Besluit buiten. behandeling. laten. nee. 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? Is de. ja aangevraagd & volledig? aanvraag. compleet?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit buiten. behandeling. laten. nee. 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? Is de. ja aangevraagd & volledig? aanvraag. compleet?"

Transcriptie

1 Voorbereiding Aanvraag Beoordeling en besluitvorming Aanvrager: burger of bedrijf Initiatief nemen en verkennen mogelijkheden Opstellen Indienen bij bevoegd gezag Geen omgevingsvergunning benodigd EV niet relevant geen verdere acties nodig Besluit buiten behandeling laten Toetsen aan lokaal EV beleid 5 Aanvraag komt binnen bij adviseurs EV 4 Regulier 8 Bevoegd gezag besluit Weigering omgevingsvergunning Inwerking treding en informeren toezicht en handhaving 9 Ontwikkeling niet mogelijk Externe Veiligheid EV geen issue Is het vergunningsplichtig? 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? aangevraagd & volledig? Is de compleet? 4 Raadplegen EV adviseurs? 6 Beoordelen nieuwe of bestaande objecten en inrichtingen Ter inzage legging Weigeren of verlenen vergunning? Registratie RRGS en ISOR EV verder onderzoeken A/B/C Terugkoppeling keuze A,B,C voor EV Bevoegd gezag mt in behandeling Verzoek tot aanvulling Aanvullen Start procedure Informeren toezicht en handhaving 7 8 Uitgebreid Bevoegd gezag stelt ontwerp besluit vast Besluit omgevingsvergunning Bekendmaking en kennisgeving van vergunning Burger / bedrijf heeft een initiatief en wil de mogelijkheden verkennen. Een aspect dat hierbij beoordeeld moet worden vanuit het bevoegd gezag is het aspect externe veiligheid. Door dit aspect in een vroeg stadium mee te nemen worden knelpunten voegtijdig gesignaleerd. De aanvrager kan ook direct een indienen zonder deze stap te doorlopen. 2 3 Om te checken of EV relevant is zal de drempelwaardetabel gebruikt worden. Wordt de drempelwaarde overschreden, dan is EV relevant en moet dit in de vergunningverlening beoordeeld worden. Zijn alle van toepassing zijnde vergunningen aangevraagd en is de aangeleverde volledig? 4 Verplichte adviseur is de regionale brandweer voor Bevi inrichtingen. Denk daarnaast ook aan het raadplegen van adviseurs externe veiligheid bevoegd gezag, toezicht en handhaving en de lokale brandweer. 5 Indien lokaal veiligheidsbeleid aanwezig is moet hieraan getoetst worden. 6 De stroomschema s zijn te bereiken via de volgende snelkoppelingen: - A: Bestaande kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen: - B: Vestigingen van nieuwe risicovolle inrichtingen: - C: Vestigingen van nieuwe kwetsbare objecten: 7 In de vergunningen mogen geen tegenstrijdige voorschriften zijn opgenomen. 8 Ongeacht welke procedure (regulier/uitgebreid) zal EV gecheckt worden. 9 Registratie moet plaatsvinden binnen 4 dagen na de onherroepelijk verklaring vergunning Legenda: Rol aanvrager Rol bevoegd gezag Vragen Positief besluit Negatief besluit EV adviseurs Algemeen proces Opmerking Link

2 Externe Veiligheid (Quick scan) Externe veiligheid Quick Scan Is er sprake van een risicovolle inrichting? 2 Is er sprake van een (beperkt) kwetsbaar object? Externe veiligheid niet relevant Ligt het (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object binnen de 0-6 contour? Zijn er binnen de (geprojecteerde) 0-6 contour (beperkt) kwetsbare objecten gelegen? 3 Ligt het (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object in een invloedsgebied? Gewichtige redenen? EV verder onderzoeken Ontwikkeling niet mogelijk - Valt de inrichting onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen? - Valt de inrichting onder het Vuurwerkbesluit? 2 Zie artikel lid onder b en l: Besluit externe veiligheid inrichtingen Definieties 3 Zie artikel lid onder k: Besluit externe veiligheid inrichtingen De definities van kwetsbare objecten en (beperkt) kwetsbare objecten zijn te bereiken via de volgende link: Legenda: Vragen Positief besluit Negatief besluit

3 Relevante drempelwaarden LTR RB/RP categorie-aanduiding omschrijving categorie drempelwaarde A RB BRZO inrichtingen waarop het Besluit risico s zware ongevallen 999 van toepassing is altijd meenemen B RB LPG-tankstations LPG-tankstations als bedoeld in artikel, eerste lid, onder b, van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer altijd meenemen C RB opslag verpakte gevaarlijke stoffen inrichtingen waar verpakte gevaarlijke stoffen in emballage worden opgeslagen kg per opslagplaats, C2 RB opslag verpakte gevaarlijke stoffen Inrichtingen waar gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen kg per opslagplaats D RB ammoniakkoel- of vriesinstallatie inrichtingen waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is 500 kg ammoniak per installatie D2 RB ammoniakkoel- of vriesinstallatie inrichtingen waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is 200 kg ammoniak per installatie E RB spoorwegemplacement door de minster van VROM krachtens art.2 van het Bevi aangewezen spoorwegemplacementen die gebruikt worden voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen altijd meenemen F RB vervoersbedrijf inrichtingen bestemd voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in art..c van het Hoeveelheden groter dan de hoeveelheeden genoemd in Brzo 999, al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten kolom 2 delen en 2 van Bijlage I van het Brzo 99 F2 RP vervoersbedrijf inrichtingen bestemd voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen (al dan niet in combinatie met kg gevaarlijke stoffen andere stoffen en producten) G RB consumenten vuurwerk inrichtingen waar consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen al dan niet in combinatie met het bewerken daarvan kg G2 RB professiol vuurwerk inrichtingen waar professiol (theater-) vuurwerk al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk in de zin van altijd meenemen het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit H RB kernenergiewetbedrijf inrichtingen waarop artikel 5, onder b, Kernenergiewet van toepassing is altijd meenemen I RB mijnbouwwetbedrijf inrichtingen die krachtens artikel Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR hoger is dan 0-6 per ar altijd meenemen Revi B RB propaan of acetyleen inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met propaan of acetyleen. > 3 m³ K RP propaan en (vloeibaar) brandbaar gas inrichtingen waar propaan of een vloeibaar gemaakt brandbaar gas wordt opgeslagen in een reservoir liter L RB munitie inrichtingen als bedoeld in categorie 3. van bijlage van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, 00 kg netto explosieve massa waar explosieve massa aan munitie aanwezig is L2 RB ontplofbare stoffen inrichtingen als bedoeld in categorie 3. van bijlage van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, 0 kg waar ontplofbare stoffen aanwezig zijn M RB distikstofoxide inrichtingen waar distikstofoxide aanwezig is.000 kg Revi B RB cyanidehoudend bad inrichting waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is inhoud > 00 liter Revi B RB (zeer) vergiftige stof Inrichting waar een insluitsysteem aanwezig is met een zeer vergiftige of vergiftige stof. inhoud > 000 liter gassen N RP oxiderende gassen inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een oxiderende (vloeibaar gemaakt) gas l per stuk N2 RP gasdrukregel- en meetstations inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is Categorie C in NEN 059 vermeldt de volgende kenmerken: ontwerpcapaciteit > 600 m3/uur en inlaatdruk 8 bar of alle capaciteiten en inlaatdruk > 8 bar Categorie C volgens Activiteitenbesluit: een inlaatdruk die kleiner is / gelijk is aan 00 bar (ongeacht groote ontwercapaciteit), niet zijnde type A of B Revi b RB gasdrukregel- en meetstations inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is gastoevoerleiding > 20 inch N3 RP propaan- en butaanvulstations inrichtingen waar gasflessen met propaan en/of butaan door middel van een vulstation worden gevuld, indien bij deze inrichting een tank propaan en/of butaan aanwezig is l (volume van alleen de voorraadtank) N4 RP gasflessendepot inrichtingen waar gasflessen worden opgeslagen (gasflessendepot) gesommeerde inhoud l Revi b RB gasflessenopslag met (zeer) vergiftige gassen inrichting waar in enig opslagcompartiment een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen aanwezig is. totale waterinhoud gasflessen > 500 liter (per opslagcompartiment) N5 RP zeer giftige gassen inrichtingen waar een gasfles, tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een zeer vergiftig (vloeibaar gemaakte) gas 5 liter per stuk N6 RP giftige gassen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vergiftig (vloeibaar gemaakte) gas 50 liter per stuk Revi b RP ammoniakkoel- of vriesinstallatie inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met ammoniak > 500 kg N8 RP overige gevaarlijke gassen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een gasvormige gevaarlijke stof liter per stuk vloeistoffen Revi b RB (zeer(licht)) ontvlambare vloeistoffen inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof > 50 m³ N9 RP licht ontvlambare vloeistoffen inrichtingen waar een bovengrondse tank, tankwagen boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een (licht) ontvlambare vloeistof liter per stuk N0 RP brandbare vloeistoffen inrichtingen waar een bovengrondse tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof met een vlampunt hoger dan 55o C liter per stuk N RP zeer vergiftige vloeistoffen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een zeer vergiftige vloeistof 200 liter per stuk N2 RP giftige vloeistoffen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vergiftige vloeistof liter per stuk N3 RP vloeistoffen die zeer vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof die zeer 20 liter per stuk vergiftige gassen kan (R32) N4 RP vloeistoffen die vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof die vergiftige gassen kan (R29 en R3) 200 liter per stuk N5 RP overige gevaarlijke vloeistoffen inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeibare gevaarlijke stof liter per stuk vaste stoffen N6 RP zeer giftige vaste stof inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een zeer vergiftige vaste stof 200 kg per stuk N7 RP giftige vaste stof inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een vergiftige vaste stof kg per stuk N8 RP vaste stoffen die zeer vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een stof die zeer vergiftige gassen kan (R32) 200 kg per stuk N9 RP vaste stoffen die vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een stof die vergiftige gassen kan (R29 en R3) kg per stuk Revi b RB meststoffen groep 2 Inrichtingen waar kunstmeststoffen groep 2 worden opgeslagen > kg N20 RP overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof inrichtingen waar een een silo of een andere gesloten opslagvoorziening aanwezig is met een onbrandbare vaste gevaarlijke stof l (=.500 m3) per opslagvoorziening N2 RP stofexplosie inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening zonder adequate drukontlasting voor losgestort materiaal aanwezig is waar een voor stofexplosie-gevaarlijke atmosfeer aanwezig is l (=00 m³) brandgevaar N22 RP organische peroxiden, opslaggroep 2 en 3 inrichtingen waar organische peroxiden, opslaggroep 2 en 3 overeenkomstig CPR 3 worden opgeslagen opslagplaats heeft grootte van 00 m2 N23 RP brandbare vaste stoffen grote buitenopslagen van fust (palets, kratten en vaten) waarbij de brandbare stof 50% of minder van het volume 000 m2 grondoppervlak inmt. overig N24 RP geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke voor zover op de aangewezen (parkeer)locatie kg gevaarlijke aangewezen (parkeer) locaties waar vervoerseenheden beladen met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd stoffen stoffen gelijktijdig aanwezig mag zijn - LTR = Letter Ter Herkenning - Revi b = Categorie afkomstig uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen, art.b - RB of RP = Drempelwaarde is vastgelegd in het Registratiebesluit (RB) of Regeling provinciale risicokaart (RP)

4 A: Bestaande kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen Zijn er inrichtingen als bedoeld in art. 2 en 4 Bevi in het plangebied en in de omgeving van het plangebied aanwezig? Het Bevi is niet van toepassing Ligt het invloedsgebied buiten de inrichtingsgrens? Plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen knelpunt Is er een plaatsgebonden (PR) contour bekend? Bepaal PR contour Afstandseisen: tabellen Revi in geval van categoriale inrichtingen (art. 5 lid en 2 Bevi) QRA: voer een QRA (risico-analyse) uit. In ieder geval bij niet categoriale inrichtingen. Het is efficient om ook meteen de omvang van het groepsrisico te bepalen. Ligt de PR contour 0-5 binnen de inrichtingsgrens? Liggen bestaande kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-5? Niet toegestaan: urgente sanering, uiterlijk voor oktober 2007 Ligt de PR contour 0-6 binnen de inrichtingsgrens? Liggen bestaande kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Niet toegestaan: saneren uiterlijk voor nuari 200 Liggen bestaande beperkt kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-5 of 0-6? Toegestaan. Er gelden geen normen en saneringstermijnen Is het groepsrisico (GR) bekend? Bepaal het GR Is het een categoriale inrichting? Groepsrisico is geen knelpunt Wordt aan de waarden personendichtheden uit het Revi voldaan? Voer evt. een risico-analyse uit Beschrijf de hoogte van het groepsrisico Voer een risico-analyse uit Uitzonderingen mogelijk op basis drempelwaardentabel (voorbeeld: ammoniak koelinstalatie)

5 B: Vestigingen van nieuwe risicovolle inrichtingen Vergunning voor een nieuwe Wm-inrichting Betreft het een inrichting als bedoeld in art. 2 en 4 Bevi? Het Bevi is niet van toepassing Ligt het invloedsgebied buiten de inrichtingsgrens? Plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen knelpunt Is er een plaatsgebonden (PR) contour bekend? Bepaal PR contour Afstandseisen: tabellen Revi in geval van categoriale inrichtingen (art. 5 lid en 2 Bevi) QRA: voer een QRA (risico-analyse) uit. In ieder geval bij niet categoriale inrichtingen. Het is efficient om ook meteen de omvang het groepsrisico te bepalen. Ligt de PR contour 0-6 binnen de inrichtingsgrens? Liggen kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico niet toelaatbaar: gelet op grenswaarde, zie art. 6 lid. Vestiging nieuwe risicovolle inrichting niet toegestaan. Liggen beperkt kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico in beginsel niet toelaatbaar: door richtwaarde, zie art. 6, lid 2 Plaatsgebonden risico is toelaatbaar Indien afwijking toegestaan Is het groepsrisico (GR) bekend? Bepaal het GR Is het een categoriale inrichting? Groepsrisico is geen knelpunt Wordt aan de waarden personendichtheden uit het Revi voldaan? Voer evt. een risico-analyse uit Verantwoordingsplicht groepsrisico: Bepaal de aandachtsgebieden. Beoordeel de mate van verantwoordbaarheid van het GR. Betrek hierbij de uiteindelijke beoordeling aanvaardbaarheidscriteria (d.w.z. incl. verwerking van verbetermogelijkheden) Voer een risico-analyse uit Risico niet toelaatbaar. Vestiging nieuwe inrichting niet toegestaan. Zoek alternatieven. Is de toename van het GR aanvaardbaar? Groepsrisico is geen knelpunt. Groepsrisico blijft een aandachtpunt. Leg in de considerans vergunning en in de toelichting van het bestemmingsplan de verantwoordingsplicht vast. Veranker de personendichtheden en maatregelen voortkomend uit de aandachtsgebieden. Uitzonderingen mogelijk op basis drempelwaardentabel (voorbeeld: ammoniak koelinstalatie)

6 C: Vestigingen van nieuwe kwetsbare objecten Is er sprake van vestiging van (beperkt) kwetsbare objecten als bedoeld in het Bevi? Het Bevi is niet van toepassing Ligt het (beperkt) kwetsbare object buiten het invloedsgebied van Bevi-inrichtingen? Plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen knelpunt Is er een plaatsgebonden (PR) contour bekend? Bepaal PR contour Afstandseisen: tabellen Revi in geval van categoriale inrichtingen (art. 5 lid en 2 Bevi) QRA: voer een QRA (risico-analyse) uit. In ieder geval bij niet categoriale inrichtingen. Het is efficient om ook meteen de omvang het groepsrisico te bepalen. Ligt de PR contour 0-6 binnen de inrichtingsgrens? Liggen beoogde kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico niet toelaatbaar: gelet op grenswaarde, zie art. 6 lid. Vestiging nieuw kwetsbaar object niet toegestaan. Liggen beoogde beperkt kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico in beginsel niet toelaatbaar: door richtwaarde, zie art. 6, lid 2 Plaatsgebonden risico is toelaatbaar Indien afwijking toegestaan Is het groepsrisico (GR) bekend? Bepaal het GR Is het een categoriale inrichting? Groepsrisico is geen knelpunt Wordt aan de waarden personendichtheden uit het Revi voldaan? Voer evt. een risico-analyse uit Verantwoordingsplicht groepsrisico: Bepaal de aandachtsgebieden. Beoordeel de mate van verantwoordbaarheid van het GR. Betrek hierbij de uiteindelijke beoordeling aanvaardbaarheidscriteria (d.w.z. incl. verwerking van verbetermogelijkheden) Voer een risico-analyse uit Risico niet toelaatbaar. Vestiging nieuwe (beperkt) kwetsbaar object niet toegestaan. Bestemmingsplan kan geen doorgang vinden. Zoek alternatieven of pas het bestemmingsplan aan, indien dit in het kader van het Bevi mogelijk is. Is de toename van het GR aanvaardbaar? Groepsrisico is geen knelpunt. Groepsrisico blijft een aandachtpunt. Leg in de toelichting van het bestemmingsplan de verantwoordingsplicht vast. Veranker de personendichtheden en maatregelen voortkomend uit de aandachtsgebieden. Uitzonderingen mogelijk op basis drempelwaardentabel (voorbeeld: ammoniak koelinstalatie)

7 Terug naar quickscan Externe veiligheid Definities In artikel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is de definitie opgenomen van een kwetsbaar object. Kwetsbare objecten zijn: woningen, niet zijnde verspreid liggende woningen rden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare of dienst- en bedrijfswoningen rden; gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte dag, van minderrigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuizen/beardenhuizen/verpleeghuizen, scholen, gebouwen of gedeelten daarvan bestemd voor dagopvang van minderrigen; gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte dag aanwezig plegen te zijn, zoals: kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 500m2 per object, complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamelijk bruto vloeroppervlak meer dan 000m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000m2 per object voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt/hypermarkt/ warenhuis is gevestigd; kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aangesloten dagen van het ar. In artikel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is een definitie opgenomen van een beperkt kwetsbaar object. Beperkt kwetsbare objecten zijn:. verspreid liggende woningen rden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare 2. dienst- en bedrijfswoningen rden; kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan.500m2 per object; restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte dag aanwezig plegen te zijn; winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 2.000m2, voor zover zij geen onderdeel uitmaken van een complex waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd, waarvan het gezamelijk bruto oppervlak meer dan.000m2 bedraagt en waarin een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; sporthallen, zwembaden en speeltuinen; sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aangesloten dagen; bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin grote aantallen personengedurende een groot gedeelte dag aanwezig plegen te zijn zoals: kantoorgebouwen en hotels met een bruto oppervlak van meer dan.500m2 per object / complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamelijk vloeroppervlak meer dan.000m2 bedraagt, en winkels met een totaal oppervlakvan meer dan 2.000m2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; objecten die met onder a tot en met e en genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn; objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen

Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen Beschrijving werkproces externe veiligheid 1. Is Externe veiligheid relevant? 1.1 Is EV relevant? Doorloop het schema om antwoord te geven op deze vraag.

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen Toepassingsgebied en definities Gevarenkaart nr. 1 NB. Achtergrondinformatie m.b.t. de motivatie en verantwoording van keuzes en uitgangspunten voor deze gevarenkaart is opgenomen in het Achtergronddocument,

Nadere informatie

L e i d r a a d R i s i c o I n v e n t a r i s a t i e - d e e l G e v a a r l i j k e S t o f f e n ( L R I - G S )

L e i d r a a d R i s i c o I n v e n t a r i s a t i e - d e e l G e v a a r l i j k e S t o f f e n ( L R I - G S ) L e i d r a a d R i s i c o I n v e n t a r i s a t i e - d e e l G e v a a r l i j k e S t o f f e n ( L R I - G S ) oktober 2007 VERSIE 3.1 De LRI-GS behandelt de selectiemethodiek voor de inventarisatie

Nadere informatie

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven)

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Externe veiligheid Doel Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beperken en beheersen van risico's en effecten van calamiteiten alsmede

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid Inrichtingen

Beleidsvisie Externe Veiligheid Inrichtingen Beleidsvisie Externe Veiligheid Inrichtingen Bronckhorst, September 2008 Beleid externe veiligheid inrichtingen V 3-2 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1 Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Samenhang...6

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief Opdrachtgever : Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV. Projectnummer : 2009380 Status : definitief Rapport : DAB Akkoord : DWD Datum

Nadere informatie

Onderbouwing externe veiligheid bestemmingsplan

Onderbouwing externe veiligheid bestemmingsplan Onderbouwing externe veiligheid bestemmingsplan Risico-inventarisatie luchthaven Schiphol Bijlagenrapport Schiphol Real Estate januari 2011 Definitief rapport Onderbouwing externe veiligheid bestemmingsplan

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Plan: Hoogstraat Eersel

Plan: Hoogstraat Eersel Plan: Hoogstraat Eersel Toets externe veiligheid Definitief In opdracht van: Cluster Zuid Grontmij Nederland B.V. Infrastructuur & Milieu De Bilt, 26 oktober 2009 Verantwoording Titel : Plan: Hoogstraat

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

CONTROLES BIJ RISICOVOLLE BEDRIJVEN. PROJECT IN HET KADER VAN Programma Financiering 2. september 2006

CONTROLES BIJ RISICOVOLLE BEDRIJVEN. PROJECT IN HET KADER VAN Programma Financiering 2. september 2006 CONTROLES BIJ RISICOVOLLE BEDRIJVEN PROJECT IN HET KADER VAN Programma Financiering 2 SEPH-regio Midden- en West Brabant HANDREIKING CONTROLES - 2 - VOORWOORD Voor u ligt de handreiking Controles bij Risicovolle

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht risicoveroorzakers (per gemeente).

Bijlage 3: Overzicht risicoveroorzakers (per gemeente). Bijlage 3: Overzicht risicoveroorzakers (per gemeente). Behorend bij Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Noord, 30 september 2011 1 / 33 Risicovolle inrichtingen, per gemeente. Categorie Beesel

Nadere informatie

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle bedrijven Koningskade 4, Den Haag Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 088 489 00 00 www.ilent.nl

Nadere informatie

Rapportage. Gemeente Bergambacht. In opdracht van Buro SRO. 27 juli 2009 Projectnummer: 29.05

Rapportage. Gemeente Bergambacht. In opdracht van Buro SRO. 27 juli 2009 Projectnummer: 29.05 Rapportage Mogelijkheden BEVIbedrijven op De Wetering Gemeente Bergambacht In opdracht van Buro SRO 27 juli 2009 Projectnummer: 29.05 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Voornemen 1.2 Vraagstelling 2 Verkenning

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt 19 juni 2012 Dossiernummer Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt Versie 1.1 Brenda Abma Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254 38 01 b.abma@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer Bestemmingsplan De Liede Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf.

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Garage bedrijf x heeft een aantal locaties in zijn bezit. Zijn vraag is of hij woningbouw kan realiseren op zijn percelen. Het betreft de voorbeeldweg

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015 21520204.R01 Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k

Nadere informatie

De Veiligheidstoets Een toets op externe veiligheid in ruimtelijke plannen

De Veiligheidstoets Een toets op externe veiligheid in ruimtelijke plannen De Veiligheidstoets Een toets op externe veiligheid in ruimtelijke plannen Eindrapportage project 3.2, BEVI in RO Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2004-2005 Groningen, augustus 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Hoe eerder hoe beter Externe veiligheid is voor velen een abstract en technisch begrip. Met deze samenvatting wordt op een toegankelijke wijze inzicht

Nadere informatie

Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park. Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen

Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park. Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park Fokkerweg vervoer

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Tranche 3: Inrichtingen met gevaarlijke stoffen in emballage in een opslag > 10 ton. Inrichtingen met vervoersgebonden activiteiten (stuwadoors).

Tranche 3: Inrichtingen met gevaarlijke stoffen in emballage in een opslag > 10 ton. Inrichtingen met vervoersgebonden activiteiten (stuwadoors). Provinciaal saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen Naar een veiliger Brabant Tranche 3: Inrichtingen met gevaarlijke stoffen in emballage in een opslag > 10 ton. Inrichtingen met vervoersgebonden

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de effecten van de DPO leiding op het plangebied gemeente Ede QRA Gemeente Ede januari 2010 concept Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de

Nadere informatie

Bijlage 1: Begrippenlijst

Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 1: Begrippenlijst Afstanden Afstanden tussen gevaarlijke activiteiten en objecten buiten de inrichting. Gevarenzones c.q. zoneindeling binnen de inrichting, zoals voor gas- of stofontploffingsgevaar,

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid

Beleidsvisie Externe Veiligheid Beleidsvisie Externe Veiligheid Bijlagen Lijst van Begrippen Kaarten Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Afdeling Milieu Postbus 717 5000 AS TILBURG Datum vrijgave Beschrijving revisie goedkeuring

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede. Door: Gemeente Enschede

Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede. Door: Gemeente Enschede Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede Door: Gemeente Enschede Samenvatting Huidige situatie juni 2013 Pagina 2 van 36 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding... 4 2 Normstelling externe

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert Inleiding: Het bestemmingsplan "Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert" betreft het voornemen om 23 woningen te projecteren op de voormalige gemeentewerf, c.q. milieustraat van de gemeente Zundert. De woningen

Nadere informatie

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie: Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Opdrachtgever : bbn adviseurs t.a.v. ir. N.J. Bruschke Datum : 21 april 2008 Auteur : ing. A.J.H.

Nadere informatie

Ontwerp-besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen

Ontwerp-besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen VROM Ontwerp-besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt ingevolge artikel 21.6, vierde

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Quick scan "Sport- en Werklandschap Meerpaal"

Quick scan Sport- en Werklandschap Meerpaal Quick scan "Sport- en Werklandschap Meerpaal" Onderzoek naar de belemmeringen vanwege externe veiligheidsrisico's en risico's van windturbines Belemmeringen onderzoek externe veiligheid en windturbines

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort. Datum 7 december 2009 Referentie 20091936-02

Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort. Datum 7 december 2009 Referentie 20091936-02 Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort Datum Referentie 20091936-02 Referentie 20091936-02 Rapporttitel Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort Datum

Nadere informatie

Notitie. 1.1. Externe veiligheid

Notitie. 1.1. Externe veiligheid Aan Oranjewoud: Marijke Visser-Poldervaart Van RBOI: Matthijs van der Meulen en Wouter Verweij Onderwerp MER Flevokust bijdrage externe veiligheid Datum 28 juni 213 1.1. Externe veiligheid 1.1.1. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Risicoinventarisatie externe veiligheid

Risicoinventarisatie externe veiligheid Risicoinventarisatie externe veiligheid Bestemmingsplan Bloeidaal Rapport Gemeente Amersfoort maart 2013 definitief Risicoinventarisatie externe veiligheid Bestemmingsplan Bloeidaal Rapport dossier : BA8232-103-100

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Rapportage

Nadere informatie

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Referentie 20121095-01 Rapporttitel Plattelandmuseum Roosendaalseweg

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE EXTERNE VEILIGHEID STAMPIOENSTRAAT, ROTTERDAM

RISICO-INVENTARISATIE EXTERNE VEILIGHEID STAMPIOENSTRAAT, ROTTERDAM RISICO-IVETARISATIE EXTERE VEILIGHEID STAMPIOESTRAAT, ROTTERDAM Datum : 24 juni 2015 Rapportnummer : 215-RSt-ev-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel: 0493-539803 E-mail: mena@m-en-a.nl L37 IGB 007622002

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Rapport VH.10125, september 2010

Rapport VH.10125, september 2010 Rapport VH.10125, september 2010 Onderzoek naar de omgevingskwaliteit ten aanzien van de herinrichting van akkerbouw en loonbedrijf Toonen Dekkers te Maasbommel Inzake: - luchtkwaliteit - geluidhinder

Nadere informatie

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding Notitie Aan : J. Jannink (Royal Haskoning) Van : L. Rombouts (Royal Haskoning) Datum : 1 juni 2011 Kopie : - Onze referentie : 9W7876.01/N0001_EV/versie 0/Nijm Betreft : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor

Nadere informatie

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi III)

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi III) Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi III) Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi III) Op 13 februari 2009 is de derde wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi

Nadere informatie

Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid. Datum 7 december 2011 Referentie 20110246-02

Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid. Datum 7 december 2011 Referentie 20110246-02 Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid Datum 7 december 2011 Referentie 20110246-02 Referentie 20110246-02 Rapporttitel Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid Datum 7 december 2011

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Starterskantorengebouw Markerkant 10. Externe veiligheid.

Ruimtelijke onderbouwing Starterskantorengebouw Markerkant 10. Externe veiligheid. Ruimtelijke onderbouwing Starterskantorengebouw Markerkant 10 Externe veiligheid. Inleiding: Er is hier sprake van een ruimtelijk plan (vrijstelling ex artikel 19 lid 1 van de WRO) binnen het invloedgebied

Nadere informatie

Risicoberekeningen vervoer gevaarlijke stoffen over N348 ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld.

Risicoberekeningen vervoer gevaarlijke stoffen over N348 ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld. Risicoberekeningen vervoer gevaarlijke stoffen over N348 ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld. Opgesteld in opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Dalfsen E. Vugteveen

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

Anthony Fokker Business Park, aspect externe veiligheid

Anthony Fokker Business Park, aspect externe veiligheid Anthony Fokker Business Park, aspect externe veiligheid Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Anthony Fokker Business Park, aspect externe veiligheid Project : 081373 Datum : 11 februari

Nadere informatie

Doel van dit schrijven is u nader te informeren over het op 22 juni jl. ondertekende convenant LPGautogas.

Doel van dit schrijven is u nader te informeren over het op 22 juni jl. ondertekende convenant LPGautogas. Ministerie van VROM directie Externe Veiligheid Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode 637 Aan de bestuursorganen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden Telefoon 070-339

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Externe veiligheidrisico s bouwproject. Haarbosch te Maarsbergen

Externe veiligheidrisico s bouwproject. Haarbosch te Maarsbergen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheidrisico s bouwproject Haarbosch te Maarsbergen Project : 111981 Datum : 18 mei 2011 Auteur : B.S. van Holten ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever:

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse ROBO Gascentrale B.V.

Kwantitatieve risicoanalyse ROBO Gascentrale B.V. Kwantitatieve risicoanalyse ROBO Gascentrale B.V. projectnr. 189308 090372 - DD69 revisie 03 31 maart 09 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever ROBO Gascentrale B.V. Gildenstraat

Nadere informatie

Veiligheid staat voorop; maar hoe veilig te bouwen en te ontwikkelen

Veiligheid staat voorop; maar hoe veilig te bouwen en te ontwikkelen Veiligheid staat voorop; maar hoe veilig te bouwen en te ontwikkelen ing. Alphonse Hanlo Algemeen directeur Achtergrond Als voorzitter Themagroep Veiligheid ONRI: Veiligheid herkenbaar maken Veiligheid

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Barneveld-Zuid 2

Externe Veiligheid bestemmingsplan Barneveld-Zuid 2 Externe Veiligheid bestemmingsplan Barneveld-Zuid 2 Opdrachtgever : Gemeente Barneveld, mevrouw A. van Bommel - van de Vendel Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Akkrum-Vakantiecentrum De Spring Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor

Nadere informatie

8. Mogen illustraties in de tekst worden opgenomen of moeten het aparte pagina's zijn?

8. Mogen illustraties in de tekst worden opgenomen of moeten het aparte pagina's zijn? 1. Wat zijn de plannen aan de overkant, waar een huis gestut lijkt te worden, een ander huis leeg lijkt te staan en waar grote apparaten staan te brommen? Aan de overkant van het water worden momenteel

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Externe veiligheid? Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen Externe

Nadere informatie

Besluit van. De Raad van State gehoord (advies van.);

Besluit van. De Raad van State gehoord (advies van.); Besluit van houdende regels met betrekking tot de registratie van gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen (Registratiebesluit externe veiligheid) Op de voordracht van

Nadere informatie

Externe veiligheid Bioderij te Sliedrecht. Transport gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede

Externe veiligheid Bioderij te Sliedrecht. Transport gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede Externe veiligheid Bioderij te Sliedrecht Transport gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Bioderij te Sliedrecht Transport gevaarlijke

Nadere informatie

EXTERNE VEILIGHEID DEVENTER BEDRIJVENPARK A1 RAPPORTAGE

EXTERNE VEILIGHEID DEVENTER BEDRIJVENPARK A1 RAPPORTAGE EXTERNE VEILIGHEID DEVENTER BEDRIJVENPARK A1 RAPPORTAGE GEMEENTE DEVENTER 11 oktober 2007 141223/EA7/1A8/000523/sfo Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en doel 3 2 Analyse risico s 4 2.1 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving ADVIES Aan : Carla Beekhuizen Behandeld door : jag / specialist Externe Veiligheid Datum : 31 oktober 2011 Ons kenmerk : 2011u00820 Onderwerp : Advies externe veiligheid plan kom Winterswijk Bijlagen :

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010 Regio Stedendriehoek Projectbureau Externe Veiligheid Notitie Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, afdeling Milieu, team Vergunningen t.a.v. de heer Robert Bulte Door Bas Tuhuteru Gezien door Hansjurgen

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 0 Algemene toelichting op het gebruik van de gevarenkaarten

Gevarenkaart nr. 0 Algemene toelichting op het gebruik van de gevarenkaarten Inleiding Met behulp van de gevarenkaarten 1 tot en met 10 kunnen op een generieke wijze (indicatieve) risico- en effectafstanden worden bepaald ten behoeve van de Risicokaart. Deze afstanden kunnen worden

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant van Son en Koot 110311.docx Pagina 1 van 15 Opdrachtgever: Mevr. Ing. Verhagen-Boeren

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

Bestemmingsplanprocedure

Bestemmingsplanprocedure Bestemmingsplanprocedure 1 Beschrijving van de procedure Deze procedure wordt gevolgd bij het opstellen van bestemmingsplannen of andere ruimtelijke besluiten waarbij een ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neerijnen 2014 2018

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neerijnen 2014 2018 Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neerijnen 2014 2018 Status definitief rapport Datum 23 oktober 2014 Documenttitel Beleidsvisie Externe Veiligheid Neerijnen Verkorte documenttitel Status Projectnaam

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim Gemeente Boarnsterhim oktober 2010 Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim dossier C4102-01.001 registratienummer:

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede

Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 augustus 2008 Kenmerk N001-4601257MTU-pws-V01-NL Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede 1 Aanleiding en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Status Definitief rapport Datum 31 maart 2015 Documenttitel Beleidsvisie Externe Veiligheid Neder-Betuwe Verkorte documenttitel Status Definitief

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid Bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Prins Mauritsplein 2012 Gemeente Hoogeveen

Onderzoek Externe Veiligheid Bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Prins Mauritsplein 2012 Gemeente Hoogeveen Onderzoek Externe Veiligheid Bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Prins Mauritsplein 2012 Gemeente Hoogeveen Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Provincie Drenthe Henk Zwiers 26 september 2013 tel.

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie