Programmarekening Stadsregio Arnhem Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmarekening 2007. Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1

2

3 Programmarekening 2007 Stadsregio Arnhem Nijmegen Nijmegen, april 2008

4 2

5 INHOUD Pagina: 1. VOORWOORD 5 2. BALANS + toelichting 7 3. PROGRAMMA S 3.1 BESTUUR MOBILITEIT WERKEN RUIMTE WONEN PARAGRAFEN 4.1 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3 Financiering Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Paragraaf 5 Verbonden partijen Paragraaf 6 Grondbeleid SAMENVATTING BATEN EN LASTEN 55 BIJLAGE 1. Bijdragen per gemeente SISA verantwoording specifieke uitkering (volgt nog) 3

6 4

7 1. Voorwoord De rekening 2007 laat zien dat we in het verslagjaar niet stilgezeten hebben. Onze grote projecten zijn weer stappen verder gebracht. Het Masterplan Openbaar Vervoer is in 2007 in concept afgerond en wacht nu op definitieve besluitvorming. Voor 2008 is onze agenda weer geheel gevuld. We hebben ons in financiële zin heel goed voorbereid op het begrotingsjaar Er is veel inzet gepleegd om onze professionaliteit op het financiële vlak aan te passen aan de nieuwe eisen die eraan gesteld mogen worden, sterk te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is een zo transparant mogelijk inzicht in onze financiën voor onze raadsleden en gemeenten. Met het eind 2007 aantrekken van een controller met een vast plek in ons kantoor kunnen we dat ook waarmaken. We zijn er in geslaagd in de jaarrekening 2007 binnen de financiële perken te blijven en sluiten af met een bevredigend resultaat. De output was maximaal en de gemeentelijke bijdragen konden worden gehandhaafd op het bestaande niveau van 3,15 per inwoner. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan een goed financieel beheer (treasury) waardoor we op de bij ons in de voorziening staande (BDU en BLS) gelden een uitstekend rendement hebben weten te realiseren. Kans bestaat dat die luxe niet voortdurend bij ons blijft. Er zullen de komende jaren meer projecten tot concrete uitvoering komen, dat is goed nieuws. Andere kant daarvan is dat onze financiële voorzieningen spoedig minder groot worden. En dat houdt weer in dat er minder rente-inkomsten gaan volgen. Op grond daarvan schatten wij in dat we in 2009 nog wel de gemeentelijke bijdrage zullen kunnen handhaven op het niveau van de afgelopen jaren. Maar voor 2010 verwachten wij dat wij een geringe verhoging niet uit de weg kunnen gaan. Vanaf januari 2006 heeft Price Waterhouse Coopers onze rekening gecontroleerd. Na een eerste jaar van samen zoeken naar de juiste werkwijzen, is de samenwerking in 2007 uitstekend verlopen. Over deze jaarrekening 2007 hebben wij tot ons genoegen in het voorjaar 2008 zowel een goedkeurende verklaring op de getrouwheid als op de rechtmatigheid ontvangen. Tegen de achtergrond van bovenstaande bieden wij u deze rekening met genoegen aan en zijn benieuwd naar uw kritisch-constructief commentaar waarna wij hopen ook uw goedkeuring te verkrijgen. Namens het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen Jaap Modder voorzitter 5

8 6

9 2. BALANS per 31 DECEMBER Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde onder aftrek van eventuele subsidies en bijdragen van derden. De materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. Daarnaast is rekening gehouden met de duur van de huurovereenkomst van Stationsplein 26 te Nijmegen, daar waar het tijdelijke voorzieningen betreft. Financiële vaste activa Besluit Woninggebonden subsidies Op grond van een besluit van de KAN-raad is vanaf 1999 de volledige BWS positie aan de werkapparaten overgedragen onder verantwoordelijkheid van de Stadsregio. De financiële vaste activa worden gewaardeerd conform de eisen van het ministerie van VROM. Vlottende activa De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor risico wegens oninbaarheid. Reserves De Stadsregio Arnhem Nijmegen kent een aantal reserves en voorzieningen. De reserves hebben betrekking op de reserves in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Het betreft hier geoormerkte gelden, uitsluitend inzetbaar ten behoeve van de volkshuisvesting. Bij de reserves BWS wordt onderscheid gemaakt in een drietal reserves; de reserve volkshuisvesting, de reserve rentemiddelen en de reserve vrijval. De reserve volkshuisvesting wordt gevoed door de jaarlijkse exploitatieresultaten binnen de werkapparaten. Het resultaat wordt onverdeeld bepaald en toegevoegd aan de reserve. Onttrekking vanuit de reserve is slechts mogelijk ten behoeve van uitgaven dienstbaar aan de volkshuisvesting en zullen bij bestemming altijd worden voorgelegd aan de Stadsregioraad. Onttrekking kan tweeledig zijn: a. verbijzondering van de middelen op grond van door de Stadsregioraad genomen besluiten in een afzonderlijke reserve of voorziening. b. onttrekking door daadwerkelijke besteding via de exploitatierekening als onderdeel van het exploitatieresultaat. De reserve rentemiddelen wordt gevoed uit de renteopbrengsten. Onttrekking vanuit deze reserve dient te geschieden door een besluit van de Stadsregioraad. De reserve vrijval is ingesteld als voorziening risico uitvoering BWS en gevormd uit het eenmaal beschikbaar stellen van middelen. Onttrekking, anders dan de jaarlijkse vrijval door vermindering van de verplichtingen, kan alleen geschieden met instemming van de Stadsregioraad. Voorzieningen. De voorzieningen zijn verschillend van aard. Het betreft voorzieningen in het kader van de BDU gerelateerde voorzieningen, woningbouw en overige voorzieningen welke dienen te worden getroffen op basis van de wetgeving of voorschriften als ook eigen gevormde voorzieningen. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaat De kosten en opbrengsten zijn en worden op basis van de waarderingsgrondslagen zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Het resultaat na bestemming is opgenomen in de balans. 7

10 BALANS PER 31 DECEMBER 2007 Na resultaatbestemming 31 december 31 december 31 december 31 december Omschrijving Omschrijving ACTIVA PASSIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen Investeringen economisch nut Reserves Algemene reserve Reserves B.W.S Bestemmingsreserves Rekeningsresultaat boekjaar na bestemming Financiele vaste activa Voorzieningen B.W.S.-middelen Voorzieningen BDU gerelateerd Voorzieningen woningbouw Overige voorzieningen Totaal vaste activa Totaal reserves en voorzieningen Vlottende activa Vlottende passiva Kasgeldleningen Verplichtingen BWS Rekening courant verhoudingen Rekening courant verhoudingen Overige vorderingen Overige schulden Overige vorderingen BWS Overige schulden BWS Liquide middelen Kas 172 Rekeningcourant Bank Bank BWS Overlopende activa Overlopende passiva Totaal vlottende activa Totaal vlottende passiva TOTAAL AKTIVA TOTAAL PASSIVA

11 2.2 TOELICHTING OP DE BALANS 31 december 2007 ACTIVA Materiele vaste activa omschrijving boekwaarde investering afschrijving boekwaarde afschrijving IT-aanschaf t/m jaar IT-aanschaf jaar Verbouwkosten jaar Meubilair (uitbreiding) en toebehoren jaar Totaal De investeringen in 2007 houden verband met de nieuwe locatie. Overige activa Uitzettingen met rentetyp. looptijd 1 jaar Uitzettingen deposito's Overige vorderingen Debiteuren Vorderingen op openbare lichamen Voorziening oninbare vorderingen Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen ING-rekening courant overeenkomst ING-Dijsselbloemgelden Kas ING-rekening courant Overlopende aktiva BTW Vooruitbetaalde bedragen Kruisposten In 2006 is een keuze gemaakt een actief treasurybeleid te gaan voeren. Aan de hand van liquiditeitsplanningen zijn en worden middelen uitgezet bij bankinstellingen conform het bepaalde in het treasurystatuut. Het statuut is per 1 juli 2007 aangepast. De aanpassing had met name betrekking op de inrichting van de administratieve organisatie. Specificaties Uitzettingen deposito's Per ultimo 2007 zijn de navolgende deposto's uitgezet: renteperc. bedrag vervaldata Achmea Pensioenfonds 4, jan-08 Achmea Pensioenfonds 4, mrt-08 Bank of Scotland 4, mrt-08 I.N.G. 4, mrt-08 Bank Nederlandse Gemeenten 4, apr-08 Achmea Pensioenfonds 4, jun-08 I.N.G. 4, jun-08 I.N.G. 4, jul-08 Bank of Scotland 4, jul-08 I.N.G. 4, sep-08 Bank of Scotland 4, okt-08 totaal

12 De uitzettingen (deposito s) zijn in 2007 toegenomen met een bedrag van en bedragen ultimo De toename wordt veroorzaakt door het nog niet geheel besteden van de investeringen. Voorbeelden hiertoe: de ontvangsten in het kader Quick Wins, Chipkaart als ook de hogere bijdrage vanuit de BDU in relatie tot het bestedingsplan. Deze mutaties zijn tevens zichtbaar aan de passivakant als een toename van de voorzieningen. Debiteuren SNT-KPN-connect 201 Nederlands Studie Centrum 400 Vertaalburo Bothof Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid totaal Vorderingen op openbare lichamen Gemeente Arnhem, bijdrage Eu-acitiviteiten Gemeente Lingewaard, bijdrage IJsselkop Gemeente Montferland Provincie Gelderland, Quick Wins Provincie Gelderland Gemeente Nijmegen, EU-activiteiten Gemeente Rheden, bijdrage IJsselkop Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Gemeente Zevenaar, BB-KAN Gemeente Zevenaar Gemeente Zevenaar, Quick Wins Gemeente Zevenaar totaal Nog te ontvangen Novio-afrekening Novio-afrekening Rente depsito's totaal In de jaarrekening 2006 is een tweetal posten ten bedrage in totaal 5,7 miljoen opgenomen als zijnde nog te ontvangen bijdragen van Novio voor kosten afrekeningen 2005 en 2006 (concessieverlening). Bij het opmaken van de jaarrekening 2007 (medio februari) blijkt dat de bedragen worden betwist. Hiertoe wordt met het bestuur van het vervoersbedrijf onderhandeld. Dit kan leiden tot mogelijke financiële consequenties. Deze zullen eerst de komende maanden inzichtelijk worden en ook in de exploitatie 2008 en als gevolg daarvan in de jaarrekening 2008 worden verantwoord. Mogelijke financiële gevolgen zullen ten laste moeten worden gebracht van het vrij te besteden deel van de voorziening BDU.

13 PASSIVA Reserves en voorzieningen Programma Reserves BWS stand per rente vermeerdering vermindering stand per Wonen Reserve volkshuisvesting Wonen Reserve vrijval Wonen Reserve rentemiddelen TOTAAL RESERVES BWS Programma Bestemmingsreserves stand per rente vermeerdering vermindering stand per Bestuur Huisvesting Werken Europa-Brussel (res-2006) TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES Programma Voorzieningen stand per rente vermeerdering vermindering stand per Mobiliteit BDU-gerelateerde gelden BDU gelden-verplichtingen t/m BDU gelden-gdu BDU-IRD BDU-BBKAN-beheer kosten Voorfinanciering regiotaxi Mobiliteit BDU-gerelateerde gelden (voor 2004) Mobiliteit BDU-verplichtingen 2005-geoormerkt Mobiliteit BDU-verplichtingen 2006-geoormerkt Mobiliteit BDU-verplichtingen 2007-geoormerkt Mobiliteit BDU-verplichtingen invest Mobiliteit BDU-Geoormerkte middelen-totaal Mobiliteit BDU gelden-vrij aan te wenden totaal BDU-gerelateerde gelden Wonen Voorzieningen woningbouw Voorziening uitvoering BWS Spaarsaldo BWS-nog te beschikken Voorziening BWS B.L.S B.L.S.-versnelling (Dekker gelden) totaal voorzieningen woningbouw Overige voorzieningen Bestuur Voorziening pensioen vm CVB-leden Mobiliteit Regionaal mobiliteitsfonds Mobiliteit Mobiliteitsfonds BBKAN Mobiliteit Quick Wins Mobiliteit Waalsprinter-Ovotonde Mobiliteit Project Heyendaal Mobiliteit Gratis OV -ouderen Mobiliteit Voorz Roetdeeltjes Ruimte Voorziening de Woerdt Totaal overige voorzieningen TOTAAL VOORZIENINGEN

14 Toelichting eigen vermogen Rekening resultaat boekjaar na bestemming Omschrijving Boekjaar 2006 Boekjaar 2007 Resultaat voor bestemming Bestemming van het resultaat: - Onttrekking bestemmingsreserve Europa- Brussel Onttrekking bestemmingsreserve Huisvesting Resultaat na bestemming Vaststelling van de jaarrekening 2006: - Vorming bestemmingsreserve Europa- Brussel - Vorming bestemmingsreserve Huisvesting Voorstel vaststelling jaarrekening 2007: - Vorming bestemmingsreserve traineeprogramma Naar algemene reserve Bestemmingsreserves Bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 is een bedrag van bestemd voor de locatie Brussel voor de jaren 2007 en 2008 en een bedrag van ter dekking van de eenmalige huisvestingskosten in verband met de verhuizing naar het pand aan Stationsplein 26 te Nijmegen. In 2007 is uit de bestemmingsreserve Europa-Brussel het eerste deel van onttrokken. De bestemmingsreserve huisvesting is volledig aangewend. Voor de benodigde middelen voor het traineeprogramma verzoekt ons college een bestemmingsreserve van te vormen. Hiertoe is een budget nodig van voor de jaren 2008 en In de begroting 2008 is hiervoor aanvullend een budget van gereserveerd. Toelichting reserves en voorzieningen Reserves BWS De reserves betrekking hebbend op het Besluit Woninggebonden Subsidies geven een stijging te zien van tot een bedrag van De mutaties komen voort uit de verslaglegging BWS vanuit de werkapparaten Er is zowel een financieel als inhoudelijk verslag opgesteld. Voorzieningen Voorzieningen BDU-gerelateerd. Binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen worden de BDU gerelateerde voorzieningen onderverdeeld in vrij te besteden middelen en geoormerkte BDU-middelen. 12

15 Het bestedingsplan wordt jaarlijks door de Stadsregioraad in de decemberraad vastgesteld. De basis hiervan vinden we terug in het Meerjaren Uitvoeringsplan Mobiliteit. Veelal strekken de projecten zich uit over meerdere jaren. De voorziening vrij besteedbaar deel is een in het verleden gevormde voorziening welke ten behoeve van mobiliteit kan worden ingezet. Ook kan de voorziening worden aangewend voor dekking van het bestedingsplan indien het bestedingsplan hoger is dan de te ontvangen bijdrage van het rijk in het kader van de BDU. Niet aangewende (BDU) middelen (niet aangewende BDU-middelen binnen de jaarlijkse exploitatie) worden toegevoegd aan de voorziening vrij te besteden middelen en kunnen daardoor worden ingezet voor nieuwe projecten binnen Mobiliteit. In 2007 is het vrij aan te wenden deel gestegen van 19,5 miljoen tot 25,5 miljoen. Dit is vastgesteld in de KANraad van 20 december In 2007 is de totale BDU voorziening toegenomen met Hiervan heeft betrekking op bestedingsplan 2007 (MUM). Voor 2007 hebben de navolgende reserveringen plaatsgehad. Regiorail Chipkaart Concessie OV Regionale treindiensten Sociale veiligheid Verkeersveiligheid Regionaal fietsnetwerk Zwakke schakels Vervoersknooppunten Studies Stadsregiotaxi-verbeterplan Toegankelijkheid DRIS Overige Voorzieningen woningbouw BLS Op grond van het convenant woningbouw stelt het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu middelen (zgn. Dekker gelden) beschikbaar voor het realiseren van woningbouw in de Stadsregio. Het ministerie stelt in totaal 52,7 miljoen beschikbaar ter ondersteuning van de bouwproductie van woningen. Tweederde van het bedrag wordt uitbetaald in de vorm van een voorschot en eenderde als prestatiebijdrage. Deze prestatiebijdrage kan lager uitvallen indien blijkt dat onze regio niet in staat is om op te leveren in de periode B.L.S.-oud. De voorziening bedraagt ultimo Er is nog een tweetal projecten welke voor een bijdrage in aanmerking komen. Het betreft het plan Meulenvelden te Didam (77 woningen, subsidiebedrag ) en Ubbergen project Biezenkamp mavo ( ). Financiële afwikkeling heeft begin 2008 plaatsgevonden. BLS-versnelling. In 2007 is een voorschot ontvangen ter grootte van Daarnaast is een prestatiebeloning door VROM verantwoord van Dit betreft de prestatiebeloning In 2007 is in het kader van het aantal gerealiseerde woningen over de BLS jaren 2005 en 2006 een bedrag uitgekeerd van Hiervan is een bedrag van als prestatiebeloning aan te merken. 13

16 Overige voorzieningen In 2005 is een voorziening gevormd voor de pensioenvoorziening van voormalige leden van het college van bestuur. De voorziening dient gevormd te worden omdat deze bestuurders geen pensioenvoorziening elders opbouwden. In het kader van de wet APPA dient de Stadsregio Arnhem Nijmegen deze kosten voor haar rekening te nemen. Jaarlijks worden de gegevens geactualiseerd. Gebleken is uit een berekening van RAET dat, per 1 januari 2007, een dotatie dient te worden getroffen van om het niveau van de voorziening op peil te houden. Het Regionaal mobiliteitsfonds heeft betrekking op de bijdragen van het Rijk en de wegbeheerders in het kader van de zgn. Dijsselbloemgelden (Nijmeegse Plein en Omsingeling doorbroken in Arnhem). In 2007 heeft uitbetaling plaatsgevonden van Van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is toestemming gekregen de overblijvende middelen ad verhoogd met de rente (ad 4.006) in te zetten ten behoeve van de Quick-Wins. Quick Wins Van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Provincie Gelderland en de deelnemende gemeenten zijn bijdragen ontvangen voor een aantal concrete projecten in het kader van Mobiliteit die snel resultaat kunnen opleveren. In de KANraad van 15 februari 2007 zijn de voorstellen vastgesteld. In 2007 is tevens een voorziening gevormd voor het gratis OV voor ouderen. De voorziening wordt gevoed door bijdragen van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. De investering dient te worden gezien als een proef en geldt voor de gemeente Nijmegen. Ovatonde-P+R Waalsprinter Voor dit project zijn cq worden middelen ter beschikking gesteld door zowel het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeenten Nijmegen, Over-Betuwe en Lingewaard als de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Een deel van de kosten is in 2007 verantwoord, het restant zal eerst in 2008 worden verantwoord. Het project Heyendaal wordt gevoed door een bijdrage van de Provincie Gelderland. Het project loopt minimaal door tot De niet bestede middelen in 2007 kunnen worden aangewend in Het mobiliteitsfonds BB-KAN Naast de rentetoevoeging is een bedrag van ten gunste gebracht van de voorziening. Het betreft hier de gemeentelijke en provinciale bijdragen in het kader van het fonds. Hiertegen staat het beschikbaar stellen van bedragen ter grootte van De voorziening De Woerdt In 2007 is de bijdrage ad uitbetaald aan de gemeente Lingewaard. Ultimo 2007 bedraagt de voorziening nihil. Oorzaak zijn de geringe ontwikkelingen binnen het gebied, waardoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij geen bijdrage heeft uitbetaald. Voorziening roetdeeltjes In 2006 is de voorziening roetdeeltjes ingesteld. In 2007 is de ontvangen bijdrage 2006 betaald. Hiertegenover staat een nieuwe bijdrage van het rijk ter grootte van

17 Toelichting vlottende passiva Vlottende passiva Dit onderdeel bestaat uit een aantal onderdelen. Naast de banksaldi worden hier ook de rekening courant verhouding met de gemeente Nijmegen verantwoord, de crediteuren, de onderweg zijnde betalingen als ook de nog te betalen kosten. Vlottende passiva Rekening courant gemeente Nijmegen Crediteuren Betalingen onderweg Voorschotten salarissen Opdracht/nog te betalen

18 16

19 3. PROGRAMMA S 3.1. PROGRAMMA BESTUUR Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect van de Stadsregio Arnhem Nijmegen is om, als verlengstuk van het lokaal bestuur, een herkenbare, effectieve en efficiënte organisatie te zijn die staat voor de aan de stadsregio toegedeelde taken en bevoegdheden. Het zorgvuldig omgaan met de beperkte overheidsmiddelen is daarbij vanzelfsprekend het uitgangspunt. Dit maatschappelijk effect kan gerealiseerd worden door: versterking samenwerking met overheden en met maatschappelijke organisaties en marktpartijen in de regio. Kernbegrippen daarbij zijn flexibiliteit, tempo en transparantie; vergroting van de efficiency van bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuren; afgestemde en vraaggerichte aanbieding van dienstverlening; vergroten van het rendement en/of verlaging van kosten voor de gemeenten; duidelijke profilering van de stadsregionale producten; verbetering van de interne en externe informatievoorziening Wat hebben we er voor gedaan? In maart 2007 hebben wij een ontwerp gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen met toelichting toegezonden aan de gemeenteraden in ons gebied. Vaststelling van de gemeenschappelijke regeling vormde het sluitstuk van twee ontwikkelingen: 1. de ontwikkelingen op rijksniveau die geleid hebben tot de intrekking van de Kaderwet bestuur in verandering en de inwerkingtreding van de Wgr-plus; 2. afronding van de discussie bestuurlijke vernieuwing in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, die ondermeer de basis was voor uitbreiding van ons College met één vertegenwoordiger. De 20 gemeenten hebben inmiddels de gewijzigde gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De vastgestelde regeling is toegestuurd aan de provincie Gelderland en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De regeling treedt in werking na inschrijving door de minister in het register. Overeenkomstig de nieuwe regeling is de naam van het algemeen bestuur met ingang van 1 januari 2008 gewijzigd naar Stadsregioraad. De notitie bestuurlijke vernieuwing die mede aanleiding was voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is besproken in de commissie Bestuur en Financiën. De veertien voorstellen uit de notitie zijn en worden verder uitgewerkt door ons college. Eén van de voorstellen, het traineeprogramma, is inmiddels van start gegaan. In december zijn de verschillende gesprekken met kandidaat trainees gevoerd. Formele start voor de 14 traineeplaatsen is begin Daarnaast zijn in 2007 de volgende activiteiten verricht: Door (een delegatie van) het College van Bestuur wordt jaarlijks een werkbezoek gebracht aan de colleges van de 20 stadsregiogemeenten en het college van Gedeputeerde Staten. Daarnaast is op verzoek bij verschillende gemeenten een toelichting gegeven in de raadscommissie of gemeenteraad. 17

20 In november 2006 hebben de gemeente Montferland, de regio Achterhoek en de stadsregio een Gentlemen s agreement gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over welke regeling het primaat heeft bij de verschillende beleidsvelden. Begin 2008 worden deze afspraken geëvalueerd. Met de gemeente Mook en Middelaar en de provincie Limburg zijn afspraken gemaakt om op dezelfde wijze als bij Montferland te komen tot helderheid over het bestuurlijk primaat. De wettelijke taken van de stadsregio zijn daarbij het uitgangspunt. Door de discussie over gemeentelijke herindeling in de kop van Limburg zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. De gemeenten Druten en West Maas en Waal oriënteren zich op de mogelijkheden van toetreding tot de stadsregio. In de vergadering van de KAN-raad van 28 juni 2007 is de nieuwe website gepresenteerd. Via deze website zijn de vergaderstukken van de commissies en de Stadsregioraad via de agenda s te downloaden. In februari 2007 is de kantoorruimte aan het Keizer Karelplein verruild voor een nieuwe locatie aan het Stationsplein 26 in Nijmegen. Via open dagen voor leden van de KAN-raad, de regiogemeenten en andere relaties hebben belangstellenden kunnen kennismaken met onze nieuwe kantoorruimte. In 2007 zijn in totaal 8 edities van het e-nieuws verschenen. Deze elektronische nieuwsbrief van de stadsregio verschijnt buiten de zomerperiode maandelijks met de belangrijkste nieuwsfeiten. In 2007 zijn 40 persberichten verzonden. Vanuit communicatie zijn diverse zaken actief ondersteund met advies en de productie van communicatiemiddelen. Voorbeelden zijn: Branding, Stadsregiotaxi, Waalsprinter, Masterplan OV, Tempo KAN, Regionale Huisvestingsverordening, en de Vastgoedrapportage Algemene externe verbanden Wat wilden we bereiken? In 2006 zijn wij, na vaststelling van het Regionaal Plan (RP) in oktober in de KAN-raad, begonnen met het nader uitwerken van dat plan. Het betreft enerzijds een verdere uitbouw van de projecten en de afspraken met de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen ten aanzien van de SWADT (Samen werken aan de Toekomst) projecten. En anderzijds het samen met de stadsregiogemeenten vullen van een groslijst met de projecten van regionale betekenis die voortkomen uit het Regionaal Plan voor de stadsregio. Hierbij is het van belang helderheid te krijgen over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken overheden en de inzet van middelen. De positie van de stadsregio zal in overleggen met andere overheden en het Rijk nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht Wat is de huidige stand van zaken? De samenwerking met de provincie Gelderland op de beleidsvelden van de stadsregio vindt plaats in een goede bestuurlijke en ambtelijke afstemming op beleids- en concreet dossierniveau. De stadsregio adviseert de provincie over projecten in het kader van het Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP), later in 2007 uitmondend in het Regio Contract. 18

21 De stadsregio, en een aantal gemeenten in clusters, participeert in de streekcommissie Rivierengebied Oost die de provincie adviseert over zaken betreffende het inversteringsprogramma landelijk gebied (ILG). De gesprekken met het WERV gebied (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) hebben in 2007 niet tot concrete resultaten geleid. Het overleg met de Duitse gemeenten Kranenburg en Kleve, dat wij samen met de stad Nijmegen voeren, heeft geleid tot een onderzoek naar grensoverschrijdende bewegingen, de zogenaamde Verflechtungsstudien, die begin 2008 wordt uitgevoerd. In 2007 is het samenwerkingsverband van 14 stedelijke regio s, het CoP, afgerond met een eindcongres op 14 december Daarbij is het boek de grenzeloze regio uitgebracht waarin ook door de stadsregio verschillende bijdragen zijn geleverd. De zeven stadsregio s hebben ambtelijk geparticipeerd in de voorbereiding van de Invoeringswet WRO. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid, integendeel. Door de Tweede Kamer is een motie aangenomen waardoor hoofdstuk 5 van de WRO niet wordt ingevuld. Dit betekent dat de stadsregio s na invoering van de wet geen specifieke bevoegdheden meer hebben op het terrein van ruimtelijke ordening. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel. Ons college heeft een besluit in voorbereiding om lid te worden van de VNG. Uit informatie blijkt dat de kosten hiervan op jaarbasis ,- bedragen. Deze kosten zullen vanaf 2008 worden verantwoord. Op de onderwerpen 1. verdere inzet van ICT middelen om de transparantie van het bestuur te verhogen, 2. het in kaart brengen van administratieve processen, 3. het opzetten van een betere databank van kerngegevens van onze regio en 4. samenwerking tussen 7 stadsregio s zijn geen concrete acties uitgevoerd in Wat heeft het gekost? Oorspronkelijk begroot 2007 Na begrotingswijziging begroot 2007 Werkelijk 2007 Lasten Baten Op de kosten van bestuur is een lichte onderschrijding te zien doordat de begrote kosten van innovatie van beleid niet in 2007 zijn besteed. Deze uitgaven (waarvoor per programma in 2007 begrote kosten zijn geraamd) vinden in 2008 plaats middels een traineeprogramma en voorgesteld wordt om voor dit traineeprogramma een bestemmingsreserve te vormen. 19

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen Stadsregio Arnhem Nijmegen Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen September 2010 Wilko Mol, David Eerdmans, Sebastiaan van Kooij inno-v is een adviesbureau voor slimme mobiliteit. Gespecialiseerd

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden...

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden... JAARVERSLAG 2003 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389 fax: 010-4047347 e-mail:sr@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.rotterdam.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...4

Nadere informatie

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006 AARREKENING EN -VERSLAG 2006 27 juni 2007 In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 Pagina INHOUDSOPGAVE 3 JAARVERSLAG 2011 7 1. Inleiding 9 2. Rekeningresultaat 14 3. Bestuur 16 4. Programma Ruimtelijke Agenda 18 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 4.2 Onderdeel Wonen 24 4.3

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest Jaarstukken 2014 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl Jaarstukken 2014 - Gemeente Soest

Nadere informatie

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0 Jaarstukken 21 Versie: 5... Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1.1 Leeswijzer 2 Algemeen 2.1 Samenstelling stadsbestuur 2.2 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2.3 Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2.4 Grotestedenbeleid

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2014 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor. Noaberkracht Dinkelland

Nadere informatie

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota 2002-2006 die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

jaarverslag 2009 aar tuk

jaarverslag 2009 aar tuk jaarverslag 2009 aar tuk en Jaarstukken 2009 Jaarverslag Provincie Noord-Holland Concept, 27 april 2010 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie