Tarievenprotocol. Meer informatie vindt u op:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenprotocol. Meer informatie vindt u op:"

Transcriptie

1 Tarievenprotocol Inleiding Wij merken dat een groeiend aantal cliënten behoefte heeft aan een beter inzicht in de werkzaamheden van een notariskantoor en de daarmee samenhangende kosten. Dit geldt met name voor de particuliere registergoederenpraktijk. Om onze nota's van afrekening inzichtelijker te maken voor u als cliënt, heeft ons kantoor een tarievenprotocol ingevoerd voor de particuliere registergoederenpraktijk. Onder particuliere registergoederenpraktijk wordt verstaan het onderdeel van onze praktijk dat zich bezighoudt met werkzaamheden op het gebied van overdracht en bezwaring (met hypotheek) van woningen en andere onroerende zaken, welke werkzaamheden worden verricht ten behoeve van personen (kopers en/of geldnemers) die daarbij niet handelen als ondernemer (particulieren). De invoering van het tarievenprotocol vormt een breuk met de in het verleden gangbare (en zelfs wettelijk voorgeschreven) notariële praktijk, waarbij het tarief uitsluitend afhankelijk was van het belang (de hoogte van de koopsom of de hypotheekinschrijving) en waarbij er geen rekening werd gehouden met de door onze notarissen en medewerkers aan een bepaald dossier bestede tijd. Door dit protocol menen we enerzijds basiswerkzaamheden tegen een concurrerend tarief te kunnen aanbieden en anderzijds voor de cliënt inzichtelijk te maken wat door ons als meerwerk wordt aangemerkt, hoeveel daar door ons kantoor voor wordt gerekend en ten laste van welke partij de meerkosten komen. Bij de declaratie van onze werkzaamheden in de particuliere registergoederenpraktijk, of het verstrekken van offertes op dat gebied, gaan wij uit van een basistarief dat geldt voor de hierna omschreven basiswerkzaamheden. In dit tarievenprotocol staat vermeld welke werkzaamheden daarnaast in rekening kunnen worden gebracht (tariefmodules). Basiswerkzaamheden We hebben het over basiswerkzaamheden bij de overdracht (levering) van een registergoed, die tegen het basistarief worden gedeclareerd wanneer:

2 Er sprake is van één verkopende en één kopende partij (bestaande uit maximaal 2 personen per partij), waarbij in elk geval de koper als particulier is aan te merken. De betrokken partijen beschikkingsbevoegd en handelingsbekwaam zijn. De levering plaatsvindt op grond van een door een makelaar of andere terzake deskundige (bijvoorbeeld de juridische afdeling van een gemeente) opgestelde koopakte Er geen sprake is van beslagen, erfpacht, vruchtgebruik, economisch eigendom of andere bijzonderheden. Er geen van de hierna vermelde tariefmodules van toepassing is. We hebben het over basiswerkzaamheden bij de vestiging van een hypotheek, die tegen het basistarief worden gedeclareerd wanneer: De geldnemer en de hypotheekgever uit dezelfde persoon/personen (maximaal 2 natuurlijke personen) bestaan. De geldverstrekker een professionele bankinstelling is (geen particulier). De geldnemer/hypotheekgever beschikkingsbevoegd en handelingsbekwaam is. Er geen van de hierna vermelde tariefmodules van toepassing is. Omzetbelasting Voor de goede orde wordt hierbij uitdrukkelijk bepaald dat alle bedragen in dit protocol zijn vermeld exclusief het wettelijk van toepassing zijnde percentage omzetbelasting (thans 21%). Royementskosten Bij de overdracht van een registergoed of de vestiging van een hypotheekrecht is meestal doorhaling van hypothecaire inschrijvingen bij het Kadaster noodzakelijk. Die doorhaling vindt plaats door inschrijving van een door ons kantoor op te maken royementsakte. Daaraan voorafgaand dient een royementsvolmacht te worden opgesteld, die door de betreffende hypotheekhouder (de bank) dient te worden getekend. Met het ondertekenen van die volmacht bevestigt de bank ons dat zij akkoord is met de doorhaling van het hypotheekrecht.

3 De werkzaamheden die verband houden met het doorhalen van hypotheken worden door ons tegen een vast tarief gedeclareerd. Dit tarief bedraagt 125,00 Wanneer er in hetzelfde dossier meer hypotheken moeten worden doorgehaald, bedraagt het tarief voor deze doorhaling en per doorhaling 95,00 Wanneer het een gedeeltelijke doorhaling betreft (een of meer kadastrale percelen blijven met de hypotheek belast), wordt het tarief per doorhaling (in hetzelfde dossier) verhoogd met 25,00 Indien de doorhaling van hypotheken plaatsvindt ten behoeve van de overdracht van registergoederen, zijn voormelde royementskosten voor rekening van de betreffende verkoper. Indien de doorhaling geschiedt bij oversluiting of herfinanciering, draagt de geldnemer (hypotheekgever) de royementskosten. Dossierkosten Bij de behandeling van uw zaak worden een groot aantal handelingen verricht die niet nader gespecificeerd worden. Deze kosten vatten wij samen onder de dossierkosten. U moet daarbij denken aan de volgende werkzaamheden: Het fysiek aanleggen van een dossier. Het bewaren van uw belangrijke gegevens en dossier. Administratiekosten. Portie- en telefoonkosten. Voor deze werkzaamheden brengen wij per dossier in rekening 50,00 Persoonsgebonden onderzoekskosten Deze kosten worden gemaakt in verband met de verplichte onderzoek van bij de transactie betrokken partijen, Het

4 betreft hier onder andere: 1. Inzage in de gemeentelijke basisadministratie; 2.Inzage in het insolventieregister; 3.Inzage in curateleregister; 4.Inzage in het V erificatie I dentificatie S ysteem. Voor deze werkzaamheden brengen wij een bedrag van 15,-- per persoon. Deze kosten zullen bij iedere, bij de transactie betrokken, partij in rekening worden gebracht. Recherchekosten Wanneer wij een dossier in behandeling nemen met betrekking tot overdracht van registergoederen en/of vestiging van hypotheekrechten, zullen wij gedurende de behandeling een aantal maal (minimaal drie keer) bij het Kadaster informatie moeten opvragen. Deze werkzaamheden worden door ons afzonderlijk als recherchekosten gedeclareerd bij degene die de kosten van de levering / hypotheekstelling verschuldigd is. Overigens dienen deze recherchekosten mede ter compensatie voor de kosten die het Kadaster op haar beurt ons notariskantoor in rekening brengt. De recherchekosten bedragen bij een combinatiedossier (dat is een dossier waarin een overdracht met een hypotheek wordt gecombineerd) 75,00 Bij een enkele overdracht of een enkele hypotheekstelling bedragen de recherchekosten 55,00 Wanneer in een dossier de kadastrale recherche zich dient uit te strekken over meerdere kadastrale percelen (er worden bijvoorbeeld twee woningen bezwaard met hypotheek), behouden wij ons het recht voor om de recherchekosten voor elk extra perceel te verhogen met 30,00 Indien het door ons voor de behandeling van het dossier nodig wordt bevonden om een kadastrale kaart (een tekening waarop kadastrale percelen zijn aangegeven) op te vragen, wordt daarvoor (per kaart) gerekend. 10,00 Soms dient voor een opdracht door ons het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden geraadpleegd. Voor elk benodigd uittreksel uit het handelsregister brengen wij bij de partij ten behoeve waarvan de

5 uittreksels worden opgevraagd in rekening. 35,-- Niet-notariële kosten Uitdrukkelijkwordt hierbij vermeld dat dit protocol de niet-notariële kosten en belastingen niet weergeeft. Deze bedragen zijn (als het goed is) bij elk notariskantoor gelijk. U kunt hierbij denken aan de inschrijvingskosten voor de akten bij het Kadaster, overdrachtsbelasting, registratierechten, kosten voor telefonische overboekingen, griffierechten en dergelijke. Ter indicatie worden hierbij een aantal veelvoorkomende niet-notariële kosten vermeld (deze bedragen gelden per januari 2016): Overdrachtsbelasting 2% over de waarde van woningen en 6% over de waarde van overige registergoederen Inschrijving hypotheekakte bij Kadaster 168,00 Inschrijving akte van levering bij Kadaster (geheel perceel) 168,00 Inschrijving akte van levering bij kadaster (gedeeltelijk perceel met uitzondering van grenscorrectie) 1.200,00 Kosten betalingsverkeer (per overboeking) 10,00 Indien een partij de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig is en het door ons kantoor noodzakelijk wordt gevonden een vertaling van de akte te laten maken opstellen dan wel een tolk bij het tekenen van de akte uit te nodigen, worden de kosten daarvan integraal doorberekend aan de partij ten behoeve waarvan deze kosten moeten worden gemaakt. Vrij op naam Indien een overdracht "vrij op naam" plaatsvindt, zijn de aan die overdracht toe te rekenen kosten, die normaal voor rekening komen van de koper, uiteraard voor rekening van de verkoper.

6 Tariefmodules Hieronder treft u een opsomming aan van verschillende werkzaamheden die buiten het bereik van de basiswerkzaamheden vallen en die apart per werkzaamheid en bovenop het in de offerte of nota van afrekening vermelde basistarief als honorarium in rekening gebracht kunnen worden (het meerwerk). Opmaken koopovereenkomst Ons kantoor kan gevraagd worden een koopakte op te stellen (dit zal veelal gebeuren wanneer er geen makelaar bij de overdracht is betrokken). Omdat de complexiteit van de daarbij behorende werkzaamheden sterk kan verschillen, voeren wij deze werkzaamheden uit op uurbasis tegen het voor de betreffende medewerker geldende uurtarief, met dien verstande dat voor het opstellen van de koopakte tenminste 250,00 in rekening wordt gebracht. De kosten van het opstellen van de koopakte komen tenzij partijen in onderling overleg anders overeenkomen voor rekening van de verkoper. Inschrijven koopovereenkomst Het is mogelijk om een gesloten koopovereenkomst in afwachting van de overdracht aan te tekenen bij het Kadaster. Hiertoe dient een notaris een verklaring op te stellen en ter inschrijving aan het Kadaster aan te bieden. Wij brengen degene op wiens verzoek de inschrijving plaatsvindt (veelal de koper) voor onze werkzaamheden 175,00 in rekening. Overigens brengt het Kadaster op haar beurt aan ons een bedrag in rekening (thans 74,00) voor het inschrijven van bedoelde verklaring, welk bedrag wij zullen doorberekenen aan degene die de kosten voor de inschrijving van de koopakte draagt. Administratiekosten bankgarantie / waarborgsom In veel koopakten is bepaald dat er ten behoeve van de verkoper door de koper bij de notaris een bankgarantie dient te worden gesteld of een waarborgsom dient te worden gestort op een bankrekening van de notaris. Wanneer de koper niet tijdig aan zijn verplichtingen tot het stellen van een bankgarantie of het voldoen van de waarborgsom heeft voldaan, zullen wij daarover met partijen corresponderen. Voor deze werkzaamheden brengen wij aan de koper een bedrag ter grootte van 25,00 in rekening.

7 Opstellen volmachtakten / toestemmingsverklaring Wanneer een verkoper of koper niet bij de ondertekening van de akte van levering aanwezig wil of kan zijn, is het mogelijk dat wij een volmachtakte voor hem of haar opmaken, waarin een kantoormedewerker (of iemand anders) wordt gemachtigd de akte namens de verkoper of de koper te tekenen. De kosten voor het opstellen van een dergelijke volmachtakte bedragen 35,00 (per akte) en worden bij de volmachtgever in rekening gebracht. Overigens is het mogelijk dat meerdere verkopers/kopers één volmachtakte ondertekenen. Wanneer de volmachtakte niet op ons kantoor wordt getekend, zal de handtekening op die volmacht moeten worden gezet in tegenwoordigheid van een andere notaris (legalisatie). U dient er rekening mee te houden dat die andere notaris daarvoor kosten in rekening kan brengen. Indien er een volmacht moet worden afgegeven voor het tekenen van een hypotheekakte, schrijft de wet voor dat die volmacht moet worden opgenomen in een notariële akte. Een dergelijke notariële volmachtakte brengt voor ons kantoor aanzienlijk meer werk met zich mee dan het opstellen van een hiervoor bedoelde (onderhandse) leveringsvolmacht, en wordt gedeclareerd bij de volmachtgever voor een tarief van 175,00. Overigens is het ook hierbij mogelijk dat meerdere personen één volmachtakte ondertekenen. Soms is voor de overdracht of een hypotheekstelling toestemming nodig van de echtgenoot (of geregistreerde partner) van de betreffende verkoper of hypotheekgever. Indien deze echtgenoot of geregistreerde partner niet zelf bij het tekenen van de akte aanwezig zal zijn, wordt hiervoor door ons kantoor een toestemmingsverklaring opgesteld, waarvan de kosten 35,00 (per verklaring) bedragen. Ook hierbij kan ons kantoor een legalisatie van de handtekening van de betreffende ondertekenaar verlangen. Appartementsrecht Wanneer er een appartementsrecht wordt overgedragen, dienen er de nodige extra bepalingen in de akte van levering te worden opgenomen. Tevens dient ten behoeve van de koper bij de Vereniging van Eigenaren te worden geverifieerd of er achterstanden in de betaling van de bijdrage van de verkoper bestaan. Wanneer dit zo is, worden deze achterstanden bij het passeren van de akte gezuiverd, hetgeen in het belang van de koper is (indien de achterstanden van de verkoper niet worden voldaan, is de koper daarvoor hoofdelijk aansprakelijk). Om dit na te gaan, neemt ons kantoor contact op met de (administrateur van de) Vereniging van Eigenaren. Voor de extra werkzaamheden die samenhangen met de overdracht van een appartementrecht brengen wij bij de koper een

8 bedrag van 50,00 in rekening. Verrekening Indien wij in het kader van een overdracht van registergoed op grond van de koopovereenkomst worden verzocht om over te gaan tot verrekening van de gebruikelijke zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting en/of waterschapslasten), zullen wij daarvoor geen kosten in rekening brengen. Ook brengen wij geen kosten in rekening indien naast de betaling van het registergoed ook de betaling van bijbehorende roerende zaken via onze kantoorrekening plaatsvindt of als er door ons betalingen moeten worden gedaan aan makelaars, taxateurs of hypotheekhouders. Indien er echter in het kader van een overdracht door ons andere zaken dienen te worden verrekend, behouden wij ons het recht voor hiervoor wel kosten in rekening te brengen. Depotakte Soms wordt ons gevraagd (een gedeelte van) de koopsom bij ons in depot te houden totdat er aan een tussen partijen overeengekomen voorwaarde is voldaan. Hiertoe zullen wij alsdan een depotakte opstellen, waarvoor de kosten (exclusief het in de akte opgenomen periodieke bewaarloon) 250,00 bedragen. Titelonderzoek Wanneer een hypotheek dient te worden gevestigd of een overdracht van een registergoed dient plaats te vinden, is de notaris verplicht om te onderzoeken of de betreffende partij juridisch bevoegd is tot levering of vestiging van de hypotheek. Met name zal daarbij gekeken moeten worden naar de verkrijging van de eigendom door die partij. Aan het onderzoek naar deze eigendomsverkrijging zijn geen kosten verbonden (valt onder de basiswerkzaamheden) indien de eigendomsverkrijging rechtstreeks voortvloeit uit de laatste bij het Kadaster ingeschreven akte. Indien de laatste bij het Kadaster ingeschreven akte echter niet meer de actuele eigendomssituatie aangeeft (bijvoorbeeld doordat er nadien een overlijden of verjaring heeft plaatsgevonden) of er door ons meerdere akten moeten worden geraadpleegd om de eigendomsverkrijging te kunnen controleren, zal door ons kantoor een nader onderzoek moeten worden ingesteld dan wel zullen er nadere werkzaamheden (bijvoorbeeld het opstellen van een verklaring van erfrecht) moeten worden verricht. Deze werkzaamheden zullen worden gedeclareerd op uurbasis tegen het voor de betreffende medewerker geldende uurtarief, met dien verstande dat voor deze werkzaamheden tenminste 100,00 in rekening wordt gebracht met doorberekening van eventuele verschotten. Wanneer er sprake

9 is van een overdracht worden deze meerkosten door ons bij de verkoper in rekening gebracht. Opname bijzondere bepalingen in akte van levering Wanneer er in het verleden met betrekking tot een registergoed bijzondere bepalingen zijn opgesteld (bijvoorbeeld erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of kettingbedingen), die ook weer opgenomen dienen te worden in de nieuwe akte, behouden wij het recht voor om daarvoor 50,-- in rekening te brengen bij degene die de kosten van de levering voor zijn rekening neemt. Soms is het voor de behandeling van het dossier nodig om een onderzoek (bijvoorbeeld naar al of niet geldende erfdienstbaarheden) te laten instellen door het Kadaster. Voor dit onderzoek brengt het Kadaster ons kosten in rekening. De kosten van het kadastrale onderzoek worden door ons doorberekend. Wanneer er in de door ons op te stellen akte van levering nieuwe bijzondere bepalingen dienen te worden opgenomen, zoals nieuw te vestigen erfdienstbaarheden of mandeligheden, verrekenbedingen, voorkeursrechten of verblijvingsbedingen, zal daarvoor door ons op uurbasis worden gedeclareerd tegen het voor de betreffende medewerker geldende uurtarief, met dien verstande dat voor deze werkzaamheden tenminste 75,00 in rekening zal worden gebracht bij degene die de kosten van de levering voor zijn rekening neemt. Voorbelastingen bij hypotheekstellingen Vaak is het te bezwaren onderpand al belast met een of meer andere hypotheekrechten en moet een tweede, derde of hogere hypotheek worden gevestigd. In dat geval dienen de voorbelastingen (de reeds gevestigde hypotheekrechten) te worden gecontroleerd en in de akte te worden opgenomen. Hiervoor brengen wij 10,00 (per voorbelasting) in rekening. Meerdere onderpanden bij hypotheekstellingen Als het hypotheekrecht op meerdere onderpanden dient te worden gevestigd (zoals onder meer bij een overbruggingslening), brengt dit extra werkzaamheden met zich mee. Immers de eigendomsverkrijging en voorbelasting (met eerdere hypotheken) van het extra onderpand dienen door ons onderzocht en in de nieuwe akte vermeld te worden. Ons honorarium voor deze extra werkzaamheden bedraagt 125,00 per extra onderpand.

10 Aflossing kredieten Steeds vaker komt het voor dat er bij het passeren van een hypotheekakte door de financier wordt verlangd dat eventuele (doorlopende) kredieten en/of kredietlimieten op het moment van ondertekening van de hypotheekakte zijn/worden afgelost. Deze werkzaamheden beschouwen wij per definitie niet als normale dossierwerkzaamheden. Het opvragen van deze gegevens kost ons kantoor behoorlijk veel tijd. Vandaar dat het aflossen van dergelijke kredieten door ons zal worden uitgevoerd tegen een vergoeding van 35,00 voor elk af te lossen krediet (of in te trekken kredietlimiet). Uitstel aktepassering Het komt helaas nog wel eens voor dat het passeren van een akte dient te worden uitgesteld omdat de benodigde stukken door ons niet tijdig zijn ontvangen of de benodigde gelden niet tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn bijgeschreven. Omdat dit voor ons betekent dat veel handelingen opnieuw moeten worden uitgevoerd (opvragen gelden, vernieuwde aflosnota's, extra kadastraal onderzoek) zal in een dergelijk geval voor de daaruit voortvloeiende administratieve werkzaamheden 100,00 inclusief kadasterkosten in rekening worden gebracht aan de partij aan wie het uitstel valt toe te rekenen. Spoedtarief In voorkomende gevallen zijn wij graag bereid met extra spoed een dossier af te werken. Zoals u zult begrijpen heeft dit ook consequenties voor de overige dossiers. Voor het met spoed afhandelen van dossiers brengen wij een toeslag van 100,00 in rekening. Meerwerk / Nawerk De hiervoor vermelde modules zijn geen volledige opsomming van mogelijk te verwachten verrichtingen in een notarieel dossier. Omdat dossiers ook meerwerk kunnen bevatten dat niet staat vermeld in dit protocol, behouden wij ons het recht voor om aantoonbaar meerwerk (niet vallend binnen gemelde posten) bij de desbetreffende opdrachtgever in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief van de betreffende medewerker. Uitdrukkelijk delen wij u mede dat deze post 'meerwerk' ook toegepast kan worden wanneer nadat de akte is getekend blijkt dat er aanvullende verrichtingen en/of inspanningen van ons noodzakelijk zijn geweest.

11 Tenslotte Tot zover het overzicht van de door ons kantoor te hanteren modules voor de totstandkoming van een definitieve nota van afrekening. Uiteraard zullen deze modules weloverwogen en naar redelijkheid door ons worden toegepast. De hiervoor genoemde bedragen gelden voor het jaar 2016 en zijn zoals eerder vermeld allemaal exclusief omzetbelasting. Mocht u naar aanleiding van dit tarievenprotocol nog behoefte hebben aan een nadere uitleg, dan zijn wij uiteraard graag bereid u hierover te woord te staan.

Van een basis-hypotheek-dossier is sprake als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Van een basis-hypotheek-dossier is sprake als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Prijsprotocol Prijsprotocol Waalstroom Netwerk Notarissen Inleiding Wij hebben gemerkt dat cliënten in het notariaat behoefte hebben aan een beter inzicht in de werkzaamheden van een notariskantoor en

Nadere informatie

Ons low-budget tarief is gebaseerd op maximaal 4 werkuren.

Ons low-budget tarief is gebaseerd op maximaal 4 werkuren. Low-budget tarief Ons low-budget tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is 500,00 excl. 21% BTW (is 605,00 incl. 21% BTW.). Let op: Bij elk notariskantoor bedragen de bijkomende

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR LEVERING- EN HYPOTHEEKAKTEN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR LEVERING- EN HYPOTHEEKAKTEN TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR LEVERING- EN HYPOTHEEKAKTEN Tot het tarief behoren alle gebruikelijke en bij of krachtens de wet voorgeschreven handelingen, zoals hierna omschreven. Indien er hierbuiten nog

Nadere informatie

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in De Wooncomfort Notarisservice wordt naar keuze aangeboden als een All-in dienstverlening of als budget dienstverlening. Kiest u voor het all-in

Nadere informatie

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren.

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren. Full-service tarief Ons full-service tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is 700,00 excl. 21% BTW (is 847,00 incl. 21% BTW.). Let op: Bij elk notariskantoor bedragen de

Nadere informatie

Prijslijst & procedure hypotheek

Prijslijst & procedure hypotheek Prijslijst & procedure hypotheek Hierbij treft u een overzicht aan van ons tarief voor alle gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor een reguliere hypotheekakte. Daarna volgt een lijst met de tarieven

Nadere informatie

TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW.

TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW. per 1 januari 2015 TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW. LEVERING EN HYPOTHEEK - Er is uitgegaan van de overdracht

Nadere informatie

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning 1 Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning Veel mensen vragen zich af wat de notaris allemaal doet in verband met de overdracht van een woning. Hieronder vindt u een overzicht van alle

Nadere informatie

blad 1 van de toelichting: Oidtmann Meijer Dijkstra notarissen

blad 1 van de toelichting: Oidtmann Meijer Dijkstra notarissen TOELICHTING VERSIE januari 2013 Deze toelichting moet u zien als een aanreiking. Mocht u evenwel nadere uitleg wensen over het een of ander, dan vernemen wij dat uiteraard graag van u. TOELICHTING WERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner kandidaat- OFFERTE LEVERING EN HYPOTHEEK De offerte betreft het verzorgen door ons kantoor van een gewone akte van levering in combinatie met een hypotheekakte met een koopprijs tot 1.000.000,00 inzake

Nadere informatie

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner OFFERTE OVERDRACHT BEDRIJFSPAND De offerte betreft het verzorgen door ons kantoor van een gewone akte van levering met een koopprijs tot 1.000.000,00 inzake de aankoop van een bedrijfspand. Bij een koopprijs

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond onroerend goed Spelregels Basisnotarissen Rijnmond onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per akte.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per akte. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van levering en een akte van hypotheek inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 994,92* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van levering inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 587,-* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het ondertekenen van de akte geldende

Nadere informatie

Voorts kunnen er náást de gebruikelijke werkzaamheden nog éxtra of vervolgwerkzaamheden worden verricht.

Voorts kunnen er náást de gebruikelijke werkzaamheden nog éxtra of vervolgwerkzaamheden worden verricht. Holland & Van der Woude notarissen Postbus 2-9300 AA RODEN telefoon (050) 501 91 71 - fax (050) 501 63 04 e-mail info@hollandvdwoude.nl - internet www.hollandvdwoude.nl OVERZICHT GEBRUIKELIJKE WERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

BUDGET - VOORWAARDEN

BUDGET - VOORWAARDEN BUDGET - VOORWAARDEN Huis & Hypotheek, versie oktober 2017 Offerte/205205HSK Inhoudsopgave 1. Voorwaarden Budget-offerte algemeen 2. Wat mag ik als cliënt verwachten? 3. De niet-gebruikelijke werkzaamheden

Nadere informatie

Voorwaarden Huis & Hypotheek

Voorwaarden Huis & Hypotheek Budget - Inhoudsopgave 1. Voorwaarden Budget-offerte algemeen 2. Wat mag ik als cliënt verwachten? 3. De niet-gebruikelijke werkzaamheden 4. Gedeponeerde Algemene Voorwaarden 1. Voorwaarden Budget-offerte

Nadere informatie

Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN

Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN 1. De offerte omvat de gebruikelijke werkzaamheden voor het volledig verzorgen van de eigendomsoverdracht en/of de vestiging van het hypotheekrecht. Het opmaken van de onderhandse

Nadere informatie

"#$%&%'%!())*+,,*-%'!

#$%&%'%!())*+,,*-%'! ! "#$%&%'%!())*+,,*-%'! "*./0%#!12!!"#$%&%#'(()*++)$%"#*()$,#("$%)#"(,+)-.#'%).,++"/#0)#12321202#'+"#$%"#4)%5%67#"(,+)-.#,%#4)%$+2# "*./0%#!32! 89:#"(,+)-++,#-.#%%"#&%6;.,+"$-(,+)-++,2#=+"#$%"#4)%5%6#>(,+)-++,#-.#

Nadere informatie

Bonairedreef 10 UTRECHT

Bonairedreef 10 UTRECHT Bonairedreef 10 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Bonairedreef 10 3563SJ UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Voorwaarden Huis & Hypotheek

Voorwaarden Huis & Hypotheek Budget - Inhoudsopgave 1. Voorwaarden Budget-offerte algemeen 2. Wat mag ik als cliënt verwachten? 3. De niet-gebruikelijke werkzaamheden 4. Gedeponeerde Algemene Voorwaarden 1. Voorwaarden Budget-offerte

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per hypotheekakte.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per hypotheekakte. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van hypotheek inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 496,25* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het ondertekenen van de akte

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

2. Dossier compleet / spoedwerkzaamheden

2. Dossier compleet / spoedwerkzaamheden TARIEVEN Versie: 2 juni 2010 1. Algemene informatie Deze tarieven zijn uitsluitend van toepassing op individuele transacties door consumenten en daarom niet van toepassing op commercieel vastgoed en/of

Nadere informatie

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Amazonedreef 36 UTRECHT

Amazonedreef 36 UTRECHT Amazonedreef 36 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Amazonedreef 36 3563CB UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Arubadreef 54 UTRECHT

Arubadreef 54 UTRECHT Arubadreef 54 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Renkema & Jansen beëdigd makelaars; Oregondreef 29; 3565 BE Arubadreef 54 3563SL UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te voor de opslag

Nadere informatie

Bonairedreef 28 UTRECHT

Bonairedreef 28 UTRECHT Bonairedreef 28 UTRECHT Vraagprijs 25.000 k.k. Bonairedreef 28 3563SJ UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk kandidaat- OFFERTE HUWELIJKSE VOORWAARDEN STAANDE HUWELIJK A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk notarieel

Nadere informatie

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k.

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Rentmeesters- Makelaars & Taxatiekantoor Van Gellicum Vastgoed b.v. Roodseweg 11 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 Kenmerken & Locatie Vraagprijs

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

Financiële informatie

Financiële informatie Financiële informatie huuropbrengst: Spuistraat 98-bg (winkel) Spuistraat 98-I (wonen) Spuistraat 98-II (wonen) Kale huur per maand Watergeld per maand Servicekos ten per maand BTW 21% Totaal per maand

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Molenstraat 0-ong. Reek Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. 1 Locatie Vraagprijs : Molenstraat ong. 5375 te Reek : 250.000,--

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

Vivaldisingel 22 NIEUWEGEIN

Vivaldisingel 22 NIEUWEGEIN Vivaldisingel 22 NIEUWEGEIN Vraagprijs 182.500 k.k. Renkema & Jansen beëdigd makelaars; Oregondreef 29; 3565 BE Utrecht Vivaldisingel 22 3438BC NIEUWEGEIN In de wijk Zuilenstein gelegen eengezinswoning

Nadere informatie

Ref:2013.000040.01/HB/jmb

Ref:2013.000040.01/HB/jmb Ref:2013.000040.01/HB/jmb 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 VAN NOTARISKANTOOR WILLE (gedeponeerd op 9 oktober 2014 bij de Rechtbank Gelderland, Zittingsplaats Zutphen, onder zaaknummer 41/2014) 1. NOTARISKANTOOR

Nadere informatie

de Hoef Westzijde 3 A

de Hoef Westzijde 3 A de Hoef Westzijde 3 A DE HOEF (UTRECHT) Koop Lenstra Makelaars Uithoorn Amstelplein 6-12 1423 CN Uithoorn T 0297-524124 uithoorn@kooplenstra.nl www.kooplenstra.nl Vraagprijs 199.000,- kosten koper Bouwperceel

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

Smaragddrift 2 NIEUWEGEIN

Smaragddrift 2 NIEUWEGEIN Smaragddrift 2 NIEUWEGEIN Vraagprijs 145.000 k.k. Smaragddrift 2 3436BV NIEUWEGEIN In de wijk Batau-Zuid gelegen ruime 3-kamer maisonnette op de begane grond en 1e verdieping met tuin, balkon en aparte

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS Gaat u op zoek naar een geschikt koophuis, dan denkt u vast en zeker niet in de eerste plaats aan een huizenveiling. Eerder zult u afgaan op

Nadere informatie

Oude Pijlsweerdstraat 158 UTRECHT

Oude Pijlsweerdstraat 158 UTRECHT Oude Pijlsweerdstraat 158 UTRECHT Vraagprijs 125.000 k.k. Oude Pijlsweerdstraat 158 3513GM UTRECHT In de wijk Pijlsweerd gelegen 3-kamer appartement op de eerste verdieping met ruim zonnig balkon en berging.

Nadere informatie

TE KOOP. Schoener 44 te Wijk bij Duurstede

TE KOOP. Schoener 44 te Wijk bij Duurstede TE KOOP Schoener 44 te Wijk bij Duurstede Deze ruime tussenwoning in een zeer rustig gelegen straat mogen wij met trots aanbieden. Deze woning bied vele mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan het realiseren

Nadere informatie

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend. In voormelde aankomsttitel

Nadere informatie

Kerkbuurt te Oostzaan Vraagprijs k.k.

Kerkbuurt te Oostzaan Vraagprijs k.k. Kerkbuurt 50-52 te Oostzaan Vraagprijs 139.000-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure vindt u nadere informatie

Nadere informatie

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT Van Humboldtstraat 34 UTRECHT De Meern Meerndijk 17 3454 HM De Meern T: 030-241 61 71 E: demeern@nenh.nl Utrecht Kievitstraat 4 3514 VB Utrecht T: 030-272 39 59 E: utrecht@nenh.nl Van Humboldtstraat 34

Nadere informatie

Van Alphenstraat 28 A te Utrecht 175.000,- k.k. Van Alphenstraat 28 B te Utrecht 185.000,- k.k.

Van Alphenstraat 28 A te Utrecht 175.000,- k.k. Van Alphenstraat 28 B te Utrecht 185.000,- k.k. Van Alphenstraat 28 A te Utrecht 175.000,- k.k. Van Alphenstraat 28 B te Utrecht 185.000,- k.k. Impressies Wilhelminapark Van Alphenstraat 28 A te Utrecht Wij hebben de absolute A1 locatie al gevonden!

Nadere informatie

Plankstraat 20 UTRECHT

Plankstraat 20 UTRECHT UTRECHT Vraagprijs 197.500 k.k. 3513VT UTRECHT Op steenworp afstand van het bruisende stadshart van Utrecht, het Centraal Station, maar ook van het gezellige winkelgebied van de Amsterdamsestraatweg, gelegen

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Telefoon: 030-2368484 E-mail: utrecht@ludenhoff.nl Website: www.ludenhoff.nl

Telefoon: 030-2368484 E-mail: utrecht@ludenhoff.nl Website: www.ludenhoff.nl 2 e Achterstraat 2 & Lange Lauwerstraat 36 te Utrecht Vraagprijs 350.000,- k.k. Op de Lange Lauwerstraat treft men een prachtig pand met een gereinigde gevel en voorzien van een snijvoeg. Het houtwerk

Nadere informatie

Saffierdrift 10 NIEUWEGEIN

Saffierdrift 10 NIEUWEGEIN Vraagprijs 92.500 k.k. 3436BZ In de wijk Batau-Zuid gelegen studio op de 2e verdieping met balkon en aparte vrijstaande stenen berging. Gelegen nabij winkels, openbaar vervoer en diverse uitvalswegen,

Nadere informatie

Vraagprijs k.k.

Vraagprijs k.k. Veenhof 30 UTRECHT Vraagprijs 112.000 k.k. Veenhof 30 3515EW UTRECHT Aan een mooi aangelegd besloten binnentuin, direct grenzend aan rivier de Vecht ligt deze studio op de eerste verdieping met gezamenlijke

Nadere informatie

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Wijze van bieden Artikel 1 De biedingen kunnen uitsluitend schriftelijk en in een gesloten enveloppe

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Spuistraat 17 UTRECHT

Spuistraat 17 UTRECHT Spuistraat 17 UTRECHT Vraagprijs 175.000 k.k. Spuistraat 17 3522XD UTRECHT In de Rivierenwijk gelegen eengezinswoning met tuin op het noorden en vrijstaande stenen berging. Gelegen nabij winkels, openbaar

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Westinghousestraat 6 UTRECHT

Westinghousestraat 6 UTRECHT Westinghousestraat 6 UTRECHT Vraagprijs 179.000 k.k. Westinghousestraat 6 3555VC UTRECHT In de wijk Zuilen gelegen, charmante, goed onderhouden tussenwoning met voortuin en achtertuin, welke is voorzien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Novitarius Novitarius is een notariskantoor in de vorm van een maatschap, waarvan natuurlijke personen of vennootschappen ( praktijkvennootschappen ) deel kunnen uitmaken. 2.

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Bakhuizen van den Brinkstraat 9 UTRECHT

Bakhuizen van den Brinkstraat 9 UTRECHT Bakhuizen van den Brinkstraat 9 UTRECHT Vraagprijs 97.500 k.k. Bakhuizen van den Brinkstraat 9 3532GA UTRECHT Charmante benedenwoning met tuin en berging gelegen in de wijk Nieuw Engeland. In de nabijheid

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Koop van erfpachtgrond in Alkmaar Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke groepen erfpachters het erfpachtrecht

Nadere informatie

Nieuwe Pijlsweerdstraat 129 UTRECHT

Nieuwe Pijlsweerdstraat 129 UTRECHT Nieuwe Pijlsweerdstraat 129 UTRECHT Vraagprijs 135.000 k.k. Nieuwe Pijlsweerdstraat 129 3513XT UTRECHT Ruim en speels 2-kamerappartement op de tweede verdieping in kleinschalig appartementencomplex. Het

Nadere informatie

Kershoflaan 9 UTRECHT

Kershoflaan 9 UTRECHT Kershoflaan 9 UTRECHT Vraagprijs 225.000 k.k. Kershoflaan 9 3551XS UTRECHT HOEKWONING met UITBOUW aan de achterzijde en een RIANTE TUIN, gelegen in een rustige straat nabij het gezellige centrum van Utrecht.

Nadere informatie

Biltstraat 343 te Utrecht

Biltstraat 343 te Utrecht Biltstraat 343 te Utrecht Praktisch TWEEkamer-appartement met balkon op de eerste verdieping en direct aan de Biltstraat gelegen, aan de rand van de gewilde woonwijk Wittevrouwen. Het appartement is uitermate

Nadere informatie

Venezueladreef 3 UTRECHT

Venezueladreef 3 UTRECHT UTRECHT Vraagprijs 185.000 k.k. 3563SW UTRECHT Aan de rand van Overvecht in een rustige straat gelegen ruime tussenwoning met voor- en achtertuin. In de achtertuin staat een vrijstaande stenen berging.

Nadere informatie

Vechtdijk 133 UTRECHT

Vechtdijk 133 UTRECHT Vechtdijk 133 UTRECHT Vraagprijs 475.000 k.k. Vechtdijk 133 3563MA UTRECHT Op een prachtige plek bij de rivier de Vecht en het park de Vechtzoom via een kronkeldijk te bereiken idyllische 2-onder-1- kapwoning

Nadere informatie

Fregatvogel 13 NIEUWEGEIN

Fregatvogel 13 NIEUWEGEIN Fregatvogel 13 NIEUWEGEIN Vraagprijs 225.000 k.k. Fregatvogel 13 3435VB NIEUWEGEIN In de wijk de Doorslag gelegen verrassend ruime eengezinswoning met voortuin, aangebouwde stenen berging en zonnige achtertuin

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Patrimoniumstraat 3 UTRECHT

Patrimoniumstraat 3 UTRECHT Patrimoniumstraat 3 UTRECHT Vraagprijs 172.500 k.k. Patrimoniumstraat 3 3555GK UTRECHT Tussenwoning met voor- en achtertuin in een rustige straat tussen de Amsterdamsestraatweg en Burgemeester Norbruislaan

Nadere informatie

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Schadd Advocaten. Alleen cliënten/opdrachtgevers kunnen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden. 1.2 Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Koop van erfpachtgrond in Alkmaar door woningeigenaren Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke

Nadere informatie

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl Huis kopen Een huis kopen of verkopen gebeurt niet zomaar. Het is één van de mijlpalen in uw leven, een beslissing waar u vooraf goed over nadenkt. Wat voor huis wilt u kopen, in welke buurt. Hoe kunt

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

TE KOOP Fleminglaan 8 te Vleuten

TE KOOP Fleminglaan 8 te Vleuten VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Fleminglaan 8 te Vleuten Deze midden woning is gelegen in het oude Vleuten. De woning

Nadere informatie

Lange Groenendaal 106 b, 2801 LV Gouda. Vraagprijs ,00 kosten koper.

Lange Groenendaal 106 b, 2801 LV Gouda. Vraagprijs ,00 kosten koper. Lange Groenendaal 106 b, 2801 LV Gouda Vraagprijs 124.500,00 kosten koper www.langegroenendaal106b.nl Omschrijving Schitterend gelegen 2 kamer appartement op de tweede verdieping in het historische centrum

Nadere informatie

Erasmuslaan 52 Zeist

Erasmuslaan 52 Zeist Erasmuslaan 52 Zeist Beste lezer, Plots valt uw oog op die ene woning. In deze brochure vindt u alle kenmerken die deze woning zo uniek maken. Laat u inspireren! Wij van Van Pas Makelaars helpen u graag

Nadere informatie

Bennekom Krommesteeg ong.

Bennekom Krommesteeg ong. Bennekom Krommesteeg ong. Op een geweldige locatie in het buitengebied gelegen BOUWKAVEL Vrijstaand landhuis mogelijk van 660 m³ en 75 m² aan bijgebouwen Bouwkavel met boomgaard Prachtig project met in

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing.

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Spelregels Basisnotarissen Achterhoek onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

P.A. de Genestetstraat 2 UTRECHT

P.A. de Genestetstraat 2 UTRECHT P.A. de Genestetstraat 2 UTRECHT Vraagprijs 275.000 k.k. P.A. de Genestetstraat 2 3532XR UTRECHT Verrassend grote eengezinswoning (woonoppervlakte ca. 151 m2) met plaats en houten berging gelegen aan de

Nadere informatie

Dirck van Zuylenstraat 9 UTRECHT

Dirck van Zuylenstraat 9 UTRECHT Dirck van Zuylenstraat 9 UTRECHT Vraagprijs 195.000 k.k. Dirck van Zuylenstraat 9 3511RE UTRECHT Op mooie locatie in Wijk C gelegen op korte afstand van het gezellige centrum en het Centraal Station, leuke

Nadere informatie

1e Daalsedijk 95bis UTRECHT

1e Daalsedijk 95bis UTRECHT 1e Daalsedijk 95bis UTRECHT Vraagprijs 162.500 k.k. 1e Daalsedijk 95bis 3513TB UTRECHT In een karakteristiek recent gerenoveerd pand, op korte afstand van het stadscentrum, het Centraal Station en het

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé) adres

Inschrijfformulier. Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé)  adres Inschrijfformulier Gegevens van de bieder: Naam Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé) E-mailadres hetzij Naam Handelsregisternummer Statutaire vestigingsplaats

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Jaffastraat 72 UTRECHT

Jaffastraat 72 UTRECHT Jaffastraat 72 UTRECHT Vraagprijs 175.000 k.k. Jaffastraat 72 3532EN UTRECHT In de populaire en gezellige wijk Nieuw Engeland (Majella) vindt u dit 4-kamer appartement gelegen op de tweede en derde verdieping

Nadere informatie

Oude Daalstraat 5 UTRECHT

Oude Daalstraat 5 UTRECHT Oude Daalstraat 5 UTRECHT Vraagprijs 137.500 k.k. Oude Daalstraat 5 3513TM UTRECHT Starters en studenten opgelet! Waarom een kamer huren als je hier je eigen 2-kamer appartement op loopafstand van het

Nadere informatie

RUIM 1 HA. MET VELDSCHUUR (CA. 110M2) OIRBROEKDREEF te ESCH / VUGHT

RUIM 1 HA. MET VELDSCHUUR (CA. 110M2) OIRBROEKDREEF te ESCH / VUGHT RUIM 1 HA. MET VELDSCHUUR (CA. 110M2) OIRBROEKDREEF te ESCH / VUGHT KENMERKEN: Ligging en bereikbaarheid: Het perceel is gelegen in het buitengebied van de gemeente Esch aan een zandweg genaamd de Oirbroekdreef.

Nadere informatie

Claude Monetstraat garage 120 bij te Zaandam Vraagprijs 22.000,-- k.k.

Claude Monetstraat garage 120 bij te Zaandam Vraagprijs 22.000,-- k.k. Claude Monetstraat garage 120 bij te Zaandam Vraagprijs 22.000,-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de garage, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie