Schoolgids basisschool St. Bonifatius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids basisschool St. Bonifatius"

Transcriptie

1 Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schooljaar Basisschool St. Bonifatius Lijsterstraat 11 Postbus AC Haaksbergen website: tel : Deze volledige versie is beschikbaar op de website van school Er is een beknopte versie opgenomen in de ouderkalender

2 Inhoudsopgave 1. ONZE SCHOOL Directie en bestuur Missie en visie van onze school Identiteit WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Schoolconcept, visie op mens maatschappij, opvoeding en onderwijs Onderwijskundige doelen ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS Activiteiten om het onderwijs verder te ontwikkelen Relatie school met andere scholen DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Groepering Wie werken er in de school Activiteiten van de kinderen Huiswerk De indeling van de groepen over de verschillende ruimtes in school Verdeling van de teamleden over de groepen schooljaar ALLERLEI Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen Op de fiets naar school Voor schooltijd even naar binnen? Verjaardagen en andere feestdagen De nieuwsbrief Pleinwacht Schoolthemaweken Onze school en ICT Internationalisering: uitwisseling Wijzer in Kuurne Actief burgerschap en sociale integratie DE ZORG VOOR DE KINDEREN Nieuwe leerlingen Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Rapportage aan de ouders Speciale zorg voor kinderen: Beleid m.b.t. toelating leerlingen met een handicap Kinderen die in de 2 e helft van het schooljaar instromen Passend Onderwijs en de school van uw kind Motorisch Remedial Teaching (MRT) Overgang naar voortgezet onderwijs Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 2

3 6.10 CITO-eindtoets REGELINGEN T.B.V. OUDERS EN LEERLINGEN Verzekeringen Informatie aan ouders over de klachtenregeling Protocol naar huis sturen leerlingen bij afwezigheid van leerkrachten Jeugdgezondheidszorg Jeugdtandverzorging Buitenschoolse- en tussenschoolse opvang, overblijven op school Hoofdluis Verkeersveiligheid De oudervereniging De medezeggenschapsraad Ouders in school Ouderpunt Sponsoring SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN De schooltijden Schoolverzuim Verlof Vakanties en vrije dagen NAMEN EN ADRESSEN Het team van de St. -Bonifatiusschool Leden van de medezeggenschapsraad Leden van de oudervereniging BIJLAGEN Verzoek om verlof Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 3

4 1. ONZE SCHOOL Basisschool St Bonifatius is een van de katholieke scholen van het schoolbestuur Keender (www.keender.nl) en is gebouwd in Het mooie in geheel gerenoveerde gebouw ligt aan de noordkant van Haaksbergen in de wijk de Veldmaat, een begrip in Haaksbergen. Met een ervaren, enthousiast team van collega s, willen we uw kinderen optimale mogelijkheden bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we door onze talenten als collega s te ontplooien en ook zelf steeds te leren en reflecteren op ons werk. Leidraad hierbij is ons opgestelde schoolplan ( ). Dit plan ligt ter inzage in school. U bent van harte welkom om eens langs te komen op school, uw vragen te stellen bij een van de collega s of bij onze actieve oudervereniging langs te gaan. Wij hopen als team dat we voor uw kind(eren) een mooie school kunnen bieden die ze zich later met plezier zullen herinneren. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een van de collega s of de directie mochten er vragen of bijzonderheden zijn. We stellen het als team op prijs om voor u en ons belangrijke zaken te bespreken. Ik wens u namens de collega s voor uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe. Arno Waanders Waarnemend directeur Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 4

5 1.2 Directie en bestuur Directie Directeur : : Drs Léon Klaczynski Pastoor Wienholtsstraat KC Haaksbergen Tel: Waarnemend directeur: Arno Waanders Madelief BM Haaksbergen Tel: Rechtsvorm De Stichting Keender is het bevoegd gezag van 19 katholieke en openbare basisscholen in Beltrum, Buurse, Goor, Haaksbergen, Hengevelde, Neede, Rietmolen en St.Isidorushoeve met in totaal 300 personeelsleden en 3200 leerlingen. Bestuursvorm Stichting Keender werkt met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De heer Pieter Jan Buhler is voorzitter van het College van Bestuur. Hij verzorgt alle bestuurstaken binnen Stichting Keender. Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Keender Dhr. H.L.G.M. Wensink, voorzitter Dhr. H. Dijkhuis Dhr. L.P.F.M.C. Leeters Dhr. E.H.M. Mühlradt, secretaris College van Bestuur Dhr. P.J. Buhler Bezoekadres: Holthuizerstraat 14, 7482 ET Haaksbergen Postadres: Postbus 35, 7480 AA Haaksbergen Telefoon: Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 5

6 1.2 Missie en visie van onze school Onze missie Wij staan voor kwalitatief goed en passend onderwijs op basis van veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect. Zo bereiden we de kinderen zo goed mogelijk op het latere functioneren in de moderne maatschappij Ons motto luidt dan ook: St. Bonifatiusschool, wijkschool in de Veldmaat, met oog voor iedereen Onze visie Algemeen Wij willen een school zijn waar: We aandacht schenken aan waarden en normen, mede gebaseerd op de katholieke grondslag van de school; Wij actief het contact opzoeken met onze schoolomgeving. Dit gebeurt door deelname aan wijkprojecten/ - activiteiten; Het onderwijs, leerlingen en leerkrachten steeds in ontwikkeling zijn; Iedereen gebruikt maakt van andermans kwaliteiten; Ouderbetrokkenheid vanzelfsprekend is; We ook kijken buiten de grenzen van onze school en ons land; We saamhorigheid uitstralen in vieringen, activiteiten en bijzondere gebeurtenissen; Een veilig leef-, leer- en werkklimaat is; Elk individu meetelt; We optimaal gebruik maken van moderne informatie- en communicatietechnologie. Onderwijskundig Wij willen: Kinderen uitdagen en stimuleren om hun mogelijkheden zelfstandig en verantwoordelijk te ontwikkelen; Kinderen een positief kritische houding aanleren, zodat ze zelf nadenken over hun werkhouding en resultaten en eigenaar zijn van hun ontwikkeling; Een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 nastreven; Rekening houden met de verschillen in het ontwikkelingsniveau en de capaciteiten van de kinderen; Elke leerling zo optimaal mogelijke leeropbrengsten laten behalen; Ervoor zorgen dat de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen op orde zijn. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 6

7 Onze visie op de toekomst De komende jaren richten wij ons op: Het invoeren en voeren van kindgesprekken en ouder-kindgesprekken, zodat we nog beter in kunnen spelen op de ontwikkeling van de individuele leerlingen en hen nog beter leren begrijpen; Het aanleren van 21st century skills bij leerlingen en leerkrachten, zodat deze goed voorbereid zijn op de toekomst en de vaardigheden die dan worden gevraagd; Het actief versterken van de contacten met de wijk om ons heen. Zo willen wij buurtbewoners meer betrekken bij onze school; Het onderzoeken van de mogelijkheden om de komende jaren door te groeien naar een kindcentrum voor kinderen van 0 12 jaar. Ons bestuur Keender heeft een aantal strategische keuzes bepaald waar wij als team helemaal achter staan. Binnen onze school geven wij hier invulling aan door aan te sluiten bij deze keuzes en ze al werkend zelf verder in te vullen. Het samen werken geldt niet alleen voor ouders en leerkrachten, maar ook voor personeelsleden onderling, kinderen onderling. Dit geldt ook voor de stagiairs die wij begeleiden, omdat wij een opleidingsschool zijn. Samen zijn wij school en willen we vorm geven aan een klein stukje samenleving die een schoolgemeenschap nu eenmaal is. We gaan, mede vanuit onze katholieke achtergrond, in de omgang met elkaar, uit van gelijkwaardigheid. Gezamenlijk afgesproken regels en afspraken dienen als leidraad hiervoor en men kan elkaar daar ook op aanspreken. Ook vinden wij, naast de formele contacten, het informele contact tussen school en ouders van wezenlijk belang, hetgeen terug te vinden is in jaarlijkse gezamenlijke activiteiten. Dat daarbij ook hulp van ouders onontbeerlijk is en gebaseerd op gelijkwaardig samenwerken, zal duidelijk zijn. Natuurlijk is er in de afgelopen jaren veel gebeurd en dus ook bij ons op school. Een neerslag daarvan is te vinden in deze jaarlijks te verschijnen schoolgids, het jaarverslag en de werkplannen die we vaststellen. Hierbij gaan we uit van een aantal cultuurwaarden waar we ons als team goed in kunnen vinden. Deze zijn binnen Keender geïntroduceerd en net als bij de strategische keuzes geven wij hier als team samen vorm aan. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 7

8 De waarden passie voor het onderwijs wordt in bovenstaande figuur weergegeven via de passiebloem en de handen in de cirkel staan voor verbondenheid en het samen vorm geven aan de school. De wandelende kinderen geven het gevoel voor verantwoordelijkheid aan en het mooie klimtoestel laat zien dat we ondernemend willen zijn. Tot slot vinden we het doelmatig en efficiënt gevormde web van een spin een mooie metafoor voor het zinvol en gericht werken vanuit nut en noodzaak. Zo geven wij vorm aan onze school waarbij we uitgaan van de verschillende kwaliteiten en talenten van alle betrokkenen. Of het nu om leerlingen, ouders en/of collega s gaat, zo maken wij onze school tot de school waarvoor we staan. We zijn graag bereid om dit toe lichten en te laten ervaren in de dagelijkse onderwijspraktijk. Kortom wij zijn een school, op weg naar passend onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen in de wijk om ons heen. 1.3 Identiteit Basisschool St. Bonifatius is een katholieke school. Het onderwijs wordt gegeven vanuit een christelijke geloofsovertuiging en de daaruit voortvloeiende visie op mens en maatschappij. Dit komt tot uiting bij de lessen levensbeschouwing, het deelnemen aan gezinsvieringen en bij de ondersteuning en voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Deze visie is bepalend voor de sfeer binnen onze school. Het uit zich met name in respect waarmee leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan en het dragen van verantwoordelijkheid voor elkaar. Niet-katholieke kinderen kunnen als leerlingen op onze school worden toegelaten, zij het dat we van ouders/verzorgers verwachten dat zij de uitgangspunten van onze school accepteren en onderschrijven. Dat betekent ook dat hun kinderen meedoen met de lessen levensbeschouwing, vieringen op school en in de kerk en de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Voor deze kinderen betekenen de lessen levensbeschouwing een kennismaking met de christelijke cultuur en het christelijk geloofsleven. In nauwe samenwerking binnen de driehoek ouders-schoolparochie worden de projecten voor de H. Sacramenten voorbereid en uitgevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van de keuze van de ouders en kind voor het al of niet ontvangen van de H. Sacramenten en het in dialoog voorbereiden en uitvoeren van activiteiten en vieringen rondom de thuissituatie, Bonifatiusparochie- en kerk en de school. Onze collega Gerda ten Beitel is samen met de parochieel medewerkers, pastoor en de directie graag bereid zaken toe te lichten en vragen van uw kant te beantwoorden. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 8

9 Gezinsvieringen Een aantal keren per jaar is er in een van de parochies een gezinsviering. Deze viering is bestemd voor de kinderen en hun ouders. De werkgroep gezinsvieringen en de school bereiden deze viering voor. Het thema wordt meestal gekozen uit de catecheseprojecten. Het Evangelieverhaal van de zondag wordt als uitgangspunt genomen en vertaald naar de kinderen. Er wordt gezocht naar een vorm die voor de kinderen geschikt is om aan actuele gebeurtenissen aandacht te besteden. Dit kan een gesprekje zijn, een toneeltje of een eigentijds verhaal. De kinderen worden hierdoor zoveel mogelijk bij de viering betrokken. De basisscholen werken mee aan deze voorbereiding. Zo worden bijvoorbeeld de liederen op school ingestudeerd. De kinderen verzorgen dan bijvoorbeeld de zang tijdens de viering, spreken gebeden uit of werken op een ander manier mee aan deze vieringen. Uitgebreide info staat op de site van de parochie ( ). Activiteiten staan ook altijd aangekondigd in de Haaksbergse kranten. 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Schoolconcept, visie op mens maatschappij, opvoeding en onderwijs SAMENLEVING Wij proberen een schoolsfeer te creëren die recht doet aan het samen school zijn. Ouders, kinderen, leerkrachten samen bepalen de sfeer op school. Wij staan een open sfeer voor, waarbij samenwerking, respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgangspunten zijn, de school als ruimte voor samenwerken en samen leren en het bieden van ruimte voor elkaar. OPVOEDING Het team van de school draagt zorg voor een veilig leef-, leer- en werkklimaat en zal elke leerling als individu ondersteunen in zijn/haar individuele ontwikkelingsproces. ONDERWIJS Als je iets graag doet, dus betrokken bent bij, zul je daar ook intensief mee bezig willen zijn en er dus van leren. Ik hoor erbij, Ik kan het, Ik kan het zelf,, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Deze proberen we in ons onderwijs tot uitdrukking te laten komen door situaties te creëren voor kinderen waar zelfstandigheid, betrokkenheid en keuzemomenten een onderdeel van vormen. Ons onderwijs is gericht op een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind, waarbij we een passend onderwijsaanbod willen bieden. Pedagogische en didactische aanpak, alsmede leermethoden zijn middelen die ons ter beschikking staan om hieraan vorm te geven. We willen daarbij optimaal gebruik maken van de hulpmiddelen die de moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) ons bieden. Elk kind heeft recht op onderwijs op maat (onderwijs afgestemd op de behoeften van uw kind), maar ook op zorg op maat. Het Samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) waarin onze school participeert ondersteunt ons hierbij. Het team van de school blijft de onderwijsontwikkelingen volgen. Onderwijs en leerkrachtgedrag zal zich waar nodig aanpassen. PEDAGOGISCH KLIMAAT Wij vinden een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en het samen werken aan een goede ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen van essentieel belang om wat wij met ons onderwijs willen, vorm te kunnen geven. Zij kunnen zo hun talenten ontdekken en ontplooien. We trachten elk kind op een voor zijn/haar zo hoog mogelijk niveau te brengen binnen de mogelijkheden die onze school heeft. Het samenwerken geldt niet alleen voor ouders en leerkrachten, maar ook voor personeelsleden onderling, kinderen onderling. Samen zijn wij school en willen vorm geven aan een klein stukje Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 9

10 samenleving wat een schoolgemeenschap nu eenmaal is. We gaan uit van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Gezamenlijk afgesproken regels en afspraken dienen als leidraad hiervoor en men kan elkaar daar ook op aanspreken. Het informele contact tussen school en ouders is van wezenlijk belang hetgeen terug te vinden is in jaarlijkse gezamenlijke activiteiten. 2.2 Onderwijskundige doelen Met het onderwijs op onze school willen we bereiken dat: De leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs zich in elk geval richt op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. De leerlingen de noodzakelijke kennis opdoen, gerelateerd aan de kerndoelen. De leerlingen, die dat nodig hebben, individuele begeleiding krijgen die afgestemd is op hun behoefte. Dit geldt ook voor leerlingen die meer aan kunnen. Door een goed zorgplan, het leerlingvolgsysteem LVS met toetsen van CITO, een goed pedagogisch klimaat en moderne methoden, die voldoen aan de kerndoelen, dragen wij zorg voor het behalen van bovenstaande doelen. Daarnaast wordt er jaarlijks met de planning van de activiteiten van uitgegaan dat de leerlingen in de eerste vier schooljaren minimaal 3520 uren en in de laatste vier schooljaren minimaal 4000 uren onderwijs ontvangen. De leerlingen in de onderbouw hebben minder lesuren per jaar. Hierdoor zullen zij op een aantal dagen geen les hebben. Tijdens deze dagen zijn er studiebijeenkomsten voor het team gepland waarbij collega s elkaars klassen overnemen. Deze dagen worden zo zorgvuldig mogelijk en van tevoren gepland en bekend gemaakt in de jaarkalender van de school. Onder leiding van de bouwcoördinatoren en directie worden dan onderwijskundige activiteiten ontwikkeld en uitgewerkt. Ook worden er jaarlijks lesroosters opgesteld om tot een evenwichtige verdeling van activiteiten te komen. Deze lesroosters zijn het uitgangspunt voor de weekplanningen die in de groepsmappen te vinden zijn. Verder duurt een lesdag bij ons op school maximaal 5,5 uren en kunnen de leerlingen in beginsel de school binnen 8 jaren doorlopen. Voor zieke leerlingen die thuis of in het ziekenhuis verblijven, wordt passende leerstof aangeboden. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 10

11 3. ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 3.1 Activiteiten om het onderwijs verder te ontwikkelen Evaluatie schooljaar Jaarlijks kijken we met elkaar als team terug op het schooljaar om uiteraard weer vooruit te kijken. Wat liep er naar wens? Waar zien we zaken die we kunnen verbeteren en hoe houden we ons aan de gestelde doelen en wensen die we afgesproken hebben? Daar waar we belemmeringen zien, bespreken we die met elkaar en zoeken we naar mogelijke oplossingen om stappen vooruit te zetten. Een indruk van het afgelopen schooljaar en de vooruitblik vindt u in onderstaande alinea s In het schooljaar kwamen de volgende thema s aan bod: Passend onderwijs en handelingsgericht werken De afgelopen schooljaren is er al gewerkt met groepsplannen voor rekenen, technisch lezen en taal (groep 1 en 2). Dit schooljaar hebben we groepsplannen ontwikkeld, voor begrijpend lezen en spelling, en zijn daarmee gaan werken. Alle groepsplannen worden opgenomen in ons administratieprogramma Eduscope. Evaluatie van het schoolplan en opstelling van het nieuwe plan Dit schooljaar keken we terug op de schoolplan en maken een kritische analyse van deze planperiode, we hebben deze geëvalueerd en zijn vervolgens tot een nieuw schoolplan voor de planperiode gekomen. Stagiaires Doordat wij een opleidingsschool van de pabo Saxionzijn hebben wij dit schooljaar ook weer een aantal stagiaires mogen begeleiden. Dit gebeurt door de collega s en onze interne opleidingsbegeleider. Voor de optimale begeleiding van de stagiaires hebben alle leerkrachten dit schooljaar een mentoren-cursus gevolgd. Gesprekscyclus Binnen de gesprekscyclus is het afgelopen schooljaar een waarderingsgesprek met elke collega gevoerd. Dit was een nieuwe stap in de gesprekscyclus binnen ons bestuur en onze school. Verder is er in het kader van loopbaan- en mobiliteitsbeleid een vragenlijst voorgelegd en besproken met de collega s. Hierbij is aan de collega s gevraagd om hun scholings- en toekomstwensen naar voren te brengen en vorm te geven. Dit gebeurt ten dienste van de school en hun eigen ontwikkeling. Binnen het hele schoolbestuur is er een dalende tendens te zien als gekeken wordt naar de leerlingenaantallen. Bij ons op school was dit (nog) niet het geval, omdat veel ouders hun kinderen toevertrouwen aan onze school, iets waar we ook best trots op zijn. We zullen er ons echter al wel op voorbereiden, omdat dit ook een landelijke trend is. We zullen altijd streven naar een evenwichtige opbouw van het personeel binnen de school, gebruik makend van de kwaliteiten van de collega s. Anti-pestprogramma Vanaf augustus 2015 zou elke school over een vertrouwenspersoon moeten beschikken, al dan niet in combinatie met een pestcoördinator én een bewezen effectief anti-pestprogramma gebruiken. Een vertrouwenspersoon is bij ons op school al aanwezig. De verplichting voor een antipestprogramma is door het ministerie losgelaten, maar wij werken hier wel aan met onze methode Kinderen en hun sociale talenten. Doorgaande leerlijnen en het werken met de kern- en referentiedoelen voor de creatieve vakken Er zou een kritische analyse gemaakt worden van de gehanteerde werkwijze op school rond de creatieve vakken en het laten kennismaken met kunst en cultuur door onze leerlingen. Wij zagen ons echter genoodzaakt om andere keuzes te maken en hebben ons daarom gericht op het rekenonderwijs bij ons op school. Onze school neemt wel actief deel aan het zgn. kunst- en cultuuraanbod binnen de Haaksbergse scholen. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 11

12 Voor het komende schooljaar staan de volgende activiteiten op de rol : Passend onderwijs en handelingsgericht werken De afgelopen schooljaren is er al gewerkt met groepsplannen. Alle groepsplannen worden opgenomen en verwerkt in ons administratieprogramma Eduscope. We hebben vastgestelde evaluatiecriteria en weten in hoeverre we aan deze criteria voldoen. Indien nodig stellen we een plan van aanpak op. Focus op opbrengsten van basisvaardigheden De opbrengsten van de basisvaardigheden voldoen aan de gemiddelde landelijke normen en aan de gemiddelde vaardigheidsgroei. De eind-cito ligt boven het landelijk gemiddelde. Kindgesprekken en Ouder-kindgesprekken Binnen het team vindt een eerste oriëntatie plaats op het onderwerp kindgesprekken en ouderkind-gesprekken. Deze oriëntatie is nodig om een visie te kunnen ontwikkelen over kindgesprekken en ouder-kind-gesprekken en het voeren er van, zodat er uiteindelijk een vorm gekozen wordt die bij onze school past. 21st century skills Binnen het team vindt een eerste oriëntatie plaats op het onderwerp 21 st century skills. Deze oriëntatie is nodig om een visie te kunnen ontwikkelen over 21 st century skills, zodat er uiteindelijk gekozen wordt hoe we dit bij ons op school vormgeven. Schooltijden We willen onderzoeken of de schooltijden van onze school nog passen bij de school en de tijd waarin wij nu leven. We komen uiteindelijk tot een gezamenlijke en gedragen visie op de schooltijden voor onze school. Stagiaires Onze school is opleidingsschool van de pabo Saxion. Een van de collega s is opgeleid tot intern opleidingsbegeleider en begeleidt de stagiairs. Daarnaast zullen wij Lio-stagiaires op school begeleiden. Voor de optimale begeleiding van de stagiaires zullen alle leerkrachten dit schooljaar een mentoren-cursus gaan volgen. Er ligt een opleidings- en begeleidingsplan binnen onze school dat voor alle collega s bekend is en gehanteerd wordt. Leerlingaantal Binnen het hele schoolbestuur is er een dalende tendens te zien als gekeken wordt naar de leerlingenaantallen. Bij ons op school is dit (nog) niet het geval, omdat veel ouders hun kinderen toevertrouwen aan onze school, iets waar we ook best trots op zijn. We zullen er ons echter al wel op voorbereiden, omdat dit ook een landelijke trend is. We zullen altijd streven naar een evenwichtige opbouw van het personeel binnen de school, gebruik makend van de kwaliteiten van de collega s. Het jaar zal best wel weer druk zijn en er is tegelijkertijd in het afgelopen jaar veel gerealiseerd. Het is gelukkig zo dat we hier samen met leerlingen, ouders en collega s samen aan werken. 3.2 Relatie school met andere scholen In Haaksbergen en in de regio vindt regelmatig overleg plaats tussen de scholen voor basisonderwijs, zowel op school- als bestuursniveau. Via de zogenaamde onderwijswerkplaats is er veel en vooral ook makkelijk contact met elkaar over wensen en werkwijzen. Hierdoor kunnen we vragen stellen aan elkaar en is er daar waar gewenst mogelijkheid voor zinvolle uitwisseling. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de gezamenlijke onderwijsdagen. Verder maakt de school deel uit van het samenwerkingsverband Dit samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs.Ook worden contacten onderhouden met scholen voor speciaal onderwijs, de REC s (Regionale Expertise Centra) en met het voortgezet onderwijs. Aanspreekpunt voor deze contactlijnen zijn de intern begeleiders van onze school. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 12

13 4. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 4.1 Groepering Onze school is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12/13 jaar. Zij worden ingedeeld in 8 groepen, afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsfase. De komende jaren zullen we meestal werken met een 5 a 6-tal groepen in de school. Wanneer we door de grootte van de groep genoodzaakt zijn de groep te combineren of te splitsen doen we dit als volgt: In groep 1 (aanvangsgroep) wordt bij plaatsing rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes. In de overige groepen op basis van leeftijd van de betreffende kinderen, sociaal- emotionele aspecten en de voor het kind benodigde zorg. Broertjes en zusjes worden in principe niet bij elkaar in de groep geplaatst. Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken. Op onze school wordt het leerstofjaarklassensysteem gevolgd met daarbinnen mogelijkheden tot differentiatie. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten. In principe gaan de kinderen van elke groep elk jaar na de zomervakantie naar het volgende leerjaar en doorlopen in 8 leerjaren de basisschool. 4.2 Wie werken er in de school GROEPSLEERKRACHTEN: De groepsleerkrachten zijn de mensen die de kinderen begeleiden in de klas. Elke groep heeft zijn eigen leerkracht(en). In de meeste groepen krijgen de leerlingen te maken met twee of drie groepsleerkrachten. Voor de indeling van de groepen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.6. INTERNE BEGELEIDER (IB-er): Is verantwoordelijk voor coördinatie en opzet van de zorg aan individuele leerlingen, voor de extra ondersteuning aan de leerkrachten bij het opzetten en uitvoeren van een handelingsplan en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het kader van de zorgverbreding. BOUWCOÖRDINATOR Is verantwoordelijk voor coördinatie binnen de bouwen van onze school, voor de ondersteuning aan de leerkrachten bij het opzetten en uitvoeren van taken en is op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen en heeft zitting in het directie- en bouwcoördinatorenoverleg. De bouwcoördinatoren zijn ook aanspreekpunt voor de directie, mocht de directeur afwezig zijn. TAAL-LEESCOÖRDINATOR Is verantwoordelijk voor coördinatie en opzet van het leesonderwijs bij ons op school. De coördinator is aanspreekbaar voor dit vormingsgebied, voor de ondersteuning aan de leerkrachten bij het opzetten en uitvoeren van leesverbeterplannen en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het kader van leesonderwijs. REKENCOÖRDINATOR Is verantwoordelijk voor coördinatie en opzet van het rekenonderwijs bij ons op school. De coördinator is aanspreekbaar voor dit vormingsgebied, voor de ondersteuning aan de leerkrachten bij het opzetten en uitvoeren van de plannen en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het kader van rekenonderwijs. VAKLEERKRACHT: Verzorgt enkele uren per week in diverse groepen een bepaald vakgebied. Onze school heeft een vakleerkracht gymnastiek op dinsdagmiddag. COMPUTERCOÖRDINATOR (ICT-er): Is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van het computernetwerk, ontwikkelt samen met de directie het beleid en heeft een voortrekkersrol m.b.t de vernieuwingen op dit gebied. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 13

14 MEDEWERKER SECRETARIËLE ONDERSTEUNING Is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de leerling-administratie en secretariële ondersteuning van de directie in het kader van de financiële afhandeling van zaken en bestellingen. Regelt vervanging bij ziekte en verlof van collega s PASTOR/DISTRICTSCATECHEET: Is op school vooral betrokken bij de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. INTERIEURVERZORGING Deze collega s zorgen ervoor dat onze school er steeds zo uitziet dat leerlingen, collega s en ouders en met plezier willen leren en werken. CONCIERGE Deze collega verzorgt allerlei ondersteunende taken rond het onderwijsproces en binnen/buiten het gebouw. Zij is ook aanspreekpunt voor bezoekers van de school en draagt zorg voor een passende ontvangst en begeleiding bij vragen. STAGIAIRES: Gedurende het schooljaar werken verschillende stagiaires onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten op school. DIRECTEUR. Taken: - Het ontwikkelen van beleid op velerlei gebied, zoals: onderwijsinhoudelijk en personeelsbeleid en financieel beleid. - Het onderhouden van interne contacten met de oudervereniging en de MR. - Het onderhouden van externe contacten met het bestuur van onze stichting KEENDER, Onderwijsinspectie, Schoolbegeleidingsdiensten, Ministerie van Onderwijs, leerplichtambtenaar, directeurenoverleg Haaksbergen (DOBO). - Het beheer van de organisatie in overleg met de collega s : bijhouden en ontwikkelen van het schoolplan en schoolgids, toezicht op de leerplichtwet, roosters voorbereiden, teamvergaderingen leiden, verwerking post e.d. - De directeur is integraal schoolleider en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de school en legt daarbij verantwoording af aan bestuur, bovenschools management via een managementcontract. De uitvoering van de taken gebeurt in nauwe samenwerking met collega s en ouders van leerlingen, om het concept van samen school zijn constructief en ontwikkelend vorm te geven. 4.3 Activiteiten van de kinderen Onze algemene doelstelling is passend onderwijs. Dit houdt in dat we ons nadrukkelijk bezig houden met onderwijs dat zo goed mogelijk afgestemd is op elke leerling. Dit onder begeleiding van de intern begeleiders en aan de hand van een binnen ons team opgesteld ondersteuningsprofiel in het kader van de leerlingenzorg. In dit schoolprofiel geven wij aan waar we onze sterken kanten zien, waar we samen met hulp onderwijsbehoeften van leerlingen kunnen ondersteunen en daar we met elkaar zeggen dat er grenzen aan onze zorg en mogelijkheden zijn. We gaan daarbij steeds uit van drie basisbehoeften van het kind. Het gaat daarbij om het geloof in eigen kunnen, het zelfstandig willen leren en ontwikkelen en het samen met anderen willen werken, leren en samen zijn. Activiteiten in de onderbouw Bij de jongste kleuters is er aandacht voor het wennen aan het naar school gaan, voor gewoontevorming en regelmaat. Jonge kinderen leren al spelend. Bij de oudste kleuters gaat dat door, maar hier heeft de leerkracht meer een sturende rol. We werken in de kleutergroepen vanuit de belevingswereld van het kind. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels en in hoeken. We werken aan de hand van thema s. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het zelfstandig leren werken van kinderen. Al spelend en lerend zijn ze bezig en ontwikkelen sociale vaardigheden. De methode die we bij dit alles gebruiken is Onderbouwd. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 14

15 In elke onderbouwgroep is een goede mix te zien van individueel en klassikaal werken. Waardoor elk kind zich kan ontwikkelen en zich thuis kan voelen. De school bevordert dat het kind zich veelzijdig kan ontwikkelen, op sociaal, emotioneel en cognitief gebied.. - Sociale ontwikkeling: contact met kinderen en leerkracht rekening houden met elkaar, elkaar helpen - Emotionele ontwikkeling: bewust worden van je eigen gevoel en hoe je dit kunt uiten: omgaan met deze gevoelens en je kunnen inleven in gevoelens van de ander - Lichamelijke ontwikkeling: leren beheersen van de bewegingen, zowel de grove als de fijne motoriek - Verstandelijke ontwikkeling het opdoen van kennis en deze kennis kunnen toepassen en dwarsverbanden aan kunnen leggen. De volgende activiteitengebieden op school spelen hierbij een rol: - spel en spelen, waaronder het vrije spel en het begeleide spel. - kringactiviteiten, o.a. kringgesprek, leergesprek, spelletjes. - taaiactiviteiten, zoals het voorlezen van prentenboeken, versjes, verhalen en poppenkast. - werken aan de hand van thema's. - werken met ontwikkelingsmateriaal, bijv. constructie- en bouwmateriaal, teken- en knutselmateriaal en lotto's. - voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. In groep 2 wordt reeds de eerste ken van Veilig Leren Lezen aangeboden. Activiteiten in de groepen 3 en 4 We streven een doorlopende ontwikkelingslijn na. In de kleuterbouw hebben de kinderen zich al een heleboel vaardigheden eigengemaakt waar we in groep 3 en 4 op doorgaan. We bieden alle kinderen de basisleerstof aan op het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk is er daarnaast aandacht voor expressie en bewegingsonderwijs. In deze groepen wordt gestart met het werken in dag- en weektaken. Activiteiten in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) Naast taal, lezen, en rekenen, de drie basisvakken, krijgen de kinderen ook les op het gebied van schrijven, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, verkeer, expressie, bewegingsonderwijs en Engels. Wij hanteren daarbij het principe van: basisstof; herhaling; verdieping. Taal, rekenen en lezen zijn de kernvakken. In deze groepen werken de kinderen met weektaken. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 15

16 Basisvaardigheden De vakken lezen, taal, schrijven en rekenen zijn de basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Lezen: We maken op de St. Bonifatius gebruik van de interesse voor letters. Door dit in een vroegtijdig stadium aan te bieden zijn de kinderen al bekend met de methode, waardoor de overgang minder groot is. Ze kennen immers al veel letters en kunnen soms al woordjes lezen. Het aanvankelijk lezen met klassikale instructie begint in groep 3. We gebruiken de methode: Veilig leren Iezen. Deze methode geeft volop mogelijkheden tot differentiëren. In de hogere groepen is leesonderwijs een van de sleutelvakken van ons onderwijs. We gebruiken hierbij de methode Nieuwsbegrip en Leesparade. TaaI: De taalmethode Taal op Maat bevat de onderdelen die we voor de taalontwikkeling essentieel vinden: semantiek, grammatica, spelling en mondeling, schriftelijk en creatief taalgebruik. Schrijven: Rekenen: In de groepen 1 en 2 werken we aan de voorwaarden om in groep 3 met de methode Rekenrijk te beginnen. Belangrijke elementen hierbij zijn teloefeningen en het bijbrengen van getalbegrip. De methode die we vanaf groep 3 gebruiken heet Rekenrijk Deze methode is gekozen omdat deze aansluit bij situaties uit het dagelijks leven. De rekenproblemen worden in een context geplaatst en veelal worden de leerlingen gestimuleerd om zelf een oplossingsstrategie te bedenken. Deze verschillende oplossingen worden dan met de groep besproken, om het inzicht van de kinderen op deze wijze te vergroten. Verder wordt veel aandacht geschonken aan hoofdrekenen. Schrijven: Na de oefeningen bij de kleuters ter voorbereiding op het schrijven, beginnen we in groep 3 met het schrijfonderwijs volgens de methode Schrijven doe je zo. Gedurende hun hele schoolloopbaan delen wij de zorg met de ouders van de leerlingen. Dit doen wij in het kader van educatief partnerschap. Dit betekent dat ouders en leerkrachten, op basis van gelijkwaardigheid, met elkaar in gesprek gaan en elkaar ondersteunen om de ontwikkeling van leerlingen zo optimaal te laten verlopen. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 16

17 4.4 Huiswerk Er wordt op school af en toe huiswerk meegegeven aan de kinderen. Het betreft dan: Extra oefenstof Oefenen van spellingregels Voorbereiden van spreekbeurt of proefwerk Voorbereiden of maken van werkstuk of verslag. Afmaken van de weektaak Leren van de zaakvakken 4.5 De indeling van de groepen over de verschillende ruimtes in school Lokaal Lokaal Lokaal Lokaal Lokaal gr 5 gr 2 Leesatelier gr 5-7 (ochtenden) gr 4-5 gr 2-3 (ochtenden) Speelzaal IB - ruimte Keuken Personeelskamer Keuken gr 1-2 RT ruimte Lokaal gr Verdeling van de teamleden over de groepen schooljaar Versie juni 2015 Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1 Ryanne Weegerink Ryanne Weegerink Henriette Oldenkotte Henriette Oldenkotte Henriette Oldenkotte Ryanne Weegerink Ryanne X Henriette X Weegerink Oldenkotte 2 Rina Naber Rina Naber Rina Naber Susanne Arends- Wisseborn Susanne Arends- Wisseborn Rina Naber Rina Naber X Susanne Arends- X Wisseborn 3 Gerda ten Beitel Anne Konings Gerda ten Beitel Gerda ten Beitel Gerda ten Beitel Gerda ten Beitel Anne Konings Gerda ten Beitel Gerda ten Beitel X Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 17

18 4 4-5 Karen van Oudvorst Danielle Schepers Danielle Schepers 4-5 Karen van Oudvorst Danielle X Schepers 5 ochtend Marion Hams Marion Hams Anne Konings/ Wiesje ten Have Anneke Wiesje ten Have Besteman 5-7 Anne Konings/ Wiesje ten Wiesje ten Have Have/ Fred Karen van Oudvorst Karen van Oudvorst Marion Hams Karen van Oudvorst Karen van Oudvorst Marion Hams Anneke Besteman Anneke Besteman X Anneke Besteman Anneke Besteman Sterenborg 6 8 Annet Schurink Annet Schurink Annet Annet Schurink Marie Louise Schurink Waanders Annet Schurink Wiesje ten X Annet Schurink Marie Louise Have/ Fred Waanders Sterenborg bouwcoördinator Anne Konings Intern begeleider Stagebegeleiding Marie Louise Waanders Marloes Ribbers Marion Hams ICT-coördinatie Annet Schurink Gymleerkracht Fred Sterenborg Secretariaat Ans Huurneman Ans Huurneman Concierge schoonmaak Liny Nijland Rudy Busschers Ada te Kiefte Liny Nijland Ada te Kiefte Directeur Léon Klaczynski Léon Klaczynski Waarnemend Arno Waanders directeur Arno Waanders Ada te Kiefte Rudy Busschers Liny Nijland (*) evt. wijzigingen worden via de nieuwsbrieven doorgegeven. Bij inzet van lio-leerkrachten zullen deze collega s bij ziekte vervangen worden door de collega s van school. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 18

19 5. ALLERLEI 5.1 Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen Gymnastieklessen De groepen 1/2 hebben gymnastiek in de gymzaal van de school/ de speelzaal of buiten. Groep 3 t/m 8 heeft gymnastiek in de gymzaal van de school of buiten. Voor de groepen 1/2 willen we graag voor ieder kind gymschoentjes hebben zonder veters. Voorziet U de gymschoentjes ook van een naam. Voor de groepen 3 t/m 8 bestaat de gymkleding uit: korte broek, shirt/gympakje en gymschoenen met stroeve zool. (Geen balletschoenen of schoenen met zwarte zolen) Rooster gymnastiek basisschool St. Bonifatius schooljaar In de weken waar groep 3 en 4 zwemmen geldt de volgende indeling: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Ochtend Montessorischool Groep 1 Groep 2 Montessorischool Groep 3 Groep 5-7 Middag Paus Joannesschool Groep 4-5 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 Paus Joannesschool Paus Joannesschool Groep 6-8 Leerkracht groep 3 gaat mee zwemmen met groep 3 en 4 In de weken waar groep 3 en 4 niet zwemmen geldt de volgende indeling: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Ochtend Montessorischool Groep 3 Groep 4-5 Montessorischool Groep 3 Groep 5-7 Middag Groep 4-5 Groep 6-8* Groep 5-7* * vakleerkracht Fred Sterenborg. Paus Joannesschool Paus Joannesschool Paus Joannesschool Groep 6-8 Groep 3 t/m 8: De gymkleding wordt mee naar school genomen op de dag dat de kinderen gym hebben. Na afloop van de gymles, gaat de gymkleding weer mee naar huis. De kinderen gaan vanaf groep 4 na de gymles onder de douche. Wilt u een briefje meegeven als uw kind niet mag gymmen en/of douchen. Indien dat niet gebeurt gaan we er van uit dat uw kind gaat gymmen/douchen. Schoolzwemmen. Vanaf augustus t/m april is het zwembad De Wilder voor het schoolzwemmen beschikbaar. In de jaarkalender staat aangegeven wanneer de kinderen uit groep 3-4 gaan zwemmen. De gemeente vraagt van de ouders een bijdrage in de buskosten per rit. Te zijner tijd krijgen de kinderen een briefje mee, waarin wordt aangegeven hoe u dit bedrag kunt voldoen. Het Keender bestuur heeft het protocol Veilig en verantwoord schoolzwemmen in Haaksbergen ondertekend. Hierin zijn de verantwoordelijkheden van het zwembad, de scholen en de gemeente Haaksbergen vastgelegd. Zo zorgen we voor de veiligheid van kinderen. Sport/atletiekactiviteiten. In schoolverband doen we mee aan verschillende schoolsportactiviteiten zoals schoolhandbal, schoolvoetbal, schoolsportdag en het basketbaltoernooi. Deze activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen uit de groepen 7 en 8. De data staan vermeld op de website. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 19

20 5.2 Op de fiets naar school We hebben op school een overdekte fietsenstalling. Deze is echter niet groot genoeg om alle fietsen te plaatsen. Daarom is er ook ruimte om de fietsen achter de gymzaal te stallen. We willen aan iedereen dan ook vragen om zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid voor kinderen om met de fiets te komen. Dit geldt dan voor hen die verder van de school wonen. In overleg met de groepsleerkrachten is het toegestaan dat uw kind met de fiets naar school komt. (bijv.: Als u niet in de onmiddellijke omgeving van de school woont, bij sportwedstrijden enz.). Omwille van de verkeersveiligheid en de beperkte stalling willen we het fietsen van en naar school beperken. Kinderen uit het gebied tussen de Enschedesestraat, Veldmaterstraat, spoorbaan en Wiedenbroeksingel en kinderen uit de Mozartstraat vragen we daarom ook niet op de fiets naar school te komen. Op het plein mag in verband met spelende kinderen niet worden gefietst. Komt uw kind op de fiets naar school, dan gebeurt dat op eigen risico. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. 5.3 Voor schooltijd even naar binnen? Het is gebruikelijk dat de kinderen voor schooltijd niet naar binnen gaan Alle andere kinderen blijven buiten en dragen zelf zorg voor hun spullen. Als er gebeld wordt mogen de kinderen naar binnen gaan. De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 komen het gebouw binnen door de groene deur. De overige groepen door de hoofdingang. Als algemene regel geldt dat je als kind altijd naar binnen kunt als er iets dringends te doen is of als dat met de leerkrachten is overlegd. We willen u vragen om de kinderen niet eerder dan een kwartier voor de aanvang van school op school te laten komen. Er is dan ook nog geen pleinwacht aanwezig. 5.4 Verjaardagen en andere feestdagen Kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn. Op verzoek van de oudervereniging en team liever geen snoep. Er zijn tal van gezonde traktaties: fruit, kaas, worst, rozijntjes enz. In de personeelskamer staat een map met ideeën om te trakteren zonder dat daar snoep aan te pas komt. Natuurlijk kunt u die map op school inzien. We zijn heel benieuwd naar uw creatieve gedachten! We willen nog even de aandacht vestigen op het trakteren bij verjaardagen op school. We willen de ouders vragen om de traktaties vlak voor de pauze of voor schooltijd op school te brengen. We maken uiteraard gepast ruimte en tijd vrij om aandacht te besteden aan de verjaardag van uw kind. Voor de ouders van leerlingen in de midden/-bovenbouw willen we vragen om de traktaties af te geven op school. In de onderbouw kunnen we ons voorstellen dat het leuk is om nog even in de groep te komen als uw kind de verjaardag viert. We hopen op begrip van uw kant voor deze werkwijze. Het verjaardagsfeestje. Het is fijn voor de kinderen als zij een verjaardagsfeestje mogen geven. Uw kind mag dan zelf uitkiezen wie het allemaal uitnodigt. Deze kinderen krijgen een leuke uitnodiging, die vaak op school meegegeven wordt door het betreffende kind. Op deze wijze weten de andere kinderen dat zij dus niet worden uitgenodigd! Zo kan het voorkomen dat vaak dezelfde kinderen wel en anderen niet welkom zijn. Voor die laatste kinderen is dat sneu. Daarom lijkt het ons een goed idee, dat u samen met uw kind de uitnodigingen rondbrengt. Dus liever geen kaartjes meebrengen naar school. Voor een jarige vader, moeder, opa en oma, mogen de kinderen uit groep 1 en 2 iets maken. Wilt u dit wel een week van tevoren doorgeven aan de groepsleerkracht? Graag d.m.v. een briefje met de exacte datum. 5.5 De nieuwsbrief De nieuwsbrief wordt in de regel in de eerste week van de maand naar alle ouders/verzorgers g d. en ook gepubliceerd op de website van school. Een geprinte versie kunt u ook altijd lezen op de prikborden in de gang van school. U ontvangt de nieuwsbrief altijd op het door u aangegeven Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 20

21 mailadres. U kunt de brief gerust naar andere geïnteresseerden doorsturen of op de website laten bekijken. Wilt u de nieuwsbrief op papier ontvangen? Dan wordt u verzocht om dit schriftelijk kenbaar te maken bij de directie van school. De keuze voor een digitale nieuwsbrief heeft ook te maken met de vlotte manier van communiceren bij actuele zaken. En we besparen hierdoor ook een flinke berg papier, ook niet verkeerd in het kader van duurzaamheid. 5.6 Pleinwacht s Morgens voor school, in de pauze en voor half twee is er pleinwacht. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op school zijn, zodat we ook op tijd kunnen beginnen? Tien minuten voor aanvang van de schooltijd is er pleinwacht. U kunt, als u dat wilt, uw kind aan de zorgen van de pleinwacht toevertrouwen en naar huis gaan. Om 5 voor half negen en 5 voor half twee gaat de bel en kunnen de kinderen naar binnen gaan. De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 mogen hun kind vijf minuten van tevoren naar de klas brengen. Soms is het best druk, zeker wanneer de groep in de loop van het schooljaar groter wordt. We zouden het dan fijn vinden dat de ouders van de kinderen van groep 2 dan al afscheid nemen van hun kind bij de deur van school. Hierdoor is er dan meer ruimte voor de allerkleinsten om samen met de ouders nog even naar binnen te gaan en afscheid te nemen. Alvast dank voor uw medewerking. Om half negen en half twee beginnen de lessen. De leerkrachten willen graag op tijd beginnen. Wilt u daar rekening mee houden en tijdig vertrekken? We willen u vragen om bij het ophalen van uw kind niet in de gang of de hal te wachten. S.v.p. buiten wachten tot de kinderen door de leerkracht naar het hek gebracht worden. Alleen daar dus de kinderen afhalen, omdat de leerkrachten uit de onderbouw dan ook overzicht kunnen houden op de vertrekkende kinderen. 5.7 Schoolthemaweken Twee keer per jaar werken we ruim een week aan een schoolthema. Een week staat in het teken van het kunstproject. Het onderwerp van de andere week wordt door het team vastgesteld en kan samenhangen met bijvoorbeeld een thema uit de taalmethode of het schoolreisje. Daarnaast doen we mee aan een aantal culturele activiteiten die gezamenlijk met de Haaksbergse scholen zijn ontwikkeld en de Kinderboekenweek. 5.8 Onze school en ICT De school beschikt over een computernetwerk met een draadloos en bekabeld netwerk. In elke klas zijn enkele computers of laptops, een computerruimte en verschillende digitale borden, waaronder een verrijdbaar digibord voor de onderbouw. Deze worden veel en vanzelfsprekend gebruikt tijdens de verschillende lessen. Onze ICT coördinator is samen met de collega s aan het werk om ICT en het gebruik van de moderne media binnen onze school een mooie plaats te geven. We willen kinderen bekend maken met de moderne middelen die er zijn binnen de informatietechnologie en hen ook een bewust gebruiker laten worden door te leren kiezen wat je wel en niet kunt ( hoort te ) doen met deze media. Er zijn verschillende programma s beschikbaar en daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van het internet voor de lessen. Daarnaast leren de kinderen tekstverwerken, en, internetten en presentaties maken. De computers worden tijdens de lessen gebruikt op verschillende manieren: als keuzemogelijkheid voor de leerling die klaar is met de basistaak (verdiepingstaken), voor leerlingen die op aanwijzing Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 21

22 van de leerkracht bepaalde vaardigheden extra oefenen, informatie opzoeken voor een vak en/of opdracht, samen een spel spelen ter ontspanning enz. Het is de bedoeling dat alle kinderen leren omgaan met de computer. Er is op school een bewuste keuze gemaakt om een deel van de computers in de klas en een deel in een gezamenlijke ruimte te plaatsen om dit gedeelde gebruik te laten ervaren. Ook hebben we een internetprotocol en willen we leerlingen op een gepaste manier leren werken met alle moderne media, juist in deze moderne tijd waar er uit een keur van mogelijkheden te kiezen valt. Het correct gebruiken van deze middelen neemt een steeds wezenlijker plaats in. 5.9 Internationalisering: uitwisseling Wijzer in Kuurne. Onze kinderen hebben in de moderne samenleving te maken met tal van culturen, werelden in hun omgeving. In het kader van burgerschapsontwikkeling laten wij kinderen uit verschillende landen kennismaken met elkaar. Wij willen als school een bijdrage leveren aan het leren kennen van andermans omgeving door bij elkaar op bezoek te gaan zowel thuis als op school. Al sinds 1973 vindt er jaarlijks een uitwisseling plaats met Wijzer in Kuurne (België). Tijdens deze uitwisseling gaan de kinderen gezamenlijk naar school, maken ze een echte schoolwerkdag mee, gaan ze op pad met elkaar, vieren zaken, kortom ze leren elkaar kennen in hun eigen wereld. Groep 7 en 8 van de school nemen deel aan deze uitwisseling. Wilt u meer weten over deze school, kijk dan op: De volgende doelstellingen staan daarbij centraal: - Kinderen maken kennis met een voor hen andere cultuur en gewoontes. - Kinderen leren verschillen te accepteren en daarmee om te gaan. - De uitwisseling draagt bij tot de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen. - Kinderen leren zichzelf aan de ander te presenteren. - Kinderen en leerkrachten gebruiken ICT-vaardigheden als middel om met elkaar in contact te komen en te blijven. - De uitwisseling draagt bij tot de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, waarbij waarden als vertrouwen, acceptatie en respect een belangrijke rol spelen. - Kinderen worden sociaal vaardiger door het leggen van contacten middels correspondentie met een leeftijdgenoot uit Kuurne en door een aantal dagen te gast te zijn of een gast te ontvangen. - Teamleden van beide scholen komen met elkaar in contact en wisselen onderwijservaring uit. - Leden van de beide ouderverenigingen maken contact met elkaar en wisselen ervaringen uit. - Elk schooljaar start groep 7 in de maand september met het schrijven van brieven naar de correspondent. Het ene jaar komen de kinderen, collega s en ouders van Wijzer naar Nederland en het andere jaar gaan wij naar België. U wordt van harte uitgenodigd om mee te werken aan deze mooie vorm van uitwisseling. Dit kan door mee te werken aan de invulling van het programma dat door teamleden en oudervereniging wordt opgesteld, maar ook door bijvoorbeeld voor een overnachtingadres te zorgen voor kinderen, ouders of collega s. Zin om mee te werken aan de voorbereiding? Meld het gerust aan onze collega s of de oudervereniging Actief burgerschap en sociale integratie Actief burgerschapsvorming en sociale integratie kunnen worden verdeeld in drie domeinen: democratie, participatie en identiteit. Democratie omvat zowel de grondbeginselen en hoe die in het dagelijkse leven worden toegepast, als de staatsrechtelijke aspecten. Participatie is een kenmerk van de democratische grondhouding en betreft het actief deelnemen aan het verbeteren van de omgeving. Identiteit gaat over de wisselwerking tussen persoon en omgeving en hoe persoonlijke opvattingen bepalend zijn voor het gericht zijn op de gemeenschap. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 22

23 Inhouden Leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen (weten, kunnen, willen) bijbrengen om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en hen in staat te stellen daaraan een bijdrage te leveren. Inhouden zijn afgestemd op leeftijd en niveau. In de kerndoelen komt het begrip burgerschap een aantal keren terug. Ook wordt in deze kerndoelen een relatie gelegd met het (Nederlands) taalonderwijs. Eveneens zijn kerndoelen Engels opgenomen (internationalisering). Een directe relatie met burgerschap is in de kerndoelen te vinden in het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld. Er bestaat een groot aanbod aan projecten die gerelateerd zijn aan aspecten van burgerschapsvorming. We maken een selectie uit het grote aanbod dat ons op school bereikt. We kiezen daarbij vanuit de doelen die passen bij onze werkwijze en de tijd/ruimte die we beschikbaar hebben. We noemen hier het meedoen aan projecten rond gezond leven, het Anne Frankproject, het bezoek aan de kerken, synagoge, moskee. Verder worden er samen met de natuurwerkgroep projecten rond het zorgvuldig omgaan met en genieten van de natuur jaarlijks bezocht. Ook worden er vanuit een gezamenlijke culturele werkgroep activiteiten georganiseerd waar we als school aan mee doen. Nader onderzoek naar doel, middel en effect van het beschikbare aanbod is gewenst. Naast de traditionele materialen is de omgeving een leerbron voor sociale communicatie. We halen onze leerstof o.a. uit het TVweekjournaal, onze zaakvakmethodes en de methode voor Engels. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 23

24 6. DE ZORG VOOR DE KINDEREN 6.1 Nieuwe leerlingen Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar bereikt heeft, kan het toegelaten worden op de basisschool. Twee maanden voordat het kind op school komt, sturen we ter verwelkoming een kaart waarop staat in welke groep en bij welke leerkracht het kind komt. Op de dag na hun vierde verjaardag mogen de kinderen beginnen op onze school. - De kinderen krijgen de gelegenheid om ongeveer 3 weken voor hun vierde verjaardag alvast mee te draaien in de groep waarin ze komen. Deze inloopochtenden worden door de leerkracht gepland op dinsdag of donderdag met een maximum van vijf ochtenden. Het is ons herhaaldelijk gebleken dat er verschillende perioden zijn, waarop inlopen niet gunstig is voor uw kind. De decembermaand is voor kinderen erg druk en daarom niet geschikt om in te lopen. Ook de laatste vier weken van het schooljaar zijn niet gunstig voor kinderen om in te lopen. Er zijn dan binnen de groep veel activiteiten, waardoor het in de groep onrustig kan worden. Hierdoor kunnen kinderen onplezierige ervaringen opdoen en dan niet de juiste aandacht krijgen. Deze kinderen kunnen beter m.i.v. het nieuwe schooljaar instromen. Wel mogen ze alvast één dagdeel een kijkje komen nemen. De leerkracht van groep 1/2 neemt hierover contact op met de desbetreffende ouders. Als een kind is ingestroomd vindt er na ongeveer 3 maanden een huisbezoek plaats door de leerkracht van groep 1. Als een leerling van een andere school naar ons toekomt, wordt door de directeur of onze intern begeleiders vooraf contact opgenomen met de vorige school. De vorige school stuurt de nieuwe school een onderwijskundig rapport. Op die manier kunnen wij zo goed mogelijk inspelen op wat een leerling aan mogelijkheden heeft. Daarnaast proberen we er voor te zorgen, dat deze kinderen van tevoren al eens kunnen komen kijken. We vragen alle ouders ook om een informatieformulier in te vullen zodat we op de hoogte zijn van zaken die voor uw kind en onze school van belang zijn. Dit kunnen medische- en sociale gegevens zijn, die voor u al gesneden koek zijn, maar voor ons mogelijk onbekend. We stellen het op prijs om deze gegevens te ontvangen van uw kant. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig mee omgegaan en worden ze uitsluitend gebruikt in het kader van onderwijs en ontwikkeling van uw kind. Ook is het zo dat we regelmatig op onze school presentaties hebben en foto s over de gang van zaken op school of bij speciale gebeurtenissen. Deze foto s worden gepubliceerd op de website van school zodat u thuis ook kunt meegenieten van momenten die we op school samen beleven. Vanzelfsprekend worden deze foto s alleen gebruikt voor presentatie van het onderwijs en informatie van belangrijke zaken. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie, voelt u zich dan vrij om dit aan te geven en wij zullen er zoveel mogelijk rekening mee houden. Het kan ook zo zijn dat we videoopnamen maken van de lessen om van elkaar te leren als collega s of om bij ouderavonden te presenteren. Hiervoor geldt ook dat dit alleen voor onderwijsdoeleinden gebruikt wordt. We stellen het op prijs om u van deze keuzes op de hoogte te stellen, vandaar vermelding in de schoolgids. Heeft u vertrouwelijke zaken te melden, geeft u dit dan aan bij de groepsleerkracht, de IB-ers of de directie. Zijn er zaken die u in vertrouwen wilt bespreken dan is hier altijd de mogelijkheid voor. We stellen voor om dit altijd als eerste met de groepsleerkracht te doen. Mochten er drempels of andere vragen zijn, dan zijn onze IB-ers of de directie altijd bereid om een gesprek te hebben met u. Het kan zijn dat we hier dan een aparte afspraak plannen. Tot slot willen we ook zeker wijzen op de aanwezigheid van onze schoolvertrouwenspersoon, waarover verder in deze schoolgids meer wordt verteld. Als hoofdlijn houden we graag aan:..heeft u vragen of opmerkingen, komt u gerust langs, bij voorkeur na schooltijd. Een afspraak maken kan natuurlijk ook altijd. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 24

25 6.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Binnen ons systeem van leerstofjaarklassen streven we ernaar het onderwijs zo te organiseren, dat er rekening gehouden wordt met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elk kind. Om dit te kunnen signaleren maken we gebruik van observaties en toetsen. Bij het gebruik van toetsen maken we een onderscheid tussen: - Toetsen die bij de methode horen. Deze toetsen worden gebruikt nadat bepaalde leerstof is aan geboden - Toetsen die niet bij de methode horen. Dit zijn toetsen die onafhankelijk van de methode de leervorderingen op lange termijn meten en vastleggen. We vinden het van belang om van meet af aan de voortgang goed te volgen. Verloopt die volgens de verwachting of juist sneller of langzamer? Pikken de kinderen bepaalde onderdelen gemakkelijk op of kost het ze juist moeite? Pas wanneer we voortdurend goed zicht hebben op de ontwikkeling van de kinderen kunnen we het onderwijs hierop afstemmen. Op dit vlak gebruiken we de Citotoetsen en het daarbij behorende leerlingvolgsysteem. Er zijn toetsen op het gebied van lezen, taal en rekenen voor groep 1 t/m 8. Het werken met het leerlingvolgsysteem bestaat uit drie onderdelen: - Toetsen We starten met het afnemen en nakijken van de toets. De resultaten daarvan worden verwerkt in een (digitaal) leerlingenrapport. Door middel van een grafiek wordt de vooruitgang vastgelegd. - Materiaal om er achter te komen waar het probleem precies ligt Constateren we dat een leerling onvoldoende vooruit gaat of een te lage score haalt, dan kunnen we vaststellen op welk vlak de leerling precies problemen heeft. - Hulpmiddelen bij het kiezen van een passend ontwikkelperspectief van uw kind Weten we waar het probleem bij de leerling ligt, dan kunnen we bepalen welke acties we moeten ondernemen. Door middel van deze hulpmiddelen kunnen we gericht hulp bieden. De komende jaren gaan we deze perspectieven voor leerlingen die speciale onderwijsvragen hebben nader invoeren. Dit wordt uiteraard met u als ouders besproken. Bij een volgende toetsafname kunnen we bepalen welk effect de gerichte hulp heeft gehad. Van iedere leerling worden de toetsgegevens digitaal vastgelegd. Ook gegevens over de thuissituatie, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, worden digitaal vastgelegd. Speciale onderzoeken en observatiegegevens worden opgenomen in het leerling-dossier. Tijdens de rapportbesprekingen met de ouders kunnen de toetsresultaten en de observatiegegevens van het kind onderwerp van gesprek zijn. 6.3 Rapportage aan de ouders U krijgt als ouder de gelegenheid om de vorderingen van uw kind met de leerkracht te bespreken. Aangezien wij de gesprekken als zinvol en belangrijk ervaren, hebben wij besloten om jaarlijks drie gesprekken met de ouders te voeren (waarvan het laatste facultatief) en twee keer per jaar een rapport mee te geven. Hoe beoordelen wij leerlingen op onze school? Het rapport is bedoeld om leerlingen en ouders informatie te geven over de ontwikkeling op school, hoe het kind functioneert en hoe de prestaties zijn. Op hoofdlijnen worden voor de groepen 1 t/m 8 dezelfde ontwikkelingsgebieden gevolgd. Zodoende kan men in grote lijnen de ontwikkelingen over de verschillende jaren volgen. Het rapport gaat niet alleen over de kennis(vak)gebieden, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt beoordeeld. Het rapport is aanleiding voor een gesprek met ouders over hun kind. Het rapport wordt 2 keer per jaar meegegeven. Dit gebeurt begin februari en in juni. In groep 8 zullen de besprekingen met ouders ook op andere momenten plaatsvinden i.v.m. de keuze voor het voortgezet onderwijs. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 25

26 Voor de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling aangegeven middels inkleuring van een van de volgende rondjes. Matig voldoende ruim voldoende - goed. In groep 3 en 4 wordt de ontwikkeling aangegeven middels de rondjes en daarnaast worden er waar mogelijk ook cijfers gegeven. In groep 3 krijgt uw kind naast de 2 gewone rapporten ook het zogenaamde herfstboekje, waarin de kinderen laten zien wat zij al kunnen en kennen. Voor groep 5 t/m 8 worden voor de vakgebieden, waar duidelijke prestatie criteria zijn afgesproken, cijfers gegeven. Bovendien is er voor de leerkracht de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Betekenis van de cijfers: 4 (bij uitzondering) een signalerende functie dat het slecht gaat 5 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende 8 goed 9 signaal functie dat het erg goed gaat 10 (bij uitzondering) als het echt verdiend is en het optimaal uitmuntend is, met inzet, netheid, dat het niet beter kan Voor alle groepen geldt dat het rapport rechtstreeks in ons leerlingvolgsysteem Eduscope wordt opgemaakt, bewaard en van daaruit geprint. Contactmomenten - Begin september : Na + 3 weken kennismaking + informatieavond - Oktober : 1 e 10-minutengesprekken - Februari : 2 e 10 minutengesprekken - Eind juni (na de citoafnames) : 3 e gesprek (op verzoek ouders of leerkrachten) Er kan altijd een tussentijds gesprek gevoerd worden op verzoek van de ouders en/of de school. 6.4 Speciale zorg voor kinderen: Het kan gebeuren dat er bijzonderheden zijn bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter op school. Wellicht dat uw kind dan extra begeleiding nodig heeft of is bijvoorbeeld gebleken dat uw kind meer aan zou kunnen dan het gemiddelde programma. We proberen hier zo veel mogelijk op aan te sluiten door te werken in 3 niveau s voor de basisvakken. Gewoon om te leren wat het kind kan en zich optimaal kan ontwikkelen binnen de mogelijkheden die wij hebben. Of om het leerplezier te verhogen of te voorkomen dat het kind in de problemen raakt. Overleg tussen ouders en leerkrachten hierover vinden wij vanzelfsprekend en u wordt van harte uitgenodigd om uw vragen te stellen en zaken te bespreken die u van belang vindt. Passend onderwijs Onze school een PMT-school. Wat betekent dat voor uw kind, voor u als ouder en onze school? De school van uw kind maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente dat valt binnen het Samenwerkingsverband Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs. Plein Midden Twente bestaat uit een samenwerking van dertien schoolbesturen en vier gemeenten. Die samenwerking is gericht op het optimaal ondersteunen van alle deelnemende scholen binnen de regio Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen in de zorg voor hun leerlingen. Binnen Plein Midden Twente is een uniforme werkwijze van de zorgstructuur en mogelijke ondersteuning afgesproken welke wordt gehanteerd op alle scholen. Binnen ieder schoolteam zijn een aantal mensen werkzaam op het gebied van ondersteuning. Dat is de Intern Begeleider van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 26

27 maatschappelijk werker en JGZ-verpleegkundige. Deze mensen maken deel uit van het schoolteam en leerkrachten en ouders kunnen in overleg, een beroep doen op hun expertise. U bent als ouder direct betrokkene wanneer het gaat om de ondersteuning van uw kind. U kent uw kind immers goed en uw inbreng is dan ook waardevol. De school zal altijd samen met u bespreken wat de beste aanpak is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. In een aantal gevallen lukt het de school niet alleen. In overleg met u zal dan gekeken worden welke mogelijke vervolgacties kunnen worden ondernomen. De school kan expertise vanuit het Steunpunt PMT vragen of een onderzoek of observatie laten doen. Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, niet om het kind dat te bieden wat het nodig heeft. Samen met u zal de school dan naar mogelijkheden zoeken waar dat wel kan. Dat kan een verzoek om extra ondersteuning zijn, binnen school, een andere basisschool, maar ook een SBOof een SO-school. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de benodigde ondersteuning. In overleg met u zal de school daarvoor een aanvraag indienen bij het Zorgplatform. Het Zorgplatform kan vervolgens een advies afgeven, waarna het kind een ondersteuningsarrangement binnen de eigen basisschool krijgt of op een andere school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte. Passend onderwijs staat voor het streven zoveel mogelijk kinderen in de gewone basisschool op te vangen. Scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) werken nu intensief samen om ieder kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Extra zorg voor kinderen vraagt extra inspanningen. Al vele jaren werken de basisscholen in Haaksbergen en de speciale school voor basisonderwijs De Diekmaat te Neede samen, om die extra zorg te kunnen realiseren. Binnen ons samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over hoe we die zorg het beste kunnen geven. Extra zorg, zowel binnen de basisschool als binnen het samenwerkingsverband. Deze afspraken zijn vastgelegd in het zorgplan van het samenwerkingsverband dat op school ter inzage ligt. Zorg binnen de basisschool De school probeert alle kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling en daar waar nodig bij te sturen of hulp te bieden. Om de zorg binnen de school te realiseren en te organiseren is er een leerkracht, de intern begeleider (IB-er), speciaal ingezet voor deze taak. De intern begeleider coördineert dus de interne begeleiding binnen de school. Hij/zij houdt zich onder andere met de volgende activiteiten bezig: - Plannen en uitvoeren van groeps- en leerlingenbesprekingen. - Plannen van toetsen voor alle kinderen van de school (de toetskalender van het leerlingvolgsysteem). - Overleg voeren met de groepsleerkracht over kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben. - Voeren oudergesprekken over kinderen die extra hulp krijgen. - Onderhouden van contacten met schoolarts, schoolverpleegkundige, logopedist, schoolbegeleidingsdienst, schoolgericht maatschappelijk werk, ambulant begeleiders en de school voor SBO (speciaal onderwijs). Wanneer blijkt dat er extra hulp geboden moet worden voor uw kind, wordt u hierover geïnformeerd door de groepsleerkracht of de intern begeleider. Voordat een extra onderzoek of observatie plaatsvindt, wordt aan de ouders altijd eerst om toestemming gevraagd. Met name voor de zorgkinderen is het contact tussen school en ouders erg belangrijk. De ouders worden daarom altijd bij de zorg voor hun kind betrokken. 6.5 Beleid m.b.t. toelating leerlingen met een handicap Ouders van kinderen met een handicap kunnen in overleg met school kiezen voor deelname aan het reguliere basisonderwijs. Wij kiezen ervoor als school om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs aan te bieden binnen onze wijkschool voor jouw talenten in de Veldmaat, zoals ons motto aangeeft. We bepalen altijd in overleg tussen ouders-leerling, leerkrachten, intern begeleiders en eventuele externe begeleiders of wij aan de onderwijsbehoeften van uw kind kunnen voldoen. Hiervoor hebben we nagedacht over de mogelijkheden en natuurlijk ook grenzen die we als school hebben. In principe vinden wij dat leerlingen met een visuele- of auditieve handicap bij ons op school onderwijs kunnen volgen. Dit geldt ook voor leerlingen met een lichamelijke handicap. Ook voor leerlingen met het zgn. syndroom van Down vinden we dat wij de expertise in huis hebben om deze Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 27

28 goed te begeleiden. Een belangrijk criterium voor het al of niet kunnen bieden van een passend onderwijsaanbod zijn voor ons eventuele gedragsproblemen. Hier zullen we samen met alle betrokkenen in een kritische dialoog met elkaar bekijken of we vinden dat we de hulp kunnen bieden die uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het samen zoeken naar een weg staat daarbij voor ons voorop. Hierbij kan het ook zo zijn, dat we dan aangeven dat we vinden dat wij voor sommige kinderen geen optimaal aanbod kunnen bieden. Overwegingen van ouders van kinderen met een handicap kunnen zijn: - kind laten opgroeien in eigen leefomgeving en met vriendjes/vriendinnetjes naar school gaan - verwachting dat hun kind op een reguliere basisschool kan meekomen - mogelijkheid van sociaal contact met kinderen zonder belemmering - sociaal weerbaarder worden - samen met broertjes en zusjes naar school. In principe zijn deze kinderen ook toelaatbaar op onze school en staan wij open voor aanname. De aannameprocedure voorziet in een zorgvuldige afweging van mogelijkheden, kansen en bedreigingen voor alle betrokkenen (leerkracht, team, ouders en kind(eren) Kinderen die in de 2 e helft van het schooljaar instromen Onder najaarskinderen verstaan wij alle kinderen die instromen na de eerste schooldag van het schooljaar en voor 1 januari 4 jaar worden. Voor deze kinderen geldt de bijzondere situatie dat zij op grond van hun geboortedatum de basisschool doorlopen in 7.5 of 8.5 jaar. Wij streven binnen de school een doorlopende ontwikkeling na, waarbij de leerkracht ontwikkelingsgericht werkt met kinderen binnen de groep. Een najaarskind moet geen stappen overslaan. Het welbevinden (sociaal emotionele ontwikkeling) van een kind is het belangrijkste criterium dat geldt bij de doorstroming in onze school. Daarnaast zijn competentie (o.a. taakgerichtheid, zelfstandigheid, motoriek) een voorname basis, op grond waarvan wij bepalen in welke groep een kind het best tot zijn recht komt. Gedurende het schooljaar observeert de leerkracht de kinderen binnen de groep. De observatiegegevens, waaraan de plaatsing in een bepaalde groep gekoppeld is, worden met ouders doorgesproken. Aan het einde van het 1 e schooljaar wordt samen met ouders, rekening houdend met alle factoren, gekeken in welke groep het kind op dat moment het best op z n plek is (groep 1 of 2). In die groep wordt het kind in augustus geplaatst. De afweging hierbij wordt verwoord in het leerling journaal. Tevens wordt afgesproken dat in januari deze plaatsing opnieuw besproken wordt en indien nodig aangepast. Deze beslissing wordt vastgelegd en door ouders en school ondertekend Passend Onderwijs en de school van uw kind De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband dat vanaf 1 augustus 2014 uitvoering geeft aan passend onderwijs in de regio Twente Zuid. Dit samenwerkingsverband met acht gemeenten, meer dan 240 scholen en ruim kinderen mag groot genoemd worden. De deelnemende besturen hebben in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs besloten het gebied in drie subregio s te verdelen en aan te sluiten bij reeds in gang gezette ontwikkelingen. De school van uw kind(eren) maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente (PMT) en bestaat uit alle scholen voor primair onderwijs in Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Plein Midden Twente werkt daarbij nauw samen met de gemeenten en de instellingen die daarbinnen werkzaam zijn. Ondersteuningsstructuur binnen de basisschool Alle scholen binnen PMT hanteren een uniforme ondersteuningsstructuur en werken via die werkwijze aan de 1-zorgroute. Deze bestaat uit verschillende stappen die leerkrachten samen met ouders doorlopen om tot een optimale ondersteuning van kinderen te komen. Waar gaat het nu om? In de meeste gevallen doorlopen kinderen de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 28

29 aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er hulptroepen kunnen worden ingeroepen. In dat geval kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam van de school. (SOT) Het Schoolondersteuningsteam (SOT) Een schoolondersteuningsteam is een overleg binnen school waarin de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal staat. Voordat een kind binnen het SOT wordt besproken is er al uitvoerig overleg geweest met ouders om zoveel mogelijk informatie bij de bespreking beschikbaar te hebben. De intern begeleider van de school heeft hierin een belangrijke rol. Deze werkt hierbij als contactpersoon en is de spin in het web. Het SOT maakt deel uit van het schoolteam en bestaat uit de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker en de aan de school verbonden orthopedagoog. Indien nodig kan het overleg worden aangevuld met extern deskundigen. Hoe werkt een Schoolondersteuningsteam? Afhankelijk van de schoolgrootte worden er drie tot zes SOT-besprekingen per jaar gehouden. Alleen die kinderen worden besproken waar van te voren overleg over is geweest met ouders. Voorafgaand aan de bespreking ontvangen alle deelnemers aan het overleg een bespreeklijst met informatie over de ondersteuningsvraag. Tijdens het overleg probeert men te komen tot adviezen en afspraken. In een volgend overleg kan worden teruggekoppeld of de gemaakte afspraken zijn gelukt. Het kan zijn dat het SOT tot de conclusie komt dat een nader onderzoek of observatie wenselijk is. In overleg met de ouders wordt er dan een aanvraag gedaan bij het Steunpunt van PMT. Het Steunpunt Het Steunpunt van PMT is geen vast gebouw met allerlei medewerkers. Het Steunpunt bestaat uit medewerkers vanuit verschillende organisaties die werkzaamheden voor PMT verrichten. Verzoeken om inschakeling van disciplines vanuit het Steunpunt worden door de school naar het 1-loket gestuurd. Van daaruit worden mensen ingeschakeld in de ondersteuning van kinderen of scholen. Ook in deze fase is er veelvuldig contact met ouders. Of door de basisschool of door de medewerkers vanuit het Steunpunt. Waar kan een beroep op worden gedaan? - Inzet van een orthopedagoog/psycholoog om de onderwijsmogelijkheden van een kind in beeld te brengen. Meestal is voorafgaand, maar altijd na afloop van het onderzoek contact met ouders. - Deskundigen op het gebied van jonge kinderen. Deze kunnen observeren en ouders en leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van het kind. - Medewerkers die deskundig zijn in de begeleiding van kinderen met cluster 3 of 4 kenmerken. Hierbij kan de aanvraag wel zijn ontstaan vanuit de situatie met een kind, maar wordt er steeds meer ingezet op de ondersteuning van leerkrachten in het werken met deze doelgroep. - Regisseurs van de gemeenten voor de inschakeling van extra jeugdzorg voor de leerling vanuit instanties die door de gemeenten worden bekostigd. - Groepsondersteuning en leerkrachtondersteuning. En wat wanneer alles wat er is gedaan nog niet voldoende is? Iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van uw kind(eren) zal dat optimaal doen, eventueel met extra ondersteuning (School bestuurlijk arrangement). Toch komt het soms voor dat het ondanks alle inspanningen niet meer lukt binnen de basisschool en de ontwikkeling stagneert of het sociaal emotioneel functioneren van het kind een zorgelijke ontwikkeling doormaakt. Wanneer die situatie zich voordoet kunnen scholen in overleg met ouders besluiten om een aanvraag te doen voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Dit wordt een arrangement genoemd. Die aanvraag wordt gedaan bij de Commissie voor Arrangementen, de CvA. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 29

30 Commissie voor Arrangementen (CvA) De CvA beoordeelt aanvragen voor de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) van het Samenwerkingsverband voor plaatsing op een SO-school cluster 3 of 4 of SBO-school. De TLV wordt afgegeven door het SWV op advies van de CvA van PMT. De CvA van PMT bestaat uit een voorzitter, een intern begeleider vanuit het SBO-onderwijs, twee orthopedagogen vanuit het SBO- en SO-onderwijs, een maatschappelijk werker en secretariële ondersteuning. De CvA vergadert wekelijks. De adviezen van de CvA worden naar de administratie van het samenwerkingsverband gestuurd. Daar wordt de aanvraag formeel door de Toelaatbaarheidscommissie afgehandeld. Meer informatie: Motorisch Remedial Teaching (MRT) De school heeft de mogelijkheid kinderen uit met name de groepen 2, 3 en 4 die problemen hebben met de grove motoriek en daardoor uitvallen bij sport en spel extra te ondersteunen. De begeleiding vindt onder schooltijd plaats door een MRT trainer. Dit gebeurt individueel of in een klein groepje. Als de leerkracht problemen signaleert, worden deze doorgesproken met de IB-er en de ouders. De IB-er kan een leerling met toestemming van de ouders aanmelden voor MRT. 6.9 Overgang naar voortgezet onderwijs Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dit is voor kind en ouders vaak een grote overgang. Het is vooral voor het kind belangrijk dat daarbij de juiste keuze wordt gemaakt. Hier speelt het overleg tussen de ouders en de leerkracht van groep 8 een grote rol. De leerkracht van groep 8 geeft een advies dat gebaseerd is op tal van gegevens, die in de loop van de jaren over de leerling zijn verzameld. Niet alleen wordt stilgestaan bij de leerprestaties van het kind, maar ook bij belangrijke zaken als de mate van inzet, motivatie, werktempo en zelfvertrouwen. Tijdens een schoolkeuzegesprek wordt het advies met de ouders besproken. In het tweede deel van het schooljaar volgt dan de Cito-eindtoets. Deze toets meet de schoolvorderingen en tot op zekere hoogte het inzicht van de leerlingen, vergeleken met het landelijk gemiddelde. Hieronder geven wij een overzicht van onze gemiddeldes van de laatste jaren. De uitslag is een extra aanwijzing bij het gegeven advies. In vrijwel alle gevallen bevestigt de uitslag van de toets onze vermoedens. De toets beschouwen wij als een waardevol hulpmiddel. Niet meer en niet minder. De kinderen van groep 8 krijgen informatie over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs tijdens de lessen. Voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen is er een informatieavond, voor leerlingen een informatiemiddag en een open huis voor ouders en leerlingen, verzorgt door het voortgezet onderwijs. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 30

31 6.10 CITO-eindtoets De laatste jaren staat de uitslag van de CITO-eindtoets veel in de belangstelling. Het wordt, volgens velen, een steeds zwaarder wegend meetinstrument. Ook de inspectie is geïnteresseerd in de gemiddelde schoolscore. Dit heeft volgens de inspectie te maken met het feit dat de kwaliteit van het onderwijs op deze wijze door hen gemeten kan worden. Hieronder de gemiddelde schoolscore van de afgelopen jaren. Jaar. Gemiddelde score (Schoolgroep Rapport) , , , , , ,7 Op de website van de onderwijsinspectie kunt u ook de verslagen van het inspectiebezoek en de kwaliteitskaarten bekijken. (http://www.onderwijsinspectie.nl/) Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 31

32 7. REGELINGEN T.B.V. OUDERS EN LEERLINGEN 7.1 Verzekeringen Ongevallenvoorziening Het bestuur van de Stichting Keender heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen en de medewerkers van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen en medewerkers overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, uitstapjes en excursies van een dag(deel) ook in het buitenland en tijdens het rechtstreeks komen naar de school en het weggaan van de school of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden. De verzekerde bedragen betreffen: overlijden als gevolg van een ongeval; algehele blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval; geneeskundige kosten na een ongeval en tandheelkundige kosten na een ongeval. De geneeskundige en tandheelkundige kosten moeten altijd in eerste instantie worden ingediend bij de ziektekostenverzekeraar van de betrokken leerlingen of die van de ouders/verzorgers c.q. de ziektekostenverzekeraar van de betrokken medewerkers. Indien geen of geen gehele vergoeding plaatsvindt, kan een beroep worden gedaan op de schoolverzekering die in deze zin dus altijd aanvullend is op de eigen verzekering. Vrijwilligers zijn van bestuurszijde dus niet verzekerd tegen ongevallen. Schade toegebracht aan derden (Wettelijke aansprakelijkheid) Het bestuur en/of zijn medewerkers en/of de vrijwilligers en/of zijn leerlingen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen toegebracht. Het bestuur heeft zichzelf, de medewerkers, vrijwilligers en leerlingen van haar scholen tegen dit risico verzekerd door middel van een zgn. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld. Voor erkenning van aansprakelijkheid moet vaststaan dat een leerkracht, een vrijwilliger of andere medewerker grove nalatigheid of verwijtbaar gedrag (artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW) kan worden verweten. Bij schade toegebracht door een leerling moet vaststaan dat een leerkracht, een vrijwilliger of andere medewerker nalatig is geweest, omdat zij onvoldoende toezicht hebben gehouden. Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) c.q. vrijwilligers aansprakelijk stelt, moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is geweest. Verlies, diefstal en vernieling Het bestuur heeft géén verzekering voor leerlingen, medewerkers en/of vrijwilligers tegen verlies, diefstal of vernieling van eigen spullen. Gebruik privéauto s voor schoolactiviteiten Het bestuur heeft géén verzekering voor schade aan privéauto s of voor schade die veroorzaakt is door het gebruik van privé auto s, die het gevolg zijn van activiteiten in schoolverband. Evenmin kent het bestuur een verzekering tegen letselschade van inzittenden bij het gebruik van privéauto s bij schoolactiviteiten. Het beschikbaar stellen van privéauto s voor schoolactiviteiten geschiedt dus altijd op eigen risico.. Indien een ouder rijdt voor school en kinderen meeneemt is de ouder verzekerd via de Collectieve Schadeverzekering Inzittenden van het schoolbestuur en hoeft hiervoor niet specifiek in het bezit te zijn van een eigen inzittendenverzekering. Ouders gebruiken altijd de autogordels en indien nodig een stoelverhoger, als kinderen voorin zitten. Dit geldt voor kinderen kleiner dan 1.35 meter. Voor het incidenteel vervoeren van andermans kind is het gebruik van een stoelverhoger op de achterbank niet verplicht. De ouder neemt op de terugweg dezelfde kinderen mee in de auto als op de heenweg, tenzij anders wordt afgesproken. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 32

33 Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de schoolongevallenverzekering en de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid is verkrijgbaar op school of bij het Onderwijsbureau Twente te Borne via 7.2 Informatie aan ouders over de klachtenregeling Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Met deze regeling beoogt het bestuur van de Stichting Keender een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden. Wat betekent dat voor onze school? Overal waar mensen samen leven en werken, ook op onze school, zijn voor een goede gang van zaken regels en afspraken nodig. Net als in de gewone maatschappij hebben regels en afspraken voor een groot deel betrekking op gezondheid en veiligheid en worden ze uit preventief oogpunt vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Naast ouders en (oud)leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de school klachten indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel, of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg worden opgelost. Daarnaast is er gelegenheid om regelrecht contact op te nemen met de externe onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie kunt u bereiken via de secretaris, telefoon of Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 33

34 In onderstaand schema wordt aangegeven over welke klachten het gaat en welke stappen daarbij kunnen worden ondernomen Klacht van onderwijskundige aard, o.a.: - Methode - Aanpassing programma - Toetsing, beoordeling - Pedagogische benadering Gesprek met groepsleerkracht Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Klacht van schoolorganisatorische aard (maatregelen, nalatigheid) - Vakanties, vrije dagen - Ouderbijdrage - Schoonmaken Gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Klacht over ongewenste gedragingen: - Seksuele intimidatie - Agressie - Geweld - Racisme - Discriminatie - Pesten Gesprek met groepsleerkracht Gesprek met interne vertrouwenspersoon op school Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Behandeling klacht door klachtencommissie Bevoegd gezag neemt maatregelen De interne vertrouwenspersoon bij ons op school is Henriette Oldenkotte (tel: ) Deze interne vertrouwenspersoon is benoemd door het bevoegd gezag. Hij/zij zal u eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon op school: - Is het aanspreekpunt bij klachten binnen onze school; - Zorgt voor eerste opvang van de klager; - Geeft informatie over de klachtenprocedure; - Zorgt ervoor dat teamleden, ouders en leerlingen op de hoogte worden gebracht van zijn of haar taak en rol; - Neemt initiatieven om preventieactiviteiten binnen school op te zetten; - Verwijst door naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersonen zijn: Mevr. J. Kuypers-van Hulten Dhr. H. van t Erve Lansinkstraat 51 Richterstraat JN Haaksbergen 7482 ZV Haaksbergen Telefoon: Telefoon: Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 34

35 De externe vertrouwenspersonen zijn benoemd door het bevoegd gezag, voor alle scholen onder de Stichting Keender. De externe vertrouwenspersonen hebben geen onderlinge verdeling van scholen en taken. De externe vertrouwenspersoon: - Probeert de klacht door bemiddeling op te lossen; - Gaat na of de klacht terecht is en kan begeleiden bij de procedure; - Kan de klager in overweging geven de klacht bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie in te dienen; - Kan de klager ondersteunen en begeleiden en evt. bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij de politie; - Kan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties. Wanneer de directie van de school, de vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag de klachten niet op een bevredigende manier kunnen afhandelen, kan de klager bij een onafhankelijke klachtencommissie terecht. De Stichting Keender heeft zich aangesloten bij een regionale klachtencommissie. De vertrouwenspersoon wijst u de weg naar de klachtencommissie en zal u begeleiden bij een klachtenprocedure. De klachtenregeling ligt op school ter inzage. 7.3 Protocol naar huis sturen leerlingen bij afwezigheid van leerkrachten Scholen die onder de Stichting Keender vallen hebben na instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het volgende afgesproken i.v.m. de vervangingsproblematiek in het onderwijs: Het vinden van vervanging bij ziekte en/of verlof van leerkrachten in het onderwijs is een toenemend probleem aan het worden. Tijdens de schooldagen wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen die op deze school staan ingeschreven. De school is verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij lesuitval tijdens de schooldagen moet de school zorgen voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders moeten ervan uit kunnen gaan dat de school gedurende de schooldag toezicht houdt, ongeacht of de leerlingen onderwijs krijgen of niet. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden onverwacht ziekteverzuim is, zullen de leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag(-en) de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen en dus thuis moeten blijven, dan zal de directie de ouders schriftelijk op de hoogte brengen. Wanneer de periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije dagen over meerdere groepen verdeeld worden. Maar voordat de leerlingen thuis moeten blijven, zijn de volgende mogelijkheden van opvang bekeken: 1. Kunnen er groepen gecombineerd worden? 2. Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden? 3. Kan intern vervanging geregeld worden door het inzetten van bijv. vakleerkracht, stagiaire, ambulante tijden van directie, interne begeleider of ICT er? Deze interne vervanging moeten we zoveel mogelijk beperken, om te vermijden dat ook deze werkzaamheden in de knel komen. Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gemaakt aan het bestuur en aan de inspectie voor het basisonderwijs. Dit protocol wordt jaarlijks besproken in het team, de MR en de OV. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 35

36 7.4 Jeugdgezondheidszorg Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. Wij, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente, helpen u hier graag bij (www.ggdtwente.nl). In de basisschoolperiode komen wij op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Wij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren zien wij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig hebben. In 2011 zijn wij daarom gestart met de Triage-methodiek, een vernieuwde onderzoeksmethode. We zien nog steeds elk kind en hebben daarnaast meer ruimte voor zorg op maat. Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek? Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen wij aan u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school van ons. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier mee naar huis. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Voor de ouders bestaat de mogelijkheid hierbij aanwezig te zijn. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor. Eventueel vervolg Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. Voordelen van de Triage-methodiek 1. Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld. 2. Het bereik van kinderen is groter. 3. Er zijn minder verstoringen in de klas. 4. Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene controle op school. 5. Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in te spelen op (zorg)vragen. Samenwerking met school Wij hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken en de spreekuren op school. Daarnaast nemen we, als JGZ, ook deel aan de zorgoverleggen of zorgadviesteams (ZAT). In deze overleggen worden, in goed overleg met ouders of verzorgers, kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben. Aan deze overleggen nemen, naast de IB-er van school, het maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst deel. Hierdoor kan bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden. Wilt u meer informatie? Op onze website vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 36

37 Belangrijke informatie over Jeugdzorg in algemene zin is te vinden op De JGZ roept uw kind zelf op voor een onderzoek op school. De school geeft informatie aan de JGZ te weten; naam, geboortedatum, adres, postcode, BSN, school inclusief vestigingslocatie en groep of leerjaar. Dit maakt dat de JGZ weet op welke school het kind zit en in welke groep. Geeft u geen toestemming voor de verstrekking van genoemde gegevens dan kunt u voor 1 september contact opnemen met de directeur van de school. Meldcode Op onze school hebben wij sinds kort de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd. De meldcode is een praktisch stappenplan, waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd. Het doel van de meldcode is: Sneller en adequater hulp bieden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling om het geweld te stoppen. Bevorderen vroegsignalering. Uniforme en intersectorale werkwijze. De meldcode van school is gebaseerd op het landelijke basismodel en in samenspraak met alle basisscholen in Haaksbergen, gemeente Haaksbergen en de diverse instanties opgesteld. Het werken met de meldcode wordt binnen de sector onderwijs door het ministerie van VWS landelijk verplicht gesteld. 7.5 Jeugdtandverzorging De Stichting Regionale Instelling Jeugdtandverzorging voor Enschede en omstreken verzorgt de jeugdtandverzorging in Haaksbergen. De stichting werkt met een team van assistentes en parttime tandartsen, die naast dit werk bijna allemaal een praktijk hebben. Het werken met kinderen vereist een aparte benadering. Het beleid is erop gericht dat er een goede kindtandarts relatie wordt opgebouwd. Uw kind ziet zoveel mogelijk steeds dezelfde tandarts en assistente. Elk halfjaar wordt de school bezocht door de bus van de Jeugdtandverzorging. De jeugdtandverzorging biedt een volledige tandheelkundige hulp. Desgewenst krijgen de kinderen die deelnemen vanaf jaargroep 3 elk half jaar een fluoridenbehandeling. De ouders kunnen natuurlijk ook samen met hun kind(eren) de bus bezoeken. Elke nieuwe leerling krijgt op school een aanmeldingsformulier van de jeugdtandverzorging mee naar huis. De aanmeldingsformulieren zijn op school voorradig, zodat ook andere kinderen deze kunnen krijgen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u daarmee altijd in de tandartsbus terecht. U kunt zelf ook contact opnemen met de stichting (tel ). Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 37

38 7.6 Buitenschoolse- en tussenschoolse opvang, overblijven op school Buitenschoolse opvang Sinds 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen, op basis van artikel 45 van de WPO, verantwoordelijk voor het organiseren van de aansluiting tussen onderwijs en de buitenschoolse opvang. De schoolbesturen voor basisonderwijs in de gemeente Haaksbergen hebben gezamenlijk convenanten afgesloten met belangstellende aanbieders van buitenschoolse opvang in Haaksbergen. Te weten: Kinderopvang Buitenspel, Kinderopvang SKE en Kinderopvang Bloesem. Ouders hebben te allen tijde vrije keuze voor wat betreft opvang van hun kind en kunnen dus ook voor een andere aanbieder kiezen dan de voorgenoemde. Het voordeel van het aanbod via de schoolbesturen is dat vooraf is gecheckt of de kinderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet en dat er algemeen operationele afspraken zijn gemaakt. Als u als ouder voor een andere aanbieder kiest zult u zelf de betrouwbaarheid en het voldoen aan wettelijke eisen van het aanbod moeten checken. Informatie over buitenschoolse opvang kan worden verkregen op de scholen of via direct contact met de aanbieders. Hieronder stellen de opvangorganisaties zich aan u voor. BSO Buitenspel Bij buitenschoolse opvang Buitenspel staat veiligheid, vertrouwen en kwaliteit bij alles wat we doen voorop. Wij zijn ons bewust van de bijzondere positie die we hebben. Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorgen toe. Bij buitenschoolse opvang Buitenspel vinden wij het van groot belang dat u uw kind met een gerust hart aan de zorg van onze medewerkers kunt overlaten. Uiteraard werken wij met gekwalificeerd personeel die vol enthousiasme leuke sport en spelactiviteiten ontwikkelen en uitstapjes organiseren. Buitenspel heeft 2 groepen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar en van 6 tot 13 jaar. Het sportcomplex zorgt ervoor dat wij veel buitenruimte tot onze beschikking hebben waar kinderen naar hartenlust kunnen voetballen, ravotten en spelen. Wij bieden standaard-, flexibele- en vakantie opvang maar u kunt ook voor incidentele opvang bij ons terecht en tijdens schoolvrije dagen. Nieuwsgierig geworden? Wij nodigen u samen met uw kind(eren) van harte uit om onze buitenschoolse opvang te komen bezoeken. U kunt ook een kijkje nemen op onze site; en/of U vindt ons aan de Kolenbranderweg 11, 7482 SE Haaksbergen. Telefoon: of t Speeleiland en BSO Los Hoes Naast de opvang voor kinderen van 0-4 jaar en 2-4 jaar, bieden wij buitenschoolse opvang (BSO en VSO) aan voor kinderen van 4-13 jaar. Dit kan op verschillende locatie, te weten; BSO t Speeleiland, Bartokstraat 19, 7482 TT te Haaksbergen BSO Los Hoes, Hassinkborg 16, 7483 CT te Haaksbergen Samen met de kinderen zorgen we voor een uitdagende invulling voor hun vrije tijd, waarop volop mogelijkheden zijn om te bewegen, onderzoeken en te ontdekken samen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Op schooldagen zijn we geopend tot (verlengde opvang is mogelijk. Voor de kinderen is er de mogelijkheid om bij de BSO een gezonde, warme maaltijd te nuttigen. Naast de naschoolse opvang bieden we vanaf 7.00 ook voorschoolse opvang aan. Bij SKH kunt u structurele plaatsen afnemen, flexibele plaatsen, maar ook incidentele opvang is mogelijk (bv roostervrije dagen van de school). Ook kunt u alleen vakantieopvang afnemen. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 38

39 Meer informatie vindt u op onze website Daarnaast willen wij u graag een rondleiding geven, zodat u de warme sfeer kunt proeven die er bij ons op de locatie heerst. U kunt contact opnemen met Nathalie Gribbroek via Bloesem Kinderopvang BSO Onze BSO biedt de kinderen een ruime tuin, die ingedeeld is in allerlei tuinkamers. Een klimhoek, een moestuin, een ervaringstuin, een heuse pipo wagen en een heerlijk grasveld om lekker op te kunnen zitten, of te voetballen. Binnen kunnen de kinderen gebruik maken van diverse kamers die ook elk een eigen thema hebben, zoals een mini theater, een techniek kamer, een knutselkamer, een leeshoek maar natuurlijk ook een "woonkeuken" waar ze lekker met elkaar aan tafel kunnen zitten en na schooltijd wat drinken en de dag doorspreken. Er zijn twee groepen op basis van leeftijd die worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Wij bieden opvang na schooltijd en hele dagen tijdens de vakantie van uw kinderen. In de tijd dat uw kinderen bij Bloesem zijn, kunnen ze deelnemen aan de activiteiten die voor hen georganiseerd worden, of kiezen om vrij hun tijd in te delen. In de vakanties is er een uitgebreid programma met allerlei uitstapjes, waarbij onze eigen busjes goed van pas komen. Meer informatie vindt u op : Tussenschoolse opvang (TSO) Stichting Kulturhushaaksbergen gaat de Tussenschoolse Opvang (het tussen de middag overblijven op school) in overleg met de scholen voortzetten. Uiteraard is het streven erop gericht om de overblijfmogelijkheid op eenzelfde wijze te organiseren als voorheen. Meer informatie hierover vind u op de website van Onder begeleiding van vrijwilligers/overblijfkrachten eten kinderen gezamenlijk hun meegebrachte lunchpakket. Daarna is er de mogelijkheid om te spelen. Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en (vrijdag minimaal 3 kinderen) overblijven op school. Kinderen die op vaste dagen overblijven moeten wel afgemeld worden als zij niet komen. Ook als ze vrij zijn i.v.m. werkmiddagen, bij ziekte of andere redenen. Bij werkmiddagen is er de mogelijkheid tot overblijf. De kinderen kunnen dan om uur opgehaald worden. Graag alle meegenomen spullen van naam voorzien (beker, broodtrommel, e.d.). Geef de kinderen liever geen snoep mee. Kinderen uit groep 7 en 8 komen wel eens met de mededeling dat ze tussen de middag nog een boodschap moeten doen voor hun ouders. De overblijfkrachten kunnen niet controleren of dit werkelijk zo is. Gezien ervaringen en evaluatie vinden er een paar kleine wijzigingen plaats t.o.v. afgelopen schooljaar. Deze wijzigingen vindt U hieronder. - U gaat een abonnement aan tot einde juli 2016 (is einde contract Stichting Kulturhushaaksbergen met de basisscholen); Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 39

40 - U kunt uiteraard tussentijds uw abonnement (schriftelijk) opzeggen (wij hanteren een maand opzegtermijn). Dit kan op de 1 e en op de 15 e van de maand. - Bij abonnementen vindt een maandelijkse incasso plaats; U kunt gebruik maken van incidentele afname (ook naast het abonnement). Per maand wordt geteld hoeveel keren u hiervan gebruik heeft gemaakt en wordt het verschuldigde bedrag van uw rekening afgeboekt. Let op: u betaalt voor beschikbaarheid van vaste dagen voor een TSO plaats, niet voor afname. Is een kind opgegeven voor de vaste TSO, maar blijft het kind op die dag bij nader inzien niet over, dan vindt er geen restitutie van kosten plaats. Wel kunt u in overleg met de coördinator schuiven met de dagen (alleen in dezelfde week). Dit geldt niet voor de feestdagen. Voor zowel het aanvragen van een abonnement als incidentele afname dient u een formulier in te vullen en af te geven bij het Stichting Kulturhushaaksbergen (Sterrebosstraat 2) of bij de overblijfkrachten van uw school. Formulieren zijn te verkrijgen bij de receptie van het Kulturhushaaksbergen, via de overblijfkrachten of via de website (www.kulturhushaaksbergen.nl) Toelichting prijzen abonnement per schooljaar Abonnement Prijs jaarabonnement Per maand 1 dag per week ,00 2 dagen per week ,00 3 dagen per week ,00 4 dagen per week ,00 U betaalt in 10 termijnen. De maanden juli en augustus worden niet geïncasseerd. Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Ouders die onregelmatig werken kunnen tevens een abonnement afnemen. U kunt nl. in dezelfde week ruilen met de dagen (dit moet uiterlijk uur doorgegeven worden aan de TSO coördinator). Achteraf ruilen is niet mogelijk. Er is ook incidentele afname mogelijk, waarbij het dagtarief van 3,50 per kind wordt berekend. Wij verzoeken u vriendelijk om het inschrijfformulier/ mutatieformulier af te geven bij de receptie van het Stichting Kulturhushaaksbergen aan sterrebosstraat 2 te Haaksbergen of bij de overblijfkrachten van uw school. Uiteraard mag u deze ook sturen naar postbus 213, 7480 AE Haaksbergen. Spreekuurtijden 2015 / 2016: Voor aan en afmeldingen: Maandag : uur t/m uur Dinsdag : uur t/m uur Donderdag : uur t/m uur Voor vragen en informatie over de TSO kunt u tijdens het spreekuur (zie boven) en tussen en uur bellen, appen, sms en of mailen. Najia Khiraoui : / Stichting Kulturhushaaksbergen Sterrebosstraat 2, Haaksbergen. tel. : Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 40

41 7.7 Hoofdluis Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan hoofdluis gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is ongewild ook zo'n plaats. Om verspreiding te beperken is er op onze school een ouderwerkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, zoals direct na de vakanties, alle leerlingen te controleren op hoofdluis. - Wordt hoofdluis geconstateerd bij een leerling, dan krijgen de ouders hiervan persoonlijk bericht. Thuis kan het haar dan behandeld worden met een middel tegen hoofdluis. - Alle kinderen van de groep waar hoofdluis wordt geconstateerd krijgen een brief mee naar huis waarin dit gemeld wordt. - Treft u zelf hoofdluis aan bij uw kind, meldt dat dan a.u.b. altijd op school bij de groepsleerkracht. Er kan dan een tussentijdse controle in de klas van uw kind plaatsvinden. - We hanteren op school de richtlijnen van het protocol dat door de GGD wordt geadviseerd. Nadere informatie vindt u op via het trefwoord: hoofdluizen 7.8 Verkeersveiligheid Ouders die hun kind(eren) met de auto naar school brengen, vragen we de kinderen in de Pastoor Brandsmastraat of de Fazantstraat te laten in- of uitstappen en niet op de hoek Lijsterstraat - Weertseriet. Wanneer hier auto's stoppen ontstaat er door de onoverzichtelijkheid gevaar voor de kinderen. 7.9 De oudervereniging Wij zijn op onze school trots op de grote betrokkenheid van ouders bij allerhande activiteiten in en rond de school. In onderstaande alinea s lichten wij ons werk toe. En..wordt u van harte uitgenodigd om te participeren in deze vereniging of via andere vormen van ouderhulp mee te werken aan een mooie schoolloopbaan van uw kind(eren) op de Bonifatiusschool. Onderstaand een kleine uiteenzetting van wat u van de oudervereniging kunt en mag verwachten. Bij het organiseren van de vele activiteiten kunnen we altijd hulp gebruiken. Aan het begin van het schooljaar zal weer een beroep op u worden gedaan om u op te geven voor de diverse activiteiten. Dankzij uw medewerking en belangstelling kunnen wij vele extraatjes voor onze kinderen realiseren, en wat de tijd betreft: VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK. Algemene gegevens: - Ouders, waarvan de kinderen op de St. Bonifatiusschool zitten, zijn automatisch lid van de oudervereniging. - Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de oudervereniging en bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 15 leden. - De leden van de oudervereniging worden door de algemene ledenvergadering gekozen uit de leden, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige verdeling over de groepen. - Leden van de oudervereniging maken minimaal 2 en maximaal 6 jaar deel uit van de oudervereniging. - Uit de leden wordt een dagelijks bestuur gekozen, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. - De oudervereniging heeft geen wettelijke bevoegdheid, de medezeggenschapsraad daarentegen wel, namelijk: advies- of instemmingsrecht bij besluiten genomen door het team of schoolbestuur. Doel: Volgens het reglement is dit: het bevorderen van de relatie tussen ouders, onderwijzend personeel en schoolbestuur op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de oudervereniging bijdragen tot het optimaal functioneren van de school en het onderwijs. Kortom: op een positieve manier de betrokkenheid van de ouders met de school bevorderen. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 41

42 Taken: 1. Adviserende taak t.a.v. onderwerpen waarbij opvoeding, begeleiding of onderwijsondersteunende activiteiten betrokken zijn ( in vergaderingen). 2. Suggesties of opmerkingen van ouders bespreken met de desbetreffende leerkracht. 3. Stimuleren en organiseren van en meehelpen aan de activiteiten rond het schoolgebeuren. Financiën: INKOMSTEN: Ouderbijdrage Diverse acties o.a. -oud papier -kledinginzameling -fancy fair -planten-actie UITGAVEN: Carnaval Sinterklaas Kerst Pasen Schoolreisjes Speelplein Uitwisseling Kuurne Afscheid groep 8 Wensenlijst team Ouderbijdrage Een aantal zaken op school wordt niet door de overheid bekostigd zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnavalsfeest, excursies, sportdagen, schooluitje, driedaagse Ameland en uitwisseling met Wijzer in Kuurne (België). De onkosten hiervan worden betaald uit de begroting van de oudervereniging. De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten waaraan alle kinderen plezier hebben. Het zal duidelijk zijn dat zonder uw bijdrage een aantal activiteiten niet meer kan plaats vinden. Hoewel de ouderbijdrage niet verplicht is, verwachten we wel dat iedereen deze zal voldoen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de oudervereniging.. De ouderbijdrage is als volgt vastgesteld op 35,00 per kind. De hier genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering die aan het begin van het schooljaar wordt gehouden. Voor kinderen die tijdens het schooljaar instromen geldt dat wanneer dit voor 1 januari is, de ouderbijdrage zal worden geïnd. Voor kinderen die na 1 januari van het lopende schooljaar instromen wordt een bedrag van 20 euro geïnd. De ouderbijdrage zal in de maand oktober van uw bank- of girorekening worden afgeschreven. De overige bijdragen worden zoals in onderstaande tabel staan vermeld van uw bank- of girorekening afgeschreven. Activiteit Maand van afschrijving Bedrag Schoolbijdrage Oktober Zie bovenstaande tabel Kamp groep 8 November/Januari/Maart 45,00 totaal (3 x 15,-) Schoolzwemmen groep 3/4 36,00 Kuurne, groep April/Mei/Juni 50,00 totaal (2 x 15,- + 1 x 20,-) Tijdens de algemene jaarvergadering van de oudervereniging wordt door het bestuur van de oudervereniging verantwoording afgelegd over de bestede gelden. Jaarvergadering Ieder jaar is er een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) Deze wordt bijvoorbeeld gecombineerd met de informatieavonden voor de groepen. Het financieel jaaroverzicht wordt bekend gemaakt door de penningmeester. Dit jaarverslag is vooraf gecontroleerd door de kascommissie. Aftredende OV-leden nemen op deze avond afscheid. Nieuwe OV-kandidaten worden verkiesbaar gesteld en zittende leden worden herkiesbaar gesteld. Wanneer er ouders zijn, die willen toetreden Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 42

43 tot de ouderraad, dan kunnen ze zich richten tot de OV-leden. Gewone, gezonde belangstelling en inzet voor de school is al voldoende. U bent van harte welkom! NB voor de ophaaldata van het oud papier verwijzen we naar de jaarkalender van school en van de afvalinzameling van de gemeente Haaksbergen 7.10 De medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) is in een bij de wet verplicht inspraakorgaan met instemmings- en adviesrecht naar het bestuur van onze school toe. Op onze school bestaat de MR uit drie teamleden en drie ouder-leden. De ledenlijst vindt u achter in deze gids. De leden van de MR worden na verkiezingen benoemd voor de duur van minimaal drie jaar, met de mogelijkheid om herkozen te worden. Bijna elke ontwikkeling of verandering op school wordt in de MR besproken en heeft bij uitvoering advies of instemming nodig. De MR praat onder andere mee over schoolplan, huisvesting, formatie, vakantierooster, e.d. Voor ouders en leerkrachten is de MR het belangrijkste middel om invloed te hebben op het bestuursbeleid. Om die reden ontvangen wij graag suggesties en opbouwende kritiek van iedereen voor wie wij wat kunnen doen: ouders, kinderen en leerkrachten. De MR komt minimaal 7 maal per jaar bij elkaar. De data van deze vergaderingen staan vermeld in deze schoolgids. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt en dit is samen met de agenda te vinden op het prikbord in de hal. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen die naar één van de 19 scholen van Stichting Keender gaan zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender. De GMR is namens de scholen die onder Keender vallen gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken. De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders Ouders in school Als school stellen wij het erg op prijs om een zo goed mogelijke samenwerking met de ouders van de leerlingen te bewerkstelligen. Elders in de schoolgids is het al gezegd, maar hier zeggen we het nog maar een keer: voelt u zich vrij om de vragen te stellen en de opmerkingen te plaatsen die u heeft over de school. We spreken er graag over met u. We zijn er om samen met u ervoor te zorgen dat uw kind een nuttige en plezierige schoolloopbaan mag beleven bij ons op school. De school heeft een aantal formele en informele momenten per jaar, waarbij de ouders betrokken worden bij de school. Formele contacten: - We organiseren aan het begin van elk schooljaar een inloopavond voor de groepen 1 t/m 8. Ouders komen met hun kind op school. Het kind geeft aan waar het zit en waar mee wordt gewerkt. De leerkrachten zijn beschikbaar voor inhoudelijke vragen. - Ook wordt er een avond georganiseerd rond de start van het aanvankelijk leesonderwijs. - In oktober, februari en juni houden wij voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m minuten gesprekken. U krijgt dan de gelegenheid om met de groepsleerkracht te praten over uw kind. - De kinderen van groep 1 krijgen huisbezoek van de groepsleerkracht(-en). - De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. - Elke maand komt er een nieuwsbrief uit met actuele informatie. - Incidenteel worden brieven meegegeven aan de leerlingen. Brieven die u van ons krijgt, worden meegegeven aan het oudste schoolgaande kind uit het gezin. - Alle ouders en relaties krijgen een schoolgids die jaarlijks wordt geactualiseerd. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 43

44 - Op afspraak worden gesprekken met groepsleerkracht, directie, logopedie of interne begeleider geregeld. Informele contacten: - medewerking van ouders bij sportdagen, schoolreisjes etc. - medewerking van ouders bij hand- en spandiensten - medewerking van ouders bij lesactiviteiten - zitting in de OV of MR. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief waarin u zich kunt opgeven voor verschillende activiteiten Ouderpunt Het Ouderpunt is een informatiepunt van en voor allochtone ouders met schoolgaande kinderen en voor de leerkrachten. Als u informatie wilt, vragen heeft of wilt meedoen met de steungroep, neem dan contact op met een medewerker van het Ouderpunt, Stichting t Iemenschoer - het Ouderpunt, tel Sponsoring Ten aanzien van sponsoring hanteren we de volgende uitgangspunten: Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen, in gevaar brengen. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van onderwijsmiddelen. Inkomsten en uitgaven worden op dezelfde wijze verantwoord als de overige gelden. Dit zijn terecht een aantal zakelijke en belangrijke uitgangspunten. Wij zijn er als school blij mee dat we ouders bereid hebben gevonden om via hun bedrijven bepaalde activiteiten te sponsoren. Een mooi voorbeeld zijn hierbij de nieuwe shirts voor de school die we dragen bij sportactiviteiten. We houden ons als school aanbevolen voor andere creatieve gedachten omtrent sponsoring! Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 44

45 8. SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 8.1 De schooltijden In de Wet op Basisonderwijs is vastgesteld dat elke leerling recht heeft op een minimaal aantal uren onderwijs. Dat is verdeeld over acht schooljaren 7520 uur. Scholen mogen zelf bepalen hoe zij die uren over de jaren verdelen. Wij hanteren het volgende systeem. Een kind in groep 1 t/m 4 gaat minimaal 880 uur per jaar naar school en een kind in 5 t/m 8 minimaal 1000 uur. De kinderen gaan wekelijks gemiddeld meer uren naar school, waardoor er uren overblijven. De uren uit deze marge worden dan ingezet door de school voor studiedagen (of dagdelen) en werkmiddagen en/of ochtenden. De kinderen zijn dan vrij en de leerkrachten hebben dan tijd voor nascholing en/of andere werkzaamheden. We verwijzen hiervoor naar de lange termijn agenda achter in deze schoolgids. De schooltijden zijn als volgt: Ochtenden Middagen Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur 8.2 Schoolverzuim Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd niet zonder toestemming van de directeur of van de leerplichtambtenaar lessen mag verzuimen. Er zijn natuurlijk altijd bepaalde redenen waarom een kind niet naar school kan. Eén van die redenen is ziekte en/of een andere calamiteit. Kan uw kind, om bovenstaande redenen, de school niet bezoeken, dan verwachten wij een bericht van u (vóór 8.30 resp uur). Wilt u echter verlof aanvragen voor bijv. een bruiloft, dan vragen wij u gebruik te maken van het verlofaanvraagformulier. Deze formulieren zijn als bijlage aan deze schoolgids toegevoegd. Ook zijn ze op te vragen bij de leerkracht van uw kind. Wel willen we er nog eens nadrukkelijk op wijzen dat de directeur officieel alleen verlof kan geven voor de redenen die genoemd zijn in het navolgende stuk van de Gemeente Haaksbergen. Het verlofformulier is ook te downloaden op de schoolsite onder het kopje informatie Met ingang van het schooljaar zijn de leerplichtambtenaren in de gemeente Haaksbergen strenger gaan controleren op luxeverzuim. Luxeverzuim is dat ouders hun kind(eren) meenemen op vakantie, buiten de periode van de schoolvakanties, zonder dat daarvoor toestemming is verleend. De leerplichtambtenaren van de gemeente Haaksbergen hebben in samenspraak met de directies van de basisscholen in Haaksbergen afgesproken dat vanaf 1 augustus 2008 alle ziekmeldingen direct voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie door de directeur worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Vervolgens zal de leerplichtambtenaar steekproefsgewijs controleren of de leerling daadwerkelijk ziek thuis is of dat het gaat om ongeoorloofd schoolverzuim. Bij (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als blijkt dat het verzuim ongeoorloofd is. 8.3 Verlof Onderstaande regeling is rechtstreeks vanuit de gemeente Haaksbergen, afdeling leerplicht overgenomen en geldt voor alle basisscholen in en om Haaksbergen. Schoolgids Basisschool St.-Bonifatius Pagina 45

Schoolgids basisschool St. Bonifatius

Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schooljaar 2016-2017 Basisschool St. Bonifatius Lijsterstraat 11 Postbus 118 7480 AC Haaksbergen e-mail: directie@bonifatiushb.nl website: www.bonifatiushb.nl tel

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 augustus 2016

Nieuwsbrief 25 augustus 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Nieuwsbrief 25 augustus 2016 De zomervakantie zit er weer bijna op. We hopen, dat de kinderen de afgelopen zes weken hebben genoten en dat ze ook weer een beetje zin hebben

Nadere informatie

Jaarplan jaarplan basisschool Holthuizen

Jaarplan jaarplan basisschool Holthuizen Jaarplan 2015-2016 Inhoud Woord vooraf... 3 1. Algemeen... 4 4. Het schooljaar 2015 2016... 6 5. Onderwijskundige ontwikkelingen en identiteit... 7 6. Personeel en organisatie... 10 7. Materieel en huisvesting...

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Personele zaken: Juf Sabine gaat met ingang van maandag 16 november met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een plezierig verlof. Juf Ellen ten Berge zal groep 6 overnemen op maandag t/m woensdag. Juf

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4

Informatieboekje Groep 4 Informatieboekje Groep 4 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 4 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Welkom in groep 3b/4 Bijbelse geschiedenis verhalen Lezen in groep 4 Taal in groep 4

Welkom in groep 3b/4 Bijbelse geschiedenis verhalen Lezen in groep 4 Taal in groep 4 Welkom in groep 3b/4 Wij, juf Arende Panhuis en juf Hermien van den Brink, zijn de twee juffen die dit jaar voor groep 4a staan. Middels deze brief willen we u informeren wat wij dit jaar hopen te leren

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 3

Informatieboekje Groep 3 Informatieboekje Groep 3 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 3 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 29

t Informantje schooljaar week 29 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2016-2017 week 29 Agenda

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4

Informatieboekje Groep 4 Informatieboekje Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 4 van Oecumenische Basisschool de Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

De kinderen op onze school

De kinderen op onze school SPEERPUNTEN De kinderen op onze school Wij willen onze kinderen voorbereiden om de stap door het kleine deurtje naar de grote wereld te kunnen maken. In samenwerking met ouders willen wij met kinderen

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie