Milieu jaarplan BAM Techniek bv. Opgesteld: J. Breuers datum: Goedgekeurd: C. Ensink datum: Versie: 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieu jaarplan 2014. BAM Techniek bv. Opgesteld: J. Breuers datum: 18-12-2013. Goedgekeurd: C. Ensink datum: 18-12-2013. Versie: 1."

Transcriptie

1 Runnenburg 13, 3981 AZ Bunnik / Postbus 109, 3980 CC Bunnik Telefoon (030) / Fax (030) / / Milieu jaarplan 2014 BAM Techniek bv Opgesteld: J. Breuers datum: Goedgekeurd: C. Ensink datum: Versie: 1.0

2 Inhoudsopgave Milieu jaarplan BAM Techniek bv 1 1. Voorwoord 3 2. Ondernemingsprincipe Duurzaam ondernemen 4 3. Doelstellingen en energiereductie Inleiding Doelstellingen Milieu en CO 2 reductie Speerpunten Maatregelen 5 4. Deelname sector- en keteninitiatief Het Smart Energy Collective: onderzoek en ontwikkeling Duurzaam afstuderen Uneto-VNI: de meerwaarde van de installatiebranche 7 5. Communicatie intern/extern Communicatiedoelstellingen Doelgroepen en boodschap Middelen, verantwoordelijken en planning Bouw-/Omgevingscommunicatie 10 6 Energieverbruik/CO 2 -emissies CSR rapportage Greenhouse Gas Protocol Energieverbruik en CO 2 -emissies 12

3 1. Voorwoord Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en milieu staan hierbij centraal. De inspanningen van BAM op het gebied van duurzaamheid worden steeds meer (h)erkend. Van haar Strategische Agenda heeft BAM Groep de BAM Ondernemingsprincipes afgeleid waarin is vastgelegd hoe invulling wordt gegeven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De BAM Ondernemingsprincipes berusten op drie pijlers: People, Planet en Profit (zie ook het BAM Duurzaamheidsverslag). In dit plan wordt beschreven wat voor BAM Techniek de doelstellingen zijn voor 2014 op het gebied van milieu en energiereductie volgens de CO 2 -prestatieladder. De totstandkoming en monitoring van dit plan is beschreven in het BAM Techniek Management Systeem (BTMS). BAM Techniek wil op verantwoorde wijze ondernemen en een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij. Onze passie voor de klant en gedrevenheid in techniek beter benutten en uitbouwen, is de basis voor ons denken en handelen. Vanuit onze kernwaarden kwaliteit, samenwerking en innovatie willen wij ons toonaangevend onderscheiden bij onze opdrachtgevers. Dit doen wij onder meer door veiligheid op de bouwplaats topprioriteit te geven, door aandacht voor de ontwikkeling en motivatie van onze mensen, terugdringen van CO 2 uitstoot en door onze technische en innovatieve oplossingen voor duurzame installaties. Om een geloofwaardige partner voor onze klanten te zijn in duurzame oplossingen, hebben we onze eigen processen onder de loep genomen en langs de duurzaamheidslat gelegd. Op het gebied van communicatie is ons beleid gericht op het op een open en transparante manier informeren van onze doelgroepen over projecten, diensten en onze bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

4 2. Ondernemingsprincipe Duurzaam ondernemen Het ondernemingsprincipe Duurzaam ondernemen kunnen we onderverdelen in drie aspecten: Energie/CO 2 (kantoren, werkplaatsen, wagenpark en bouwplaatsen): Wij streven ernaar onze impact op de klimaatverandering terug te dringen. Wij zullen onze energie-efficiëntie verbeteren, onze CO 2 -emissie verminderen en samenwerken met onze opdrachtgevers aan CO 2 neutralere oplossingen. Grondstoffen en afval: Wij zullen samenwerken met onze opdrachtgevers en leveranciers met betrekking tot hergebruik en het beperken van afval. Milieu: Wij zullen onze milieu-impact beperken. Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om onze activiteiten zodanig uit te voeren dat milieueffecten zo minimaal mogelijk zijn voor de lokale omgeving. Daarnaast is ons milieubewust handelen ook gebaseerd op samenwerking met onze opdrachtgevers en leveranciers. 3. Doelstellingen en energiereductie 3.1 Inleiding BAM Techniek onderzoekt continu de mogelijkheden voor milieu- en energiereductie. Dit vertaalt zich in jaarlijkse doelstellingen die worden omschreven in het Operationeel Plan van BAM Techniek. 3.2 Doelstellingen milieu en CO 2 reductie 2014 De doelstelling voor BAM Techniek op het gebied van milieu volgens het Operationeel Plan 2014 staan hieronder aangegeven: - Het in kaart brengen van de CO 2 footprint van onze belangrijkste leveranciers en voorkeursleveranciers in Het minimale aantal is Emissie van de CO 2 -uitstoot met 200 ton verminderen t.o.v Speerpunten Om meer invulling te geven bij de selectie van leveranciers en onderaannemers in het kader van milieuaspecten is de eerste doelstelling geformuleerd. Door een opgave van de CO 2 footprint ontstaat meer inzicht over duurzaamheidaspecten van onze belangrijkste leveranciers. Speerpunten voor BAM Techniek in het kader van CO 2 reductie voor het komende jaar en de komende jaren liggen bij de aspecten energieverbruik wagenpark en gasverbruik kantoren. BAM Techniek / september / 12

5 Uitgangspunt hierbij is dat deze aspecten procentueel gezien de grootste omvang hebben en de beïnvloedbaarheid door BAM Techniek het grootst is. Zie Hoofdstuk Maatregelen Om de doelstellingen uit het OP van 2014 te realiseren, staan voor 2014 op het gebied van CO 2 reductie de volgende maatregelen op de planning: Energieverbruik kantoren en werkplaatsen: Reeds getroffen maatregelen, zoals toepassen groene stroom, voortzetten. Eind 2013 is een start gemaakt met verhuizing naar BAM Huizen waardoor het aantal m 2 kantoor per medewerker afneemt. De BAM huizen krijgen verder een BREEAM certificaat, dit zal een verdere vermindering van het gas- en elektriciteitsverbruik veroorzaken. Verdere energiebesparende maatregelen aan de huidige locaties worden voorlopig niet meer gerealiseerd. Brandstofverbruik wagenpark: Reeds getroffen maatregelen in 2013 voortzetten het betreft hier: o Alleen A en B label voor leaseauto s o Voortzetten beleid videoconferencing o E-driver Ter ondersteuning van het verduurzamen van onze verkeersdeelname door zuiniger, veiliger en schadevrij rijgedrag te bevorderen, zal actief gestuurd worden op het bewustzijn van onze medewerkers in het kader van veilig en zuinig. Modulair ontwikkelen en bouwen levert een bijdrage door kilometer reductie van ons wagenpark en daarmee een reductie van onze CO 2 -emissie. Door aandacht te besteden aan een efficiënte planning, Online Service monteur, zal ook hier sprake zijn van een reductie van het aantal kilometers. Afval en grondstoffen: De bijdrage in afvalreductie en scheiding is niet geconcretiseerd in een aparte doelstelling. Wel is afvalreductie een onderdeel van onze gesprekken met leveranciers en onderaannemers. Daarnaast besteden wij continu zorg door afval zodanig te scheiden zodat hergebruik en recycling mogelijk is. BAM Techniek / september / 12

6 4. Deelname sector- en keteninitiatief BAM Techniek bundelt de krachten en zet in op kennisdeling en kennisontwikkeling. Daarom nemen we deel aan diverse programma s en sluiten we partnerships op het gebied van duurzaamheid. Samen bereik je immers meer dan alleen. Binnen deze innovatieve samenwerkingsverbanden delen we onze kennis met anderen en ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe duurzame oplossingen voor onze klanten. Dankzij deze samenwerking staan wij voorop bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en slimme duurzame oplossingen. 4.1 Het Smart Energy Collective: onderzoek en ontwikkeling Met Eneco, Priva, GEN, ABB en Philips neemt BAM Techniek deel aan een project dat onderzoekt hoe flexibiliteit in kantoren kan worden gestimuleerd en ondersteund. In een flexibel kantoor kunnen mensen op allerlei plaatsen werken. Dit leidt tot een betere benutting van de kantoorruimte, dus lagere kosten. Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de vraag naar energie binnen kantoren uit te stellen of juist te vervroegen. In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven stellen wij een aantal studenten in de gelegenheid om bij BAM Techniek te onderzoeken op welke manier het gedrag van mensen hun energieverbruik beïnvloedt. We draaien actief mee binnen het programma Smart Energy Buildings and Cities. Dit programma is een samenwerking van bedrijven met de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze universiteit wordt onderzoek gedaan naar de optimalisatie van energiestromen binnen de gebouwde omgeving. Doel is om relevante kennis in een proces van Integraal Ontwerpen te integreren tot een toepassingsgericht systeem voor de gebouwde omgeving; een Smart Energy systeem. BAM Techniek vindt dit onderzoek waardevol. Het stelt ons in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van intelligente en energiezuinige gebouwconcepten. Zo is er winst te behalen met een betere afstemming van de vraag naar en het aanbod van energie. Ook bij andere studies en pilotprojecten is BAM Techniek actief betrokken. Enkele voorbeelden zijn de Europese onderzoeksprojecten CAMPUS 21 en HESMOS. HESMOS (Holistic Energy Efficiency Simulatie en Life Cycle Management) richt zich op het ontwikkelen van een geïntegreerd Virtual Energy Laboratory die het mogelijk maakt om een aantal alternatieven aan beslissers voor te leggen die energie- en life cycle cost geoptimaliseerd zijn. Ook het optimaliseren van Publiek Private Samenwerking-Projecten (PPS) is een aandachtspunt van HESMOS. Binnen de netwerkorganisatie Energy Valley is BAM Techniek betrokken bij een pilotproject dat zich richt op de realisatie van alternatieve energiestromen. 4.2 Duurzaam afstuderen Zorgcentrum Avondlicht in Hoorn van Woningstichting De Veste wordt grondig gerenoveerd. BAM Techniek is betrokken in deze meerjarige renovatie. Binnen dit project wilde BAM Techniek duurzame oplossingen laten onderzoeken. Hiervoor is een afstudeeropdracht gemaakt, die werd uitgevoerd door Ron Meester. Hij studeert Engineering, Engineering Design & Innovation aan de Hogeschool van Amsterdam. Meester onderzocht tien energieconcepten op hun technische en economische haalbaarheid. BAM Techniek / september / 12

7 Denk hierbij niet alleen aan eenvoudige oplossingen, zoals zonnepanelen in combinatie met de isolatie van gevels, vloeren en daken, maar ook aan meer grootschalige oplossingen, zoals een WKO-installatie en een geothermische bron voor de hele gemeente Hoorn. 4.3 Uneto-VNI: de meerwaarde van de installatiebranche Zonder techniek loopt Nederland vast. Het werk van de installatiebranche is onmisbaar voor alle sectoren van de Nederlandse economie. Dat is niet altijd zichtbaar, maar wel hard nodig. Vandaar dat wij in 2012 betrokken waren bij de imagocampagne van brancheorganisatie Uneto-VNI. In deze campagne, met als slogan De techniek achter Nederland bracht Uneto-VNI de meerwaarde van de Nederlandse installatiebranche in de volle breedte in beeld. Getoond werd dat de installatiebranche een oplossing biedt voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de vermindering van de CO 2 -uitstoot en het terugdringen van de zorgkosten. BAM Techniek / september / 12

8 5. Communicatie intern/extern Inleiding BAM Techniek bv communiceert zowel intern als extern op een structurele en transparante wijze over haar energiereductie- en afvalbeleid. 5.1 Communicatiedoelstellingen Intern Het doel van de interne communicatie is het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers op het gebied van energie- en afvalbeleid te vergroten en hen aan te sporen een actieve bijdrage te leveren aan het reduceren van CO 2 -emissie en afval. Extern Het doel van externe communicatie is het uitdragen van de maatschappelijke betrokkenheid en de voortrekkersrol van BAM Techniek op het gebied van CO 2 -emissie en afval, alsmede het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van externe partijen, zodat ook zij een actieve bijdrage kunnen leveren. 5.2 Doelgroepen en boodschap Intern Interne doelgroepen zijn enerzijds de directie van BAM Techniek bv en anderzijds alle medewerkers van BAM Techniek bv. Deze doelgroepen worden: - geïnformeerd over de Carbon Footprint en de CO 2 reductiedoelstellingen van BAM Techniek, inclusief reductiemaatregelen die genomen worden. - periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang die BAM Techniek boekt op het gebied van haar CO 2 - en afval reductiebeleid. - geïnspireerd en aangespoord om zelf een bijdrage te leveren aan CO 2 - en afvalreductie. - reductie (medewerkers BAM Techniek) en geïnformeerd over deze aansporing (directie BAM Techniek bv). Extern Onder externe doelgroepen verstaat BAM Techniek de Raad van Bestuur en aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers, branchegenoten, NGO s, overheden en kennisinstellingen. BAM Techniek / september / 12

9 Deze doelgroepen worden: - geïnformeerd over de carbon footprint en de CO 2 reductiedoelstellingen van BAM Techniek, inclusief reductiemaatregelen die genomen worden. - periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang die BAM Techniek boekt op het gebied van haar CO 2 - en afval reductiebeleid geïnformeerd over de actieve deelname van BAM Techniek aan initiatieven met betrekking tot CO 2 -reductie in de sector of daarbuiten. Zo wil BAM Techniek uitstralen dat zij CO 2 -reductie belangrijk vindt en externe doelgroepen enthousiasmeren om ook bij te dragen aan een duurzaam energiebeleid, al dan niet in samenwerking met BAM. 5.3 Middelen, verantwoordelijken en planning Intern Middel Boodschap Verantwoordelijke Planning Beleidsverklaring Kwalitatieve doelstellingen Directie 1 x per 3 jaar BAM Techniek Operationeel Plan Kwalitatieve en Directie Jaarlijks kwantitatieve doelstellingen en maatregelen Regionale Operatie Maatregelen op regioniveau Regiodirectie Jaarlijks Plannen Milieujaarplan Kwalitatieve en Manager KAM Jaarlijks kwantitatieve doelstellingen en maatregelen KAM kwartaalrapportages Stand van zaken behalen Manager KAM Per kwartaal doelstellingen BAM Techniek Plaza Diverse onderwerpen Manager KAM Continu KAM-kennissite Personeelskrant Specifiek Diverse onderwerpen Manager KAM Per kwartaal Extern Middel Boodschap Verantwoordelijke Planning Beleidsverklaring Kwalitatieve doelstellingen Directie 1 x per 3 jaar BAM Techniek Maatschappelijk Stand van zaken CSR: Directie/Manager KAM Jaarlijks Jaarverslag BAM Techniek Beleid en voortgang Duurzaamheidsverslag Verantwoording Koninklijke BAM Groep Jaarlijks duurzaamheid: beleid, doelen en voortgang Carbon Footprint Milieujaarplan Kwalitatieve en Manager KAM Jaarlijks kwantitatieve doelstellingen en maatregelen Milieu kwartaalverslag Stand van zaken behalen Manager KAM Per kwartaal doelstellingen Persberichten en overige Publicaties over duurzame Manager KAM Jaarlijks publicaties ontwikkelingen, initiatieven en innovaties Internet BAM Techniek Stand van zaken CSR: Manager KAM Per half jaar Beleid en voortgang Symposia van BAM Brede discussie CSR binnen sector/keten Directie Ad-hoc BAM Techniek / september / 12

10 5.4 Bouw-/Omgevingscommunicatie Projectcommunicatie is een breed begrip dat onder andere bestaat uit het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen en het onderhouden van relaties met stakeholders (opdrachtgever, organisaties, bewoners, bedrijven en overheden). Door projectcommunicatie effectief in te zetten, kunnen we: Draagvlak voor de realisatie van het project creëren en behouden Hinder(beleving) verminderen Omgeving informeren over de gevolgen van de werkzaamheden Omgeving actief betrekken in het project Deze doelstellingen worden gerealiseerd door middel van: Informatieverstrekking aan omgevingspartijen en stakeholders Interactie met omgevingspartijen en stakeholders De verantwoordelijkheid voor projectcommunicatie ligt bij de projectleider. De behoefte om een bouw-/omgevingscommunicatieplan op te stellen wordt bepaald aan de hand van complexiteit, tijdsplanning, grootschaligheid en de omgeving. Bijvoorbeeld; bij omvangrijke binnenstedelijke projecten. De afdeling Marketing & Communicatie heeft een adviserende en faciliterende rol bij het schrijven van teksten of het organiseren van een evenement. Communicatiemiddelen die met name op projecten worden ingezet zijn: Bouwbord Bewonersbrief Bewonerspanel Bewoners-enquête Informatieavond Inloopspreekuur Twitter Website 0800 (gratis) telefoonnummer Goede buur Om een goede relatie op te kunnen bouwen met de omgeving is het belangrijk dat de projectmedewerkers zich opstellen als een goede buur. Een goede buur wil investeren in een duurzame relatie, is op de hoogte van wat er speelt in de omgeving, weet wat de omgeving verwacht, welke hinder de meeste problemen geeft en hoe die problemen gezamenlijk het beste kunnen worden opgelost. Doelgroepen Bij een project zijn verschillende doelgroepen betrokken. Elke doelgroep vraagt om een andere benadering; algemeen, specifiek of persoonlijk. BAM Techniek / september / 12

11 6 Energieverbruik/CO 2 -emissies Kwantitatieve doelstellingen voor BAM Techniek voor de CO 2 -uitstoot (scope 1 en 2). 6.1 CSR rapportage Als het gaat om de CSR rapportage vallen de volgende onderdelen binnen de organisatorische scope van BAM Techniek: - Alle kantoren en werkplaatsen in Nederland ongeacht of deze eigendom zijn of worden gehuurd - Alle bouwplaatsen - Wagenpark 6.2 Greenhouse Gas Protocol Het GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) onderscheidt voor de uitstoot van broeikasgassen drie toepassingsgebieden: Scope 1 Directe emissies Brandstoffen voor verwarming kantoren, keten, werkplaatsen; Brandstofverbruik bouwplaatsen Brandstofverbruik leaseauto s, bedrijfsauto s Scope 2 Indirecte emissies Elektriciteitsverbruik kantoren, werkplaatsen, bouwplaatsen Scope 3 Overige indirecte emissies Zakelijk gebruik privé-auto 1 ; Woon-Werk verkeer privé-auto 2 ; Zakelijke vliegreizen 1 ; Zakelijke reizen met openbaar vervoer; Elektriciteitsverbruik op klantlocatie; Emissies door onderaannemers/toeleveranciers 1) Worden in het kader van de CO 2 prestatieladder tot Scope 2 gerekend. 2) Behoort in het kader van de CO 2 prestatieladder tot Scope 3. Hoewel in principe alleen over CSR scope 1 en 2 gerapporteerd hoeft te worden aan BAM Groep, is een uitzondering gemaakt voor zakelijke vliegreizen en zakelijk gebruik van privéauto s en Woon-Werkverkeer privéauto s, voor zover deze bij BAM gedeclareerd worden. Over deze twee categorieën uit scope 3 wordt ook gerapporteerd. De onderliggende rapportage maakt gebruikt van de Scope indeling volgens de CO 2 prestatieladder. BAM Techniek / september / 12

12 6.3 Energieverbruik en CO2-emissies Het energieverbruik van kantoren, werkplaatsen en bouwplaatsen en het brandstofverbruik van het wagenpark en vliegtuigen is te zien in onderstaand overzicht. Scope 1 Directe emissies Scope 2 Indirecte emissies Scope 3 Overige indirecte emissies Totaal [ton CO 2] Footprint [Ton/ FTE] 2012-Q ,57 Doel 2013-Q , ton CO BAM Techniek / september / 12

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Communicatieplan CO 2 bij Alliander Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 prestatieladder Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Afdeling Presentatie & Marketingcommunicatie Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 Fax 033-461 38 30 pmc@wolterendros.nl

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

3B2 Energie Management Actieplan

3B2 Energie Management Actieplan 3B2 Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. 19-06-2014, versie 1 Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J.

Nadere informatie