Programmarekening Stadsregio Arnhem Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmarekening 2007. Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1

2

3 Programmarekening 2007 Stadsregio Arnhem Nijmegen Nijmegen, april 2008

4 2

5 INHOUD Pagina: 1. VOORWOORD 5 2. BALANS + toelichting 7 3. PROGRAMMA S 3.1 BESTUUR MOBILITEIT WERKEN RUIMTE WONEN PARAGRAFEN 4.1 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3 Financiering Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Paragraaf 5 Verbonden partijen Paragraaf 6 Grondbeleid SAMENVATTING BATEN EN LASTEN 55 BIJLAGE 1. Bijdragen per gemeente SISA verantwoording specifieke uitkering (volgt nog) 3

6 4

7 1. Voorwoord De rekening 2007 laat zien dat we in het verslagjaar niet stilgezeten hebben. Onze grote projecten zijn weer stappen verder gebracht. Het Masterplan Openbaar Vervoer is in 2007 in concept afgerond en wacht nu op definitieve besluitvorming. Voor 2008 is onze agenda weer geheel gevuld. We hebben ons in financiële zin heel goed voorbereid op het begrotingsjaar Er is veel inzet gepleegd om onze professionaliteit op het financiële vlak aan te passen aan de nieuwe eisen die eraan gesteld mogen worden, sterk te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is een zo transparant mogelijk inzicht in onze financiën voor onze raadsleden en gemeenten. Met het eind 2007 aantrekken van een controller met een vast plek in ons kantoor kunnen we dat ook waarmaken. We zijn er in geslaagd in de jaarrekening 2007 binnen de financiële perken te blijven en sluiten af met een bevredigend resultaat. De output was maximaal en de gemeentelijke bijdragen konden worden gehandhaafd op het bestaande niveau van 3,15 per inwoner. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan een goed financieel beheer (treasury) waardoor we op de bij ons in de voorziening staande (BDU en BLS) gelden een uitstekend rendement hebben weten te realiseren. Kans bestaat dat die luxe niet voortdurend bij ons blijft. Er zullen de komende jaren meer projecten tot concrete uitvoering komen, dat is goed nieuws. Andere kant daarvan is dat onze financiële voorzieningen spoedig minder groot worden. En dat houdt weer in dat er minder rente-inkomsten gaan volgen. Op grond daarvan schatten wij in dat we in 2009 nog wel de gemeentelijke bijdrage zullen kunnen handhaven op het niveau van de afgelopen jaren. Maar voor 2010 verwachten wij dat wij een geringe verhoging niet uit de weg kunnen gaan. Vanaf januari 2006 heeft Price Waterhouse Coopers onze rekening gecontroleerd. Na een eerste jaar van samen zoeken naar de juiste werkwijzen, is de samenwerking in 2007 uitstekend verlopen. Over deze jaarrekening 2007 hebben wij tot ons genoegen in het voorjaar 2008 zowel een goedkeurende verklaring op de getrouwheid als op de rechtmatigheid ontvangen. Tegen de achtergrond van bovenstaande bieden wij u deze rekening met genoegen aan en zijn benieuwd naar uw kritisch-constructief commentaar waarna wij hopen ook uw goedkeuring te verkrijgen. Namens het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen Jaap Modder voorzitter 5

8 6

9 2. BALANS per 31 DECEMBER Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde onder aftrek van eventuele subsidies en bijdragen van derden. De materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. Daarnaast is rekening gehouden met de duur van de huurovereenkomst van Stationsplein 26 te Nijmegen, daar waar het tijdelijke voorzieningen betreft. Financiële vaste activa Besluit Woninggebonden subsidies Op grond van een besluit van de KAN-raad is vanaf 1999 de volledige BWS positie aan de werkapparaten overgedragen onder verantwoordelijkheid van de Stadsregio. De financiële vaste activa worden gewaardeerd conform de eisen van het ministerie van VROM. Vlottende activa De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor risico wegens oninbaarheid. Reserves De Stadsregio Arnhem Nijmegen kent een aantal reserves en voorzieningen. De reserves hebben betrekking op de reserves in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Het betreft hier geoormerkte gelden, uitsluitend inzetbaar ten behoeve van de volkshuisvesting. Bij de reserves BWS wordt onderscheid gemaakt in een drietal reserves; de reserve volkshuisvesting, de reserve rentemiddelen en de reserve vrijval. De reserve volkshuisvesting wordt gevoed door de jaarlijkse exploitatieresultaten binnen de werkapparaten. Het resultaat wordt onverdeeld bepaald en toegevoegd aan de reserve. Onttrekking vanuit de reserve is slechts mogelijk ten behoeve van uitgaven dienstbaar aan de volkshuisvesting en zullen bij bestemming altijd worden voorgelegd aan de Stadsregioraad. Onttrekking kan tweeledig zijn: a. verbijzondering van de middelen op grond van door de Stadsregioraad genomen besluiten in een afzonderlijke reserve of voorziening. b. onttrekking door daadwerkelijke besteding via de exploitatierekening als onderdeel van het exploitatieresultaat. De reserve rentemiddelen wordt gevoed uit de renteopbrengsten. Onttrekking vanuit deze reserve dient te geschieden door een besluit van de Stadsregioraad. De reserve vrijval is ingesteld als voorziening risico uitvoering BWS en gevormd uit het eenmaal beschikbaar stellen van middelen. Onttrekking, anders dan de jaarlijkse vrijval door vermindering van de verplichtingen, kan alleen geschieden met instemming van de Stadsregioraad. Voorzieningen. De voorzieningen zijn verschillend van aard. Het betreft voorzieningen in het kader van de BDU gerelateerde voorzieningen, woningbouw en overige voorzieningen welke dienen te worden getroffen op basis van de wetgeving of voorschriften als ook eigen gevormde voorzieningen. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaat De kosten en opbrengsten zijn en worden op basis van de waarderingsgrondslagen zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Het resultaat na bestemming is opgenomen in de balans. 7

10 BALANS PER 31 DECEMBER 2007 Na resultaatbestemming 31 december 31 december 31 december 31 december Omschrijving Omschrijving ACTIVA PASSIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen Investeringen economisch nut Reserves Algemene reserve Reserves B.W.S Bestemmingsreserves Rekeningsresultaat boekjaar na bestemming Financiele vaste activa Voorzieningen B.W.S.-middelen Voorzieningen BDU gerelateerd Voorzieningen woningbouw Overige voorzieningen Totaal vaste activa Totaal reserves en voorzieningen Vlottende activa Vlottende passiva Kasgeldleningen Verplichtingen BWS Rekening courant verhoudingen Rekening courant verhoudingen Overige vorderingen Overige schulden Overige vorderingen BWS Overige schulden BWS Liquide middelen Kas 172 Rekeningcourant Bank Bank BWS Overlopende activa Overlopende passiva Totaal vlottende activa Totaal vlottende passiva TOTAAL AKTIVA TOTAAL PASSIVA

11 2.2 TOELICHTING OP DE BALANS 31 december 2007 ACTIVA Materiele vaste activa omschrijving boekwaarde investering afschrijving boekwaarde afschrijving IT-aanschaf t/m jaar IT-aanschaf jaar Verbouwkosten jaar Meubilair (uitbreiding) en toebehoren jaar Totaal De investeringen in 2007 houden verband met de nieuwe locatie. Overige activa Uitzettingen met rentetyp. looptijd 1 jaar Uitzettingen deposito's Overige vorderingen Debiteuren Vorderingen op openbare lichamen Voorziening oninbare vorderingen Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen ING-rekening courant overeenkomst ING-Dijsselbloemgelden Kas ING-rekening courant Overlopende aktiva BTW Vooruitbetaalde bedragen Kruisposten In 2006 is een keuze gemaakt een actief treasurybeleid te gaan voeren. Aan de hand van liquiditeitsplanningen zijn en worden middelen uitgezet bij bankinstellingen conform het bepaalde in het treasurystatuut. Het statuut is per 1 juli 2007 aangepast. De aanpassing had met name betrekking op de inrichting van de administratieve organisatie. Specificaties Uitzettingen deposito's Per ultimo 2007 zijn de navolgende deposto's uitgezet: renteperc. bedrag vervaldata Achmea Pensioenfonds 4, jan-08 Achmea Pensioenfonds 4, mrt-08 Bank of Scotland 4, mrt-08 I.N.G. 4, mrt-08 Bank Nederlandse Gemeenten 4, apr-08 Achmea Pensioenfonds 4, jun-08 I.N.G. 4, jun-08 I.N.G. 4, jul-08 Bank of Scotland 4, jul-08 I.N.G. 4, sep-08 Bank of Scotland 4, okt-08 totaal

12 De uitzettingen (deposito s) zijn in 2007 toegenomen met een bedrag van en bedragen ultimo De toename wordt veroorzaakt door het nog niet geheel besteden van de investeringen. Voorbeelden hiertoe: de ontvangsten in het kader Quick Wins, Chipkaart als ook de hogere bijdrage vanuit de BDU in relatie tot het bestedingsplan. Deze mutaties zijn tevens zichtbaar aan de passivakant als een toename van de voorzieningen. Debiteuren SNT-KPN-connect 201 Nederlands Studie Centrum 400 Vertaalburo Bothof Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid totaal Vorderingen op openbare lichamen Gemeente Arnhem, bijdrage Eu-acitiviteiten Gemeente Lingewaard, bijdrage IJsselkop Gemeente Montferland Provincie Gelderland, Quick Wins Provincie Gelderland Gemeente Nijmegen, EU-activiteiten Gemeente Rheden, bijdrage IJsselkop Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Gemeente Zevenaar, BB-KAN Gemeente Zevenaar Gemeente Zevenaar, Quick Wins Gemeente Zevenaar totaal Nog te ontvangen Novio-afrekening Novio-afrekening Rente depsito's totaal In de jaarrekening 2006 is een tweetal posten ten bedrage in totaal 5,7 miljoen opgenomen als zijnde nog te ontvangen bijdragen van Novio voor kosten afrekeningen 2005 en 2006 (concessieverlening). Bij het opmaken van de jaarrekening 2007 (medio februari) blijkt dat de bedragen worden betwist. Hiertoe wordt met het bestuur van het vervoersbedrijf onderhandeld. Dit kan leiden tot mogelijke financiële consequenties. Deze zullen eerst de komende maanden inzichtelijk worden en ook in de exploitatie 2008 en als gevolg daarvan in de jaarrekening 2008 worden verantwoord. Mogelijke financiële gevolgen zullen ten laste moeten worden gebracht van het vrij te besteden deel van de voorziening BDU.

13 PASSIVA Reserves en voorzieningen Programma Reserves BWS stand per rente vermeerdering vermindering stand per Wonen Reserve volkshuisvesting Wonen Reserve vrijval Wonen Reserve rentemiddelen TOTAAL RESERVES BWS Programma Bestemmingsreserves stand per rente vermeerdering vermindering stand per Bestuur Huisvesting Werken Europa-Brussel (res-2006) TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES Programma Voorzieningen stand per rente vermeerdering vermindering stand per Mobiliteit BDU-gerelateerde gelden BDU gelden-verplichtingen t/m BDU gelden-gdu BDU-IRD BDU-BBKAN-beheer kosten Voorfinanciering regiotaxi Mobiliteit BDU-gerelateerde gelden (voor 2004) Mobiliteit BDU-verplichtingen 2005-geoormerkt Mobiliteit BDU-verplichtingen 2006-geoormerkt Mobiliteit BDU-verplichtingen 2007-geoormerkt Mobiliteit BDU-verplichtingen invest Mobiliteit BDU-Geoormerkte middelen-totaal Mobiliteit BDU gelden-vrij aan te wenden totaal BDU-gerelateerde gelden Wonen Voorzieningen woningbouw Voorziening uitvoering BWS Spaarsaldo BWS-nog te beschikken Voorziening BWS B.L.S B.L.S.-versnelling (Dekker gelden) totaal voorzieningen woningbouw Overige voorzieningen Bestuur Voorziening pensioen vm CVB-leden Mobiliteit Regionaal mobiliteitsfonds Mobiliteit Mobiliteitsfonds BBKAN Mobiliteit Quick Wins Mobiliteit Waalsprinter-Ovotonde Mobiliteit Project Heyendaal Mobiliteit Gratis OV -ouderen Mobiliteit Voorz Roetdeeltjes Ruimte Voorziening de Woerdt Totaal overige voorzieningen TOTAAL VOORZIENINGEN

14 Toelichting eigen vermogen Rekening resultaat boekjaar na bestemming Omschrijving Boekjaar 2006 Boekjaar 2007 Resultaat voor bestemming Bestemming van het resultaat: - Onttrekking bestemmingsreserve Europa- Brussel Onttrekking bestemmingsreserve Huisvesting Resultaat na bestemming Vaststelling van de jaarrekening 2006: - Vorming bestemmingsreserve Europa- Brussel - Vorming bestemmingsreserve Huisvesting Voorstel vaststelling jaarrekening 2007: - Vorming bestemmingsreserve traineeprogramma Naar algemene reserve Bestemmingsreserves Bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 is een bedrag van bestemd voor de locatie Brussel voor de jaren 2007 en 2008 en een bedrag van ter dekking van de eenmalige huisvestingskosten in verband met de verhuizing naar het pand aan Stationsplein 26 te Nijmegen. In 2007 is uit de bestemmingsreserve Europa-Brussel het eerste deel van onttrokken. De bestemmingsreserve huisvesting is volledig aangewend. Voor de benodigde middelen voor het traineeprogramma verzoekt ons college een bestemmingsreserve van te vormen. Hiertoe is een budget nodig van voor de jaren 2008 en In de begroting 2008 is hiervoor aanvullend een budget van gereserveerd. Toelichting reserves en voorzieningen Reserves BWS De reserves betrekking hebbend op het Besluit Woninggebonden Subsidies geven een stijging te zien van tot een bedrag van De mutaties komen voort uit de verslaglegging BWS vanuit de werkapparaten Er is zowel een financieel als inhoudelijk verslag opgesteld. Voorzieningen Voorzieningen BDU-gerelateerd. Binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen worden de BDU gerelateerde voorzieningen onderverdeeld in vrij te besteden middelen en geoormerkte BDU-middelen. 12

15 Het bestedingsplan wordt jaarlijks door de Stadsregioraad in de decemberraad vastgesteld. De basis hiervan vinden we terug in het Meerjaren Uitvoeringsplan Mobiliteit. Veelal strekken de projecten zich uit over meerdere jaren. De voorziening vrij besteedbaar deel is een in het verleden gevormde voorziening welke ten behoeve van mobiliteit kan worden ingezet. Ook kan de voorziening worden aangewend voor dekking van het bestedingsplan indien het bestedingsplan hoger is dan de te ontvangen bijdrage van het rijk in het kader van de BDU. Niet aangewende (BDU) middelen (niet aangewende BDU-middelen binnen de jaarlijkse exploitatie) worden toegevoegd aan de voorziening vrij te besteden middelen en kunnen daardoor worden ingezet voor nieuwe projecten binnen Mobiliteit. In 2007 is het vrij aan te wenden deel gestegen van 19,5 miljoen tot 25,5 miljoen. Dit is vastgesteld in de KANraad van 20 december In 2007 is de totale BDU voorziening toegenomen met Hiervan heeft betrekking op bestedingsplan 2007 (MUM). Voor 2007 hebben de navolgende reserveringen plaatsgehad. Regiorail Chipkaart Concessie OV Regionale treindiensten Sociale veiligheid Verkeersveiligheid Regionaal fietsnetwerk Zwakke schakels Vervoersknooppunten Studies Stadsregiotaxi-verbeterplan Toegankelijkheid DRIS Overige Voorzieningen woningbouw BLS Op grond van het convenant woningbouw stelt het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu middelen (zgn. Dekker gelden) beschikbaar voor het realiseren van woningbouw in de Stadsregio. Het ministerie stelt in totaal 52,7 miljoen beschikbaar ter ondersteuning van de bouwproductie van woningen. Tweederde van het bedrag wordt uitbetaald in de vorm van een voorschot en eenderde als prestatiebijdrage. Deze prestatiebijdrage kan lager uitvallen indien blijkt dat onze regio niet in staat is om op te leveren in de periode B.L.S.-oud. De voorziening bedraagt ultimo Er is nog een tweetal projecten welke voor een bijdrage in aanmerking komen. Het betreft het plan Meulenvelden te Didam (77 woningen, subsidiebedrag ) en Ubbergen project Biezenkamp mavo ( ). Financiële afwikkeling heeft begin 2008 plaatsgevonden. BLS-versnelling. In 2007 is een voorschot ontvangen ter grootte van Daarnaast is een prestatiebeloning door VROM verantwoord van Dit betreft de prestatiebeloning In 2007 is in het kader van het aantal gerealiseerde woningen over de BLS jaren 2005 en 2006 een bedrag uitgekeerd van Hiervan is een bedrag van als prestatiebeloning aan te merken. 13

16 Overige voorzieningen In 2005 is een voorziening gevormd voor de pensioenvoorziening van voormalige leden van het college van bestuur. De voorziening dient gevormd te worden omdat deze bestuurders geen pensioenvoorziening elders opbouwden. In het kader van de wet APPA dient de Stadsregio Arnhem Nijmegen deze kosten voor haar rekening te nemen. Jaarlijks worden de gegevens geactualiseerd. Gebleken is uit een berekening van RAET dat, per 1 januari 2007, een dotatie dient te worden getroffen van om het niveau van de voorziening op peil te houden. Het Regionaal mobiliteitsfonds heeft betrekking op de bijdragen van het Rijk en de wegbeheerders in het kader van de zgn. Dijsselbloemgelden (Nijmeegse Plein en Omsingeling doorbroken in Arnhem). In 2007 heeft uitbetaling plaatsgevonden van Van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is toestemming gekregen de overblijvende middelen ad verhoogd met de rente (ad 4.006) in te zetten ten behoeve van de Quick-Wins. Quick Wins Van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Provincie Gelderland en de deelnemende gemeenten zijn bijdragen ontvangen voor een aantal concrete projecten in het kader van Mobiliteit die snel resultaat kunnen opleveren. In de KANraad van 15 februari 2007 zijn de voorstellen vastgesteld. In 2007 is tevens een voorziening gevormd voor het gratis OV voor ouderen. De voorziening wordt gevoed door bijdragen van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. De investering dient te worden gezien als een proef en geldt voor de gemeente Nijmegen. Ovatonde-P+R Waalsprinter Voor dit project zijn cq worden middelen ter beschikking gesteld door zowel het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeenten Nijmegen, Over-Betuwe en Lingewaard als de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Een deel van de kosten is in 2007 verantwoord, het restant zal eerst in 2008 worden verantwoord. Het project Heyendaal wordt gevoed door een bijdrage van de Provincie Gelderland. Het project loopt minimaal door tot De niet bestede middelen in 2007 kunnen worden aangewend in Het mobiliteitsfonds BB-KAN Naast de rentetoevoeging is een bedrag van ten gunste gebracht van de voorziening. Het betreft hier de gemeentelijke en provinciale bijdragen in het kader van het fonds. Hiertegen staat het beschikbaar stellen van bedragen ter grootte van De voorziening De Woerdt In 2007 is de bijdrage ad uitbetaald aan de gemeente Lingewaard. Ultimo 2007 bedraagt de voorziening nihil. Oorzaak zijn de geringe ontwikkelingen binnen het gebied, waardoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij geen bijdrage heeft uitbetaald. Voorziening roetdeeltjes In 2006 is de voorziening roetdeeltjes ingesteld. In 2007 is de ontvangen bijdrage 2006 betaald. Hiertegenover staat een nieuwe bijdrage van het rijk ter grootte van

17 Toelichting vlottende passiva Vlottende passiva Dit onderdeel bestaat uit een aantal onderdelen. Naast de banksaldi worden hier ook de rekening courant verhouding met de gemeente Nijmegen verantwoord, de crediteuren, de onderweg zijnde betalingen als ook de nog te betalen kosten. Vlottende passiva Rekening courant gemeente Nijmegen Crediteuren Betalingen onderweg Voorschotten salarissen Opdracht/nog te betalen

18 16

19 3. PROGRAMMA S 3.1. PROGRAMMA BESTUUR Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect van de Stadsregio Arnhem Nijmegen is om, als verlengstuk van het lokaal bestuur, een herkenbare, effectieve en efficiënte organisatie te zijn die staat voor de aan de stadsregio toegedeelde taken en bevoegdheden. Het zorgvuldig omgaan met de beperkte overheidsmiddelen is daarbij vanzelfsprekend het uitgangspunt. Dit maatschappelijk effect kan gerealiseerd worden door: versterking samenwerking met overheden en met maatschappelijke organisaties en marktpartijen in de regio. Kernbegrippen daarbij zijn flexibiliteit, tempo en transparantie; vergroting van de efficiency van bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuren; afgestemde en vraaggerichte aanbieding van dienstverlening; vergroten van het rendement en/of verlaging van kosten voor de gemeenten; duidelijke profilering van de stadsregionale producten; verbetering van de interne en externe informatievoorziening Wat hebben we er voor gedaan? In maart 2007 hebben wij een ontwerp gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen met toelichting toegezonden aan de gemeenteraden in ons gebied. Vaststelling van de gemeenschappelijke regeling vormde het sluitstuk van twee ontwikkelingen: 1. de ontwikkelingen op rijksniveau die geleid hebben tot de intrekking van de Kaderwet bestuur in verandering en de inwerkingtreding van de Wgr-plus; 2. afronding van de discussie bestuurlijke vernieuwing in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, die ondermeer de basis was voor uitbreiding van ons College met één vertegenwoordiger. De 20 gemeenten hebben inmiddels de gewijzigde gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De vastgestelde regeling is toegestuurd aan de provincie Gelderland en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De regeling treedt in werking na inschrijving door de minister in het register. Overeenkomstig de nieuwe regeling is de naam van het algemeen bestuur met ingang van 1 januari 2008 gewijzigd naar Stadsregioraad. De notitie bestuurlijke vernieuwing die mede aanleiding was voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is besproken in de commissie Bestuur en Financiën. De veertien voorstellen uit de notitie zijn en worden verder uitgewerkt door ons college. Eén van de voorstellen, het traineeprogramma, is inmiddels van start gegaan. In december zijn de verschillende gesprekken met kandidaat trainees gevoerd. Formele start voor de 14 traineeplaatsen is begin Daarnaast zijn in 2007 de volgende activiteiten verricht: Door (een delegatie van) het College van Bestuur wordt jaarlijks een werkbezoek gebracht aan de colleges van de 20 stadsregiogemeenten en het college van Gedeputeerde Staten. Daarnaast is op verzoek bij verschillende gemeenten een toelichting gegeven in de raadscommissie of gemeenteraad. 17

20 In november 2006 hebben de gemeente Montferland, de regio Achterhoek en de stadsregio een Gentlemen s agreement gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over welke regeling het primaat heeft bij de verschillende beleidsvelden. Begin 2008 worden deze afspraken geëvalueerd. Met de gemeente Mook en Middelaar en de provincie Limburg zijn afspraken gemaakt om op dezelfde wijze als bij Montferland te komen tot helderheid over het bestuurlijk primaat. De wettelijke taken van de stadsregio zijn daarbij het uitgangspunt. Door de discussie over gemeentelijke herindeling in de kop van Limburg zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. De gemeenten Druten en West Maas en Waal oriënteren zich op de mogelijkheden van toetreding tot de stadsregio. In de vergadering van de KAN-raad van 28 juni 2007 is de nieuwe website gepresenteerd. Via deze website zijn de vergaderstukken van de commissies en de Stadsregioraad via de agenda s te downloaden. In februari 2007 is de kantoorruimte aan het Keizer Karelplein verruild voor een nieuwe locatie aan het Stationsplein 26 in Nijmegen. Via open dagen voor leden van de KAN-raad, de regiogemeenten en andere relaties hebben belangstellenden kunnen kennismaken met onze nieuwe kantoorruimte. In 2007 zijn in totaal 8 edities van het e-nieuws verschenen. Deze elektronische nieuwsbrief van de stadsregio verschijnt buiten de zomerperiode maandelijks met de belangrijkste nieuwsfeiten. In 2007 zijn 40 persberichten verzonden. Vanuit communicatie zijn diverse zaken actief ondersteund met advies en de productie van communicatiemiddelen. Voorbeelden zijn: Branding, Stadsregiotaxi, Waalsprinter, Masterplan OV, Tempo KAN, Regionale Huisvestingsverordening, en de Vastgoedrapportage Algemene externe verbanden Wat wilden we bereiken? In 2006 zijn wij, na vaststelling van het Regionaal Plan (RP) in oktober in de KAN-raad, begonnen met het nader uitwerken van dat plan. Het betreft enerzijds een verdere uitbouw van de projecten en de afspraken met de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen ten aanzien van de SWADT (Samen werken aan de Toekomst) projecten. En anderzijds het samen met de stadsregiogemeenten vullen van een groslijst met de projecten van regionale betekenis die voortkomen uit het Regionaal Plan voor de stadsregio. Hierbij is het van belang helderheid te krijgen over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken overheden en de inzet van middelen. De positie van de stadsregio zal in overleggen met andere overheden en het Rijk nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht Wat is de huidige stand van zaken? De samenwerking met de provincie Gelderland op de beleidsvelden van de stadsregio vindt plaats in een goede bestuurlijke en ambtelijke afstemming op beleids- en concreet dossierniveau. De stadsregio adviseert de provincie over projecten in het kader van het Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP), later in 2007 uitmondend in het Regio Contract. 18

21 De stadsregio, en een aantal gemeenten in clusters, participeert in de streekcommissie Rivierengebied Oost die de provincie adviseert over zaken betreffende het inversteringsprogramma landelijk gebied (ILG). De gesprekken met het WERV gebied (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) hebben in 2007 niet tot concrete resultaten geleid. Het overleg met de Duitse gemeenten Kranenburg en Kleve, dat wij samen met de stad Nijmegen voeren, heeft geleid tot een onderzoek naar grensoverschrijdende bewegingen, de zogenaamde Verflechtungsstudien, die begin 2008 wordt uitgevoerd. In 2007 is het samenwerkingsverband van 14 stedelijke regio s, het CoP, afgerond met een eindcongres op 14 december Daarbij is het boek de grenzeloze regio uitgebracht waarin ook door de stadsregio verschillende bijdragen zijn geleverd. De zeven stadsregio s hebben ambtelijk geparticipeerd in de voorbereiding van de Invoeringswet WRO. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid, integendeel. Door de Tweede Kamer is een motie aangenomen waardoor hoofdstuk 5 van de WRO niet wordt ingevuld. Dit betekent dat de stadsregio s na invoering van de wet geen specifieke bevoegdheden meer hebben op het terrein van ruimtelijke ordening. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel. Ons college heeft een besluit in voorbereiding om lid te worden van de VNG. Uit informatie blijkt dat de kosten hiervan op jaarbasis ,- bedragen. Deze kosten zullen vanaf 2008 worden verantwoord. Op de onderwerpen 1. verdere inzet van ICT middelen om de transparantie van het bestuur te verhogen, 2. het in kaart brengen van administratieve processen, 3. het opzetten van een betere databank van kerngegevens van onze regio en 4. samenwerking tussen 7 stadsregio s zijn geen concrete acties uitgevoerd in Wat heeft het gekost? Oorspronkelijk begroot 2007 Na begrotingswijziging begroot 2007 Werkelijk 2007 Lasten Baten Op de kosten van bestuur is een lichte onderschrijding te zien doordat de begrote kosten van innovatie van beleid niet in 2007 zijn besteed. Deze uitgaven (waarvoor per programma in 2007 begrote kosten zijn geraamd) vinden in 2008 plaats middels een traineeprogramma en voorgesteld wordt om voor dit traineeprogramma een bestemmingsreserve te vormen. 19

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Mentorschap Midden Nederland Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Samenoesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Produktgroep Financiën

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA 0 12 juli 2016 INHOUD RAPPORT BLZ 1. Financiële positie JAARREKENING 2015 1. Samenstellingsverklaring 2. Balans per 31 december 3. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. UMC St Radboud Maag-,DaÍln- en Leverztekten

Jaarrekening 2014. UMC St Radboud Maag-,DaÍln- en Leverztekten Jaarrekening 2014 UMC St Radboud Maag-,DaÍln- en Leverztekten Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf Productgroep Financien Nijmegen, mei2015 UMC St Radboud Steunstichting Maag-, Darm- en Leverziekten

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Jaarrekening 20L4. Stichting UMC St Radboud Psychiatrie

Jaarrekening 20L4. Stichting UMC St Radboud Psychiatrie Jaarrekening 20L4 Stichting UMC St Radboud Psychiatrie Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen Niimegen. mei 2015 Jaarrekenino 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Jaarrekening 2006 Stichting Groenfonds Midden-Delfland Algemeen De Stichting Groenfonds Midden-Delfland is opgericht bij notariële akte op 12 april 2005, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 STICHTING STADSPIJPERS VAN 's-hertogenbosch FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2 Exploitatierekening 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 VAN STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN

JAARREKENING 2014 VAN STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN JAARREKENING 2014 VAN STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN BALANS STICHTING MILLENNIUMNETWERK FRYSLÂN (Na voorstel bestemming resultaat) Activa 31-dec-14 31-dec-13 Passiva 31-dec-14 31-dec-13 Eigen vermogen

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014.

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Samenqesteld door: Radboudumc Servicebedrijf,

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie