(,+)-++,2#=+"#$%"#4)%5%6#>(,+)-++,#-.#" name="description"> (,+)-++,2#=+"#$%"#4)%5%6#>(,+)-++,#-.#">

"#$%&%'%!())*+,,*-%'!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#$%&%'%!())*+,,*-%'!"

Transcriptie

1 ! "#$%&%'%!())*+,,*-%'! "*./0%#!12!!"#$%&%#'(()*++)$%"#*()$,#("$%)#"(,+)-.#'%).,++"/#0)# #'+"#$%"#4)%5%67#"(,+)-.#,%#4)%$+2# "*./0%#!32! 89:#"(,+)-++,#-.#%%"#&%6;.,+"$-<#("$%)$%%6#'+"#=+"#$%"#4)%5%6#>(,+)-++,2#=+"#$%"#4)%5%6#>(,+)-++,#-.# "*./0%#!42!5%!)(%*%%'0)&6.! *()$%"#D-,<%'(%)$2#J%#*%)5-"<#'+"#+),-5%6#9/M8M#4N7#$+,#'(()#6++,.,<%"(%B$#<%'+6#%%"#)%<%6-"<# $-%#$%#A("-"56-K5%#>(,+)-R6%#4%)(%C.()<+"-.+,-%7#<%'%.,-<$#,%#J%"#S++<7#$++)++"#.,%66%"2# L%*%)5.,%66-<%"7#$+,#$%&%#+6<%B%"%#'(()*++)$%"#((5#$(()#$%&%#$%)$%#*()$%"#++"'++)$2#

2 "*./0%#!>2!?'6=:,0%#/'$!(,'!-%*-%'! $%#FV %# B%%<%&("$%"2# "*./0%#!E2!5/(%*6%!)'-%*+%*8%'! +$-R)%"2# $%&%#*%,2#

3 TARIEFSVOORWAARDEN ONROEREND GOED Wat doe jij? Stap 1: Jij of je makelaar, hypotheekadviseur of je bank, levert de stukken op tijd aan. Stap 2: Je vult de personalialijst, die je digitaal van ons toegezonden krijgt, in en stuurt deze per e- mail terug. De rest doen wij! Wat doen wij? Stap 1: Wij bevestigen je direct de ontvangst van de stukken. Stap 2: Voor de totstandkoming van de akten verrichten wij alle in het notariaat gebruikelijke werkzaamheden (de standaard werkzaamheden). Stap 3: Eventuele extra diensten, spoeddiensten of noodzakelijke ingrepen om het proces te bespoedigen verzorgen wij graag voor je. Daarvoor zullen extra kosten worden berekend, (zie overzicht niet gebruikelijke werkzaamheden). Stap 4: Je ontvangt van ons per e- mail de concept akte(n) ruimschoots voor het tekenen van de akte(n). Stap 5: Wij plannen een passeerafspraak in en geven je de datum, het tijdstip van het passeren van de akte(n) en de betalingswijze door. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN LEVERINGSAKTE DIE IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn het tarief begrepen. Wij zullen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening brengen indien wij deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden voorzien. WERKZAAMHEDEN DIE IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN BIJ EEN LEVERINGSAKTE. Onderzoek bij het Kadaster naar hoe en wanneer de eigendom van het over te dragen registergoed is verkregen door verkoper/ hypotheekgever. Onderzoek bij het Kadaster of het registergoed is belast met hypotheek of beslag en controle of niet reeds een eerdere koopovereenkomst betreffende het registergoed is ingeschreven. Onderzoek of er sprake is van een monument dan wel of het registergoed binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt. Onderzoek of er sprake is van erfdienstbaarheden of bijzondere bepalingen (kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen of gemeentelijke voorschriften), voor zover voortvloeiend uit de laatste aankomsttitel. Onderzoek of er sprake is van erfpacht, opstalrechten, voorkeursrecht gemeenten en dergelijke. Onderzoek of er sprake is van een aanschrijving van bouw- en woningtoezicht. Onderzoek of er sprake is van ruilverkavelingsrente. Controle van de identiteit en nationaliteit van partijen (en eventuele overige betrokkenen). Controle identiteitsbewijs en controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem) en Insolventieregister. Raadplegen Curateleregister, Huwelijksgoederenregister en Bewindregister, indien daartoe aanleiding bestaat. De hypotheek van verkoper opzeggen en (laten) doorhalen (voor rekening van verkoper). Toezicht houden op de betaling van een eventuele waarborgsom of afgifte van een bankgarantie en (eenmalig) communiceren met de betrokkenen. Correspondentie met verkoper, koper, banken, makelaar(s) en andere tussenpersonen, voor zover niet voortvloeiend uit de hierna te omschrijven niet gebruikelijke werkzaamheden. Het opstellen van een ontwerp van de akte van levering. Het maken van een afspraak om de akte(n) bij ons kantoor te ondertekenen waarvoor verkoper, koper en eventueel makelaar(s) en andere tussenpersonen worden uitgenodigd. Het opstellen en verzenden van afrekeningen aan verkoper, koper en (indien van toepassing) banken, makelaars en andere tussenpersonen. Toezending - indien mogelijk ten minste één week voor de datum van eigendomsoverdracht - van een ontwerp van de akte van levering aan verkoper, koper, makelaars en andere tussenpersonen. Controle dat de te ontvangen hypotheekgelden en eventuele eigen middelen tijdig, dat wil zeggen voor het moment van passeren van de akte(n), op de "kwaliteitsrekening" van de notaris zijn bijgeschreven. Vlak voor het passeren van de akte(n) opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het registergoed en naar eventuele aanwezige hypotheken of beslagen.

4 Het - na het bespreken en toelichten daarvan - passeren van de akte van levering. Voor het passeren van de akte van levering reserveren wij tenminste een half uur. Afgifte aan de nieuwe eigenaar en de verkoper (en bij erfpacht ook aan de grondeigenaar) van een afschrift van de akte van levering. Het vervaardigden van documenten voor de inschrijving van de eigendomsoverdracht in het Kadaster. Controle van de ontvangstbevestiging van de stukken bij het Kadaster en opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het registergoed en naar eventueel aanwezige hypotheken of beslagen. Uitbetalen (op de tweede werkdag na het passeren van de akte(n), afhankelijk van het tijdstip van passeren) van gelden aan koper, verkoper en hypothecair financiers, gemeente, Vereniging van Eigenaars, makelaar(s), taxateur(s) en eventuele anderen. De dag van uitbetaling hangt samen met de dag van ontvangst van het bewijs van inschrijving van het Kadaster. Verzorgen van de aangifte overdrachtsbelasting, tijdige voldoening van deze belasting aan de Belastingdienst en registratie van de akte van levering bij de Belastingdienst. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN HYPOTHEEKAKTE DIE IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn het tarief begrepen. Wij brengen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening brengen indien deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden worden voorzien. WERKZAAMHEDEN DIE IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN BIJ EEN HYPOTHEEKAKTE. Onderzoek bij het Kadaster naar hoe en wanneer de eigendom van het onderpand is verkregen door de hypotheekgever. Onderzoek bij het Kadaster of het onderpand is belast met hypotheek of beslag. Controle van de identiteit en nationaliteit van partijen (en eventuele overige betrokkenen). Controle identiteitsbewijs en controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem) en Faillissementsregister. Raadplegen Curateleregister, Huwelijksgoederenregister en Bewindregister, indien daartoe aanleiding bestaat. Hypotheek / hypotheken (en beslag / beslagen) van hypotheekgever opzeggen en het opvragen van een aflosnota / royementstoezegging. Gebruikelijk is dat één hypotheek dient te worden opgezegd. Correspondentie met de hypotheekgever, hypothecair financier en tussenperso(o)n(en) (indien van toepassing), voor zover niet voortvloeiend uit de hierna te omschrijven niet gebruikelijke werkzaamheden. Het opstellen van een ontwerp van de hypotheekakte conform de door de hypothecair financier aangeleverde hypotheekopdracht. Het maken van een afspraak, na ontvangst van de hypotheekopdracht, om de hypotheekakte op ons kantoor te ondertekenen, waarvoor hypotheekgever en eventuele tussenperso(o)n(en) worden uitgenodigd. Het opstellen en verzenden van de afrekening aan hypotheekgever, hypothecair financier en andere tussenpersonen. Toezending - indien mogelijk ten minste één week voor de datum van passeren - van een ontwerp van de hypotheekakte aan de hypotheekgever, hypothecair financier en eventuele tussenpersonen (indien van toepassing). Controle van tijdige ontvangst van de te ontvangen hypotheekgelden en eventuele eigen middelen, dat wil zeggen dat deze bedragen voor het moment van passeren van de hypotheekakte, op de "kwaliteitsrekening" van de notaris zijn bijgeschreven. Vlak voor het passeren van de hypotheekakte opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het onderpand en naar eventuele aanwezige hypotheken of beslagen. Het - na het bespreken en toelichten daarvan - passeren van de hypotheekakte. Een medewerker van de notaris treedt doorgaans als gevolmachtigde van de hypothecair financier op. Voor het passeren van de hypotheekakte reserveren wij een half uur. Afgifte aan de hypotheekgever van een afschrift van de hypotheekakte. Het inschrijven van de hypotheekakte bij het Kadaster. Controle van de ontvangstbevestiging van de stukken bij het Kadaster en opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het onderpand en naar eventueel aanwezige hypotheken of beslagen. Uitbetalen (op de eerste of tweede werkdag na het passeren van de akte, afhankelijk van het tijdstip van passeren) van gelden aan hypotheekgever, hypothecair financiers en anderen (indien van toepassing). De dag van uitbetaling hangt samen met de dag van ontvangst van het bewijs van inschrijving van het Kadaster. Verzorgen van de registratie van de hypotheekakte bij de Belastingdienst. Toezenden van een afschrift van de akte aan de hypothecair financier. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN HYPOTHEEK- EN/OF LEVERINGSAKTE DIE NIET IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN EN GEBRUIKELIJK VOOR REKENING VAN DE KOPER/HYPOTHEEKGEVER ZIJN

5 Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn in het tarief begrepen. Wij brengen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening indien deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden worden voorzien. Het verkochte is niet voor particulier gebruik bestemd. - *) Het verkochte betreft bedrijfsmatig onroerend goed. uurtarief á Het een bedrijfsfinanciering betreft. uurtarief á Er zijn bijkomende werkzaamheden in verband met economische eigendom, huur, pacht, recht van gebruik en bewoning, uurtarief á opstalrecht, erfpacht enzovoort. Wij maken de koopovereenkomst. - *) Jij of je partner spreekt geen Nederlands. In de verhoging zijn de kosten van de tolk/vertaler niet inbegrepen. - *) Jij of je partner komt niet bij het ondertekenen van de akte(n) en er moet daarom een volmacht/toestemmingsverklaring - *) worden gemaakt (per volmacht/toestemmingsverklaring). Deze kosten kun je voorkomen door zelf aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte(n). Jij of je partner komt niet bij het ondertekenen van de hypotheekakte, of jullie komen allebei niet. Er moet mitsdien een - *) notariële volmacht voor een hypotheekakte worden opgemaakt. Deze kosten kun je voorkomen door zelf aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte. Extra werkzaamheden in verband met een "slapende" Vereniging van Eigenaren. - *) Er moeten beperkte rechten worden gevestigd of er moet afstand worden gedaan van beperkte rechten zoals uurtarief á erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, bijzondere bepalingen, voorkeursrechten, meerwaarde- verzekeringen en verblijvingsbedingen. Wij moeten extra werkzaamheden verrichten omdat er problemen zijn tussen de partijen of derden. uurtarief á Er blijft geld in depot en wij maken een depotakte op. - *) Je maakt geen gebruik van e- mail en wenst de correspondentie per post te ontvangen. Bij de verkoper zullen hiervoor - *) geen extra kosten in rekening worden gebracht. Wij schrijven de koopovereenkomst in bij het Kadaster. - *) De akte(n) moeten binnen één week na ontvangst van de benodigde stukken worden getekend (spoedtarief). - *) Wij moeten je meerdere malen aanmanen en de overige betrokkenen inlichten omdat de waarborgsom/bankgarantie niet - *) tijdig binnen is, per aanmaning. Wij moeten op jouw verzoek of omdat het dossier nog niet compleet is de afspraak van het ondertekenen van de akte(n) - *) verzetten. De opdracht gaat niet door. uurtarief á Wij maken geld over op de dag van het ondertekenen van de akte(n) naar een andere notaris, in verband met de aankoop - *) bij deze notaris. Er is sprake van een overbruggingshypotheek - *) (exclusief kadasterkosten, inzages e.d.). Extra werkzaamheden als er sprake is van meer dan één voorbelasting, per voorbelasting. - *) Extra werkzaamheden in verband met inschrijving van - of bij het Kadaster ingeschreven koopakte(n). - *) Extra werkzaamheden in verband met het opmaken van hypotheekakte waarbij de geldgever geen bancaire instelling is. - *) Extra werkzaamheden in verband met rangwisseling van hypotheken. - *) Alle extra werkzaamheden die ten tijde van het uitbrengen van de offerte door ons in redelijkheid niet konden worden uurtarief á voorzien en gebruikelijk aan de verkoper in rekening worden gebracht. *) deze bedragen zijn exclusief 19% BTW. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN LEVERINGSAKTE DIE NIET IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN EN GEBRUIKELIJK VOOR REKENING VAN DE VERKOPER ZIJN Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn het tarief begrepen. Wij brengen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening indien deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden worden voorzien. Je bent minderjarig. - *) Je bent minderjarig en wij verzorgen de toestemming van de kantonrechter. - *) Jij of je partner komt niet bij het ondertekenen van de akte(n) en er moet daarom een volmacht/ - *) toestemmingsverklaring worden gemaakt. Deze kosten kunnen worden voorkomen door zelf aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte(n). Jij bent gescheiden zonder dat de echtscheiding volledig is afgewikkeld of je bent in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, je bent failliet(geweest), staat onder curatele en/of je vermogen staat onder bewind. uurtarief á 100 euro *) Jij of je partner spreekt geen Nederlands. In de verhoging zijn de kosten van de tolk/ vertaler niet inbegrepen. - *) Wij maken geld over op de dag van het ondertekenen van de akte(n) naar een andere notaris, in verband met de - *) aankoop van een andere woning. Jij bent volgens het Kadaster geen eigenaar. Er moet een verklaring van erfrecht komen. uurtarief á 100

6 euro *) De akte moet binnen één week na ontvangst van de benodigde stukken worden ondertekend (spoedtarief). - *) Er is of wordt beslag gelegd op de woning of op de koopsom. uurtarief á 100 euro *) Wij moeten op jouw verzoek of omdat het dossier niet compleet is, de afspraak van het ondertekenen van de akte(n) - *) verzetten. Alle extra werkzaamheden die ten tijde van het uitbrengen van de offerte door ons in redelijkheid niet konden worden uurtarief á 100 voorzien en gebruikelijk aan de verkoper in rekening worden gebracht. euro *) Wij moeten extra werkzaamheden verrichten omdat er problemen zijn tussen de partijen of derden. uurtarief á 100 euro *) Er blijft geld in depot en wij maken een depotakte op. - *) *) deze bedragen zijn exclusief 19% BTW AANVULLENDE SPELREGELS VOOR DE AKTE VAN LEVERING Je wilt de reeds geplande afspraak vervroegen of uitstellen. - *) Je wilt bij een gedeeltelijk perceel gebruik maken van Splits uurtarief á 100 euro *) Je wilt in de akte een schenking van je ouders opnemen - *) Je wilt de woning - in afwijking van de koopovereenkomst - alleen in eigendom verkrijgen 0,- *) Je wilt de woning - in afwijking van de koopovereenkomst - samen in eigendom verkrijgen - *) Je hebt bij de makelaar de koopovereenkomst in gehuwde staat getekend, maar bij het ondertekenen bij de notaris, ben je gescheiden (het kan zijn dat je ex- echtgeno(o)t(e) moet meetekenen *) deze bedragen zijn exclusief 19% BTW - *)

7 TARIEFSVOORWAARDEN FAMILIERECHT Ben je van plan: A. OM TE GAAN SAMENWONEN OF WOON JE AL SAMEN B. OM TE GAAN TROUWEN en jullie hebben geen kinderen of jullie hebben gezamenlijke kinderen; en jullie vinden het belangrijk om bepaalde afspraken te maken in een samenlevingscontract/huwelijkse voorwaarden en/of iets te regelen voor het geval jullie komen te overlijden (testamenten). Uitgaande van standaard werkzaamheden/bepalingen, kunnen we jullie in deze situatie lage tarieven aanbieden. In alle andere situaties kunnen extra kosten worden berekend. WAT DOEN WIJ IN DAT GEVAL? Stap 1: Wij maken een afspraak voor een eerste gesprek; Stap 2: Tijdens de bespreking nemen wij jullie wensen samen door; Stap 3: Wij maken de akte(n); Stap 4: Wij sturen de akte(n) per e- mail toe; Stap 5: Wij nodigen jullie uit voor het ondertekenen van de akte(n); Stap 6: Wij zorgen voor inschrijving in het Huwelijksgoederenregister en/of Centraal Testamentenregister. WAT VERWACHTEN WE VAN JULLIE? dat je een geldig legitimatiebewijs meeneemt; dat je je huidige testamenten en/of samenlevingscontract meeneemt (uiteraard voor zover van toepassing); dat je (eventueel) andere gevraagde gegevens minimaal vijf werkdagen voor het passeren van de akte(n) aanlevert. IS ER IEMAND OVERLEDEN EN HEB JE EEN VERKLARING VAN ERFRECHT NODIG? En de situatie is als volgt? de overledene is je ouder of je echtgenoot/partner; je wilt de nalatenschap zuiver aanvaarden; er zijn niet meer dan vier erfgenamen. Uitgaande van standaard werkzaamheden/bepalingen, kunnen we jou in deze situatie lage tarieven aanbieden. In alle andere situaties kunnen extra kosten worden berekend. WAT DOEN WIJ IN DAT GEVAL? Stap 1: Wij maken een afspraak voor een eerste gesprek; Stap 2: Tijdens de bespreking nemen wij alle gegevens door; Stap 3: Wij controleren het Centraal Testamentenregister, het Huwelijksgoederenregister, de Gemeentelijke Basisadministratie, VIS en het Insolventieregister; Stap 4: Wij versturen de verklaringen/volmachten met toelichting per e- mail naar de opdrachtgever; Stap 5: Wij nodigen de erfgenamen uit voor het ondertekenen van de verklaringen/volmachten; Stap 6: Wij passeren de akte en zenden afschriften hiervan aan de rechthebbende(n). Voor de standaard werkzaamheden/bepalingen verwijzen wij je naar ons overzicht op de website. VERDELING Je was gehuwd of geregistreerd partner in algehele gemeenschap van goederen of woonde samen maar gaat uit elkaar. Je hebt alleen de notaris nodig om het woonhuis te verdelen. Vaststaat wie het huis en de bijbehorende schuld krijgt. Er is een taxatierapport voor de waarde. Er is bekend hoeveel degene die het huis verkrijgt daar eventueel voor moet betalen. Als er een levensverzekering aan de hypothecaire geldlening gekoppeld is, staat vast wat de waarde daarvan is en wie de polis krijgt. Kortom: jullie zijn het met elkaar eens.

8 Voor de niet gebruikelijke werkzaamheden en de kosten daarvan verwijzen wij je naar ons overzicht niet gebruikelijke werkzaamheden/bepalingen. KOSTEN NIET GEBRUIKELIJKE WERKZAAMHEDEN/BEPALINGEN Samenlevingscontract: - jaarlijks verrekenbeding - f- - - specifieke regeling voor de onderneming, uurtarief à 100 euro een gesprek langer dan een half uur, uurtarief à 100 euro Huwelijkse voorwaarden - - specifieke regeling voor de onderneming, uurtarief à 100 euro een gesprek langer dan een half uur, uurtarief à 100 euro Testamenten: een gesprek langer dan een half uur, uurtarief à 100 euro Verklaring van Erfrecht: er zijn minderjarige erfgenamen, uurtarief à 100 euro er is sprake van een ruzieboedel, uurtarief à 100 euro de erfgenamen zijn niet bekend, uurtarief à 100 euro de nalatenschap is negatief, uurtarief à 100 euro de erfgenamen willen verwerpen, beneficiair aanvaarden of de wettelijke verdeling ongedaan maken, uurtarief à 100 euro er is sprake van een bijzonder testament; een soort "estateplanningstestament", uurtarief à 100 euro er is een testament, maar je kunt het testament niet vi- + kosten bewaarder een gesprek langer dan een half uur, uurtarief à 100 euro Verdeling na echtscheiding/samenwoning: - verzorgen - Deze lijsten zijn niet limitatief. De correspondentie wordt verzonden per e- mail. -

9 TARIEFSVOORWAARDEN ONDERNEMINGSRECHT Ben je van plan: OM EEN B.V. OP TE RICHTEN en betreft het een oprichting in contanten; en kan worden volstaan met 1 aandeelhouder/bestuurder/oprichter. WAT DOEN WIJ IN DAT GEVAL? Stap 1: Wij maken de akten; Stap 2: Wij sturen de akten per e- mail aan jou en je adviseur toe; Stap 3: Wij nodigen je uit voor het ondertekenen van de akte van oprichting en de volmacht voor de akte van bekrachtiging; Stap 4: Wij zorgen voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister; Stap 5: Wij zorgen voor ondertekening van de akte van bekrachtiging; Stap 6: Jij, je adviseur en de bank ontvangen een afschrift van de akten. WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? dat je een geldig legitimatiebewijs meeneemt; dat je de naam van de vennootschap aanlevert en dat je al handelsnaamonderzoek hebt verricht (site Kamer van Koophandel: dat je de doelomschrijving aanlevert; dat je zorgt voor de benodigde bankverklaring. OM EEN VERENIGING OF STICHTING OP TE RICHTEN en er kan worden volstaan met "standaard" statuten. WAT DOEN WIJ IN DAT GEVAL? Stap 1: Wij maken de akte; Stap 2: Wij sturen de akte en de formulieren voor de Kamer van Koophandel voor de inschrijving van de bestuursleden per e- mail aan jou toe; Stap 3: Wij nodigen je uit voor het ondertekenen van de akte; Stap 4: Wij zorgen voor de inschrijving in het handelsregister; Stap 5: Je ontvangt een afschrift van de akte. WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? dat je een geldig legitimatiebewijs meeneemt; dat je zorgt voor het invullen en de ondertekening van de formulieren van de Kamer van Koophandel door de bestuursleden; dat je de naam van de stichting aanlevert en dat je al handelsnaamonderzoek hebt verricht (site Kamer van Koophandel,www.kvk.nl); dat je de doelomschrijving aanlevert. Laat de prijscalculator snel de kosten berekenen. Uitgaande van standaard werkzaamheden, kunnen we je in deze situaties lage tarieven aanbieden. In alle andere situaties kunnen extra kosten worden berekend. Voor de standaard werkzaamheden/bepalingen verwijzen wij je naar ons overzicht standaard werkzaamheden/bepalingen.

10 STANDAARD WERKZAAMHEDEN / SITUATIES BIJ HET OPMAKEN EN PASSEREN VAN EEN AKTE DOOR DE AFDELING ONDERNEMINGSRECHT (BEGREPEN IN HET TARIEF, TENZIJ ANDERS VERMELD): Controle van jouw identiteit en nationaliteit (en van eventuele overige betrokkenen). Controle identiteitsbewijs en controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem) en Insolventieregister. Opvragen uittreksels van de inschrijving en de statuten bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Raadplegen Curateleregister, Huwelijksgoederenregister en Bewindregister, indien daartoe aanleiding bestaat. (Leges voor de inzagen/uittreksels zijn niet in het tarief begrepen). Correspondentie met jou en je adviseur, voor zover niet voortvloeiend uit de hierna te omschrijven niet gebruikelijke werkzaamheden. Het opstellen van een ontwerp van de akte(n), alsmede de gebruikelijke (noodzakelijke) bestuursbesluiten of besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het maken van een afspraak om de akte(n) bij ons kantoor te ondertekenen waarvoor jij en je adviseur worden uitgenodigd. Toezending - indien mogelijk ten minste één week voor de datum van passeren - van een ontwerp van de akte(n) aan jou en je adviseur. Het - na het bespreken en toelichten daarvan - passeren van de akte(n). Voor het passeren van de akte(n) reserveren wij een half uur. Afwerking van het dossier, waaronder begrepen de afgifte van een afschrift van de akte(n), het opmaken of bijwerken van het register van aandeelhouders, (het bijwerken van) de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en toezending van het (bijgewerkte) uittreksel uit het handelsregister. Toezending van de declaratie. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN AKTE DIE BETREKKING HEEFT OP ONDERNEMINGSRECHT DIE NIET IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn in het tarief begrepen. Wij brengen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening indien deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden worden voorzien. Er is onroerend goed in de transactie betrokken. Er zijn kosten voor extra werkzaamheden in verband met onder meer de kadastrale inzagen, opstellen of aanpassen van akten, een wijziging tenaamstelling en onderzoek naar bijzondere bepalingen betreffende het onroerend goed (zoals erfdienstbaarheden, kettingbedingen, voorkeursrechten etc.).: uurtarief á 100 euro*) Jij of je partner spreekt geen Nederlands: - *). In de verhoging zijn de kosten van de tolk/ vertaler niet inbegrepen. Jij of je partner komt niet bij het ondertekenen van de akte(n) en er moet daarom een volmacht/toestemmingsverklaring worden gemaakt: - *). Deze kosten kunnen worden voorkomen door zelf aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte(n). Jij bent gescheiden zonder dat de echtscheiding volledig is afgewikkeld of je bent in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, je bent failliet (geweest), en deze omstandigheid/heden hebben invloed op de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden: uurtarief á Het meerdere malen communiceren met en - zo nodig - meerdere malen rappelleren van accountants, banken en andere instellingen om te bereiken dat het passeren op de afgesproken datum kan plaatsvinden (o.a. waar het gaat om tijdige verstrekking van een accountantsverklaring of bankverklaring): uurtarief á Er zijn problemen tussen betrokkenen dan wel één of meer van de betrokkenen en derden waardoor een goede afwikkeling van de opdracht stagneert en bemiddeling van de notaris is vereist: uurtarief á Een van de betrokkenen is een rechtspersoon, er moet onderzoek worden gedaan naar de (vertegenwoordigings) bevoegdheid, tegenstrijdig belang en statuten en er moeten eventueel besluiten of andere stukken worden opgesteld: uurtarief á Het register van aandeelhouders is zoek en het opstellen van een vervangend register is noodzakelijk: - *) Alle overige extra werkzaamheden die ten tijde van het uitbrengen van de offerte door ons in redelijkheid niet konden worden voorzien: uurtarief á *) deze bedragen zijn exclusief 19% BTW De door de notaris bij derden te maken kosten worden apart in rekening gebracht.

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond ondernemingsrecht

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond ondernemingsrecht Spelregels Basisnotarissen Rijnmond ondernemingsrecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per akte.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per akte. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van levering en een akte van hypotheek inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 994,92* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek ondernemingsrecht

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek ondernemingsrecht Spelregels Basisnotarissen Achterhoek ondernemingsrecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van levering inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 587,-* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het ondertekenen van de akte geldende

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per hypotheekakte.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per hypotheekakte. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van hypotheek inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 496,25* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het ondertekenen van de akte

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl Huis kopen Een huis kopen of verkopen gebeurt niet zomaar. Het is één van de mijlpalen in uw leven, een beslissing waar u vooraf goed over nadenkt. Wat voor huis wilt u kopen, in welke buurt. Hoe kunt

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS Gaat u op zoek naar een geschikt koophuis, dan denkt u vast en zeker niet in de eerste plaats aan een huizenveiling. Eerder zult u afgaan op

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING KOPEN Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Wat doet de notaris bij de aankoop van een huis? Daar teken je voor.

Wat doet de notaris bij de aankoop van een huis? Daar teken je voor. Wat doet de notaris bij de aankoop van een huis? Voor veel mensen heeft de notaris een deftig en nogal saai imago. Bovendien verdient hij z n geld wel erg makkelijk bij de overdracht van een huis. Hij

Nadere informatie

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003 VANAF 1 JANUARI 2003 Inleiding Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt

Nadere informatie

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek versie juli 2012 Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek BankSpaar Plus Hypotheek Inhoud Servicekaart 3 1 Leeswijzer 5 2 De hoogte van uw hypotheek 6 2.1 De waarde van het huis 6 2.2 Taxatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds

Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds d.d. 1 mei 2011 Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer Uw offerte Voor u liggen de van 1 mei 2011, verder te noemen: Voorwaarden. Deze voor waarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Restschuldlening. d.d. 1 juni 2015. Toelichting op een Restschuldlening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0330

Restschuldlening. d.d. 1 juni 2015. Toelichting op een Restschuldlening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0330 Restschuldlening d.d. 1 juni 2015 Toelichting op een Restschuldlening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0330 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 De lening 3 1. Wat is een Restschuldlening? 3 2. Hoe werkt

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening per 1 juli 2015 Datum 18 juni 2015 Auteur Commissie Kwaliteit Versie versie 5.0 B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k

Nadere informatie