RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o gelieerde ondernemingen. Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o gelieerde ondernemingen. Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload."

Transcriptie

1 RISICO-ANALYSE Voorbeeld Beheer BV e/o Gelieerde Ondernemingen Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload. Rapportage kan in eigen look en feel worden aangepast. Voorbeeld Beheer BV Intermediair XYZ BV Rapport /1 Naam Adviseur : Mr. X Voorbeeldweg 1, Voorbeeldstad

2 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 BEDRIJFSPROFIEL Voorbeeld BV... 7 RISICOPROFIEL & BEVINDINGEN... 9 PREVENTIE... 9 BEDRIJFSMIDDELEN BEDRIJFSACTIVITEITEN: LOGISTIEK PERSONEEL CONCLUSIE BIJLAGE(N) : VERZEKERINGSCHECKLIST

3 MANAGEMENTSAMENVATTING Voor u ligt de risicoanalyse die we voor u hebben gemaakt. Hierbij hebben we ons gebaseerd op het interview met u, de bedrijfsbezichtiging en de ter beschikking gestelde gegevens. We hebben uw bedrijfsprofiel vervolgens vertaald in uw unieke risicoprofiel. Ieder relevant risico dat deel uitmaakt van dit risicoprofiel wordt beschreven. In de vorm van een risicoadvies geven we aan op welke wijze met ieder risico kan worden omgegaan. Dat kan op vier manieren: - Het vermijden van het risico; - Het verminderen/voorkomen van het risico; - Het verzekeren van het risico; - Het zelf-dragen van het risico; Per risico hebben we in kaart gebracht in hoeverre uw huidige verzekeringsprogramma hiervoor al dan niet dekking biedt en wat de kwaliteit daarvan is. Er is voorts een analyse gemaakt van de huidige risicokosten (waaronder de kwaliteit van de huidige premiestelling). Het is de kunst om na een grondige risico-inventarisatie te komen van een onbewust (on)verzekerde situatie tot bewust (on) verzekerde situatie en dat met een doorlopend karakter. Onderstaand volgt een samenvatting van de uitkomsten naar aanleiding van de uitgevoerde risicoanalyse. Deze geven we deze weer per risicocluster. We hanteren daarbij de volgende clusters: - Bedrijfsmiddelen; - Bedrijfsactiviteiten; - Vervoer & Logistiek; - Personeel; - Preventie Bedrijfsmiddelen: Hier kan de adviseur puntsgewijs de hiaten/overlappingen inzake het bestaande verzekeringsprogramma benoemen. Niet relevante punten kunnen eventueel worden verwijderd. Bij het onderdeel bedrijfsmiddelen wordt gekeken naar de risico s die verband houden met uw eigendommen, oftewel de bedrijfsmiddelen die u inzet voor de uitoefening van uw onderneming. We hebben deze risico s afgezet tegen de wijze waarop deze op dit moment al dan niet zijn verzekerd. Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd: er is sprake van foutieve tenaamstellingen; bepaalde entiteiten zijn niet verzekerd; bepaalde entiteiten zijn onterecht verzekerd; er is sprake van onderverzekering; er is sprake van oververzekering; de verzekeringsstructuur bij de goederendekking is niet correct; huurderbelangen zijn niet/onvoldoende verzekerd; opslagtanks zijn niet verzekerd; niet alle locaties zijn gedekt; diverse verzekeraars dekken aanpalende risico s; er is sprake van samenloop met andere polissen; bedrijfsschade is niet verzekerd;

4 specifieke elektronica is niet verzekerd; geldswaarden zijn niet (voldoende) verzekerd; reconstructiekosten zijn onvoldoende verzekerd; de uitkeringstermijn op de bedrijfsschadepolis sluit niet aan; toeleveranciers zijn niet verzekerd; er is sprake van ongewenste garantiebepalingen; mallen/matrijzen zijn niet/onvoldoende verzekerd; machineschade is niet gedekt; machinebreukbedrijfsschade is niet gedekt; risico s, verband houdend met bovenloopkranen zijn niet correct verzekerd; de omvang van verzekeringsdekkingen sluiten niet aan bij uw behoefte; er is sprake van niet-marktconforme eigen risico s; de volgende risico s lijken onterecht verzekerd: Bedrijfsactiviteiten: Bij dit onderdeel staan we stil bij de risico s die verband houden met en/of voortvloeien uit uw bedrijfsactiviteiten. We hebben een vertaalslag gemaakt van uw bedrijfsprofiel naar uw risicoprofiel en hebben dat afgezet tegen de wijze waarop dit momenteel is verzekerd. Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd: er is sprake van foutieve tenaamstellingen; bepaalde entiteiten zijn niet verzekerd; bepaalde entiteiten zijn onterecht verzekerd de hoedanigheidomschrijving sluit niet aan bij de feitelijke bedrijfsactiviteiten; beroepsaansprakelijkheid is niet verzekerd; de risico s, verband houdend met de export naar USA/Canada is niet verzekerd; er is sprake van ongewenste uitsluitingen; er is sprake van niet-marktconforme verzekerde sommen; er is sprake van niet-marktconforme eigen risico s; er bestaat geen vrijheid wat betreft de terzijdestelling van de leveringsvoorwaarden; werkgeversaansprakelijkheid is niet/onvoldoende afgedekt; het opzichtrisico is niet/foutief verzekerd; er is sprake van onderverzekering; er is sprake van oververzekering; het verzekerde dekkingsgebied is ontoereikend; productenaansprakelijkheid niet verzekerd; diverse verzekeraars dekken aanpalende risico s; er is sprake van samenloop met andere polissen; recall is niet verzekerd; bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid is niet verzekerd; milieuschade is niet verzekerd; de volgende risico s lijken onterecht verzekerd: Logistiek: Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de risico s die verband houden met en/of voortvloeien uit uw vervoers- en transportactiviteiten. Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd: er is sprake van foutieve tenaamstellingen;

5 bepaalde entiteiten zijn niet verzekerd; bepaalde entiteiten zijn onterecht verzekerd; er is sprake van onderverzekering; er is sprake van oververzekering; er is sprake van ongewenste garantiebepalingen; het verzekerde dekkingsgebied is ontoereikend; de Incoterms zijn niet correct gehanteerd; er is onvoldoende aansluiting tussen het transport- en montagerisico; risico s, verband houdend met intern transporten zijn niet verzekerd; transport/verblijfsrisico s, verband houdend met deelname aan beurzen/tentoonstellingen zijn niet verzekerd; transportrisico s, verband houdend met het vervoer van monstercollecties / gereedschappen zijn niet verzekerd; laad-/losrisico s is niet (expliciet) verzekerd; het WAM-risico van meeneemheftrucks is niet verzekerd; vervoerdersaansprakelijkheid is niet correct verzekerd; er is sprake van samenloop met andere polissen; diverse verzekeraars dekken aanpalende risico s; transportbedrijfsschade is niet verzekerd; ingehuurde containers/trailers zijn niet verzekerd; de volgende risico s zijn (waarschijnlijk) onterecht verzekerd: Personeel: Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de risico s die verband houden met en/of voortvloeien uit uw personeel. De onderstaande opmerkingen zijn over het algemeen eerder te beschouwen als constateringen die aanleiding geven tot een verdere verdiepingsslag dan dat er sprake is van fouten en onvolledigheden. Samengevat hebben we de volgende zaken geconstateerd: er is geen (actuele) RI&E aanwezig er zijn geen maatregelen getroffen ten aanzien van preventiemedewerker er zijn geen maatregelen getroffen ten aanzien van een BHV-er er is geen (adequaat) verzuimprotocol van toepassing er is geen (onvoldoende) inzicht in verzuimcijfers tenaamstelling(en) zijn niet correct er is geen sprake van maximale integratie van dekkingen het verzuimrisico is niet afgedekt op een wijze die aansluit bij de CAO of de eigen loondoorbetalingstoezegging werkgeverslasten zijn niet meeverzekerd op de verzuimverzekering er is onvoldoende onderzocht of de wijze van dekking van het verzuimrisico aansluit bij de huidige organisatie het eigen risicodragerschap voor de Ziektewet is niet recentelijk onderzocht het eigen risicodragerschap voor de WGA is niet recentelijk onderzocht het WIA bodemrisico is niet verzekerd ondanks bepalingen in de CAO er is geen collectieve ongevallenverzekering ondanks bepalingen in de CAO op de collectieve ongevallenverzekering zijn stagiaires niet aangetekend premieniveaus zijn niet marktconform

6 Preventie: Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de maatregelen ter voorkoming van schade. Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd: Brand/Inbraak Elektrische installaties en apparaten worden niet periodiek gekeurd; Verwarmingsinstallaties worden niet periodiek gekeurd; Er wordt gerookt en er is geen sprake van veilige rookwarenafvoer; Formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden wordt niet gebruikt; Er is sprake van brandbare buitenopslag nabij de gebouwen; Acculaders worden niet vrijgehouden van brandbare materialen; Aanwezige brandbare vloeistoffen zijn niet opgesteld in een brandwerende berging; Er zijn geen brandblusmiddelen aanwezig; Brandblusmiddelen worden niet periodiek gekeurd; Bereikbaarheid van blusmiddelen is onvoldoende; Er zijn geen of onvoldoende afspraken gemaakt ten aanzien van sleutelbeheer; Er is geen inbraakmeldinstallatie aanwezig; Er is geen brandmeldinstallatie aanwezig; Opleverings- en/of periodieke keuringscertificaten van de inbraakmeldinstallatie ontbreken; Opleverings- en/of periodieke keuringscertificaten van de brandmeldinstallatie ontbreken; Wijze van afvalbehandeling/huishouding is onvoldoende; Er is geen calamiteitenplan; Er is sprake van onjuist gebruik van stekkers en stekkerdozen (stekkerdozen aansluiten op stekkerdozen/niet uitrollen kabelhaspels); Ontbreken back-up computerbestanden; Bliksembeveiliging ontbreekt; Overig Het preventieniveau is niet in overeenstemming met de verplichtingen vanuit uw polissen. Aanrijdbeveiliging ontbreekt; Overspanningsbeveiliging ontbreekt; Dakgoten en daken worden niet periodiek vrijgemaakt van bladafval, takken en overige zaken; Goederen worden niet vrij van de vloer opgeslagen (waterschade); Het preventieniveau is niet in overeenstemming met de verplichtingen vanuit uw polissen. Bovenstaande samenvatting is niet uitputtend. Zij geeft uitsluitend de rode draad binnen het huidige verzekeringspakket weer. In de risicoanalyse zelf wordt ieder risicoaspect in detail besproken en behandeld. Zoals u kunt zien, is het van essentieel belang om uw verzekeringsprogramma continue naadloos te laten aansluiten bij uw bedrijfs- en risicoprofiel, waarbij het zeker niet zo hoeft te zijn dat u alles verzekerd. In tegendeel, de risico s die u zelf kunt dragen hoeft u juist niet te verzekeren Wij adviseren u dan ook om periodiek opnieuw een risicoanalyse te laten uitvoeren. Uw onderneming verandert iedere dag door haar bedrijfsdynamiek. Dit geldt niet automatisch voor het verzekeringsprogramma. Daardoor ontstaan in de praktijk vaak de problemen! De onderneming kan dat eigenlijk niet helpen of voorzien. Die is in belangrijke mate afhankelijk van de advieskracht en het kennisniveau van de verzekeringsadviseur. Dat is zijn verantwoordelijkheidsgebied.

7 BEDRIJFSPROFIEL Voorbeeld BV Organigram Organigram wordt automatisch gegenereerd op basis van invoer in applicatie Voorbeeld Beheer BV Voorbeeld Holding BV (100%) Voorbeeld Werkmaatschappij (100%) Voorbeeld Beheer BV: Hoedanigheid: Beheersmaatschappij SBI Code: Totaal aantal werknemers: 0 Gemiddeld aantal uitzendkrachten: 0 Omzet: 0 Omzet intercompany: 0 Bruto marge: 0 Loonsom: 0 Gemaximeerde loonsom: 0 Sectorcode: Zakelijke dienstverlening I Eigenaar gebouwen: Eigenaar overige bedrijfsactiva: Voorbeeld Holding BV [100 %]: Hoedanigheid: SBI Code: Totaal aantal werknemers: 0 Holding en tevens eigenaar/exploitant van gebouwen.

8 Gemiddeld aantal uitzendkrachten: 0 Omzet: Omzet intercompany: Bruto marge: Loonsom: 0 Gemaximeerde loonsom: 0 Sectorcode: Zakelijke dienstverlening I Eigenaar gebouwen: Ja Eigenaar overige bedrijfsactiva: Voorbeeld Werkmaatschappij [100 %]: Hoedanigheid: SBI Code: Totaal aantal werknemers: 6 Gemiddeld aantal uitzendkrachten: 0 Omzet: Omzet intercompany: 0 Bruto marge: Loonsom: Gemaximeerde loonsom: Sectorcode: Groothandel I Eigenaar gebouwen: Eigenaar overige bedrijfsactiva: Ja Groothandel in en producent van koelsystemen. Tevens Reparatie/Montagedienst op locatie.

9 RISICOPROFIEL & BEVINDINGEN PREVENTIE Bouwkundige aspecten en Preventie worden overzichtelijk weergegeven U bent gevestigd op de volgende risicoadressen waarbij per risicoadres wordt aangegeven welke preventiemaatregelen en bouwtechnische gegevens van toepassing zijn: Voorbeeldweg 1, Voorbeeldstad: Gevel is opgetrokken uit: Overig gevelmateriaal: De draagconstructie van het pand is vervaardigd van: Overige draagconstructie: Gevelisolatie: Dak is vervaardigd van: Steen/hard Staal Staal Beton Minerale wol (glas of steenwol) Staal Overig dakmateriaal: Dakisolatie: Is er sprake van brandcompartimentering: Verwarmingsapparaten/installaties : Minerale wol (glas of steenwol) Ja CV Overige verwarmingsapparaten/installaties Onderhoud hoofdverwarmingsinstallatie : 1 x per jaar Onderhoudsperiode: Wordt de elektrische installatie periodiek gekeurd volgens NEN 3140: Hoe is de orde en netheid in het bedrijf? Wordt er gerookt? Wordt het formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden gebruikt: Staat er brandbare buitenopslag op het buitenterrein: De installatie is jonger dan 5 jaar Voldoende, er geldt een rookverbod Ja

10 Is er sprake van een gasflessenberging: Worden acculaders voldoende vrijgehouden van brandbare materialen: Staat er een frituurinstallatie/pan in het gebouw: Zijn er in het gebouw brandbare vloeistoffen aanwezig: Hoe groot is het vloeroppervlakte van de gebouwen: Zijn in het gebouw brandslanghaspels aanwezig: Geen brandbare materialen binnen 1 meter < 1000 m2 Ja Zijn in het gebouw handbrandblussers aanwezig: > 5 Worden de blusmiddelen periodiek gekeurd door een REOB erkend bedrijf: Andere keuringperiode: Is het gebouw voorzien van een elektronische inbraakmeldinstallatie: Is er sprake van hekwerk om de gebouwen: Is er sprake van camerabewaking op het buitenterrein: Is er buiten kantooruren altijd sprake van de aanwezigheid van directie, personeel of bewakingspersoneel: Is er sprake van verlichting op het buitenterrein: Is het gebouw voorzien van een automatische brandmeldinstallatie: Is er in het gebouw een sprinklerinstallatie aanwezig: Is er in het gebouw een kelder aanwezig: Worden de daken en goten periodiek vrijgemaakt van bladafval, takken en overige zaken: Dichtst bijstaande belending: Jaarlijks Ja, met VRKI Ja Gecertificeerd Nooit > 10 meter afstand Omschrijving van de belending Omschrijving van de vuurlast op het buitenterrein: Omschrijving van de wijze van afvalbehandeling: Omschrijving van de onderhoudstoestand van de gebouwen: Alle ramen en deuren voorzien van hang- en sluitwerk: Lage vuurlast Voldoende Voldoende Ja, zonder keurmerk

11 Beschikt uw bedrijf over een calamiteitenplan: Op welke afstand (km) is de dichtstbijzijnde brandweerpost gesitueerd: Bekend met de werkelijke opkomsttijd van de brandweer: Werkelijke opkomsttijd: Zijn alle locaties eenvoudig te bereiken voor de brandweer: Is er sprake van aanrijdbeveiliging: Is er sprake van bliksembeveiliging: Is er sprake van overspanningsbeveiliging: 10 Ja 4 minuten Beschrijving van het schadeverloop over de afgelopen 5 jaar: Schadeverloop bedrijfsmiddelen: Schadeverloop bedrijfsactiviteiten: Schadeverloop logistiek: 0

12 BEDRIJFSMIDDELEN Polisstructuur: Risicobeschrijvingen worden per onderdeel automatisch door Risk Explorer gegenereerd. Het uitgangspunt bij verzekeren is dat risico's met een aanpalend karakter zoveel mogelijk op een polis zijn ondergebracht. Dit voorkomt in geval van schade dat u te maken krijgt met meerdere verzekeraars, meerdere schade-experts, verschillende vervaldata, verschillende/dubbele eigen risico's en onderling afwijkende en/of conflicterende voorwaarden/ clausules. Uw materiele belangen heeft u verzekerd via diverse tussenpersonen en diverse verzekeraars. In het kader van bovenstaande adviseren wij om toe te werken naar 1 overkoepelende polis... Onder Risicoadvies geeft de adviseur zelf advies over vermijden, verminderen, verzekeren of accepteren van het risico of geeft andere opmerkingen / aandachtspunten naar aanleiding van bestaande polis. Tenaamstelling polis/verzekerden: De tenaamstelling van polissen dient aan te sluiten bij de feitelijke situatie. In beginsel zijn niet vermelde entiteiten niet verzekerd. Anderzijds kunnen ten onrechte (nog steeds) verzekerde entiteiten mogelijk nog rechten ontlenen aan polissen. Wij adviseren de tenaamstelling van de brandpolissen aan te passen in. Eigen risico: De meeste polissen kennen een standaard eigen risico per schadegeval. Het kan echter voorkomen dat een polis een (onbekend) verhoogd eigen risico kent. Dat kan in geval van schade een onbedoelde impact hebben op uw financiële situatie. Afhankelijk van uw financiële positie en risico-perceptie kunt u overwegen om te kiezen voor een vrijwillig verlaagd of verhoogd eigen risico. Het is van belang dat hiermee bewust wordt omgegaan. Gezien uw risicoperceptie adviseren wij om een eigen risico op te nemen van

13 Garantiebepalingen: Veel polissen kennen garantieclausules. Dat zijn expliciete polisbepalingen waaraan u dient te voldoen. Niet nakoming daarvan brengt het risico van onverzekerde schade of verhoogde eigen risico's met zich mee. In uw brandpolissen is de clausule brandbare buitenopslag opgenomen. U voldoet u momenteel niet aan. Wij adviseren u om. U bent gevestigd op de volgende risicoadressen: Risicoadres(sen) Herbouw waarde Waarde Huurdersbelang Waarde Inventaris / Bedrijfsuitrusting Voorbeeldweg 1 Voorbeeldstad Het is van belang dat alle risicoadressen correct zijn opgenomen in uw verzekeringsprogramma teneinde verzekeringsdekking te hebben in geval van schade. Polisdekking brandverzekering: Het is van belang dat uw huidige polisdekking aansluit bij uw risico-perceptie en verzekeringsbehoefte. Wellicht is uitbreiding/beperking van de dekking gewenst. Funderingen: De fundering van een gebouw kan beschadigd raken door bijvoorbeeld een brand of ontploffing. De kosten van herstel zijn veelal erg hoog en komen voor uw rekening indien u eigenaar bent. Funderingen zijn zelden standaard meeverzekerd maar kunnen desgewenst wel additioneel worden aangetekend op de polis.

14 Controle verzekerde bedragen bedrijfsmiddelen De verzekerde waarden in uw polis(sen) dienen aan te sluiten bij de werkelijke situatie. Volgens uw opgave dienen deze te zijn zoals weergegeven in de tabel Uw gebouw(en) is/zijn niet getaxeerd De gebouwen zijn niet getaxeerd. Taxatie conform artikel 7:960 BW is een hulpmiddel om te komen tot een vaststelling van de te verzekeren herbouwwaarde. Hiermee wordt (over het algemeen) onder- of oververzekering voorkomen. Het taxatierapport is bindend en is drie jaar geldig, mits deze is aangetekend in de polis. Indien uw polis voorts wordt voorzien van een indexclausule is het taxatierapport zes jaar geldig. Er is sprake van verhuur van gebouwen aan derden volgens onderstaande tabel: Risicoadres Verhuur Huurwaarde Hoedanigheid Voorbeeldweg 1, Ja Opslag veevoer Voorbeeldstad Er is sprake van verhuur van gebouwen aan derden. Deze verhuursituatie kan een verhoogd risico met zich meebrengen voor zowel u als de verzekeraar(s). Het is van belang dat de verzekeraar(s) op de hoogte is/zijn van de verhuursituatie. Als eigenaar en verhuurder van een gebouw waaraan schade is veroorzaakt, leidt u dubbel financieel nadeel. U kunt in dat geval immers ook nog te maken krijgen met derving van huurinkomsten over de periode die nodig is voor herstel.

15 Er is geen sprake van leegstand van gebouwen. Mocht er in het verleden wel sprake zijn geweest van verhuur, dan kan dit ten onrechte in de polis nog zijn opgenomen, hetgeen premieconsequenties kan hebben. De herbouwkosten voor een vervangend bedrijfsgebouw(en) zijn niet lager dan de verzekerde herbouwwaarde. Er zijn bovenmatige opruimingskosten te verwachten in verband met: Asbest aanwezig in pand. Opruimingskosten zijn kosten die gemoeid zijn met het opruimen van de restanten na een schade. Deze kosten kunnen hoog uitvallen. In de meeste polissen is een gemaximeerd bedrag opgenomen voor het verzekeren van opruimingskosten. De daadwerkelijke opruimingskosten kunnen hoger uitvallen dan het maximum bedrag waarvoor u verzekerd bent. Het verdient aanbeveling in een dergelijk geval de opruimingskosten te laten taxeren en dienovereenkomstig te verzekeren. Er is geen sprake van specifiek glas in het gebouw. Uw inventaris is getaxeerd echter het taxatierapport is komen te vervallen. Uw taxatierapport wat betreft de inventaris/bedrijfsuitrusting is komen te vervallen. Dat brengt als risico met zich mee dat de verzekerde waarden mogelijk niet langer in overeenstemming zijn met de werkelijke waarden. Er bevindt zich geen inventaris op locaties elders

16 Binnen het bedrijfsproces wordt geen gebruik gemaakt van mallen/matrijzen. U beschikt over de volgende bovenloopkra(a)n(en) Merk Waarde Tonnage Demag Tijdens werkzaamheden met (bovenloop)kranen kan er schade ontstaan aan de kranen zelf, maar u kunt er ook schade aan derden en andere zaken mee veroorzaken. Bovenloopkranen kunnen als werkmaterieel worden beschouwd. Binnen uw bedrijfsproces wordt van de volgende (kostbare) machines gebruik gemaakt: Merk Soort Waarde Max. hersteltermijn Vepack Wikkelmachine Er is sprake van sleutelmachines. Schaderisico's gekoppeld aan machines, is sterk verbonden aan het gebruik hiervan. De meest frequente schadeoorzaken zijn: o Eigen/verborgen gebreken; o Slijtage; o Menselijke bediening/fouten; o Systeemhaperingen; De kans dat machines schade oplopen door een oorzaak die niet door uw brandpolis wordt gedekt, is reëel aanwezig. Er is/zijn sleutelmachine(s) echter deze zullen bij uitval niet leiden tot productiestagnatie Er is geen sprake van kostbare elektronica.

17 U beschikt over contante geldswaarde binnen uw bedrijf die zich op de volgende locaties kunnen bevinden: Locatie Waarde Op bedrijfsadres Op priveadres 0 Tijdens transport 500 In een nachtkluis In veel bedrijven gaat contant geld om, zo ook in uw bedrijf. Regelmatig ontvangt en bewaart u dan geld of u vervoert geld naar de bank U kunt worden geconfronteerd met diefstal of verlies van contant geld (aanwezig in uw bedrijf of tijdens transport), maar ook met betalingen met vals geld. Van belang is om eveneens te kijken naar het frauderisico. Bij fraude kan men onderscheidt maken tussen externe fraude en interne fraude. Er is sprake van externe fraude zodra er fraude plaatsvindt van buitenaf. Denk hierbij aan oplichting of winkeldiefstal door bijvoorbeeld bezoekers/klanten. Een ander probleem, dat vaak erg onderschat wordt, is de interne fraude. Fraude die wordt gepleegd van binnenuit, al dan niet met hulp van buitenaf. Bij interne fraude zijn er dus medewerkers vanuit de eigen organisatie betrokken. Fraude kan leiden tot vermogensschade en kan bijvoorbeeld voortvloeien uit frauduleuze administratieve handelingen, uit het wegnemen van fysiek geld of het verduisteren van goederen. De maximale waarde van de goederenvoorraad bedraagt Het is van belang dat de maximale waarde van de goederenvoorraad correct is opgenomen in de betreffende polis. Hiervan kan zich maximaal op één risicoadres bevinden.

18 De waarde van uw goederenvoorraad fluctueert op jaarbasis waarbij de minimale waarde van de goederenvoorraad bedraagt De waarde van uw goederenvoorraad fluctueert. Indien uw goederenvoorraad is verzekerd voor een vast bedrag, brengt dit als risico met zich mee, dat u in feite doorlopend over- of onderverzekerd bent. Gelet op uw bedrijfs- en risicoprofiel adviseren wij u de zogenaamde goederendeclaratieclausule in de polis op te nemen. Hiermee wordt de kans op onderverzekering geminimaliseerd en betaalt u slechts premie over de gemiddeld daadwerkelijk aanwezige goederenvoorraad. Er kunnen zich goederen elders bevinden met een maximale waarde volgens onderstaande opgave: Externe adres(sen) Maximale goederen waarde Voorbeeldweg 11 Voorbeeldstad Uw goederen "elders" kunnen beschadigd raken of verloren gaan. Indien zich goederen "elders" kunnen bevinden, is het van belang dat de waarden en risicoadressen correct zijn opgenomen in de polis. U beschikt niet over een koel-/vrieshuis U dient goederen van derden niet te verzekeren tegen brand c.a. Er is sprake van buitenopslag volgens onderstaande tabel: Risicoadres Waarde buiten Voorbeeldweg 1, Voorbeeldstad Goederen op het buitenterrein zijn kwetsbaar en gevoelig voor bepaalde risicofactoren zoals bijvoorbeeld diefstal, storm en vandalisme. Beschadiging of verlies van goederen kan leiden tot financieel nadeel. De polisdekking van 'buitenopslag' wordt veelal door verzekeraars beperkt.

19 Een calamiteit binnen uw bedrijf leidt tot verlies van omzet. Dit houdt verband met de volgende risicoaspecten U bent gebonden aan uw huidige bedrijfsgebouw/vestigingslocatie. Herbouwtijd bedraagt maximaal 13 maanden. De maximale levertijd productiemachines bedraagt 2 maanden De maximale levertijd grondstoffen bedraagt 1 maanden De maximale tijd reconstructie bedrijfsadministratie bedraagt 1 maanden De maximale levertijd van uw machines bedraagt 2 maanden De tijd benodigd voor herstel van klantverlies is 6 maanden Een calamiteit binnen uw onderneming zal leiden tot omzetstagnatie. Na een calamiteit is het zaak dat u zo spoedig mogelijk weer het bruto winstniveau bereikt zoals dat was voor de calamiteit. Het financiële nadeel dat u leidt wordt omschreven als bruto winstbelang of bedrijfsschadebelang en bestaat uit vaste kosten en nettowinst/netto verlies. Wij adviseren in dit soort situaties een zogenaamde bedrijfsschadeverzekering. Deze heeft tot doel uw brutowinst (vast kosten/nettowinst) uit te keren na een calamiteit gedurende een vooraf overeengekomen termijn (uitkeringstermijn). Het is de bedoeling dat deze termijn aansluit bij de te verwachten periode die u nodig hebt om weer op het bruto winstniveau te komen, zoals dat was vóór de schade. Bij de bepaling van de uitkeringstermijn vormen de eerder genoemde risico aspecten het uitgangspunt: Uw antwoorden op de betreffende vragen leiden tot het volgende advies: - Verzekerde som , als 2-jaarbelang; - Uitkeringstermijn 104 weken Mocht u dit risico op dit moment hebben verzekerd, controleert u dan de verzekerde bedragen en de uitkeringstermijn. Mocht u op dit moment een extra kostenverzekering hebben, dan adviseren wij u om deze om te zetten in een bedrijfsschadeverzekering. Een Extra Kostenverzekering dekt namelijk slechts kosten voor bijvoorbeeld: Huur gebouwen voor tijdelijke huisvesting; Huur extra apparatuur; Extra transportkosten; Extra lonen, reiskosten personeel;

20 Een calamiteit bij één van uw toeleveranciers zou kunnen leiden tot omzetstagnatie. Het betreft de volgende leverancier(s): Leverancier Plaats Afhankelijkheids percentage Kuhltech GMBH Munchen 60 % U hebt aangegeven dat een calamiteit bij (één van) de volgende leverancier(s) impact zal hebben op uw bedrijfsvoering (omzet). Een dergelijke calamiteit kan derhalve leiden tot bedrijfsschade. Een calamiteit bij één van uw afnemers zou niet leiden tot een vorm van omzetstagnatie. Reconstructiekosten Onder reconstructiekosten worden verstaan de kosten die verband houden met het reconstrueren van uw bedrijfsadministratie in brede zin. Genoemde kosten kunnen hoog oplopen en kunnen leiden tot financieel nadeel. U beschikt niet over bovengrondse tanks. Overige opmerkingen:

21 BEDRIJFSACTIVITEITEN: Polisstructuur: Het uitgangspunt bij verzekeren is dat risico's met een aanpalend karakter zoveel mogelijk op een polis zijn ondergebracht. Dit voorkomt in geval van schade dat u te maken krijgt met meerdere verzekeraars, meerdere schade-experts, verschillende vervaldata, verschillende/dubbele eigen risico's en onderling afwijkende en/of conflicterende voorwaarden/clausules. Tenaamstelling polis/verzekerden: De tenaamstelling van polissen dient aan te sluiten bij de feitelijke situatie. In beginsel zijn niet vermelde entiteiten niet verzekerd. Anderzijds kunnen ten onrechte (nog steeds) verzekerde entiteiten mogelijk nog rechten ontlenen aan polissen. Eigen risico: De meeste polissen kennen een standaard eigen risico per schadegeval. Het kan echter voorkomen dat een polis een (onbekend) verhoogd eigen risico kent. Dat kan in geval van schade een onbedoelde impact hebben op uw financiële situatie. Afhankelijk van uw financiële positie en risico-perceptie kunt u overwegen om te kiezen voor een vrijwillig verlaagd of verhoogd eigen risico. Het is van belang dat hiermee bewust wordt omgegaan. Garantiebepalingen: Veel polissen kennen garantieclausules. Dat zijn expliciete polisbepalingen waaraan u dient te voldoen. Niet nakoming daarvan brengt het risico van onverzekerde schade of verhoogde eigen risico's met zich mee.

22 Hoedanigheidomschrijving: Het is van cruciaal belang dat de hoedanigheidsomschrijving op verzekeringspolissen naadloos aansluit bij uw feitelijke bedrijfsactiviteiten. In beginsel is uitsluitend schade gedekt die voortvloeit uit de gedefinieerde hoedanigheid. U bent eigenaar/exploitant van onroerend goed Risicobeschrijving Als eigenaar/exploitant van een gebouw bent u risicoaansprakelijk. Risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Eigenaren van een gebouw, opstallen of een gebrekkige zaak dragen aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door een gebouw, opstallen of een gebrekkige zaak. Verzekerde sommen: De verzekerde sommen dienen adequaat en marktconform te zijn. Er is geen sprake van advies/ontwerp/engineeringactiviteiten t.b.v. van derden Een ontwerp- en/of engineeringfout m.b.t. uw eigen producten kan leiden tot een eindproduct dat niet voldoet aan de specificaties en daardoor tot vermogensschade voor u.

23 U hebt aangegeven dat u zelf het ontwerp en de engineering verzorgt voor uw eigen producten. Fouten in dit proces kunnen naast mogelijke zaak- en letselschade ook leiden tot uitsluitend financiële schade. Hierbij moet meer worden gedacht aan een situatie dat het product/ bouwobject als zodanig niet stuk is, maar er toch schade ontstaat en kosten moeten worden gemaakt om het product/bouwobject zodanig te maken dat het kan worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel of functie. Het bovenstaande is niet standaard gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering. Omdat u zelf de ontwikkeling/engineering verzorgt, kunt u voor fouten in het ontwerp niet terecht bij een architect en/of ingenieursbureau. Een Design & Constructverzekering is ontwikkeld om dit soort risico s te dekken. U produceert goederen Ingevolge het BW bent u in beginsel 'kwalitatief aansprakelijk' voor schade die consumenten leiden door een 'ondeugdelijk product' dat u hebt geleverd. Dit wordt productaansprakelijkheid genoemd. U hanteert de volgende leveringsvoorwaarden: Leveringsvoorwaarde: eigen Uw leveringsvoorwaarden vormen de basis voor goede afspraken. Het is daarom van belang om uw leveringsvoorwaarden goed op te (laten) stellen en bestaande contracten periodiek na te lopen op actualiteit. Wij adviseren om de kwaliteit en actualiteit van uw leveringsvoorwaarden en contracten te laten screenen door een (huis)advocaat of leveringsvoorwaarden te hanteren die worden voorgeschreven door uw branche-organisatie. Het komt voor dat u inkoopvoorwaarden van klanten/opdrachtgevers dient te accepteren Door inkoopvoorwaarden van derden te accepteren verruimt u wellicht uw aansprakelijkheid in geval van een aansprakelijkheidsclaim.

2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7

2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7 Voorbeeld ABN AMRO Online Risicoscan Dhr. AA Risicoscan 20 juli 2011 1 Inleiding... 3 2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7 3.1 Management... 7 3.2 Bedrijfsproces en logistiek... 10

Nadere informatie

Brochure CAR-verzekering

Brochure CAR-verzekering Brochure CAR-verzekering Auteur(s): N. van Nus (Meeùs Bouw & Infra) E.A. Koster (Aon Risk Solutions) S.A. Brands (Stichting STABU) STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE Tel. 0318 63

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket. Zekerheid voor de ondernemer

De Keyzer Zakelijk Pakket. Zekerheid voor de ondernemer De Keyzer Zakelijk Pakket Zekerheid voor de ondernemer 2 Loopt uw bedrijf onnodige risico s? Schade zakelijke markt 3 Risico s horen bij het ondernemerschap. Elke ondernemer die op zoek is naar nieuwe

Nadere informatie

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Polisvoorwaarden 542-04 Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Wegwijzer 1 Doel van de toelichting 2 Toelichting op artikel 1 Begrippen 3 Toelichting op artikel 2 Algemene omschrijving

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Bouw

CompleetVerzekerd Bouw Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Bouw Voor ondernemers in de bouw Branche Specialist Extra s voor de bouw CAR- en Montageverzekering Gehuurd hulpmateriaal meeverzekerd

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Voorwaarden Verzuimpakket Werkgever

Voorwaarden Verzuimpakket Werkgever Voorwaarden 1304-05 Voorwaarden Verzuimpakket Werkgever Wegwijzer UwDekking 2 Module Ziekteverzuim 2 Module Dienstverlening 5 Wat te doen als uw werknemer ziek wordt 6 Aanvullende Voorwaarden 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces

Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces NEVI 2007 proef 07-01-2008 10:38 Pagina 1 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces Handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces november 2007 NEVI 2007 proef 07-01-2008 10:38

Nadere informatie

Eindejaarsbrief november 2013

Eindejaarsbrief november 2013 Eindejaarsbrief november 2013 Geachte relatie, In deze eindejaarsbrief willen wij graag ingaan op een aantal actuele zaken die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfssituatie. Onderstaand treft u de onderwerpen

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Koster Service Schrift - juni / juli 2007 Service Schrift ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Het ANW-gat betekent dat degene die achterblijft na het overlijden van de partner, niet in alle

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Branche Specialist Extra s voor de zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

SuperGarantpolis voor Bedrijven

SuperGarantpolis voor Bedrijven SuperGarantpolis voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden SG2014 (bedrijven) Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Hoofdstuk A Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk B Algemene Voorwaarden... 3 Hoofdstuk C Bonus-Malus

Nadere informatie

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V. POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING (Model MV 03.2.30 A) Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Voor Financial Services Management Gerald Huis in t Veld Antwoorden bij de oefenvragen Inhoud Hoofdstuk 1 Schadeverzekeringen... 1 Hoofdstuk 2 Van aanvraag

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Verzekeringsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland

Verzekeringsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Verzekeringsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Delft, september 2011 Opsteller Aad Slingerland Opdrachtgever Mark Brandt College van D & H Vastgesteld op: 1 Inhoud 1 Inleiding/historie 2 Doelstelling

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Dit zijn onder andere:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Dit zijn onder andere: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT A. Inleiding Geachte cliënt, Met dit dienstverleningsdocument (hierna dvd te noemen) laten wij u kennis maken met Victoraad Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons

Nadere informatie

Nuchtere zakelijkheid gecombineerd met Brabantse gemoedelijkheid. Burg. Woltersstraat 1 5241 EH Rosmalen. www.geertsadviesgroep.nl

Nuchtere zakelijkheid gecombineerd met Brabantse gemoedelijkheid. Burg. Woltersstraat 1 5241 EH Rosmalen. www.geertsadviesgroep.nl Nuchtere zakelijkheid gecombineerd met Brabantse gemoedelijkheid Centraal telefoonnummer: 0800 433 787 Dorpstraat 13 5293 AL Gemonde Burg. Woltersstraat 1 5241 EH Rosmalen Nieuwstraat 33 A 5690 AA Son

Nadere informatie