Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld:"

Transcriptie

1 Vragen van de raad Datum Registratienummer Rs Portefeuillehouder Franc M. Weerwind Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Beryl Dreijer over maatregelen tegen agressie en/of geweld door burgers tegen werknemers van de gemeente Velsen (vervolgvragen). Toelichting bij de vragen: Naar aanleiding van de beantwoording van de eerste serie vragen over maatregelen tegen agressie en/of geweld door burgers tegen werknemers van de gemeente Velsen d.d. 18 oktober 2011 onder registratienummer Rs , heeft zij vervolgvragen gesteld. Geachte leden van de raad, Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld: Vraag 1 Tenzij er in de tweede helft van 2011 geen enkel geval van agressie en/of geweld te noemen valt, zijn de aantallen van gevallen van agressie en/of geweld tegen medewerkers van de gemeente Velsen blijkens uw antwoord fors gestegen. Dit gaat tégen de landelijke trend in, waarin juist bij gemeenten sprake is van een daling (!) van het aantal gevallen van agressie en/of geweld tegen medewerkers. Bent u bereid om met ingang van 1 januari 2012 te allen tijde van alle gevallen van agressie en/of geweld tegen een werknemer van de gemeente Velsen als werkgever òfwel melding òfwel aangifte te doen bij de regiopolitie Kennemerland? Antwoord vraag 1 Het percentage slachtoffers onder werknemers met een publieke taak is in vergelijking met 2007 gedaald van 66% naar 59% in Dit blijkt uit het rapport Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak 1, uitgevoerd in opdracht van het Programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van BZK. Dit onderzoek laat echter geen daling zien van het aantal gevallen van agressie en geweld bij gemeenten. In dit onderzoek zijn 15 beroepsgroepen onderzocht, waarvan de meesten niet vallen onder de gemeentelijke organisatie. Bij 1 beroepsgroep is sprake van een stijging van het aantal slachtoffers met 8% ten opzichte van Dit is de groep Sociale diensten. Bij de sociale diensten is een verzwaard programma ingezet om agressie en geweld tegen werknemers tegen te gaan. Extra aandacht en bewustzijn voor dit probleem wordt gezien als mogelijke verklaring van de stijging van het cijfer voor de sociale diensten. Als het gaat om het melden en registreren van incidenten met agressie en geweld blijkt uit belevingsonderzoek 2 dat meer dan de helft (55%) van de slachtoffers incidenten met agressie en geweld niet meldt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het aantal geregistreerde incidenten niet correspondeert met de daadwerkelijke omvang van het probleem

2 De ontwikkeling van het aantal geregistreerde incidenten volstaat niet als indicator voor werkzaam beleid. 3 De stijging van het aantal incident meldingen binnen onze gemeentelijke organisatie is voor rekening van 1 werkeenheid. Dit is de werkeenheid Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. De meeste incidenten met agressie en geweld tegen medewerkers van de gemeente Velsen vinden buiten op straat plaats bij het handhaven van het parkeerbeleid en hondenbeleid. Bij deze afdeling zien we dit jaar een verhoogde stimulans en bereidheid tot melden van incidenten en het doen van aangifte en melding bij de politie. De toename van het aantal incidentmeldingen vanuit deze groep kan (mede) het gevolg zijn van een toename van aandacht voor het registreren van deze meldingen. Agressie en geweld incidenten kunnen volgens de Arbocatalogus Agressie en Geweld Gemeenten gecategoriseerd worden in 3 groepen: (Non-) Verbale agressie, Persoongerichte bedreiging en Fysieke agressie. De medewerkers van Toezicht en Handhaving krijgen regelmatig grove verwensingen te horen van burgers. Van deze verbale agressie incidenten wordt regelmatig melding gemaakt. Het doen van aangifte van verbale agressie bij de politie heeft beperkingen omdat er niet altijd sprake is van een strafbaar feit. Daarnaast is de identiteit van de dader regelmatig onbekend. Het melden van dit soort gevallen bij de politie heeft dan ook niet altijd zin. In het geval er sprake is van twijfel over de aangiftewaardigheid van een incident vindt er overleg plaats met de politie. We zijn voorstander van het doen van aangifte en melding bij de politie van agressie en geweld van burgers tegen medewerkers van de gemeente Velsen en stimuleren dit. Dat dit te allen tijde in alle gevallen plaats zou moeten vinden is niet reëel. Naast de aandacht voor het doen van aangifte is er binnen de gemeente Velsen ook nadrukkelijk aandacht voor opvang en nazorg. In de preventieve sfeer worden er trainingen georganiseerd en gaan medewerkers in tweetallen te werk. Vraag 2 Veel werkgevers van mensen met een publieke taak gaan ertoe over om in alle gevallen van agressie en/of geweld tegen hun medewerkers als werkgever aangifte te doen, de zogenaamde werkgeversaangifte. Immers, iedereen die kennis draagt van een strafbaar feit is bevoegd om aangifte te doen. De werkgeversaangifte verhoogt de aangiftebereidheid, omdat werknemers minder geconfronteerd en belast worden met de juridische en/of emotionele nasleep van het incident. Ook kunnen medewerkers bij (verdere) contacten met een burger verwijzen naar de werkgever, die deze verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Daarnaast kan bij de aangifte standaard afgesproken worden dat de adresgegevens van het gemeentehuis worden doorgegeven. Op deze manier wordt de privacy van de werknemer beschermd; zijn privé-adresgegevens komen dan immers niet meer in de aangifte terecht. Tenslotte kan zowel de werknemer als de werkgever zich standaard voegen in het strafproces als benadeelde partij. Hierdoor kan bijvoorbeeld schade wegens (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid worden verhaald op de dader. Bent u bereid om, gezien de forse stijging van het aantal gevallen van geweld en/of agressie tegen medewerkers van de gemeente Velsen, te allen tijde nàmens de werknemer aangifte te doen en dit ook kenbaar te maken in de huisregels, zodat dit voor eenieder die het gemeentehuis betreedt duidelijk is? 3

3 Antwoord vraag 2 Op dit moment worden er nog beperkt werkgeversaangiften gedaan. De bekendheid van deze mogelijkheid bij zowel politie als bij werkgever en werknemer is onvoldoende. Dit blijkt ook uit het Rapport Politie en Veilige Publieke Taak 4. Recent (oktober) is gestart met een project Integrale aanpak van veiligheid en agressie, een aanpak welke zeer succesvol is gebleken op werkpleinen in Rotterdam en Zeist. Door het aangaan van dit traject zullen vernieuwde agressie en geweld protocollen en beleid vastgesteld gaan worden. Het vernieuwen van het aangiftebeleid, waaronder de werkgeversaangifte en waar nodig, aanpassing van het huisreglement zal onderdeel hiervan gaan uitmaken. Vraag 3 In uw antwoord op de vorige vragen over dit onder werp zegt u: Een aantal techno preventieve maatregelen moet nog genomen worden. Het betreft inrichting van balies, inrichting en locatie van spreekkamers en cameratoezicht. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan het plan tot herinrichting van de publiekshal. Deze herinrichting is in voorbereiding met als doelstelling deze in 2012 gerealiseerd te hebben. Waarom zijn deze aanpassingen, te weten: inrichting van balies, inrichting en locatie van spreekkamers en cameratoezicht nog niet gerealiseerd (zie ook vraag 5 van de vorige serie vragen over dit onderwerp) en kunt u de realisatie van deze techno preventieve maatregelen naar voren schuiven en/of deze onafhankelijk van een herinrichting van de publiekshal uitvoeren en/of deze anderszins met spoed realiseren? Antwoord vraag 3 Er zijn reeds diverse maatregelen genomen, maar een klein aantal hangt direct samen met het Programmaplan Klantgerichte Dienstverlening dat in fasen wordt gerealiseerd. Binnen dit programmaplan is de publiekshal nu zelf aan de beurt, waarmee de laatste benodigde aanpassingen gerealiseerd kunnen worden in samenhang met de ontwikkeling van de gemeente tot hét overheidsloket in Waar mogelijk zijn en worden, voorafgaand aan de verbouwing welke in 2012 gerealiseerd zal worden, nog steeds maatregelen genomen om de veiligheid te optimaliseren. Zo zijn er maatregelen genomen om de toegang vanuit de publiekshal naar de niet publieke ruimten te voorkomen en is er glas aangebracht in deuren van spreekkamers om de zichtbaarheid en sociale controle te vergroten. Vraag 4 Bij de beantwoording van vraag 1 merkt het college het volgende op: Er is een duidelijke procedure om incidenten te melden, te registreren en te analyseren. De informatie die dit oplevert is input voor evaluatie en waar nodig aanpassing van het gevoerde beleid. De beantwoording van vraag 6 door het college luidt als volgt: Het aantal meldingen van agressie en geweld is vermeld bij vraag 2. Er wordt niet onderzocht en dus ook niet geregistreerd of de meldingen naar tevredenheid van de medewerker worden afgehandeld. Bent u van mening dat u voldoende informatie verkrijgt als input voor evaluatie alsmede om waar nodig- het beleid aan te passen zonder dat u registreert of een melding naar tevredenheid van de werknemer is afgehandeld, en waarom? Antwoord vraag 4 Het registratiesysteem dat gebruikt wordt om agressie en geweld meldingen te registreren is het GIR 4

4 (Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem). Deze, in de CAO Gemeenten belegde, registratiemethode bevat geen tevredenheidonderzoek gekoppeld aan de melding. Om het gevoerde Agressie en Geweld beleid te evalueren wordt de Checklist evaluatie beleid en maatregelen agressie en geweld uit de Arbocatalogus Agressie en Geweld Gemeenten gebruikt, waarin evaluatie van genomen maatregelen een onderdeel is. Naast het toepassen van dit instrument zijn er diverse andere informatiebronnen om voldoende informatie te verkrijgen: - Input vanuit het werkoverleg, waarin de incidenten en de afhandeling worden besproken - Nazorggesprekken tussen leidinggevende en medewerker na een incident - De niet-incident gerelateerde gesprekken tussen leidinggevende en medewekers - Input vanuit incidenten onderzoek, waarbij arboadviseur, leidinggevende en medewerker betrokken zijn - Medewerker tevredenheidonderzoeken (MTO) waarin dit thema onderdeel is van onderzoek - Preventief medisch onderzoek (PMO) waarin het thema agressie en geweld eveneens onderdeel is van het werkbelevingsonderzoek. Vraag 5 U geeft aan dat u geweld tegen medewerkers van de gemeente Velsen niet accepteert, dus ik neem aan dat u zich net zoveel zorgen maakt over de stijging van het aantal gevallen van agressie en/of geweld tegen medewerkers van de gemeente Velsen als ik, vooràl nu de landelijke trend is dat het aantal gevallen van geweld en/of agressie tegen medewerkers van een gemeente daalt. Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat de gemeente Velsen met ingang van 2012 meegaat in de dalende trend? Bent u bijvoorbeeld voornemens om te onderzoeken waarom het aantal gevallen van agressie en/of geweld tegen medewerkers van gemeenten landelijk gezien dalende is, terwijl dit aantal in de gemeente Velsen stijgt en bent u bereid om maatregelen die in andere gemeenten hun effect hebben bewezen- over te nemen? Antwoord vraag 5 De dalende trend betreft werknemers met een publieke taak. In de sector sociale zekerheid is juist sprake van een stijging. Zie ook de beantwoording van vraag 1. De stijging van het aantal incidenten bij de gemeente Velsen in het 1 e en 2 e kwartaal 2011 is afkomstig uit de groep Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. Er zal onderzocht gaan worden wat de reden is van deze toename; het gevoerde beleid zal geëvalueerd worden en op basis daarvan zullen passende maatregelen genomen worden. Mogelijke maatregelen kunnen zijn het herformuleren van de norm van acceptabel gedrag, verscherping van dadergerichte aanpak en aanpassing van huisregels. De uiteindelijke maatregelen hangen af van de uitkomsten van de evaluatie. Uiteraard zijn we altijd op zoek naar best practices. Het project Integrale aanpak van veiligheid en agressie zoals beschreven bij de beantwoording van vraag 2, laat zien dat de gemeente Velsen reeds is gestart met het nemen van maatregelen welke elders in het land succesvol zijn gebleken. Extra aandacht en maatregelen op het gebied van agressie en geweld kunnen leiden tot een toename van het aantal gemelde incidenten. Hiermee kan een vertekend beeld ontstaan van toe- of afname van het aantal incidenten. Om het effect van de aanpak te kunnen meten zal er voorafgaand en na afloop van het project een veiligheidbelevingsonderzoek plaatsvinden.

5 Vraag 6 Vraag 6 van de eerste serie vragen over dit onderwerp wordt slechts gedeeltelijk beantwoord. Het aantal gevallen van agressie en/of geweld wordt genoemd, maar ik vroeg ook naar onveilige werksituaties in het algemeen. Het gaat dan om gevallen waarbij medewerkers van de gemeente Velsen zich tijdens de uitoefening van hun publieke werkzaamheden onveilig voelen, maar waarbij een dergelijke situatie (nog) niet geleid heeft tot agressie en/of geweld. Hoeveel medewerkers hebben in 2008, 2009, 2010 en de eerste helft van 2011 melding gedaan van onveilige werksituaties in relatie tot beleid tegen agressie dat voortvloeit uit de Arbeidsomstandighedenwet (b.v. werkplekinrichting) of melding(en) gedaan van onveilige werksituaties in het algemeen en zijn deze meldingen naar tevredenheid van de medewerker afgehandeld? Antwoord vraag 6 Op het gebied van meldingen van agressie en geweld en onveilige werksituaties worden de volgende registraties gevoerd: - Registratie van incidenten met agressie en geweld - Registratie van ongevallen en bijna-ongevallen Na elke melding wordt onderzocht of werknemer, leidinggevende en arbo adviseur maatregelen noodzakelijk achten om herhaling in de toekomst te kunnen voorkomen. Een registratie van meldingen over onveilige werksituaties of situaties in relatie tot beleid tegen agressie en de mate van tevredenheid over de afhandeling hiervan is niet in een registratiesysteem vervat en daardoor ook niet reproduceerbaar. Dit laat onverlet dat meldingen met betrekking tot onveilige werksituaties in relatie tot beleid tegen agressie dat voortvloeit uit de Arbeidsomstandighedenwet (bv. werkplekinrichting) of melding(en) gedaan van onveilige werksituaties in het algemeen onderzocht worden, hierop passende maatregelen genomen worden en er terugkoppeling over plaats vindt naar de melder. Zowel de arbo adviseur als de Commissie voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn ziet toe op een spoedige en juiste afhandeling van deze situaties en meldingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU

4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU 4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, management,

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten

Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten Rapport drs. P. Rosenboom drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 15 februari 2010 In opdracht van A+O fonds Gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Frontline. Versterken van mentale weerbaarheid! Talent & Result. Vitaliteit Activering Loopbaan

Frontline. Versterken van mentale weerbaarheid! Talent & Result. Vitaliteit Activering Loopbaan Frontline Versterken van mentale weerbaarheid! Talent & Result Vitaliteit Activering Loopbaan 2012 Talent & Result 03/10/2012 2 1 Frontline, versterken van mentale weerbaarheid Onze aanpak: Spiegelen (MWI)

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Beantwoording Kamervragen

Nadere informatie

9.1 MELDEN, REGISTREREN EN EVALUEREN

9.1 MELDEN, REGISTREREN EN EVALUEREN 9.1 MELDEN, REGISTREREN EN EVALUEREN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld (CAG), hoger management,

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak TABELLENBOEK Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Metingen 2007-2009 - 2011 1 september 2011 DSP-groep Manja Abraham Willemijn Roorda p.2 INLEIDING Dit tabellenboek bevat de resultaten

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, nl. zonder beperkingen BVPOP. Agressieprotocol

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, nl. zonder beperkingen BVPOP. Agressieprotocol Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. B&W d.d. 29-03-2011 Openbaar Programma Ja, nl. zonder beperkingen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 21-03-2011 29-03-2011 Rv-nr... Ingekomen

Nadere informatie

AGRESSIEPROTOCOL GEMEENTE ACHTKARSPELEN, GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL EN WERKMAATSCHAPPIJ 8KTD

AGRESSIEPROTOCOL GEMEENTE ACHTKARSPELEN, GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL EN WERKMAATSCHAPPIJ 8KTD AGRESSIEPROTOCOL GEMEENTE ACHTKARSPELEN, GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL EN WERKMAATSCHAPPIJ 8KTD AGRESSIEPROTOCOL GEMEENTE ACHTKARSPELEN, GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL EN WERKMAATSCHAPPIJ 8KTD INHOUD Inleiding...2

Nadere informatie

Calamiteiten- en incidentenregeling

Calamiteiten- en incidentenregeling Calamiteiten- en incidentenregeling Inhoud Procesbeschrijving... 3 Verplichting tot melden... 3 Calamiteit zonder melding... 3 Ontvangstbevestiging... 3 Nader onderzoek... 3 Invoeren verbetermaatregelen...

Nadere informatie

< L SEP. 2014. Stuknummer: AI14.06832. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

< L SEP. 2014. Stuknummer: AI14.06832. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 200 2500 EA Den Haag Aan de burgemeester Stuknummer: AI4.06832 Datum 5 september 204 Betreft Monitor Openbaar Bestuur 204

Nadere informatie

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Dijkgraaf Datum 15 september 2014 fc WATERS; NO. I N ( Ä Betreft monitor Openbaar Bestuur 2014

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Agressie op de werkvloer Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Programma Inleiding Inventarisatie Wettelijke kaders Rol en taak ondernemingsraad Naar een duurzame inzetbaarheid Agressie en geweld:

Nadere informatie

Aangifte doen binnen het onderwijs

Aangifte doen binnen het onderwijs Aangifte doen binnen het onderwijs Hoe een duidelijk aangiftebeleid bijdraagt aan schoolveiligheid Iedereen die werkt binnen het onderwijs weet dat een veilige omgeving voor leerlingen en personeel van

Nadere informatie

E-learning Provinciaal Agressieregistratiesysteem beschikbaar

E-learning Provinciaal Agressieregistratiesysteem beschikbaar cd-rom maakt preventie agressie en geweld bespreekbaar E-learning Provinciaal Agressieregistratiesysteem beschikbaar Het A&O Provincies heeft samen met vijf provincies een e-learning cd-rom gemaakt over

Nadere informatie

Klachtenregeling Afier Accountants + Adviseurs 1

Klachtenregeling Afier Accountants + Adviseurs 1 Klachtenregeling Afier Accountants + Adviseurs 1 Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Klachtenprocedure 3. Evaluatie klachtenafhandeling 4. Geheimhouding 5. Privacy en rechtsbescherming. 1. Doelstellingen

Nadere informatie

RI&E agressie en geweld

RI&E agressie en geweld Bijlage H RI&E agressie en geweld De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers tot het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel van deze RI&E zijn agressie en geweldsrisico

Nadere informatie

Veiligheidsprotocol bij agressie-incidenten

Veiligheidsprotocol bij agressie-incidenten Veiligheidsprotocol bij agressie-incidenten Veiligheidsprotocol, procedure 8.0.2 Pagina 1 van 5 vastgesteld: 29-05-2008 Procedure 8.0.2 Veiligheidsprotocol Versie: 1 Hoofdproces: werkapparaat (8) Subproces:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag pakt door bij aanpak agressie en geweld tegen medewerkers. Door: Peter van Noppen / Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Den Haag pakt door bij aanpak agressie en geweld tegen medewerkers. Door: Peter van Noppen / Fotografie: Kees Winkelman Gemeente Den Haag pakt door bij aanpak agressie en geweld tegen medewerkers Door: Peter van Noppen / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Den Haag registreert sinds begin 2014 concernbreed meldingen

Nadere informatie

Klachten regeling. Inhoud

Klachten regeling. Inhoud Klachten regeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Klachtenprocedure 3. Evaluatie klachtenafhandeling 4. Geheimhouding 5. Privacy en rechtbescherming. 1. Doelstellingen en uitgangspunten.

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Agressieprotocol Politieke ambtsdragers. Inhoud. Inleiding. Definities

GEMEENTEBLAD. Nr Agressieprotocol Politieke ambtsdragers. Inhoud. Inleiding. Definities GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard Nr. 229101 22 december 2017 Agressieprotocol Politieke ambtsdragers Inhoud Inleiding Definities. Politieke ambtsdragers. Collega s. Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Een veilige onderwijstaak!

Een veilige onderwijstaak! Ine Spee, 15 maart 2012 Een veilige onderwijstaak! Preventie de eerste stap naar een Veilige Publieke taak De publieke taak: wat is anders in het onderwijs? Grensoverschrijding van jongeren: inherent aan

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Agressiebeleid inclusief agressieprotocol vastgesteld MT: 24-07-2013 OR: 04-11-2013 def. vastgesteld MT 13-11-2013. 4,9 x 5,25 mm

Agressiebeleid inclusief agressieprotocol vastgesteld MT: 24-07-2013 OR: 04-11-2013 def. vastgesteld MT 13-11-2013. 4,9 x 5,25 mm Agressiebeleid inclusief agressieprotocol vastgesteld MT: 24-07-2013 OR: 04-11-2013 def. vastgesteld MT 13-11-2013 4,9 x 5,25 mm 1 Beleidsmatige aanpak agressie Op de werkvloer geconfronteerd worden met

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Aansluitend is er op 27 januari 2014 een afrondend gesprek gevoerd met,,, d en.

Aansluitend is er op 27 januari 2014 een afrondend gesprek gevoerd met,,, d en. Drie medewerkers in de executieve dienst en twee medewerkers van de afdeling MSO van Bureau Scheveningen. Vier medewerkers in de executieve dienst en drie medewerker van de afdeling Intake & Service van

Nadere informatie

7.14 Protocol Agressie tegen college en raadsleden gemeente Utrecht

7.14 Protocol Agressie tegen college en raadsleden gemeente Utrecht 1 7.14 Protocol Agressie tegen college en raadsleden gemeente Utrecht Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 30 mei 2013 Inleiding Voor politieke gezagsdragers en voor democratisch gekozen volksvertegenwoordigers

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 367 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Nadere informatie

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Uitgave mei 2011 Voorwoord Dit is een handzaam naslagwerk voor eenieder die te maken krijgt met of een rol vervult bij een agressie- of geweldincident.

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

Met 3 afspraken. meer duidelijkheid over agressie. Veilig werken. Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen

Met 3 afspraken. meer duidelijkheid over agressie. Veilig werken. Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen Veilig werken Met 3 afspraken meer duidelijkheid over agressie Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen Agressie hoort er nou eenmaal bij EENS ONEENS Agressie tegen medewerkers komt nog te vaak

Nadere informatie

Protocol Incidentenregistratie

Protocol Incidentenregistratie Protocol Incidentenregistratie Internetversie Vastgesteld 14 juni 2012 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 4 UITVOERING... 3 4.1 Doorgeven en melden incidenten decentraal...

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht. December 2015

Protocol cameratoezicht. December 2015 December 2015 In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programma Veilige Publieke Taak Directie Arbeidszaken Publieke Sector

Nadere informatie

Veiligheidsprotocol Team Leerlingzaken 2013

Veiligheidsprotocol Team Leerlingzaken 2013 Veiligheidsprotocol Team Leerlingzaken 2013 Gemaakt door Nadia en Patrick dd: 15-03-2013 1 Inhoudsopgave 1. Vormen van agressie en geweld p. 3 2. Voorkomen van agressie en geweld p. 3 3. Gedragsregels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009-2011 Inhoud Inleiding 2 Aard en omvang agressie en geweld 6 Gevolgen en reactie 12 Maatregelen

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Gegevens dader : Naam: Voorletters: Geb. datum:

Gegevens dader : Naam: Voorletters: Geb. datum: Bijlagen Omgangsprotocol (2013) BIJLAGE 1. REGISTRATIEFORMULIER INCIDENTEN in te leveren bij P&O Datum voorval :... Naam medewerker : Gegevens dader : Naam: Voorletters: Geb. datum:... 1. Om welk soort

Nadere informatie

Overzicht discriminatieklachten 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Overzicht discriminatieklachten 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid zicht discriminatie 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid Tabel 1: Totaal aantal discriminatie Aantal eigen in GLD-Z een (andere) in GLD-Z overige buiten GLD-Z overig: Nederland, GLD-Z, Gelderland, landelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht VO Pagina 1 van 5 Basis Wet en regelgeving Archief CD PZ 7.1.3 Van toepassing op/voor VO-deel scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen Concept (versie/datum)

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

Protocol Agressie tegen college- en raadsleden gemeente Utrecht Tekst d.d. 11 september 2012 - ter vaststelling door presidium van de Gemeenteraad

Protocol Agressie tegen college- en raadsleden gemeente Utrecht Tekst d.d. 11 september 2012 - ter vaststelling door presidium van de Gemeenteraad Protocol Agressie tegen college- en raadsleden gemeente Utrecht Tekst d.d. 11 september 2012 - ter vaststelling door presidium van de Gemeenteraad Beschikbaar gesteld ten behoeve van de regionale werkconferentie

Nadere informatie

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Februari 2014 Algemeen Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Nadere informatie

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers Agressie en Geweld Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers 2 Inhoud Voorwoord 1 Algemeen kader 4 1.1 De Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Agressiebeleid. Woningstichting Buitenlust

Agressiebeleid. Woningstichting Buitenlust Agressiebeleid Woningstichting Buitenlust INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1. Visie op agressie en geweld p. 2 2. Beleidscyclus p. 3 3. Taken en verantwoordelijkheden p. 5 4. Afspraken per Agressie Maatregel

Nadere informatie

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn - Geweldplegingen tegen

Nadere informatie

Korte handreiking melden en registreren agressie-incident binnen huisartsenzorg

Korte handreiking melden en registreren agressie-incident binnen huisartsenzorg Korte handreiking melden en registreren agressie-incident binnen huisartsenzorg Gezond, veilig en met plezier werken SSFH staat voor je klaar www.ssfh.nl Na het melden van een incident door een medewerker

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie;

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie; Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Reglement incidenten- en klokkenluidersregeling Artikel 1 pensioenfonds: incident: Definities Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie;

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Nieuwsbrief GIR juni/juli Informatiebeveiliging

Nieuwsbrief GIR juni/juli Informatiebeveiliging Nieuwsbrief GIR juni/juli 2017 Informatiebeveiliging Het A+O fonds stelt hoge eisen aan bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging in het GIR. Om gemeenten te informeren over informatiebeveiliging

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

Procedure incidentenregistratie De Nieuwe Veste

Procedure incidentenregistratie De Nieuwe Veste incidentenregistratie De Nieuwe Veste 1. Inleiding De school moet een veilige plek zijn. Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat De Nieuwe Veste moet

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

: Con e. Qga&tie: uw kenmerk. Lbr. 09/030

: Con e. Qga&tie: uw kenmerk. Lbr. 09/030 HJvjA. College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak Brief aan de je$e t n, ]S T.a.v. het college en de raad Qga&tie: CMHF : Con e Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. / ^

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk wordt allereerst een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen tussen de eindmeting (twee jaar na invoering) en de meting voorafgaande

Nadere informatie

Veiligheid binnen Zadkine Waarom is Zadkine een Veilige School?

Veiligheid binnen Zadkine Waarom is Zadkine een Veilige School? Veiligheid binnen Waarom is een Veilige School? Wat is veiligheid? Deur op slot: risico op diefstal is daardoor erg klein Veiligheid is De mate van afwezigheid van mogelijke oorzaken van een gevaarlijke

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Incident? Actie! 1 e bijeenkomst 1 oktober 2015 Sander Flight Deel I Introductie over het Actieplan Veilig Werken in de Zorg Door Miriam Kop Zorgbranches

Nadere informatie

Procedure signaalgestuurdtoezicht

Procedure signaalgestuurdtoezicht Procedure signaalgestuurdtoezicht Beschrijving van het proces dat start na een melding van een calamiteit en/of geweldsincident in het kader van de Wmo 2015 1 Definities Aanbieder: natuurlijke persoon

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak* Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding * Publieke taak Onder de publieke taak vallen medewerkers van diverse organisaties

Nadere informatie

Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013. Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis

Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013. Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013 Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis Samenwerking politie en justitie Convenant gegevensuitwisseling

Nadere informatie