VERSLAG Algemene Raadscommissie van 8 september 2009 Vaststelling 13 oktober Agendapunt A 1: Opening. Collegeleden: Plomp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG Algemene Raadscommissie van 8 september 2009 Vaststelling 13 oktober 2009. Agendapunt A 1: Opening. Collegeleden: Plomp"

Transcriptie

1 VERSLAG Algemene Raadscommissie van 8 september 2009 Vaststelling 13 oktober 2009 Agendapunt A 1: Opening Van der Leij (PvdA), Groot, Zwart (CDA), Meedendorp (VVD), Edelschaap (GL), Maarssse, Hogendoorn (BOBbes), Haring, mevrouw Diels (GB), Van der Hoek, mevrouw De Ruiter (D66) Plomp Schiering Kooiman Agendapunt A 2 : Bespreking voortgang proces Bergermeer Gasopslag Van der Leij (PvdA), Groot, Zwart (CDA), Meedendorp, Houtenbos (VVD), Edelschaap (GL), Maarssse, Hogendoorn (BOBbes), Haring, mevrouw Diels (GB), Van der Hoek, mevrouw De Ruiter (D66) Plomp Schiering Kooiman

2 Gemeentebelangen BES wenst zo snel als mogelijk een afwijzend standpunt van de raad met betrekking tot de opslag en dus ook de locatiekeuze. De wethouder schetst de lijn van het college: Pas een standpunt innemen over opslag en locatiekeuze en medewerking aan vergunningverlening in het kader van het bestemmingsplann als alle informatie binnen is. Als er een RIP komt wordt daarop ingesproken en gereageerd. Uiteindelijk staat de weg naar de Raad van State nog open. De commissie heeft behoefte aan meer inzicht in het proces en de mogelijkheden daarin en een discussie in de raad over strategie en taktiek om zo tijdig te kunnen reageren in het proces. Aan het presidium wordt gevraagd om een Algemene Raadscommisie hierover te beleggen op 23 september a.s. (reservedatum raad). Door meerdere partijen wordt aangedrongen op een raadsbrede en onverdeelde aanpak in dit dossier. Het college komt met een notitie waarin de 4 mogelijke scenario s met beslisboom worden uitgewerkt ten behoeve van die bespreking. T de wethouder zal aan de minister vragen waarom zij een landelijk MER voor locaties afwijst. T de raad krijgt de opdrachtverlening voor de second opinion bij het MIT en de gevraagde toevoegingen van Gasalarm2. T bezoek minister 31 augustus: wethouder en griffier gaan na of er een verslag te krijgen is van alle vragen, antwoorden en toezeggingen van de minister. Agendapunt A 3 : Voorbereidingsbesluit voor de herinrichting Herenweg Van der Leij (PvdA), Groot, Zwart (CDA), Meedendorp, Houtenbos (VVD), Edelschaap (GL), Maarssse, Hogendoorn (BOBbes), Haring, mevrouw Diels (GB), Van der Hoek, mevrouw De Ruiter (D66) Plomp Schiering Kooiman I te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Weidegebied wordt voorbereid in verband met de herinrichting van het percelen Herenweg te Bergen ( t Woud), zoals aangegeven op de bijbehorende kaart; II te verklaren dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking. Naar BenW voor: Naar ARC voor: Anders Nadere uitleg in raadsvoorstel en beantwoording van vragen. Splitsen van het horen van de commisie over het plan en de formele besluitvorming over het voorbereidingsbesluit

3 Mw Brethouwer spreekt in en geeft aan dat er onduidelijkheid is over de status van het bestemingsplan deel, het verboden is een ontsluitingsweg aan te leggen, zij de plannen afwijst. Alhoewel formeel om een voorbereidingsbesluit wordt gevraagd, gaat de commissie inhoudelijk op het plan in. De commissie wenst de volgende informatie: Een kaartje waarin de ontsluitingsweg is ingetekend Precedentwerking gedogen Hoe gaat er omgegaan worden met de zittende huurders Juridische spanning status bestemmingsplan (vermeende onthouding goedkeuring provincie) Hoeveel sloop agrarische bebouwing en de relatie met ons agrarisch beleid Is er illegale bebouwing bij gekomen sinds 1994, zo ja welke Inzicht in handhaving door de jaren heen Waarom juist deze wijze van ontsluiten Agendapunt A 4 : Hamerstukken (onderwerpen waarover de commissie niet of nauwelijks zou kunnen spreken) * Voorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van grond aan de Hoopweg 6 * Beslissing op bezwaarschrift van KPN tegen aanwijzing Wet Voorkeursrecht Gemeenten * Voorstel tot proef plaatsing ondergrondse containers Van der Leij (PvdA), Groot, Zwart (CDA), Meedendorp, Houtenbos (VVD), Edelschaap (GL), Maarssse, Hogendoorn (BOBbes), Haring, mevrouw Diels (GB), Van der Hoek, mevrouw De Ruiter (D66) De heer Plomp de heer Schiering De heer Kooiman Een strook grond gelegen aan de Hoopweg te Bergen ter hoogte van nummer 6, kadastraal bekend Sectie A, nummer 3990, te onttrekken aan de openbaarheid. Er komt een gewijzigd raadsvoorstel waaruit blijkt dat de raad op voorstel van het college tot een onjuiste procedure heeft besloten

4 I conform het advies van de CB de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren; II en het bestreden besluit, onder aanvulling van de motivering, te handhaven. 1. bij gestapelde bouw de inzameling van restafval uit te voeren met ondergrondse afvalcontainers; 2. een project te starten dat de werkelijke plaatsing van de containers gaat voorbereiden; 3. bij wijze van proef op drie plaatsen direct te starten met de ondergrondse afvalinzameling om drie knelpunten snel op te lossen; 4. het benodigde investeringskrediet van beschikbaar te stellen; 5. de kapitaallasten hiervan in 2009 en 2010 te dekken ten laste van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing en vanaf 2011 op te nemen in het afvalstoffentarief; 6. in te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging. Er wordt alleen bij gestapelde bouw afval ingezameld met ondergrondse containers. T Er worden criteria opgesteld waaraan getoetst kan worden of de proef geslaagd is. Agendapunt A 5: Initiatiefvoorstel VVD: instellen fonds laagrentende leningen monumentenbeleid. Van der Leij (PvdA), Groot, Zwart (CDA), Meedendorp, Houtenbos (VVD), Edelschaap (GL), Maarssse, Hogendoorn (BOBbes), Haring, mevrouw Diels (GB), Van der Hoek, mevrouw De Ruiter (D66) Plomp Schiering Kooiman In te stellen fonds laagrentende leningen monumentenbeleid. Naar BenW voor: Naar ARC voor: Anders De VVD komt met een nader uitgewerkt voorstel

5 Gemeente mogen geen leningen verstrekken (treasurystatuut), wel kan er meegedaan worden aan een revolving fund ( aflossingen op de leningen vullen het fonds weer) bij bijvoorbeeld het Rijksrestauratiefonds. Ook wordt een risicoparagraaf en dekkingsvoorstel gemist. Initiatief is sympathiek. Er zou aansluiting met het monumentenbeleid gezocht kunnen worden. De VVD trek het initiatiefvoorstel in en komt met een nader uitgewerkt voorstel. Agendapunt A 6: Bespreking proces opstellen Landschapsakkoord. Van der Leij (PvdA), Groot, Zwart (CDA), Meedendorp, (VVD), Edelschaap (GL), Maarssse, Hogendoorn (BOBbes), Haring, Bijl (GB), Van der Hoek, mevrouw De Ruiter (D66) Tijdens de bespreking komen de heren van Huissteden (PvdA), Roem (VVD) en Hietbrink (GL) binnen. Stam Schiering Kooiman De heer Barten van de Stg. Behoud Historisch Landschap Bergen Egmond Schoorl licht het wijzigingsvoorstel van de stichting toe. De ondertekenaars zijn vertegenwoordigende organisaties en niet alle belanghebbenden, deze laatsten komen nu aan bod bij het opstellen van de structuurvisie. Het CDA zag dat graag anders. anders. De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van hun achterbannen. Jammer dat de raadscommissie niet gehoord is bij het opstellen van het akkoord. De wethouder zal het akkoord voorleggen aan zijn collega van Alkmaar. Het Landschapsakkoord zal aan de raad van oktober worden voorgelegd

6 Agendapunt A 7: Informatie Burgerparticipatietraject structuurvisie BLG Van der Leij en Huisteden (PvdA), Groot, Zwart (CDA), Meedendorp en Roem (VVD), Edelschaap en Hietbrink (GL), Maarssse, Hogendoorn (BOBbes), Haring, Bijl (GB), Van der Hoek, mevrouw De Ruiter (D66) Stam Schiering Kooiman Raadsleden kunnen aanwezig zijn (per keer één persoon per fractie) op de Landschapsconferenties van het college om te observeren en te leren. Aanmelden via de griffie. Het uitnodigingsbeleid voor deze conferenties is op verzoek van de Klankbordgroep structuurvisie verbreed naar alle belanghebbenden. De raad toetst bij de inwoners van Bergen de uitkomst van de Landschapsconferenties (Voor ontwerp Structuurvisie) in een viertal bijeenkomsten, planning eind november. De deelnemers aan deze bijeenkomsten gaan erover in discussie met elkaar. Agendapunt B 1: Opening Akkerman (BOBbes). Agendapunt B 2: Algemeen Spreekrecht Akkerman (BOBbes). Er is in deze sessie geen gebruik gemaakt van het spreekrecht

7 Agendapunt B 3: Overige onderwerpen 1 1 Verslag(en) voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen Akkerman (BOBbes). 1. Vaststellen verslagen Algemene Raadscommissie van 11, 15 en 16 juni Vaststellen toezeggingenlijst 3. Kennisnemen van lijst ingekomen stukken 4. Kennisnemen van mededelingen uit het college 5. Kennisnemen van vragen of mededelingen commissieleden 1. Verslagen van 11, 15 en 16 juni 2009 zijn ongewijzigd vastgesteld. 2. Van de toezegginglijst worden afgevoerd: 09/19, 09/25, 09/27, 09/30, 09/31, 09/34, 09/36, 09/37, 09/38, 09/40, 09/ De lijst ingekomen stukken is voor kennisgeving aangenomen. Het stuk over beleidsregels uitstallingen/toelichting/inspraaknota en bezwaren uitstallingsbeleid (week 28) wordt geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Raadscommissie. T De griffier bespreekt in het presidium het verzoek van de commissie om belangrijke memo s voortaan ook per post te doen toekomen aan raads- en commissieleden. 4. De heer Mesu deelt mee, dat de achterstand in Bergen wat betreft de huisvesting van asielzoekers volledig is weggewerkt. 5. Mevrouw Luttik-Swart complimenteert de organisatie voor het optreden tijdens de brand in Schoorl. Vervolgens vraagt zij zich af wanneer inzicht ontstaat in het behoeftenonderzoek natte voorziening Egmond en wanneer de discussie over duurzame ontwikkeling wordt gehouden? Wethouder Stam wil het behoeftenonderzoek natte voorziening Egmond gelijktijdig presenteren met de presentatie van Ons Derp op 24 september a.s. T Bij wethouder Plomp wordt navraag gedaan over de planning van de discussie over duurzame ontwikkeling(en)

8 Agendapunt B 4: Voorstel tot advisering aan het Commissariaat voor de Media tot verlenging zendtijd RTV80 Akkerman, Maarsse (BOBbes) De Jong (fractie De Jong). Te verklaren dat Stichting Radio en TV BES (=RTV80) voor een verlenging van de zendtijdtoewijzing voldoet aan de wettelijke eisen uit de Mediawet 2008; De Stichting Radio en TV BES nadrukkelijk te verzoeken het Programmabeleidbepalend Orgaan aan te vullen met vertegenwoordigers uit de stroming Maatschappelijke zorg en Welzijn. Geen. Agendapunt B 5: Voorstel tot verkoop grond i.v.m. bouwplan Plein Akkerman, Maarsse (BOBbes) De Jong (fractie De Jong). In te stemmen met de verkoop van het gemeentelijk perceel aan het Plein, ter grootte van circa 394 m2, aan projectontwikkelaar Bot Bouw Initiatief voor een bedrag van kosten koper; Het voor de grond te ontvangen bedrag van als incidenteel voordeel ten bate van het begrotingssaldo 2009 te boeken; De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. Naar de ARC d.d.: 13 oktober

9 De commissie vindt het stuk niet rijp voor behandeling in de raad van 22 september Wethouder Stam belegt een presentatieavond (technisch beraad) over het stuk op dinsdag 15 september 2009 (kosteninzicht, woningbouwbeleid, parkeerfonds). T Wethouder Stam zal het raadsvoorstel en besluit inzake de verkoop van de grond voor het bouwplan Plein tekstueel en inhoudelijk aanpassen. De commissie agendeert het voorstel voor de ARC van 13 oktober Agendapunt B 6: Initiatiefvoorstel VVD: instellen programma management bureau Mooi Bergen Akkerman, Maarsse (BOBbes) De Jong (fractie De Jong). Instellen programma management bureau Mooi Bergen Naar de raad d.d.: 22 september 2009 Bespreekstuk Geen. Agendapunt B 7: Voorstel invoering leges voor aanvragen Wet BIBOB Akkerman, Maarsse (BOBbes) De Jong (fractie De Jong). Aan hoofdstuk 17 van de bij de Legesverordening 2009 behorende tarieventabel artikel toevoegen waardoor legesheffing mogelijk is bij aanvragen van een vergunning waarvoor een BIBOB advies nodig is. Geen

10 Agendapunt B 8: Benoeming en ontslag burgerscommissieleden VVD, BOBbes, PvdA Akkerman, Maarsse (BOBbes) De Jong (fractie De Jong). Mevrouw Dieuwke Bakker te benoemen tot burgercommissielid namens de VVD De heer Cor Kraakman te benoemen tot burgercommissielid namens BOBbes en mevrouw Limbeek en de heer Tijmes te ontslaan als burgercommieleden namens Bobbes. De heer Frits Zeiler te ontslaan als burgercommissielid van de PvdA. Geen. Agendapunt B 9: Voorstel tot vaststellen startnotitie en kaders Centrum Jeugd en Gezin Ooijevaar, Apeldoorn (CDA), mevrouw Diels, mevrouw Luttik-Swart (GBbes), Roem, Smit (VVD), Hietbrink (GL), Snijder (D66), Akkerman, Maarsse (BOBbes) De Jong (fractie De Jong). Mesu In te stemmen met de startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin Bergen. Voor de verdere uitwerking en vormgeving van het CJG de volgende kaders vast te stellen: - het CJG is een netwerkorganisatie (samenwerkingsverband) - de gemeente is verantwoordelijk voor de regie over het CJG en uitvoering van de doorzettingsmacht. Om aan deze functies vorm en inhoud te geven stelt de gemeente daartoe een onafhankelijke CJG-coördinator aan. - Het lokale beleid staat centraal en vormt de basis c.q. het uitgangspunt voor regionale en/of provinciale afstemming en samenwerking. - Het CJG is een onderdeel van de lokale infrastructuur waarvan de bestaande ZorgPlusSteunpunten in de drie kernen ook als fysiek inlooppunt voor het CJG gaan dienen

11 Geen. Bergen, 15 september

12 - 12 -

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 11 oktober 2011

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 11 oktober 2011 Verslaglegging: Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 11 oktober 2011 voorzitter raadsgriffier aanwezige raadsleden aanwezige collegeleden mw. H. Hafkamp dhr. A.M. Kooiman

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Verslag. 1 van 11 01-06-12 17:29

Verslag. 1 van 11 01-06-12 17:29 Verslag Bestuursorgaan Raadsplein Agendanummer 2009-12 Datum 14-04-2009 Tijd 20:00:00 Plaats TAK-zaal/Raadzaal Steller A M van der Poel/Zwolle Dossiers Raadsplein inforonde-meningsvorming 2009 Toegankelijk

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 260302 229 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W.

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 17 december 2002, aanvang 20.00h, en voortgezet op donderdag 19

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen 1 Nr. 2010013429 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie