Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen"

Transcriptie

1 Notitie Aan : BVR Projectontwikkeling B.V. en Langendijk B.V. Van : ir. S. Valk en ir. drs. D. Lobregt (Royal Haskoning) Datum : 29 november 2011 Kopie : L.J.A. Rombouts MSc, ing. E.M. Reurslag en J.J.H. Jannink BSc (Royal Haskoning) Onze referentie : 9W5076/N0002_EV/Rott HASKONING NEDERLAND B.V. INDUSTRIE & ENERGIE Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen 1 Inleiding In het gebied tussen Roosendaal en Rucphen worden een 18-holes golfbaan, landgoederen en nieuwe natuur ontwikkeld. Het gaat hierbij om een gebied van ongeveer 90 hectare. De globale ligging van het plangebied Heideburgh is in de onderstaande Figuur 1.1 weergegeven (zie oranje kader). Figuur 1.1 Globale ligging van het plangebied Heideburgh Sinds 1 januari 2011 is het nieuwe externe veiligheidsbeleid omtrent ondergrondse buisleidingen van kracht. In dit nieuwe beleid (Besluit externe veiligheid buisleidingen [1] (Bevb)) is onder andere vastgesteld dat bij vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan een kwetsbaar, beperkt kwetsbaar of risicoverhogend object wordt toegelaten, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico verantwoord c.q. berekend dient te worden. Volgens de Risicokaart [2] lopen er twee ondergrondse buisleidingen door het plangebied, zie Figuur 1.2. Dit betreft een hogedruk aardgasleiding en een buisleiding voor brandbare vloeistoffen (zgn. K1-leiding). In onderhavige notitie wordt het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor de hogedruk aardgasleiding getoetst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het rekenpakket CAROLA [5]. CAROLA is vanaf 1 januari 2011 voorschreven in de Revb als rekenpakket voor ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen met de bijbehorende Handleiding Risicoberekeningen Bevb. [3] A company of Royal Haskoning 29 november W5076/N0002_EV/Rott 1/1

2 Figuur 1.2 Risicokaart plangebied Heideburgh zowel hogedruk aardgasleiding (Gasunie) en K1-leiding (Main) [2] 2 Situatiebeschrijving 2.1 Plangebied Het plangebied strekt zich uit over de gemeenten Roosendaal en Rucphen. Het doel van de ontwikkeling van Landgoed Heideburgh is om een golfbaan met landgoederen te ontwikkelen en wel op zodanige wijze dat dit een bijdrage levert aan de versterking van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het plangebied en een bijdrage levert aan de door de gemeenten beoogde ontwikkeling van de recreatieve functie. In Figuur 2.1.a is de beoogde indeling van het terrein weergegeven. 29 november W5076/N0002_EV/Rott 2/1

3 Figuur 2.1.a Bestemmingen binnen het plangebied 2.2 Leidingen Door het plangebied lopen twee leidingen, een hogedruk aardgasleiding en een K1-leiding, zoals weergegeven in Figuur 1.2. In deze notitie wordt alleen de hogedruk aardgasleiding in beschouwing genomen. In onderstaande tabel zijn de kenmerken van deze aardgasleiding opgenomen. Aan de hand van deze leidingkenmerken berekent CAROLA [5] het invloedsgebied. Dit gebied is relevant voor de beoordeling van het groepsrisico en is in onderstaande figuur weergegeven. De leidingdata is op 16 september 2011 door de Gasunie aangeleverd. Tabel 2.1 Leiding informatie hogedruk aardgasleiding Kenmerk Waarde Eenheid Naam A KR-009 [-] Stof Aardgas [-] Inwendige diameter 18 [inch] 0,457 [m] Werkdruk 66,20 [bar] [Pa] 29 november W5076/N0002_EV/Rott 3/1

4 Figuur 2.2 Invloedsgebied hogedruk aardgasleiding 2.3 Populatie Voor de bepaling van het groepsrisico is de populatie binnen het invloedsgebied van de hogedruk aardgasleiding meegenomen (i.c. circa 225 meter). Voor de inventarisatie van de aanwezige personen is gebruik gemaakt van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. De populatie van de huidige situatie is opgenomen in Tabel 2.2. Tabel 2.3 geeft de populatie weer voor de toekomstige situatie. Tabel 2.2 Populatie huidige situatie Omschrijving Populatie Dag Nacht Invloedsgebied a) 2,5 personen/ha 5 personen/ha a) Uitgaande van incidentele woonbebouwing, met 50% van de personen aanwezig in de dagperiode en 100% in de nachtperiode [4]. Tabel 2.3 Populatie toekomstige situatie Omschrijving Populatie Dag Nacht Golfbaan binnen invloedsgebied a) 29 personen 29 personen a) Voor de populatie voor de toekomstige situatie wordt uitgegaan van een maximum bezetting van de golfbaan: Er starten per uur maximaal 24 personen (6 flights van 4 om de 10 minuten); Een traag speeltempo is 2 uur per 9 holes; daarmee verblijven er maximaal 48 personen op de 9 holes nabij het invloedsgebied; Ongeveer 60% van de oppervlakte van de 9 holes bevinden zich binnen het invloedsgebied (zie figuur 2.1.b), waarmee er maximaal 29 personen zich binnen het invloedsgebied begeven. 29 november W5076/N0002_EV/Rott 4/1

5 Figuur 2.1.b Oppervlakte invloedsgebied aardgasleiding ( m2) en totale oppervlakte van de 9 holes nabij het invloedsgebied ( m2). 3 Resultaten 3.1 Plaatsgebonden risico Het BevB [1] geeft de volgende definitie voor het plaatsgebonden risico: Risico op een plaats nabij een buisleiding, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die bepaalde plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met die buisleiding. Het plaatsgebonden risico (PR) van de leiding is, op basis van diverse leidingkenmerken, door het rekenpakket CAROLA [5] berekend. Het PR is onafhankelijk van het aantal personen in de omgeving. De planontwikkeling heeft derhalve geen invloed op het PR en is in de huidige situatie gelijk aan de het PR in de toekomst (bij gelijke leidingkenmerken). Het PR is weergegeven in onderstaande figuur. 29 november W5076/N0002_EV/Rott 5/1

6 1E-6 1E-7 1E-8 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risicocontouren hogedruk aardgasleiding 3.2 Groepsrisico Het BevB [1] geeft de volgende definitie voor het groepsrisico. Cumulatieve kansen per jaar per kilometer buisleiding dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een buisleiding en een ongewoon voorval met die buisleiding. Het groepsrisico (GR) van de leiding is, op basis van diverse leidingkenmerken en omliggende populatie, door het rekenpakket CAROLA [5] berekend. Het GR van de huidige situatie is weergegeven in Figuur 3.2. In Figuur 3.3 is het GR weergegeven voor de toekomstige situatie, waarbij de planontwikkeling Heideburgh is betrokken. 29 november W5076/N0002_EV/Rott 6/1

7 Figuur 3.2 Groepsrisico FN curve voor A van N.V. Nederlandse Gasunie; Huidige situatie Figuur 3.3 Groepsrisico FN curve voor A van N.V. Nederlandse Gasunie; Toekomstige situatie Voor het groepsrisico is geen grenswaarde vastgesteld. Wel is er de zogeheten oriëntatiewaarde, deze dient door het bevoegde gezag (de vergunningverlener, zijnde de provincie of de gemeente) te worden gehanteerd bij de overwegingen omtrent het groepsrisico. Deze oriëntatiewaarde is de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per jaar. 4 Toetsing Wettelijk kader Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Planontwikkelingen dienen vanaf dat moment getoetst te worden aan dit Besluit. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico (PR) contour van 10-6 per jaar. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt de PR 10-6 contour als richtwaarde. 29 november W5076/N0002_EV/Rott 7/1

8 Bij het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van een oriëntatiewaarde. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Toetsing plaatsgebonden risico Binnen de PR 10-6 contour zijn zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig. Derhalve voldoet dit aan het Bevb. Toetsing groepsrisico Het berekende groepsrisico ligt voor zowel de huidige als voor de toekomstige situatie ruim onder de oriëntatiewaarde. Echter, de toename in het groepsrisico is groter dan 10%. Hiervoor dient volgens artikel 12 van het Bevb een volledige verantwoording van het groepsrisico opgesteld te worden. 5 Conclusies Op basis voor voorgaande wordt het volgende geconcludeerd: Het plaatsgebonden risico van de hogedruk aardgasleiding voldoet aan de grens- en richtwaarde van het Bevb; Het voorgenomen plan leidt tot een groepsrisico dat ver onder de oriëntatiewaarde ligt. Als gevolg van de planontwikkeling Heideburgh doen zich geen knelpunten voor ten aanzien van de externe veiligheid als gevolg van de aanwezigheid van de hogedruk aardgasleiding. Dit geldt zowel voor het plaatsgebonden risico als het groepsrisico. Wel dient er volgens artikel 12 van het Bevb een volledige verantwoording groepsrisico opgesteld te worden. 6 Referenties [1] Besluit van 24 juli 2010, houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen (Besluit externe veiligheid buisleidingen Bevb), staatsblad 686, 24 juli 2010, vastgesteld op 21 december 2010, in werking vanaf 1 januari 2011; [2] Publieke risicokaart, bezocht 22 september 2011; [3] Handleiding Risicoberekeningen Bevb, versie 1.0, d.d. 20 december 2010; [4] Ministerie van VROM, Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (versie 1.0), november 2007; [5] CAROLA rekenpakket ; parameterbestand november W5076/N0002_EV/Rott 8/1

9 Notitie Aan : BRV Projectontwikkeling B.V. en Langendijk B.V. Van : ing. E.M. Reurslag en ir. drs. D. Lobregt (Royal Haskoning) Datum : 29 november 2011 Kopie : L.J.A. Rombouts MSc en J.J.H. Jannink BSc (Royal Haskoning) Onze referentie : 9W5076/N0001_EV/Nijm HASKONING NEDERLAND B.V. INDUSTRIE & ENERGIE Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico K1-leiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen 1 Inleiding In het gebied tussen Roosendaal en Rucphen worden een 18-holes golfbaan, landgoederen en nieuwe natuur ontwikkeld. Het gaat hierbij om een gebied van ongeveer 90 hectare. De globale ligging van het plangebied Heideburgh is in de onderstaande Figuur 1.1 weergegeven (zie oranje kader). Figuur 1.1 Globale ligging van het plangebied Heideburgh Sinds 1 januari 2011 is het nieuwe externe veiligheidsbeleid omtrent ondergrondse buisleidingen van kracht. In dit nieuwe beleid (Besluit externe veiligheid buisleidingen [1] (Bevb)) is onder andere vastgesteld dat bij vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan een kwetsbaar, beperkt kwetsbaar of risicoverhogend object wordt toegelaten, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico verantwoord c.q. berekend dient te worden. Volgens de Risicokaart [2] lopen er twee ondergrondse buisleidingen door het plangebied, zie Figuur 1.2. Dit betreft een hogedruk aardgasleiding en een buisleiding voor brandbare vloeistoffen (zgn. K1-leiding). In onderhavige notitie wordt het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor de buisleiding met brandbare stoffen getoetst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het wettelijk vastgestelde rekenpakket Safeti-NL [4] met de bijbehorende Handleiding Risicoberekeningen Bevb [3]. A company of Royal Haskoning 29 november W5076/N0001_EV/Nijm 1/1

10 Figuur 1.2 Risicokaart plangebied Heideburgh zowel hogedruk aardgasleiding (Gasunie) en K1-leiding (Main) [2] 2 Situatiebeschrijving 2.1 Plangebied Het plangebied strekt zich uit over de gemeenten Roosendaal en Rucphen. Het doel van de ontwikkeling van Landgoed Heideburgh is om een golfbaan met landgoederen te ontwikkelen en wel op zodanige wijze dat dit een bijdrage levert aan de versterking van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het plangebied en een bijdrage levert aan de door de gemeenten beoogde ontwikkeling van de recreatieve functie. In Figuur 2.1.a is de beoogde indeling van het terrein weergegeven. 29 november W5076/N0001_EV/Nijm 2/1

11 Figuur 2.1.a Bestemmingen binnen het plangebied 2.2 Leidingen Door het plangebied lopen twee leidingen, een hogedruk aardgasleiding en een K1-leiding, zoals weergegeven in Figuur 1.2. In deze notitie wordt alleen de K1-leiding in beschouwing genomen. In onderstaande tabel zijn de kenmerken van deze K1-leiding opgenomen. Tabel 2.1 Leiding informatie K1-leiding [2] Kenmerk Waarde Eenheid Naam Main Line [-] Stof Petroleum [-] Stofklasse K1 [-] Modelstof n-octaan [-] Inwendige diameter 33 [inch] 0,848 [m] Werkdruk 52 [bar] [Pa] Effectafstand dodelijk 45 [m] (invloedsgebied) Lengte [m] 29 november W5076/N0001_EV/Nijm 3/1

12 2.3 Populatie Voor de bepaling van het groepsrisico is de populatie binnen het invloedsgebied van de K1- leiding meegenomen (i.c. circa 45 meter). Hierbij is gebruik gemaakt van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico [4]. De populatie van de huidige situatie is opgenomen in Tabel 2.2. Tabel 2.2 Populatie huidige situatie Omschrijving Populatie Dag Nacht Invloedsgebied a) 2,5 personen/ha 5 personen/ha a) Uitgaande van incidentele woonbebouwing, met 50% van de personen aanwezig in de dagperiode en 100% in de nachtperiode [4]. Tabel 2.3 Populatie toekomstige situatie Omschrijving Populatie Dag Nacht Golfbaan binnen invloedsgebied a) 7 personen 7 personen a) Voor de populatie voor de toekomstige situatie wordt uitgegaan van een maximum bezetting van de golfbaan: Er starten per uur maximaal 24 personen (6 flights van 4 om de 10 minuten) Een traag speeltempo is 2 uur per 9 holes; daarmee verblijven er maximaal 48 personen op de 9 holes nabij het invloedsgebied. Ongeveer 13% van de oppervlakte van de 9 holes bevinden zich binnen het invloedsgebied (zie figuur 2.1.b), waarmee er maximaal 7 personen zich binnen het invloedsgebied begeven. Figuur 2.1.b Oppervlakte invloedsgebied K1-leiding ( m2) en totale oppervlakte van de 9 holes nabij het invloedsgebied ( m2). 29 november W5076/N0001_EV/Nijm 4/1

13 2.4 Plaatsgebonden risico Het BevB [1] geeft de volgende definitie voor het plaatsgebonden risico: Risico op een plaats nabij een buisleiding, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die bepaalde plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met die buisleiding. Het plaatsgebonden risico (PR) van de leiding is, op basis van diverse leidingkenmerken, door het rekenpakket Safeti-NL [5] berekend. Het PR in onafhankelijk van het aantal personen in de omgeving. De planontwikkeling heeft derhalve geen invloed op het PR en is in de huidige situatie gelijk aan de het PR in de toekomst (bij gelijke leidingkenmerken). Het PR is weergegeven in onderstaande figuur. Figuur 2.2 Plaatsgebonden risicocontouren K1-buisleiding 2.5 Groepsrisico Het BevB [1] geeft de volgende definitie voor het groepsrisico. Cumulatieve kansen per jaar per kilometer buisleiding dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een buisleiding en een ongewoon voorval met die buisleiding. 29 november W5076/N0001_EV/Nijm 5/1

14 Het groepsrisico (GR) van de leiding is, op basis van diverse leidingkenmerken en omliggende populatie, door het rekenpakket Safeti-NL [5] berekend. Het GR van de huidige situatie is weergegeven in Figuur 2.3. In Figuur 2.4 is dit weergegeven voor de toekomstige situatie, waarbij de planontwikkeling Heideburgh is betrokken. Figuur 2.3 Groepsrisico K1-buisleiding Huidige situatie Figuur 2.4 Groepsrisico K1-buisleiding Toekomstige situatie 29 november W5076/N0001_EV/Nijm 6/1

15 Voor het groepsrisico is geen grenswaarde vastgesteld. Wel is er de zogeheten oriëntatiewaarde, deze dient door het bevoegde gezag (de vergunningverlener, zijnde de provincie of de gemeente) te worden gehanteerd bij de overwegingen omtrent het groepsrisico. Deze oriëntatiewaarde is de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per jaar. 3 Effectbeschrijving Wettelijk kader Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Planontwikkelingen dienen vanaf dat moment getoetst te worden aan dit Besluit. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico (PR) contour van 10-6 per jaar. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt de PR 10-6 contour als richtwaarde. Bij het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van een oriëntatiewaarde. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Toetsing plaatsgebonden risico Binnen de PR 10-6 contour zijn zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig. Derhalve voldoet dit aan het Bevb. Toetsing groepsrisico Het groepsrisico wordt voor zowel de huidige als toekomstige situatie berekend op minder dan 10 slachtoffers. Conform het Bevb vindt beoordeling van het groepsrisico pas plaats bij 10 slachtoffers en meer. Een verantwoording van het groepsrisico is derhalve niet aan de orde. 4 Conclusies Op basis voor voorgaande kan het volgende geconcludeerd worden: Het plaatsgebonden risico van K1-transportleiding voldoet aan de grens- en richtwaarde van het Bevb; Het groepsrisico van de K1-transportleiding wordt berekend op minder dan 10 slachtoffers. Een verantwoording van het groepsrisico is derhalve niet aan de orde. Dit geldt voor zowel de huidige als de toekomstige situatie waarin de planontwikkeling betrokken is; Als gevolg van de planontwikkeling Heideburgh doen zich geen knelpunten voor ten aanzien van de externe veiligheid als gevolg van de aanwezigheid van de K1-transportleiding. Dit geldt zowel voor het plaatsgebonden risico als het groepsrisico. 29 november W5076/N0001_EV/Nijm 7/1

16 5 Referenties [1] Besluit van 24 juli 2010, houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen (Besluit externe veiligheid buisleidingen Bevb), staatsblad 686, 24 juli 2010, vastgesteld op 21 december 2010, in werking vanaf 1 januari 2011; [2] Professionele risicokaart, bezocht 28 juni 2011; [3] Handleiding Risicoberekeningen Bevb, versie 1.0, d.d. 20 december 2010; [4] Ministerie van VROM, Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (versie 1.0), november 2007; [5] Safeti-NL, versie 6.54, juni november W5076/N0001_EV/Nijm 8/1

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011 Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Samenvatting In het kader van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen

Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen Bestemmingsplan Petroleumhaven Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen Bestemmingsplan Petroleumhaven 25-9-2013 Herikerbergweg 290 1101

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoogegeest Akersloot

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoogegeest Akersloot Kwantitatieve Risicoanalyse Hoogegeest Akersloot Samenvatting In dit rapport is zowel een plaatsgebonden risicoberekening als een groepsrisicoberekening uitgevoerd. Dit is gedaan in het kader van de bouw

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne status datum: status: 19-01-2011 definitief Opdrachtgever: gemeente Westvoorne Opdrachtleider RBOI: mw. drs. J.P. Zevenbergen-Herweijer Samenvatting In dit

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie Door: Afdeling Beleid en Advies Samenvatting De Zuivelhoeve heeft het voornemen om haar activiteiten, die nu nog verspreidt over verschillende

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012 Samenvatting Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Heizenschedijk 1 te Moergestel Gemeente Oisterwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: BRO de heer J. Miellet Documentnummer: 20130525, C02

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's

Externe veiligheidsrisico's 29 juni 2012 Dossiernummer Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan IJburg 29-06-2012 S.M. Musch Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254 38 26

Nadere informatie

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Rapportnummer HB 3285-1-RA-004 d.d. 3 juni 2016 Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid opdrachtgever J a n s s e n

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse

Kwantitatieve Risicoanalyse Kwantitatieve Risicoanalyse Hogedruk aardgasleidingen: A-530 (N.V. Nederlandse Gasunie) A-614 (N.V. Nederlandse Gasunie) A-657 (N.V. Nederlandse Gasunie) Ten behoeve van ontwikkellocatie:buntven Inhoud

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N bestemmingsplan Waterwijk

Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N bestemmingsplan Waterwijk Rapport Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N-533-20 bestemmingsplan Waterwijk Auteur: Gert-Jan vd Bovenkamp Almere, september 2015. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE N deel-1

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE N deel-1 N-559-05-deel-1 Gasunie Transport Services B.V. 18 JANUARI 2018 Contactpersoon HERMAN ROUWENHORST Consultant (Tunnel) Safety T +31 (0)88 4261261 M +31 (0)6 46132573 E Herman.Rouwenhorst@arcadis.com Arcadis

Nadere informatie

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T.

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T. Hillegom Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom Kwalitatieve risicoanalyse identificatie status datum: status: 25-10-2010 concept definitief projectnummer: 020104.14951.00 opdrachtleider: mw. mr. C.T. Ploeger

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: J. van Kampen MSc. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: J. van Kampen MSc. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: ft ARCADIS Infrastructuur - Water- Milieu - Gebouwen MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Kwalitatieve

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Qra hogedruk aardgastransportleidingen Wezelseveldweg. Door: Chris Rodoe

Kwantitatieve Risicoanalyse Qra hogedruk aardgastransportleidingen Wezelseveldweg. Door: Chris Rodoe Kwantitatieve Risicoanalyse Qra hogedruk aardgastransportleidingen Wezelseveldweg Door: Chris Rodoe Samenvatting Het bestemmingsplan Wezelseveldweg 1 ligt in het invloedsgebied van diverse hogedruk aardgastransportleidingen

Nadere informatie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie Opdrachtgever: Project: QRA Gastransportleiding W-574-02 Gasunie Projectnummer: I.012153.01 Gasunie Projectnaam: GNIPA-1620 Aartswoud-Heerhugowaard Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N bestemmingsplan Muziekwijk

Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N bestemmingsplan Muziekwijk Rapport Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N-533-20 bestemmingsplan Muziekwijk Auteur: Gert-Jan vd Bovenkamp Almere, Oktober 2015. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE. GASTRANSPORTLEIDING N TE TONDEN, GEMEENTE BRUMMEN I De Hoven N Rondweg N-345

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE. GASTRANSPORTLEIDING N TE TONDEN, GEMEENTE BRUMMEN I De Hoven N Rondweg N-345 KWANTITATIEVE RISICOANALYSE GASTRANSPORTLEIDING N-559-20 TE TONDEN, GEMEENTE I.012547.01 De Hoven N-559-20 Rondweg N-345 I.012547.01 De Hoven N-559-20 Rondweg N-345 N.V. Nederlandse Gasunie N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas i Bestemmingsplan Vijfakkers-Noord Gemeente Zuidplas QRA gasleiding W-553 KuiperCompagnons Ruimtelijke

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn

Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn Door: W. Niessink Steunpunt Externe Veiligheid provincie Groningen Samenvatting Groepsrisicoberekening voor de hogedruk gasbuisleidingen van Gasunie

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark

Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark Rapport Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N-533-20 bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark Auteur: Gert-Jan vd Bovenkamp Almere, oktober 2016. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens...

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE GASTRANSPORTLEIDING. OLST-WIJHE I CDM16 Olst N Bruinweg N.V. Nederlandse Gasunie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE GASTRANSPORTLEIDING. OLST-WIJHE I CDM16 Olst N Bruinweg N.V. Nederlandse Gasunie KWANTITATIEVE RISICOANALYSE GASTRANSPORTLEIDING GASTRANSPORTLEIDING N-556-60 N-556-60 EN EN N-557-30 N-557-30 TE TE OLST, OLST, GEMEENTE GEMEENTE OLST-WIJHE OLST-WIJHE I.012535.01 - CDM16 Olst N-566-60

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Onderhavige kwantitatieve risicoanalyse is uitgevoerd ten behoeve van bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn Door: R Polman Samenvatting De Gasunie heeft per brief van mei 2011 aan de gemeente Baarn verzocht na te gaan of sprake is van

Nadere informatie

Bijlage 5 - Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Papendrecht

Bijlage 5 - Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Papendrecht Bijlage 5 - Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Papendrecht Kwantitatieve Risicoanalyse P101897 aardgastransportleidingen Papendrecht Door: Omgevingsdienst Zuid Holland - Zuid, M. Jongerius Inhoud

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Projectbureau externe veiligheid regio Stedendriehoek Opgesteld door: Hansjurgen Heinen Gezien door: Liesbeth Spoelma Datum:

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse (Carola) Hogedruk aardgasleidingen gemeente Heusden

Kwantitatieve Risicoanalyse (Carola) Hogedruk aardgasleidingen gemeente Heusden Kwantitatieve Risicoanalyse (Carola) Hogedruk aardgasleidingen gemeente Heusden Door: Theo Hurkens Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4 2.2 Relevante leidingen... 5 2.3...

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse hogedrukaardgasleiding Bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde

Kwantitatieve risicoanalyse hogedrukaardgasleiding Bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde Kwantitatieve risicoanalyse hogedrukaardgasleiding Bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde Kwantitatieve risicoanalyse hogedrukaardgasleiding Bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep, gemeente Oldebroek, ligt een voormalige bedrijfslocatie, met daarachter

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing externe veiligheidsaspecten geprojecteerde bouw Buitenplaats Berensteijn te Voorschoten

Kwalitatieve onderbouwing externe veiligheidsaspecten geprojecteerde bouw Buitenplaats Berensteijn te Voorschoten Kwalitatieve onderbouwing externe veiligheidsaspecten geprojecteerde bouw Buitenplaats Berensteijn te Voorschoten Rapportnummer O 15842-1-RA d.d. 14 juni 2017 Kwalitatieve onderbouwing externe veiligheidsaspecten

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Externe Veiligheid QRA Hogedruktransportleidingen Gemeente Zaanstad Definitief In opdracht van: VBM Ontwikkeling Postbus 374 1800 AJ ALKMAAR

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw Door: Mark Geurts, MARN Samenvatting Risiconiveau buisleidingen Het plangebied ligt in de buurt van diverse hogedruk aardgastransportleiding.

Nadere informatie

QRA Gastransportleiding Verlegging W RLR KP5 Valkenburg Duyfrak Gasunie Transport Services B.V.

QRA Gastransportleiding Verlegging W RLR KP5 Valkenburg Duyfrak Gasunie Transport Services B.V. Opdrachtgever: Project: QRA Gastransportleidingen Gasunie Projectnummer: I.013262.01 Gasunie Projectnaam: Verl. W-535-01 RLR KP5 Valkenburg Duyfrak QRA Gastransportleiding Verlegging W-535-01 RLR KP5 Valkenburg

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse ten behoeve van (ontwerp) bestemmingsplan Youri Egorovweg 2013 Auteur: G.J. van de Bovenkamp Almere, maart 2013.

Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse ten behoeve van (ontwerp) bestemmingsplan Youri Egorovweg 2013 Auteur: G.J. van de Bovenkamp Almere, maart 2013. Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse ten behoeve van (ontwerp) bestemmingsplan Youri Egorovweg 2013 Auteur: G.J. van de Bovenkamp Almere, maart 2013. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied...

Nadere informatie

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Bedrijventerreinen Oost Gelre Bezoekadres Gezellenlaan 10 7005AZ Doetinchem Tel: 0314 321200 Fax: 0314-321201 Postadres Postbus 53 7000 AB Doetinchem www.regio-achterhoek.nl

Nadere informatie

Risicoberekening Hogedrukaardgasleiding W en W t.b.v. BP Driegatenbrug, Leiderdorp

Risicoberekening Hogedrukaardgasleiding W en W t.b.v. BP Driegatenbrug, Leiderdorp Risicoberekening Hogedrukaardgasleiding W-515-03 en W-515-05 t.b.v. BP Driegatenbrug, Leiderdorp Beoordeling risico s ondergrondse hogedrukaardgasleidingen W-515-03 en W-515-05 In opdracht van: gemeente

Nadere informatie

Reimerswaal. grootschalige bedrijventerreinen. kwantitatieve risicoanalyse 0703.008581.00 20-01-2012. ing. B. van Vliet.

Reimerswaal. grootschalige bedrijventerreinen. kwantitatieve risicoanalyse 0703.008581.00 20-01-2012. ing. B. van Vliet. Reimerswaal grootschalige bedrijventerreinen kwantitatieve risicoanalyse identificatie planstatus projectnummer: datum: 0703.008581.00 20-01-2012 projectleider: opdrachtgever: ing. J.A. van Broekhoven

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bedrijventerrein Laarberg. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleidingen. december 2013 concept

Externe Veiligheid. Bedrijventerrein Laarberg. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleidingen. december 2013 concept Externe Veiligheid Bedrijventerrein Laarberg Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleidingen december 2013 concept Externe Veiligheid Bedrijventerrein Laarberg Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleidingen

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Initiatiefnemer is voornemens de voormalige kantoorlocatie van De Nederlandsche Bank aan de Schutlandenweg

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan Hansweert

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan Hansweert Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan Hansweert Samenvatting In dit rapport is zowel een plaatsgeboden risicoberekening als een groepsrisicoberekening uitgevoerd. Dit is gedaan in het kader van het

Nadere informatie

Opdrachtgever. AKC Bouwadviesbureau BV. Kerkstraat CB KERKDRIEL. d.d. 14 december 2011

Opdrachtgever. AKC Bouwadviesbureau BV. Kerkstraat CB KERKDRIEL. d.d. 14 december 2011 Realisatie van drie wooneenheden aan de H.C. de Jonghweg te Rossum Bepaling plaatsgebonden risico en berekening en verantwoording groepsrisico hoge druk aardgastransportleiding Opdrachtgever AKC Bouwadviesbureau

Nadere informatie

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012 Reimerswaal Kwantitatieve risicoanalyse Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde identificatie planstatus projectnummer: datum: 0703.008776.00 0703.008772.00

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Samenvatting Binnen het bestemmingsplan ligt één locatie niet buiten de 10-6 risicocontour.

Nadere informatie

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Sportweg 9 Doetinchem Bezoekadres Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (gld.) Postadres Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (gld.) www.odachterhoek.nl info@odachterhoek.nl Colofon:

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag

Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag Inhoud 1 Inleiding...4 2 Invoergegevens...5 3 Presentatie rekenresultaten...6 4 Aardgastransportleiding A-517-10...7 4.1 Invloedsgebied A-517-10 van N.V.

Nadere informatie

Notitie. Onderzoek externe veiligheid Lelystad bestemmingsplan Stadsrandgebied. 1 Inleiding

Notitie. Onderzoek externe veiligheid Lelystad bestemmingsplan Stadsrandgebied. 1 Inleiding Notitie Contactpersoon Dennis Ruumpol Datum 25 april 2012 Onderzoek externe veiligheid Lelystad bestemmingsplan Stadsrandgebied 1 Inleiding In 2009 heeft Tauw voor drie afzonderlijke bestemmingsplannen

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen Mevrouw M.

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's

Externe veiligheidsrisico's 12 april 2012 Dossiernummer Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan Nieuwe Diep 12 april 2012 S.M. Musch Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerreinen Maasbracht

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerreinen Maasbracht Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerreinen Maasbracht P. Janssen Maasbracht, juli 2011 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4 2.2 Relevante leidingen...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe K.F.J. Bertels

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe K.F.J. Bertels Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe K.F.J. Bertels Def. 1 augustus 2011 Samenvatting Binnen het bestemmingsplan is er geen overschrijding

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse buisleiding N-533-20 Bestemmingsplan Gooisekant en de Uitgeverij

Kwantitatieve Risicoanalyse buisleiding N-533-20 Bestemmingsplan Gooisekant en de Uitgeverij Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse buisleiding N-533-20 Bestemmingsplan Gooisekant en de Uitgeverij Auteur: Gert-Jan vd Bovenkamp Almere, augustus 2015. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleiding Vecht en Zuilen. (toets t.b.v. inventarisatie Gasunie)

Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleiding Vecht en Zuilen. (toets t.b.v. inventarisatie Gasunie) Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleiding Vecht en Zuilen (toets t.b.v. inventarisatie Gasunie) Opsteller rapportage: J. van Berkel Organisatie: Stadsontwikkeling gemeente Utrecht Adres: Postbus 8406

Nadere informatie

Aardgastransportleidingen A en A

Aardgastransportleidingen A en A Aardgastransportleidingen A-570-02 en A-570-15 Oostervaart Externe Veiligheid Gemeente Lelystad januari 2011 definitief Aardgastransportleidingen A-570-02 en A-570-15 Oostervaart Externe Veiligheid dossier

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen Door: SnMusc Inhoud Samenvatting... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond

Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek naar de externe veiligheid hoge druk aardgasleidingen

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Schuinesloot, Schuineslootweg 36. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Schuinesloot, Schuineslootweg 36. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Schuinesloot, Schuineslootweg 36 Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Aan de Schuineslootweg 36 te Schuinesloot, gemeente Hardenberg, ligt een voormalige agrarische

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bellertstraat 16

Kwantitatieve Risicoanalyse Bellertstraat 16 Kwantitatieve Risicoanalyse Bellertstraat 16 Door: Omgevingsdienst Veluwe IJssel T. Waanders DOS 2015 020690 27 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Relevante leidingen... 4 2.2 Populatie...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola-berekening voor Bestemmingsplan Anstelvallei, gemeente Kerkrade

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola-berekening voor Bestemmingsplan Anstelvallei, gemeente Kerkrade Kwantitatieve Risicoanalyse Carola-berekening voor Bestemmingsplan Anstelvallei, gemeente Kerkrade Door: Bram Kleijnen en Anita van Mulken Provincie Limburg 6 maart 2014 2014-01 Samenvatting In het kader

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Werklandschap Groene Zoom

Kwantitatieve Risicoanalyse Werklandschap Groene Zoom BIJLAGE 2 bij EV advies Werklandschap Groene Zoom Harderwijk Kwantitatieve Risicoanalyse Werklandschap Groene Zoom Door: Omgevingsdienst Veluwe IJssel T. Waanders DOS 2015 063019 2 december 2015 Inhoud

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Nieuwe situatie Grift Noord 2

Kwantitatieve Risicoanalyse Nieuwe situatie Grift Noord 2 Kwantitatieve Risicoanalyse Nieuwe situatie Grift Noord 2 Mark Geurts Omgevingsdienst Regio Nijmegen 6-01-2015 Definitief Archief Z14.040289 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Invoergegevens... 5 2.1 Interessegebied...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening Amersfoort Oost. Door: R Polman

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening Amersfoort Oost. Door: R Polman Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening Amersfoort Oost Door: R Polman Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4 2.2 Relevante leidingen... 5 2.3 Invloedsgebied...

Nadere informatie

Herziening QRA. Hogedruk aardgastransportleiding A-510. Externe Veiligheid. Gemeente Leusden. september 2011 definitief

Herziening QRA. Hogedruk aardgastransportleiding A-510. Externe Veiligheid. Gemeente Leusden. september 2011 definitief Herziening QRA Hogedruk aardgastransportleiding A-510 Externe Veiligheid Gemeente Leusden september 2011 definitief Herziening QRA Hogedruk aardgastransportleiding A-510 Externe Veiligheid dossier : BA6559-101-100

Nadere informatie

Risicoberekening Hogedrukaardgasleidingen bestemmingsplan W4, Leiderdorp

Risicoberekening Hogedrukaardgasleidingen bestemmingsplan W4, Leiderdorp Risicoberekening Hogedrukaardgasleidingen bestemmingsplan W4, [ Omgevingsdienst Samenvatting De gemeente is bezig met een nieuw bestemmingsplan W4 in. Het gaat hier hoofdzakelijk om een conserverend bestemmingsplan.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Inhoudsopgave 2. Inleiding... 4 3. Invoergegevens... 5 3.1 Interessegebied...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Reekstraat Wolfsbossingel Beuningen 7 woningen. Door: Mark Geurts, MARN

Kwantitatieve Risicoanalyse Reekstraat Wolfsbossingel Beuningen 7 woningen. Door: Mark Geurts, MARN Kwantitatieve Risicoanalyse Reekstraat Wolfsbossingel Beuningen 7 woningen Door: Mark Geurts, MARN Samenvatting Betreft de beschrijving nulsituatie Pagina 2 van 42 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Knuvendijk 1. Door: Brenda Eekhof

Kwantitatieve Risicoanalyse Knuvendijk 1. Door: Brenda Eekhof Kwantitatieve Risicoanalyse Knuvendijk 1 Door: Brenda Eekhof Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Invoergegevens... 5 2.1 Interessegebied... 5 2.2 Relevante leidingen... 5 2.3 Populatie... 7 3 Plaatsgebonden risico...10

Nadere informatie

Rapport. Concept. Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding in het kader van de geplande ontwikkeling Boekweitkamp te Den Haag

Rapport. Concept. Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding in het kader van de geplande ontwikkeling Boekweitkamp te Den Haag Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Concept Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding in het kader van de geplande ontwikkeling Boekweitkamp te Den Haag Rapportnummer HA

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Rapport voor bestemmingsplannen Ammonslaantje-Maaldrift + Hofcamp door: G. Tweebeeke Bureau EV Haaglanden Juli 2012 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse aardgastransportleidingen Bestemmingsplan Blockhovepark

Kwantitatieve risicoanalyse aardgastransportleidingen Bestemmingsplan Blockhovepark Kwantitatieve risicoanalyse aardgastransportleidingen Bestemmingsplan Blockhovepark Kwantitatieve risicoanalyse aardgastransportleidingen Bestemmingsplan Blockhovepark Inhoud Rapport 3 november 2011 Projectnummer

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse woningbouw Nieuweroord aan de Hoogeveensche vaart 185

Kwantitatieve Risicoanalyse woningbouw Nieuweroord aan de Hoogeveensche vaart 185 Kwantitatieve Risicoanalyse woningbouw Nieuweroord aan de Hoogeveensche vaart 185 Door: Henk Zwiers Cluster R&B/Advies Gemeente Hoogeveen d.d. 13 april 2011 versie 01 Samenvatting Het gaat om een wijziging

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Leiding W te Zaanstad

Kwantitatieve Risicoanalyse Leiding W te Zaanstad Kwantitatieve Risicoanalyse Leiding W-570-01 te Zaanstad Datum: 04 juli 2012 Auteur: Şoray Kiliç Afdeling: Planologische kaders Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4 2.2

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse EV-berekeningen buisleidingen Stadsdeel Blerick Door: Rossenberg, PJM van

Kwantitatieve Risicoanalyse EV-berekeningen buisleidingen Stadsdeel Blerick Door: Rossenberg, PJM van Kwantitatieve Risicoanalyse EV-berekeningen buisleidingen Stadsdeel Blerick 26-02-2011 Door: Rossenberg, PJM van Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied...4 2.2 Relevante leidingen...5

Nadere informatie

Het PR en de hoogte van het GR dient berekend te worden. In onderhavig onderzoek is hiervoor gebruik gemaakt van het rekenmodel Safeti-NL [2].

Het PR en de hoogte van het GR dient berekend te worden. In onderhavig onderzoek is hiervoor gebruik gemaakt van het rekenmodel Safeti-NL [2]. Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Aan : mevrouw M. Willems - van Gils (Gemeente Gemert-Bakel) Van : mevrouw L. Sprangers (Royal HaskoningDHV) Datum : 11 maart 2013 Kopie : de heer

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening. Buisleidingen. Door: R Polman

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening. Buisleidingen. Door: R Polman Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening Buisleidingen Door: R Polman Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4 2.2 Relevante leidingen... 4 2.3 Invloedsgebied...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Berekening nieuwe situatie Laarberg/Zuidgang. Door: F. Th. Geurts

Kwantitatieve Risicoanalyse Berekening nieuwe situatie Laarberg/Zuidgang. Door: F. Th. Geurts Kwantitatieve Risicoanalyse Berekening nieuwe situatie Laarberg/Zuidgang Door: F. Th. Geurts Samenvatting Dit betreft een standaard gegenereerd rapport met het programma Carola. Het onderdeel Samenvatting

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse hogedrukaardgasleiding Bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde

Kwantitatieve risicoanalyse hogedrukaardgasleiding Bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde Kwantitatieve risicoanalyse hogedrukaardgasleiding Bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde Kwantitatieve risicoanalyse hogedrukaardgasleiding W-529 BP Kern Nieuwveen, Zevenhoven, Noordeinde

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W i.v.m. plaatsing nieuwe afsluiter locatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W i.v.m. plaatsing nieuwe afsluiter locatie DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-01 i.v.m. plaatsing nieuwe afsluiter locatie Groningen, 16 oktober 2013 74102436- GCS 13.R.53962 Kwantitatieve

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse nieuwe situatie. Door: KuiperCompagnons

Kwantitatieve Risicoanalyse nieuwe situatie. Door: KuiperCompagnons Kwantitatieve Risicoanalyse nieuwe situatie Door: KuiperCompagnons Samenvatting Pagina 2 van 16 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding... 4 2 Invoergegevens... 5 2.1 Interessegebied... 5 2.2 Relevante leidingen...

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Veldhuizen en Vleuterweide

Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Veldhuizen en Vleuterweide Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Veldhuizen en e Opsteller rapportage: J. van Berkel Organisatie: Stadsontwikkeling gemeente Utrecht Adres: Postbus 8406 3503 RK Utrecht Rapport datum: 22 augustus

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Bestemmingsplan Noord-Oost Kanaalhavens

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Bestemmingsplan Noord-Oost Kanaalhavens Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Bestemmingsplan Noord-Oost Kanaalhavens Door: Mark Geurts, Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Samenvatting Deze rapportage

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Risicoberekening gastransportleiding N ten behoeve van actualisatie bestemmingsplan dorpskern van Staphorst

Kwantitatieve Risicoanalyse Risicoberekening gastransportleiding N ten behoeve van actualisatie bestemmingsplan dorpskern van Staphorst Kwantitatieve Risicoanalyse Risicoberekening gastransportleiding N550-41 ten behoeve van actualisatie bestemmingsplan dorpskern van Staphorst Door: G. Haandrikman Datum: 9 december 2015 Opgesteld door:

Nadere informatie

QRA hogedruk aardgas buisleidingen

QRA hogedruk aardgas buisleidingen Auteur: N. den Haan Collegiale toets: L. Jansen Datum: 20-7-2011 QRA hogedruk aardgas buisleidingen Gemeente Woensdrecht t.b.v. bestemmingsplanwijziging Huijbergseweg 140 (theetuin) 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Buitengebied Epe t.a.v. 4 buisleidingen

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Buitengebied Epe t.a.v. 4 buisleidingen Kwantitatieve Risicoanalyse BP Buitengebied Epe t.a.v. 4 buisleidingen Door: Omgevingsdienst Veluwe IJssel T. Waanders DOS-2015-008718 5 november 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev)

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Samenvatting In dit rapport is zowel een plaatsgebonden risicoberekening als

Nadere informatie

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011 Referentie 20112051-01 Referentie 20112051-01 Rapporttitel Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Auteur. N. den Haan. Datum. 1 mei 2011 GEMEENTE OISTERWIJK RISICOBEREKENING VERVOER. Buisleidingen

Auteur. N. den Haan. Datum. 1 mei 2011 GEMEENTE OISTERWIJK RISICOBEREKENING VERVOER. Buisleidingen Auteur N. den Haan Datum 1 mei 2011 GEMEENTE OISTERWIJK RISICOBEREKENING VERVOER Buisleidingen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 WETTELIJK KADER EN BEGRIPPEN... 4 2.1. PLAATSGEBONDEN RISICO... 4 2.2. KWETSBARE

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse GR Berekening Gasunieleiding A Door: A.J. Lindenbergh RUD Zeeland 30 maart 2018 Versie 1.1

Kwantitatieve Risicoanalyse GR Berekening Gasunieleiding A Door: A.J. Lindenbergh RUD Zeeland 30 maart 2018 Versie 1.1 Kwantitatieve Risicoanalyse GR Berekening Gasunieleiding A 530-06 Door: A.J. Lindenbergh RUD Zeeland 30 maart 2018 Versie 1.1 Samenvatting Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan De Hoge Dijk

Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan De Hoge Dijk versie 2 Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan De Hoge Dijk Januari 2013 E. Dolman Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 0 AX Amsterdam 020-254 38 26 e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding Notitie Aan : J. Jannink (Royal Haskoning) Van : L. Rombouts (Royal Haskoning) Datum : 1 juni 2011 Kopie : - Onze referentie : 9W7876.01/N0001_EV/versie 0/Nijm Betreft : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide

Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide Opsteller rapportage: J. van Berkel Organisatie: Stadsontwikkeling gemeente Utrecht Adres: Postbus 8406 3503 RK Utrecht Rapport datum: 6 april 2011

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem

Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem (behorende bij project DOS 2012-502867) Door: Projectbureau externe veiligheid Stedendriehoek Projectleider/auteur Projectmanager Projectdirecteur J.J.G.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse berekening buitengebied Berkelland dl 3. Door: Frans Geurts

Kwantitatieve Risicoanalyse berekening buitengebied Berkelland dl 3. Door: Frans Geurts Kwantitatieve Risicoanalyse berekening buitengebied Berkelland dl 3 Door: Frans Geurts Samenvatting Pagina 2 van 37 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding... 5 2 Invoergegevens... 6 2.1 Interessegebied...

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere Groningen, 12 december 2012 74101463-GCS 12.R.53340 Kwantitatieve Risicoanalyse

Nadere informatie