De schakel tussen kennis, markt en maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De schakel tussen kennis, markt en maatschappij"

Transcriptie

1 De schakel tussen kennis, markt en maatschappij

2 Valorisatie is het proces waarbij toegevoegde waarde wordt gecreëerd door kennis geschikt of beschikbaar te maken voor economische of maatschappelijke benutting en door deze kennis daadwerkelijk aan te wenden in producten, diensten en processen of anderszins met deze kennis nieuwe bedrijvigheid te creëren. - Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie / Illustraties & Layout - Thomasbijen.com / Fotografie pagina 1 en 2 - Richard Theemling

3 In het OESO-rapport Higher Education in Regional and City Development, Rotterdam 2010 wordt geconcludeerd dat de regio Rotterdam de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een van de grootste kennis- en innovatieregio s in de wereld. Meer samenwerking en synergie tussen de stakeholders is dan wel een eerste vereiste. De kennis- en onderwijsinstellingen van Rotterdam hebben daarom in 2012, via het Valorisatieprogramma Rotterdam (VPR), de handen ineen geslagen om te zorgen dat meer kennis vertaald kan worden naar economisch en maatschappelijk nut. Het VPR is een stimuleringsprogramma dat ons als kennisinstellingen de mogelijkheid geeft om tot 2017 een sterke impuls te geven aan het innovatief vermogen van de regio. Door te zorgen voor verankering binnen de instellingen worden de opgebouwde structuren en entiteiten ook na het programma voortgezet. We zijn verheugd u met behulp van deze uitgave kennis te laten maken met het programma. Voorwoord Pauline van der Meer Mohr Voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam Valorisatieprogramma Rotterdam Voorwoord Pauline van der Meer Mohr Voorzitter stuurgroep Valorisatieprogramma Rotterdam (VPR) 3

4 Valorisatieprogramma Rotterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Opbouw programma Ondernemerschap Onderwijs Faciliteiten Kennisbenutting Interne organisatie Samenwerking binnen kennisthema s Organisatie Uitgelicht

5 / Fotografie - Richard Theemling

6 6 Rotterdam als innovatieregio

7 Kennis- en innovatieregio. De regio Rotterdam heeft, met een enorme diversiteit aan ondernemingen en meerdere kennisinstellingen, de potentie zich te ontwikkelen tot een van de grootste kennis- en innovatieregio s in de wereld. Twee facetten die van groot belang zijn voor een innovatieregio zijn ondernemerschap en het benutten van kennis (valorisatie). Kennisinstellingen. Rotterdamse kennisinstellingen hebben samen met de gemeente in 2012 het Valorisatieprogramma Rotterdam (VPR) opgezet. Dit stimuleringsprogramma heeft als doel een structurele impuls te geven aan meer en kwalitatief hoogwaardig ondernemerschapsonderwijs. Een betere ondersteuning van startende en groeiende bedrijven en het beter beschikbaar maken en benutten van kennis vormen de overige speerpunten Rotterdam moet in 2017, mede door de impuls van het VPR, meer studenten tellen met een ondernemende houding, meer startende en snel groeiende bedrijven herbergen en een aantal grote maatschappelijke uitdagingen hebben aangepakt door de kennis van de instellingen beter in te zetten. Opbouw programma In deze brochure staat omschreven wat de instellingen onder de vlag van het programma doen op het terrein van ondernemerschapsstimulering en kennisbenutting (valorisatie). This region has everything it needs, and now needs to get its act together to deliver on its promises. OECD-Review Rotterdam 2010 Valorisatieprogramma Rotterdam Opbouw programma 7

8 / Fotografie - Richard Theemling

9

10 Ondernemerschapsstimulering in Rotterdam Regulier Onderwijs Additioneel Onderwijs Startersfaciliteiten Groeifaciliteiten Evenementen Financieringsfaciliteiten

11 ONDERNEMERSCHAP Ondernemerschap is een cruciale en schaarse factor in de Nederlandse economie. De essentie van ondernemerschap is het zoeken en benutten van kansen. Dat kan als ondernemer, maar ook als ondernemende medewerker binnen een organisatie. Een belangrijke uitdaging voor de Nederlandse onderwijsinstellingen is het vergroten van hun maatschappelijke effectiviteit. Het stimuleren en voorbereiden van studenten om op ondernemende wijze hun kennis Het en vaardigheden is goed dat toe er in te het passen, onderwijs kan een aandacht belangrijk is voor instrument ondernemerschap. zijn. Voor een sterke economie zijn ambitieuze ondernemers nodig aldus minister van EZ Henk Kamp. De vraag is daarbij hoe houden we het aantal ondernemers op peil Om en te komen we tot tot (nieuwe) meer ambitieuze snel groeiende ondernemers? bedrijven Hierin die bijdragen is vooral aan kwaliteit de economische in plaats van positie kwantiteit van nodig; Rotterdam, niet alleen dient zo er ingezet veel mogelijk te worden ondernemerschap, op ambitieus maar ondernemerschap. goed, overlevend Kwaliteit en vooral gaat (internationaal) dat opzicht groeiend boven kwantiteit, ondernemerschap. want juist de kwaliteit van nieuwe bedrijven is van belang voor economische groei. Het VPR zet in op het verbeteren van ondernemerschapsonderwijs (pagina 13) binnen de instellingen en ondersteunende faciliteiten (pagina 19) voor de start en groei van bedrijven. Leerwerkbedrijf NEWb Minor Ondernemerschap van de HR op de Startup Campus Get in the Ring tijdens de GEW

12 Ondernemerschapsonderwijs Associate Degree Bachelor Master PhD Post initieel Studeren & Ondernemen Ondernemerschapsvaardigheden Startersfaciliteiten Groeifaciliteiten Regulier Onderwijs Additioneel Onderwijs Financieringsfaciliteiten Global Entrepreneurship Week Get in the Ring Valorisatiebijeenkomsten 24HourBusinessGame Evenementen

13 Toekomst. Ondernemerschapsonderwijs is het onderwijs van de toekomst. In een kenniseconomie waar de kennis snel veroudert en de markt snel verandert, is het essentieel ervoor te zorgen dat mensen toegerust zijn om zelf kansen te zien en te benutten. Ondernemende vaardigheden zijn hierbij van groot belang. Kwalitatief hoogstaand ondernemerschapsonderwijs staat aan de basis van ambitieus en groeiend ondernemerschap. Binnen het VPR werken de kennisinstellingen aan de versterking en verankering van ondernemerschapsonderwijs binnen de instellingen. Regulier onderwijs. Er wordt ingezet op meer en kwalitatief beter ondernemerschapsonderwijs in de Bachelor-, Master- en PhD-fase. Het ontwikkelen van nieuwe (verplichte) vakken, minoren en masterprogramma s past bij dat streven. De instellingen gaan daarnaast meer samenwerken en dragen zorg voor een doorlopende leerlijn ondernemerschap, onder andere via een Associate Degree Ondernemen (MBO-HBO). Een van de ambities is om elke student in zijn studieloopbaan minimaal een keer in aanraking te laten komen met ondernemerschap. Dit wakkert een ondernemende houding aan bij alle studenten en leidt tot het besef dat ondernemerschap een carrière optie is. Onderwijs Additioneel onderwijs. Voor ambitieuze studenten die zich verder willen ontwikkelen en verdiepen op het gebied van ondernemerschap gaan de instellingen extra programma s aanbieden. Een voorbeeld is het StEEP-programma, dat studenten ondersteunt bij het combineren van studeren en ondernemen op een hoog niveau. Het is goed dat er in het onderwijs aandacht is voor ondernemerschap. Voor een sterke economie zijn ambitieuze ondernemers nodig. Minister van EZ Henk Kamp Valorisatieprogramma Rotterdam Onderwijs 13

14 Uitgelicht Valorisatieprogramma Rotterdam Uitgelicht Minor Entrepreneurship De instellingen zetten allen in op het creëren en verbeteren van minoren (keuzevakken) op het gebied van ondernemerschap. Naast theoretische kennis over de laatste inzichten rond ondernemerschap hebben de minoren als doel om studenten bedrijfsideeën te laten testen in de markt waarin ze een bedrijf zouden kunnen starten. De eerste resultaten laten zien dat het aantal deelnemende studenten aan de (nieuwe) minoren ondernemerschap groeide van 247 in 2012 naar 422 in Global Entrepreneurship Week De Rotterdamse instellingen organiseren elk jaar onder leiding van de Hogeschool Rotterdam de Global Entrepreneurship Week Rotterdam. De derde week van november staat traditiegetrouw bol van activiteiten om studenten te inspireren tot ondernemerschap. Het hoofdevenement in deze week is Get In The Ring, een happening waarbij men ondernemers uit de hele wereld kan zien pitchen voor een groep van internationale investeerders voor een investering tot ,-. Associate Degree Ondernemen Deze tweejarige, praktijkgerichte Associate Degree is bedoeld voor professionals en afgestudeerden vanuit het MBO en de HAVO, die zich als zelfstandig ondernemer willen vestigen of hun werkervaring willen onderbouwen. Dit traject is ontwikkeld door het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam. 14

15 Uitgelicht Erasmus Centre for Entrepreneurship Het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) is opgericht met als doel het stimuleren en ondersteunen van ambitieus en innovatief ondernemerschap. Vanuit dit centrum wordt ondernemerschapseducatie gegeven en onderzoek gedaan naar ondernemerschap. Ook biedt het ECE diverse verschillende diensten aan voor de start, groei en vernieuwing van bedrijven. GUESS-Survey GUESSS is een grootschalig internationaal onderzoeksproject naar de ondernemerschapsintenties en activiteiten onder studenten. Nederland deed vanuit het VPR voor het eerst mee in In Nederland vulden studenten van universiteiten en hogescholen de vragenlijst in. Wereldwijd werden 1,3 miljoen studenten uit 26 landen benaderd. Uit het onderzoek bleek dat 3 % van de studenten ondernemer is en 1 op de 10 ondernemer wil worden na hun studie. Valorisatieprogramma Rotterdam Uitgelicht Online Ondernemen Online Ondernemen is een project van Hogeschool Inholland dat MKBondernemers ondersteunt bij hun online activiteiten. Ondernemers werken intensief samen met een groep van onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Inholland. Ook de ICT-opleiding van ROC Zadkine is als partner verbonden aan dit project. Uitgangspunt is het werken aan meer, nieuwe en betere bedrijven. 15

16 Initiatieven vanuit en ondersteund door VPR Onderwijsprogramma s Associate Degree Ondernemen Certificaat Ondernemerschap 8 Minoren Ondernemerschap - Entrepreneurship & New Business Venturing - Entrepreneurship in the Modern Economy - Cultural Entrepreneurship - Ondernemerschap - 3 Minor+ (innovation, revitalisatie) - Sociaal Ondernemerschap Meerdere Leerwerkbedrijven (o.a. Rotterdamse Zaak en Rotterdam Creative) Oriëntatie op Ondernemerschap (verplicht Bachelor vak) 3 Masters Ondernemerschap - Entrepreneurship and New Business Venturing - Entrepreneurship and Strategy Economics - Cultural Economics and Entrepreneurship MBA Startup bootcamp Student Entrepreneurs Excellence Program (StEEP) Valorisatie- en ondernemerschapstrainingen docenten en onderzoekers Events Global Entrepreneurship Week Get in the Ring, The Investment Battle Erasmus Entrepreneurship Congress Netwerkevents in Rotterdam Science Tower Summerschool Psychologie van ondernemerschap Startup Kids Rotterdam Valorisatiebijeenkomsten Studenten/deelnemers Bezoekers/deelnemers

17 Doelstellingen Onderwijs Onderstaand de doelstellingen die het programma in 6 jaar wil bereiken. Wat Studenten in aanraking geweest met ondernemerschapsonderwijs Studenten kiezen voor ondernemerschapsonderwijs Docenten getraind op valorisatie en ondernemerschap 0-meting Doelstelling Valorisatieprogramma Rotterdam Doelstellingen 17

18 Start- en groeifaciliteiten Colleges Trainingen Masterclasses Startersprogramma s Accelerator Regulier Onderwijs Additioneel Onderwijs Incubators Revitalisering Evenementen Startersfaciliteiten Groeifaciliteiten Pre-seed Seed Proof of concepts Financieringsfaciliteiten 18

19 Ondersteunen. Startende en vooral groeiende bedrijven kunnen een sterke impuls geven aan het innovatie- en concurrentievermogen van een regio. Het VPR zet dan ook in op extra faciliteiten om ondernemers (in spe) te ondersteunen in hun ambities. Start. Er wordt gewerkt aan nieuwe voorzieningen om de start van bedrijven te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast zet het programma in op een betere doorstroming vanuit het onderwijs naar startersprogramma s. Een van de beschikbare faciliteiten is de Startup Campus waar studenten, (alumni) ondernemers, investeerders en onderzoekers samen komen om te werken aan nieuwe innovaties en bedrijven. Groei. Het VPR initieert verschillende activiteiten om de groei van bedrijven in stroomversnelling te brengen. Deelname aan het accelerator-programma kan daar aan bijdragen, net als het volgen van colleges, trainingen en masterclasses of het inschakelen van leerwerkbedrijven. Doel is ondernemers gebruik te laten maken van de kennis, ervaring en het netwerk van gevestigde ondernemers en instellingen. Revitalisering. Het Nederlandse mkb beslaat een breed spectrum, van bedrijven die de wind vol in de zeilen hebben, Faciliteiten tot ondernemers die het zwaar hebben in moeilijke tijden en in de slaapstand zijn beland. Om die impasse te doorbreken, ontwikkelen de instellingen programma s die zorgen voor ondersteuning en vernieuwing van juist deze bedrijven. Voorbeelden zijn de Rotterdamse Zaak, de Makers van Rotterdam en de Scholingswinkel. Financiering. Nieuwe innovatieve bedrijven bestaan bij de gratie van de beschikbaarheid van risicodragend kapitaal. Alleen dan zullen ze komen tot een goede start en vervolgens groei doormaken. Het VPR zet daarom in op een netwerk van informal investors, een alumni investeringsfonds, crowd funding en een proof of concept-fonds voor de technische haalbaarheid van ideeën. Success cannot come from standstill people. Methods change and people must change with them. James Cash Penney - Co-founder J.C. Penney Valorisatieprogramma Rotterdam Faciliteiten 19

20 Uitgelicht Valorisatieprogramma Rotterdam Uitgelicht Startup Campus Startup Campus is de plek waar onderwijs, start- en groeiprogramma s, onderzoek en expertise samen komen. Gevestigd in de Rotterdam Science Tower op het Marconiplein moet deze plek gaan voorzien in de groeiende behoefte aan een bruisende (fysieke) ontmoetingsplaats in Rotterdam. Daarbij hoort uiteraard toegang tot ondersteunende faciliteiten en diensten, relevante netwerken en kennis. Erasmus Investment Fund Via het Erasmus Investment Fund wil het VPR testen of het mogelijk is om een combinatie te maken tussen crowdfunding en professioneel investeren. Het op te zetten fonds geeft alumni van de Erasmus Universiteit en de mensen die wonen of werken in Rotterdam de mogelijkheid te investeren in de toekomstige groeibedrijven van Rotterdam. Het streven is om tussen de 1 en 5 miljoen euro op te halen voor het fonds. De Scholingswinkel De Scholingswinkel van het Albeda College verzorgt scholing voor de in het winkelgebied Nieuwe Binnenweg gevestigde allochtone ondernemers. Op deze manier begeleidt de docent /coach van het Albeda College een specifieke groep ondernemers naar beter ondernemerschap. De Scholingswinkel geeft onder meer taal- en computerles, creëert extra stageplekken en spijkert mensen bij op het gebied van commerciële presentatie. 20

21 Uitgelicht De Makers van Rotterdam De Makers van Rotterdam is een initiatief van Hogeschool Inholland. Het platform stimuleert kennisontwikkeling en kennisdeling rondom ondernemend burgerschap en sociaal ondernemerschap in de grote stad. Mensen die zich zonder zelfbelang inzetten voor de stad Rotterdam, onder andere op het gebied van zorg, energie en leefbaarheid, vormen samen De Makers van Rotterdam. De Rotterdamse Zaak De Rotterdamse Zaak is een leerwerkbedrijf dat zich richt op de begeleiding van ondernemers die met de inkomsten uit hun bedrijf op of onder de bijstandsgrens zitten. Het management van het leerwerkbedrijf is in handen van studenten en docenten, die samen met de ondernemer de bedrijfsvoering bekijken en advies geven. Proof of Concept fonds Het POC-fonds geeft leningen uit om technische haalbaarheid van een technologie in een bepaalde toepassing te kunnen testen. De uitkomst van een dergelijk traject kan bijvoorbeeld een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek of de totstandkoming van een prototype zijn. Valorisatieprogramma Rotterdam Uitgelicht 21

22 Initiatieven vanuit en ondersteund door VPR Startersprogramma s Get Started programma Get Business programma Groeiprogramma s Colleges Trainingen en Masterclasses Accelerator Programma The Entrepreneurial Firm Revitalisering MKB Rotterdamse Zaak Online Ondernemen Scholingswinkel De Makers van Rotterdam Masterclass Turnaround Management Financiering Informal network Proof of Concept fonds Starters Ondernemers/bedrijven Investeerders/bedrijven

23 Doelstellingen Faciliteiten Onderstaand de doelstellingen die het programma in 6 jaar wil bereiken. Wat Studentondernemers direct uit onderwijsprogramma s (per jaar) Bedrijven die groeiprogramma s volgen Bedrijven in groeiaccelerator (per jaar) Bedrijven gerevitaliseerd Ondernemers financieringsadvies gehad Investeerders in informal network 0-meting Doelstelling Valorisatieprogramma Rotterdam Doelstellingen Deelnemingen via pre-seed faciliteiten Proof of Concept aanvragen

24 Testimonials Tijdens de colleges van het Erasmus Centre for Entrepreneurship kwam ik op verfrissende nieuwe ideeën voor ons bedrijf. Door de colleges word je gedwongen om even afstand te nemen van de operationele zaken. Er was ruimte om kennis met de sprekers of andere ondernemers te maken, waarbij ik leuke en inspirerende contacten heb opgedaan. - Jan-Willem Kruithof, oprichter Stagemotor Wat ik prettig vond aan de sessies, is dat ik zelf aan het werk werd gezet. Ik stel nu andere vragen aan mijn klanten, waardoor ik meer verkoop. - Pim van Keulen, Van Keulen zien en horen - Online Ondernemen Inholland Voor het ondersteunen van ondernemers op operationeel niveau komt u langs de scholingswinkel van het Albeda College. - Linda Koo, Het lokaal 24

25 Testimonials Jullie zijn een stepping stone. Zonder hulp was ik nu vastgelopen bij het opstarten van mijn bedrijf. - Eldrion Regina, bezig met een online webshop en -community, student Inholland De jonge werknemers van De Rotterdamse Zaak dragen bij aan een vernieuwde frisse blik op ons bedrijf! - Van Ommeren Optiek, Rotterdam The Get Started programme gave me a structured view on the startup process. Furthermore the contact with other starters was really good. Every week I improved my pitch and the coaching was a real plus of the programme. - Frank Lagendijk, Globo Web 25

26 Kennisinstellingen in Rotterdam EUR EMC Albeda kennis HR Inholland 26

27 KENNISBENUTTING Valorisatie wordt in veel gevallen geassocieerd met de harde bèta vorm van benutting van kennis via bijvoorbeeld het licenseren van intellectueel eigendom of spin-offs. De term reikt echter veel verder dan dat; de maatschappelijke en culturele valorisatie van kennis is van groot belang voor de ontwikkeling van een stad, regio en ons land. Kennis uit de alfa- en gammawetenschappen vindt bijvoorbeeld gretig aftrek in het recht, het onderwijs, de gezondheidszorg en de politiek. Rotterdam is een stad waarin juist het alfa- en gamma domein sterk vertegenwoordigd zijn. Deze kennis kan goed kan worden ingezet voor de versterking van de stad. Het VPR is een pionier in het ondersteunen en stimuleren van alfa- en gammavalorisatie; vier kennisthema s komen daarbij in het bijzonder aan de orde. Het VPR richt zich op de organisatie en verankering van valorisatie binnen de instelling (pagina 29) en samenwerking tussen de instellingen binnen de vier kennisthema s (pagina 31). Serious Gaming in healthcare e-health tool Knowledge Exchange platform 27

28 Valorisatieprogramma Rotterdam Het valorisatieproces 28 Het valorisatieproces Initieel onderwijs Fundamenteel onderzoek Harde valorisatie Kenniswerkplaats IMPACT Society at large Sociale valorisatie Social Valorisation Value Chain Het VPR heeft onder leiding van het Erasmus Centrum voor Valorisatie een concept ontwikkeld om valorisatie een vast onderdeel van de organisatie te maken, genaamd de Social Valorisation Value Chain (SVVC ). Dit is een cyclisch en interactief model binnen faculteiten en tussen disciplines die uitgaat van wederzijdse beïnvloeding in verschillende stadia van onderzoek. Hiervoor zijn vijf treden geïdentificeerd die doorlopen dienen te worden: 1. Maatschappelijke/sociale valorisatie; 2. Contractonderzoek / -onderwijs: economische valorisatie; 3. Patiëntenzorg / kenniswerkplaatsen; 4. Initiële kennisoverdracht / onderwijs; 5. Nieuwsgierig gedreven, fundamenteel onderzoek. Het is in dit concept essentieel dat de middelen die verworven worden via sociale en economische valorisatie in zeer belangrijke mate terugvloeien naar het fundamenteel onderzoek. Zodoende wordt een vliegwiel gecreëerd, waarmee het cyclisch proces op gang kan worden gehouden en te zijner tijd de keten selfsupporting wordt. De investeringsimpuls in het primair proces vindt in de toekomst in dit model dus vooral plaats via een gesloten en zichzelf financierende SVVC keten.

29 Kennissamenleving. Welvaart en welzijn worden in toenemende mate bepaald door het vermogen om baanbrekende kennis te ontwikkelen, beschikbaar te stellen en geschikt te maken voor toepassingen in nieuwe producten, processen en diensten. Steeds meer wordt dan ook onderkend dat valorisatie een uitgelezen middel is om de motor van de economie op gang te houden en de kennissamenleving uit te bouwen. In de strategische agenda van de Rijksoverheid is expliciet aangegeven dat economische en maatschappelijke impact centrale waarden in het wetenschapssysteem moeten worden. De ambitieuze doelstellingen van het VPR kunnen alleen gerealiseerd worden als bestuur en management van de kennisinstellingen hun strategie veranderen en valorisatie tot een wezenlijk onderdeel van hun bedrijfscultuur maken. De instellingen werken daarom binnen het VPR aan een strategisch model en een structuur om een vaste plek voor kennisvalorisatie te waarborgen. Valorisatiemananagers. Binnen de instellingen worden valorisatiemanagers aangesteld die aanwezige kennis zoeken en beoordelen ( screenen ). Om die daadwerkelijk te benutten gaat de zoektocht vervolgens verder naar mogelijke afnemers Interne organisatie van de kennis ( scouting ). Het Erasmus Centre for Valorisation is een sprekend voorbeeld van een recent opgezette structuur die ervoor zorgt dat kennis beschikbaar is en benut kan worden in alfa en gamma disciplines. Het centrum, onder leiding van hoogleraar kennisvalorisatie prof. dr. Eric Claassen, heeft voor het VPR het SVVC model ontwikkeld (zie linkerpagina). Tool. Via een nieuw te ontwikkelen tool, het knowledge exchange platform, is het mogelijk om interactief en online door de beschikbare kennis en het netwerk van de instellingen te zoeken. Door het aanstellen van valorisatiemanagers en oprichten van structuren is het mogelijk om beter en meer georganiseerd samen te werken. Valorisatieprogramma Rotterdam Interne organisatie 29

30 Samenwerking in kennisbenutting Instellingen 4 kennisthema s Bedrijfsleven & Maatschappij EUR EMC Albeda Gezamenlijk kennisaanbod HR Inholland

31 Speerpunten. De kennisinstellingen hebben gezamenlijk veel en complementaire kennis in huis. Door de oprichting van de op pagina 29 beschreven structuren is het mogelijk om georganiseerd samen te werken. Vraag- en aanbodgestuurd onderzoek kan op deze manier beter en vaker ten goede komen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Binnen het VPR werken de instellingen samen binnen vier kennisthema s: - Medisch, zorg & welzijn; - Haven & Industrieel complex; - Creatieve industrie; - Talentontwikkeling. Deze terreinen komen overeen met de speerpunten van het gemeentelijke beleid en geven het Valorisatieprogramma meer focus. Uniek. De vereniging van de instellingen binnen deze thema s is uniek. Door de verschillende instellingen en niveaus samen te brengen ontstaat er een compleet palet aan kennis. Dat biedt mogelijkheden om maatschappelijke problemen op te lossen en het bedrijfsleven een eenduidig aanbod van kennis aan te bieden. Binnen de thema s zijn werkgroepen geformeerd die bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende instellingen. Zij hebben als doel samenwerking op activiteiten/projecten te activeren en waar nodig nieuwe activiteiten te initiëren. Op de volgende pagina s worden de kennisthema s kort uitgelicht. Vier Kennisthema s. Valorisatieprogramma Rotterdam Samenwerking in kennisbenutting 31

32 Valorisatieprogramma Rotterdam Kennisthema s 32 Het VPR heeft binnen het thema Medisch, zorg & welzijn de ambitie antwoord te geven op problemen en vragen vanuit de zorgsector. Zowel vanuit economisch als maatschappelijk perspectief is deze sector in de regio Rotterdam van toenemend belang gezien de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee is de Rotterdamse zorgeconomie buitengewoon waardevol voor de stad. Het kennisthema Medisch, zorg & welzijn streeft naar een verbeterde samenwerking tussen kennisinstellingen, midden- en kleinbedrijf en zorgorganisaties met als doel om meer (wetenschappelijk) onderzoek te vertalen naar innovatie en verbetering van patiëntenzorg. Binnen het thema wordt ingezet op een gezamenlijke aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de ontwikkeling van een toolbox om tot zorginnovatie te komen en het opzetten van een zorginnovatienetwerk. Deze activiteiten moeten een betere samenwerking tot stand brengen tussen zorgverleners en kennisinstellingen en zo resulteren in aanzienlijke verbeteringen in de zorg. Rechts een voorbeeld van een ontwikkelde zorginnovatietool ondersteund door het VPR. Slimmer Zwanger Een goed voorbeeld van project Slimmer Zwanger Slimmer Zwanger ehealth tool, die in 2012 Een goed voorbeeld van het werk binnen te begeleiden dit thema bij hun eetp is het project Slimmer Zwanger. Dit Onderzoek is een e-health wijst uit dat ge tool, die in 2012 is ontwikkeld om zwangere problemen vrouwen omtrent vermi te begeleiden bij hun eetpatroon. Onderzoek vruchtbaarheid, wijst miskrame uit dat gezonde voeding rond de voorkomen. zwangerschap Slimmer Zwan problemen omtrent verminderde een vruchtbaarheid, voorbeeld van een ge miskramen en congenitale aandoeningen kan voorkomen. Slimmer Zwanger is een voorbeeld van een geslaagde innovatie binnen de zorg.

33 300 pagina s proefschrift op A1 formaat De Smart Port Postersessies hebben als doel de zichtbaarheid van onderzoek en kennis op haven gebied te vergroten door deze op een overzichtelijke manier te presenteren. Tijdens de sessies komen 70 genodigden, waaronder promovendi, hoogleraren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bij elkaar met als doel meer samenwerking tussen het havengebied en kennisinstellingen te realiseren. het werk binnen dit thema is het. Dit is een is ontwikkeld om zwangere vrouwen atroon. zonde voeding rond de zwangerschap nderde n en congenitale aandoeningen kan ger is slaagde innovatie binnen de zorg. Rotterdam en de haven zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. In de stad en binnen de regio is er bij bedrijven, overheden en kennisinstellingen veel kennis op het gebied van haven gerelateerde onderwerpen en de logistieke processen en vervoersstromen die daarmee samengaan. Het kennisthema Haven & industrieel complex heeft als doel zoveel mogelijk partijen daarvan te laten profiteren. Inzet is de totstandkoming van een kennisportal waar het bedrijfsleven eenvoudig en snel kan zoeken naar kennis en terecht komt bij de juiste contactpersoon binnen een instelling. Daarnaast ondersteunt het thema activiteiten voor het offline beschikbaar maken van kennis door het organiseren van postersessies waarin onderzoek op een heldere manier wordt gepresenteerd (zie kader links). Bedrijven worden bovendien ondersteund door inzetten van studenten op gerichte projecten. Valorisatieprogramma Rotterdam Kennisthema s 33

34 Valorisatieprogramma Rotterdam Kennisthema s 34 Met ruim banen en een omzet van 500 miljoen euro per jaar is de creatieve sector in Rotterdam sterk vertegenwoordigd. De bedrijven in deze branche groeien harder dan die in andere sectoren. Het doel van het kennisthema Creatieve industrie is om de groei van de creatieve sector in Rotterdam verder te versterken en vooral te verduurzamen door het bijbrengen van ondernemerschapscompetenties bij jong en creatief talent. Zij krijgen vanuit de creatieve opleidingen nog geen ondernemerschapscompetenties aangeleerd, maar worden vaak wel ondernemer (zzp er). De ambitie van het thema Creatieve industrie is om, naast de eigen activiteiten, andere initiatieven in de stad te versterken, mits zij uiteraard interessant zijn voor de doelgroep. Rotterdam Creative Het leerwerkbedrijf Rotterdam Creative richt zich vanuit multidisciplinaire samenstelling op diverse vraagstukken uit de creatieve industrie. De studenten van de commerciële opleidingen ondersteunen gevestigde ondernemers met vraagstukken op het gebied van de bedrijfsvoering en commercie. Tevens richt het leerwerkbedrijf zich op startende ondernemers, waarbij bijzondere aandacht is voor studenten met ondernemersambitie. Het leerwerkbedrijf wordt opgezet en gerund door studenten. Deze worden begeleid door docenten van de Hogeschool Rotterdam. De ambitie is om gebruik te maken van de expertise van alle deelnemende instituten binnen het valorisatieprogramma.

35 The Battle of Excellence Rotterdam bruist van het talent en wil dit bijzondere talent in het zonnetje zetten. De Battle of Excellence is een aansprekend programma gericht op honoursstudenten. Tijdens de Rotterdamse Battle of Excellence strijden excellente Rotterdamse studenten in teams via businesscases. Excellente Rotterdamse bachelor studenten (WO en HBO) kunnen worden aangemeld via hun onderwijsinstelling. In teams werken de winnaars van de battle samen met hun casepartner (in 2013 waren dat Shell, Nationale Nederlanden, Mangrove, Banning en Randstad) aan een uitdagende business case. The Battle of Excellence maakt onderdeel uit van het programma Rotterdam Carrièrestad. Rotterdams talent moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Binnen het thema Talentontwikkeling richt het VPR zich op de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent, die kennisontwikkeling stimuleert en probeert bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing ervan. Vanuit het VPR wordt tevens Rotterdam Carrièrestad ondersteund om te zorgen dat meer hoogopgeleid talent in Rotterdam blijft werken en wonen. De basisvraag binnen het thema luidt Welke kwaliteit van onderwijs en aansluiting is nodig om ervoor te zorgen dat meer Rotterdamse jongeren hun talent ontwikkelen?. Valorisatieprogramma Rotterdam Kennisthema s 35

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Welkom De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) identificeren en erkennen

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Kern van het programma Rotterdam Carrièrestad is het BINDEN (rationeel en emotioneel) van studenten en afgestudeerden aan de regio Rotterdam op de gebieden studeren,

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN

Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN @HAN Inhoud 1. Inleiding 5 2. De waarde van kennis 9 3. Hoe HAN valoriseert 13 4. Ruimte maken

Nadere informatie

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010 PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015 Leeuwarden, oktober 2010 Inhoud Voorwoord 4 1Investeren in kennis: duurzame basis voor regionale vitaliteit 5 1.1. Strategische context 5 1.2. Economische

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013 TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE een tussenbalans 2011 2013 4 Dit is een evaluatie van de topsector creatieve industrie 2011-2013 In opdracht van het topteam creatieve industrie Gemaakt door Design Innovation

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE)

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE) Business Plan 8 december 2010 Rev. 4.1 Automotive Centre of Expertise (ACE) High Tech Mobility Executive Summary De Hogescholen HAN, Fontys en het Nederlandse Automotive bedrijfsleven dienen een aanvraag

Nadere informatie

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise COLOFON GRAFISCH ONTWERP Medamo LOGO-ONTWERP &Associates DRUK Veenman+ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs Opleidingshuis Onderzoekshuis Leven lang leren Laboratorium Projectbureau Marketingorganisatie Netwerkorganisatie Loket verkoopkantoor

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam Thuis in de wereld Profileringsdocument EUR 2012 Thuis in de wereld Profileringsdocument Erasmus Universiteit Rotterdam Mei 2012 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie