Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl 1

2 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Vereniging Hersenletsel.nl. Samenhang, daadkracht en richting; dat waren de woorden die wij als leidraad kozen in ons eerste Meerjarenbeleidplan. Zowel in de aanloop naar de fusie, gedurende het eerste half jaar van 2014, als na de fusiedatum op 1 juli jl. hebben wij hard gewerkt om deze woorden inhoud te geven. Een fusie is niet eenvoudig en vooral afgelopen zomer, toen de financiële en administratieve integratie aan de orde waren, kwamen er nogal wat kinderziektes in de systemen naar boven. De medewerkers van het landelijk bureau, daarbij gesteund door het landelijk bestuur, hebben hieraan keihard gewerkt, waarvoor hulde. Maar waar we vooral trots op zijn is dat we gedurende het gehele jaar de door ons voorgenomen activiteiten konden uitvoeren, zowel de reguliere als de projectactiviteiten. En waar we ook trots op zijn is dat Hersenletsel.nl in toenemende mate bekend wordt bij beleidsmakers, overheid, zorgaanbieders en andere relevante stakeholders en daarmee een essentiële plek inneemt op de kaart van NAH-zorg. Omdat wij, de drie voormalige fusiepartners, de meeste van onze activiteiten al voor de fusiedatum gezamenlijk uitoefenden, hebben we ervoor gekozen één jaarverslag uit te brengen over heel Mede gebaseerd op de gecontroleerde halfjaarcijfers van elke vereniging afzonderlijk, zullen we ook één integrale jaarrekening over 2014 uitbrengen. Samenhang, daadkracht en richting; in toenemende mate zagen we die in de laatste maanden van 2014 ook terug in onze regio s. Wij danken alle vrijwilligers die gezamenlijk hun schouders zetten onder de regiovorming en de uitvoering van de regionale taken. Zonder uw inzet was hersenletsel.nl niet daar gekomen waar zij nu is. En tot slot wensen wij u veel leesplezier met dit mooie verslag. Namens bestuur en medewerkers, Hans Nieukerke, voorzitter. 2

3 1. Algemeen 1.1 Ontwikkeling ledental Op 1 juli 2014 was Hersenletsel.nl een feit. Op dat moment telde de vereniging 5458 leden. Eind 2014 waren dat er 5564 daarmee zien de drie verenigingen voor het eerst sinds een aantal jaren een voorzichtige stijging van het ledental. Die stijging zet zich in het eerste kwartaal van 2015 voort. Dat gegeven is verheugend en bemoedigend. Het bevestigt dat de nieuwe vereniging draagvlak heeft. 1.2 Algemene Ledenvergadering Op 22 november is de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Voorzitter Hans Nieukerke trapte af met een terugblik op het fusieproces. Hij deelde zijn impressie over de periode voorafgaand aan de fusie, het gelopen proces en de uitkomst met de leden. Directeur Monique Lindhout verzorgde een presentatie over de lopende projecten en de speerpunten voor Naar aanleiding van het concept werkplan 2015 is er veel met elkaar uitgewisseld over de wijze waarop de nieuwe vereniging verder vorm kan krijgen. 1 e ALGEMENE LEDENVERGADERING HERSENLETSEL.NL - 22 november 2014 in de Reehorst te Ede. 1.3 Algemeen Bestuur In de vergadering van 22 november werd één nieuw bestuurslid benoemd. Hiermee bestond het bestuur eind 2014 uit 6 leden, te weten: Hans Nieukerke - voorzitter Riet van der Nat - vicevoorzitter Leida van den Brink algemeen bestuurslid Peter Brouwers algemeen bestuurslid Elly van Gorp - algemeen bestuurslid Margriet Verbeek algemeen bestuurslid 3

4 1.4 Subsidiegevers De CIBG/Fonds PGO en de KWF Kankerbestrijding/Leven met kanker zijn onze belangrijkste subsidiegevers. Met hen worden nauwe contacten onderhouden. Daarnaast ontving Hersenletsel.nl in 2014 ondersteuning van PGO Support in de vorm van inzet van adviseur Daniella Buis. Ook dit jaar financierde Stichting Agis de audits van de Afasiecentra. 2. Landelijke activiteiten - voorlichting 2.1 Folders en brochures De drie gefuseerde verenigingen beschikten elk sinds jaren over vele voorlichtingsfolders en brochures, om mensen met hersenletsel en hun directe omgeving te informeren over NAH, de gevolgen ervan en de mogelijkheden en beperkingen daarna. Ter gelegenheid van de fusie op 1 juli 2014 werd een nieuwe algemene voorlichtingsfolder ontwikkeld. De nieuwe folder vond gretig aftrek; aan het einde van het jaar was de eerste oplage van stuks vrijwel op. Samen met de Hersenstichting en de Dutch Brain Council wordt bekeken, of in de nabije toekomst gezamenlijk één nieuwe folderlijn kan worden ontwikkeld en uitgebracht. Dit enerzijds om meer duidelijkheid te scheppen in de informatie en anderzijds om de voor voorlichting beschikbare middelen efficiënter in te zetten. 2.2 Website Op 16 juli lanceerde Hersenletsel.nl de nieuwe website met dezelfde naam. Helaas verliep de ontwikkeling van de website en de koppeling ervan aan de ledenadministratie bepaald niet vlekkeloos. Door te kiezen voor praktische oplossingen konden veel problemen ondervangen worden. Hoewel het besloten gedeelte van de website (alleen voor leden) nog steeds niet in gebruik genomen kan worden, wordt de nieuwe website al wel druk bezocht. In 2014 mochten wij ruim bezoekers op onze site verwelkomen. Het aantal bezoeken per maand komt daarmee op ! De drukste maand was september, met ruim bezoekers. De drukste dag was 9 oktober met 3072 (!) bezoekers. Gemiddeld bezochten in 2014 ruim 1000 mensen per dag onze site - een enorm aantal, dat het nut van informatievoorziening via het Internet bewijst. 4

5 2.3 Social Media Sinds 31 januari 2014 beschikt Hersenletsel.nl over een Facebook- en Twitter Account. Inmiddels heeft de Facebook pagina 870 volgers, waarmee per week meer dan 5500 mensen worden bereikt. Met bijna 200 volgers op Twitter begint ook het gebruik van dat moderne medium de eerste vruchten af te werpen. 2.4 Hersenletsel Magazine In 2014 ontvingen leden vier maal het tijdschrift Hersenletsel Magazine (HM). Dit magazine vervangt sinds 2013 de individuele magazines van de toenmalige 3 verenigingen. Ter gelegenheid van de fusie werd de opmaak van het blad verder in lijn gebracht met de nieuwe huisstijl en werd in de zomer eenmalig een extra dik en feestelijk nummer uitgebracht. Speciaal voor leden met leesproblemen bevat het periodiek de rubriek Beeldspraak, waar de informatie afasievriendelijk wordt aangeboden. Wie wel gesproken taal begrijpt, maar moeilijk kan lezen, kan Hersenletsel Magazine kosteloos in gesproken vorm krijgen. Het blad kwam 4 keer uit in een oplage van Beurzen, congressen en andere voorlichtingsbijeenkomsten Vrijwilligers van Hersenletsel.nl vertegenwoordigden de vereniging op diverse grote landelijke en regionale beurzen en congressen, waaronder de Publieksdag van de Hersenstichting Nederland, de Afasieconferentie en het Hersenletselcongres. Ook op regionaal niveau vonden weer vele voorlichtingsbijeenkomsten plaats, veelal georganiseerd door de regionale afdelingen, waar vrijwilligers van de vereniging belangstellenden informeren over hersenletsel en de gevolgen daarvan en over het werk van Hersenletsel.nl. Om de regionale bestuurders te ondersteunen en om met hen van gedachten te wisselen werd op 14 oktober een regiobesturendag georganiseerd. In deze bijeenkomst werd levendig en veelal constructief gecommuniceerd over de samenwerking in de regio's, de gezamenlijke activiteiten voor mensen met NAH in de regio en de ondersteuning die daarbij gewenst is. Bijzondere vermelding verdient de Europese Dag van de Beroerte, die op 13 mei 2014 voor de 10 e keer door toen nog de Nederlandse CVA-vereniging (nu Hersenletsel.nl) werd georganiseerd. Ruim bezoekers kwamen af op de activiteiten, die in het hele land zijn gehouden. Talloze vrijwilligers en professionals 5

6 hebben bij ziekenhuizen en zorginstellingen het publiek enthousiast en deskundig in contact gebracht met het motto van de dag: voorkom en herken een CVA. De dag leverde veel aandacht op in lokale en regionale media en kreeg landelijk aandacht via Radio 1 en Radio BNR Gezond. 3. Lotgenotencontact 3.1 Regionale lotgenotencontacten en gespreksgroepen Regionaal werden er activiteiten gerealiseerd voor ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en het opdoen van kennis. Het organiseren van contacten tussen lotgenoten is een kerntaak van onze vereniging. Met name de NAH-café s, Café Brein, en andere vormen van regionale bijeenkomsten nemen in aantal toe en worden ook goed bezocht. Grofweg zijn er ruim 600 bijeenkomsten geweest met totaal zo n deelnemers, waar onderling contact centraal stond. In de regio s ontstaan tot onze vreugde steeds meer NAH-café s of vergelijkbare plekken van ontmoeting. Deze vorm van werken blijkt in deze tijd goed aan te slaan en veel mensen komen hier om ofwel lotgenoten te ontmoeten ofwel om iets te leren over (hun) hersenletsel en de dienstverlening die zij daarbij kunnen krijgen. Veel café s komen tot stand in samenwerking met de regionale afdelingen van de vereniging, MEE-afdelingen of zorgorganisaties. Er zijn inmiddels de nodige varianten in vormen van lotgenotencontact, waaronder een specifiek NAH café voor jongeren, zangkoren voor mensen met afasie, schildergroepen en partnergroepen. 3.2 Bijzondere bijeenkomsten Op 3 oktober organiseerde Hersenletsel.nl een feestelijke bijeenkomst in New Babylon in Den Haag om de eenwording landelijk te vieren. Met ruim honderd toehoorders was de zaal goed gevuld en kon de nieuwe vereniging haar ambities prima etaleren met wetenschappelijke, beleidsmatige en ervaringsdeskundige sprekers. De eerste regionale startbijeenkomsten vonden plaats in Friesland (11 oktober), Utrecht (10 november) en Limburg (13 november). Daarnaast werden weer diverse bijzondere bijeenkomsten met een hoge ontspanningswaarde georganiseerd, waaronder nieuwjaarsbijeenkomsten, een boottocht, een BBQ, een creatieve middag en diverse feestelijke bijeenkomsten. De evenementen trokken veel deelnemers, zowel getroffenen als familieleden. 6

7 3.3 Landelijke dagen en weekends Ook in 2014 werden weer 3 x zelfmanagementdagen georganiseerd. Deze dagen zijn bedoeld voor mensen met hersenletsel en hun partners en worden gehouden in het Best Western Parkhotel in Putten. Tijdens deze dagen wisselen de deelnemers ervaringen uit, is er volop gelegenheid tot ontmoeting, lotgenotencontact en bezinning op de eigen situatie. Met het oog op de toekomst kijken getroffenen en partners samen naar hoe het leven veranderd is na het hersenletsel en welke kwaliteiten kunnen worden ingezet om de draagkracht te verbeteren. De Stichting Vrienden van de CVA-vereniging sponsorde de weekenden voor leden van Hersenletsel.nl met een bijdrage van 20,- per deelnemer. De dagen werden opnieuw zeer gewaardeerd door de deelnemers: voor mij persoonlijk werkten deze dagen als druppeltjes kruipolie - het moet even inwerken, maar dan loopt alles ook weer wat gesmeerder. Bedankt voor deze fijne dagen! Voor leden van de vereniging, die ouder zijn dan 20 en jonger dan 55 jaar werd twee keer een jongerenweekend gehouden. Het weekend in mei had als thema Leren omgaan met je beperkingen en de invloed van je omgeving ; in het weekend in oktober stond Vrolijk in het leven blijven staan centraal. Voor kinderen (12-22 jaar) met een ouder met hersenletsel werd in november weer een jeugdweekend georganiseerd. Tijdens dit weekend wisselden de jongeren ervaringen uit, deelden zij praktische tips met elkaar en was er veel ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Op 6 september vond voor de zevende keer de Gezinsdag NAH van de regio Groningen/Drenthe plaats. De dag, met als thema In balans met jezelf, trok 125 bezoekers. Professionals uit de zorg èn ervaringsdeskundigen gaven de aanwezigen volop informatie, terwijl de aanwezige kinderen volop genoten van de voor hun georganiseerde Fun-dag. Het was opnieuw een leerzame en leuke dag voor jong en oud. Op 1 november werd, opnieuw in samenwerking met het Afasiecentrum Rotterdam e.o., de jaarlijkse Familiedag Afasie gehouden. De familiedag biedt activiteiten voor het hele gezin. Onder leiding van professionals en ervaringsdeskundigen kon men deelnemen aan diverse workshops, waaronder jongeren aan zet, veranderd leven en communiceren door creativiteit, waarin jonge kinderen en hun (groot)ouder met afasie op een speelse manier met elkaar aan de slag gingen. 7

8 4. Belangenbehartiging 4.1 Landelijke belangenbehartiging Voor de (landelijke) belangenbehartiging van de leden, wordt de vereniging vertegenwoordigd in een aantal koepelorganisaties, zoals: - LMK (Leven met Kanker) - Ieder(in) (voorheen: CG-Raad, Chronisch zieken en gehandicaptenraad) - NPCF (Nederlandse Patiënten en Cliënten Federatie) Voorts worden de belangen van mensen met hersenletsel vertegenwoordigd in zorgprojecten en wetenschappelijk onderzoek. Hersenletsel.nl is o.a. betrokken bij de stuurgroep Hersenletsel en Jeugd (HEJ), van waaruit op dit moment de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen en jongeren wordt ontwikkeld. 4.2 Regionale en lokale belangenbehartiging In een aantal regio s is intensief deelgenomen aan overleggen met zorgaanbieders betreffende de zorgvraag en de begeleidingsbehoefte van mensen met hersenletsel. In het kader van het kwaliteitsbeleid willen zorgaanbieders graag een gesprekspartner vanuit de doelgroep/belangenorganisatie. Inbreng van het patiëntenperspectief in zorgprojecten en in organisatie van de zorg kon door vrijwilligers van Hersenletsel.nl op deze wijze goed worden geleverd. Zo werd er door regiobesturen en klankbordgroepen intensief overlegd overlegd over de inrichting van Hersenletselcentra (zie 5.2). Vooruitlopend op de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 werden in alle regio s klankbordgroepen opgericht. De klankbordgroepen bestaan uit ervaringsdeskundigen (getroffenen en mantelzorgers). Daarmee werd een basis gelegd voor regionale en lokale belangenbehartiging, waarbij mensen met hersenletsel en hun naasten opkomen voor het collectieve belang van iedereen, die te maken heeft met hersenletsel. 5. Projecten Een belangrijk middel om de belangenbehartiging van mensen met niet aangeboren hersenletsel inhoud te geven op landelijk niveau is het uitvoeren van of mee helpen uitvoeren van diverse projecten. 8

9 5.1 Perspectief op Participatie (PoP-project) Perspectief op Participatie - zo luidt de volledige naam van het belangrijke project, waaraan Hersenletsel.nl in de jaren 2012, 2013 en 2014 dankzij een projectsubsidie van het Ministerie van VWS mocht werken. In de wandeling raakte dit project al snel bekend als PoP-project. Het belangrijkste doel van het project was de mogelijkheden van mensen met hersenletsel tot maatschappelijke participatie en het voeren van de regie over hun eigen leven te vergroten. Om dat doel te kunnen bereiken werkte Hersenletsel.nl de afgelopen jaren aan het toegankelijk maken van de Wmo voor mensen met hersenletsel. Om het PoP-project te laten slagen waren twee pijlers van belang: het creëren van aansprekend werk- en ondersteuningsmateriaal en het opzetten van een krachtig netwerk. In 2014 lag de focus in het project op het ontwikkelen van krachtige regionale netwerken. Vanaf 1 juli werd een intensief traject uitgevoerd, dat moest leiden tot de vorming van regionale klankbordgroepen, die in samenspraak met de regionale besturen, een belangrijke taak gaan krijgen op het gebied van regionale en lokale belangenbehartiging. Voor dit traject zijn AvI adviseurs van de provinciale organisaties Zorgbelang ingezet onder de titel regionale verbinders. Dit traject heeft tot resultaat gehad dat er nu in elke regio een klankbordgroep is. Het merendeel van de klankbordgroepen bestaat uit ervaringsdeskundigen, aangevuld met mantelzorgers en overige vrijwilligers. Er kan sprake zijn van een vaste samenstelling of van een vaste kern met wisselende leden op afroep. In een tweetal regio s (Overijssel en Zuid-Holland) zijn er meer klankbordgroepen. Waar een hersenletselcentrum (i.o.) is, zijn de klankbordgroepen hier aan gekoppeld. In alle regio s is de verbinding met het regionaal bestuur van Hersenletsel.nl tot stand gekomen. Voor wat betreft de overige netwerken zijn verbindingen tot stand gekomen met aanwezige hersenletselteams, NAHzorgketens, Zorgbelangorganisaties en AvI-adviseurs. Op veel plaatsen kwam ook verbinding met WMOraden en/of een overleg van WMO-raden tot stand. Feestelijke afsluiting PoP-project 9

10 Op vrijdag 16 januari 2015 werd het PoP-project officieel afgesloten met een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van de klankbordgroepen. De in het project ontwikkelde producten, waaronder de Wmo Gesprekswijzers, de beleidsnotitie wisselende ondersteuningsbehoefte en de klankbordgroepen zijn het tastbare resultaat van dit project een resultaat dat er mag zijn en dat volop inspiratie voor de toekomst biedt! 5.2 Voucherproject In 2013 startte het voucherproject 'Hersenaandoeningen' waarin Hersenletsel.nl als penvoerder optreedt. SHON, Meningitis Stichting en Hersenletsel.nl willen verspreid over Nederland Hersenletselcentra. Daarvoor maken ze gebruik van een driejarige subsidie van VWS. De centra moeten een plek worden waar iedereen met een vraag over hersenletsel kan aankloppen voor behandeling, begeleiding, ondersteuning en lotgenotencontact. In 2014 bereikte men consensus over en ondersteuning in combinatie met welzijn en de inzet van ervaringsdeskundigen. Deze functies van een Hersenletselcentrum vormden: de loket- en expertisefunctie, het bieden van een mix van behandeling, begeleiding de basis van de nieuwe inhoudelijke landelijke banner en folder. De landelijke en feestelijke aftrapbijeenkomst op 27 juni werd door 85 belangstellenden bijgewoond. Regionale kartrekkers met banner Eind 2014 telde het project negen gestarte initiatieven: Groningen/Drenthe, Gelderland, Utrecht, Haaglanden, Midden Holland, Rotterdam Rijnmond, Midden Brabant, Zuid Oost Brabant en Zeeland. 5.3 CQ-index Afasie Ook wie moeite heeft om te communiceren moet gehoord worden! dat was de titel van het project dat zich richtte op het ontwikkelen van een CQ-index Afasie. In Nederland is de Consumer Quality Index (CQ-index) de standaard voor het meten van de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief. Een CQ-index is een vragenlijst waarop cliënten hun mening kunnen geven over de zorg. Voor mensen met afasie is het vaak niet mogelijk een vragenlijst in te vullen. 10

11 In dit project, dat startte in februari 2012 en eind 2014 werd afgerond, is voor mensen met afasie, een taalstoornis door hersenletsel, een vragenlijst ontwikkeld om hun ervaringen met de zorg te meten: de CQ-index Afasie. Zo krijgen ook zij de mogelijkheid om hun mening over de zorg kenbaar te maken. De CQ-index Afasie is ontwikkeld door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in samenwerking met Hersenletsel.nl (voorheen Afasie Vereniging Nederland). De vragenlijst wordt aan de hand van pictogrammen afgenomen in een interview en brengt zeven kwaliteitsthema s in kaart. Cliënten blijken het meest positief over communicatie en bejegening en het minst over informatie. Daarnaast zijn ze overwegend positief over het effect van de behandeling. Sinds de start daarvan vindt de helft dat het gemiddeld beter gaat en 32% dat het veel beter gaat. Door de behandeling kunnen ze beter communiceren en praten, hebben ze minder moeite om te begrijpen wat anderen zeggen en zijn hun relaties met naasten verbeterd. Juist dit soort effecten van de behandeling vinden cliënten ook het belangrijkst. Voor het onderzoek zijn 340 interviews afgenomen om de ervaringen met de afasiezorg in beeld te brengen. Daarin is ook gevraagd wat cliënten belangrijk vinden in de zorg. Het ging om cliënten van 31 afasiecentra, logopediepraktijken, woonzorgcentra (verpleeghuizen), revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen of andere typen zorginstellingen. De respons was hoog: 86% van de benaderde personen was bereid deel te nemen aan het onderzoek. Gemiddeld duurde het interview 40 minuten, wat voor de meeste mensen (87%) precies goed was. De korte vragen, voorbeelden en uitleg van de interviewer gaven het interview extra ondersteuning. Door de ervaringen met de afasiezorg te meten en deze informatie openbaar te maken, kan de CQ-index Afasie bijdragen aan transparantie in de zorg, de positie van de cliënten met afasie versterken en de zorg voor deze cliënten verbeteren. Het rapport en de vragenlijst zijn te vinden op 5.4 Afasieteams Een goed begin is het halve werk!, dat is de titel van een project dat gaat over de kwaliteit van het werk van de afasieteams. Een afasieteam richt zich onder meer op diagnostiek. En een goede diagnostiek geeft goede kansen voor behandeling, (deel)herstel en daarmee het terug krijgen van de regie over het eigen leven. Oftewel: een goed begin is het halve werk. Ook in dit project is het de bedoeling, dat de stem van mensen met afasie wordt gehoord. In 2013 werden daarom in samenwerking met de afasieteams kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief ontwikkeld. In 2014 werd het oorspronkelijke plan om audits uit te voeren los gelaten: in de huidige tijd blijkt dit niet meer haalbaar en die werkwijze niet toekomstbestendig. Het kost te veel tijd en middelen van zowel de vereniging als de geauditeerden. Om wel antwoord te geven op de vraag hoe de kwaliteit van zorg is, zoals ervaren door patiënten en verwanten, 11

12 is gekozen voor een kwalitatieve studie onder leiding van projectleider dr. Karen Schipper door wetenschappers van het VUmc, afdeling metamedica. Aan de hand van de kwaliteitscriteria is in 2014 en wordt in 2015 gesproken met patiënten en verwanten om zo zicht te krijgen op hun ervaringen. Het komende jaar wordt onderzocht in hoeverre de vereniging de kwaliteit van de teams ook na afronding van het project kan monitoren. 5.5 Symposium Het Venijn zit in de staart In 2014 werd hard gewerkt aan de voorbereidingen van het vijfde Het Venijn zit in de staart symposium, dat op 9 april 2015 zal plaatsvinden in De Reehorst in Ede. Na vier eerdere succesvolle symposia voor professionals in 2007, 2009, 2011 en 2013 vraagt Hersenletsel.nl daarmee opnieuw aandacht voor de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. In tegenstelling tot de voorzieningen in de acute en revalidatie fase, zijn er nog onvoldoende mogelijkheden in de chronische fase voor mensen met NAH om zich verder te ontwikkelen. In 2015 spelen de transities in de financiering van de zorg hierin een complicerende rol. Het toepasselijke thema van Venijn V luidt dan ook: NAH-zorg in beweging. Dit thema verwijst niet alleen naar de ontwikkelingen in de (financiering van) de zorg, maar ook naar het belang van bewegen voor de hersenen. De directeur van Hersenletsel.nl is ook deze keer voorzitter van het organiserend comité. 5.6 Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel De kern van een zorgstandaard is een heldere beschrijving van de optimale zorg en de organisatie daarvan. Zo kan de multidisciplinaire aanpak goed worden ingericht in een integrale benadering, met de patiënt centraal. De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel komt als vervolg op een onderzoek dat de Hersenstichting in 2010 heeft laten uitvoeren onder patiënten, mantelzorgers, professionals en brancheorganisaties (Navigeren naar Herstel). In dit rapport werd een aantal knelpunten benoemd in de zorgverlening aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Met de Zorgstandaard kunnen de knelpunten, zoals zij zijn beschreven in Navigeren naar herstel, worden aangepakt. Directeur Monique Lindhout maakte namens Hersenletsel.nl deel uit van de stuurgroep; Pauline Hoenderdaal vertegenwoordigde Hersenletsel en Jeugd hierin. Op 26 juni 2014 is de definitieve Zorgstandaard THL gelanceerd. De Zorgstandaard werd daarbij door vijftien organisaties, waaronder Hersenletsel.nl, geautoriseerd. 12

13 De Zorgstandaard is beschreven vanuit het patiëntenperspectief. Naast de Zorgstandaard is ook een Gebruikersversie geschreven, speciaal voor patiënten en hun omgeving. In deze verkorte versie staat onder andere informatie over welke behandeling en begeleiding de patiënt van zorgverleners mag verwachten. Zowel de volledige zorgstandaard als de Gebruikersversie zijn te downloaden op de website van de Hersenstichting. 6. Samenwerking met andere organisaties Waar mogelijk werkt Hersenletsel.nl samen met andere organisaties. Zo zijn er goede en regelmatige contacten met de Hersenstichting, de Edwin van der Sar Foundation en organisaties als MEE, Mezzo en Zorgbelang. Hersenletsel.nl is aangesloten bij de Dutch Brain Council, een platform waarin hersen-gerelateerde patiëntenorganisaties samenwerken voor de belangen van patiënten met een hersenaandoening of ziekte aan het zenuwstelsel. Internationale contacten zijn er dankzij het lidmaatschap van de vereniging van SAFE (Stroke Alliance for Europe). 7. Nieuwe hulp- en oefenmaterialen Regelmatig krijgt Hersenletsel.nl vragen over activiteiten voor mensen met hersenletsel. Mensen willen graag hun dagelijkse handelingen of hobby s blijven uitvoeren of een nieuwe tijdsbesteding vinden. Door de aard van de aandoening kan dit soms lastig zijn. Oplossingen zijn soms makkelijk te vinden, een andere keer zal er meer hulp nodig zijn.gelukkig is er met de juiste aanpassingen vaak nog een hoop mogelijk. Hersenletsel.nl biedt, waar mogelijk, graag hersenletselvriendelijk materiaal aan. Zo zijn de website en het periodiek van Hersenletsel.nl toegankelijk gemaakt en worden er oefen- en spelmaterialen ontwikkeld en uitgegeven. 7.1 Informatieve film Verder leven na een CVA In opdracht van voorheen de Nederlandse CVA-vereniging werd een innovatieve film vervaardigd over revalideren en relativeren na een CVA. De film laat zien hoe men na lang revalideren, vechten en doorzetten tóch weer een zinvol en nuttig leven kan leiden. De film is geschikt voor iedereen die te maken heeft met iemand met een CVA en een waardevol hulpmiddel voor het onderwijs aan mensen in de zorg. De film verscheen kort na de fusiedatum als de allereerste uitgave van Hersenletsel.nl. 13

14 7.2 Gezelschapsspellen voor mensen met afasie Sociaal isolement kan het verschrikkelijke gevolg zijn van afasie. In samenwerking met taalkundige Margot Oehlen ontwikkelde de voorheen Afasie Vereniging Nederland twee uitdagende gezelschapsspellen, Mollengang en Zingo. Beide spellen werden speciaal ontwikkeld voor mensen met afasie en dagen betrokkenen uit (weer) samen om de tafel te gaan zitten voor het spelen van een communicatief en gezellig spel. De spellen zijn ook geschikt voor alle andere mensen met hersenletsel, ouderen met lichte cognitieve stoornissen en anderstaligen, die op een speelse manier willen oefenen met taal. De spellen verschenen in het najaar als uitgaven van Hersenletsel.nl. 8. Landelijke werkgroepen 8.1 Hersentumor Contactgroep De actieve Hersentumor Contactgroep heeft in 2014 weer verschillende activiteiten georganiseerd en begeleid. Samen met Stop-Hersentumoren.nl, hersentumor.nl, de landelijke werkgroep neurooncologie en het integraal kankercentrum Nederland werd in 2014 weer een Publieksdag georganiseerd. Op deze dag konden zo n 250 mensen lezingen van deskundigen bijwonen en met hen in gesprek gaan. Zowel de deelnemers als de deskundigen hebben het als een zeer waardevolle dag ervaren, waarbij in ontspannen sfeer alle vragen die men had aan de orde konden komen. Op verzoek werd ook dit jaar door leden van de contactgroep aan individuele leden hulp en advies geboden. Voorts werd in 2014 vier maal een landelijke bijeenkomst voor mensen met een hersentumor en hun familie gehouden. Aan de gespreksgroepen hebben in 2014 in totaal circa 100 mensen deelgenomen. Op vier landelijke themabijeenkomsten sprak een professional over een specifiek thema met een relatie naar hersentumoren. De deelnemers aam deze themabijeenkomsten geven een goede waardering van de lezingen. Zo'n 200 leden bezochten de lezingen. 8.2 Werkgroep LIS Locked in syndroom (LIS) levert zeer ernstige motorische beperkingen op. De mobiliteit van de leden van de LIS werkgroep is daardoor zeer gering. Lotgenotencontact middels bijeenkomsten is dan ook vrijwel niet mogelijk. Eenmaal per jaar organiseert de werkgroep een landelijke contactdag. In 2014 vond die plaats op 31 mei in Wijchen. 14

15 8.3 Juridische Advies Commissie In 2014 bestond de Juridische Advies Commissie (verder: JAC) uit: mr. Dr. F.C. Schirmeister, mr. H.J.M.G.M. van der Meijden, mr. R.M.J.T. van Dort en mr. M.A.C. Lindhout. De JAC verzorgt juridisch advies aan leden van de vereniging. Leden konden vragen stellen via het landelijk bureau en die werden dan door de JAC, voor zover dat binnen hun mogelijkheden lag, beantwoord. De gestelde vragen hadden vooral betrekking op gebied van letselschade, sociale zekerheid, curatele en bewindvoering. Incidenteel betrof het vragen met betrekking tot de gevolgen van echtscheiding. 8.4 Werkgroep Apps voor Afasie Applicaties voor de ipad, zogenaamde APPS, zijn hot. Ook voor mensen met afasie zijn en komen er prima toepassingen op de markt, betaald dan wel onbetaald. De werkgroep wil proberen een landelijk en betrouwbaar informatiepunt op te richten, waar gebruikers zich kunnen oriënteren op de mogelijkheden voor apps voor mensen met afasie. Een groep van enthousiaste gebruikers, ontwikkelaars en professionals boog zich in 2014 onder voorzitterschap van Michiel Lindhout over de mogelijkheden en deed daarvan verslag in Hersenletsel Magazine. 8.5 Werkgroep Sociale Zekerheid De werkgroep bestond in 2014 nog uit slechts twee personen: Jacques Herregodts en Marieke Gorter. Met een oproep in Hersenletsel Magazine hoopt de werkgroep in 2015 enkele nieuwe leden te kunnen begroeten. De problematiek van wetten en regels én de toepassing daarvan vraagt zeker in deze turbulente tijden om helderheid over alle ontwikkelingen. 15

16 In Hersenletsel Magazine zijn de ontwikkelingen in de sociale zekerheid een vast en gewaardeerd onderwerp, waar Jacques Herregodts zijn kennis en advies gedegen overbrengt. 9. Landelijk Bureau Het landelijk bureau van Hersenletsel.nl is gevestigd aan Den Heuvel 62 in Velp. Het pand beschikt over totaal 5 verschillende werk-/vergaderruimtes, waardoor het mogelijk is tijdens kantooruren te vergaderen (zelfs meerdere bijeenkomsten tegelijk zijn mogelijk). De locatie is goed toegankelijk voor rolstoelen en beschikt over een voor rolstoelen aangepast toilet. Het pand ligt centraal ten opzichte van de snelweg (A12), het NS station Velp en er zijn 2 bushaltes binnen 500 m. Sinds de fusie wordt het Landelijk Bureau bemenst voor 36 uur per week door Monique Lindhout, sinds 1 juli 2014 aangesteld als directeur en door administratief/secretarieel medewerksters Dicky van den Berg (24 uur per week) en Dorien Stuijvenberg (20 uur per week). Voor specifieke taken in de projecten wordt gewerkt met medewerkers via detachering en ZZP-ers. Het bijhouden van de financiële administratie werd uitbesteed aan Reinoud Accounting te Arnhem. Het landelijk bureau is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van tot uur. Er werd frequent gebruik gemaakt van de mogelijkheid telefonisch, schriftelijk of per vragen te stellen aan de medewerkers van het bureau, de directeur of de juridisch adviescommissie. Op diverse manieren werd vraaggerichte ondersteuning geboden aan mensen met hersenletsel, hun partners en andere directbetrokkenen. Ook artsen, therapeuten, docenten en studenten vroegen Hersenletsel.nl regelmatig om advies. 11. Tenslotte Het bestuur van Hersenletsel.nl is er trots op dat zij dit jaar mocht rekenen op de steun en medewerking van honderden vrijwilligers, die bereid zijn hun uiteenlopende talenten in te zetten voor mensen met hersenletsel. De vele activiteiten van de vereniging worden mogelijk gemaakt door deze mensen, die vaak jaar in jaar uit met enorme inzet en energie, en steeds weer met een glimlach, hun werkzaamheden voor Hersenletsel.nl (en haar voorgangers) in alle bescheidenheid uitvoeren. Zonder zulke vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen functioneren. Een woord van dank aan hen is hier daarom zeker op zijn plaats. VERENIGING HERSENLETSEL.NL 13 april 2015, Monique Lindhout, directeur. 16

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 1 Werkplan en begroting 2015 Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Samenhang, daadkracht en richting, doelstellingen en activiteiten voor 2015 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hersenletselcentra. Meerwaarde of kostenpost. Mia Verschaeve Projectleider. 27 juni 2014

Hersenletselcentra. Meerwaarde of kostenpost. Mia Verschaeve Projectleider. 27 juni 2014 Hersenletselcentra Meerwaarde of kostenpost Mia Verschaeve Projectleider 27 juni 2014 Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland: Haaglanden, Midden Holland, Rotterdam Rijnmond Initiatiefnemers Patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 1 Werkplan 2016 Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Inspireren, toerusten en verbinden doelstellingen en activiteiten voor 2016 2 Inhoudsopgave Voorwoord van

Nadere informatie

NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit. Groningen Drenthe. Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland

NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit. Groningen Drenthe. Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit Gelderland Groningen Drenthe Midden Holland Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland Limburg Haaglanden NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroep Gelderland Wel samenwerking

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

NAH werk in uitvoering. 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject

NAH werk in uitvoering. 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject NAH werk in uitvoering 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject Presentatie HLC door Mia Verschaeve www.hersenletselcentrum.com Samenwerkende partijen De Voucherhouders in

Nadere informatie

Stand van zaken. Antoinette van der Werff Sr. Coordinator NAH Zuid Holland

Stand van zaken. Antoinette van der Werff Sr. Coordinator NAH Zuid Holland Stand van zaken Antoinette van der Werff Sr. Coordinator NAH Zuid Holland Leidende principes/kernpunten: Vindbare persoonlijke zorg/welzijn m.b.v. herkenbare website, naam contactpersoon, links naar regionale

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN DE AFASIE VERENIGING NEDERLAND 2013

ALGEMEEN JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN DE AFASIE VERENIGING NEDERLAND 2013 ALGEMEEN JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN DE AFASIE VERENIGING NEDERLAND 2013 Samenstelling van het bestuur in 2013: Voorzitter: Vice-voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Mw. A.A. van den Brink-Honders

Nadere informatie

Hersenletselcentra Ervaringen met HLC Feit of toekomst 12 maart 2016

Hersenletselcentra Ervaringen met HLC Feit of toekomst 12 maart 2016 Hersenletselcentra Ervaringen met HLC Feit of toekomst 12 maart 2016 Presentatie HLC door Mia Verschaeve en Erica Tiersen Het begon in 2013 De Voucherhouders in de stuurgroep en de begeleidingsgroep (SHON,

Nadere informatie

beeldspraak Algemene ledenvergadering 2012 De algemene ledenvergadering is op donderdag 26 april in Utrecht Programma: 12.

beeldspraak Algemene ledenvergadering 2012 De algemene ledenvergadering is op donderdag 26 april in Utrecht Programma: 12. beeldspraak Algemene ledenvergadering 2012 De algemene ledenvergadering is op donderdag 26 april in Utrecht 24 Programma: 12.30 uur lunch 13.30 uur vergadering 15.30 uur napraten, hapje en drankje 16.30

Nadere informatie

Beeldspraak. NIEUW BESTUUR voor de AVN. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd.

Beeldspraak. NIEUW BESTUUR voor de AVN. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd. NIEUW BESTUUR voor de AVN Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd. Sinds 1999 heeft Ellens moeder afasie. Daardoor kan zij niet meer praten en schrijven.

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Vereniging Hersenletsel.nl

Jaarverslag 2016 Vereniging Hersenletsel.nl Jaarverslag 2016 Vereniging Hersenletsel.nl 1 Voorwoord In 2016 zagen we onze vereniging steeds nadrukkelijker op de kaart komen bij politiek, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en wetenschap. Daar zijn

Nadere informatie

beeldspraak Algemene ledenvergadering 2010 De algemene ledenvergadering is op woensdag 21 april in Amersfoort Programma: 12.

beeldspraak Algemene ledenvergadering 2010 De algemene ledenvergadering is op woensdag 21 april in Amersfoort Programma: 12. beeldspraak Algemene ledenvergadering 2010 De algemene ledenvergadering is op woensdag 21 april in Amersfoort 22 Programma: 12.30 uur lunch 13.30 uur vergadering 15.30 uur napraten, hapje en drankje 16.30

Nadere informatie

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn. Projectteam Hersenletselcentra Zuidoost Brabant

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn. Projectteam Hersenletselcentra Zuidoost Brabant Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn Definitie Niet Aangeboren Hersenletsel Een beschadiging in de hersenen door bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte, hersentumor etc. Deze beschadiging heeft

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag

Algemeen Jaarverslag Algemeen Jaarverslag bestuur Afasie Vereniging Nederland 4 Samenstelling van het bestuur in 2011: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden: Dhr. W.D.J. Epke Dhr. L. Kelterman (benoemd op 27 april)

Nadere informatie

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis: wat nu? U bent zelf, of in uw naaste omgeving geconfronteerd met Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), ook wel polyposis genoemd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Regio Zuid- Holland - Juli 2016

Nieuwsbrief Regio Zuid- Holland - Juli 2016 Via deze nieuwsbrief wil het bestuur u op de hoogte brengen van de organisatiestructuur Zuid-Holland. Met als doel om het behartigen van de belangen van personen met niet-aangeboren hersenletsel en die

Nadere informatie

mensen ik anderen dieren dingen iets doen /gebeurd M D W D V Z Z

mensen ik anderen dieren dingen iets doen /gebeurd M D W D V Z Z mensen ik anderen dieren wat dingen iets doen /gebeurd waar thuis binnen buiten niet thuis binnen buiten wanneer oe tijdstip bijzondere dag? M 1 8 15 22 29 D 2 9 16 23 30 W 3 10 17 24 31 D 4 11 18 25 V

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Regio Zuid- Holland - april 2017

Regio Zuid- Holland - april 2017 Voorwoord Bent u ook nieuwsgierig naar de activiteiten en ontwikkelingen binnen de regio Zuid-Holland? In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Het bestuur wil mensen en activiteiten verbinden en behartigt

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Hersenletsel Centrum Zeeland

Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Zeeland Hersenletsel Zeeland Richa Peters (CVA keten coördinator) en Cisca Zuurveld (NAH coördinator) s-gravenpolderseweg 114a - 4462 RA Goes 0113 236263 of 06-34315562

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Zorgstandaard licht traumatisch hersenletsel

Zorgstandaard licht traumatisch hersenletsel Zorgstandaard licht traumatisch hersenletsel Disclosure Disclosure belangenspreker (potentiële) Belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven1 Sponsoring of onderzoeksgeld2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Inleiding In 2013 heeft de NMS verschillende activiteiten uitgevoerd. Hieronder een samenvatting. Activiteiten Lotgenotencontact Telefonisch (1

Nadere informatie

Welkom. Noord-Nederland

Welkom. Noord-Nederland Welkom Hersenletselcentrum : Gestart en Onderweg December 2014 startsymposium, met 6 initiatiefnemers en een klankbordgroep Februari 2016 Symposium THL, met 14 aangesloten convenant partners Nu 17 convenantpartners,

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl Aanleiding

Nadere informatie

REHAB-4-LIFE. Gecombineerde coaching aan huis en over afstand

REHAB-4-LIFE. Gecombineerde coaching aan huis en over afstand REHAB-4-LIFE Gecombineerde coaching aan huis en over afstand TECHNOLOGISCHE INNOVATIE & ARBEIDSINNOVATIE IN DE REVALIDATIE Anja van der Heide 11/11/2014 2012 2014 Healthcare Information and Management

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Hoofdletsel monitor. Ontwikkeltraject van een zelfmonitor voor mensen die na het oplopen van een hoofdletsel ziekenhuis of revalidatie verlaten.

Hoofdletsel monitor. Ontwikkeltraject van een zelfmonitor voor mensen die na het oplopen van een hoofdletsel ziekenhuis of revalidatie verlaten. Hoofdletsel monitor Ontwikkeltraject van een zelfmonitor voor mensen die na het oplopen van een hoofdletsel ziekenhuis of revalidatie verlaten. Hoofdletselmonitor De hoofdletselmonitor is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

Fonds PGO Activiteitenplan

Fonds PGO Activiteitenplan Let op! Dit formulier graag digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Fonds PGO enplan Naam organisatie 1 Lotgenotencontact > U geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

Welkom. Workshop Gedragsproblematiek bij traumatisch hersenletsel. Petrie van der Wel

Welkom. Workshop Gedragsproblematiek bij traumatisch hersenletsel. Petrie van der Wel Welkom Workshop Gedragsproblematiek bij traumatisch hersenletsel Petrie van der Wel Docent Ervaringsdeskundigheid NAH, Hanze Hogeschool Groningen Marleen Schönherr, Revalidatiearts, UMCG - Centrum voor

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Beeldspraak. Programma: 15.30 uur napraten, hapje en drankje. Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2012. 16.30 uur einde

Beeldspraak. Programma: 15.30 uur napraten, hapje en drankje. Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2012. 16.30 uur einde Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2012 15.30 uur napraten, hapje en drankje 16.30 uur einde Op vrijdag 23 november vindt een buitengewone Algemene Ledenvergadering 18 19 plaats in Utrecht. We komen

Nadere informatie

Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g

Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g 2015 Nederlandse Klinefelter Vereniging Voor een beter leven met het Klinefeltersyndroom De Nederlandse Klinefelter Vereniging behartigt de belangen van jongens en mannen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag

Algemeen Jaarverslag Algemeen Jaarverslag bestuur Afasie Vereniging Nederland Samenstelling van het bestuur in 2010: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden: Dhr. W.D.J. Epke Vacant Dhr. E.W. Schuuring Dhr. W. de Bruin

Nadere informatie

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn Door coördinatoren Marjan Enning & Aukje Valks Cijfers Minimaal een half miljoen mensen met NAH Elk jaar 130.000 nieuwe patiënten met NAH Na 1 jaar

Nadere informatie

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 1 STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 Oss 12 december 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis.

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis. De rol van de ervaringsdeskundige Overzicht Inleiding ervaringsdeskundigheid Relatie met herstel EDNAH ErvaringsDeskundigheid Niet-Aangeboren Hersenletsel Groningen 2 februari 2017 Scholing Implementatie

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Samenhang, daadkracht en richting;

Samenhang, daadkracht en richting; 1 Samenhang, daadkracht en richting; Meerjarenbeleidsplan Hersenletsel.nl Bestuur SHV 26 november 2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord van Hans Nieukerke 3 Samenvatting 5 Externe analyse 7 Interne analyse 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

1 Inleiding jaarverslag 2005 en vooruitblik Lotgenotencontact. 3 Belangenbehartiging. Voorjaarscontactdag. Overige activiteiten

1 Inleiding jaarverslag 2005 en vooruitblik Lotgenotencontact. 3 Belangenbehartiging. Voorjaarscontactdag. Overige activiteiten Jaarverslag 2005 en vooruitblik 2006 1 Inleiding jaarverslag 2005 en vooruitblik 2006 Het is gebruikelijk dat op dit moment in de ledenvergadering de voorzitter een kort overzicht geeft van het gevoerde

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Stichting WoonMere kreeg bijdrage RABO coöperatiefonds. Hardheidsclausule huurverhoging verder verruimd

Stichting WoonMere kreeg bijdrage RABO coöperatiefonds. Hardheidsclausule huurverhoging verder verruimd Jaargang 17 nr. 4 juli / augustus 2013 St. SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen met een functiebeperking, handicap of chronische

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten Informatie voor patiënten Speciale aandacht van gemeenten voor mantelzorg Met de Wmo heeft de gemeente een speciale verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d.

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d. AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Activiteitenverslag 2015 Datum: 9 juni 2016 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2016 ALGEMENE INFORMATIE Doelstelling van de organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICP 2014 2019

BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 1. Inleiding De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is een patiëntenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Vragen van patiënten, professionals en organisaties beantwoord in één netwerk.

Vragen van patiënten, professionals en organisaties beantwoord in één netwerk. Vragen van patiënten, professionals en organisaties beantwoord in één netwerk. Een voorbeeld uit Midden-Holland. Margriet de Waal, manager NAH Zorgpartners Midden-Holland Laura van Werven, netwerkcoördinator

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015 2019 Stichting Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen Beleidsplan2015-2019 KADERSTELLING Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 1. Inleiding De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is een patiëntenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Breinkracht 2016 CVA/NAH Trefpunten Zeeland

Breinkracht 2016 CVA/NAH Trefpunten Zeeland Breinkracht 2016 CVA/NAH Trefpunten Zeeland Leven met de gevolgen van hersenletsel valt niet altijd mee. Ook de naaste omgeving moet leren omgaan met de gevolgen die niet altijd zichtbaar zijn. Vaak is

Nadere informatie

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Vindt u het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf regie hebben over de zorg of ondersteuning? Lees dan deze folder. De zorg verandert. Dat roept bij

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800)

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800) X X X Postbus 2020 1400 DA Bussum Telefoon (035) 697 80 00 Infolijn (0800) 388 00 00 info@nierstichting.nl Datum 9 oktober 2014 Doorkiesnummer (035) 697 80 xx E-mail xxx@nierstichting.nl Betreft Aanpassingen

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie