Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding

2 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Dr. F. van Kooten, Coördinator Master Geneeskunde E.A.J. Schoonen MSc, Sectormanager Erasmus MC Desiderius School J.H.M. Timmerman, Erasmus MC Desiderius School Prof. dr. H.W.Tilanus, Examencommissie Geneeskunde Dr. L.E. de Graaf, namens PKV en SCOPE onderwijs Dr. J. van der Rijt, Erasmus MC Desiderius School S.A. van den Kieboom, DCO Geneeskunde Drs. E. Thuis, DCO Geneeskunde E.P. Forsten, DCO Geneeskunde T. Sangers, Opleidingscommissie Geneeskunde J. Drop, Medische FaculteitsVereniging Rotterdam Mr. S.C. Markestijn, Commissie Onderwijs en Onderzoek/OndernemingsRaad M. Eijgermans, Ondernemingsraad I.S.C. Verploegh, Studentenraad B. van der Schaaf, Co-Raad E. van der Zee, Co-Raad 2015 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoudsopgave 1 Algemeen Leeswijzer Inleiding Toepasselijkheid van de regeling Begripsbepalingen Publicatie documenten Communicatie Procedure bij klachten Orderegels met betrekking tot toegang tot gebouwen en terreinen 11 2 Vooropleiding Toelating tot de Opleiding Selectieprocedure Taaleis Buitenlandse artsen 14 3 Inhoud en inrichting van de Opleiding Doel van de Opleiding Vorm van de Opleiding Taal waarin de Opleiding wordt verzorgd Studielast Samenstelling van het Mastercurriculum Gehanteerde werkvormen in de Masteropleiding 18 4 Onderwijs Onderwijsstructuur Facultatief en verplicht onderwijs Toegang tot het Masteronderzoek Toegang tot de coschappen Regels voor instroom in de coschappen Toegang tot onderwijs binnen de coschappen Masteronderzoek, Masteronderwijs en coschappen in het buitenland Hervatting van de Opleiding Aanwezigheids- en inspanningsverplichting Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 3/46

4 5 Toetsing Algemeen Examencommissie Aantal themaonderwijs gebonden tentamenmogelijkheden Toetsvorm Toelatingsvoorwaarden deelname tentamen Mondeling tentamen (pre klinische fase) Voorbereiding op tentamen Termijn beoordeling tentamens Nabespreking Inzage Geldigheidsduur Bewaartermijn Curriculumwijzigingen Vrijstellingen Beoordeling per coschap Beoordeling ICK onderwijs Masterkennistoets Afname op papier Inzage Masterkennistoets Voorbereiding Masterkennistoets Uitslag Masterkennistoets Beoordeling Masteronderzoek Beoordeling SCOPE Beoordeling Skillsplaza Longitudinale Beoordeling Coschappen 33 6 Het examen Masterexamen Judicium cum laude Graad Getuigschrift 35 7 Procedure met betrekking tot mogelijke ongeschiktheid voor de beroepsuitoefening als arts en ontzegging van toegang tot onderwijs en tentamens [7.42a] Procedures De eerste melding Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 4/46

5 7.3 Het dossier Het weerwoord van de student Ordemaatregel van de Examencommissie Een nieuwe melding Het aanwijzen van de onafhankelijk beoordelaar De door de onafhankelijk beoordelaar te volgen procedure De beslissing van de Examencommissie Melding ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen het protocol Iudicium Abeundi Het dossier Iudicium Abeundi Het weerwoord van de student Eventuele ordemaatregel in verband met een melding Beëindiging inschrijving van de student aan de instelling Besluitvorming College van Bestuur Bezwaar van de student Beroep van de student 40 8 Studiebegeleiding Studievoortgangsadministratie Studiebegeleiding Studeren met een functiebeperking 41 9 Bezwaar en beroep Bezwaar tegen besluiten op grond van deze Onderwijs- en Examenregeling Beroep tegen besluiten van de Examencommissie Beroep tegen besluiten van de Opleidingsdirecteur Geneeskunde betreffende de doorstroomregeling Overgangs- en slotbepalingen Hardheidsclausule Wijzigingen Bekendmaking OER Vaststelling van een wijziging van de OER Inwerkingtreding Citeertitel Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 5/46

6 1 Algemeen 1.1 Leeswijzer Indien in deze OER wordt verwezen naar de Wet dan wordt deze verwijzing bij het betreffende artikel c.q. lid van dat artikel vermeld tussen de volgende aanhalingstekens: [ xxxx ]. 1.2 Inleiding In de Onderwijs- en Examenregeling zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten opgenomen van studenten van de Masteropleiding Geneeskunde.[7.13, lid 1]. In het algemene universitaire Studentenstatuut staan de rechten en plichten die voor alle studenten gelden.[7.59] Deze regeling is vastgesteld door de decaan van faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen op 16 juni 2015 met instemming van de Gezamenlijke Vergadering d.d. 16 juni [9.38 b] 1.3 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling geldt voor het collegejaar en is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en het examen van de Masteropleiding Geneeskunde (verder te noemen de Opleiding) en op alle studenten ingestroomd in de Masteropleiding Geneeskunde in het collegejaar De Opleiding wordt verzorgd door het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam, publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van artikel 1.13 lid 2 WHW, verder te noemen: de faculteit. 1.4 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Acute geneeskunde: Onderdeel waar studenten leren o.a. eerste hulp te verlenen; b. Admissions Office: Het Admissions Office is verantwoordelijk voor de verwerking van alle toelatingsverzoeken tot de Opleiding; c. Affiliatiecoördinator: Een door de Opleidingsdirecteur Geneeskunde aangewezen arts die binnen zijn affiliatieziekenhuis mede verantwoordelijk is voor de coördinatie en kwaliteit van het onderwijs en de toetsing van alle coschappen in dat ziekenhuis; d. Affiliatieziekenhuis: Een ziekenhuis, waar coschappen worden gelopen en onderwijs gevolgd, dat niet behoort tot de medische faculteit; e. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-register: Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Een BIG-registratie verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener; 2015 Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 6/46

7 f. Canadian Medical Education Directives for Specialists (CanMeds) competenties: Het geheel van deze naar rol gespecificeerde competenties is omschreven in de richtlijn van de Raad Europese Gemeenschappen van 16 juni 1975, 75/363/EEG (PbeG, L167) en gespecificeerd in het Raamplan 2009 Artsopleiding; g. Commissie Longitudinale Beoordeling Coschappen (CLBC): Commissie die is belast met de beoordeling van de discipline overstijgende rollen van de coschappen; h. Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV): Deze commissie beoordeelt personen met een artsdiploma van buiten de EU op deficiënties voor toelating als geregistreerd geneeskundige. Op advies van deze commissie zal een individueel traject uit de Masterfase Geneeskunde worden samengesteld op basis waarvan opname in het BIG-register kan plaatsvinden; i. Coördinator Master Geneeskunde: De coördinator Master Geneeskunde is onder verantwoordelijkheid van de decaan en de Opleidingsdirecteur Geneeskunde belast met de organisatie en uitvoering van de Opleiding als beschreven in de OER en is verantwoordelijk voor de Masteropleiding; j. Coördinator Masteronderzoek: Een door de Opleidingsdirecteur Geneeskunde aangewezen docent die belast is met de coördinatie van het Masteronderzoek; k. Coördinator Professionele Ontwikkeling: Een door de Opleidingsdirecteur Geneeskunde aangewezen docent die belast is met de coördinatie van de lijn Professionele Ontwikkeling; l. Coschappen serie 1: Hiertoe behoren de coschappen Beeldvormende technieken, Inwendige Geneeskunde, Heelkunde en Kindergeneeskunde met hun bijbehorende ICK-weken. Deze coschappen dienen als basis voor het verdere verloop van de Master; m. Coschappen serie 2: Hiertoe behoren de coschappen Psychiatrie, Neurologie, Verloskunde en Gynaecologie, Dermatologie, KNO, Oogheelkunde, Huisartsgeneeskunde, Sociale Geneeskunde en Revalidatie en hun bij behorende ICK-weken; n. Coschappen serie 3: Laatste, afrondende gedeelte van de coschappen, bestaande uit keuzecoschap(pen) en oudste coschap; o. Curriculum Erasmusarts: Het curriculum volgens de Bachelor-Master structuur, zoals dat gefaseerd, startend per 1 september 2008 wordt aangeboden; p. Curriculum Erasmusarts ongedeeld: Het ongedeelde curriculum (propedeuse, doctoraal, klinische fase) zoals dat in 2001 voor het eerst is aangeboden. Met ingang van 1 september 2008 wordt dit curriculum gefaseerd opgeheven; q. De Wet: De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW); r. DienstenCentrum Onderwijs (DCO): In het DCO zijn alle administratieve en logistieke processen voor o.a. de Opleiding Geneeskunde gebundeld. Studenten kunnen met hun vragen over studiezaken bij het DCO terecht; 2015 Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 7/46

8 s. Disciplinecoördinator: Een door de Opleidingsdirecteur Geneeskunde aangewezen arts die belast is met disciplinespecifiek onderwijs in de Master. De disciplinecoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en kwaliteit van het onderwijs en de toetsing behorende bij het coschap in het Erasmus MC en de affiliatieziekenhuizen èn het disciplinegerelateerde deel van de ICK; t. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen; u. ECTS: European Credit Transfer System: het systeem waarmee alle 'aangesloten' Europese landen de studiebelasting registreren. ECTS studiebelastingpunten geven een numerieke waarde weer die aan elk onderwijsonderdeel wordt toegekend ter aanduiding van de studielast. Een volledig studiejaar omvat 60 ECTS punten. Eén ECTS staat voor gemiddeld 28 uur studie. Een ECTS wordt ook wel een studiepunt genoemd; [7.4] v. EPASS: Electronic Portfolio and Assessment Support System, digitaal portfoliosysteem voor de longitudinale beoordeling van en feedback op professionele ontwikkeling in de Master en beoordeling en feedback volgens de CanMEDsrollen in de coschappen; w. Examencommissie: De commissie, als bedoeld in artikel 7.12a lid 1, van de Wet, ingesteld door de decaan; x. Examinator: De persoon, als bedoeld in artikel 7.12c, van de Wet, die is belast met de beoordeling van een tentamenonderdeel; y. Formatief beoordelen: Formatief beoordelen heeft als doel de student tijdens het leertraject te voorzien van informatie over de ontwikkeling van zijn of haar functioneren. Waar nodig kan de student op basis van de verkregen feedback het studeren aanpassen; z. Gezamenlijke Vergadering: Vergadering van de studentenraad en de commissie O&O van de ondernemingsraad van het Erasmus MC. Deze vergadering heeft de status van de faculteitsraad binnen de universiteit; [9.37 lid 1] aa. GIA: Geschillenadviescommissie Iudicium Abeundi; bb. ICK: Introductie Cursus Kliniek; cc. Jaarvertegenwoordiging (JVT): Een groep studenten uit één studiejaar, die de studenten uit hun eigen studiejaar vertegenwoordigt en belangen behartigt op het vlak van kwaliteit van onderwijs, facilitaire zaken en aanvullende onderwerpen. Alle JVT s vallen onder de supervisie van de Commissarissen onderwijs van de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam; dd. Klinisch onderwijs: betreft het onderwijs gedurende de coschappen; 2015 Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 8/46

9 ee. KOP: Klinisch Obductie Practicum; ff. KPP: Klinisch Pathologisch Practicum; gg. KR: Klinisch Redeneren; hh. LBPO: Longitudinale Beoordeling Professionele Ontwikkeling; ii. Lijnonderwijs: Het onderwijs in studiejaar Ma1 t/m Ma 3 dat parallel aan het themaonderwijs of coschappen loopt; jj. Masterexamen Geneeskunde: Het examen dat is verbonden aan de Masteropleiding en waarvoor het getuigschrift wordt uitgereikt nadat de vereiste 180 ECTS van de Opleiding zijn behaald. Het Masterexamen geeft toegang tot BIG-registratie als arts; kk. MAK-toets: MasterKennis Toets; ll. Meerkeuzevraag: Een meerkeuzevraag is een vraag waarbij uit een beperkt aantal antwoorden kan worden gekozen; mm. Nuffic: Netherlands Universities' Foundation for International Cooperation; nn. Onderwijs-en Examenregeling (OER): De regeling als bedoeld in artikel 7.13 van de Wet; oo. Onderwijsonderdeel: Een onderwijseenheid (cursus/vak) van de Opleiding als bedoeld in artikel 7.3 lid 2 van de Wet; pp. Opleiding: De Masteropleiding zoals genoemd in artikel 1.3; [7.3 lid 1] qq. Opleidingscommissie: De commissie als bedoeld in artikel 9.18 van de Wet, ingesteld door de decaan; rr. Opleidingsdirecteur Geneeskunde: De Opleidingsdirecteur, als bedoeld in artikel 9.17 van de Wet, is onder verantwoordelijkheid van de decaan belast met de organisatie en uitvoering van de Opleiding als beschreven in de OER; ss. OSIRIS: OSIRIS is het studievoortgangssysteem van de Erasmus Universiteit. In OSIRIS verwerkt het DCO de studieresultaten, studieadviezen en behaalde tentamens; tt. PKV-APC: Praktische Klinische vaardigheden Arts-Patiënt-Contact; uu. PKV-CA: Practicum Klinische Vaardigheden Communicatie en Attitude; vv. PKV-MT: Practicum Klinische Vaardigheden Medische Technieken; ww. Preklinisch onderwijs betreft het onderwijs voorafgaand aan de coschappen 2015 Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 9/46

10 xx. Regels en Richtlijnen voor de Examens: De Regels en Richtlijnen voor de Examens worden, binnen het kader van de Onderwijs- en Examenregeling vastgesteld door de Examencommissie, conform lid 1sub b van artikel 7.12b van de Wet; yy. Research Master-opleidingen: Engelstalige programma's van 120 ECTS die opleiden tot de graad van Master of Science in Molecular Medicine, Health Sciences, Neuroscience, Clinical Research, of Infection and Immunity; zz. Schriftelijke correspondentie met studenten: In voorkomende gevallen is het mogelijk dat onder schriftelijke correspondentie met een student ook correspondentie via wordt verstaan; aaa. SCOPE: Samenwerking in de Coschappen, Ontwikkeling en Persoonlijke Evaluatie; bbb. SIN Online: (Studie Informatie Netwerk Online): SIN Online is een communicatiesysteem van de Erasmus Universiteit voor praktische mededelingen, nieuwsberichten en aankondigingen rondom de studie; ccc. Student: Degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de Opleiding conform artikel 7.34 van de Wet; ddd. Studiepunt: Zie ECTS; [7.4] eee. Summatief beoordelen: Summatief beoordelen heeft tot doel om vast te stellen of een student zich heeft gekwalificeerd voor eindtermen / leerdoelen aan het einde van een specifiek onderwijsonderdeel; fff. Tentamen: Toets van een onderwijsonderdeel zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet, meestal in de vorm van een schriftelijk (computergestuurd) tentamen, een vaardigheidstoets of een opdracht; [7.3 lid 3] ggg. Themacoördinator: Een door de decaan aangewezen docent die belast is met de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de toetsing binnen een thema. Voor de tentamens behorende bij de thema s treedt de themacoördinator, of een door hem aangewezen docent, op als examinator; hhh. Themaonderwijs: Onderwijs met betrekking tot specifieke thematiek en als zodanig onderdeel van het curriculum; iii. Toets: Toetsing omvat het hele scala aan geformaliseerde activiteiten die te maken hebben met het meten en waarderen van en beslissen over competenties van studenten in een onderwijssituatie (Van der Vleuten & Driessen, 2000); jjj. Vaardigheidsonderwijs: Onderwijs gericht op het aanleren en oefenen van vaardigheden die de student zich gedurende de Opleiding eigen dient te maken; [7.13.lid 2d] 2015 Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 10/46

11 kkk. Voldoende resultaat: Een cijfer van, mathematisch afgerond, minimaal 6 (zes) dan wel een beoordeling 'voldoende' of goed. lll. De Wet: De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), verder te noemen: de Wet; 1.5 Publicatie documenten De faculteit draagt zorg voor publicatie van de in deze OER genoemde documenten. 1.6 Communicatie Voor officiële communicatie met studenten zal de faculteit gebruik maken van het adressenbestand in OSIRIS. De student is zelf verantwoordelijk om de adresgegevens actueel te houden. 1.7 Procedure bij klachten De student kan een klacht indienen over het onderwijs via De klachtenprocedure is te vinden op de website van het DienstenCentrum Onderwijs (DCO). 1.8 Orderegels met betrekking tot toegang tot gebouwen en terreinen Onverminderd de ter zake geldende regels, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, zijn tevens de EUR orderegels door de decaan van toepassing verklaard op de terreinen en gebouwen van het Erasmus MC en gelden deze EUR-orderegels derhalve ook voor de bij de EUR ingeschreven maar bij het Erasmus MC studerende geneeskunde studenten. 1 1 De orderegels staan vermeld in artikel 9 van het studentenstatuut van de EUR, zie: Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 11/46

12

13 2 Vooropleiding 2.1 Toelating tot de Opleiding De student is toelaatbaar indien de student 2 3 : 1. In het bezit is van een getuigschrift van de Bacheloropleiding Geneeskunde behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het bachelordiploma niet ouder is dan 5 jaar bij aanvang van de Masteropleiding en 2. Bij aanvang van en tevens gedurende de Masteropleiding het door de ARBO afgegeven bewijs kan tonen aan daartoe bevoegde opleiders, docenten en medewerkers, waarin staat dat hij geen besmettingsrisico vormt voor verspreiding van hepatitis B 4 en 3. Bij aanvang van de Opleiding kan aantonen geen vaccinatiedeficiënties te hebben ten opzichte van het op de student van toepassing zijnde rijksvaccinatieprogramma Selectieprocedure 1. De toelating tot de Opleiding Geneeskunde is opgedragen aan de toelatingscommissie van de Opleiding. 2. Met het oog op de toelating tot de Opleiding stelt de toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. Er zijn in het academisch jaar maximaal drie instroommomenten: in september 2015, februari 2016 en omstreeks maart 2016; 3. Een verzoek tot toelating voor het instroommoment in maart 2016 kan alleen gedaan worden door studenten die beschikken over het diploma als bedoeld in artikel 2.1 lid 1; 4. De Opleiding heeft een instellingsfixus waarbij het maximaal aantal studenten dat wordt toegelaten tot de Opleiding gelijk wordt gesteld aan het aantal studenten dat op de instroommomenten zoals bepaald in lid 3 van dit artikel voldoet aan de eis zoals gesteld in artikel 2.1 lid 1; 5. De student ontvangt een schriftelijk bewijsstuk van de toelatingsbeslissing tot de Opleiding. 2 Studenten die een vrij Bachelorexamen geneeskunde hebben behaald worden niet toegelaten tot de Opleiding; 3 Studenten die beschikken over een ander masterdiploma dan het masterdiploma Geneeskunde worden niet toegelaten tot de Opleiding. 4 De student die drager is van het hepatitis B-virus en daarom geen risicovormende handelingen mag verrichten dient zich te wenden tot de Opleidingsdirecteur Geneeskunde voor afspraken over een alternatieve invulling van de coschappen. 5 Studenten met één of meerdere deficiënties in het rijksvaccinatieprogramma dienen een afspraak te maken met de Arbodienst van het Erasmus MC Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 13/46

14 2.3 Taaleis De bezitter van een buitenlands diploma kan zich pas inschrijven nadat voldaan is aan: a. de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal zoals vermeld in artikel 3.3 lid 2. [7.28.2] 2.4 Buitenlandse artsen Artsen met een diploma geneeskunde behaald buiten Nederland en die zich hebben aangemeld voor BIG-registratie worden op grond van een assessment door de CBGV, indien nodig, aan een Universitair Medisch Centrum toegewezen. Deze commissie verstrekt hierbij een advies waarin staat welke programmaonderdelen dienen te worden gevolgd. Genoemde artsen zullen een aangepast Mastercurriculum volgen, conform het advies CBGV en de Examencommissie. In afwijking op hetgeen bepaald is ten aanzien van het collegegeldtarief dat van toepassing is voor inschrijving in de Masteropleiding Geneeskunde zijn buitenlandse artsen gedurende de eerste twee inschrijvingsjaren het aan het wettelijk vastgestelde collegegeldtarief gelijkgesteld Erasmus Universiteit tarief verschuldigd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf het derde inschrijvingsjaar zijn buitenlandse artsen het hoge instellingtarief verschuldigd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 14/46

15 3 Inhoud en inrichting van de Opleiding 3.1 Doel van de Opleiding Met de Opleiding wordt beoogd de student kennis en inzicht, vaardigheden en (deel)competenties bij te brengen, noodzakelijk voor de beroepsuitoefening van arts. Dit is omschreven in de richtlijn van de Raad Europese Gemeenschappen van 16 juni 1975, 75/363/EEG (PbeG, L167) en gespecificeerd in het Raamplan 2009 Artsopleiding. De eindtermen van de Opleiding Geneeskunde aan het Erasmus MC zijn verdeeld over vijf accenten die het beroepsprofiel van de Erasmusarts omvat: a. klinisch redeneren vanuit een solide (bio)medische kennisbasis; b. reflectie en feedback; c. klinische en beroeps gebonden vaardigheden; d. academische vorming en wetenschappelijke vaardigheden; e. maatschappelijke betrokkenheid. De geformuleerde eindtermen zijn gelijk voor de Bachelor- en Masteropleiding geneeskunde aan het Erasmus MC, het niveau verschilt. Het Erasmus MC volgt hierin de beschreven niveaus zoals gedefinieerd in het Raamplan. Per eindterm zijn de bijbehorende rollen uit het Raamplan Artsopleiding 2009 vermeld. 1 Klinisch redeneren vanuit een solide (bio)medische kennisbasis Rol: Medisch deskundige - Een Erasmusarts kan op basis van de ziektebeelden, die zijn behandeld in het curriculum, zijn kennis op het gebied van de etiologie, pathogenese, pathofysiologie en de epidemiologie aanwenden om de klacht(en) van de patiënt zoveel mogelijk te verklaren. - Een Erasmusarts kan op systematische wijze anamnese en eventuele onderzoeken inzetten om de klacht(en) van de patiënt te onderzoeken en komt naar aanleiding van zijn bevindingen tot een (differentiële) diagnose ter verklaring van deze klacht(en), en doet op basis hiervan een voorstel voor verder beleid. - Een Erasmusarts kan aan de patiënt het verloop van de ziekte en de prognose van de behandeling beschrijven, rekening houdend met het opleidingsniveau en de culturele achtergrond van de patiënt. - Een Erasmusarts kan op grond van natuurwetenschappelijke basiskennis de mogelijkheden en beperkingen van gebruikte medische technieken inschatten en de daarmee verkregen diagnostische bevindingen op waarde schatten Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 15/46

16 2 Reflectie en feedback Rollen: Academicus, Beroepsbeoefenaar - Een Erasmusarts kan beoordelen of de informatie, kennis en vaardigheden die hij tot zijn beschikking heeft, toereikend zijn om als arts zijn beleid te bepalen. - Een Erasmusarts signaleert hiaten in eigen kennis en vaardigheden en kan hiervoor adequate oplossingen genereren en uitvoeren om de ontbrekende kennis en vaardigheden te verwerven en toe te passen. - Een Erasmusarts reflecteert continue op de consequenties van zijn handelen voor de patiënt en kan hierop anticiperen. - Een Erasmusarts kan zijn eigen gedrag kritisch analyseren en beargumenteren en gaat professioneel om met feedback van zowel patiënten als collega s. 3 Klinische en beroeps gebonden vaardigheden Rollen: Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar, Communicator, Samenwerker, Organisator - Een Erasmusarts voert praktische klinische vaardigheden adequaat uit. - Een Erasmusarts vormt zelfstandig een oordeel over de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, en kan deze nieuwe kennis inzetten bij de behandeling van individuele patiënten. - Een Erasmusarts benadert een patiënt, en zijn naaststaanden integer en respectvol en beschikt over een voldoende beheersing van de Nederlandse taal. - Een Erasmusarts informeert en adviseert zijn patiënt over zijn gezondheidstoestand en beslist samen met patiënt over het vervolgtraject. - Een Erasmusarts kan samenwerken met andere zorgverleners binnen en buiten de eigen discipline. - Een Erasmusarts kan zijn eigen werkzaamheden prioriteren en plannen in een gegeven context. 4 Academische vorming en wetenschappelijke vaardigheden Rollen: Academicus, Beroepsbeoefenaar, Medisch deskundige, Samenwerker - Een Erasmusarts kan zich profileren binnen de keuzemogelijkheden van het curriculum. - Een Erasmusarts kan de relevante argumenten met betrekking tot medisch-ethische dilemma s kritisch afwegen om zo tot een eigen, onderbouwd standpunt te komen, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van betrokkenen en de geldende wettelijke kaders. - Een Erasmusarts kan in een maatschappelijke context ontwikkelingen in de geneeskunde beoordelen op zowel medisch-technische aspecten als op medisch-ethische aspecten. - Een Erasmusarts kan onder begeleiding een wetenschappelijk onderzoek opzetten, uitvoeren en de resultaten ervan interpreteren en presenteren. 5 Maatschappelijke betrokkenheid - Een Erasmusarts gebruikt zijn kennis over de diversiteit aan gezondheidsproblemen en de verschillen in gezondheidsbeleving in de multiculturele Nederlandse samenleving om bij individuele patiënten te komen tot een passend behandelbeleid. - Een Erasmusarts kan de effecten van preventieve en curatieve gezondheidszorginterventies op de volksgezondheid op hun waarde beoordelen Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 16/46

17 3.2 Vorm van de Opleiding De Opleiding wordt voltijds verzorgd. [7.13 lid 2i, 7.7 lid 1] 3.3 Taal waarin de Opleiding wordt verzorgd 1. Met inachtneming van de door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam vastgestelde gedragscode wordt in de Opleiding het onderwijs verzorgd en de tentamens afgenomen in het Nederlands, tenzij anders is bepaald. [7.2 lid b en c] 2. Voor deelname aan het onderwijs en de tentamens van de Opleiding is een voldoende beheersing van de Nederlandse taal vereist. Aan deze eis wordt voldaan, als de student: a. in het bezit is van een diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) en het vak Nederlands deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van dat diploma; of [7.25 lid 1 en 2] b. de toets Nederlands als tweede taal, tweede niveau (NT-2, Examen II) met goed gevolg heeft afgelegd. [7.28] 3. Voor deelname aan het onderwijs en de tentamens van de Engelstalige onderdelen van de Opleiding is voldoende beheersing van het Engels vereist. Aan deze eis wordt voldaan, als de student: a. in het bezit is van een diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) en het vak Engels deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van dat diploma; of [7.25 lid 1 en 2] b. in het bezit is van een diploma van voortgezet onderwijs, behaald aan een Engelstalige instelling van voortgezet onderwijs binnen of buiten Nederland; of c. in het bezit is van een einddiploma vierjarig hoger beroepsonderwijs en het vak Engels deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van dat diploma; of d. een van de onderstaande toetsen heeft afgelegd: computer-based TOEFL met een score van 213 of hoger; internet-based TOEFL met een score van 80 of hoger; IELTS met een score van 6,0 of hoger. 3.4 Studielast De Opleiding kent een studielast van 180 ECTS. [7.13 lid 2e] 3.5 Samenstelling van het Mastercurriculum De decaan stelt jaarlijks, voor de aanvang van het studiejaar, op voorstel van de Opleidingsdirecteur Geneeskunde, gehoord hebbende de Opleidingscommissie en Examencommissie, de onderdelen van de Opleiding met in achtneming van artikel 3.2 vast. Daarbij wordt tevens de volgorde van de onderdelen en de omvang in ECTS per onderdeel vastgesteld. Het curriculum in de Master bestaat uit thematisch onderwijs, lijnonderwijs, ICKonderwijs, coschappen en het Masteronderzoek. De onderdelen en de ECTS-verdeling van de Masteropleiding staan in bijlage Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 17/46

18 3.6 Gehanteerde werkvormen in de Masteropleiding In het thematisch onderwijs worden de volgende werkvormen gehanteerd: hoorcolleges, vaardigheidsonderwijs, responsiebijeenkomsten en patiëntdemonstraties. Het voorbereidend onderwijs op de coschappen (ICK-weken) is kleinschalig en bestaat uit werkcolleges, vaardigheidsonderwijs en vaardigheidstraining. Het onderwijs in de coschappen bestaat uit een klinische stage aangevuld met kleinschalig onderwijs. Het onderwijs van het Masteronderzoek bestaat uit een onderzoeksstage aangevuld met kleinschalig onderwijs Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 18/46

19 4 Onderwijs 4.1 Onderwijsstructuur Het onderwijs in de Masteropleiding bestaat uit: 1. Themaonderwijs 2. Lijnonderwijs 3. Coschappen 4. Masteronderzoek 4.2 Facultatief en verplicht onderwijs 1. Het volgen van onderwijs in thema Ma1.A en Ma1.B is facultatief, met uitzondering van de verplichte onderdelen. Het verplicht zijn van onderwijs wordt zo mogelijk voor het begin van het studiejaar, doch uiterlijk vier weken voorafgaand aan de start van een onderwijsonderdeel, bekend gemaakt. Het volgende onderwijs is in ieder geval verplicht: [7.13 lid 2t] a. de als verplicht gestelde VO s; b. Klinisch Redeneren; c. Master Start Niveau (MSN) toetsen van thema Ma1B; d. PKV-onderwijs; e. KPP, KOP; f. Skillsplaza. 2. Het volgen van het onderwijs dat als voorbereiding dient op de coschappen (ICK-weken inclusief het onderwijs Farmacie/Praktische Farmacotherapie en SCOPE) is verplicht. [7.13 j en s] 3. Van de verplichting tot het deelnemen aan het vaardigheidsonderwijs kan de Examencommissie op verzoek van de betrokkene(n) geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen. De Examencommissie toetst dit verzoek aan de regels voor vrijstelling zoals opgenomen in deze regeling (zie artikel 5.14). Bij een gedeeltelijke vrijstelling bepaalt de Examencommissie of het vaardigheidsonderwijs op een andere wijze verricht dient te worden en zo ja, op welke wijze de benodigde ECTS kunnen worden behaald. 4. De Opleidingsdirecteur Geneeskunde kan een onderwijsonderdeel (of een deel daarvan) verplicht stellen op voordracht van de themacoördinator (thema Ma1A en Ma1B) en de disciplinecoördinator. 4.3 Toegang tot het Masteronderzoek Om toegang te krijgen tot het Masteronderzoek heeft de student het onderwijs van Ma1A gevolgd Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 19/46

20 4.4 Toegang tot de coschappen 1. Voordat een student kan worden toegelaten tot een coschap dient deze bij aanvang van ieder coschap te voldoen aan de eisen betreffende infectiepreventie zoals die gelden bij de instelling of praktijk (zie het hoofdstuk Gezondheidsrisico s uit de Studiegids). 2. Om toegang te krijgen tot de serie 1 coschappen moet zijn voldaan aan de volgende eisen: a. De student heeft thema Ma1B met voldoende resultaat afgerond; b. De student heeft de drie SkillsPlaza-modules gevolgd en de toetsen per module behaald; c. De student heeft al het PKV-onderwijs met voldoende resultaat afgerond. 3. Om toegang te krijgen tot de serie 2 coschappen moet zijn voldaan aan de volgende eisen: a. De student heeft alle coschappen van serie 1 met voldoende resultaat behaald en voldaan aan de ICK-weken; b. De student heeft deelgenomen aan de Witte Jas Ceremonie of voldaan aan een vervangende opdracht. 4. Om toegang te krijgen tot de serie 3 coschappen moet zijn voldaan aan de volgende eisen: a. De student heeft alle coschappen van serie 2 met voldoende resultaat afgerond en voldaan aan de ICK-weken; b. De student heeft een akkoord voor de discipline overstijgende competenties, dit akkoord wordt beoordeeld door de Commissie Longitudinale Beoordeling Coassistenten en de EC; c. De student heeft aan de verplichtingen van SCOPE voldaan en het onderwijs met een voldoende eindbeoordeling afgerond; d. De student heeft aan de verplichtingen van het onderwijs Farmacie / Praktische Farmacotherapie voldaan en de eindtoets met voldoende resultaat behaald. 4.5 Regels voor instroom in de coschappen 1. De wijze waarop een daartoe gekwalificeerde student een plaats toegewezen krijgt voor de start van de coschappen wordt bepaald in de Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde 6 ; 2. Voor het verdelen van beschikbare startdata voor de coschappen in de Master Geneeskunde wordt tenminste twee keer per jaar een loting van startdata georganiseerd. De verdeling van de beschikbare plaatsen gebeurt op basis van gewogen loting; 3. Alleen studenten die voldoen aan de ingangseisen zoals gesteld in artikel 4.4, kunnen deelnemen aan de loting voor een startdatum; 4. Het is niet toegestaan een verkregen startdatum in te trekken. Indien een student toch besluit geen gebruik te maken van een verkregen startdatum, vervalt hiermee de lotingscategorie en zal de student in een volgende lotingsronde in de laagste lotingscategorie terecht komen. De faculteit kan noch financieel noch op enige andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen vertraging indien de student geen gebruik maakt van de aangeboden startdatum; Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 20/46

21 5. Zie voor aanvullende regelingen rondom de instroom in de coschappen de Regeling van de positie van Geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam in de klinische praktijk 7 ; 6. In bijzondere gevallen kan de Opleidingsdirecteur Geneeskunde van het voorgaande afwijken. 4.6 Toegang tot onderwijs binnen de coschappen 1. Een coschap dient binnen een en dezelfde instelling en zonder onderbreking gevolgd te worden. Alle coschappen van serie 1 en 2 dienen aaneengesloten gevolgd te worden. De volgorde van de coschappen staat vast en kan alleen onderbroken worden met een dwingende reden. Hiervoor dient toestemming gevraagd te worden bij de Opleidingsdirecteur Geneeskunde. 2. De student moet de ICK-week die hoort bij het desbetreffende coschap met voldoende resultaat hebben afgerond. 3. Serie 3 coschappen bestaan uit twee keuze coschappen en een oudste coschap. Deze mogen met elkaar gecombineerd worden. 4. Het oudste coschap dient een klinische inhoud te hebben. 5. Eén of beide keuze coschappen mogen omgezet worden in een onderzoeksstage als verlenging van het Masteronderzoek. Voorafgaand aan de start van het Masteronderzoek dient hiervoor een verzoek ingediend te worden bij de examencommissie. Bij dit verzoek dient een brief van de onderzoeksbegeleider en de goedkeuring van de coördinator Masteronderzoek gevoegd te worden. 4.7 Masteronderzoek, Masteronderwijs en coschappen in het buitenland 1. Het Masteronderzoek, maximaal één coschap uit serie 1 of serie 2, de keuzecoschappen en het oudste coschap kunnen in het buitenland worden gevolgd. 2. Masteronderzoek en coschappen in het buitenland worden altijd behandeld als buitenregulier. De coördinator Masteronderzoek dan wel de coördinator Master Geneeskunde beslist over het door een student ingediend schriftelijk verzoek. 3. Voor het Masteronderzoek en coschappen in het buitenland geldt dat alleen ECTS worden toegekend als vóór vertrek toestemming is verkregen van de coördinator Master Geneeskunde. Voor het volgen van één coschap uit serie 1 of serie 2 in het buitenland gelden bijzondere eisen, zoals af te stemmen met de disciplinecoördinator en de coördinator Master Geneeskunde. Zie bijlage Voor het volgen van het keuzecoschap en oudste coschap in het buitenland gelden dezelfde eisen als voor toegang tot de serie 3 coschappen zoals vermeld in artikel De disciplinecoördinator kan een verklaring van taalbeheersing vragen voor het land waar de student het keuze- en/of oudste coschap wil gaan doen Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 21/46

22 4.8 Hervatting van de Opleiding Studenten die zijn toegelaten tot de Opleiding maar zich, na inschrijving, gedurende een periode van tenminste zes maanden hebben uitgeschreven, dienen een formeel verzoek tot hervatting van de studie, voorzien van een studieplan dat is besproken met de studieadviseur, in te dienen bij de Examencommissie. De Examencommissie beoordeelt dit verzoek en neemt, in samenspraak met de studieadviseur, een beslissing betreffende het tijdstip van hervatting. 4.9 Aanwezigheids- en inspanningsverplichting 1. Van elke student wordt actieve deelname verwacht aan het onderwijs waarvoor hij staat ingeschreven; 2. Van elke student wordt verwacht dat hij zich aan de Erasmus Code houdt 8 ; 3. Naast de algemene verplichtingen in lid 1 en 2 van dit artikel, kunnen aanvullende eisen per onderwijsonderdeel gesteld worden en deze eisen worden in de betreffende onderdeelbeschrijving omschreven. 8 De Erasmus Code is terug te vinden in de themamappen 2015 Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 22/46

23 5 Toetsing 5.1 Algemeen 1. Het Masterexamen bestaat uit toetsing in de preklinische fase beschreven in artikel 5.3 tot 5.12, en toetsing in de klinische fase beschreven in artikel 5.15 tot Bij alle onderwijsonderdelen wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde leerdoelen heeft bereikt. 3. Leerdoelen van de onderwijsonderdelen zijn opgenomen in de beschrijving van het betreffende onderwijs. 4. In de Regels en Richtlijnen voor de Examens wordt de gang van zaken rondom toetsing beschreven alsmede de beoordelingscriteria (inclusief cesuurbepaling) van schriftelijke tentamens. 5.2 Examencommissie 1. De decaan stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een Examencommissie in en draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de Examencommissie voldoende wordt gewaarborgd 9. [7.12 en 7.12a] 2. De decaan benoemt de voorzitter en de leden van de Examencommissie op basis van deskundigheid op het terrein van de betreffende Opleiding(en) of het terrein van toetsing. Alvorens tot benoeming over te gaan, hoort de decaan de leden van de desbetreffende Examencommissie 10. [7.12a] 3. De Examencommissie stelt regels en richtlijnen voor het examen op. [7.12b lid 3] 5.3 Aantal themaonderwijs gebonden tentamenmogelijkheden 1. Voor alle onderdelen van het Masteronderwijs wordt tweemaal per academisch jaar de gelegenheid gegeven tot het afleggen van een tentamen. [7.13 lid 2h en 7.13 lid j] 2. De datum van de tentamens wordt aan het begin van het studiejaar bekend gemaakt en kan tot uiterlijk drie maanden voor afname worden gewijzigd. 3. Ieder tentamen (of een combinatie van tentamens) levert ECTS op indien de student voor een tentamen een voldoende resultaat heeft behaald en aan de overige onderwijsverplichtingen van het desbetreffende onderdeel heeft voldaan (zie bijlage 1). 4. Een tentamen waarvoor een voldoende resultaat is behaald, kan niet opnieuw worden afgelegd. 5. Indien naar het oordeel van de Examencommissie voor één of meer studenten in verband met een uitzonderlijke situatie een ongewenste vertraging van de studie is opgetreden of dreigt op te treden, dan kan de Examencommissie gehoord hebbende de desbetreffende examinator op verzoek van de desbetreffende student(en), bij hoge uitzondering, eenmalig een extra tentamengelegenheid voor het desbetreffende onderdeel vaststellen. 9 Bestuurs- en beheersreglement EUR art Bestuurs- en beheersreglement EUR art Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 23/46

24 5.4 Toetsvorm 1. Alle onderdelen van het themaonderwijs worden afgesloten met een schriftelijk tentamen; [7.13 lid 2 l]. 2. De coschappen worden beoordeeld met behulp van de Geef me de vijf beoordelingssystematiek. Dit houdt in dat de eindbeoordeling voor ieder coschap wordt gebaseerd op vijf deeltoetsen, te weten: a. MasterKennistoets (MAK-toets); b. Observatie patiëntcontact 1; c. Observatie patiëntcontact 2; d. Algemeen functioneren; e. Inzet feedback en reflectie. Zie voor nadere informatie 3. Het Masteronderzoek wordt beoordeeld conform artikel De wijze van beoordelen van onderdelen uit het lijnonderwijs die niet met een schriftelijk tentamen worden afgesloten (de overige tentamenonderdelen) is opgenomen in de beschrijving van betreffend onderwijs, zie artikel 5.22 en verder. 5. De examinator dient bij aanvang van het onderwijs in het desbetreffende onderdeel de tentameneisen en manier van afname bekend te maken. 6. Op verzoek kan de Examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze dan krachtens het eerste lid is bepaald, wordt afgelegd. [7.13 lid 2 l] 5.5 Toelatingsvoorwaarden deelname tentamen 1. Studenten mogen deelnemen aan tentamens wanneer zij daarvoor zijn ingeschreven en zich kunnen legitimeren met behulp van de collegekaart en een geldig legitimatiebewijs bij het betreden van de examenruimte. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Regels en Richtlijnen voor de Examens. 2. Voor inschrijving voor de vaardigheidstoetsen wordt verwezen naar de handleiding van het betreffende onderwijs. [7.13 lid 2 t] 5.6 Mondeling tentamen (pre klinische fase) 1. Bij een mondeling tentamen ingesteld op grond van artikel 5.4 lid 6 wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald; [7.13 lid 2 n] 2. De examinator nodigt tenminste twee mede-examinatoren uit, waarmee hij gezamenlijk het tentamen afneemt en de prestatie van de student beoordeelt; [7.13 lid 2 n] 3. Een mondeling tentamen is openbaar, tenzij de student daartegen bij de Examencommissie bezwaar heeft gemaakt. Openbaar betekent dat zowel een student als de examinator, naast de twee reeds aanwezige mede-examinatoren, één toehoorder kan uitnodigen. [7.13 lid 2 n] 5.7 Voorbereiding op tentamen 1. Gedurende het studiejaar kunnen voor de Opleiding ingeschreven studenten kennis nemen van een, naar het oordeel van de examinator, voor het werkelijke schriftelijke tentamen representatieve set vragen en/of opdrachten alsmede de daarbij behorende 2015 Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 24/46

25 antwoordmodellen; een dergelijke set dient uiterlijk één week voorafgaand aan een schriftelijk tentamen ter inzage te worden gegeven. 2. De dag voorafgaand aan de eerste schriftelijke tentamenmogelijkheid die de student geboden wordt tijdens de Opleiding is de student roostervrij. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken door de Opleidingsdirecteur Geneeskunde. 5.8 Termijn beoordeling tentamens 1. Binnen 18 werkdagen na de dag waarop een schriftelijk tentamen is afgelegd, maakt de desbetreffende examinator via het DCO de voorlopige uitslag van dit tentamen bekend. De uitslag van het schriftelijke tentamen dient bovendien minimaal vijf werkdagen voor de dag waarop het hertentamen van het desbetreffende tentamen plaatsvindt, bekend gemaakt te zijn. [7.13 lid 2 o] 2. Binnen tien werkdagen na de dag waarop een schriftelijk hertentamenmogelijkheid heeft plaatsgevonden, maakt de desbetreffende examinator via het DCO de voorlopige uitslag van dit tentamen bekend. [7.13 lid 2 o] 3. Indien de in lid 1. en 2. van dit artikel genoemde termijnen worden overschreden, draagt de examinator er zorg voor dat daarvan zowel de Examencommissie als de desbetreffende studenten op de hoogte worden gesteld. [7.13 lid 2 o] 4. De examinator stelt het oordeel over een schriftelijk of op andere wijze afgenomen toets of tentamen definitief vast binnen 8 weken na de dag waarop deze is afgenomen, en verschaft de administratie van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijke of elektronische bewijsstuk van het oordeel aan de student. [7.13 lid 2o] 5. De Examencommissie kan genoemde termijnen voor bepaalde tentamens veranderen indien daar naar het oordeel van de Examencommissie zwaarwegende redenen voor zijn. [7.13 lid 2 ] 6. Terstond nadat een mondeling tentamen is afgelegd vindt kort beraad plaats tussen de beoordelaars. Aansluitend maakt de examinator de uitslag van dit tentamen bekend en geeft deze door aan het DCO. De student krijgt na afloop van het tentamen een schriftelijk bewijs van de uitslag. [7.13 lid 2o] 7. De student kan door hem behaalde tentamenuitslagen zelf bekijken in OSIRIS en kan op verzoek een afschrift van deze uitslagen laten waarmerken door het DCO. 8. Voor de uitslag van de overige tentamenonderdelen geldt dat binnen achttien werkdagen na de dag waarop de tentamenperiode van het betreffende onderdeel is afgelopen, de definitieve uitslag van dit tentamenonderdeel door de desbetreffende examinator via het DCO bekend wordt gemaakt. 9. Op de schriftelijke verklaring van het oordeel over een toets of tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht, bedoeld in artikel 5.10 en op de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens. 10. Wanneer tijdens het afleggen van een toets, tentamen of examen, dan wel bij beoordelingen van ander werk van een student, fraude wordt geconstateerd of vermoed, wordt de examinator hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. In alle gevallen zal de Examencommissie zich een oordeel moeten vormen over de fraude en zullen maatregelen worden getroffen Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 25/46

26 5.9 Nabespreking 1. Na publicatie van het schriftelijk tentamen mogen individuele studenten binnen drie werkdagen op een daartoe ingerichte plek op Blackboard beargumenteerd commentaar geven op de vragen en antwoordmodellen die zij aanvechtbaar vinden. Na deze termijn worden nieuwe commentaren op de vragen niet meer in behandeling genomen. De jaarvertegenwoordiging verzamelt en groepeert deze commentaren en stuurt de commentaren uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de nabespreking naar de examinator. 2. Indien de jaarvertegenwoordiging de termijn niet haalt, communiceert de jaarvertegenwoordiging met de desbetreffende examinator. 3. Nadat een schriftelijk tentamen is afgelegd vindt er, uiterlijk twee weken na het tentamen, een plenaire nabespreking plaats. Nabespreking van een tweede tentamenmogelijkheid van het betreffende collegejaar kan alleen plaatsvinden op verzoek van de jaarvertegenwoordiging of een student namens de groep studenten die de tweede tentamenmogelijkheid gemaakt hebben. Een verzoek ingediend binnen twee weken na tweede tentamenmogelijkheid, wordt door de examinator gehonoreerd. De indiener van het verzoek is verantwoordelijk voor het verzamelen en groeperen van de commentaren en dient deze ten minste twee dagen voorafgaand aan het moment van nabespreking in bij de examinator. 4. De examinator gaat tijdens de nabespreking in op de geleverde commentaren en houdt indien nodig ruggespraak met de auteur van de vraag. Het uiteindelijke besluit wordt gepubliceerd door de examinator. 5. Ook bij de overige tentamenonderdelen kan een nabespreking worden georganiseerd. De examinator doet dit op eigen initiatief dan wel op verzoek van de student. Dit verzoek moet binnen twee weken na de tentamenafname worden ingediend bij de examinator. 6. Onmiddellijk nadat een mondeling tentamen is afgenomen vindt een nabespreking plaats tussen examinator(en) en de student Inzage 1. De inzage van de schriftelijke tentamens vindt binnen zes weken plaats na (of bij wijze van uitzondering: tegelijk met) de plenaire nabespreking, op een door het DCO gepland moment. Het DCO schrijft de studenten die deelgenomen hebben aan het tentamen automatisch in voor de inzage. 2. Voor inzage in de overige tentamenonderdelen kan de student een verzoek indienen bij de betreffende examinator/docent. Dit zal resulteren in een individuele of groepsgewijze inzage van het beoordeelde werk Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 26/46

27 3. Tijdens de inzage van de schriftelijke tentamens kan de student een inhoudelijk gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen de beoordeling van het eigen beoordeelde werk. Dit geldt niet ten aanzien van meerkeuzevragen waarvan de antwoordsleutel is vastgesteld door de examinator na de nabespreking van het betreffende schriftelijke tentamen, zie artikel Een inhoudelijk gemotiveerd bezwaar bevat tenminste een onderbouwing waarom de student van mening is dat de vraag niet juist beoordeeld is, zie ook protocol 11 aanvraag herbeoordeling eigen werk. Indien het bezwaar niet inhoudelijk gemotiveerd is, wordt het verzoek niet in behandeling genomen. De herbeoordeling wordt binnen een termijn van 8 weken na afloop van het tentamen per medegedeeld aan de student. De examinator/docent motiveert het resultaat van de herbeoordeling indien naar het oordeel van de examinator / docent het verzoek hiertoe vergezeld ging van een inhoudelijk gemotiveerd bezwaar. Iedere herbeoordeling kan leiden tot een verhoging dan wel een gelijkblijvend aantal punten. Het aantal punten dat bij de herbeoordeling wordt gegeven is het aantal punten dat meetelt voor het definitieve cijfer. Na het bekend worden van het resultaat van de herbeoordeling en uiterlijk binnen acht weken na afloop van het tentamen worden de definitieve cijfers bekend gemaakt door het DCO. 4. Wanneer een student het niet eens is met de herbeoordeling van het eigen werk door de examinator kan de student tot tien weken na afloop van het tentamen gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij de themacoördinator. De themacoördinator informeert binnen twee weken de student schriftelijk en zo mogelijk gemotiveerd of hij het bezwaar gegrond acht en of aanpassing van de beoordeling volgt. 5. Wanneer een student het, ook na tussenkomst van de themacoördinator, oneens blijft met de beoordeling van het eigen werk, kan de student binnen een termijn van veertien weken na afloop van het tentamen, schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Examencommissie. De student dient daarbij kopieën van de briefwisseling met de examinator en/of themacoördinator te overleggen. 6. De Examencommissie heeft inzage in het beoordeelde werk indien het gestelde in de OER dit noodzakelijk maakt. Uitsluitend met toestemming van een student kan de Examencommissie derden, anders dan examinator of docent, inzage geven in het beoordeelde werk van een student. 7. De Examencommissie kan genoemde termijnen voor het indienen van bezwaar aanpassen indien daar naar het oordeel van de Examencommissie zwaarwegende redenen voor zijn Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van tentamens en overige onderdelen is vijf jaar, met uitzondering van het certificaat voor de Skillsplaza modules. Binnen twee jaar na het behalen van de Skillsplaza modules dient gestart te worden met de serie 1 coschappen, anders komen de resultaten van deze modules te vervallen. 2. De geldigheidsduur van een door de Examencommissie verleende vrijstelling is eveneens vijf jaar, ingaand vanaf de eerstvolgende datum waarop het desbetreffende tentamen wordt afgenomen Erasmus MC, Rotterdam \ \ Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Pagina 27/46

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde 1 Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Samengesteld door: Dr. F. van Kooten, Coördinator

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek. Prof.dr. J. Verweij, decaan

E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek. Prof.dr. J. Verweij, decaan Projectcode Versie Definitief Datum 19 juni 2014 Auteur E.A.J. Schoonen Msc Beheerder Dr. W.W. van den Broek Opdrachtgever Prof.dr. J. Verweij, decaan Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding Projectcode Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding 2014-2015 Versie Definitief Datum 19 juni 2014 Auteur E.A.J. Schoonen Msc Beheerder Dr. W.W. van den Broek Opdrachtgever Prof.dr. J.

Nadere informatie

Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde

Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Collegejaar 2016-2017 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Dr. F. van Kooten, Coördinator Master Geneeskunde Dr. S.J.C.M.M.

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Collegejaar

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Collegejaar Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geneeskunde Collegejaar 2017-2018 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Dr. F. van Kooten, Coördinator Master Geneeskunde Dr. S.J.C.M.M.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2013-2014 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. M.A.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Ongedeelde opleiding 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2013-2014 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2010-2011 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Dr. A.P.J. Klootwijk,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Ongedeelde opleiding 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Ongedeelde opleiding Studiejaar 2011-2012 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Dr. A.P.J.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar 2012-2013 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. J.F. Lange,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Projectcode. Datum 19 juni E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek

Projectcode. Datum 19 juni E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek Projectcode Versie Definitief Datum 19 juni 2014 Auteur E.A.J. Schoonen Msc Beheerder Dr. W.W. van den Broek Opdrachtgever Prof.dr. J. Verweij, decaan Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Masteropleiding 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Masteropleiding Studiejaar 2013-2014 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. J.F. Lange,

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Projectcode. Datum 19 juni E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek

Projectcode. Datum 19 juni E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek Projectcode Versie Concept Datum 19 juni 2014 Auteur E.A.J. Schoonen Msc Beheerder Dr. W.W. van den Broek Opdrachtgever Prof.dr. J. Verweij, decaan Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde N=N Bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2011-2012 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Dr. A.P.J. Klootwijk,

Nadere informatie

Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde

Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum Erasmusarts 2020 Collegejaar 2017-2018 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Dr. F. van Kooten, Coördinator Master Geneeskunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Bacheloropleiding 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde, Bacheloropleiding Studiejaar 2012-2013 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. M.A.

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 OER 2005, masteropleiding geneeskunde, geldend vanaf 1 september 2008 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection & Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2012-2013

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection & Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Research Master opleidingen 2012-2013 Research Master opleidingen Health Sciences Clinical Research Infection & Immunity Molecular Medicine Neuroscience Collegejaar 2012-2013

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld door de decaan op 16 juni 2015 en geldend met ingang van 1 augustus

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld [60285] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Islam in de moderne wereld OER masteropleiding 2007-2008 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek. Prof.dr. J. Verweij, decaan

E.A.J. Schoonen Msc. Dr. W.W. van den Broek. Prof.dr. J. Verweij, decaan Projectcode Versie Concept Datum 19 juni 2014 Auteur E.A.J. Schoonen Msc Beheerder Dr. W.W. van den Broek Opdrachtgever Prof.dr. J. Verweij, decaan Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde N=N Bacheloropleiding

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Studiejaar 2006-2007 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde 2006-2007 Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde Studiejaar 2006-2007 Werkgroep Onderwijs- en Examenregeling Prof. dr. J.F. Lange, opleidingsdirecteur Drs. D.

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3 art. 1.2 begripsbepalingen...3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie