Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven)"

Transcriptie

1 Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Externe veiligheid Doel Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beperken en beheersen van risico's en effecten van calamiteiten alsmede het bevorderen van de veiligheid van personen in de omgeving van activiteiten (bedrijven en transport) met gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt door te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen, activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, door de zelfredzaamheid te bevorderen en door de calamiteitenbestrijding te optimaliseren. Wettelijk kader Ten aanzien van bedrijven is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi; oktober 2004) van toepassing. Ten aanzien van transport is de Circulaire Vervoer Gevaarlijke stoffen van toepassing (augustus 2004; gewijzigd en verlengd augustus 2008). Er wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en groepsrisico. Voor buisleidingen moet worden getoetst aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb; januari 2011). 1. Plaatsgebonden Risico (PR): Dit is een maat voor de kans dat iemand dodelijk wordt getroffen kan worden door een calamiteit met een gevaarlijke stof. De gestelde norm is een ten minste in acht te nemen grenswaarde (PR 10-6 /jr) die niet mag worden overschreden ten aanzien van 'kwetsbare objecten', alsmede een zoveel mogelijk te bereiken richtwaarde (PR 10-6 /jr) ten aanzien van 'beperkt kwetsbare objecten'; 2. Groepsrisico (GR): Dit is een maat voor de kans dat een grotere groep (tenminste 10 personen) tegelijkertijd dodelijk getroffen kan worden door een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht. Visie Externe Veiligheid De gemeente Eindhoven heeft de visie Externe Veiligheid: 'Risico's de maat genomen' opgesteld. De gemeenteraad heeft de visie op 19 mei 2009 vastgesteld waardoor het een kaderstellend beleidsstuk is geworden. Dit betekent dat locale ruimtelijke besluiten en milieubeheervergunningen vanuit de visie kunnen worden gemotiveerd. Met de visie Externe Veiligheid wordt richting en uitwerking gegeven aan een verantwoord veilige, integrale invulling van duurzame ruimtelijke ontwikkeling passend binnen de Brainportontwikkelingen en het Programma Brabant veiliger. In de visie wordt aangegeven waar ruimte bestaat voor nieuwe risicovolle bedrijvigheid en onder welke veiligheidsverhogende condities dat mogelijk is. Tevens wordt aangegeven waar in de stad geïnvesteerd dient te worden in een beter niveau van beheersbaarheid. Tot slot wordt beschreven waar de veiligheid in de bestaande woonomgeving door het 'aanpakken' van bestaande knelpunten kan worden verbeterd.

2 In de visie Externe Veiligheid is De Kade aangewezen als bedrijventerrein waar een beperkte uitbreiding van bestaande risicovolle bedrijven, maar geen nieuwe risicovolle bedrijven zijn toegestaan. Wel dienen deze bedrijven te passen bij het ruimtelijk ambitieprofiel van Eindhoven. Voor bestaande situaties geldt bovendien dat het plaatsgebonden risico (PR10-6 ) zo klein mogelijk is door het gebruik van 'Best Bestaande Technieken (BBT)'. Hogedruk aardgastransportleiding In het plangebied zijn drie ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen Z (323,9 mm en 40 bar), Z (323,9 mm en 40 bar) en Z (323,9 mm en 40 bar) gelegen. Volgens de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) dient het plaatsgebonden risico voor de buisleiding te worden berekend met het rekenprogramma Carola. Plaatsgebonden Risico Door SRE Milieudienst is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) (SRE Milieudienst, nr , d.d. 14 oktober 2011) opgesteld voor de ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Uit de berekeningen blijkt dat het plaatsgebonden risico (10-6 /jaar) op de leidingen liggen. Hierdoor zou volgens het nieuwe beleid op de leidingen kunnen worden gebouwd. Echter blijft een belemmeringenstrook van 4 meter gelden. Nieuwe ontwikkelingen en de bestaande bouw liggen buiten deze belemmeringenstroken. De ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen vormen geen belemmering voor ontwikkelingen voor wat betreft het plaatsgebonden risico of belemmeringenstrook. Uit de berekeningen is gebleken dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde is gelegen. Transport Hugo van der Goeslaan Het plan ligt binnen het invloedsgebied van de Hugo van der Goeslaan. De ring is één van de belangrijkste bevoorradingswegen van Eindhoven. Hierdoor zullen transporten met gevaarlijke stoffen via de ring Eindhoven binnen komen en verlaten. In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheidsrisico s van bulktransport over gemeentelijke wegen binnen Eindhoven ( Transport Gevaarlijke stoffen door de Gemeente Eindhoven: SRE Milieudienst, d.d. 25 oktober 2010, Rapportnr ). Uit dit rapport blijkt dat het groepsrisico overal ver onder de oriënterende waarde ligt. Nu er geen extra personen zich binnen het plangebied zullen vestigen zal het groepsrisico niet toenemen. Plaatsgebonden risico Uit de berekeningen blijkt dat er bij het transport van gevaarlijke stoffen in bulkhoeveelheden door de gemeente Eindhoven géén grens- en/of richtwaarden worden overschreden voor het plaatsgebonden risico. Voor wat betreft het plaatsgebonden risico kan er geen 10-5 per jaar of 10-6 per jaar contour worden getrokken.

3 Groepsrisico Uit de berekeningen blijkt dat er bij het transport van gevaarlijke stoffen in bulkhoeveelheden door de gemeente Eindhoven de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden. Slechts bij een toename van de transportfrequentie met een factor 10 voor de Jeroen Boschlaan- zal de oriënterende waarde worden bereikt en is er sprake van een knelpunt. Een dergelijke toename is onwaarschijnlijk Bedrijven Binnen het plangebied zijn vier risicovolle inrichting gelegen, namelijk Friesland Campina aan de Dirkboutslaan 2, Boma Coating aan de Quinten Matsyslaan 59, Gaslas aan de Quinten Matsyslaan 33 en Daf Trucks aan de Hugo van der Goeslaan 1. Plaatsgebonden risico Door SRE Milieudienst is een kwantitatieve risicoanalyse (SRE Milieudienst, nr.) opgesteld voor de bovengenoemde bedrijven. Het plaatsgebonden risico van Gaslas is buiten de eigen perceelsgrens gelegen. Groepsrisico. Voorstel voor regels risicovolle bedrijven 1. Geen nieuwe risicovolle bedrijven toegestaan 2. Voor bestaande risicovolle bedrijven moet de plaatsgebonden risicocontour (10-6 /jaar) op eigen perceel blijven, tenzij de bestaande contour al over eigen perceelgrens ligt. In de laatstgenoemde situaties wordt de contour op de verbeelding vastgelegd en mag deze niet worden gewijzigd. 3. Invloedsgebied binnen het bedrijventerrein of over openbaar groen, infrastructuur of water, tenzij het nu al buiten het bedrijventerrein ligt. In laatstgenoemde situaties mag het niet wijzigen ten opzichte van de vergunde situatie. Die wordt in de toelichting van het bestemmingsplan vastgelegd. 4. Afwijkingsmogelijkheid art. 3: Het invloedsgebied mag buiten het bedrijventerrein of over openbaar groen, infrastructuur of water mits het groepsrisico wordt verantwoord conform artikel 13 Bevi. 5. Binnen een plaatsgebonden risicocontour zijn geen nieuwe kwetsbare objecten (bijv. kantoor > m² bvo) toegestaan.

4 Voorstel leiding gas 1. Bestemmingsomschrijving De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: a. een (ondergrondse) gastransportleiding; met de daarbij behorende: b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 2. Bouwregels Op of in deze dubbelbestemming begrepen gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken ten dienste van de leidingen. 3. Afwijken van de bouwregels Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2 en toestaan dat bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende basisbestemmingen worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder. Bij het bouwen zijn de regels van de betreffende bestemming van toepassing. 4. Afwijken van de gebruiksregels Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 1 en toestaan dat de gronden gebruikt, in gebruik worden gegeven of te laten gebruiken ten behoeve van: - erven en terreinen; - parkeervoorzieningen; - groenvoorzieningen; - waterhuishoudkundige voorzieningen; - wegen en straten, bestaande uit maximaal 2 rijstroken; - nutsvoorzieningen; - buitenopslag; - raccordement. mits de betrokken leidingbeheerder vooraf heeft verklaard dat hiertegen vanuit het belang van de leiding geen bezwaren bestaan. 5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 6. Omgevingsvergunningvereiste Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

5 a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden en/of het anderszins wijzigen van de bodemstructuur; b. het verrichten van grondroeractiviteiten, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk; c. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; d. het aanbrengen van gesloten verhardingen; e. het indrijven van voorwerpen in de bodem; f. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; g. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen; h. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair. 7. Uitzonderingen op het vergunningvereiste Het in artikel 6 opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden welke: a. het normale onderhoud betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale onderhoud van de leiding; b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van inwerkingtreding van het bestemmingsplan; c. waarvoor ten tijde van inwerkingtreding van het bestemmingsplan een aanlegvergunning is verleend. 8. Criteria voor verlenen omgevingsvergunning De in artikel 6 genoemde vergunning wordt slechts verleend, indien het behoud van een veilige ligging van de leiding en de continuïteit van de functie van de betreffende leiding zijn gewaarborgd. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in artikel 6 winnen burgemeester en wethouders advies in bij de betreffende leidingbeheerder. Definities 1. Risicovolle bedrijven: - alle Bevi inrichtingen, artikel 2 Bevi en alle Revi inrichtingen artikel 1b Revi; - alle inrichtingen die vallen onder de bijlage I van de regeling provinciale risicokaart of onder het registratiebesluit externe veiligheid; - alle inrichtingen met toxische gassen; - alle inrichtingen met een brandbaar gas in een drukhouder met een inhoud van meer dan 1 m Kwetsbaar object: - woningen, niet zijnde: - verspreid liggende woningen met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare en voor zover die woningen niet behoren tot een risicovolle

6 inrichting; - bedrijfswoningen; - gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, waartoe in ieder geval behoren: - (psychiatrische) ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; - scholen; - sociale werkplaatsen, of; - gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; - gebouwen waarin meestal grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: - kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan m² per object, voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting of; - complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan m² bedraagt, voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting, en winkels met een bruto vloeroppervlak van meer dan m² per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd en voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting; - kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen, voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting. 3. beperkt kwetsbaar object - 1. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens, allen voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting en met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en - 2. bedrijfswoningen voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting; - kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting; - hotels en restaurants, voorzover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting; - winkels, voorzover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting; - sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen; - kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting; - bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting; - objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en - objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval;

7 4. PR10-6/jaar contour binnen deze plaatsgebonden risicocontour is de kans 1 op de per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. 5. plaatsgebonden risico (PR) risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is. 6. invloedsgebied gebied waarin volgens bij regeling van Onze Minister gestelde regels personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico; 7. dan bevi, revi verwijzing wet in, maar dit is standaard. Dan nog de vraag hoe om te gaan met nadere eisen, bv ventilatievoorziening afsluitbaar etc.

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen Lijst met de belangrijkste verschillen in de regeling voor de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II ten opzichte van de huidige beheersverordening De beheersverordening was primair gericht

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Erve Wezenberg

Regels. Bestemmingsplan Erve Wezenberg Regels Bestemmingsplan Erve Wezenberg Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 11 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 12 Artikel 3 Bos 12

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014 regels Lith Centrum - 2014 Plannaam: Lith Centrum - 2014 Plannummer: Datum vaststelling: Datum goedkeuring: BPlithcentrum2014 nvt nvt Versie: voorontw erp d.d. 10 december

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

-1- Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische bepalingen. Begripsbepali ngen. Wijze van roeten. Artikel 1. Artikel 2.

-1- Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische bepalingen. Begripsbepali ngen. Wijze van roeten. Artikel 1. Artikel 2. -1- Inhoud van deze voorschriften: paragraaf I. Artikel 1. Artikel 2. Algemene en technische bepalingen. Begripsbepali ngen. Wijze van roeten. Paragraaf II. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6.

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Informatie Memorandum. Reigerstraat 11 te Arnhem

Informatie Memorandum. Reigerstraat 11 te Arnhem Informatie Memorandum Reigerstraat 11 te Arnhem TE KOOP Reigerstraat 11 te Arnhem Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg

Nadere informatie