Besluit buiten. behandeling. laten. nee. 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? Is de. ja aangevraagd & volledig? aanvraag. compleet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit buiten. behandeling. laten. nee. 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? Is de. ja aangevraagd & volledig? aanvraag. compleet?"

Transcriptie

1 Voorbereiding Aanvraag Beoordeling en besluitvorming Aanvrager: burger of bedrijf Initiatief nemen en verkennen mogelijkheden Opstellen Indienen bij bevoegd gezag Geen omgevingsvergunning benodigd EV niet relevant geen verdere acties nodig Besluit buiten behandeling laten Toetsen aan lokaal EV beleid 5 Aanvraag komt binnen bij adviseurs EV 4 Regulier 8 Bevoegd gezag besluit Weigering omgevingsvergunning Inwerking treding en informeren toezicht en handhaving 9 Ontwikkeling niet mogelijk Externe Veiligheid EV geen issue Is het vergunningsplichtig? 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? aangevraagd & volledig? Is de compleet? 4 Raadplegen EV adviseurs? 6 Beoordelen nieuwe of bestaande objecten en inrichtingen Ter inzage legging Weigeren of verlenen vergunning? Registratie RRGS en ISOR EV verder onderzoeken A/B/C Terugkoppeling keuze A,B,C voor EV Bevoegd gezag mt in behandeling Verzoek tot aanvulling Aanvullen Start procedure Informeren toezicht en handhaving 7 8 Uitgebreid Bevoegd gezag stelt ontwerp besluit vast Besluit omgevingsvergunning Bekendmaking en kennisgeving van vergunning Burger / bedrijf heeft een initiatief en wil de mogelijkheden verkennen. Een aspect dat hierbij beoordeeld moet worden vanuit het bevoegd gezag is het aspect externe veiligheid. Door dit aspect in een vroeg stadium mee te nemen worden knelpunten voegtijdig gesignaleerd. De aanvrager kan ook direct een indienen zonder deze stap te doorlopen. 2 3 Om te checken of EV relevant is zal de drempelwaardetabel gebruikt worden. Wordt de drempelwaarde overschreden, dan is EV relevant en moet dit in de vergunningverlening beoordeeld worden. Zijn alle van toepassing zijnde vergunningen aangevraagd en is de aangeleverde volledig? 4 Verplichte adviseur is de regionale brandweer voor Bevi inrichtingen. Denk daarnaast ook aan het raadplegen van adviseurs externe veiligheid bevoegd gezag, toezicht en handhaving en de lokale brandweer. 5 Indien lokaal veiligheidsbeleid aanwezig is moet hieraan getoetst worden. 6 De stroomschema s zijn te bereiken via de volgende snelkoppelingen: - A: Bestaande kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen: - B: Vestigingen van nieuwe risicovolle inrichtingen: - C: Vestigingen van nieuwe kwetsbare objecten: 7 In de vergunningen mogen geen tegenstrijdige voorschriften zijn opgenomen. 8 Ongeacht welke procedure (regulier/uitgebreid) zal EV gecheckt worden. 9 Registratie moet plaatsvinden binnen 4 dagen na de onherroepelijk verklaring vergunning Legenda: Rol aanvrager Rol bevoegd gezag Vragen Positief besluit Negatief besluit EV adviseurs Algemeen proces Opmerking Link

2 Externe Veiligheid (Quick scan) Externe veiligheid Quick Scan Is er sprake van een risicovolle inrichting? 2 Is er sprake van een (beperkt) kwetsbaar object? Externe veiligheid niet relevant Ligt het (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object binnen de 0-6 contour? Zijn er binnen de (geprojecteerde) 0-6 contour (beperkt) kwetsbare objecten gelegen? 3 Ligt het (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object in een invloedsgebied? Gewichtige redenen? EV verder onderzoeken Ontwikkeling niet mogelijk - Valt de inrichting onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen? - Valt de inrichting onder het Vuurwerkbesluit? 2 Zie artikel lid onder b en l: Besluit externe veiligheid inrichtingen Definieties 3 Zie artikel lid onder k: Besluit externe veiligheid inrichtingen De definities van kwetsbare objecten en (beperkt) kwetsbare objecten zijn te bereiken via de volgende link: Legenda: Vragen Positief besluit Negatief besluit

3 Relevante drempelwaarden LTR RB/RP categorie-aanduiding omschrijving categorie drempelwaarde A RB BRZO inrichtingen waarop het Besluit risico s zware ongevallen 999 van toepassing is altijd meenemen B RB LPG-tankstations LPG-tankstations als bedoeld in artikel, eerste lid, onder b, van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer altijd meenemen C RB opslag verpakte gevaarlijke stoffen inrichtingen waar verpakte gevaarlijke stoffen in emballage worden opgeslagen kg per opslagplaats, C2 RB opslag verpakte gevaarlijke stoffen Inrichtingen waar gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen kg per opslagplaats D RB ammoniakkoel- of vriesinstallatie inrichtingen waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is 500 kg ammoniak per installatie D2 RB ammoniakkoel- of vriesinstallatie inrichtingen waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is 200 kg ammoniak per installatie E RB spoorwegemplacement door de minster van VROM krachtens art.2 van het Bevi aangewezen spoorwegemplacementen die gebruikt worden voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen altijd meenemen F RB vervoersbedrijf inrichtingen bestemd voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in art..c van het Hoeveelheden groter dan de hoeveelheeden genoemd in Brzo 999, al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten kolom 2 delen en 2 van Bijlage I van het Brzo 99 F2 RP vervoersbedrijf inrichtingen bestemd voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen (al dan niet in combinatie met kg gevaarlijke stoffen andere stoffen en producten) G RB consumenten vuurwerk inrichtingen waar consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen al dan niet in combinatie met het bewerken daarvan kg G2 RB professiol vuurwerk inrichtingen waar professiol (theater-) vuurwerk al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk in de zin van altijd meenemen het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit H RB kernenergiewetbedrijf inrichtingen waarop artikel 5, onder b, Kernenergiewet van toepassing is altijd meenemen I RB mijnbouwwetbedrijf inrichtingen die krachtens artikel Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR hoger is dan 0-6 per ar altijd meenemen Revi B RB propaan of acetyleen inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met propaan of acetyleen. > 3 m³ K RP propaan en (vloeibaar) brandbaar gas inrichtingen waar propaan of een vloeibaar gemaakt brandbaar gas wordt opgeslagen in een reservoir liter L RB munitie inrichtingen als bedoeld in categorie 3. van bijlage van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, 00 kg netto explosieve massa waar explosieve massa aan munitie aanwezig is L2 RB ontplofbare stoffen inrichtingen als bedoeld in categorie 3. van bijlage van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, 0 kg waar ontplofbare stoffen aanwezig zijn M RB distikstofoxide inrichtingen waar distikstofoxide aanwezig is.000 kg Revi B RB cyanidehoudend bad inrichting waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is inhoud > 00 liter Revi B RB (zeer) vergiftige stof Inrichting waar een insluitsysteem aanwezig is met een zeer vergiftige of vergiftige stof. inhoud > 000 liter gassen N RP oxiderende gassen inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een oxiderende (vloeibaar gemaakt) gas l per stuk N2 RP gasdrukregel- en meetstations inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is Categorie C in NEN 059 vermeldt de volgende kenmerken: ontwerpcapaciteit > 600 m3/uur en inlaatdruk 8 bar of alle capaciteiten en inlaatdruk > 8 bar Categorie C volgens Activiteitenbesluit: een inlaatdruk die kleiner is / gelijk is aan 00 bar (ongeacht groote ontwercapaciteit), niet zijnde type A of B Revi b RB gasdrukregel- en meetstations inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is gastoevoerleiding > 20 inch N3 RP propaan- en butaanvulstations inrichtingen waar gasflessen met propaan en/of butaan door middel van een vulstation worden gevuld, indien bij deze inrichting een tank propaan en/of butaan aanwezig is l (volume van alleen de voorraadtank) N4 RP gasflessendepot inrichtingen waar gasflessen worden opgeslagen (gasflessendepot) gesommeerde inhoud l Revi b RB gasflessenopslag met (zeer) vergiftige gassen inrichting waar in enig opslagcompartiment een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen aanwezig is. totale waterinhoud gasflessen > 500 liter (per opslagcompartiment) N5 RP zeer giftige gassen inrichtingen waar een gasfles, tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een zeer vergiftig (vloeibaar gemaakte) gas 5 liter per stuk N6 RP giftige gassen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vergiftig (vloeibaar gemaakte) gas 50 liter per stuk Revi b RP ammoniakkoel- of vriesinstallatie inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met ammoniak > 500 kg N8 RP overige gevaarlijke gassen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een gasvormige gevaarlijke stof liter per stuk vloeistoffen Revi b RB (zeer(licht)) ontvlambare vloeistoffen inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof > 50 m³ N9 RP licht ontvlambare vloeistoffen inrichtingen waar een bovengrondse tank, tankwagen boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een (licht) ontvlambare vloeistof liter per stuk N0 RP brandbare vloeistoffen inrichtingen waar een bovengrondse tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof met een vlampunt hoger dan 55o C liter per stuk N RP zeer vergiftige vloeistoffen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een zeer vergiftige vloeistof 200 liter per stuk N2 RP giftige vloeistoffen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vergiftige vloeistof liter per stuk N3 RP vloeistoffen die zeer vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof die zeer 20 liter per stuk vergiftige gassen kan (R32) N4 RP vloeistoffen die vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof die vergiftige gassen kan (R29 en R3) 200 liter per stuk N5 RP overige gevaarlijke vloeistoffen inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeibare gevaarlijke stof liter per stuk vaste stoffen N6 RP zeer giftige vaste stof inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een zeer vergiftige vaste stof 200 kg per stuk N7 RP giftige vaste stof inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een vergiftige vaste stof kg per stuk N8 RP vaste stoffen die zeer vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een stof die zeer vergiftige gassen kan (R32) 200 kg per stuk N9 RP vaste stoffen die vergiftige gassen kunnen inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor losgestort materiaal aanwezig is met een stof die vergiftige gassen kan (R29 en R3) kg per stuk Revi b RB meststoffen groep 2 Inrichtingen waar kunstmeststoffen groep 2 worden opgeslagen > kg N20 RP overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof inrichtingen waar een een silo of een andere gesloten opslagvoorziening aanwezig is met een onbrandbare vaste gevaarlijke stof l (=.500 m3) per opslagvoorziening N2 RP stofexplosie inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening zonder adequate drukontlasting voor losgestort materiaal aanwezig is waar een voor stofexplosie-gevaarlijke atmosfeer aanwezig is l (=00 m³) brandgevaar N22 RP organische peroxiden, opslaggroep 2 en 3 inrichtingen waar organische peroxiden, opslaggroep 2 en 3 overeenkomstig CPR 3 worden opgeslagen opslagplaats heeft grootte van 00 m2 N23 RP brandbare vaste stoffen grote buitenopslagen van fust (palets, kratten en vaten) waarbij de brandbare stof 50% of minder van het volume 000 m2 grondoppervlak inmt. overig N24 RP geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke voor zover op de aangewezen (parkeer)locatie kg gevaarlijke aangewezen (parkeer) locaties waar vervoerseenheden beladen met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd stoffen stoffen gelijktijdig aanwezig mag zijn - LTR = Letter Ter Herkenning - Revi b = Categorie afkomstig uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen, art.b - RB of RP = Drempelwaarde is vastgelegd in het Registratiebesluit (RB) of Regeling provinciale risicokaart (RP)

4 A: Bestaande kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen Zijn er inrichtingen als bedoeld in art. 2 en 4 Bevi in het plangebied en in de omgeving van het plangebied aanwezig? Het Bevi is niet van toepassing Ligt het invloedsgebied buiten de inrichtingsgrens? Plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen knelpunt Is er een plaatsgebonden (PR) contour bekend? Bepaal PR contour Afstandseisen: tabellen Revi in geval van categoriale inrichtingen (art. 5 lid en 2 Bevi) QRA: voer een QRA (risico-analyse) uit. In ieder geval bij niet categoriale inrichtingen. Het is efficient om ook meteen de omvang van het groepsrisico te bepalen. Ligt de PR contour 0-5 binnen de inrichtingsgrens? Liggen bestaande kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-5? Niet toegestaan: urgente sanering, uiterlijk voor oktober 2007 Ligt de PR contour 0-6 binnen de inrichtingsgrens? Liggen bestaande kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Niet toegestaan: saneren uiterlijk voor nuari 200 Liggen bestaande beperkt kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-5 of 0-6? Toegestaan. Er gelden geen normen en saneringstermijnen Is het groepsrisico (GR) bekend? Bepaal het GR Is het een categoriale inrichting? Groepsrisico is geen knelpunt Wordt aan de waarden personendichtheden uit het Revi voldaan? Voer evt. een risico-analyse uit Beschrijf de hoogte van het groepsrisico Voer een risico-analyse uit Uitzonderingen mogelijk op basis drempelwaardentabel (voorbeeld: ammoniak koelinstalatie)

5 B: Vestigingen van nieuwe risicovolle inrichtingen Vergunning voor een nieuwe Wm-inrichting Betreft het een inrichting als bedoeld in art. 2 en 4 Bevi? Het Bevi is niet van toepassing Ligt het invloedsgebied buiten de inrichtingsgrens? Plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen knelpunt Is er een plaatsgebonden (PR) contour bekend? Bepaal PR contour Afstandseisen: tabellen Revi in geval van categoriale inrichtingen (art. 5 lid en 2 Bevi) QRA: voer een QRA (risico-analyse) uit. In ieder geval bij niet categoriale inrichtingen. Het is efficient om ook meteen de omvang het groepsrisico te bepalen. Ligt de PR contour 0-6 binnen de inrichtingsgrens? Liggen kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico niet toelaatbaar: gelet op grenswaarde, zie art. 6 lid. Vestiging nieuwe risicovolle inrichting niet toegestaan. Liggen beperkt kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico in beginsel niet toelaatbaar: door richtwaarde, zie art. 6, lid 2 Plaatsgebonden risico is toelaatbaar Indien afwijking toegestaan Is het groepsrisico (GR) bekend? Bepaal het GR Is het een categoriale inrichting? Groepsrisico is geen knelpunt Wordt aan de waarden personendichtheden uit het Revi voldaan? Voer evt. een risico-analyse uit Verantwoordingsplicht groepsrisico: Bepaal de aandachtsgebieden. Beoordeel de mate van verantwoordbaarheid van het GR. Betrek hierbij de uiteindelijke beoordeling aanvaardbaarheidscriteria (d.w.z. incl. verwerking van verbetermogelijkheden) Voer een risico-analyse uit Risico niet toelaatbaar. Vestiging nieuwe inrichting niet toegestaan. Zoek alternatieven. Is de toename van het GR aanvaardbaar? Groepsrisico is geen knelpunt. Groepsrisico blijft een aandachtpunt. Leg in de considerans vergunning en in de toelichting van het bestemmingsplan de verantwoordingsplicht vast. Veranker de personendichtheden en maatregelen voortkomend uit de aandachtsgebieden. Uitzonderingen mogelijk op basis drempelwaardentabel (voorbeeld: ammoniak koelinstalatie)

6 C: Vestigingen van nieuwe kwetsbare objecten Is er sprake van vestiging van (beperkt) kwetsbare objecten als bedoeld in het Bevi? Het Bevi is niet van toepassing Ligt het (beperkt) kwetsbare object buiten het invloedsgebied van Bevi-inrichtingen? Plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen knelpunt Is er een plaatsgebonden (PR) contour bekend? Bepaal PR contour Afstandseisen: tabellen Revi in geval van categoriale inrichtingen (art. 5 lid en 2 Bevi) QRA: voer een QRA (risico-analyse) uit. In ieder geval bij niet categoriale inrichtingen. Het is efficient om ook meteen de omvang het groepsrisico te bepalen. Ligt de PR contour 0-6 binnen de inrichtingsgrens? Liggen beoogde kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico niet toelaatbaar: gelet op grenswaarde, zie art. 6 lid. Vestiging nieuw kwetsbaar object niet toegestaan. Liggen beoogde beperkt kwetsbare objecten binnen de PR contour 0-6? Risico in beginsel niet toelaatbaar: door richtwaarde, zie art. 6, lid 2 Plaatsgebonden risico is toelaatbaar Indien afwijking toegestaan Is het groepsrisico (GR) bekend? Bepaal het GR Is het een categoriale inrichting? Groepsrisico is geen knelpunt Wordt aan de waarden personendichtheden uit het Revi voldaan? Voer evt. een risico-analyse uit Verantwoordingsplicht groepsrisico: Bepaal de aandachtsgebieden. Beoordeel de mate van verantwoordbaarheid van het GR. Betrek hierbij de uiteindelijke beoordeling aanvaardbaarheidscriteria (d.w.z. incl. verwerking van verbetermogelijkheden) Voer een risico-analyse uit Risico niet toelaatbaar. Vestiging nieuwe (beperkt) kwetsbaar object niet toegestaan. Bestemmingsplan kan geen doorgang vinden. Zoek alternatieven of pas het bestemmingsplan aan, indien dit in het kader van het Bevi mogelijk is. Is de toename van het GR aanvaardbaar? Groepsrisico is geen knelpunt. Groepsrisico blijft een aandachtpunt. Leg in de toelichting van het bestemmingsplan de verantwoordingsplicht vast. Veranker de personendichtheden en maatregelen voortkomend uit de aandachtsgebieden. Uitzonderingen mogelijk op basis drempelwaardentabel (voorbeeld: ammoniak koelinstalatie)

7 Terug naar quickscan Externe veiligheid Definities In artikel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is de definitie opgenomen van een kwetsbaar object. Kwetsbare objecten zijn: woningen, niet zijnde verspreid liggende woningen rden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare of dienst- en bedrijfswoningen rden; gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte dag, van minderrigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuizen/beardenhuizen/verpleeghuizen, scholen, gebouwen of gedeelten daarvan bestemd voor dagopvang van minderrigen; gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte dag aanwezig plegen te zijn, zoals: kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 500m2 per object, complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamelijk bruto vloeroppervlak meer dan 000m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000m2 per object voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt/hypermarkt/ warenhuis is gevestigd; kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aangesloten dagen van het ar. In artikel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is een definitie opgenomen van een beperkt kwetsbaar object. Beperkt kwetsbare objecten zijn:. verspreid liggende woningen rden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare 2. dienst- en bedrijfswoningen rden; kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan.500m2 per object; restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte dag aanwezig plegen te zijn; winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 2.000m2, voor zover zij geen onderdeel uitmaken van een complex waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd, waarvan het gezamelijk bruto oppervlak meer dan.000m2 bedraagt en waarin een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; sporthallen, zwembaden en speeltuinen; sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aangesloten dagen; bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin grote aantallen personengedurende een groot gedeelte dag aanwezig plegen te zijn zoals: kantoorgebouwen en hotels met een bruto oppervlak van meer dan.500m2 per object / complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamelijk vloeroppervlak meer dan.000m2 bedraagt, en winkels met een totaal oppervlakvan meer dan 2.000m2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; objecten die met onder a tot en met e en genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn; objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen

Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen Beschrijving werkproces externe veiligheid 1. Is Externe veiligheid relevant? 1.1 Is EV relevant? Doorloop het schema om antwoord te geven op deze vraag.

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen Toepassingsgebied en definities Gevarenkaart nr. 1 NB. Achtergrondinformatie m.b.t. de motivatie en verantwoording van keuzes en uitgangspunten voor deze gevarenkaart is opgenomen in het Achtergronddocument,

Nadere informatie

2. Situering. Notitie : Externe veiligheid Van der Valk Hotel Vianen (overflow-parkeerterrein) Berg en Terblijt, 14 november 2016

2. Situering. Notitie : Externe veiligheid Van der Valk Hotel Vianen (overflow-parkeerterrein) Berg en Terblijt, 14 november 2016 Notitie 2016.508.01-01: Externe veiligheid Van der Valk Hotel Vianen (overflow-parkeerterrein) Berg en Terblijt, 14 november 2016 1. Inleiding Het voornemen bestaat om op een perceel direct naast het bestaande

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding BEVI / REVI Protocol...10

Inhoudsopgave 1 Inleiding BEVI / REVI Protocol...10 Implementatie Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) in milieuvergunningen Pr otocol Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Leeswijzer...4 2 BEVI / REVI...5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Wat

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

L e i d r a a d R i s i c o I n v e n t a r i s a t i e - d e e l G e v a a r l i j k e S t o f f e n ( L R I - G S )

L e i d r a a d R i s i c o I n v e n t a r i s a t i e - d e e l G e v a a r l i j k e S t o f f e n ( L R I - G S ) L e i d r a a d R i s i c o I n v e n t a r i s a t i e - d e e l G e v a a r l i j k e S t o f f e n ( L R I - G S ) oktober 2007 VERSIE 3.1 De LRI-GS behandelt de selectiemethodiek voor de inventarisatie

Nadere informatie

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven)

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Externe veiligheid Doel Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beperken en beheersen van risico's en effecten van calamiteiten alsmede

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

Brabantse afspraken invoer RRGS

Brabantse afspraken invoer RRGS Brabantse afspraken invoer RRGS Versie 2.1 September 2011 BRABANTSE AFSPRAKEN INVOER RRGS versie 2.0 Brabantse Afspraken Invoer RRGS versie 2.0 4/17 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GENERIEKE AFSPRAKEN...

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid Inrichtingen

Beleidsvisie Externe Veiligheid Inrichtingen Beleidsvisie Externe Veiligheid Inrichtingen Bronckhorst, September 2008 Beleid externe veiligheid inrichtingen V 3-2 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1 Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Samenhang...6

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

Brabantse afspraken invoer RRGS

Brabantse afspraken invoer RRGS Brabantse afspraken invoer RRGS Versie 3.0 Maart 2014 Brabantse Afspraken Invoer RRGS versie 3.0 1/14 Versie 3.0 Datum 10 Maart 2014 Voorgaande versie 2.1 Datum September 2011 Brabantse Afspraken Invoer

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording groepsrisico Zandleij 6 e herziening, Kuil 40.

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording groepsrisico Zandleij 6 e herziening, Kuil 40. Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording groepsrisico Zandleij 6 e herziening, Kuil 40. Inleiding Deze 6 e herziening van het bestemmingsplan Zandleij betreft de splitsing van een bestaande boerderij

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Veiligheidsrisico s tankstation met lpg 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Toets externe Veiligheid

Toets externe Veiligheid Toets externe Veiligheid Klarenbeek Woningbouwlocatie Klarenbeekseweg Concept Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 18 december 2013 Verantwoording Titel : Toets externe Veiligheid Subtitel : Klarenbeek Woningbouwlocatie

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief Opdrachtgever : Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV. Projectnummer : 2009380 Status : definitief Rapport : DAB Akkoord : DWD Datum

Nadere informatie

Onderbouwing externe veiligheid bestemmingsplan

Onderbouwing externe veiligheid bestemmingsplan Onderbouwing externe veiligheid bestemmingsplan Risico-inventarisatie luchthaven Schiphol Bijlagenrapport Schiphol Real Estate januari 2011 Definitief rapport Onderbouwing externe veiligheid bestemmingsplan

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijven Met Milieuzones (Vuurwerk, Risicovol, Geluid) Status: Vastgesteld

Bestemmingsplan Bedrijven Met Milieuzones (Vuurwerk, Risicovol, Geluid) Status: Vastgesteld Regels Bestemmingsplan Bedrijven Met Milieuzones (Vuurwerk, Risicovol, Geluid) Status: Vastgesteld Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A te Bergschenhoek

Bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A te Bergschenhoek Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid RtHA Bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A te Bergschenhoek Project

Nadere informatie

Plan: Hoogstraat Eersel

Plan: Hoogstraat Eersel Plan: Hoogstraat Eersel Toets externe veiligheid Definitief In opdracht van: Cluster Zuid Grontmij Nederland B.V. Infrastructuur & Milieu De Bilt, 26 oktober 2009 Verantwoording Titel : Plan: Hoogstraat

Nadere informatie

Externe veiligheidstoets LPG-tankstation Obers Gemert B.V. Boekelseweg 3, Gemert-Bakel

Externe veiligheidstoets LPG-tankstation Obers Gemert B.V. Boekelseweg 3, Gemert-Bakel Externe veiligheidstoets LPG-tankstation Obers Gemert B.V. Boekelseweg 3, Gemert-Bakel Externe veiligheidstoets LPG-tankstation Obers Gemert B.V. Boekelseweg 3, Gemert-Bakel In opdracht van Opgesteld door

Nadere informatie

Externe veiligheid K1-leidingen. buitengebied Reimerswaal. externe veiligheid, risicoanalyse risico[beleid + informatie+voorlichting]

Externe veiligheid K1-leidingen. buitengebied Reimerswaal. externe veiligheid, risicoanalyse risico[beleid + informatie+voorlichting] AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede externe veiligheid, risicoanalyse risico[beleid + informatie+voorlichting] Externe veiligheid K1-leidingen buitengebied Reimerswaal Project : 122182 Datum : 12 juni

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht risicoveroorzakers (per gemeente).

Bijlage 3: Overzicht risicoveroorzakers (per gemeente). Bijlage 3: Overzicht risicoveroorzakers (per gemeente). Behorend bij Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Noord, 30 september 2011 1 / 33 Risicovolle inrichtingen, per gemeente. Categorie Beesel

Nadere informatie

VERANTWOORDING GROEPSRISICO ECOLAB t.b.v. BESTEMMINGSPLAN JUTPHAAS- WIJKERSLOOT

VERANTWOORDING GROEPSRISICO ECOLAB t.b.v. BESTEMMINGSPLAN JUTPHAAS- WIJKERSLOOT VERANTWOORDING GROEPSRISICO ECOLAB t.b.v. BESTEMMINGSPLAN JUTPHAAS- WIJKERSLOOT 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Het huidige beleid met bijbehorende normstellingen op het gebied van externe veiligheid

Nadere informatie

Beoordeling externe veiligheid

Beoordeling externe veiligheid Beoordeling externe veiligheid Datum: 10 april 2016 Project: Div. milieuonderzoeken 96 appartementen Meentwal Uw kenmerk: - Locatie: Nieuwegein Ons kenmerk: V074258aa.00004.djs Betreft: Beoordeling externe

Nadere informatie

december 2007 (Stcrt. 2007, 249).

december 2007 (Stcrt. 2007, 249). Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van..., kenmerk RB\2008119957, houdende wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen De Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle bedrijven Koningskade 4, Den Haag Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 088 489 00 00 www.ilent.nl

Nadere informatie

Rapportage. Gemeente Bergambacht. In opdracht van Buro SRO. 27 juli 2009 Projectnummer: 29.05

Rapportage. Gemeente Bergambacht. In opdracht van Buro SRO. 27 juli 2009 Projectnummer: 29.05 Rapportage Mogelijkheden BEVIbedrijven op De Wetering Gemeente Bergambacht In opdracht van Buro SRO 27 juli 2009 Projectnummer: 29.05 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Voornemen 1.2 Vraagstelling 2 Verkenning

Nadere informatie

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf.

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Garage bedrijf x heeft een aantal locaties in zijn bezit. Zijn vraag is of hij woningbouw kan realiseren op zijn percelen. Het betreft de voorbeeldweg

Nadere informatie

CONTROLES BIJ RISICOVOLLE BEDRIJVEN. PROJECT IN HET KADER VAN Programma Financiering 2. september 2006

CONTROLES BIJ RISICOVOLLE BEDRIJVEN. PROJECT IN HET KADER VAN Programma Financiering 2. september 2006 CONTROLES BIJ RISICOVOLLE BEDRIJVEN PROJECT IN HET KADER VAN Programma Financiering 2 SEPH-regio Midden- en West Brabant HANDREIKING CONTROLES - 2 - VOORWOORD Voor u ligt de handreiking Controles bij Risicovolle

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt 19 juni 2012 Dossiernummer Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt Versie 1.1 Brenda Abma Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254 38 01 b.abma@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Advies externe veiligheid Locatie: Betreft: Opsteller: LPG-tankstation Baanderij Leiderdorp Opstellen verantwoordingsnotitie groepsrisico B. de Vries Datum: 10 augustus 2006 (revisie groepsrisico 18 september

Nadere informatie

Inventarisatie risicobronnen en verantwoording Handelsweg (1 e herziening Kreitenmolen)

Inventarisatie risicobronnen en verantwoording Handelsweg (1 e herziening Kreitenmolen) Inventarisatie risicobronnen en verantwoording Handelsweg (1 e herziening Kreitenmolen) Het project betreft een uitbreiding van het huidige bedrijventerein Kreitenmolen. Deze uitbreiding is gewenst om

Nadere informatie

Memo externe veiligheid

Memo externe veiligheid Memo externe veiligheid Aan : Tiny van Hoek Organisatie : Gemeente Midden Drenthe Van : Henk Zwiers Team : Advies Betreft : Omgevingsvergunning in strijd handelen met bestemmingsplan Datum : 27 juli 2016

Nadere informatie

Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park. Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen

Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park. Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park Fokkerweg vervoer

Nadere informatie

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer Bestemmingsplan De Liede Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer

Nadere informatie

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015 21520204.R01 Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k

Nadere informatie

Addendum Externe veiligheidsanalyse Koninklijke Ten Cate Nijverdal Definitief

Addendum Externe veiligheidsanalyse Koninklijke Ten Cate Nijverdal Definitief Usselerveenweg 124a 7546 PJ Enschede 06-47593385 Mobiel Paul.Simons@smva.nl E-mail Enschede,08220976 KvK 91.77.23.341 Bank Documenttitel Versie Addendum Externe veiligheidsanalyse Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

IN TE VULLEN DOOR RO-COORDINATOR (PLANOLOGISCHE INBRENG VOOR QUICKSCAN)

IN TE VULLEN DOOR RO-COORDINATOR (PLANOLOGISCHE INBRENG VOOR QUICKSCAN) QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID HEERLEN BETREFT RO-MEDEWERKER BEOORDELAAR : Mijnmuseum (uitbreidingsplannen) : Ronald Meyer : [geef naam EV-coördinator] IN TE VULLEN DOOR RO-COORDINATOR (PLANOLOGISCHE INBRENG

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Hoe eerder hoe beter Externe veiligheid is voor velen een abstract en technisch begrip. Met deze samenvatting wordt op een toegankelijke wijze inzicht

Nadere informatie

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd. 24-01-2014. Ten noord-westen van de beoogde locatie voor de short stay appartementen

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid

Beleidsvisie Externe Veiligheid Beleidsvisie Externe Veiligheid Bijlagen Lijst van Begrippen Kaarten Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Afdeling Milieu Postbus 717 5000 AS TILBURG Datum vrijgave Beschrijving revisie goedkeuring

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe

Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 februari 2010 Kenmerk N003-4688832MTU-kmn-V02-NL Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

De Veiligheidstoets Een toets op externe veiligheid in ruimtelijke plannen

De Veiligheidstoets Een toets op externe veiligheid in ruimtelijke plannen De Veiligheidstoets Een toets op externe veiligheid in ruimtelijke plannen Eindrapportage project 3.2, BEVI in RO Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2004-2005 Groningen, augustus 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling provinciale risicokaart

Regeling provinciale risicokaart BZK Regeling provinciale risicokaart 5 april 2007/Nr. 2007-0000123517 DGV/DCB/Rb De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 6a, derde lid, van de Wet rampen en zware ongevallen;

Nadere informatie

Beheerdocument risico-informatie

Beheerdocument risico-informatie Beheerdocument risico-informatie Een invulling van gemeentelijke beheertaken Gemeente Werkendam Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) & Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) Datum :

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de effecten van de DPO leiding op het plangebied gemeente Ede QRA Gemeente Ede januari 2010 concept Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid

Onderzoek Externe Veiligheid Onderzoek Externe Veiligheid Kleidepot Druten Rijkswaterstaat december 2014 Onderzoek Externe Veiligheid Kleidepot Druten dossier : BD5667 registratienummer : MD-AF20141398 versie : 3 classificatie : Klant

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Bijlage 1: Begrippenlijst

Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 1: Begrippenlijst Afstanden Afstanden tussen gevaarlijke activiteiten en objecten buiten de inrichting. Gevarenzones c.q. zoneindeling binnen de inrichting, zoals voor gas- of stofontploffingsgevaar,

Nadere informatie

Notitie Inleiding Persoonsgebonden risico

Notitie Inleiding Persoonsgebonden risico Notitie Datum: 23 april 2012 Project: Milieuonderzoeken B-Aparthotels Uw kenmerk: - Locatie: Amsterdam Ons kenmerk: V073185aa.00002.djs Betreft: Beoordeling externe veiligheid Versie: 01_001 Inleiding

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Notitie. Onderzoek externe veiligheid Lelystad bestemmingsplan Oostrandhout

Notitie. Onderzoek externe veiligheid Lelystad bestemmingsplan Oostrandhout Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N012-4522917MTU-evp-V01-NL Onderzoek externe veiligheid Lelystad bestemmingsplan Oostrandhout Tauw heeft voor de gemeente Lelystad

Nadere informatie

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie: Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Opdrachtgever : bbn adviseurs t.a.v. ir. N.J. Bruschke Datum : 21 april 2008 Auteur : ing. A.J.H.

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INDUSTRY, ENERGY & MINING Aan : Remon Laurensen (Broekman Logistics Nijmegen B.V.) Van : Gijs Slotman (Royal HaskoningDHV) Datum : 30 maart 2015 Kopie : - Onze referentie

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011 Referentie 20112051-01 Referentie 20112051-01 Rapporttitel Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011

Nadere informatie

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Juni 2006 Inleiding Het Besluit Externe Veiligheid inrichtingen (Bevi) betreft nieuwe, complexe regelgeving voor externe veiligheid. Lokale en regionale overheden

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid. DOEK Ommen. Gemeente Ommen. Datum: 18 augustus 2009 Projectnummer: 90378

Onderzoek externe veiligheid. DOEK Ommen. Gemeente Ommen. Datum: 18 augustus 2009 Projectnummer: 90378 Onderzoek externe veiligheid DOEK Ommen Gemeente Ommen Datum: 18 augustus 2009 Projectnummer: 90378 INHOUD 1 Inrichtingen 3 1.1 Regelgeving 3 1.2 Object 4 1.3 Bronnen 4 1.4 Conclusie 5 2 Buisleidingen

Nadere informatie

Tranche 3: Inrichtingen met gevaarlijke stoffen in emballage in een opslag > 10 ton. Inrichtingen met vervoersgebonden activiteiten (stuwadoors).

Tranche 3: Inrichtingen met gevaarlijke stoffen in emballage in een opslag > 10 ton. Inrichtingen met vervoersgebonden activiteiten (stuwadoors). Provinciaal saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen Naar een veiliger Brabant Tranche 3: Inrichtingen met gevaarlijke stoffen in emballage in een opslag > 10 ton. Inrichtingen met vervoersgebonden

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Ontwerp-besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen

Ontwerp-besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen VROM Ontwerp-besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt ingevolge artikel 21.6, vierde

Nadere informatie

Notitie. 1.1. Externe veiligheid

Notitie. 1.1. Externe veiligheid Aan Oranjewoud: Marijke Visser-Poldervaart Van RBOI: Matthijs van der Meulen en Wouter Verweij Onderwerp MER Flevokust bijdrage externe veiligheid Datum 28 juni 213 1.1. Externe veiligheid 1.1.1. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert Inleiding: Het bestemmingsplan "Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert" betreft het voornemen om 23 woningen te projecteren op de voormalige gemeentewerf, c.q. milieustraat van de gemeente Zundert. De woningen

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 25 september 2013

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 25 september 2013 Opdrachtgever: Aeres Milieu Contactpersoon: De heer T. Thijssen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

QRA LPG tankstation De Staart

QRA LPG tankstation De Staart QRA LPG tankstation De Staart Een kwantitatieve risicoanalyse van het LPG tankstation De Staart te Houten Externe Veiligheid Gemeente Houten april 2006 Concept QRA LPG tankstation De Staart Een kwantitatieve

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Betreft : Bestemmingsplan Van Tuijl, Middelkampseweg te Gameren

Betreft : Bestemmingsplan Van Tuijl, Middelkampseweg te Gameren AGEL adviseurs Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Toets externe veiligheid Datum : 24 maart 2011

Nadere informatie

Datum uitspraak: 11 januari 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

Datum uitspraak: 11 januari 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: Essentie uitspraak: het vastleggen van een plaatsgebonden risicocontour van 10-6 is een van de mogelijkheden om grens- en richtwaarden in een bestemmingsplan vast te stellen. Hiervoor bieden de Wro en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 4165 19 juli 2016 Beleidsregels omgevingsveiligheid provincie Gelderland Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer 2014-015978

Nadere informatie

QRA Tankbouw Rootselaar Nijkerk

QRA Tankbouw Rootselaar Nijkerk QRA Tankbouw Rootselaar Nijkerk QRA-berekening in het kader van landelijk steunpunt QRA DCMR Milieudienst Rijnmond 's-gravelandseweg 565 Postbus 843 3100 AV Schiedam Telefoon (010) 2468 000 Fax (010) 2468

Nadere informatie

Beheerdocument risico-informatie Een invulling van gemeentelijke beheerstaken

Beheerdocument risico-informatie Een invulling van gemeentelijke beheerstaken Beheerdocument risico-informatie Een invulling van gemeentelijke beheerstaken Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) Opdrachtgever : Lilian Weeda

Nadere informatie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 juli 2012 Referentie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 juli 2012 Referentie Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum 17 juli 2012 Referentie 20121117-02 Referentie 20121117-02 Rapporttitel Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum 17

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Externe veiligheid Landgoed de Olmenhorst. gemeente Haarlemmermeer. actualisatie 2014

Externe veiligheid Landgoed de Olmenhorst. gemeente Haarlemmermeer. actualisatie 2014 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Landgoed de Olmenhorst gemeente Haarlemmermeer actualisatie 2014 Project : 142797 Datum : 9 december 2014 Auteurs : B.S. van Holten

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Rapportage

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede. Door: Gemeente Enschede

Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede. Door: Gemeente Enschede Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede Door: Gemeente Enschede Samenvatting Huidige situatie juni 2013 Pagina 2 van 36 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding... 4 2 Normstelling externe

Nadere informatie