"#$%&%'%!())*+,,*-%'!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#$%&%'%!())*+,,*-%'!"

Transcriptie

1 ! "#$%&%'%!())*+,,*-%'! "*./0%#!12!!"#$%&%#'(()*++)$%"#*()$,#("$%)#"(,+)-.#'%).,++"/#0)# #'+"#$%"#4)%5%67#"(,+)-.#,%#4)%$+2# "*./0%#!32! 89:#"(,+)-++,#-.#%%"#&%6;.,+"$-<#("$%)$%%6#'+"#=+"#$%"#4)%5%6#>(,+)-++,2#=+"#$%"#4)%5%6#>(,+)-++,#-.# "*./0%#!42!5%!)(%*%%'0)&6.! *()$%"#D-,<%'(%)$2#J%#*%)5-"<#'+"#+),-5%6#9/M8M#4N7#$+,#'(()#6++,.,<%"(%B$#<%'+6#%%"#)%<%6-"<# $-%#$%#A("-"56-K5%#>(,+)-R6%#4%)(%C.()<+"-.+,-%7#<%'%.,-<$#,%#J%"#S++<7#$++)++"#.,%66%"2# L%*%)5.,%66-<%"7#$+,#$%&%#+6<%B%"%#'(()*++)$%"#((5#$(()#$%&%#$%)$%#*()$%"#++"'++)$2#

2 "*./0%#!>2!?'6=:,0%#/'$!(,'!-%*-%'! $%#FV %# B%%<%&("$%"2# "*./0%#!E2!5/(%*6%!)'-%*+%*8%'! +$-R)%"2# $%&%#*%,2#

3 TARIEFSVOORWAARDEN ONROEREND GOED Wat doe jij? Stap 1: Jij of je makelaar, hypotheekadviseur of je bank, levert de stukken op tijd aan. Stap 2: Je vult de personalialijst, die je digitaal van ons toegezonden krijgt, in en stuurt deze per e- mail terug. De rest doen wij! Wat doen wij? Stap 1: Wij bevestigen je direct de ontvangst van de stukken. Stap 2: Voor de totstandkoming van de akten verrichten wij alle in het notariaat gebruikelijke werkzaamheden (de standaard werkzaamheden). Stap 3: Eventuele extra diensten, spoeddiensten of noodzakelijke ingrepen om het proces te bespoedigen verzorgen wij graag voor je. Daarvoor zullen extra kosten worden berekend, (zie overzicht niet gebruikelijke werkzaamheden). Stap 4: Je ontvangt van ons per e- mail de concept akte(n) ruimschoots voor het tekenen van de akte(n). Stap 5: Wij plannen een passeerafspraak in en geven je de datum, het tijdstip van het passeren van de akte(n) en de betalingswijze door. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN LEVERINGSAKTE DIE IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn het tarief begrepen. Wij zullen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening brengen indien wij deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden voorzien. WERKZAAMHEDEN DIE IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN BIJ EEN LEVERINGSAKTE. Onderzoek bij het Kadaster naar hoe en wanneer de eigendom van het over te dragen registergoed is verkregen door verkoper/ hypotheekgever. Onderzoek bij het Kadaster of het registergoed is belast met hypotheek of beslag en controle of niet reeds een eerdere koopovereenkomst betreffende het registergoed is ingeschreven. Onderzoek of er sprake is van een monument dan wel of het registergoed binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt. Onderzoek of er sprake is van erfdienstbaarheden of bijzondere bepalingen (kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen of gemeentelijke voorschriften), voor zover voortvloeiend uit de laatste aankomsttitel. Onderzoek of er sprake is van erfpacht, opstalrechten, voorkeursrecht gemeenten en dergelijke. Onderzoek of er sprake is van een aanschrijving van bouw- en woningtoezicht. Onderzoek of er sprake is van ruilverkavelingsrente. Controle van de identiteit en nationaliteit van partijen (en eventuele overige betrokkenen). Controle identiteitsbewijs en controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem) en Insolventieregister. Raadplegen Curateleregister, Huwelijksgoederenregister en Bewindregister, indien daartoe aanleiding bestaat. De hypotheek van verkoper opzeggen en (laten) doorhalen (voor rekening van verkoper). Toezicht houden op de betaling van een eventuele waarborgsom of afgifte van een bankgarantie en (eenmalig) communiceren met de betrokkenen. Correspondentie met verkoper, koper, banken, makelaar(s) en andere tussenpersonen, voor zover niet voortvloeiend uit de hierna te omschrijven niet gebruikelijke werkzaamheden. Het opstellen van een ontwerp van de akte van levering. Het maken van een afspraak om de akte(n) bij ons kantoor te ondertekenen waarvoor verkoper, koper en eventueel makelaar(s) en andere tussenpersonen worden uitgenodigd. Het opstellen en verzenden van afrekeningen aan verkoper, koper en (indien van toepassing) banken, makelaars en andere tussenpersonen. Toezending - indien mogelijk ten minste één week voor de datum van eigendomsoverdracht - van een ontwerp van de akte van levering aan verkoper, koper, makelaars en andere tussenpersonen. Controle dat de te ontvangen hypotheekgelden en eventuele eigen middelen tijdig, dat wil zeggen voor het moment van passeren van de akte(n), op de "kwaliteitsrekening" van de notaris zijn bijgeschreven. Vlak voor het passeren van de akte(n) opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het registergoed en naar eventuele aanwezige hypotheken of beslagen.

4 Het - na het bespreken en toelichten daarvan - passeren van de akte van levering. Voor het passeren van de akte van levering reserveren wij tenminste een half uur. Afgifte aan de nieuwe eigenaar en de verkoper (en bij erfpacht ook aan de grondeigenaar) van een afschrift van de akte van levering. Het vervaardigden van documenten voor de inschrijving van de eigendomsoverdracht in het Kadaster. Controle van de ontvangstbevestiging van de stukken bij het Kadaster en opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het registergoed en naar eventueel aanwezige hypotheken of beslagen. Uitbetalen (op de tweede werkdag na het passeren van de akte(n), afhankelijk van het tijdstip van passeren) van gelden aan koper, verkoper en hypothecair financiers, gemeente, Vereniging van Eigenaars, makelaar(s), taxateur(s) en eventuele anderen. De dag van uitbetaling hangt samen met de dag van ontvangst van het bewijs van inschrijving van het Kadaster. Verzorgen van de aangifte overdrachtsbelasting, tijdige voldoening van deze belasting aan de Belastingdienst en registratie van de akte van levering bij de Belastingdienst. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN HYPOTHEEKAKTE DIE IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn het tarief begrepen. Wij brengen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening brengen indien deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden worden voorzien. WERKZAAMHEDEN DIE IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN BIJ EEN HYPOTHEEKAKTE. Onderzoek bij het Kadaster naar hoe en wanneer de eigendom van het onderpand is verkregen door de hypotheekgever. Onderzoek bij het Kadaster of het onderpand is belast met hypotheek of beslag. Controle van de identiteit en nationaliteit van partijen (en eventuele overige betrokkenen). Controle identiteitsbewijs en controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem) en Faillissementsregister. Raadplegen Curateleregister, Huwelijksgoederenregister en Bewindregister, indien daartoe aanleiding bestaat. Hypotheek / hypotheken (en beslag / beslagen) van hypotheekgever opzeggen en het opvragen van een aflosnota / royementstoezegging. Gebruikelijk is dat één hypotheek dient te worden opgezegd. Correspondentie met de hypotheekgever, hypothecair financier en tussenperso(o)n(en) (indien van toepassing), voor zover niet voortvloeiend uit de hierna te omschrijven niet gebruikelijke werkzaamheden. Het opstellen van een ontwerp van de hypotheekakte conform de door de hypothecair financier aangeleverde hypotheekopdracht. Het maken van een afspraak, na ontvangst van de hypotheekopdracht, om de hypotheekakte op ons kantoor te ondertekenen, waarvoor hypotheekgever en eventuele tussenperso(o)n(en) worden uitgenodigd. Het opstellen en verzenden van de afrekening aan hypotheekgever, hypothecair financier en andere tussenpersonen. Toezending - indien mogelijk ten minste één week voor de datum van passeren - van een ontwerp van de hypotheekakte aan de hypotheekgever, hypothecair financier en eventuele tussenpersonen (indien van toepassing). Controle van tijdige ontvangst van de te ontvangen hypotheekgelden en eventuele eigen middelen, dat wil zeggen dat deze bedragen voor het moment van passeren van de hypotheekakte, op de "kwaliteitsrekening" van de notaris zijn bijgeschreven. Vlak voor het passeren van de hypotheekakte opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het onderpand en naar eventuele aanwezige hypotheken of beslagen. Het - na het bespreken en toelichten daarvan - passeren van de hypotheekakte. Een medewerker van de notaris treedt doorgaans als gevolmachtigde van de hypothecair financier op. Voor het passeren van de hypotheekakte reserveren wij een half uur. Afgifte aan de hypotheekgever van een afschrift van de hypotheekakte. Het inschrijven van de hypotheekakte bij het Kadaster. Controle van de ontvangstbevestiging van de stukken bij het Kadaster en opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het onderpand en naar eventueel aanwezige hypotheken of beslagen. Uitbetalen (op de eerste of tweede werkdag na het passeren van de akte, afhankelijk van het tijdstip van passeren) van gelden aan hypotheekgever, hypothecair financiers en anderen (indien van toepassing). De dag van uitbetaling hangt samen met de dag van ontvangst van het bewijs van inschrijving van het Kadaster. Verzorgen van de registratie van de hypotheekakte bij de Belastingdienst. Toezenden van een afschrift van de akte aan de hypothecair financier. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN HYPOTHEEK- EN/OF LEVERINGSAKTE DIE NIET IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN EN GEBRUIKELIJK VOOR REKENING VAN DE KOPER/HYPOTHEEKGEVER ZIJN

5 Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn in het tarief begrepen. Wij brengen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening indien deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden worden voorzien. Het verkochte is niet voor particulier gebruik bestemd. - *) Het verkochte betreft bedrijfsmatig onroerend goed. uurtarief á Het een bedrijfsfinanciering betreft. uurtarief á Er zijn bijkomende werkzaamheden in verband met economische eigendom, huur, pacht, recht van gebruik en bewoning, uurtarief á opstalrecht, erfpacht enzovoort. Wij maken de koopovereenkomst. - *) Jij of je partner spreekt geen Nederlands. In de verhoging zijn de kosten van de tolk/vertaler niet inbegrepen. - *) Jij of je partner komt niet bij het ondertekenen van de akte(n) en er moet daarom een volmacht/toestemmingsverklaring - *) worden gemaakt (per volmacht/toestemmingsverklaring). Deze kosten kun je voorkomen door zelf aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte(n). Jij of je partner komt niet bij het ondertekenen van de hypotheekakte, of jullie komen allebei niet. Er moet mitsdien een - *) notariële volmacht voor een hypotheekakte worden opgemaakt. Deze kosten kun je voorkomen door zelf aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte. Extra werkzaamheden in verband met een "slapende" Vereniging van Eigenaren. - *) Er moeten beperkte rechten worden gevestigd of er moet afstand worden gedaan van beperkte rechten zoals uurtarief á erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, bijzondere bepalingen, voorkeursrechten, meerwaarde- verzekeringen en verblijvingsbedingen. Wij moeten extra werkzaamheden verrichten omdat er problemen zijn tussen de partijen of derden. uurtarief á Er blijft geld in depot en wij maken een depotakte op. - *) Je maakt geen gebruik van e- mail en wenst de correspondentie per post te ontvangen. Bij de verkoper zullen hiervoor - *) geen extra kosten in rekening worden gebracht. Wij schrijven de koopovereenkomst in bij het Kadaster. - *) De akte(n) moeten binnen één week na ontvangst van de benodigde stukken worden getekend (spoedtarief). - *) Wij moeten je meerdere malen aanmanen en de overige betrokkenen inlichten omdat de waarborgsom/bankgarantie niet - *) tijdig binnen is, per aanmaning. Wij moeten op jouw verzoek of omdat het dossier nog niet compleet is de afspraak van het ondertekenen van de akte(n) - *) verzetten. De opdracht gaat niet door. uurtarief á Wij maken geld over op de dag van het ondertekenen van de akte(n) naar een andere notaris, in verband met de aankoop - *) bij deze notaris. Er is sprake van een overbruggingshypotheek - *) (exclusief kadasterkosten, inzages e.d.). Extra werkzaamheden als er sprake is van meer dan één voorbelasting, per voorbelasting. - *) Extra werkzaamheden in verband met inschrijving van - of bij het Kadaster ingeschreven koopakte(n). - *) Extra werkzaamheden in verband met het opmaken van hypotheekakte waarbij de geldgever geen bancaire instelling is. - *) Extra werkzaamheden in verband met rangwisseling van hypotheken. - *) Alle extra werkzaamheden die ten tijde van het uitbrengen van de offerte door ons in redelijkheid niet konden worden uurtarief á voorzien en gebruikelijk aan de verkoper in rekening worden gebracht. *) deze bedragen zijn exclusief 19% BTW. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN LEVERINGSAKTE DIE NIET IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN EN GEBRUIKELIJK VOOR REKENING VAN DE VERKOPER ZIJN Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn het tarief begrepen. Wij brengen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening indien deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden worden voorzien. Je bent minderjarig. - *) Je bent minderjarig en wij verzorgen de toestemming van de kantonrechter. - *) Jij of je partner komt niet bij het ondertekenen van de akte(n) en er moet daarom een volmacht/ - *) toestemmingsverklaring worden gemaakt. Deze kosten kunnen worden voorkomen door zelf aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte(n). Jij bent gescheiden zonder dat de echtscheiding volledig is afgewikkeld of je bent in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, je bent failliet(geweest), staat onder curatele en/of je vermogen staat onder bewind. uurtarief á 100 euro *) Jij of je partner spreekt geen Nederlands. In de verhoging zijn de kosten van de tolk/ vertaler niet inbegrepen. - *) Wij maken geld over op de dag van het ondertekenen van de akte(n) naar een andere notaris, in verband met de - *) aankoop van een andere woning. Jij bent volgens het Kadaster geen eigenaar. Er moet een verklaring van erfrecht komen. uurtarief á 100

6 euro *) De akte moet binnen één week na ontvangst van de benodigde stukken worden ondertekend (spoedtarief). - *) Er is of wordt beslag gelegd op de woning of op de koopsom. uurtarief á 100 euro *) Wij moeten op jouw verzoek of omdat het dossier niet compleet is, de afspraak van het ondertekenen van de akte(n) - *) verzetten. Alle extra werkzaamheden die ten tijde van het uitbrengen van de offerte door ons in redelijkheid niet konden worden uurtarief á 100 voorzien en gebruikelijk aan de verkoper in rekening worden gebracht. euro *) Wij moeten extra werkzaamheden verrichten omdat er problemen zijn tussen de partijen of derden. uurtarief á 100 euro *) Er blijft geld in depot en wij maken een depotakte op. - *) *) deze bedragen zijn exclusief 19% BTW AANVULLENDE SPELREGELS VOOR DE AKTE VAN LEVERING Je wilt de reeds geplande afspraak vervroegen of uitstellen. - *) Je wilt bij een gedeeltelijk perceel gebruik maken van Splits uurtarief á 100 euro *) Je wilt in de akte een schenking van je ouders opnemen - *) Je wilt de woning - in afwijking van de koopovereenkomst - alleen in eigendom verkrijgen 0,- *) Je wilt de woning - in afwijking van de koopovereenkomst - samen in eigendom verkrijgen - *) Je hebt bij de makelaar de koopovereenkomst in gehuwde staat getekend, maar bij het ondertekenen bij de notaris, ben je gescheiden (het kan zijn dat je ex- echtgeno(o)t(e) moet meetekenen *) deze bedragen zijn exclusief 19% BTW - *)

7 TARIEFSVOORWAARDEN FAMILIERECHT Ben je van plan: A. OM TE GAAN SAMENWONEN OF WOON JE AL SAMEN B. OM TE GAAN TROUWEN en jullie hebben geen kinderen of jullie hebben gezamenlijke kinderen; en jullie vinden het belangrijk om bepaalde afspraken te maken in een samenlevingscontract/huwelijkse voorwaarden en/of iets te regelen voor het geval jullie komen te overlijden (testamenten). Uitgaande van standaard werkzaamheden/bepalingen, kunnen we jullie in deze situatie lage tarieven aanbieden. In alle andere situaties kunnen extra kosten worden berekend. WAT DOEN WIJ IN DAT GEVAL? Stap 1: Wij maken een afspraak voor een eerste gesprek; Stap 2: Tijdens de bespreking nemen wij jullie wensen samen door; Stap 3: Wij maken de akte(n); Stap 4: Wij sturen de akte(n) per e- mail toe; Stap 5: Wij nodigen jullie uit voor het ondertekenen van de akte(n); Stap 6: Wij zorgen voor inschrijving in het Huwelijksgoederenregister en/of Centraal Testamentenregister. WAT VERWACHTEN WE VAN JULLIE? dat je een geldig legitimatiebewijs meeneemt; dat je je huidige testamenten en/of samenlevingscontract meeneemt (uiteraard voor zover van toepassing); dat je (eventueel) andere gevraagde gegevens minimaal vijf werkdagen voor het passeren van de akte(n) aanlevert. IS ER IEMAND OVERLEDEN EN HEB JE EEN VERKLARING VAN ERFRECHT NODIG? En de situatie is als volgt? de overledene is je ouder of je echtgenoot/partner; je wilt de nalatenschap zuiver aanvaarden; er zijn niet meer dan vier erfgenamen. Uitgaande van standaard werkzaamheden/bepalingen, kunnen we jou in deze situatie lage tarieven aanbieden. In alle andere situaties kunnen extra kosten worden berekend. WAT DOEN WIJ IN DAT GEVAL? Stap 1: Wij maken een afspraak voor een eerste gesprek; Stap 2: Tijdens de bespreking nemen wij alle gegevens door; Stap 3: Wij controleren het Centraal Testamentenregister, het Huwelijksgoederenregister, de Gemeentelijke Basisadministratie, VIS en het Insolventieregister; Stap 4: Wij versturen de verklaringen/volmachten met toelichting per e- mail naar de opdrachtgever; Stap 5: Wij nodigen de erfgenamen uit voor het ondertekenen van de verklaringen/volmachten; Stap 6: Wij passeren de akte en zenden afschriften hiervan aan de rechthebbende(n). Voor de standaard werkzaamheden/bepalingen verwijzen wij je naar ons overzicht op de website. VERDELING Je was gehuwd of geregistreerd partner in algehele gemeenschap van goederen of woonde samen maar gaat uit elkaar. Je hebt alleen de notaris nodig om het woonhuis te verdelen. Vaststaat wie het huis en de bijbehorende schuld krijgt. Er is een taxatierapport voor de waarde. Er is bekend hoeveel degene die het huis verkrijgt daar eventueel voor moet betalen. Als er een levensverzekering aan de hypothecaire geldlening gekoppeld is, staat vast wat de waarde daarvan is en wie de polis krijgt. Kortom: jullie zijn het met elkaar eens.

8 Voor de niet gebruikelijke werkzaamheden en de kosten daarvan verwijzen wij je naar ons overzicht niet gebruikelijke werkzaamheden/bepalingen. KOSTEN NIET GEBRUIKELIJKE WERKZAAMHEDEN/BEPALINGEN Samenlevingscontract: - jaarlijks verrekenbeding - f- - - specifieke regeling voor de onderneming, uurtarief à 100 euro een gesprek langer dan een half uur, uurtarief à 100 euro Huwelijkse voorwaarden - - specifieke regeling voor de onderneming, uurtarief à 100 euro een gesprek langer dan een half uur, uurtarief à 100 euro Testamenten: een gesprek langer dan een half uur, uurtarief à 100 euro Verklaring van Erfrecht: er zijn minderjarige erfgenamen, uurtarief à 100 euro er is sprake van een ruzieboedel, uurtarief à 100 euro de erfgenamen zijn niet bekend, uurtarief à 100 euro de nalatenschap is negatief, uurtarief à 100 euro de erfgenamen willen verwerpen, beneficiair aanvaarden of de wettelijke verdeling ongedaan maken, uurtarief à 100 euro er is sprake van een bijzonder testament; een soort "estateplanningstestament", uurtarief à 100 euro er is een testament, maar je kunt het testament niet vi- + kosten bewaarder een gesprek langer dan een half uur, uurtarief à 100 euro Verdeling na echtscheiding/samenwoning: - verzorgen - Deze lijsten zijn niet limitatief. De correspondentie wordt verzonden per e- mail. -

9 TARIEFSVOORWAARDEN ONDERNEMINGSRECHT Ben je van plan: OM EEN B.V. OP TE RICHTEN en betreft het een oprichting in contanten; en kan worden volstaan met 1 aandeelhouder/bestuurder/oprichter. WAT DOEN WIJ IN DAT GEVAL? Stap 1: Wij maken de akten; Stap 2: Wij sturen de akten per e- mail aan jou en je adviseur toe; Stap 3: Wij nodigen je uit voor het ondertekenen van de akte van oprichting en de volmacht voor de akte van bekrachtiging; Stap 4: Wij zorgen voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister; Stap 5: Wij zorgen voor ondertekening van de akte van bekrachtiging; Stap 6: Jij, je adviseur en de bank ontvangen een afschrift van de akten. WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? dat je een geldig legitimatiebewijs meeneemt; dat je de naam van de vennootschap aanlevert en dat je al handelsnaamonderzoek hebt verricht (site Kamer van Koophandel: dat je de doelomschrijving aanlevert; dat je zorgt voor de benodigde bankverklaring. OM EEN VERENIGING OF STICHTING OP TE RICHTEN en er kan worden volstaan met "standaard" statuten. WAT DOEN WIJ IN DAT GEVAL? Stap 1: Wij maken de akte; Stap 2: Wij sturen de akte en de formulieren voor de Kamer van Koophandel voor de inschrijving van de bestuursleden per e- mail aan jou toe; Stap 3: Wij nodigen je uit voor het ondertekenen van de akte; Stap 4: Wij zorgen voor de inschrijving in het handelsregister; Stap 5: Je ontvangt een afschrift van de akte. WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? dat je een geldig legitimatiebewijs meeneemt; dat je zorgt voor het invullen en de ondertekening van de formulieren van de Kamer van Koophandel door de bestuursleden; dat je de naam van de stichting aanlevert en dat je al handelsnaamonderzoek hebt verricht (site Kamer van Koophandel, dat je de doelomschrijving aanlevert. Laat de prijscalculator snel de kosten berekenen. Uitgaande van standaard werkzaamheden, kunnen we je in deze situaties lage tarieven aanbieden. In alle andere situaties kunnen extra kosten worden berekend. Voor de standaard werkzaamheden/bepalingen verwijzen wij je naar ons overzicht standaard werkzaamheden/bepalingen.

10 STANDAARD WERKZAAMHEDEN / SITUATIES BIJ HET OPMAKEN EN PASSEREN VAN EEN AKTE DOOR DE AFDELING ONDERNEMINGSRECHT (BEGREPEN IN HET TARIEF, TENZIJ ANDERS VERMELD): Controle van jouw identiteit en nationaliteit (en van eventuele overige betrokkenen). Controle identiteitsbewijs en controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem) en Insolventieregister. Opvragen uittreksels van de inschrijving en de statuten bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Raadplegen Curateleregister, Huwelijksgoederenregister en Bewindregister, indien daartoe aanleiding bestaat. (Leges voor de inzagen/uittreksels zijn niet in het tarief begrepen). Correspondentie met jou en je adviseur, voor zover niet voortvloeiend uit de hierna te omschrijven niet gebruikelijke werkzaamheden. Het opstellen van een ontwerp van de akte(n), alsmede de gebruikelijke (noodzakelijke) bestuursbesluiten of besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het maken van een afspraak om de akte(n) bij ons kantoor te ondertekenen waarvoor jij en je adviseur worden uitgenodigd. Toezending - indien mogelijk ten minste één week voor de datum van passeren - van een ontwerp van de akte(n) aan jou en je adviseur. Het - na het bespreken en toelichten daarvan - passeren van de akte(n). Voor het passeren van de akte(n) reserveren wij een half uur. Afwerking van het dossier, waaronder begrepen de afgifte van een afschrift van de akte(n), het opmaken of bijwerken van het register van aandeelhouders, (het bijwerken van) de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en toezending van het (bijgewerkte) uittreksel uit het handelsregister. Toezending van de declaratie. OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BIJ EEN AKTE DIE BETREKKING HEEFT OP ONDERNEMINGSRECHT DIE NIET IN DE OFFERTE ZIJN BEGREPEN Wij voegen dit overzicht toe om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons in rekening te brengen kosten. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn in het tarief begrepen. Wij brengen uitsluitend extra werkzaamheden in rekening indien deze werkzaamheden ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden worden voorzien. Er is onroerend goed in de transactie betrokken. Er zijn kosten voor extra werkzaamheden in verband met onder meer de kadastrale inzagen, opstellen of aanpassen van akten, een wijziging tenaamstelling en onderzoek naar bijzondere bepalingen betreffende het onroerend goed (zoals erfdienstbaarheden, kettingbedingen, voorkeursrechten etc.).: uurtarief á 100 euro*) Jij of je partner spreekt geen Nederlands: - *). In de verhoging zijn de kosten van de tolk/ vertaler niet inbegrepen. Jij of je partner komt niet bij het ondertekenen van de akte(n) en er moet daarom een volmacht/toestemmingsverklaring worden gemaakt: - *). Deze kosten kunnen worden voorkomen door zelf aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte(n). Jij bent gescheiden zonder dat de echtscheiding volledig is afgewikkeld of je bent in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, je bent failliet (geweest), en deze omstandigheid/heden hebben invloed op de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden: uurtarief á Het meerdere malen communiceren met en - zo nodig - meerdere malen rappelleren van accountants, banken en andere instellingen om te bereiken dat het passeren op de afgesproken datum kan plaatsvinden (o.a. waar het gaat om tijdige verstrekking van een accountantsverklaring of bankverklaring): uurtarief á Er zijn problemen tussen betrokkenen dan wel één of meer van de betrokkenen en derden waardoor een goede afwikkeling van de opdracht stagneert en bemiddeling van de notaris is vereist: uurtarief á Een van de betrokkenen is een rechtspersoon, er moet onderzoek worden gedaan naar de (vertegenwoordigings) bevoegdheid, tegenstrijdig belang en statuten en er moeten eventueel besluiten of andere stukken worden opgesteld: uurtarief á Het register van aandeelhouders is zoek en het opstellen van een vervangend register is noodzakelijk: - *) Alle overige extra werkzaamheden die ten tijde van het uitbrengen van de offerte door ons in redelijkheid niet konden worden voorzien: uurtarief á *) deze bedragen zijn exclusief 19% BTW De door de notaris bij derden te maken kosten worden apart in rekening gebracht.

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in De Wooncomfort Notarisservice wordt naar keuze aangeboden als een All-in dienstverlening of als budget dienstverlening. Kiest u voor het all-in

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR LEVERING- EN HYPOTHEEKAKTEN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR LEVERING- EN HYPOTHEEKAKTEN TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR LEVERING- EN HYPOTHEEKAKTEN Tot het tarief behoren alle gebruikelijke en bij of krachtens de wet voorgeschreven handelingen, zoals hierna omschreven. Indien er hierbuiten nog

Nadere informatie

TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW.

TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW. per 1 januari 2015 TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW. LEVERING EN HYPOTHEEK - Er is uitgegaan van de overdracht

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond onroerend goed Spelregels Basisnotarissen Rijnmond onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen IJsselland familierecht

Spelregels Basisnotarissen IJsselland familierecht Spelregels Basisnotarissen IJsselland familierecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning 1 Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning Veel mensen vragen zich af wat de notaris allemaal doet in verband met de overdracht van een woning. Hieronder vindt u een overzicht van alle

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond ondernemingsrecht

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond ondernemingsrecht Spelregels Basisnotarissen Rijnmond ondernemingsrecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond familierecht

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond familierecht Spelregels Basisnotarissen Rijnmond familierecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per akte.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per akte. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van levering en een akte van hypotheek inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 994,92* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het

Nadere informatie

blad 1 van de toelichting: Oidtmann Meijer Dijkstra notarissen

blad 1 van de toelichting: Oidtmann Meijer Dijkstra notarissen TOELICHTING VERSIE januari 2013 Deze toelichting moet u zien als een aanreiking. Mocht u evenwel nadere uitleg wensen over het een of ander, dan vernemen wij dat uiteraard graag van u. TOELICHTING WERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Prijslijst & procedure hypotheek

Prijslijst & procedure hypotheek Prijslijst & procedure hypotheek Hierbij treft u een overzicht aan van ons tarief voor alle gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor een reguliere hypotheekakte. Daarna volgt een lijst met de tarieven

Nadere informatie

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren.

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren. Full-service tarief Ons full-service tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is 700,00 excl. 21% BTW (is 847,00 incl. 21% BTW.). Let op: Bij elk notariskantoor bedragen de

Nadere informatie

Van een basis-hypotheek-dossier is sprake als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Van een basis-hypotheek-dossier is sprake als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Prijsprotocol Prijsprotocol Waalstroom Netwerk Notarissen Inleiding Wij hebben gemerkt dat cliënten in het notariaat behoefte hebben aan een beter inzicht in de werkzaamheden van een notariskantoor en

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van levering inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 587,-* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het ondertekenen van de akte geldende

Nadere informatie

Voorwaarden Huis & Hypotheek

Voorwaarden Huis & Hypotheek Budget - Inhoudsopgave 1. Voorwaarden Budget-offerte algemeen 2. Wat mag ik als cliënt verwachten? 3. De niet-gebruikelijke werkzaamheden 4. Gedeponeerde Algemene Voorwaarden 1. Voorwaarden Budget-offerte

Nadere informatie

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner OFFERTE OVERDRACHT BEDRIJFSPAND De offerte betreft het verzorgen door ons kantoor van een gewone akte van levering met een koopprijs tot 1.000.000,00 inzake de aankoop van een bedrijfspand. Bij een koopprijs

Nadere informatie

Ons low-budget tarief is gebaseerd op maximaal 4 werkuren.

Ons low-budget tarief is gebaseerd op maximaal 4 werkuren. Low-budget tarief Ons low-budget tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is 500,00 excl. 21% BTW (is 605,00 incl. 21% BTW.). Let op: Bij elk notariskantoor bedragen de bijkomende

Nadere informatie

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner kandidaat- OFFERTE LEVERING EN HYPOTHEEK De offerte betreft het verzorgen door ons kantoor van een gewone akte van levering in combinatie met een hypotheekakte met een koopprijs tot 1.000.000,00 inzake

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing.

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Spelregels Basisnotarissen Achterhoek onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

BUDGET - VOORWAARDEN

BUDGET - VOORWAARDEN BUDGET - VOORWAARDEN Huis & Hypotheek, versie oktober 2017 Offerte/205205HSK Inhoudsopgave 1. Voorwaarden Budget-offerte algemeen 2. Wat mag ik als cliënt verwachten? 3. De niet-gebruikelijke werkzaamheden

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per hypotheekakte.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend per hypotheekakte. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van hypotheek inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 496,25* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het ondertekenen van de akte

Nadere informatie

Tarievenprotocol. Meer informatie vindt u op:

Tarievenprotocol. Meer informatie vindt u op: Tarievenprotocol Inleiding Wij merken dat een groeiend aantal cliënten behoefte heeft aan een beter inzicht in de werkzaamheden van een notariskantoor en de daarmee samenhangende kosten. Dit geldt met

Nadere informatie

Voorwaarden Huis & Hypotheek

Voorwaarden Huis & Hypotheek Budget - Inhoudsopgave 1. Voorwaarden Budget-offerte algemeen 2. Wat mag ik als cliënt verwachten? 3. De niet-gebruikelijke werkzaamheden 4. Gedeponeerde Algemene Voorwaarden 1. Voorwaarden Budget-offerte

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen.

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen. Identificatie Wat is een geldig legitimatiebewijs? Natuurlijk persoon: - een geldig paspoort; - een geldig Nederlands rijbewijs; - een geldig

Nadere informatie

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk kandidaat- OFFERTE HUWELIJKSE VOORWAARDEN STAANDE HUWELIJK A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk notarieel

Nadere informatie

Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN

Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN 1. De offerte omvat de gebruikelijke werkzaamheden voor het volledig verzorgen van de eigendomsoverdracht en/of de vestiging van het hypotheekrecht. Het opmaken van de onderhandse

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek ondernemingsrecht

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek ondernemingsrecht Spelregels Basisnotarissen Achterhoek ondernemingsrecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Adres: Postcode/woonplaats: Geboortedatum: - - (dd mm jjjj) Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Mobiel telefoonnummer: adres:

Adres: Postcode/woonplaats: Geboortedatum: - - (dd mm jjjj) Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Mobiel telefoonnummer:  adres: Gegevens van de contactpersoon Postcode/woonplaats: Geboortedatum: - - (dd mm jjjj) Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Mobiel telefoonnummer: E-mailadres: De relatie tot de persoon die is overleden:

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek ondernemingsrecht

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek ondernemingsrecht Spelregels Basisnotarissen Achterhoek ondernemingsrecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Budget - Voorwaarden Bedrijf en Beroep

Budget - Voorwaarden Bedrijf en Beroep Budget - Inhoudsopgave 1. Voorwaarden Budget-offerte algemeen 2. Wat mag ik als cliënt verwachten? 3. Voorwaarden Budget-offerte 4. Gedeponeerde Algemene Voorwaarden 1. Voorwaarden Budget-offerte algemeen

Nadere informatie

A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht:

A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht: kandidaat- OFFERTE VERKLARING VAN ERFRECHT A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht: notarieel salaris onderzoek Centraal Testamenten Register

Nadere informatie

Voorts kunnen er náást de gebruikelijke werkzaamheden nog éxtra of vervolgwerkzaamheden worden verricht.

Voorts kunnen er náást de gebruikelijke werkzaamheden nog éxtra of vervolgwerkzaamheden worden verricht. Holland & Van der Woude notarissen Postbus 2-9300 AA RODEN telefoon (050) 501 91 71 - fax (050) 501 63 04 e-mail info@hollandvdwoude.nl - internet www.hollandvdwoude.nl OVERZICHT GEBRUIKELIJKE WERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

Notariskosten Oprichtingsakte 500,00 BTW 21% 105,00 Totaal 605,00

Notariskosten Oprichtingsakte 500,00 BTW 21% 105,00 Totaal 605,00 A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Notariskosten Oprichtingsakte 500,00 BTW 21% 105,00 Totaal 605,00 B. Gebruikelijke werkzaamheden voor gemeld tarief 1. aanmaken dossier; 2. vaststellen van

Nadere informatie

Hypotheek voor starters Je eerste huis, je eerste hypotheek

Hypotheek voor starters Je eerste huis, je eerste hypotheek Hypotheek voor starters Je eerste huis, je eerste hypotheek Denk je over de aankoop van een huis? Marianne Croes Advies heeft veel ervaring met hypotheken voor starters. Of je nu een bestaande- of een

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek familierecht

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek familierecht Spelregels Basisnotarissen Achterhoek familierecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek familierecht

Spelregels Basisnotarissen Achterhoek familierecht Spelregels Basisnotarissen Achterhoek familierecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

Troubadourhof 9 te Utrecht. Vraagprijs 25.000,= k.k. www.gevaertmakelaars.nl info@gevaertmakelaars.nl 030-6038564. Wonen = Beleven

Troubadourhof 9 te Utrecht. Vraagprijs 25.000,= k.k. www.gevaertmakelaars.nl info@gevaertmakelaars.nl 030-6038564. Wonen = Beleven Troubadourhof 9 te Vraagprijs 25.000,= k.k. www.gevaertmakelaars.nl info@gevaertmakelaars.nl 030-6038564 Foto s Kenmerken Vraagprijs : 30.000,= k.k. Aanvaarding : In overleg Soort : Garagebox Inhoud :

Nadere informatie

Van den Berghlaan 119 2132 AB Hoofddorp Vraagprijs! 269.000 k.k.

Van den Berghlaan 119 2132 AB Hoofddorp Vraagprijs! 269.000 k.k. Van den Berghlaan 119 2132 AB Hoofddorp Vraagprijs! 269.000 k.k. Ondanks de zorg die door de makelaar aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan Anita van Delft Makelaardij, niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Notariskosten Twee dezelfde testamenten 300,00 Kosten derden Centraal Testamenten Register 13,00 Subtotaal 313,00 BTW 21% 65,73 Totaal 378,73

Notariskosten Twee dezelfde testamenten 300,00 Kosten derden Centraal Testamenten Register 13,00 Subtotaal 313,00 BTW 21% 65,73 Totaal 378,73 A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Notariskosten Twee dezelfde testamenten 300,00 Kosten derden Centraal Testamenten Register 13,00 Subtotaal 313,00 BTW 21% 65,73 Totaal 378,73 B. Gebruikelijke

Nadere informatie

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Omschrijving Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Kadastrale gegevens Gemeente

Nadere informatie

2. Dossier compleet / spoedwerkzaamheden

2. Dossier compleet / spoedwerkzaamheden TARIEVEN Versie: 2 juni 2010 1. Algemene informatie Deze tarieven zijn uitsluitend van toepassing op individuele transacties door consumenten en daarom niet van toepassing op commercieel vastgoed en/of

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende.

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende. - 1 - VOORWAARDEN voor de verkoop bij inschrijving van het registergoed: Wijk 2 17-18 te urk Begrippen/Omschrijving 1.1 Het verkochte: de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS Gaat u op zoek naar een geschikt koophuis, dan denkt u vast en zeker niet in de eerste plaats aan een huizenveiling. Eerder zult u afgaan op

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Gungarantieprijs 200.000 k.k.

Gungarantieprijs 200.000 k.k. van 250.000 Zuiderkade 61, Franeker Meer info op www.actiehuis.nl Gungarantieprijs 200.000 k.k. In deze brochure: > Informatie over Actiehuis.nl > Informatie over de inschrijfprocedure > Inschrijfformulier

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Notariskosten Samenlevingsovereenkomst 250,00 Kosten derden Centraal Testamenten Register 13,00 Subtotaal 263,00 BTW 21% 55,23 Totaal 318,23

Notariskosten Samenlevingsovereenkomst 250,00 Kosten derden Centraal Testamenten Register 13,00 Subtotaal 263,00 BTW 21% 55,23 Totaal 318,23 A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Notariskosten Samenlevingsovereenkomst 250,00 Kosten derden Centraal Testamenten Register 13,00 Subtotaal 263,00 BTW 21% 55,23 Totaal 318,23 B. Gebruikelijke

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Notariskosten Twee dezelfde testamenten en 500,00 samenlevingsovereenkomst

Notariskosten Twee dezelfde testamenten en 500,00 samenlevingsovereenkomst A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Notariskosten Twee dezelfde testamenten en 500,00 samenlevingsovereenkomst Kosten derden Centraal Testamenten Register 26,00 Subtotaal 526,00 BTW 21% 110,46

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

Amazonedreef 36 UTRECHT

Amazonedreef 36 UTRECHT Amazonedreef 36 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Amazonedreef 36 3563CB UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Nijenbeek 61 Ugchelen

Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Nijenbeek 61 Ugchelen Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs 95.000,- kosten koper TE KOOP Nijenbeek 61 Ugchelen Op een geliefde, rustige locatie in Ugchelen gelegen 2 kamerappartement met tuin op het zuiden. Het appartement

Nadere informatie

SCHUBERTLAAN 16A TE APELDOORN

SCHUBERTLAAN 16A TE APELDOORN SCHUBERTLAAN 16A TE APELDOORN Fotopresentatie Keuken Keuken Keuken Woonkamer Schubertlaan 16a 7333 CV APELDOORN Fotopresentatie Woonkamer Woonkamer Woonkamer Woonkamer Schubertlaan 16a 7333 CV APELDOORN

Nadere informatie

Parkeerplaats Ronsseweg, 2803, Gouda

Parkeerplaats Ronsseweg, 2803, Gouda Parkeerplaats Ronsseweg, 2803, Gouda Vraagprijs 5.500,00 kosten koper Nabij het centrum van Gouda, op steenworp afstand van het NS station, aan de Ronsseweg gelegen eigen parkeerplaats door middel van

Nadere informatie

Erasmuslaan 52 Zeist

Erasmuslaan 52 Zeist Erasmuslaan 52 Zeist Beste lezer, Plots valt uw oog op die ene woning. In deze brochure vindt u alle kenmerken die deze woning zo uniek maken. Laat u inspireren! Wij van Van Pas Makelaars helpen u graag

Nadere informatie

BROERENKERKPLEIN 3 TE ZWOLLE

BROERENKERKPLEIN 3 TE ZWOLLE BROERENKERKPLEIN 3 TE ZWOLLE Fotopresentatie Entree Hal Hal Fotopresentatie Woonkamer Woonkamer Woonkamer Woonkamer Fotopresentatie Woonkamer uitzicht Keuken Keuken Fotopresentatie Overloop Slaapkamer

Nadere informatie

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn:

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn: A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Oprichting stichting 475 BTW 21% 99,75 Tota a l 574,75 B. Gebruikelijke werkzaamheden voor gemeld tarief 1. aanmaken dossier; 2. een en ander op basis van

Nadere informatie

Bonairedreef 28 UTRECHT

Bonairedreef 28 UTRECHT Bonairedreef 28 UTRECHT Vraagprijs 25.000 k.k. Bonairedreef 28 3563SJ UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

94.500,- kosten koper. Woonoppervlakte ca. 62 m 2 Vraagprijs 94.500, Edisonlaan 87 Apeldoorn TE KOOP

94.500,- kosten koper. Woonoppervlakte ca. 62 m 2 Vraagprijs 94.500, Edisonlaan 87 Apeldoorn TE KOOP 94.500,- kosten koper Woonoppervlakte ca. 62 m 2 Vraagprijs 94.500, TE KOOP Edisonlaan 87 Apeldoorn Royaal 3-kamer appartement gelegen op de 3e verdieping met balkon aan voor- en achterzijde en berging

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Molenstraat 0-ong. Reek Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. 1 Locatie Vraagprijs : Molenstraat ong. 5375 te Reek : 250.000,--

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM VERSIE 2016 Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verkoper verplicht bent om uitvoerig

Nadere informatie

SPORTLAAN 412E TE AMSTELVEEN

SPORTLAAN 412E TE AMSTELVEEN Amsterdamseweg 415, 1181 BP Amstelveen Telefoon: 020-6459446 E-mail: amstelveen@ludenhoff.nl, Internet: www.ludenhoff.nl KvK nummer 33144536, BTW nummer 92.44.864.B.01 ABN AMRO Bank: NL94ABNA0437304744

Nadere informatie

KOSTEN VAN NOTARIËLE WERKZAAMHEDEN. Personen- en Familierecht

KOSTEN VAN NOTARIËLE WERKZAAMHEDEN. Personen- en Familierecht KOSTEN VAN NOTARIËLE WERKZAAMHEDEN Personen- en Familierecht Informatie Op ons kantoor is uitvoerige informatie aanwezig met betrekking tot testamenten, huwelijkse voorwaarden, boedelscheidingen en andere

Nadere informatie

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

TE KOOP Bunnerweg Eelde

TE KOOP Bunnerweg Eelde TE KOOP Bunnerweg Eelde Totale oppervlakte: 03.13.45 ha Vraagprijs: 75.000,00 k.k. Lauwers 14, 9405 BL Assen Postadres: Postbus 855, 9400 AW Assen Tel.: 0592-390321 E-mail: info@huitingschoon.nl www.huitingschoon.nl

Nadere informatie

Westinghousestraat 6 UTRECHT

Westinghousestraat 6 UTRECHT Westinghousestraat 6 UTRECHT Vraagprijs 179.000 k.k. Westinghousestraat 6 3555VC UTRECHT In de wijk Zuilen gelegen, charmante, goed onderhouden tussenwoning met voortuin en achtertuin, welke is voorzien

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Levering, hypotheek... eigen huis

Levering, hypotheek... eigen huis Levering, hypotheek... eigen huis Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Gaat u een huis kopen, dan krijgt u te maken

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Oude Pijlsweerdstraat 158 UTRECHT

Oude Pijlsweerdstraat 158 UTRECHT Oude Pijlsweerdstraat 158 UTRECHT Vraagprijs 125.000 k.k. Oude Pijlsweerdstraat 158 3513GM UTRECHT In de wijk Pijlsweerd gelegen 3-kamer appartement op de eerste verdieping met ruim zonnig balkon en berging.

Nadere informatie

TE KOOP OUDE BAAN TE HULTEN

TE KOOP OUDE BAAN TE HULTEN Hoofdstraat 23 5121 JA Rijen telefoon: 0161-244 844 telefax: 0161-244 845 email: rijen@kinmakelaars.nl www.kinmakelaars.nl TE KOOP OUDE BAAN TE HULTEN Twee royale bouwpercelen gelegen op een prachtige

Nadere informatie

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Den Haag, 20 augustus 2012 - 2 - Aanleiding In het kader van de evaluatie Wet

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

TE KOOP Kostvlies Gasselte

TE KOOP Kostvlies Gasselte TE KOOP Kostvlies Gasselte Uniek perceel natuur met meer (04.48.40 ha) tussen Gasselte en Gieten Vraagprijs: 115.000,00 k.k. Lauwers 14, 9405 BL Assen Postadres: Postbus 855, 9400 AW Assen Tel.: 0592-390321

Nadere informatie

Smaragddrift 2 NIEUWEGEIN

Smaragddrift 2 NIEUWEGEIN Smaragddrift 2 NIEUWEGEIN Vraagprijs 145.000 k.k. Smaragddrift 2 3436BV NIEUWEGEIN In de wijk Batau-Zuid gelegen ruime 3-kamer maisonnette op de begane grond en 1e verdieping met tuin, balkon en aparte

Nadere informatie

KALMOESSTRAAT 105 TE APELDOORN

KALMOESSTRAAT 105 TE APELDOORN KALMOESSTRAAT 105 TE APELDOORN Fotopresentatie Hal Hal Keuken Woonkamer Kalmoesstraat 105 7322 NL APELDOORN Fotopresentatie Badkamer Badkamer Slaapkamer Slaapkamer Kalmoesstraat 105 7322 NL APELDOORN Fotopresentatie

Nadere informatie

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Belastingdienst Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand Over dit formulier Voor wie is dit formulier bestemd? Dit formulier

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK

REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK hierna Blad 1 van 7 1 doss.nr: 24660 GBjIK (IK) REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK Heden, twintig september tweeduizend zeven verklaar ik, Mr. Geert Bakker, notaris te Diemen, het volgende: Koopovereenkomst

Nadere informatie

Wat doet de notaris bij de aankoop van een huis? Daar teken je voor.

Wat doet de notaris bij de aankoop van een huis? Daar teken je voor. Wat doet de notaris bij de aankoop van een huis? Voor veel mensen heeft de notaris een deftig en nogal saai imago. Bovendien verdient hij z n geld wel erg makkelijk bij de overdracht van een huis. Hij

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning

Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning Aankoop van een nieuwbouw Informatie over het kopen van een woning huis Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service

Nadere informatie

Vivaldisingel 22 NIEUWEGEIN

Vivaldisingel 22 NIEUWEGEIN Vivaldisingel 22 NIEUWEGEIN Vraagprijs 182.500 k.k. Renkema & Jansen beëdigd makelaars; Oregondreef 29; 3565 BE Utrecht Vivaldisingel 22 3438BC NIEUWEGEIN In de wijk Zuilenstein gelegen eengezinswoning

Nadere informatie

Hoofdweg 298-300 te Bellingwolde

Hoofdweg 298-300 te Bellingwolde Hoofdweg 298-300 te Bellingwolde Omschrijving Vraagprijs: 74.500,- K.K. Aan de karakteristieke Hoofdweg van Bellingwolde staat op een perceel van ca. 1100 m2 deze vrijstaande woning. Begane grond: De woning

Nadere informatie

Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning

Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning Aankoop van een nieuwbouw Informatie over het kopen van een woning huis Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service

Nadere informatie

1e Daalsedijk 95 UTRECHT

1e Daalsedijk 95 UTRECHT 1e Daalsedijk 95 UTRECHT Vraagprijs 112.500 k.k. 1e Daalsedijk 95 3513TB UTRECHT Starters en studenten opgelet! Waarom een kamer huren als je hier je eigen 2-kamer appartement op loopafstand van het centrum

Nadere informatie

Kerkbuurt te Oostzaan Vraagprijs k.k.

Kerkbuurt te Oostzaan Vraagprijs k.k. Kerkbuurt 50-52 te Oostzaan Vraagprijs 139.000-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure vindt u nadere informatie

Nadere informatie

Het onderzoek van het onroerend goed: Goed om weten

Het onderzoek van het onroerend goed: Goed om weten Goed om weten Het is raadzaam een advocaat in Spanje in de hand te nemen die u vanaf het begin van het aankoopproces kan adviseren en begeleiden tijdens de aankopen. Hij/zij zal de nodige wettelijke garanties

Nadere informatie

makelaardij ZIJL Brinkstraat 1a Zuidlaren

makelaardij ZIJL Brinkstraat 1a Zuidlaren makelaardij ZIJL Woningpresentatie Brinkstraat 1a Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend aangeboden en is met zorg samengesteld. De maatvoering van de bijgevoegde tekeningen kunnen afwijken met de

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie