Handreiking Agressie en Geweld. Programma Veilige Publieke Taak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Agressie en Geweld. Programma Veilige Publieke Taak"

Transcriptie

1 Handreiking Agressie en Geweld Programma Veilige Publieke Taak

2 Handreiking agressie en geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Deel I Algemeen Eenduidigheid van aanpak. Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe zorgt u voor draagvlak binnen de organisatie? Hoe zorgt u voor een goede inbedding in de organisatie? Deel II 8 maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid Maatregel 1: Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is. Maatregel 2: Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden. Maatregel 3: Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen uw werknemers. Maatregel 4: Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld. Maatregel 5: Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers. Maatregel 6: Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten. Maatregel 7: Verhaal de schade op de dader. Maatregel 8: Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld. Wat kunt u nog meer doen? Deel III Evaluatie en bijstelling

3

4 Handreiking Agressie en Geweld

5

6 Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Werknemers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt dit onacceptabel en heeft voor de aanpak van agressie en geweld in 2007 het programma Veilige Publieke Taak (VPT) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit programma beoogt dat werknemers hun publieke taak op een veilige en respectvolle wijze kunnen uitvoeren. Deze werknemers treden burgers met respect en begrip tegemoet en mogen hetzelfde terug verwachten. Doelstelling van het programma is dat in 2014 alle sectoren een substantiële vermindering van het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak hebben. Werknemers met een publieke taak zijn werknemers die taken uitvoeren die ontleend zijn aan de (grond)wettelijke opdracht tot overheidszorg. Deze taken zijn essentieel voor de samenleving en het is daarmee van belang dat deze taken gecontinueerd blijven. Agressie en geweld kunnen een verlammend effect hebben op de uitvoering van deze taken. Denk hierbij aan een ambulance die eerst op politieassistentie zou moeten wachten voordat de medewerkers kunnen optreden. Daarnaast kunnen agressie en geweld ook de integere uitvoering van de publieke taak aantasten, bijvoorbeeld door behoud van een hogere uitkering bij het niet handhaven van de wettelijke taken. Als laatste en niet minst belangrijke brengen agressie en geweld veel persoonlijk leed mee. Zowel voor het slachtoffer als zijn directe omgeving zoals gezinsleden, familie en collega s. Met het programma Veilige Publieke Taak wil de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties agressie en geweld tegen werkgevers en werknemers met een publieke taak aanpakken. Cruciaal bij deze aanpak is een actieve rol van werkgevers. Zij zijn primair (wettelijk) verantwoordelijk voor het beschermen van de uitvoering van de publieke taak en haar werknemers. Daarnaast is de werkgever als geen ander verantwoordelijk voor de bedrijfsorde. Hoe burgers omgaan met zijn personeel valt hier ook onder. De werkgever kan zijn rol invullen door duidelijke normen, heldere procedures, begeleiding en opvang van werknemers. De werkgever laat daarmee zien dat hij zijn werknemers steunt. Er zijn eenduidige landelijke afspraken gemaakt met politie en Openbaar Ministerie, die aansluiten bij deze aanpak van werkgevers. Om landelijke uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, heeft het programma VPT in 2008 een sjabloon voor een arbocatalogus agressie en geweld laten ontwikkelen. Vanuit deze arbocatalogus zijn voor werkgevers acht maatregelen benoemd die de basis vormen van een effectief veiligheidsbeleid. Handreiking agressie & geweld 5

7 De acht maatregelen zijn: 1. Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is. 2. Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden. 3. Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen uw werknemers. 4. Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld. 5. Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers. 6. Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten. 7. Verhaal de schade op de dader. 8. Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld. Om werkgevers bij de uitvoering van de acht maatregelen te ondersteunen, is deze Handreiking Agressie en Geweld opgesteld. Het beoogt een praktisch naslagwerk te zijn voor beleidsmakers en beleidsondersteuners zoals personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en arbocoördinatoren. Ook leden van de ondernemingsraad (OR) of andere personeelsleden die als vertegenwoordigers van personeel optreden kunnen hier gebruik van maken. Deel I van deze handreiking gaat allereerst in op de basis: wat is agressie en geweld? Welke verantwoordelijkheden zijn er en hoe legt u dit alles vast in een integraal beleid? In deel II staan maatregelen waarmee u agressie en geweld kunt aanpakken en in deel III zijn evaluatie en bijstelling verwoord. 6 Handreiking agressie & geweld

8

9 Deel I Algemeen

10 Eenduidigheid van aanpak Eenduidigheid in het beleid en in de aanpak van agressie en geweld straalt daadkracht uit en zal uiteindelijk een preventief effect hebben op de notoire agressie- en geweldpleger, waardoor agressie en geweld afneemt; een eenduidige definitie van agressie en geweld en gelijke uitgangspunten, zoals agressie en geweld loont niet en dader krijgt altijd een reactie, dragen daaraan bij. Wat is agressie en geweld? Agressie en geweld is als volgt gedefinieerd: Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een werknemer, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak, wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, psychische schade of de dood. 1 Let op! Agressie en geweld hoeven geen eenmalige gebeurtenissen te blijven. Door niet te reageren op het agressieve en gewelddadige gedrag is de kans groot dat dit blijft voortbestaan en/of gaat escaleren. Kijkend naar bovengenoemde definitie gaat het dus om omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de publieke taak. Ook werkgerelateerde voorvallen in de privésituatie vallen hieronder. De uitingsvormen van agressie en geweld kunnen zowel verbaal als fysiek zijn. Het blootstaan aan agressie en geweld is een belangrijk arbeidsrisico dat ingrijpende negatieve gevolgen kan hebben voor werknemers, hun directe werkomgeving en getuigen. Onderzoek toont aan dat werknemers als gevolg hiervan zich onveilig voelen, zich vaker ziek melden, meer stress ervaren, risicovolle situaties vermijden en minder tevreden zijn in hun baan. 1 Bron: Programma Veilige Publieke Taak 2007 Handreiking agressie & geweld 9

11 Vormen van ongewenst gedrag worden als volgt ingedeeld naar verbaal geweld, fysiek geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en overige intimidatie. Verbaal geweld Fysiek geweld Discriminatie Seksuele intimidatie Overige intimidatie schreeuwen schelden vernederen treiteren pesten vals beschuldigen duwen, trekken slaan vastgrijpen schoppen gooien met voorwerpen vernielen van voorwerpen fysiek hinderen spugen diefstal van eigendommen verwonden roofoverval geven van een kopstoot bijten naar huidskleur naar sekse naar leeftijd naar geloofsovertuiging naar seksuele geaardheid of voorkeur seksueel getinte opmerkingen seksueel getinte blikken nafluiten exhibitionisme aanranding seksueel getinte of sms seksuele chantage hijgers verkrachting seksuele handtastelijkheden dreigen bedreigen onder druk zetten bedreigende gebaren maken chanteren bekladden dreigbrief of gezinsleden bedreigen stalken achtervolgen bommelding wapengebruik De overeenkomst tussen al deze vormen van gedrag is dat ze onacceptabel zijn. 10 Handreiking agressie & geweld

12 Agressief en gewelddadig gedrag kent diverse aanleidingen. De meest voorkomende zijn: Instrumentele agressie en geweld. Hierbij zet de dader zijn agressie bewust in als middel om een bepaald doel te bereiken. Frustratieagressie en- geweld. Dit is een emotionele uitbarsting als gevolg van (een opeenstapeling) van negatieve ervaring(en). Onbeheerste agressie en geweld. Dit ontstaat onder invloed van onder andere alcohol, drugs en/of psychiatrische ziekten, waardoor de controle over het eigen gedrag verdwijnt. Voorbeeld Toen die man na lang wachten eindelijk aan de beurt was, zag ik dat hij bijna ontplofte. Voordat hij uit zijn slof schoot, zei ik: Excuses voor het wachten. We nemen hier voor iedereen de tijd. Nu is het uw tijd. Wat kan ik voor u doen? En wilt u koffie?. Hij bekoelde ter plaatse. Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de bescherming van hun werknemers en de uitvoering van de publieke taak. Zij nemen deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk en zichtbaar op zich door duidelijk uit te spreken dat agressie en geweld niet worden getolereerd. Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verplicht hun werknemers met enige regelmaat te instrueren over de te verrichten werkzaamheden en de risico s die daaraan verbonden zijn. Het bestuur/de directie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het invoeren en de borging van het veiligheidsbeleid binnen de organisatie. Zij formuleert hiertoe concrete doelstellingen, stelt het veiligheidsbeleid vast, stelt procedures op en mandateert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En zij stelt de financiële middelen, tijd en opleidingsfaciliteiten die hiervoor nodig zijn ter beschikking aan de werknemers. De arbocoördinator/preventiemedewerker begeleidt en bewaakt namens het bestuur de uitvoering van de geplande maatregelen die voortkomen uit het veiligheidsbeleid. De arbocoördinator ziet toe op een eenduidige registratie van agressievoorvallen en op de analyse ervan, ziet er op toe dat de nazorg na een voorval van agressie en geweld geregeld is en zorgt voor de coördinatie van de afhandeling van schade en letsel. Hij rapporteert periodiek over de voortgang aan de leidinggevende. Handreiking agressie & geweld 11

13 De (direct) leidinggevende geeft uitvoering aan het vastgestelde veiligheidsbeleid, creëert voldoende randvoorwaarden voor een effectieve aanpak van agressie en geweld, stuurt hierop en voert hierover overleg met de aangestelde arbocoördinator/ preventiemedewerker. Hij is ook verantwoordelijk voor de personeelszorg en opvang na voorvallen. Werknemers hebben de plicht alle mogelijkheden te benutten om agressie en geweld te voorkomen en/of te beperken. De werknemer moet dus zijn eigen veiligheid managen. Voor een verantwoorde en vei lige uitvoering van de werkzaamheden en voor het verhogen van het veiligheids bewustzijn is kennis over en bekwaamheid in het handelen noodzakelijk. De Arbowet schrijft voor dat de werknemer zich deze kennis en bekwaamheid eigen moet maken. Op grond van deze wet is de werknemer verplicht georganiseerde voorlichtingen over risico s in het werk bij te wonen en actief aan trainingen in het omgaan met agressie en geweld deel te nemen. Ook is de werknemer verplicht de geldende bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften na te leven en maatregelen te nemen tegen risico s als gevolg van de werkzaamheden om zichzelf, collega s, derden en het milieu te beschermen. Daarnaast hebben werknemers een zware morele verplichting jegens de werkgever en collega s om voorvallen van agressie en geweld te melden. In deze handreiking geven we bij elke maatregel aan wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het nemen van elke stap om de maatregel in te voeren. 12 Handreiking agressie & geweld

14 Hoe zorgt u voor draagvlak binnen de organisatie? I Betrek de medewerkers bij het veiligheidsbeleid Door de medewerkers te betrekken bij het opstellen en invoeren van veiligheidsbeleid creëert u draagvlak bij uw medewerkers: bepaal vooraf welke medewerkers u bij het traject betrekt; bepaal op welke manier u hen betrekt; bespreek met hen de te volgen route; bepaal een tijdpad; bepaal samen op welke manier de maatregelen intern en extern bekend worden gemaakt; bepaal wie het veiligheidsbeleid opstelt en wie er betrokken zijn bij de invoering ervan. II Betrek de OR De OR heeft de zorgtaak toe te zien op het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de organisatie waarvan veilig werken een onderdeel is. De OR kan helpen het beleid bij agressie en geweld te formuleren of te verbeteren en heeft instemmingsrecht op het plan van aanpak. Hoe zorgt u voor een goede inbedding in de organisatie? Kies voor een integrale aanpak. Maak het veiligheidsbeleid onderdeel van het personeels- en arbeidsomstandighedenbeleid. Besteed in het werkoverleg en in de beoordelings- en functioneringsgesprekken met de werknemers volop aandacht aan hun (on)veiligheidsgevoel. Regel in het ziekteverzuimbeleid dat de oorzaak van ziekteverzuim door agressie en geweld geregistreerd wordt. Op deze manier kunnen risico s tijdig in kaart worden gebracht en wordt de aard en omvang van agressie en geweld binnen de organisatie bekend. Vervolgens kunnen adequate preventieve maatregelen gericht op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers snel worden ingezet en kunnen er regels en procedures worden opgesteld. Handreiking agressie & geweld 13

15 Deel II 8 maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid 14 Handreiking agressie & geweld

16 Maatregel 1 Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is Waarom? Wanneer elke werknemer zijn eigen norm hanteert, bepaalt uiteindelijk degene met de dikste huid wat er gaat gebeuren, kunnen werknemers tegen elkaar uitgespeeld worden en is er geen duidelijkheid voor de klant/burger. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de bedrijfsorde, wijst u werknemers en klanten op de organisatiebreed afgesproken grens en vermeldt u dat zal worden opgetreden als deze grens wordt overschreden. Wanneer de grens van het toelaatbare duidelijk is, is ook helder wanneer: werknemers een voorval moeten melden (zie maatregel 2); leidinggevenden een voorval moeten registreren (zie maatregel 3); daders een reactie krijgen (door werknemer, leidinggevende en/of werkgever; zie maatregel 5). Wat? De werkgever is verantwoordelijk voor de bedrijfsorde. Dit betekent onder meer de wijze waarop medewerkers, burgers en klanten met elkaar omgaan. Om dit duidelijk te maken moet de organisatie grenzen stellen. Grenzen stellen aan wat acceptabel en wat niet acceptabel gedrag is en wat de gevolgen zijn als klanten deze grenzen overschrijden. Grenzen zijn essentieel om te kunnen optreden tegen onacceptabel gedrag. In mei 2008 hebben vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers met een publieke taak de Landelijke norm voor een Veilige Publieke Taak ondertekend. Door deze ondertekening verklaarden de partijen dat zij de vier genoemde punten van de normstelling zullen hanteren en uitdragen. De grens van acceptabel gedrag wordt hiermee gemarkeerd en ondersteund met een heldere boodschap. Deze boodschap is: Handen af van onze helpers. Duidelijke steun voor de werknemers en eenduidige afspraken over de aanpak, maken het de werknemer gemakkelijker om onmiddellijk op te treden tegen het grensoverschrijdende gedrag van de dader in geval van agressie en geweld. Handreiking agressie & geweld 15

17 Hanteer de volgende vier normen voor respectvol gedrag jegens medewerkers met een publieke taak om een goede en veilige uitoefening van de publieke werkzaamheden te borgen: geef de professional de ruimte om zijn werk te doen; volg zijn aanwijzingen op; verstoor de (bedrijfs)orde niet; agressief of gewelddadig gedrag tegen mensen met een publieke taak wordt nooit getolereerd. Doordat werkgevers en ketenpartners gezamenlijk de grens van acceptabel gedrag markeren, verkondigen ze eenduidig de heldere boodschap: Handen af van onze helpers. Voor werknemers is dit een belangrijke steun in de rug, voor potentiële daders een goede waarschuwing. Bij de druk van deze handreiking hebben totaal 80 (vertegenwoordigers van) werkgevers, inclusief de ministers, de norm ondertekend. Ook u kunt de norm ondertekenen en uitdragen, kijk daarvoor op Stel op basis van de landelijke norm uw eigen specifieke normen en regels op. Dit voorkomt dat werknemers zelf hun eigen grenzen moeten bepalen. Voorbeeld van een specifieke norm Bij geweld doen we aangifte bij politie. Gooien met voorwerpen betekent een onmiddellijke verwijdering uit het pand. Houd afstand bij het behandelen van andere klanten. Wie is verantwoordelijk? Het bestuur/de directie: stelt een duidelijke norm van acceptabel gedrag in de organisatie vast op basis van de Landelijke norm Veilige Publieke Taak; maakt deze norm extern bekend; zorgt dat elke werknemer de organisatienorm kent; zorgt dat elke nieuwe werknemer binnen vier maanden na aanstellingsdatum bekend is met de norm; stelt een helder reactiebeleid vast in geval van overschrijding van de norm (zie maatregel 5); steunt de werknemers bij het handhaven. 16 Handreiking agressie & geweld

18 De leidinggevende: weet wat de norm inhoudt en kent de achterliggende situatie; weet deze norm te handhaven; draagt deze norm uit naar zijn medewerkers, klanten en bezoekers. De werknemer: weet wat de norm inhoudt; weet deze norm te handhaven; draagt deze norm uit naar klanten en bezoekers. Hoe? Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Formuleer een norm samen met een vertegenwoordiging van werknemers in de organisatie. Leg de norm voor aan de OR. Stel de norm van acceptabel gedrag binnen uw organisatie vast. Leg de norm uit aan de medewerkers en train hen in het handhaven ervan. Maak deze norm bekend bij de klanten. Bespreek deze afspraak periodiek met de werknemers. Handreiking agressie & geweld 17

19 Maatregel 2 Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden Waarom? Om agressie en geweld doeltreffend aan te pakken moet de werkgever bekend zijn met voorvallen van agressie en geweld die binnen de organisatie plaatsvinden. Wat er organisatiebreed gebeurt met voorvallen van agressie en geweld is pas bekend als de voorvallen gemeld en vervolgens geregistreerd worden. Of deze melding/registratie nu via een digitaal systeem of via een ander systeem gebeurt, het vastleggen van deze voorvallen geeft een totaalinzicht in de aard en omvang van de voorvallen. En daarmee is de registratie input voor het eventueel (bij)stellen van het veiligheidsbeleid door de maatregelen beter af te stemmen op wat er in de praktijk gebeurt. Melden geeft informatie aan collega s waardoor zij zich in de toekomst beter kunnen voorbereiden. Melden van voorvallen is het startsein voor directe opvang van het slachtoffer en eventuele getuigen van het voorval. Wat? Om bovenstaande reden is het belangrijk dat werknemers en getuigen alle voorvallen melden en registreren. Het gaat om het melden van elk voorval waarin burgers/klanten de norm overschrijden. De betrokken werknemer maakt hier melding van bij degene die in de organisatie hiervoor is aangewezen. Het slachtoffer of getuige van een agressie- en geweldsvoorval geeft duidelijk aan: wie erbij betrokken was; wat er gebeurde; waar het gebeurde; waarom het gebeurde; wanneer het gebeurde; waarmee het gebeurde; op welke wijze het gebeurde. Melding kan bij: leidinggevende; bedrijfsmaatschappelijk werker; vertrouwenspersoon; beveiliging; een daarvoor aangewezen persoon. 18 Handreiking agressie & geweld

20 Belangrijk is dat werknemers zien dat daadwerkelijk iets met de melding wordt gedaan. Dit stimuleert voor de toekomst. Ook een eenvoudige procedure en weinig administratieve lasten stimuleren werknemers. Wie is verantwoordelijk? Het bestuur/de directie: informeert de werknemers welk soort agressie- en geweldsvoorvallen moet worden gemeld; maakt de procedure van het melden van agressie- en geweldsvoorvallen helder; stimuleert dat werknemers voorvallen melden. De leidinggevende: regelt dat altijd een terugkoppeling naar de melder plaatsvindt over de genomen maatregelen; stimuleert het melden; neemt iedere melding serieus bekijkt wat het voorval met de werknemer heeft gedaan, verleent nazorg ook naar eventuele omstanders en/of collega s. De werknemer: weet dat hij een vergaande morele verplichting jegens zijn werkgever en collega s heeft om voorvallen van agressie en geweld te melden; weet welk soort voorvallen hij moet melden en hoe hij dit moet doen. Hoe? Stap 1: Stap 2: De directie/het bestuur: stelt een procedurebeschrijving van geweld op; stemt deze procedure af met de OR of personeelsvertegenwoordiging; regelt dat werknemers en leidinggevenden weten welke voorvallen van agressie en geweld ze bij wie moeten melden. De leidinggevende: informeert de werknemer bij wie hij moet melden en legt het vast; koppelt terug aan de melder welke actie is gedaan; bespreekt periodiek deze afspraak in het werkoverleg; dit is een vast agendapunt van het werkoverleg. Handreiking agressie & geweld 19

21 Melden Medewerker Ontvangst bevestiging Meldt standaard informatie incident: Datum, tijdstip, locatie Naam slachtoffer Namen getuigen Naam veroorzaker Korte omschrijving incident Organisatie ontvangt melding door: Leidinggevende Beveiliging Vertrouwenspersoon Andere aangewezen personen 20 Handreiking agressie & geweld

22 Maatregel 3 Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen uw werknemers Waarom? Registreren van agressie en geweld is de basis voor het veiligheidsbeleid. Het vormt de basis voor de te nemen preventieve maatregelen. Het registreren van voorvallen is ook belangrijk voor het doen van aangifte, dossieropbouw en het verhalen van schade. Het levert een verzameling van gegevens op die samen beter geanalyseerd kunnen worden. Er kan dan, uitstijgend boven het individuele voorval, worden gekeken naar de dader, plaats, aard van het voorval en de genomen maatregelen. Op de langere termijn geeft registratie ook inzicht in de effectiviteit van die maatregelen. Hierdoor bent u in staat oplossingen op maat te maken. Registratie is daarmee essentieel voor een effectieve aanpak van agressie en geweld. Wat? Het management van de organisatie bepaalt zelf op welke wijze zij geïnformeerd wil worden en welke informatie vastgelegd dient te worden. Sterk aanbevolen is te registreren langs de zeven W s: Wie: Wie zijn er bij het voorval betrokken (naam slachtoffer, dader)? Wat: Wat is de rol van alle betrokkenen? Wat was het doel/doelwit van het agressieve gedrag? Wat zijn de gevolgen voor het slachtoffer, getuigen, dader en organisatie? Waar: Waar vond het voorval plaats? Waarom: Waarom vond het voorval plaats? Wanneer: Wanneer vond het voorval plaats (dag/datum/tijd)? Waarmee: Zijn er hulpmiddelen gebruikt? Zo ja, welke hulpmiddelen? Welke wijze (hoe): Welke maatregelen zijn genomen om agressie en geweld te stoppen? Nazorg/afhandeling: Welke reactie is wanneer gegeven naar de dader? (zie maatregel 5) Is er aangifte bij de politie gedaan en zo ja waar en onder welk nummer? (zie maatregel 6) Is het schadeverhaal in gang gezet? (zie maatregel 7) Hoe is de opvang en nazorg bij dit voorval geregeld? (zie maatregel 8) Handreiking agressie & geweld 21

23 Wie is verantwoordelijk? Het bestuur/de directie: stelt duidelijke procedures op waarom en wat geregistreerd moet worden; regelt eenduidige wijze van registreren; faciliteert de werknemers met een registratiesysteem, bijvoorbeeld ARO; wijst iemand binnen de organisatie aan die de agressie- en geweldsvoorvallen registreert. De leidinggevende: ziet er op toe dat ieder voorval wordt geregistreerd; maakt de aangewezene verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het systeem. De werknemer: meldt het voorval zo spoedig mogelijk na het betreffende voorval in het daarvoor bestemde registratiesysteem. De beheerder van het registratiesysteem: analyseert de agressie- en geweldsvoorvallen als input voor managementinformatie. Tip: Agressie Registratiesysteem Overheden (ARO) Veel provincies, gemeenten en overheidsinstellingen werken al met melding- en registratiesystemen zoals het Agressie Registratiesysteem Overheden (ARO). Vraag eens naar de ervaringen bij een buurgemeente of collega-instelling. 22 Handreiking agressie & geweld

24 Hoe? Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Stap 7: Stap 8: Spreek met bestuur/leidinggevende en OR af welke gegevens geregistreerd moeten worden. Leg deze gegevens volgens een duidelijke procedure vast in een registratiesysteem of -format. Maak deze melding en/of registratieprocedure bekend bij de werknemers. Benoem verantwoordelijken en instrueer deze. Bevorder het melden en registreren van voorvallen door werknemers, door dit continu/periodiek te communiceren in het teamoverleg of voer campagne voor melden. Gebruik de registratiegegevens voor het evalueren van uw aanpak van agressie en geweld en opvang en nazorg (zie maatregel 8). Deel de gegevens uit uw registratiesysteem met andere organisaties binnen uw eigen sector of daarbuiten. Deel de registratiegegevens met de (lokale) politie. Handreiking agressie & geweld 23

25 Waar vond het voorval plaats? Waarom vond het voorval plaats? Wanneer vond het voorval plaats? Wat is de rol van de betrokkenen? Waarmee? Zijn er hulpmiddelen gebruikt? Zo ja, welke? Wat was het doelwit van het agressieve gedrag? Wat zijn de gevolgen voor: slachtoffer getuige dader organisatie Welke Maatregelen zijn genomen om Agressie en geweld te stoppen? Wie zijn er bij het voorval betrokken? Aanbevolen 7 W s nazorg afhandeling Nazorg afhandeling : Welke reactie is wanneer gegeven naar de dader? (maatregel 5) Is er aangifte gedaan bij de politie? Zo ja, waar en onder welk nummer? (maatregel 6) Is het schadeverhaal in gang gezet? (maatregel 7) Hoe is de opvang en nazorg bij dit voorval geregeld? 24 Handreiking agressie & geweld

26 2 Leg de wijze van melden - registreren - analyseren van voorvallen vast. 4 Benoem verantwoordelijken en instrueer hen. 6 Analyseer registratiegegevens en evalueer aanpak agressie en geweld + opvang en nazorg. 1 Bespreek met bestuur + OR welke gegevens geregistreerd moeten worden. Registreren 8 Deel registratiegegevens met lokale politie. 3 Communiceer deze melding en registratieprocedure. 5 Bevorder melden en registreren door werknemer. 7 Deel gegevens uit registratiesysteem ter lering met branche/sector. Handreiking agressie & geweld 25

27 Overige mogelijkheden tot meer inzicht in de problematiek Ziekteverzuim Er zijn andere manieren om (meer) informatie te verzamelen die u inzicht geven in de problematiek. Veel gegevens zijn al bekend: denk aan verzuimcijfers, de RI&E en jaarverslagen. Wilt u ervaringen en bevindingen uit de eerste hand horen? Organiseer dan een workshop of interview werknemers. Eén van de consequenties van agressie en geweld op het werk is dat werknemers zich ziek melden. Werknemers kunnen als gevolg van agressie en geweld angstig worden en de motivatie in hun werk verliezen. Soms is de situatie dusdanig ernstig dat een werknemer voor langere tijd niet kan werken. De ziektegegevens kunnen uw beeld over de aard en omvang van agressie en geweld binnen uw organisatie verscherpen. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) De risico s die uw werknemers lopen met betrekking tot agressie en geweld inventariseert en beoordeelt u in de RI&E. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Met een MTO wordt duidelijk waar de knelpunten zitten en welke facetten van de organisatie door de werknemers als onprettig worden ervaren. Het geeft tevens een beeld over hoe (on)veilig de werknemers zich (kunnen) voelen. Het MTO maakt inzichtelijk waar mogelijk verbeteringen zijn aan te brengen om de tevredenheid van de medewerkers op een hoger niveau te krijgen. Interviews Interview een aantal sleutelpersonen in uw organisatie over hun persoonlijke ervaringen met agressie en geweld en hun beoordeling van de getroffen maatregelen. Werknemers Leidinggevenden Bedrijfsarts Vertrouwenspersoon Teamvergadering Maak agressie en geweld tot een regelmatig terugkerend onderwerp van de werkbespreking met het team. Dit werkt aan drie kanten: ten eerste creëert het openheid, ten tweede helpen collega s elkaar door feedback te geven, ten derde krijgt u meer informatie over wat werknemers bezighoudt. 26 Handreiking agressie & geweld

28 Functioneringsgesprek Workshop Beleidsdocumenten Laat agressie en geweld standaard onderdeel zijn van het functioneringsgesprek. Bespreek op individueel niveau wat hun ervaringen met agressie en geweld zijn, wat zij vinden van de manier waarop de organisatie op agressie en geweld reageert. U kunt inzicht krijgen in welke mate agressie en geweld speelt binnen uw organisatie door één of meer workshops over agressie en geweld te organiseren. Komen agressie en geweld voor? Wat voor soort agressie en geweld hebben werknemers ervaren? Hoe kijken de werknemers hier tegenaan? Waar zijn ze bang voor? Welke instrumenten worden al gebruikt? Welke zijn effectief? Welke documenten binnen uw organisatie leveren feiten en informatie over agressie en geweld? Sociaal jaarverslag Klachtenregeling voor agressie en geweld Jaarverslag van de vertrouwenspersonen Jaarverslag van de klachtencommissie Protocollen Verslagen van opvangteams Nu u inzicht heeft in de problematiek, geven we u aan welke maatregelen u kunt treffen om agressie en geweld aan te pakken. Zo zorgt u ervoor dat niet alleen uw medewerkers adequaat kunnen reageren op agressie en geweld, agressie helpen beperken of zelfs voorkomen, maar ook dat de dader van agressie en geweld aangepakt wordt. Handreiking agressie & geweld 27

29 Maatregel 4 Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld Waarom? Wat? Wie is verantwoordelijk? Werknemers moeten de risicovolle situaties die in hun functie kunnen ontstaan, zelf kunnen managen. Daarvoor moeten de werknemers over de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring kunnen beschikken. De werkgever biedt hiervoor een training omgaan met agressie en geweld aan. Periodieke training van werknemers helpt bij het reageren op, beperken of zelfs voorkomen van agressie en geweld. Training en scholing zijn daarom essentieel voor de veiligheid van individuele werknemers en die van hun collega s. Daarnaast geeft dit de werknemer het gevoel dat de werkgever hem steunt en vergroot dit het gevoel van veiligheid. De inhoud van de training moet zijn afgestemd op de aard en risico s van de functie die de werknemer uitoefent. Belangrijk is ook dat de training aansluit op de persoonlijke kenmerken van een individuele medewerker. Wanneer dit maximaal aansluit kunnen persoonsgerichte kennis en vaardigheden worden meegegeven. Werknemers kunnen zich in de training voorbereiden en laten informeren hoe zij het beste kunnen anticiperen, of reageren op ongewenst gedrag. Het is sterk aan te bevelen om de procedures van de organisatie (hoe te handelen bij een voorval van agressie en geweld) onderdeel van de training te laten zijn. Werknemers krijgen dan in de training precies dat gedrag te zien of aangeboden dat de organisatie voorstaat. In de training leren de werknemers hoe ze zekerder en effectiever kunnen reageren op ongewenst gedrag door het verbeteren en/of aanleren van communicatieve vaardigheden en kennis. Het bestuur/de directie stelt programma van eisen vast voor de training, op individuele maat en ook naar norm in tijd per jaar; regelt dat nieuwe werknemers binnen vier maanden na indiensttreding een training agressie en geweld volgen; regelt dat iedere werknemer ten minste eenmaal per twee jaar herhalingslessen volgt. 28 Handreiking agressie & geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers Agressie en Geweld Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers 2 Inhoud Voorwoord 1 Algemeen kader 4 1.1 De Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL gemeente Rotterdam 2 Geweldsprotocol gemeente Rotterdam Inhoudsopgave INLEIDING EN LEESWIJZER 5 1. HANDELEN NA HET INCIDENT 7 1.1 HANDELEN IN DE EERSTE 48 UUR 7 1.2 HANDELEN

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

veiligheidsc a c h www.gezondenzeker.nl

veiligheidsc a c h www.gezondenzeker.nl mini-pocket GENOEG VAN AGRESSIE Project Gezond & Zeker, Stichting Regioplus, 2011 Zoetermeer, RegioPlus, 2011 Tekst Ronald Geelen Eindredactie Angelique van Beuzekom / Your life media Vormgeving Paul

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Agressie & geweld. Veiligheidsprotocol. R. Buren 08.2453. 1 september 2008 aanpassing 24 juli 2010, brieven in bijlagen 3.2.

Agressie & geweld. Veiligheidsprotocol. R. Buren 08.2453. 1 september 2008 aanpassing 24 juli 2010, brieven in bijlagen 3.2. Veiligheidsprotocol Auteur R. Buren Registratienummer 08.2453 aanpassing 24 juli 2010, brieven in bijlagen Versie 3.2 Status Definitief Sector Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar

Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar 1. Inleiding en leeswijzer Medewerkers en politieke ambtsdragers van de gemeente worden steeds vaker geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie,

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Actieplan Veilig werken in de zorg

Actieplan Veilig werken in de zorg Actieplan Veilig werken in de zorg 1. Inleiding Zorgverleners verlenen dag in dag uit met hart en ziel hulp aan mensen die dat nodig hebben. Het komt nog te vaak voor dat ze daarbij te maken hebben met

Nadere informatie

Agressiebeleid van Patrimonium Barendrecht

Agressiebeleid van Patrimonium Barendrecht Agressiebeleid van Patrimonium Barendrecht Auteurs: Ahmed Khoulali en Jacqueline van der Glas Opdrachtgever: Marja van Leeuwen, directeur-bestuurder Datum: 28 april 2014 Versie: 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Handreiking schadeverhaal. Zo verhaalt u als werknemer of werkgever uw schade op de dader

Handreiking schadeverhaal. Zo verhaalt u als werknemer of werkgever uw schade op de dader Handreiking schadeverhaal Zo verhaalt u als werknemer of werkgever uw schade op de dader Inhoud Navigatie Inhoud Printen Opslaan Verhaal uw schade op de dader 3 1 De werkgever 5 2 De werknemer 9 3 Verschillende

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie