voltijds verzorgd. 2. De opleidingsdirecteur kan voor studenten in verband met zwangerschap en/of zorg voor hun kinderen op hun verzoek een aangepast onderwijs- en/of examenprogramma vaststellen voor de coschappen. Dit verzoek dient onderbouwd te zijn en te zijn voorzien van bewijs, bv. geboorteakte. De opleidingsdirecteur beslist binnen 6 weken over het ingediende verzoek. 1.5 Toelating tot de opleiding 1. De in bijlage 3 vermelde Nederlandse diploma's van secundair en Wetenschappelijk onderwijs geven toegang tot de opleiding, onverminderd het bepaalde in het tweede lid. 2. Het instellingsbestuur is in geval van deficiënties in de vooropleiding bevoegd vrijstelling te verlenen en volgt daarin het advies van de Commissie Toelating Bijzondere Gevallen (CTBG). 3. De CTBG beoordeelt verzoeken tot vrijstelling op basis van de richtlijnen die gehanteerd worden door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en adviseert het instellingsbestuur. De richtlijnen liggen ter inzage bij het DCO. 1 Zie artikel 1.6 voor publicatie van de documenten of download het raamplan via Artsopleiding-2009.htm 8/ Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a

9 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Gelijkstelling doctoraalexamen geneeskunde aan andere Nederlandse universiteiten 1. Het getuigschrift van het doctoraalexamen in de opleiding Geneeskunde van een andere Nederlandse universiteit wordt gelijkgesteld aan het doctoraalexamen bedoeld in artikel 5.3, met dien verstande dat de Examencommissie aanvullende eisen kan stellen aan de bezitter van dit getuigschrift, waaraan deze dient te voldoen alvorens de in artikel 3.7 bedoelde toegang tot de klinische fase wordt verleend. 2. De Examencommissie behoudt zich het recht voor om antecedenten op te vragen bij de faculteit waarvan de student afkomstig is, alvorens een besluit tot toelating te nemen. 1.7 Buitenlandse artsen 1. Buitenlandse artsen die zich na 1 december 2005 hebben aangemeld voor BIG-registratieworden op grond van een assessment door de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid, indien nodig, aan een universitair medisch centrum toegewezen. Deze commissie verstrekt hierbij een advies waarin staat welke programma-onderdelen dienen te worden gevolgd. 2. Met betrekking tot buitenlandse artsen die zich vóór 1 december 2005 hebben aangemeld geldt hetgeen hieromtrent is bepaald in de OER ongedeelde opleiding Zie ook bijlage Afleggen doctoraal- en artsexamen 1. De mogelijkheid om doctoraal- of artsexamen (curriculum Erasmusarts 2007) te doen eindigt op grond van wettelijke bepalingen per 31 augustus Na deze datum is het onder geen enkel beding meer mogelijk om doctoraal- of artsexamen te doen. De Examencommissie kan op deze regel geen uitzondering maken. Voor studenten die studeren in curriculum Erasmusarts 2007 is de OER geneeskunde ongedeelde opleiding van toepassing. 2. Studenten van het curriculum Erasmusarts 2007 kunnen onder bepalingen overstappen naar de Bachelor curriculum Erasmusarts. Zie hiervoor Bijlage 3 van de OER Geneeskunde en Bacheloropleiding Studenten die studeren in curriculum Erasmusarts 2007 kunnen de coschappen vanaf maart 2012 enkel starten in het Masterprogramma. Voorafgaand aan de start van de coschappen moeten zij de Skills Plaza modules van het Masterprogramma hebben gevolgd en de bijbehorende toetsen hebben behaald. Voor deze studenten is de OER Master van toepassing voor zover het de coschappen betreft. 1.9 Colloquium doctum Bij het toelatingsonderzoek door de CTBG als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet, worden de eisen gesteld zoals beschreven in de richtlijnen van de VSNU. Het instellingsbestuur besluit over toelating tot de opleiding Publicatie documenten De faculteit draagt zorg voor een adequate publicatie van de in deze OER genoemde documenten Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a 9 / 37

10 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Communicatie Voor officiële communicatie met studenten zal de faculteit gebruik maken van het adressenbestand in Osiris. De student is zelf verantwoordelijk om de adresgegevens actueel te houden Procedure bij klachten De student kan een klacht indienen over het onderwijs via De klachtenprocedure DCO is te vinden op de website van het DienstenCentrum Onderwijs Orderegel met betrekking tot toegang tot EUR-gebouwen en -terreinen Onverminderd de terzake geldende regels, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, zijn tevens de EUR orderegels door de decaan van toepassing verklaard op de terreinen en gebouwen van het Erasmus MC en gelden deze EUR-orderegels derhalve ook voor de bij de EUR ingeschreven maar bij het Erasmus MC studerende geneeskundestudenten. 2 2 De orderegels staan vermeld in artikel 9 van het studentenstatuut van de EUR, zie: 10/ Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a

11 2 Samenstelling van de opleiding 2.1 Vaststelling inhoud curriculum 1. De decaan stelt jaarlijks, voor de aanvang van het studiejaar, op voorstel van de opleidingsdirecteur Geneeskunde, gehoord de Opleidingscommissie en de Examencommissie, de onderdelen van de propedeutische, de doctoraal- en de klinische fase van de opleiding vast. 2. Het curriculum voor de propedeutische fase is vanaf niet meer van toepassing. Het is opgenomen in bijlage 1 van de OER van Het curriculum voor de doctoraalfase is opgenomen in bijlage 1. De onderdelen van curriculum 96 zijn ondergebracht in bijlage 2-B t/m G van de OER en zijn nader omschreven in de OER De afbouw van het onderwijs en tentamens van het curriculum Erasmusarts 2007 is beschreven in bijlage Het curriculum voor de klinische fase is opgenomen in bijlage 2. Het programma voor studenten van het curriculum Erasmusarts 2007 die gestart zijn vóór 6 februari 2006 is opgenomen in de OER van Curriculum keuzeonderwijs en keuzeonderzoek 1. De coördinator keuzeonderwijs en keuzeonderzoek, gehoord hebbende de opleidingsdirecteur Geneeskunde, stelt jaarlijks vast welke onderwerpen in de periodes van het keuzeonderwijs en -onderzoek kunnen worden gevolgd. Daarnaast kunnen studenten voorafgaand aan het derdejaarskeuzeonderwijs of het keuzeonderzoek zelf onderwerpen aanreiken. Deze moeten uiterlijk vier weken voor de start via het DCO ter goedkeuring worden voorgelegd aan de coördinator keuzeonderwijs en keuzeonderzoek en voor aanvang zijn goedgekeurd. 2. De onderwerpen van het keuzeonderwijs en keuzeonderzoek, hun omvang in ECTS punten, de regels voor toewijzing, de voor dit onderwijs verantwoordelijke docent(en) en de vorm van de tentaminering worden jaarlijks gepubliceerd. De onderwerpen van het keuzeonderwijs worden minimaal zes weken voor de start van het keuzeonderwijs bekend gemaakt. De toegangseisen voor keuzeonderwijs en keuzeonderzoek staan in artikel 3.5, 3.6 en Het keuzeonderzoek behorende bij het derde doctoraaljaar beslaat 30 ECTS punten, waarvan, onder bepaalde voorwaarden, 5 ECTS punten (=vier weken) besteed mogen worden aan keuzeonderwijs in het buitenland (zie ook artikel 3.6). 4. Bij buitenregulier keuzeonderwijs/-onderzoek beslist de coördinator keuzeonderwijs en keuzeonderzoek, gehoord hebbende de opleidingsdirecteur Geneeskunde, over een door een student ingediend schriftelijk verzoek voor goedkeuring van onderwerpen voor keuzeonderwijs of onderzoek die niet opgenomen zijn op de gepubliceerde lijst. In dit besluit legt de coördinator keuzeonderwijs en keuzeonderzoek, gehoord hebbende de opleidingsdirecteur Geneeskunde, de omvang in ECTS punten van dit onderwerp vast en bepaalt deze welke docent(en) verantwoordelijk is (zijn) voor het onderwijs c.q. de begeleiding van dit onderwerp Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a 11 / 37

12 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Curriculum klinische fase Instromen in de klinische fase van de Ongedeelde opleiding is niet meer mogelijk. Zie de OER Master voor meer informatie. 1. De klinische fase omvat 3 fases: de AKTE-fase, speciële fase en differentatiefase. De AKTE- en speciële fase zijn voor alle studenten gelijk. De differentiatiefase bestaat (afhankelijk van het startmoment) uit één of twee keuzeco-schappen en een oudste co-schap. In plaats van twee aparte keuzeco-schappen (indien van toepassing) kan ook één keuzeco-schap van 7 weken worden gevolgd. Ook het oudste co-schap kan met één of beide keuzeco-schappen worden gecombineerd. 2. Alle co-schappen (AKTE-fase, Speciele Fase en Differentiatiefase) dienen aaneengesloten gevolgd te worden. De route voor de klinische fase staat vast. De klinische fase kan alleen onderbroken worden met een dwingende reden en hiervoor dient toestemming gevraagd te worden bij de opleidingsdirecteur Geneeskunde. Een co-schap verplaatsen of ruilen is niet toegestaan. Alleen in hoge uitzondering is het mogelijk om met een dwingende reden een co-schap te verplaatsen of te ruilen met een medestudent uit dezelfde subgroep (periode dient overeen te komen). 3. Voor studenten die studeren in het examenprogramma van de ongedeelde opleiding, maar de coschappen volgen binnen het masterprogramma, is de OER Master van toepassing voor zover het de coschappen betreft. 12/ Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a

13 3 Toegang / vrijstelling onderwijs en tentamens 3.1 Facultatief en verplicht onderwijs 1. Het volgen van onderwijs is facultatief, met uitzondering van de verplichte onderdelen. Het verplicht zijn van onderwijs wordt zo mogelijk in het begin van het studiejaar maar ten minste vier weken voorafgaand aan de start van een onderwijsonderdeel bekend gemaakt. 2. Het volgende onderwijs is in ieder geval verplicht: a. de tutorgroepbijeenkomsten; b. alle onderwijsvormen waarvoor geldt dat het onderwijs slechts toetsbaar is tijdens de contacturen en/of het onderwijs van vaardigheden die alleen tijdens de contacturen kunnen worden aangeleerd; dit zijn in ieder geval de onderdelen PKV-CA, PKV-MT, APC, MPO, de Zorgstage, de Beroepsoriëntatie, Acute geneeskunde en het Obductie-onderwijs (KOP en KPP) van het tweedejaarskeuzeonderwijs: RIGIT, het themaspecifieke deel en de afsluitende dag met presentaties; c. het curriculum van de klinische fase; d. de als verplicht gestelde VO s. 3. De resultaten van tentamens van onderdelen behorende bij het curriculum Erasmusarts 2007, genoemd in bijlage 1 en 2, worden pas geldig wanneer het verplichte vaardigheidsonderwijs van deze onderdelen naar behoren is gevolgd. Onder geldig wordt in dit verband verstaan, dat er alleen ECTS punten aan het onderwijsonderdeel worden toegekend wanneer zowel het tentamen met voldoende resultaat is afgelegd als voldaan is aan de onderwijsverplichtingen. 4. Van de verplichting tot het deelnemen aan het vaardigheidsonderwijs kan de Examencommissie op verzoek van de betrokkene(n) geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen. De Examencommissie toetst dit verzoek aan de regels voor vrijstelling zoals opgenomen in deze regeling (zie artikel 3.2). Bij een gedeeltelijke vrijstelling bepaalt de Examencommissie of het vaardigheidsonderwijs op een andere wijze verricht dient te worden, en zo ja, op welke wijze de benodigde ECTS punten kunnen worden behaald. Meer informatie over vrijstellingen staat in artikel De opleidingsdirecteur kan een onderwijsonderdeel verplicht stellen op voordracht van de themacoördinator. 3.2 Vrijstellingen 1. De Examencommissie kan op verzoek van een student en na overleg met de opleidingsdirecteur en de betrokken examinator vrijstelling verlenen van een onderdeel van de opleiding op grond van binnen of buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden. 2. Vrijstellingen dienen te allen tijde door de betrokkene zelf schriftelijk bij de Examencommissie te worden aangevraagd. 3. Het toekennen van een vrijstelling kan gevolgen hebben voor het bepalen van het judicium cum laude (zie Regels en Richtlijnen voor de Examens, artikel 9, lid 7). 4. Research Master studenten kunnen op verzoek, als bedoeld in het tweede lid, vrijstelling krijgen voor het 3 e jaarskeuzeonderwijs, het 4 e jaarskeuzeonderzoek, het keuze co-schap en, afhankelijk van de gevolgde Research Master, voor thema 4.3. De Examencommissie honoreert dit verzoek alleen wanneer binnen de Research Master-opleiding equivalenten van dit keuzeonderwijs, keuzeonderzoek of thema-onderwijs worden aangeboden en deze daadwerkelijk met goed gevolg zijn afgelegd. De ECTS punten van de onderwijsonderdelen waarvoor vrijstelling is verkregen, worden in mindering gebracht op het aantal ECTS punten benodigd voor doorstroming of bindend studie advies. waarbij het judicium dat is behaald voor de Research Master-onderdelen die met deze keuzeonderdelen overeenstemmen, gehanteerd wordt voor het eventueel toekennen van het judicium cum laude of een ander judicium Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a 13 / 37

14 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studenten kunnen één of beide keuzeco-schappen omzetten in een onderzoeksstage, te koppelen aan het keuzeonderzoek. Studenten dienen hiertoe voorafgaand aan de start van het vierdejaarskeuzeonderzoek een verzoek in te dienen bij de Examencommissie, vergezeld van het akkoord van de coördinator keuzeonderwijs en -onderzoek. Research Master studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dienen dit aan te geven bij hun verzoek tot vrijstelling voor het vierdejaarskeuzeonderzoek. 3.3 Toegang tot onderwijs doctoraal 1. Alvorens het doctoraalexamen kan worden afgelegd, dient het propedeutisch examen bedoeld in artikel 5.2 met goed gevolg te zijn afgelegd. 2. Toegang tot het onderwijs en de tentamens van het eerste doctoraaljaar (zoals bedoeld in bijlage 1 van deze regeling) heeft die student die uiterlijk op 31 augustus van het eerste jaar van inschrijving voor de curriculumonderdelen van het propedeusejaar ten minste 40 ECTS punten heeft behaald. Deze toegang wordt ingetrokken indien een student twee jaar na aanvang van de studie nog niet aan alle propedeuseverplichtingen heeft voldaan (zie ook artikel 7). 3. Toegang tot het onderwijs en de tentamens van het tweede doctoraaljaar (zoals bedoeld in bijlage 1 van deze regeling) heeft die student die het propedeutisch examen bedoeld in artikel 5.2 van deze regeling met goed gevolg heeft afgelegd en uiterlijk op 31 augustus van het voorgaande jaar van inschrijving voor de curriculumonderdelen van het eerste doctoraaljaar ten minste 30 ECTS punten heeft behaald. 4. Toegang tot het onderwijs en de tentamens van het derde doctoraaljaar (zoals beschreven in bijlage 1 van deze regeling) heeft die student die uiterlijk op 31 augustus van het voorgaande jaar van inschrijving tenminste voldaan heeft aan al het onderstaande: a. het propedeutisch examen bedoeld in artikel 5.2 van deze regeling is met goed gevolg afgelegd; b. bij aanvang van het derde doctoraaljaar heeft de student ten minste 90 ECTS punten behaald (zoals beschreven in bijlage 1 van deze regeling). 5. Instromen in een volgend studiejaar is uitsluitend mogelijk bij aanvang van het studiejaar. In uitzonderlijke gevallen kan de opleidingsdirecteur toestemming verlenen voor instroom in de loop van het studiejaar. 3.4 Toegang tot zorgstage 1. Voordat de student aan de zorgstage kan beginnen, dient deze eerst met goed gevolg: a. het vaardigheidsonderwijs PKV-CA 1 e studiejaar te hebben gevolgd; b. het practicum Verpleegkunde te hebben gevolgd. 2. Voor de toelating tot de zorgstage geldt bovendien de eis dat de student bij aanvang kan aantonen dat hij voldoet aan de eisen van het protocol Infectiepreventie, onder meer omtrent het hepatitis B virus. 3 De student die drager is van het hepatitis B virus en daarom geen risicovormende handelingen mag verrichten dient zich te wenden tot de opleidingsdirecteur Geneeskunde voor afspraken over een alternatieve invulling van de zorgstage. 3 Zie voor meer informatie het protocol Infectiepreventie. 14/ Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a

15 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Toegang tot regulier keuzeonderwijs 1. Voor toegang tot het keuzeonderwijs gelden de volgende algemene toelatingseisen. a. Voor het tweedejaarskeuzeonderwijs: de student heeft in de periode dat het tweedejaarskeuzeonderwijs wordt aangeboden géén onderwijsverplichtingen en hoeft in die periode geen (her)tentamens af te leggen uit de propedeuse; b. Voor het derdejaarskeuzeonderwijs: de student heeft alle onderdelen van het tweedejaarskeuzeonderwijs gevolgd, heeft deelgenomen aan het schriftelijk tentamen en het systematisch review en de presentatie zijn met een voldoende beoordeeld. c. Voor deelname aan onderdelen van het keuzeonderwijs kan de verantwoordelijke docent aanvullende toelatingseisen stellen; deze bepalingen worden jaarlijks bekend gemaakt. 3.6 Toegang tot keuzeonderwijs in het buitenland 1. Voor toegang tot het derdejaarskeuzeonderwijs in het buitenland gelden de volgende toelatingseisen: a. de student heeft het tweedejaarskeuzeonderwijs met een voldoende afgesloten; b. de student heeft van het eerste en tweede doctoraaljaar al het verplichte onderwijs gevolgd en alle tentamens afgelegd tot aan de start van het derdejaarskeuzeonderwijs; c. de student heeft maximaal twee niet-gecompenseerde onvoldoendes voor tentamens in de doctoraalfase. 2. Voor keuzeonderwijs als onderdeel van het keuzeonderzoek geldt dat een student maximaal 4 weken (5 ECTS) van de 21 weken die voor keuzeonderzoek zijn bestemd, kan besteden aan keuzeonderwijs in het buitenland. 3. Voor in het buitenland gevolgd keuzeonderwijs geldt dat alleen ECTS punten kunnen worden toegekend als vóór vertrek naar het buitenland goedkeuring is verkregen. Het aanvragen van deze goedkeuring dient te gebeuren door middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij het DCO. 3.7 Toegang tot klinische fase en keuzeonderzoek 1. Studenten hebben, na te hebben voldaan aan de eisen omschreven in artikel 3.8, toegang tot het keuzeonderzoek en de klinische fase (co-schappen). Het keuzeonderzoek kan gedaan worden voorafgaand aan of volgend op de co-schappen. De volgorde wordt opgelegd door de faculteit, waarbij de student een voorkeur kan aangeven (bij het DCO). Met deze voorkeur wordt rekening gehouden wanneer de student dwingende redenen voor een bepaalde volgorde kan aanvoeren en verder voor zover het aanbod van co-plaatsen dat toelaat. 2. Voor studenten die studeren in het examenprogramma van de ongedeelde opleiding, maar de coschappen volgen binnen het masterprogramma, geldt dat zij voorafgaand aan de coschappen de Skillsplaza modules en de bijbehorende toetsen met voldoende resultaat moeten hebben afgerond. 3.8 Ingangseisen keuzeonderzoek en klinische fase (curriculum Erasmusarts 2007) 1. Voor studenten die in het studiejaar 2002/2003 of later zijn gestart met de doctoraalfase (of die na terugplaatsing curriculum Erasmusarts 2007 volgen), geldt dat zij, indien zij hebben voldaan aan het gestelde in dit artikel, recht hebben toegelaten te worden tot het keuzeonderzoek en de klinische fase (co-schappen) Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a 15 / 37

16 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Toelating tot het vierdejaarskeuzeonderzoek en de co-schappen krijgt de student als aan alle van onderstaande eisen is voldaan, met inachtneming van artikel 5.3, derde lid, betreffende de geldigheidsduur: a. de student heeft alle 120 ECTS punten van het eerste en tweede doctoraaljaar behaald; b. de student heeft al het verplichte onderwijs van het curriculum van de doctoraalfase conform de regels van verplichting gevolgd; c. de student heeft voor ten minste één van de tentamens uit het derde doctoraaljaar een voldoende. 3. Voor de toelating tot de co-schappen geldt bovendien de eis dat de student bij aanvang van ieder co-schap kan aantonen dat hij voldoet aan de eisen van het protocol Infectiepreventie, onder meer omtrent het hepatitis B virus. zie hiervoor richtlijn aanstellings- en intrede onderzoek Arbo-milieu. De student die drager is van het hepatitis B virus en daarom geen risicovormende handelingen mag verrichten dient zich te wenden tot de opleidingsdirecteur Geneeskunde voor afspraken over een alternatieve invulling van de co-schappen. 4. Studenten die het doctoraal Erasmusarts 2007 (ongedeelde opleiding) hebben behaald en de opleiding geneeskunde aan het Erasmus MC vervolgen in de master van curriculum Erasmusarts, moeten voorafgaand aan de start van de coschappen de Skills Plaza modules van het masterprogramma hebben gevolgd en de bijbehorende toetsen hebben behaald. Voor de volgende onderdelen van het masterprogramma worden zij vrijgesteld: Ma1A; Ma1B; Keuzeonderzoek. 3.9 Regels voor instroom in de klinische fase 1. Onderstaande regels gelden voor studenten die vanaf eind februari of eind augustus worden ingedeeld. 2. De studenten die het onderwijs van het derde doctoraaljaar volgen kunnen indien ze aan de ingangseisen gaan voldoen (zie artikel 3.8) vóór 31 oktober van dat jaar aangeven of zij het keuzeonderzoek voorafgaand aan of volgend op de co-schappen willen doen. Tevens dienen zij een gewenste instroomdatum aan te geven, uitgaande van de situatie dat zij starten met de coschappen. Bij het opgeven van de voorkeursdatum dient de student er rekening mee te houden dat hij niet eerder wordt ingedeeld dan de week volgend op het afleggen van tentamen 4.4 of tien weken na afname van het laatste tentamen waarmee de student voldoet aan de instroomvereisten voor de klinische fase. 3. Aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen voor de co-schappen bepaalt de opleidingsdirecteur Geneeskunde of de student eerst keuzeonderzoek doet of eerst co-schappen loopt. Daarbij wordt zo mogelijk rekening gehouden met de door de student aan te geven voorkeur en wordt rekening gehouden met eventuele dwingende redenen voor de voorkeursvolgorde. 4. De student die door de opleidingsdirecteur Geneeskunde wordt aangewezen om te starten met de co-schappen krijgt na het voldoen aan de instroomeisen (zie artikel 3.8, tweede lid) een startdatum toegekend. Deze startdatum is in ieder geval vóór 1 september van het volgende collegejaar. Bij de toekenning van een startdatum wordt indien mogelijk rekening gehouden met de door de student aangegeven voorkeur. Er worden geen startdata onder voorbehoud toegekend. 5. De opleidingsdirecteur Geneeskunde kan een startdatum opleggen indien de opgegeven voorkeursdatum niet overeenstemt met een gelijkmatige instroom of indien geen voorkeursdatum wordt opgegeven. De opleidingsdirecteur Geneeskunde kan tevens een startlocatie opleggen, daarbij rekening houdend met persoonlijke omstandigheden van de student. 6. De student die zonder opgave van dwingende redenen geen gebruik wil maken van de verkozen of opgelegde startdatum voor de co-schappen, kan geen voorkeursdatum meer opgeven en wordt later ingedeeld. De faculteit kan noch financieel noch op enige andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen vertraging indien de student geen gebruik maakt van de aangeboden startdatum. 7. In bijzondere gevallen kan de opleidingsdirecteur Geneeskunde van het voorgaande afwijken. 16/ Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a

17 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Regels voor buitenlandse artsen Buitenlandse artsen die tot de opleiding zijn toegelaten op grond van artikel 1.7 van deze OER dienen, alvorens zij kunnen worden toegelaten tot de klinische fase, eerst het eventueel vastgestelde theoretisch en praktisch onderwijsprogramma met succes te hebben afgerond. Tevens dienen zij te voldoen aan de eisen van het protocol Infectiepreventie (zie artikel 3.8, derde lid) Toegang tot onderwijs binnen de klinische fase 1. De student die na 19 februari 2007 is gestart met de klinische fase, krijgt toegang tot de Speciële fase nadat alle onderdelen van de AKTE-fase en het tentamen van thema 4.4 met voldoende resultaat zijn afgelegd. De student kan pas deelnemen aan de Speciële co-schappen Psychiatrie, Neurologie, Vrouwenziekten, Dermatologie, KNO en Oogheelkunde indien zij/hij de bijbehorende ICK-onderdelen met voldoende resultaat heeft afgelegd. Nadat alle onderdelen van het curriculum (met uitzondering van het keuzeonderzoek), de AKTE-fase en de Speciële fase met voldoende resultaat zijn afgelegd, krijgt de student toegang tot de Differentiatiefase. 2. Studenten die vóór 14 februari 2005 met de klinische fase zijn gestart kunnen de voor hen geldende voorwaarden vinden in de OER 2005/ Met betrekking tot studenten die in de periode van 14 februari 2005 tot en met 19 februari 2007 met de klinische fase zijn gestart, gelden de voorwaarden die zijn opgenomen in de OER Keuzeonderzoek en klinische fase in het buitenland 1. Het keuzeonderzoek, maximaal 1 specieel coschap, de keuze coschappen en het oudste coschap kunnen in het buitenland worden gevolgd. 2. Voor keuzeonderzoek en coschappen in het buitenland geldt dat alleen ECTS worden toegekend als vóór vertrek naar het buitenland goedkeuring is verkregen. Zie verder artikel 3.6, derde lid. 3. Bij het volgen van keuzeonderzoek of coschappen in de zogenaamde low- en middle income countries wordt een certificaat van de Tropencursus sterk aanbevolen. 4. Keuzeonderzoek en coschappen in het buitenland worden altijd behandeld als buitenregulier (zie voor uitleg artikel 2.2). 5. Voor het volgen van keuzeonderzoek in het buitenland gelden dezelfde ingangseisen zoals genoemd in artikel Voor het volgen van (maximaal) één specieel coschap in het buitenland gelden bijzondere eisen, zoals af te stemmen met de disciplinecoördinator en de opleidingsdirecteur Geneeskunde. Zie bijlage Voor het keuze coschap en oudste co-schap gelden dezelfde eisen als voor toegang tot de differentiatiefase zoals die gemeld staan in artikel 3.11, eerste lid. 8. De opleider kan een verklaring van taalbeheersing vragen voor het land waar de student het keuze en/of oudste coschap wil gaan doen Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a 17 / 37

18

19 4 Beoordeling onderwijs en afleggen tentamens4 De overgangsregeling, zoals beschreven in de OER Bachelor , prevaleert. 4.1 Beoordeling en afname tentamens en hertentamens 1. Alle onderdelen van het themaonderwijs worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Er wordt tweemaal per academisch jaar de gelegenheid gegeven tot het afleggen van deze tentamens. Een uitzondering hierop is thematentamen 4.4 waarvoor drie tentamengelegenheden zijn. 2. Indien naar het oordeel van de Examencommissie voor een of meer studenten een ongewenste vertraging van de studie is opgetreden of dreigt op te treden, kan de Examencommissie gehoord hebbende de desbetreffende examinator op verzoek van de desbetreffende student(en) eenmalig een extra tentamengelegenheid voor het desbetreffende onderdeel vaststellen. 3. De examinator dient bij aanvang van het onderwijs in het desbetreffende onderdeel de tentameneisen en manier van afname bekend te maken. 4. In overeenstemming met artikel 3.1, derde lid, leveren de tentamens van één thema ieder voor zich separaat ECTS punten op indien de student voor een tentamen een voldoende resultaat heeft behaald en aan de overige onderwijsverplichtingen heeft voldaan. 5. Het is daarnaast mogelijk ECTS punten voor een met onvoldoende resultaat afgelegd tentamen te behalen indien aan alle onderstaande eisen wordt voldaan: a. in de reeks van tentamens van het desbetreffende thema zijn alle tentamens op één na met voldoende resultaat afgelegd; b. voor het met onvoldoende resultaat afgelegd thematentamen is het cijfer 5,0 of hoger behaald; c. tenminste één van de cijfers van het met een voldoende beoordeelde tentamen uit het desbetreffende thema bedraagt 7,0 of hoger. 6. Tentamens waarvoor een voldoende resultaat is behaald, kunnen niet opnieuw worden afgelegd. 7. Bij tentamens waarvoor een onvoldoende is behaald geldt in geval van herkansing het hoogst behaalde cijfer als geldig resultaat. 8. Een mondeling examen of tentamen is openbaar, tenzij de student daartegen bij de Examencommissie bezwaar heeft gemaakt. Openbaar betekent hier dat zowel een student als een examinator bij een mondeling tentamen een derde kan uitnodigen. 4.2 Inschrijving voor de schriftelijke tentamens 1. Studenten mogen uitsluitend deelnemen aan een schtiftelijk tentamen wanneer zij daarvoor zijn ingeschreven 2. De datum van de reguliere tentamens en hertentamens wordt uiterlijk 3 maanden voor afname bekend gemaakt. 3. Het DCO schrijft alle studenten met een studiegroepnummer in voor de reguliere tentamens van het studiejaar behorend bij hun studiegroepnummer. Reguliere tentamens zijn de tentamens aansluitend aan het onderwijs. Alle overige studenten dienen zich zelf conform de geldende inschrijfprocedure aan te melden. 4. Studenten die een tentamen willen herkansen of die geen gebruik hebben gemaakt van de eerste tentamenmogelijkheid, dienen zich volgens de gangbare procedures van het DCO en uiterlijk zeven dagen voor de desbetreffende tentamendatum zelf in te schrijven. 4 De vermelde regels sluiten aan bij de Orderegels voor schriftelijke tentamens van de Erasmus universiteit. (www.eur.nl/essc/studentenadministratie/tentamens_toetsen/orderegels/) 2013 Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a 19 / 37

20 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studenten die te laat zijn met hun aanmelding, maar desondanks toch aan het tentamen willen deelnemen, kunnen zich nog tot en met de voorlaatste werkdag voorafgaand aan het tentamen bij het DCO inschrijven en dienen een administratieve bijdrage van 13,50 te betalen. Het bewijs van betaling dient meegenomen te worden naar het tentamen zodat het aan de surveillant kan worden getoond. 6. Studenten die zich niet tevoren voor een tentamen hebben ingeschreven kunnen op eigen risico aan het tentamen deelnemen. Deze studenten dienen uiterlijk één week na de tentamendatum een verzoek in te dienen bij de Examencommissie om hun deelname aan het tentamen geldig te laten verklaren. De student dient in zijn verzoek aan te geven waarom een tijdige inschrijving niet mogelijk dan wel (vanwege het feit dat het DCO op grond van het tweede lid voor de inschrijving had moeten zorgen) niet noodzakelijk was. De Examencommissie kan op basis van dit verzoek besluiten dat deelname aan het tentamen toch geldig is geweest. De student dient in ieder geval de administratieve bijdrage te betalen, tenzij naar het oordeel van de Examencommissie de student in het geheel geen blaam betreft. Gedurende de periode dat dit verzoek in behandeling is en/of de administratieve boete nog niet betaald is, wordt alleen een voorlopig cijfer toegekend en nog niet het definitieve cijfer noch de bijbehorende studiepunten. 7. Het propedeutisch examen van het curriculum Erasmusarts 2007 (ongedeelde opleiding) kan worden afgelegd tot en met 31 augustus Voor studenten met persoonlijke omstandigheden op grond van de regeling voor het Bindend Studieadvies geldt een termijn tot en met 31 augustus Voorbereiding Gedurende het studiejaar kunnen voor de opleiding ingeschreven studenten kennis nemen van een, voor het werkelijke tentamen naar het oordeel van de tentamencoördinator representatieve set vragen, opdrachten alsmede de daarbij behorende antwoordmodellen, die ten minste één week voorafgaand aan een tentamen ter inzage worden gegeven. 4.4 Uitslag 1. Binnen achttien werkdagen na de dag waarop een schriftelijk tentamen is afgelegd, maakt de desbetreffende examinator via het DCO de voorlopige uitslag van dit tentamen bekend. Indien deze termijn wordt overschreden, draagt de examinator er zorg voor dat daarvan zowel de Examencommissie als de desbetreffende studenten op de hoogte worden gesteld. De definitieve uitslag is uiterlijk twaalf weken na het tentamen bekend. De Examencommissie kan genoemde termijnen voor bepaalde tentamens veranderen indien daar naar het oordeel van de Examencommissie zwaarwegende redenen voor zijn. 2. Terstond nadat een mondeling tentamen is afgelegd vindt kort beraad plaats tussen de beoordelaars. Aansluitend maakt de examinator de uitslag van dit tentamen bekend en geeft deze door aan het DCO. De student krijgt na afloop van het tentamen een schriftelijk bewijs van de uitslag. 3. De student kan door hem behaalde tentamenuitslagen te allen tijde zelf bekijken en op verzoek een uitdraai van de tentamenuitslagen laten waarmerken door het DCO. 4.5 Nabespreking 1. Nadat een schriftelijk tentamen is afgelegd vindt er, uiterlijk twee weken na het tentamen, een plenaire nabespreking plaats. Nabesprekingen vinden niet plaats na de hertentamens. 2. Ook na een mondeling tentamen kan een nabespreking worden georganiseerd. De examinator doet dit op eigen initiatief dan wel op verzoek van de student. De nabespreking vindt uiterlijk twee weken na het mondeling tentamen plaats. 20/ Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Ongedeelde opleiding a

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Ongedeelde opleiding 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2011-2012 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Dr. A.P.J.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2010-2011 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Dr. A.P.J. Klootwijk,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2013-2014 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. M.A.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Studiejaar 2006-2007 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde 2006-2007 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Studiejaar 2006-2007 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. J.F. Lange, opleidingsdirecteur Drs. D.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2011-2012 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Dr. A.P.J. Klootwijk,

Nadere informatie

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde 1 Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Samengesteld door: Dr. F. van Kooten, Coördinator

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2012-2013 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. M.A.

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar 2012-2013 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. J.F. Lange,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek. Prof.dr. J. Verweij, decaan

E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek. Prof.dr. J. Verweij, decaan Projectcode Versie Definitief Datum 19 juni 2014 Auteur E.A.J. Schoonen Msc Beheerder Dr. W.W. van den Broek Opdrachtgever Prof.dr. J. Verweij, decaan Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar 2013-2014 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. J.F. Lange,

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Projectcode. Datum 19 juni E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek

Projectcode. Datum 19 juni E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek Projectcode Versie Concept Datum 19 juni 2014 Auteur E.A.J. Schoonen Msc Beheerder Dr. W.W. van den Broek Opdrachtgever Prof.dr. J. Verweij, decaan Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde N=N Bacheloropleiding

Nadere informatie

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection & Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2012-2013

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection & Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Research Master opleidingen 2012-2013 Research Master opleidingen Health Sciences Clinical Research Infection & Immunity Molecular Medicine Neuroscience Collegejaar 2012-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar 2015-2016 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Dr. F. van Kooten,

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Projectcode. Datum 19 juni E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek

Projectcode. Datum 19 juni E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek Projectcode Versie Definitief Datum 19 juni 2014 Auteur E.A.J. Schoonen Msc Beheerder Dr. W.W. van den Broek Opdrachtgever Prof.dr. J. Verweij, decaan Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 OER 2005, masteropleiding geneeskunde, geldend vanaf 1 september 2008 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde De overgangsregeling is in eerste instantie bedoeld voor studenten, die per 1 september 2008 zijn gestart met de opleiding (cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld door de decaan op 16 juni 2015 en geldend met ingang van 1 augustus

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 Voor informatie over uitleg en toepassing van deze regeling kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, via e-mail te bereiken op Examencommissie.Rechten@uu.nl

Nadere informatie

Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde

Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Collegejaar 2016-2017 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Dr. F. van Kooten, Coördinator Master Geneeskunde Dr. S.J.C.M.M.

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Collegejaar

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Collegejaar Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Collegejaar 2017-2018 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Dr. F. van Kooten, Coördinator Master Geneeskunde Dr. S.J.C.M.M.

Nadere informatie

Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde

Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum Erasmusarts 2020 Collegejaar 2017-2018 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Dr. F. van Kooten, Coördinator Master Geneeskunde

Nadere informatie

E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek. Prof.dr. J. Verweij, decaan

E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek. Prof.dr. J. Verweij, decaan Projectcode Versie Concept Datum 19 juni 2014 Auteur E.A.J. Schoonen Msc Beheerder Dr. W.W. van den Broek Opdrachtgever Prof.dr. J. Verweij, decaan Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde N=N Bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie