Inhoudsopgave Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6. Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen."

Transcriptie

1

2 De risicoscan van ABN AMRO > 02 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Overzicht met risico's en verzekeringsproducten 5 3 Risico's en oplossingen Algemeen Bedrijfspand Bedrijfsmiddelen Afnemers en leveranciers Productie, machines en installatie Aansprakelijkheid 13 4 Tot slot 14

3 De risicoscan van ABN AMRO > Inleiding Voor u ligt het resultaat van de Online Risicoscan van ABN AMRO; een rapportage op basis van de antwoorden die u gaf op In de volgende hoofdstukken besteden wij aandacht aan de verschillende risico's die u loopt per risico. Daarnaast geeft ABN AMRO Verzekeringen informatie over hoe u deze risico's kunt beperken. ABN AMRO Verzekeringen is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank en Delta Lloyd Groep. ABN AMRO Verzekeringen is de tussenpersoon voor verzekeringen. Profielschets De volgende gegevens van Anoniem zijn bekend: Contactpersoon Voorbeeld rapport Bedrijfsactiviteit metselaar Rechtsvorm Eenmanszaak Sector Bouw Verwachtte jaaromzet Aantal werknemers 0 Telefoonnummer Veranderingen in uw bedrijfssituatie Neemt u personeel in dienst? Wijzigt uw bedrijfssituatie? Dan kunnen de risico's voor uw organisatie veranderen. Vul dan opnieuw de risicoscan in. Inzicht in uw risico's Ondernemen en risico's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als u inzicht heeft in uw risico's, kunt u maatregelen nemen om ze te beheersen en de mogelijke negatieve gevolgen ervan te beperken. U kunt op verschillende manieren met uw risico's omgaan. Vermijden Denk aan: risicovolle activiteiten beëindigen of in leveringsvoorwaarden aansprakelijkheden uitsluiten.

4 De risicoscan van ABN AMRO > 04 Verminderen Bijvoorbeeld preventieve technische en bouwkundige maatregelen nemen of werknemers opleiden en trainen. Zelf dragen Uw onderneming vangt zelf de financiële gevolgen van het risico op. De negatieve financiële gevolgen van risico's kunnen we van u overnemen als u die bij ons verzekert. Heeft u nog vragen? Wilt u na het lezen van uw risicorapport meer informatie? Bel dan gerust met een adviseur van ABN AMRO via (elke werkdag bereikbaar van tot uur. Op zaterdag van uur).

5 De risicoscan van ABN AMRO > Overzicht met risico's en verzekeringsproducten Hieronder vindt u een overzicht van de risico's die uw onderneming mogelijk loopt. Daarnaast vindt u het product waarmee u het risico kunt afdekken. Productoverzicht risico's Risico Algemeen Een ongeval van uw werknemers of u als Product/oplossing Collectieve ongevallenverzekering ondernemer op het werk. Bedrijfspand Arbeidsongeschikt worden. Arbeidsongeschikheidsverzekering Omzet mislopen na brand of andere Bedrijfsschadeverzekering schade aan uw gebouw en/of bedrijfsuitrusting. Bedrijfsmiddelen Diefstal of beschadiging van inventaris of Inventaris- & goederenverzekering voorraad. Productie machines en installatie Aansprakelijkheid Fraude. Fraudeverzekering Beschadiging van uw machines. Machinebreukverzekering Mislopen van omzet door stilstand van de Machinebreuk-bedrijfsschadeverzekering machines door beschadiging. Aansprakelijkheid voor schade aan Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven anderen door uw toedoen. Kosten voor rechtsbijstand maken om u te verdedigen of uw gelijk te halen. Rechtsbijstandverzekering

6 De risicoscan van ABN AMRO > Risico's en oplossingen In dit hoofdstuk leest u wat u zelf kunt doen om het risico te beheersen (preventie). Ook krijgt u een overzicht van de verzekeringen die bij de situatie van uw onderneming kunnen passen. 3.1 Algemeen Ondernemen brengt risico's met zich mee. Zo kunt u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen. Dit kan vervelende financiële gevolgen hebben voor u en uw onderneming. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat u arbeidsongeschikt wordt U vervult een onmisbare rol in de organisatie. Indien u voor langere tijd geen sturing kunt geven aan de onderneming, kan dit de toekomst van uw onderneming wellicht in gevaar brengen. Het kan bovendien grote financiële gevolgen hebben. Om de kans op arbeidsongeschiktheid te verkleinen kunt u verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld op het gebied van uw werkhouding tijdens het werk of uw gezondheid, zowel fysiek als mentaal. U kunt bij arbeidsongeschiktheid een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand. Deze wet voorziet Nederlands ingezetenen van een sociaal minimum. Dit kan echter alleen onder zeer strikte voorwaarden. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid verzekeren. De verzekering is voor zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders. Het verzekert tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Personeel Uw werknemers zijn van grote betekenis voor de continuïteit van uw onderneming. Als werkgever heeft u veel verantwoordelijkheden. Volgens de Arbowet bent u als werkgever bijvoorbeeld verplicht de veiligheid en gezondheid van uw werknemers zoveel mogelijk veilig te stellen. Ook

7 De risicoscan van ABN AMRO > 07 moet u kunnen aantonen dat u aan deze 'zorgplicht' heeft voldaan. Het gaat daarbij niet alleen om materiële schade, maar ook om schade door (beroeps)ziekte of een ongeval. Een werknemer kan schade aan derden veroorzaken en kan zelf schade oplopen tijdens de werkzaamheden. Ook kunt u als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor schade door werknemers die (tijdelijk) bij derden zijn gedetacheerd of voor schade die werknemers elkaar toebrengen. Bovendien is er een toenemende tendens om schade die geleden is door de werknemer bij de werkgever te claimen. U kunt als werkgever bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor schade die een werknemer oploopt tijdens bedrijfsuitjes of als hij/zij tijdens werkzaamheden deelneemt aan het verkeer. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat u een ongeval op het werk krijgt Bedrijfsongevallen kunnen leiden tot materiële of letselschade. Om de kans op ongevallen op het werk te beperken, is het belangrijk dat het arbobeleid en veiligheidsbeleid (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen) goed uitgevoerd wordt. Het beperken van ongevallen betekent minder ziekteverzuim, minder kosten en een kleinere verstoring van de bedrijfscontinuïteit. Een ongeval kunt u niet altijd voorkomen. De financiële gevolgen hiervan kunt u verzekeren met een collectieve ongevallenverzekering. Een ongevallenverzekering biedt een uitkering als u overlijdt of blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval.

8 De risicoscan van ABN AMRO > 08 Bedrijfspand 3.2 Bedrijfspand Als het bedrijfspand door een gebeurtenis beschadigd raakt of verloren gaat, kan dat ernstige gevolgen hebben. Hoe ernstig hangt af van hoe afhankelijk u bent van het bedrijfspand en of u snel kunt uitwijken naar een andere geschikte locatie. Welke risico's loopt u? Hieronder staan de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat na brand of andere schade aan het gebouw en/of bedrijfsuitrusting u uw locatie niet kunt gebruiken en u door een bedrijfsstilstand omzet misloopt. Een grote schade kan tot gevolg hebben dat uw bedrijfsvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Hierdoor loopt u omzet mis. Daarnaast lopen uw vaste lasten, zoals personeelskosten, huur, gas en elektriciteit gewoon door. Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om schade door een bedrijfsstilstand zoveel mogelijk te beperken. Stel daarvoor eerst vast welke onderdelen binnen uw bedrijf kwetsbaar zijn en kunnen leiden tot een bedrijfsstilstand. Daarnaast is het verstandig om een bedrijfscontinuïteitsplan te maken. In het bedrijfscontinuïteitsplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt u vast hoe u zich voorbereidt op calamiteiten en hoe u hiermee omgaat. Dit plan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties weer. In het plan beschrijft u wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe de afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunt u een calamiteitenbestrijdingsplan opstellen. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten. Hoe kan ABN AMRO Verzekeringen u helpen Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u zich verzekeren tegen bedrijfsschade. Hiermee verzekert u de vaste lasten en de winst. Ook zijn het huren van een vervangende bedrijfsruimte en machines verzekerd.

9 De risicoscan van ABN AMRO > 09 Bedrijfsmiddelen 3.3 Bedrijfsmiddelen Uw bedrijfsmiddelen zijn belangrijk voor uw onderneming. Als belangrijke bedrijfsmiddelen verloren gaan, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming. Denk hierbij aan uw inventaris, werkmateriaal, goederen en voorraad. De impact hangt af van hoe afhankelijk u bent van die bedrijfsmiddelen en van de snelheid waarmee deze vervangen kunnen worden. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat uw inventaris en/of goederenvoorraad beschadigd raakt of gestolen wordt Uw inventaris en/of goederenvoorraad is belangrijk voor uw onderneming. Door bijvoorbeeld een inbraak of brand kan uw inventaris en/of goederenvoorraad verloren gaan. Laat regelmatig (preventief) onderhoud uitvoeren op uw bedrijfsmiddelen. Maak met de leveranciers afspraken zodat vervangende onderdelen snel geleverd worden. Bij schade wilt u snel weer verder kunnen met ondernemen. U kunt voor de materiële schade een financiële reserve opbouwen. Maar mogelijk vindt u de financiële reserve die u hiervoor moet hebben erg hoog. Met een inventaris- en goederenverzekering kunt u het risico verzekeren. U verzekert hiermee uw inventaris en goederen tegen met name brand en diefstal, maar bijvoorbeeld ook tegen schade door storm of water. Daarnaast worden extra kosten vergoed zoals bereddingsen expertisekosten. Bereddingskosten maakt u om de schade bij een calamiteit te beperken. Expertisekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de schade vast te stellen. Het risico dat uw bedrijf slachtoffer wordt van fraude, zoals oplichting, verduistering of valsheid in geschrifte Bij kleinere ondernemingen wordt het risico op fraude vaak onderschat, omdat werknemers elkaar goed kennen. Bij fraude gaat het in de meeste gevallen om een vorm van bedrog. Dit kan door een derde gedaan worden, maar ook door een werknemer. Voorbeelden van fraude zijn het vervalsen van documenten, geld naar een eigen rekening wegsluizen of geld witwassen. Er zijn ook fraudes die niet of moeilijk uit de administratie te achterhalen zijn. Bijvoorbeeld het aannemen van steekpenningen of het aftekenen van diensten die niet hebben plaatsgevonden.

10 De risicoscan van ABN AMRO > 10 U kunt het risico op fraude verkleinen door werknemers bewust te maken van fraude. Het beperken van contant geldverkeer en het scheiden van de beheer-, administratie- en controlefuncties rondom financiële middelen geeft minder gelegenheid tot frauduleuze handelingen. Fraude kunt u ook voorkomen door een goede controle van de administratie en door vertrouwelijke gegevens niet toegankelijk te maken voor onbevoegden. Maak gebruik van toegangscodes en wachtwoorden om geautomatiseerde gegevens af te schermen. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers elkaar aanspreken op frauduleus gedrag. Met een fraudeverzekering kunt u zich verzekeren tegen de financiële schade die het gevolg is van fraude door werknemers of oplichting door derden. De dekking omvat diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, computerfraude en oplichting.

11 De risicoscan van ABN AMRO > 11 Afnemers en leveranciers 3.4 Afnemers en leveranciers Van uw leveranciers verwacht u dat zij volgens afspraak leveren. Maar gaat dat ook altijd zoals gewenst? Leveranciers van grondstoffen, halffabricaten, inventaris, diensten, energie en water kunnen essentieel zijn voor de continuïteit van uw onderneming. Iedere onderneming kent één of meerdere belangrijke afnemers die voor een groot deel van de omzet zorgen. Ook afnemers kunnen te maken krijgen met continuïteitsproblemen. Het is verstandig om spreiding van afnemers na te streven. In de leveringsvoorwaarden kunt u afspraken maken over de voorwaarden waaronder u producten of diensten levert aan uw afnemer(s). Ook is het verstandig om vast te leggen wat er gebeurt als u onverwacht niet kunt leveren. Het vastleggen van afspraken geeft duidelijkheid aan u en uw afnemer(s). De afnemer weet vooraf waar hij aan toe is en kan als het nodig is zelf aanvullende maatregelen nemen.

12 De risicoscan van ABN AMRO > 12 Productie, machines en installatie 3.5 Productie, machines en installatie Als u produceert kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade aan anderen door uw producten. Ook kan het zijn dat producten niet voldoen aan de verwachtingen van uw klant. Aan de andere kant kunnen machines en installaties beschadigd raken waardoor u niet meer kunt produceren. Dit kan vervelende financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat uw machine(s) en/of installatie(s) beschadigd raken Om uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren, gebruikt u machines. U loopt het risico dat deze machines beschadigd raken. Storingen of schade aan deze machines kunnen vervelende financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Zeker als het om machines gaat die onmisbaar zijn voor uw activiteiten. Het risico dat door het niet kunnen gebruiken van machine(s) en/of installatie(s) er niet meer geproduceerd kan worden. Naast beschadiging van de machines zelf, loopt u ook het risico dat bij een beschadiging of uitval u mogelijke contractuele afspraken met klanten niet meer kunt nakomen. Door uw machines goed te onderhouden, voorkomt u verstoringen. Verder is het belangrijk dat de machines op een juiste manier gebruikt worden. Zorg daarom voor duidelijke werkhandleidingen voor uw werknemers. Met een machinebreukverzekering kunt u zich verzekeren tegen beschadiging van uw machines en installaties (met uitzondering van brand, wat valt onder de inventarisverzekering). U bent verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld fouten in de machine zelf en schade die van buiten komt, zoals vallen en stoten, bedieningsfouten en overspanning. Als uw machines onverwachts stilvallen door schade, kunt u minder produceren. Uw productieproces kan zelfs helemaal stil komen te liggen. Bovendien kunt u niet leveren aan uw klanten. Met een machinebreuk-bedrijfsschadeverzekering kunt u zich verzekeren tegen de financiële gevolgen hiervan.

13 De risicoscan van ABN AMRO > 13 Aansprakelijkheid 3.6 Aansprakelijkheid Als ondernemer heeft u tal van verantwoordelijkheden en kunt u op veel gebieden aansprakelijk worden gesteld. Niet alleen voor schade veroorzaakt door uw eigen onrechtmatig handelen, maar bijvoorbeeld ook voor schade veroorzaakt door uw werknemers of uw product. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan uw werknemers, of voor milieuschade. Claims van werknemers, afnemers, leveranciers of de overheid waarbij u aansprakelijk wordt gesteld, kunnen uitlopen op een kostbare juridische procedure. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat u aansprakelijk bent voor schade aan anderen door uw toedoen Iedereen loopt het risico fouten te maken bij de uitoefening van zijn of haar bedrijf. Het vervelende is dat zelfs kleine fouten, onvoorzienbaar grote financiële gevolgen kunnen hebben. De fout hoeft daarbij niet door uzelf te zijn gemaakt. Ook werknemers, gebouwen, machines en zelfs uw producten kunnen schade aanrichten. Daarvoor kunt u als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Als ondernemer kunt u op veel gebieden aansprakelijk gesteld worden. Het is belangrijk dat u in kaart brengt op welke gebieden u mogelijk schade of letsel kunt veroorzaken. U kunt dan gericht bepalen welke voorzorgsmaatregelen u wilt nemen. Met een aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven kunt u zich verzekeren tegen schade aan personen en zaken waarvoor u aansprakelijk bent. Het risico dat u betrokken raakt in een juridisch geschil of conflict Als ondernemer loopt u altijd het risico dat u betrokken raakt in een juridisch geschil of conflict. De top 3 van meest voorkomende zakelijke geschillen zijn bedrijfscontracten, arbeidsgeschillen met werknemers en geschillen met overheden. Om u te helpen bij juridische geschillen of conflicten kunt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtsbijstand bij juridische conflicten of geschillen. Dit zowel bij zaken op initiatief van u als bij zaken die tegen u worden aangespannen.

14 De risicoscan van ABN AMRO > Tot slot Dit is uw resultaat van de risicoscan. In dit rapport heeft u kunnen lezen wat u zelf kunt doen om uw geselecteerde risico's te beheersen. Daarnaast hebben wij opties laten zien van verzekeringsproducten die aan kunnen sluiten op uw risicoprofiel. Wij hopen dat u met dit inzicht uw bedrijfscontinuïteit nog beter kunt waarborgen. En zo met vertrouwen kunt blijven ondernemen. Sectorinformatie Risico's hebben vaak ook te maken met de sector waarin u werkt. Ontwikkelingen over uw sector vindt u in de ABN AMRO sector- en brancherapporten van ABN AMRO Bank. U vindt deze rapporten op https://insights.abnamro.nl/visie-op-sectoren/. Heeft u nog vragen? Wilt u na het lezen van uw risicorapport meer informatie? Bel dan gerust met een adviseur van ABN AMRO via (elke werkdag bereikbaar van tot uur. Op zaterdag van uur). Aanvullende informatie: Dit is een rapport opgesteld door ABN AMRO Verzekeringen. ABN AMRO Verzekeringen is tussenpersoon in verzekeringen. Schadeverzekeringen sluit zij af bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V. en andere schadeverzekeraars waar ABN AMRO Verzekeringen mee samenwerkt. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. en ABN AMRO Verzekeringen zijn beide dochter van Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding B.V. Dit is een samenwerkingsverband tussen Delta Lloyd Groep en ABN AMRO Bank. ABN AMRO Bank heeft 49% van de aandelen. ABN AMRO Bank stelt haar website ter beschikking om de Risicoscan onder de aandacht te brengen. Disclaimer Ondanks het feit dat de informatie in deze Risicoscan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze Risicoscan. De informatie in deze scan mag op geen enkele wijze beschouwd worden als een advies zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht ABN AMRO Bank 581