Inhoudsopgave Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6. Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen."

Transcriptie

1

2 De risicoscan van ABN AMRO > 02 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Overzicht met risico's en verzekeringsproducten 5 3 Risico's en oplossingen Algemeen Bedrijfspand Bedrijfsmiddelen Afnemers en leveranciers Productie, machines en installatie Aansprakelijkheid 13 4 Tot slot 14

3 De risicoscan van ABN AMRO > Inleiding Voor u ligt het resultaat van de Online Risicoscan van ABN AMRO; een rapportage op basis van de antwoorden die u gaf op In de volgende hoofdstukken besteden wij aandacht aan de verschillende risico's die u loopt per risico. Daarnaast geeft ABN AMRO Verzekeringen informatie over hoe u deze risico's kunt beperken. ABN AMRO Verzekeringen is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank en Delta Lloyd Groep. ABN AMRO Verzekeringen is de tussenpersoon voor verzekeringen. Profielschets De volgende gegevens van Anoniem zijn bekend: Contactpersoon Voorbeeld rapport Bedrijfsactiviteit metselaar Rechtsvorm Eenmanszaak Sector Bouw Verwachtte jaaromzet Aantal werknemers 0 Telefoonnummer Veranderingen in uw bedrijfssituatie Neemt u personeel in dienst? Wijzigt uw bedrijfssituatie? Dan kunnen de risico's voor uw organisatie veranderen. Vul dan opnieuw de risicoscan in. Inzicht in uw risico's Ondernemen en risico's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als u inzicht heeft in uw risico's, kunt u maatregelen nemen om ze te beheersen en de mogelijke negatieve gevolgen ervan te beperken. U kunt op verschillende manieren met uw risico's omgaan. Vermijden Denk aan: risicovolle activiteiten beëindigen of in leveringsvoorwaarden aansprakelijkheden uitsluiten.

4 De risicoscan van ABN AMRO > 04 Verminderen Bijvoorbeeld preventieve technische en bouwkundige maatregelen nemen of werknemers opleiden en trainen. Zelf dragen Uw onderneming vangt zelf de financiële gevolgen van het risico op. De negatieve financiële gevolgen van risico's kunnen we van u overnemen als u die bij ons verzekert. Heeft u nog vragen? Wilt u na het lezen van uw risicorapport meer informatie? Bel dan gerust met een adviseur van ABN AMRO via (elke werkdag bereikbaar van tot uur. Op zaterdag van uur).

5 De risicoscan van ABN AMRO > Overzicht met risico's en verzekeringsproducten Hieronder vindt u een overzicht van de risico's die uw onderneming mogelijk loopt. Daarnaast vindt u het product waarmee u het risico kunt afdekken. Productoverzicht risico's Risico Algemeen Een ongeval van uw werknemers of u als Product/oplossing Collectieve ongevallenverzekering ondernemer op het werk. Bedrijfspand Arbeidsongeschikt worden. Arbeidsongeschikheidsverzekering Omzet mislopen na brand of andere Bedrijfsschadeverzekering schade aan uw gebouw en/of bedrijfsuitrusting. Bedrijfsmiddelen Diefstal of beschadiging van inventaris of Inventaris- & goederenverzekering voorraad. Productie machines en installatie Aansprakelijkheid Fraude. Fraudeverzekering Beschadiging van uw machines. Machinebreukverzekering Mislopen van omzet door stilstand van de Machinebreuk-bedrijfsschadeverzekering machines door beschadiging. Aansprakelijkheid voor schade aan Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven anderen door uw toedoen. Kosten voor rechtsbijstand maken om u te verdedigen of uw gelijk te halen. Rechtsbijstandverzekering

6 De risicoscan van ABN AMRO > Risico's en oplossingen In dit hoofdstuk leest u wat u zelf kunt doen om het risico te beheersen (preventie). Ook krijgt u een overzicht van de verzekeringen die bij de situatie van uw onderneming kunnen passen. 3.1 Algemeen Ondernemen brengt risico's met zich mee. Zo kunt u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen. Dit kan vervelende financiële gevolgen hebben voor u en uw onderneming. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat u arbeidsongeschikt wordt U vervult een onmisbare rol in de organisatie. Indien u voor langere tijd geen sturing kunt geven aan de onderneming, kan dit de toekomst van uw onderneming wellicht in gevaar brengen. Het kan bovendien grote financiële gevolgen hebben. Om de kans op arbeidsongeschiktheid te verkleinen kunt u verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld op het gebied van uw werkhouding tijdens het werk of uw gezondheid, zowel fysiek als mentaal. U kunt bij arbeidsongeschiktheid een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand. Deze wet voorziet Nederlands ingezetenen van een sociaal minimum. Dit kan echter alleen onder zeer strikte voorwaarden. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid verzekeren. De verzekering is voor zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders. Het verzekert tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Personeel Uw werknemers zijn van grote betekenis voor de continuïteit van uw onderneming. Als werkgever heeft u veel verantwoordelijkheden. Volgens de Arbowet bent u als werkgever bijvoorbeeld verplicht de veiligheid en gezondheid van uw werknemers zoveel mogelijk veilig te stellen. Ook

7 De risicoscan van ABN AMRO > 07 moet u kunnen aantonen dat u aan deze 'zorgplicht' heeft voldaan. Het gaat daarbij niet alleen om materiële schade, maar ook om schade door (beroeps)ziekte of een ongeval. Een werknemer kan schade aan derden veroorzaken en kan zelf schade oplopen tijdens de werkzaamheden. Ook kunt u als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor schade door werknemers die (tijdelijk) bij derden zijn gedetacheerd of voor schade die werknemers elkaar toebrengen. Bovendien is er een toenemende tendens om schade die geleden is door de werknemer bij de werkgever te claimen. U kunt als werkgever bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor schade die een werknemer oploopt tijdens bedrijfsuitjes of als hij/zij tijdens werkzaamheden deelneemt aan het verkeer. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat u een ongeval op het werk krijgt Bedrijfsongevallen kunnen leiden tot materiële of letselschade. Om de kans op ongevallen op het werk te beperken, is het belangrijk dat het arbobeleid en veiligheidsbeleid (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen) goed uitgevoerd wordt. Het beperken van ongevallen betekent minder ziekteverzuim, minder kosten en een kleinere verstoring van de bedrijfscontinuïteit. Een ongeval kunt u niet altijd voorkomen. De financiële gevolgen hiervan kunt u verzekeren met een collectieve ongevallenverzekering. Een ongevallenverzekering biedt een uitkering als u overlijdt of blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval.

8 De risicoscan van ABN AMRO > 08 Bedrijfspand 3.2 Bedrijfspand Als het bedrijfspand door een gebeurtenis beschadigd raakt of verloren gaat, kan dat ernstige gevolgen hebben. Hoe ernstig hangt af van hoe afhankelijk u bent van het bedrijfspand en of u snel kunt uitwijken naar een andere geschikte locatie. Welke risico's loopt u? Hieronder staan de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat na brand of andere schade aan het gebouw en/of bedrijfsuitrusting u uw locatie niet kunt gebruiken en u door een bedrijfsstilstand omzet misloopt. Een grote schade kan tot gevolg hebben dat uw bedrijfsvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Hierdoor loopt u omzet mis. Daarnaast lopen uw vaste lasten, zoals personeelskosten, huur, gas en elektriciteit gewoon door. Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om schade door een bedrijfsstilstand zoveel mogelijk te beperken. Stel daarvoor eerst vast welke onderdelen binnen uw bedrijf kwetsbaar zijn en kunnen leiden tot een bedrijfsstilstand. Daarnaast is het verstandig om een bedrijfscontinuïteitsplan te maken. In het bedrijfscontinuïteitsplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt u vast hoe u zich voorbereidt op calamiteiten en hoe u hiermee omgaat. Dit plan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties weer. In het plan beschrijft u wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe de afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunt u een calamiteitenbestrijdingsplan opstellen. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten. Hoe kan ABN AMRO Verzekeringen u helpen Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u zich verzekeren tegen bedrijfsschade. Hiermee verzekert u de vaste lasten en de winst. Ook zijn het huren van een vervangende bedrijfsruimte en machines verzekerd.

9 De risicoscan van ABN AMRO > 09 Bedrijfsmiddelen 3.3 Bedrijfsmiddelen Uw bedrijfsmiddelen zijn belangrijk voor uw onderneming. Als belangrijke bedrijfsmiddelen verloren gaan, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming. Denk hierbij aan uw inventaris, werkmateriaal, goederen en voorraad. De impact hangt af van hoe afhankelijk u bent van die bedrijfsmiddelen en van de snelheid waarmee deze vervangen kunnen worden. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat uw inventaris en/of goederenvoorraad beschadigd raakt of gestolen wordt Uw inventaris en/of goederenvoorraad is belangrijk voor uw onderneming. Door bijvoorbeeld een inbraak of brand kan uw inventaris en/of goederenvoorraad verloren gaan. Laat regelmatig (preventief) onderhoud uitvoeren op uw bedrijfsmiddelen. Maak met de leveranciers afspraken zodat vervangende onderdelen snel geleverd worden. Bij schade wilt u snel weer verder kunnen met ondernemen. U kunt voor de materiële schade een financiële reserve opbouwen. Maar mogelijk vindt u de financiële reserve die u hiervoor moet hebben erg hoog. Met een inventaris- en goederenverzekering kunt u het risico verzekeren. U verzekert hiermee uw inventaris en goederen tegen met name brand en diefstal, maar bijvoorbeeld ook tegen schade door storm of water. Daarnaast worden extra kosten vergoed zoals bereddingsen expertisekosten. Bereddingskosten maakt u om de schade bij een calamiteit te beperken. Expertisekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de schade vast te stellen. Het risico dat uw bedrijf slachtoffer wordt van fraude, zoals oplichting, verduistering of valsheid in geschrifte Bij kleinere ondernemingen wordt het risico op fraude vaak onderschat, omdat werknemers elkaar goed kennen. Bij fraude gaat het in de meeste gevallen om een vorm van bedrog. Dit kan door een derde gedaan worden, maar ook door een werknemer. Voorbeelden van fraude zijn het vervalsen van documenten, geld naar een eigen rekening wegsluizen of geld witwassen. Er zijn ook fraudes die niet of moeilijk uit de administratie te achterhalen zijn. Bijvoorbeeld het aannemen van steekpenningen of het aftekenen van diensten die niet hebben plaatsgevonden.

10 De risicoscan van ABN AMRO > 10 U kunt het risico op fraude verkleinen door werknemers bewust te maken van fraude. Het beperken van contant geldverkeer en het scheiden van de beheer-, administratie- en controlefuncties rondom financiële middelen geeft minder gelegenheid tot frauduleuze handelingen. Fraude kunt u ook voorkomen door een goede controle van de administratie en door vertrouwelijke gegevens niet toegankelijk te maken voor onbevoegden. Maak gebruik van toegangscodes en wachtwoorden om geautomatiseerde gegevens af te schermen. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers elkaar aanspreken op frauduleus gedrag. Met een fraudeverzekering kunt u zich verzekeren tegen de financiële schade die het gevolg is van fraude door werknemers of oplichting door derden. De dekking omvat diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, computerfraude en oplichting.

11 De risicoscan van ABN AMRO > 11 Afnemers en leveranciers 3.4 Afnemers en leveranciers Van uw leveranciers verwacht u dat zij volgens afspraak leveren. Maar gaat dat ook altijd zoals gewenst? Leveranciers van grondstoffen, halffabricaten, inventaris, diensten, energie en water kunnen essentieel zijn voor de continuïteit van uw onderneming. Iedere onderneming kent één of meerdere belangrijke afnemers die voor een groot deel van de omzet zorgen. Ook afnemers kunnen te maken krijgen met continuïteitsproblemen. Het is verstandig om spreiding van afnemers na te streven. In de leveringsvoorwaarden kunt u afspraken maken over de voorwaarden waaronder u producten of diensten levert aan uw afnemer(s). Ook is het verstandig om vast te leggen wat er gebeurt als u onverwacht niet kunt leveren. Het vastleggen van afspraken geeft duidelijkheid aan u en uw afnemer(s). De afnemer weet vooraf waar hij aan toe is en kan als het nodig is zelf aanvullende maatregelen nemen.

12 De risicoscan van ABN AMRO > 12 Productie, machines en installatie 3.5 Productie, machines en installatie Als u produceert kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade aan anderen door uw producten. Ook kan het zijn dat producten niet voldoen aan de verwachtingen van uw klant. Aan de andere kant kunnen machines en installaties beschadigd raken waardoor u niet meer kunt produceren. Dit kan vervelende financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat uw machine(s) en/of installatie(s) beschadigd raken Om uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren, gebruikt u machines. U loopt het risico dat deze machines beschadigd raken. Storingen of schade aan deze machines kunnen vervelende financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Zeker als het om machines gaat die onmisbaar zijn voor uw activiteiten. Het risico dat door het niet kunnen gebruiken van machine(s) en/of installatie(s) er niet meer geproduceerd kan worden. Naast beschadiging van de machines zelf, loopt u ook het risico dat bij een beschadiging of uitval u mogelijke contractuele afspraken met klanten niet meer kunt nakomen. Door uw machines goed te onderhouden, voorkomt u verstoringen. Verder is het belangrijk dat de machines op een juiste manier gebruikt worden. Zorg daarom voor duidelijke werkhandleidingen voor uw werknemers. Met een machinebreukverzekering kunt u zich verzekeren tegen beschadiging van uw machines en installaties (met uitzondering van brand, wat valt onder de inventarisverzekering). U bent verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld fouten in de machine zelf en schade die van buiten komt, zoals vallen en stoten, bedieningsfouten en overspanning. Als uw machines onverwachts stilvallen door schade, kunt u minder produceren. Uw productieproces kan zelfs helemaal stil komen te liggen. Bovendien kunt u niet leveren aan uw klanten. Met een machinebreuk-bedrijfsschadeverzekering kunt u zich verzekeren tegen de financiële gevolgen hiervan.

13 De risicoscan van ABN AMRO > 13 Aansprakelijkheid 3.6 Aansprakelijkheid Als ondernemer heeft u tal van verantwoordelijkheden en kunt u op veel gebieden aansprakelijk worden gesteld. Niet alleen voor schade veroorzaakt door uw eigen onrechtmatig handelen, maar bijvoorbeeld ook voor schade veroorzaakt door uw werknemers of uw product. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan uw werknemers, of voor milieuschade. Claims van werknemers, afnemers, leveranciers of de overheid waarbij u aansprakelijk wordt gesteld, kunnen uitlopen op een kostbare juridische procedure. Welke risico's loopt u? Hieronder ziet u de risico's die u in de risicoscan heeft geselecteerd. Het risico dat u aansprakelijk bent voor schade aan anderen door uw toedoen Iedereen loopt het risico fouten te maken bij de uitoefening van zijn of haar bedrijf. Het vervelende is dat zelfs kleine fouten, onvoorzienbaar grote financiële gevolgen kunnen hebben. De fout hoeft daarbij niet door uzelf te zijn gemaakt. Ook werknemers, gebouwen, machines en zelfs uw producten kunnen schade aanrichten. Daarvoor kunt u als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Als ondernemer kunt u op veel gebieden aansprakelijk gesteld worden. Het is belangrijk dat u in kaart brengt op welke gebieden u mogelijk schade of letsel kunt veroorzaken. U kunt dan gericht bepalen welke voorzorgsmaatregelen u wilt nemen. Met een aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven kunt u zich verzekeren tegen schade aan personen en zaken waarvoor u aansprakelijk bent. Het risico dat u betrokken raakt in een juridisch geschil of conflict Als ondernemer loopt u altijd het risico dat u betrokken raakt in een juridisch geschil of conflict. De top 3 van meest voorkomende zakelijke geschillen zijn bedrijfscontracten, arbeidsgeschillen met werknemers en geschillen met overheden. Om u te helpen bij juridische geschillen of conflicten kunt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtsbijstand bij juridische conflicten of geschillen. Dit zowel bij zaken op initiatief van u als bij zaken die tegen u worden aangespannen.

14 De risicoscan van ABN AMRO > Tot slot Dit is uw resultaat van de risicoscan. In dit rapport heeft u kunnen lezen wat u zelf kunt doen om uw geselecteerde risico's te beheersen. Daarnaast hebben wij opties laten zien van verzekeringsproducten die aan kunnen sluiten op uw risicoprofiel. Wij hopen dat u met dit inzicht uw bedrijfscontinuïteit nog beter kunt waarborgen. En zo met vertrouwen kunt blijven ondernemen. Sectorinformatie Risico's hebben vaak ook te maken met de sector waarin u werkt. Ontwikkelingen over uw sector vindt u in de ABN AMRO sector- en brancherapporten van ABN AMRO Bank. U vindt deze rapporten op https://insights.abnamro.nl/visie-op-sectoren/. Heeft u nog vragen? Wilt u na het lezen van uw risicorapport meer informatie? Bel dan gerust met een adviseur van ABN AMRO via (elke werkdag bereikbaar van tot uur. Op zaterdag van uur). Aanvullende informatie: Dit is een rapport opgesteld door ABN AMRO Verzekeringen. ABN AMRO Verzekeringen is tussenpersoon in verzekeringen. Schadeverzekeringen sluit zij af bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V. en andere schadeverzekeraars waar ABN AMRO Verzekeringen mee samenwerkt. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. en ABN AMRO Verzekeringen zijn beide dochter van Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding B.V. Dit is een samenwerkingsverband tussen Delta Lloyd Groep en ABN AMRO Bank. ABN AMRO Bank heeft 49% van de aandelen. ABN AMRO Bank stelt haar website ter beschikking om de Risicoscan onder de aandacht te brengen. Disclaimer Ondanks het feit dat de informatie in deze Risicoscan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze Risicoscan. De informatie in deze scan mag op geen enkele wijze beschouwd worden als een advies zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht ABN AMRO Bank 581

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel Schade & Inkomen www.nn.nl ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel De ZekerheidsCombinatie Detailhandel omvat een aantal schade verzekeringen, afgestemd op de in de

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie. Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst

BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie. Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst Versie Datum gesprek Adviseur E-mailadres Telefoonnummer Concept

Nadere informatie

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers Uw verzekeringen regelt u snel en gemakkelijk online! www.fatum-suriname.com U kiest voor FATUM, uw betrouwbare partner

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Horeca

ZekerheidsCombinatie voor Horeca ZekerheidsCombinatie voor Horeca Schade & Inkomen www.de-mkbspecialist.nl De MKB Specialist Ondernemers in de Horeca Als horecaondernemer bent u dagelijks bezig uw gasten te verwennen met het bieden van

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar en af te sluiten OOPakketkorting al vanaf

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

Extra kostenverzekering

Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Wij vergoeden de extra kosten die je bedrijf moet maken om te herstarten na schade zoals waterschade, brand/ontploffing of inbraak/diefstal. Denk aan kosten

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf Versie: definitief Dit rapport is voor u opgesteld door: zakelijk risicoadviseur en adviseur binnendienst Datum: 10 december 2014 adviseur e-mailadres

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

IQ zakenpakket Overzichtelijk en voordelig. IQ zakenpakket. Rechtsbijst IQ ASSURADEUREN

IQ zakenpakket Overzichtelijk en voordelig. IQ zakenpakket. Rechtsbijst IQ ASSURADEUREN IQ zakenpakket Overzichtelijk en voordelig IQ zakenpakket rijfsschade d e B n e d Bran n elijkheid e k a r p s n a A and Rechtsbijst ngevallen O e v ie t c e ll Co uigen Motorrijt én pakket é in ig d n

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door AEGON Zakenpakket De zaken gaan altijd door Alles in één hand Het AEGON Zakenpakket bevat alle belangrijke schadeverzekeringen. Voor uw onderneming en voor uzelf. Alle verzekeringen sluiten naadloos op

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw U bent ondernemer en zet u dagelijks in om uw opdrachtgevers

Nadere informatie

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB Pakket Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Inhoud U doet graag zaken zonder zorgen. 4 Daarom kiest u voor de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. 4 Een uitgebreide

Nadere informatie

Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er

Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er Verzekeringen bankieren belastingzaken hypotheken Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er Het Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er Gefeliciteerd met uw start als ZZP-er! Als zelfstandige heeft u alle

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval

De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval Inhoud Een inkomen als er iets gebeurt. 3 Even uw voordelen op een rij! 5 Goed om even te weten. 6 2 Een inkomen

Nadere informatie

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma Risico s & Verzekeren Wieke Wagenaar en Mindert Postma 2 Even voorstellen Mindert Postma Adviseur Bedrijvendesk Wieke Wagenaar Risico Specialist Verzekeren Rabobank Drachten Friesland Oost 3 Programma

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Als ondernemer

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations RISICO S ZICHTBAAR MAKEN Advies op maat voor exploitanten van tankstations Exploitantenpolis De markt voor motorbrandstoffen groeit nauwelijks. Meer concurrentie, hybride/zuinige auto s en noodzakelijke

Nadere informatie

Eén verzekeringspakket voor uw agrarische risico s. ToplandPolis

Eén verzekeringspakket voor uw agrarische risico s. ToplandPolis Eén verzekeringspakket voor uw agrarische risico s ToplandPolis 2 Wat is de ToplandPolis? Een pakket met schadeverzekeringen Een verzameling van 7 rubrieken waarbinnen u de bedrijfsrisico s van uw onderneming

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Eigen vervoerverzekering Eigen vervoerverzekering Wij verzekeren je goederen 24 uur per dag tegen beschadiging, verlies of diefstal tijdens het vervoer met je eigen (bestel)auto. Onderweg, bij het laden

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Wat verzekert de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van jou en je medewerkers voor het beschadigen van goederen

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Nadere informatie

Wat is een VvE Pakket?

Wat is een VvE Pakket? VvE PAKKET 2 Wat is een VvE Pakket? Een VvE Pakket voor Verenigingen van Eigenaren is een pakket waarin de meest essentiële verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen. Het VvE pakket

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening door specialisten

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening door specialisten Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening door specialisten 1 Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Uw voordelen Deskundig juridisch advies en rechtshulpverlening

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Wat verzekert de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van jou en je medewerkers voor het beschadigen van goederen

Nadere informatie

Even voorstellen. Speciaal voor leden van de VMO

Even voorstellen. Speciaal voor leden van de VMO Even voorstellen. Speciaal voor leden van de VMO 1 Inhoud Even voorstellen. 3 Even voorstellen. Speciaal voor leden van de VMO. 4 Even de extra voordelen op een rij. 5 Brand- en Bedrijfsschadeverzekering.

Nadere informatie

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De Machineschadeverzekering houdt rekening met de complexe productierisico s van geavanceerde

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Nadere informatie

ARAG ProRechtCombinatie

ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Als ondernemer bent u van alle markten thuis. Om uw onderneming goed te laten draaien is dat ook van groot

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Gezin London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Verzekeringen voor u en uw dierbaren U en uw gezin willen comfortabel en onbezorgd genieten van het leven. Maar er kan altijd iets gebeuren dat het geluk

Nadere informatie

Zeker Plus pakket voor Vereniging van Eigenaren

Zeker Plus pakket voor Vereniging van Eigenaren Univé Zeker Plus pakket Univé Zeker Plus pakket Samenwerken en elkaar helpen. Dat is waar Univé voor staat Elkaar helpen. Ook als het even wat minder gaat. Dat is waar Univé voor staat. Univé is namelijk

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket Interpolis Bedrijven Compact Polis het gemak van één verzekeringspakket Arjan Dros, 43 jaar, horeca ondernemer. Nog maar kort geleden heb ik restaurant Stout geopend. Toen heb ik ook een aantal bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische De Interpolis Kredietverzekering Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische groente & fruit. Cees

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

Schade? Geen nood, wij helpen u

Schade? Geen nood, wij helpen u Schade? Geen nood, wij helpen u ABN AMRO Verzekeringen Zakelijk U hebt schade Niemand zit te wachten op schade. Mocht u onverhoopt toch schade hebben dan wilt u zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden.

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

De Rechtsbijstandverzekering.

De Rechtsbijstandverzekering. De Rechtsbijstandverzekering. Goed geregeld via Sandd (algemeen) Adecco Group Nederland tot E 5,- korting Verzeker u van juridische hulp Ruzie met de buren. Een conflict met de aannemer. Een meningsverschil

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

Nassau. verzekeringen. Techniekpolis

Nassau. verzekeringen. Techniekpolis Nassau Techniekpolis Nassau Techniekpolis Geld(t) als de techniek je in de steek laat. Your risk is our concern Nassau beschikt over uitgebreide, specialistische kennis op het gebied van technische. Continuïteit

Nadere informatie

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit 2 A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit Schade aan uw (bedrijfs)voertuigen is vervelend. Naast de kosten van schadeherstel,

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Wanneer je bedrijf stil komt te liggen door schade, heb je even geen inkomsten meer. Je vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Wat is een VvE Pakket?

Wat is een VvE Pakket? VVE PAKKET VvE Pakket informatie Wat is een VvE Pakket? Een VvE Pakket voor Verenigingen van Eigenaren is een pakket waarin de meest essentiële verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen.

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers. Complete financiële. bescherming voor. u en uw bedrijf

AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers. Complete financiële. bescherming voor. u en uw bedrijf AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers Complete financiële bescherming voor u en uw bedrijf Zeker voor startende ondernemers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn, tegen een gunstige premie.

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel Als ondernemer in de detailhandel

Nadere informatie

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf FATUM Compleet bedrijvenpakket Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf 1 Schade aan uw bedrijfspand, inventaris of goederen is één van de grootste risico s die uw onderneming loopt.

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer Met de VNG Vrijwilligersverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Vrijwilligers zijn onmisbaar 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent u

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

Ondernemen: zeker zaken doen! Rabobank Krimpenerwaard 9 april

Ondernemen: zeker zaken doen! Rabobank Krimpenerwaard 9 april Ondernemen: zeker zaken doen! Rabobank Krimpenerwaard 9 april Programma 1. Visie van Interpolis op verzekeren 2. Inzicht in risico s 3. Risico s beheersen door preventiemaatregelen 4. Zelf dragen van bepaalde

Nadere informatie

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst Het Zicht ondernemerspakket Precies de zekerheid die u wenst In één keer verzekerd tegen nagenoeg alle risico s 2 Uw risico s in kaart gebracht Ondernemen betekent risico s lopen. Het is de kunst van de

Nadere informatie

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap...

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG 2 VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Schade? Geen nood, wij helpen u

Schade? Geen nood, wij helpen u Schade? Geen nood, wij helpen u ABN AMRO Verzekeringen U hebt schade Niemand zit te wachten op schade. Mocht u onverhoopt toch schade hebben dan wilt u zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Als

Nadere informatie