Besluit buiten. behandeling. laten. nee. 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? Is de. ja aangevraagd & volledig? aanvraag. compleet?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit buiten. behandeling. laten. nee. 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? Is de. ja aangevraagd & volledig? aanvraag. compleet?"

Transcriptie

1 Voorbereiding Aanvraag Beoordeling en besluitvorming Aanvrager: burger of bedrijf Initiatief nemen en verkennen mogelijkheden Opstellen Indienen bij bevoegd gezag Geen omgevingsvergunning benodigd EV niet relevant geen verdere acties nodig Besluit buiten behandeling laten Toetsen aan lokaal EV beleid 5 Aanvraag komt binnen bij adviseurs EV 4 Regulier 8 Bevoegd gezag besluit Weigering omgevingsvergunning Inwerking treding en informeren toezicht en handhaving 9 Ontwikkeling niet mogelijk Externe Veiligheid EV geen issue Is het vergunningsplichtig? 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? aangevraagd & volledig? Is de compleet? 4 Raadplegen EV adviseurs? 6 Beoordelen nieuwe of bestaande objecten en inrichtingen Ter inzage legging Weigeren of verlenen vergunning? Registratie RRGS en ISOR EV verder onderzoeken A/B/C Terugkoppeling keuze A,B,C voor EV Bevoegd gezag mt in behandeling Verzoek tot aanvulling Aanvullen Start procedure Informeren toezicht en handhaving 7 8 Uitgebreid Bevoegd gezag stelt ontwerp besluit vast Besluit omgevingsvergunning Bekendmaking en kennisgeving van vergunning Burger / bedrijf heeft een initiatief en wil de mogelijkheden verkennen. Een aspect dat hierbij beoordeeld moet worden vanuit het bevoegd gezag is het aspect externe veiligheid. Door dit aspect in een vroeg stadium mee te nemen worden knelpunten voegtijdig gesignaleerd. De aanvrager kan ook direct een indienen zonder deze stap te doorlopen. 2 3 Om te checken of EV relevant is zal de drempelwaardetabel gebruikt worden. Wordt de drempelwaarde overschreden, dan is EV relevant en moet dit in de vergunningverlening beoordeeld worden. Zijn alle van toepassing zijnde vergunningen aangevraagd en is de aangeleverde volledig? 4 Verplichte adviseur is de regionale brandweer voor Bevi inrichtingen. Denk daarnaast ook aan het raadplegen van adviseurs externe veiligheid bevoegd gezag, toezicht en handhaving en de lokale brandweer. 5 Indien lokaal veiligheidsbeleid aanwezig is moet hieraan getoetst worden. 6 De stroomschema s zijn te bereiken via de volgende snelkoppelingen: - A: Bestaande kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen: - B: Vestigingen van nieuwe risicovolle inrichtingen: - C: Vestigingen van nieuwe kwetsbare objecten: 7 In de vergunningen mogen geen tegenstrijdige voorschriften zijn opgenomen. 8 Ongeacht welke procedure (regulier/uitgebreid) zal EV gecheckt worden. 9 Registratie moet plaatsvinden binnen 4 dagen na de onherroepelijk verklaring vergunning Legenda: Rol aanvrager Rol bevoegd gezag Vragen Positief besluit Negatief besluit EV adviseurs Algemeen proces Opmerking Link

2 Externe Veiligheid (Quick scan) Externe veiligheid Quick Scan Is er sprake van een risicovolle inrichting? 2 Is er sprake van een (beperkt) kwetsbaar object? Externe veiligheid niet relevant Ligt het (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object binnen de 0-6 contour? Zijn er binnen de (geprojecteerde) 0-6 contour (beperkt) kwetsbare objecten gelegen? 3 Ligt het (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object in een invloedsgebied? Gewichtige redenen? EV verder onderzoeken Ontwikkeling niet mogelijk - Valt de inrichting onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen? - Valt de inrichting onder het Vuurwerkbesluit? 2 Zie artikel lid onder b en l: Besluit externe veiligheid inrichtingen Definieties 3 Zie artikel lid onder k: Besluit externe veiligheid inrichtingen De definities van kwetsbare objecten en (beperkt) kwetsbare objecten zijn te bereiken via de volgende link: Legenda: Vragen Positief besluit Negatief besluit

3 Relevante drempelwaarden LTR RB/RP categorie-aanduiding omschrijving categorie drempelwaarde A RB BRZO inrichtingen waarop het Besluit risico s zware ongevallen 999 van toepassing is altijd meenemen B RB LPG-tankstations LPG-tankstations als bedoeld in artikel, eerste lid, onder b, van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer altijd meenemen C RB opslag verpakte gevaarlijke stoffen inrichtingen waar verpakte gevaarlijke stoffen in emballage worden opgeslagen kg per opslagplaats, C2 RB opslag verpakte gevaarlijke stoffen Inrichtingen waar gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen kg per opslagplaats D RB ammoniakkoel- of vriesinstallatie inrichtingen waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is 500 kg ammoniak per installatie D2 RB ammoniakkoel- of vriesinstallatie inrichtingen waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is 200 kg ammoniak per installatie E RB spoorwegemplacement door de minster van VROM krachtens art.2 van het Bevi aangewezen spoorwegemplacementen die gebruikt worden voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen altijd meenemen F RB vervoersbedrijf inrichtingen bestemd voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in art..c van het Hoeveelheden groter dan de hoeveelheeden genoemd in Brzo 999, al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten kolom 2 delen en 2 van Bijlage I van het Brzo 99 F2 RP vervoersbedrijf inrichtingen bestemd voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen (al dan niet in combinatie met kg gevaarlijke stoffen andere stoffen en producten) G RB consumenten vuurwerk inrichtingen waar consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen al dan niet in combinatie met het bewerken daarvan kg G2 RB professiol vuurwerk inrichtingen waar professiol (theater-) vuurwerk al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk in de zin van altijd meenemen het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit H RB kernenergiewetbedrijf inrichtingen waarop artikel 5, onder b, Kernenergiewet van toepassing is altijd meenemen I RB mijnbouwwetbedrijf inrichtingen die krachtens artikel Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR hoger is dan 0-6 per ar altijd meenemen Revi B RB propaan of acetyleen inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met propaan of acetyleen. > 3 m³ K RP propaan en (vloeibaar) brandbaar gas inrichtingen waar propaan of een vloeibaar gemaakt brandbaar gas wordt opgeslagen in een reservoir liter L RB munitie inrichtingen als bedoeld in categorie 3. van bijlage van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, 00 kg netto explosieve massa waar explosieve massa aan munitie aanwezig is L2 RB ontplofbare stoffen inrichtingen als bedoeld in categorie 3. van bijlage van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, 0 kg waar ontplofbare stoffen aanwezig zijn M RB distikstofoxide inrichtingen waar distikstofoxide aanwezig is.000 kg Revi B RB cyanidehoudend bad inrichting waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is inhoud > 00 liter Revi B RB (zeer) vergiftige stof Inrichting waar een insluitsysteem aanwezig is met een zeer vergiftige of vergiftige stof. inhoud > 000 liter gassen N RP oxiderende gassen inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een oxiderende (vloeibaar gemaakt) gas l per stuk N2 RP gasdrukregel- en meetstations inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is Categorie C in NEN 059 vermeldt de volgende kenmerken: ontwerpcapaciteit > 600 m3/uur en inlaatdruk 8 bar of alle capaciteiten en inlaatdruk > 8 bar Categorie C volgens Activiteitenbesluit: een inlaatdruk die kleiner is / gelijk is aan 00 bar (ongeacht groote ontwercapaciteit), niet zijnde type A of B Revi b RB gasdrukregel- en meetstations inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is gastoevoerleiding > 20 inch N3 RP propaan- en butaanvulstations inrichtingen waar gasflessen met propaan en/of butaan door middel van een vulstation worden gevuld, indien bij deze inrichting een tank propaan en/of butaan aanwezig is l (volume van alleen de voorraadtank) N4 RP gasflessendepot inrichtingen waar gasflessen worden opgeslagen (gasflessendepot) gesommeerde inhoud l Revi b RB gasflessenopslag met (zeer) vergiftige gassen inrichting waar in enig opslagcompartiment een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen aanwezig is. totale waterinhoud gasflessen > 500 liter (per opslagcompartiment) N5 RP zeer giftige gassen inrichtingen waar een gasfles, tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een zeer vergiftig (vloeibaar gemaakte) gas 5 liter per stuk N6 RP giftige gassen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vergiftig (vloeibaar gemaakte) gas 50 liter per stuk Revi b RP ammoniakkoel- of vriesinstallatie inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met ammoniak > 500 kg N8 RP overige gevaarlijke gassen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een gasvormige gevaarlijke stof liter per stuk vloeistoffen Revi b RB (zeer(licht)) ontvlambare vloeistoffen inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof > 50 m³ N9 RP licht ontvlambare vloeistoffen inrichtingen waar een bovengrondse tank, tankwagen boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een (licht) ontvlambare vloeistof liter per stuk N0 RP brandbare vloeistoffen inrichtingen waar een bovengrondse tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof met een vlampunt hoger dan 55o C liter per stuk N RP zeer vergiftige vloeistoffen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een zeer vergiftige vloeistof 200 liter per stuk N2 RP giftige vloeistoffen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vergiftige vloeistof liter per stuk N3 RP vloeistoffen die zeer vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof die zeer 20 liter per stuk vergiftige gassen kan (R32) N4 RP vloeistoffen die vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof die vergiftige gassen kan (R29 en R3) 200 liter per stuk N5 RP overige gevaarlijke vloeistoffen inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeibare gevaarlijke stof liter per stuk vaste stoffen N6 RP zeer giftige vaste stof inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een zeer vergiftige vaste stof 200 kg per stuk N7 RP giftige vaste stof inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een vergiftige vaste stof kg per stuk N8 RP vaste stoffen die zeer vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een stof die zeer vergiftige gassen kan (R32) 200 kg per stuk N9 RP vaste stoffen die vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een stof die vergiftige gassen kan (R29 en R3) kg per stuk Revi b RB meststoffen groep 2 Inrichtingen waar kunstmeststoffen groep 2 worden opgeslagen > kg N20 RP overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof inrichtingen waar een een silo of een andere gesloten opslagvoorziening aanwezig is met een onbrandbare vaste gevaarlijke stof l (=.500 m3) per opslagvoorziening N2 RP stofexplosie inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening zonder adequate drukontlasting voor losgestort materiaal aanwezig is waar een voor stofexplosie-gevaarlijke atmosfeer aanwezig is l (=00 m³) brandgevaar N22 RP organische peroxiden, opslaggroep 2 en 3 inrichtingen waar organische peroxiden, opslaggroep 2 en 3 overeenkomstig CPR 3 worden opgeslagen opslagplaats heeft grootte van 00 m2 N23 RP brandbare vaste stoffen grote buitenopslagen van fust (palets, kratten en vaten) waarbij de brandbare stof 50% of minder van het volume 000 m2 grondoppervlak inmt. overig N24 RP geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke voor zover op de aangewezen (parkeer)locatie kg gevaarlijke aangewezen (parkeer) locaties waar vervoerseenheden beladen met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd stoffen stoffen gelijktijdig aanwezig mag zijn - LTR = Letter Ter Herkenning - Revi b = Categorie afkomstig uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen, art.b - RB of RP = Drempelwaarde is vastgelegd in het Registratiebesluit (RB) of Regeling provinciale risicokaart (RP)

4 A: Bestaande kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen Zijn er inrichtingen als bedoeld in art. 2 en 4 Bevi in het plangebied en in de omgeving van het plangebied aanwezig? Het Bevi is niet van toepassing Ligt het invloedsgebied buiten de inrichtingsgrens? Plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen knelpunt Is er een plaatsgebonden (PR) contour bekend? Bepaal PR contour Afstandseisen: tabellen Revi in geval van categoriale inrichtingen (art. 5 lid en 2 Bevi) QRA: voer een QRA (risico-analyse) uit. In ieder geval bij niet categoriale inrichtingen. Het is efficient om ook meteen de omvang van het groepsrisico te bepalen. Ligt de PR contour 0-5 binnen de inrichtingsgrens? Liggen bestaande kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-5? Niet toegestaan: urgente sanering, uiterlijk voor oktober 2007 Ligt de PR contour 0-6 binnen de inrichtingsgrens? Liggen bestaande kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Niet toegestaan: saneren uiterlijk voor nuari 200 Liggen bestaande beperkt kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-5 of 0-6? Toegestaan. Er gelden geen normen en saneringstermijnen Is het groepsrisico (GR) bekend? Bepaal het GR Is het een categoriale inrichting? Groepsrisico is geen knelpunt Wordt aan de waarden personendichtheden uit het Revi voldaan? Voer evt. een risico-analyse uit Beschrijf de hoogte van het groepsrisico Voer een risico-analyse uit Uitzonderingen mogelijk op basis drempelwaardentabel (voorbeeld: ammoniak koelinstalatie)

5 B: Vestigingen van nieuwe risicovolle inrichtingen Vergunning voor een nieuwe Wm-inrichting Betreft het een inrichting als bedoeld in art. 2 en 4 Bevi? Het Bevi is niet van toepassing Ligt het invloedsgebied buiten de inrichtingsgrens? Plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen knelpunt Is er een plaatsgebonden (PR) contour bekend? Bepaal PR contour Afstandseisen: tabellen Revi in geval van categoriale inrichtingen (art. 5 lid en 2 Bevi) QRA: voer een QRA (risico-analyse) uit. In ieder geval bij niet categoriale inrichtingen. Het is efficient om ook meteen de omvang het groepsrisico te bepalen. Ligt de PR contour 0-6 binnen de inrichtingsgrens? Liggen kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico niet toelaatbaar: gelet op grenswaarde, zie art. 6 lid. Vestiging nieuwe risicovolle inrichting niet toegestaan. Liggen beperkt kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico in beginsel niet toelaatbaar: door richtwaarde, zie art. 6, lid 2 Plaatsgebonden risico is toelaatbaar Indien afwijking toegestaan Is het groepsrisico (GR) bekend? Bepaal het GR Is het een categoriale inrichting? Groepsrisico is geen knelpunt Wordt aan de waarden personendichtheden uit het Revi voldaan? Voer evt. een risico-analyse uit Verantwoordingsplicht groepsrisico: Bepaal de aandachtsgebieden. Beoordeel de mate van verantwoordbaarheid van het GR. Betrek hierbij de uiteindelijke beoordeling aanvaardbaarheidscriteria (d.w.z. incl. verwerking van verbetermogelijkheden) Voer een risico-analyse uit Risico niet toelaatbaar. Vestiging nieuwe inrichting niet toegestaan. Zoek alternatieven. Is de toename van het GR aanvaardbaar? Groepsrisico is geen knelpunt. Groepsrisico blijft een aandachtpunt. Leg in de considerans vergunning en in de toelichting van het bestemmingsplan de verantwoordingsplicht vast. Veranker de personendichtheden en maatregelen voortkomend uit de aandachtsgebieden. Uitzonderingen mogelijk op basis drempelwaardentabel (voorbeeld: ammoniak koelinstalatie)

6 C: Vestigingen van nieuwe kwetsbare objecten Is er sprake van vestiging van (beperkt) kwetsbare objecten als bedoeld in het Bevi? Het Bevi is niet van toepassing Ligt het (beperkt) kwetsbare object buiten het invloedsgebied van Bevi-inrichtingen? Plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen knelpunt Is er een plaatsgebonden (PR) contour bekend? Bepaal PR contour Afstandseisen: tabellen Revi in geval van categoriale inrichtingen (art. 5 lid en 2 Bevi) QRA: voer een QRA (risico-analyse) uit. In ieder geval bij niet categoriale inrichtingen. Het is efficient om ook meteen de omvang het groepsrisico te bepalen. Ligt de PR contour 0-6 binnen de inrichtingsgrens? Liggen beoogde kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico niet toelaatbaar: gelet op grenswaarde, zie art. 6 lid. Vestiging nieuw kwetsbaar object niet toegestaan. Liggen beoogde beperkt kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico in beginsel niet toelaatbaar: door richtwaarde, zie art. 6, lid 2 Plaatsgebonden risico is toelaatbaar Indien afwijking toegestaan Is het groepsrisico (GR) bekend? Bepaal het GR Is het een categoriale inrichting? Groepsrisico is geen knelpunt Wordt aan de waarden personendichtheden uit het Revi voldaan? Voer evt. een risico-analyse uit Verantwoordingsplicht groepsrisico: Bepaal de aandachtsgebieden. Beoordeel de mate van verantwoordbaarheid van het GR. Betrek hierbij de uiteindelijke beoordeling aanvaardbaarheidscriteria (d.w.z. incl. verwerking van verbetermogelijkheden) Voer een risico-analyse uit Risico niet toelaatbaar. Vestiging nieuwe (beperkt) kwetsbaar object niet toegestaan. Bestemmingsplan kan geen doorgang vinden. Zoek alternatieven of pas het bestemmingsplan aan, indien dit in het kader van het Bevi mogelijk is. Is de toename van het GR aanvaardbaar? Groepsrisico is geen knelpunt. Groepsrisico blijft een aandachtpunt. Leg in de toelichting van het bestemmingsplan de verantwoordingsplicht vast. Veranker de personendichtheden en maatregelen voortkomend uit de aandachtsgebieden. Uitzonderingen mogelijk op basis drempelwaardentabel (voorbeeld: ammoniak koelinstalatie)

7 Terug naar quickscan Externe veiligheid Definities In artikel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is de definitie opgenomen van een kwetsbaar object. Kwetsbare objecten zijn: woningen, niet zijnde verspreid liggende woningen rden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare of dienst- en bedrijfswoningen rden; gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte dag, van minderrigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuizen/beardenhuizen/verpleeghuizen, scholen, gebouwen of gedeelten daarvan bestemd voor dagopvang van minderrigen; gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte dag aanwezig plegen te zijn, zoals: kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 500m2 per object, complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamelijk bruto vloeroppervlak meer dan 000m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000m2 per object voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt/hypermarkt/ warenhuis is gevestigd; kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aangesloten dagen van het ar. In artikel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is een definitie opgenomen van een beperkt kwetsbaar object. Beperkt kwetsbare objecten zijn:. verspreid liggende woningen rden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare 2. dienst- en bedrijfswoningen rden; kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan.500m2 per object; restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte dag aanwezig plegen te zijn; winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 2.000m2, voor zover zij geen onderdeel uitmaken van een complex waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd, waarvan het gezamelijk bruto oppervlak meer dan.000m2 bedraagt en waarin een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; sporthallen, zwembaden en speeltuinen; sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aangesloten dagen; bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin grote aantallen personengedurende een groot gedeelte dag aanwezig plegen te zijn zoals: kantoorgebouwen en hotels met een bruto oppervlak van meer dan.500m2 per object / complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamelijk vloeroppervlak meer dan.000m2 bedraagt, en winkels met een totaal oppervlakvan meer dan 2.000m2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; objecten die met onder a tot en met e en genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn; objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven)

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Externe veiligheid Doel Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beperken en beheersen van risico's en effecten van calamiteiten alsmede

Nadere informatie

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Project : 071181 Datum : 27

Nadere informatie

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE VLISSINGEN

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE VLISSINGEN BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE VLISSINGEN Vlissingen, December 2005 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 ALGEMENE VEILIGHEIDSCRITERIA... 10 2.1 Plaatsgebonden risico (PR)... 10

Nadere informatie

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid

Nadere informatie

Technische rapportage

Technische rapportage Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Technische rapportage Externe veiligheid aardgasleiding Waardenburg gemeente Neerijnen Project : 122314

Nadere informatie

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Rapportage

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Status Definitief rapport Datum 31 maart 2015 Documenttitel Beleidsvisie Externe Veiligheid Neder-Betuwe Verkorte documenttitel Status Definitief

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen . Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente April 2012 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Structuur van de beleidsvisie 4 2 Inzicht: uitgangsituatie externe veiligheid

Nadere informatie

Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning

Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning Inhoud Toelichting werkbladen 5 1 Ammoniakinstallaties 11 2 Drukhouders 19 3 Handling gevaarlijke stoffen 27 4 Houtopslag 35 5 Laden en lossen schepen

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Gemeente Veenendaal Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Opdrachtgever: Provincie Utrecht / Dienst Water en Milieu / Sector Stad en Milieu Pilotstudie

Nadere informatie

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN Vastgesteld bij collegebesluit van 24 augustus 2010, nr. 6g. Datum bekendmaking: 2 september 2010. Datum inwerkingtreding: 3 september 2010.

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Gemeente Borger-Odoorn Versie 1.0, april 2014 (vastgesteld op 3 juli 2014) Samenvatting Aanleiding Bij de fabricage, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke

Nadere informatie

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 1 november 20132 - VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant

Nadere informatie

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn Versie 27 maart 2008 Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn - Samen duidelijkheid geven in veiligheid - 080327 EVP Colofon Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn Projectgroep Projectgroep

Nadere informatie

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant:

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant: EV-advies bestemmingsplan Buitengebied Opsterland 1. INLEIDING De gemeente Opsterland bereidt de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied voor. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure gestart.

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Beleidsvisie Externe Veiligheid Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu INHOUD BLZ SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Waarom een beleidsvisie externe veiligheid? 3 1.3 Inhoud en betekenis

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Gemeente Uden Beleid Externe Veiligheid. Uitwerking. 14 februaridefinitieve versie (II)

Gemeente Uden Beleid Externe Veiligheid. Uitwerking. 14 februaridefinitieve versie (II) Gemeente Uden Beleid Externe Veiligheid Uitwerking 14 februaridefinitieve versie (II) Gemeente Uden Beleid Externe Veiligheid Uitwerking Dossier : B8307-01.001 Registratienummer : MD-AF20102081/MVI Versie

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten G e m e e n t e E i j s d e n - M a r g r a t e n v e r s i e : D e f i n i t i e f d a t u m : 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Bergen Pagina 1 van 59 BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Titel Beleidsvisie externe veiligheid, gemeente

Nadere informatie

ADVIES EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

ADVIES EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL ADVIES EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL revisienr. 01 29 februari 2012 Bureau Externe Veiligheid Fryslân Postbus 1017 8900 CA Leeuwarden 1 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid

Beleidsvisie externe veiligheid In opdracht van Opgesteld door Auteur(s) Gemeente Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594605 ing. J.L. Kooistra (projectleider) drs. R.A. Hovestad Versienummer

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Referentie 20091655-02 Rapporttitel Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede

Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 augustus 2008 Kenmerk N001-4601257MTU-pws-V01-NL Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede 1 Aanleiding en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid Onderzoek externe veiligheid projectnr. 0200194 revisie 02 april 2010 Auteur T. van den Broek Opdrachtgever Gemeente Venlo, Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling t.a.v. dhr. S. van den Hoogen Postbus 3434

Nadere informatie

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 CONCEPT BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 O INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid

Nadere informatie

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16 Autogas (LPG) Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks

Nadere informatie