Ledenbrief Univé Oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenbrief Univé Oost"

Transcriptie

1 Ledenbrief Univé Oost Uitgave 8 April 2012 Verder o.a. in deze Ledenbrief: Univé Oost verzorgt óók uw hypotheek Terugblik 2011 Puzzel Uitnodiging Ledenbijeenkomst Column Datum donderdag 26 april Ontvangst uur Start uur Locatie Polman Stadion Almelo De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het VN Jaar van de Coöperatie. Daarmee onderstrepen zij hoe belangrijk deze organisatievorm is voor de wereldeconomie. In deze Ledenbrief besteden wij daarom aan dacht aan de kracht van onze coöperatie. Donderdag 26 april vindt onze Ledenbijeenkomst plaats op een bijzondere locatie in Twente. Ook hebben wij een markante spreker voor u uitgenodigd. Daarnaast volop nieuws vanuit de Leden raad. Opnieuw dus een uitgave met volop informatie over onze coöperatie. Veel leesplezier gewenst en graag tot ziens op 26 april! Met vriendelijke groet, Ondernemer Hennie van der Most is op veler verzoek voor de eerste Ledenbijeenkomst van 2012 als spreker uitgenodigd. B.C. Reinders Algemeen Directeur Univé Oost Schrijf u snel in om zeker te zijn van een plaats. Dit kan eenvoudig via onze website of door de antwoordstrook op de adresdrager ingevuld aan ons te retourneren. Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 18 april a.s. Kijk voor het programma van deze informele bijeenkomst op pagina 5. Daar plukt ú de vruchten van!

2 Ledenraad Univé Oost Ledenbrief Univé Oost Ook in de tweede helft van 2011 had de Ledenraad weer een aantal bijeenkomsten en activiteiten. Reguliere vergadering Op 8 augustus was er de reguliere vergadering van de Ledenraad. Het agendapunt rooster van aftreden leidde tot 8 kandidaten die voor herbenoeming in aanmerking komen. Mevrouw Swarthoff en de heer Spijker hebben niet voor herbenoeming gekozen. De overige 6 kandidaten zijn wel herbenoembaar. Hierover leest u hiernaast meer. De Ledenraad heeft ervoor gekozen in de vacature van mevrouw Swarthoff en de heer Spijker geen nieuwe leden kandidaat te stellen. De Leden raad dankt mevrouw Swarthoff en de heer Spijker hartelijk voor hun inzet en inbreng tijdens de afgelopen jaren. Tijdens deze vergadering wordt het arbeidsvoorwaardenbeleid van de Raad van Bestuur (RvB) vastgesteld en de accountant voor de komende drie jaar benoemd. Ook wordt het terugtreden wegens ziekte van de heer G. Vruwink, lid van de RvB van de coöperatie, bekend gemaakt. Tijdens deze avond wordt uitgebreid gesproken over de uitzending van Tros Radar op 31 oktober Vele vragen om uitleg volgden. De korte reactietijd vóór de uitzending deed Univé besluiten om tijdens de uitzending niet te reageren. De uitgebreide reactie van Univé leest u op De pauze wordt gebruikt om enkele groepsfoto s te maken, zodat u de leden van de Ledenraad kunt herkennen. Ledenbijeenkomst Op 17 november is er een Ledenbijeenkomst. Deze vindt plaats in de Vijverberg in Doetinchem. De opkomst is enorm. Er zijn meer dan 600 leden aanwezig. Als uw voorzitter geef ik een korte presentatie over de rol en taken van de Ledenraad, zoals deze sinds 1 januari 2011 functioneert. Als gastspreker treedt de heer Foppe de Haan op. Hij vertelt over zijn carrière. Aan de hand van voorbeelden legt hij uit hoe hij mensen motiveert om zich maximaal te ontwikkelen. Foppe de Haan is hét gezicht van het Foppe Fonds dat zich inzet voor de jeugd om ze te helpen ontwikkelen bij voorkeur via sport en spel. Vooral voor kinderen die normaal gesproken niet zo kansrijk zijn. Bekijk ook eens de website: Het Univé Oost Fonds Wat waren er veel goede en waardevolle inzendingen! De selectiecommissie - bestaande uit vijf leden van de Ledenraad onder leiding van een onafhankelijke voorzitter- ging in december aan het werk. Na een grondige thuisstudie op de ingediende projecten werd door de commissieleden op 13 december een avond lang gewikt en gewogen en gezocht naar een breed draagvlak. Uiteindelijk werden er 12 projecten uitgekozen. Volgens de voorzitter van de commissie voldeden alle gehonoreerde inzendingen aan de omschrijving: het project levert een bijdrage aan het maatschappelijke nut en/of het project bevordert de gemeenschapszin. Dit was de eerste keer dat Univé Oost haar maatschappelijke betrokkenheid in een dergelijke vorm giet. De selectiecommissie is erg enthousiast en de goede ervaring wordt alom gedeeld. Erg speciaal is de avond waarop de prijzen ook echt worden uitgereikt. Dit gebeurde op 2 februari jl. op het hoofdkantoor van Univé Oost in Groenlo. De twaalf cheques met een totaalwaarde van bijna ,- werden daar door commercieel directeur Toine Faber overhandigd aan de vertegenwoordigers van de winnende organisaties / verenigingen / stichtingen. Wegens succes vervolgd! Dus voor het komende jaar kunt u opnieuw projecten aanmelden! Ditmaal is het thema cultuur. Gegevens over aanmelding, voorwaarden en procedure vindt u op de website onder het kopje Univé Oost Fonds. Hartelijke groet, Gerda ter Denge Voorzitter Ledenraad Univé Oost 2012: het jaar van de coöperatie De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroe pen tot het VN Jaar van de Coöperatie. Daarmee onderstrepen zij hoe belangrijk deze orga nisatievorm is voor de wereldeconomie. De Verenigde Naties willen met het themajaar mondiaal aandacht vragen voor het succes van de coöperatie. Daarnaast wil de wereldorganisatie het bewustzijn over de waarde van coöperaties vergroten en overheden aanmoedigen om gunstig beleid en wetten te ontwikkelen, die bijdragen aan de groei en stabiliteit van de coöperatieve sector (bron: United Nations, 2011). De doelstellingen van het Jaar van de Coöperatie zijn vergroting van het publieke bewustzijn van de rol van de coöperaties en het stimuleren van de groei van coöperaties wereldwijd. Nederland is een coöperatief land. Coöperaties hebben een zeer belangrijke rol in de eco nomische ontwikkeling van onze samen leving gespeeld. Vandaag de dag is de coöpe ratieve onderneming in tal van sectoren een bepalende marktpartij. Met name in de land- en tuinbouw en financiële sector doet de coöperatie het goed. De coöperatiefilosofie - waarbij niet het centraal stellen van de winst, maar juist het centraal stellen van het belang van de leden - ziet de Verenigde Naties als een houvast in deze tijd van financiële crisis. Zoals u weet, is Univé een coöperatieve vereniging die zonder winstoogmerk werkt. Haar klanten zijn tevens haar leden. Cooperative Enterprises Build A Better World Die leden staan dan ook centraal, niet het streven naar winst. Uitgangspunt is dat u als lid positieve resultaten terug ziet in de vorm van winstuitkeringen, premiekortingen en verbeterde producten en diensten. Zo plukt ú de vruchten van de coöperatie Univé Oost!

3 Verkiezing ledenraadsleden Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de Coöperatie Univé Oost is de Ledenraad. Dit orgaan wordt gevormd door de leden van Coöperatie Univé Oost. Aan de Leden raad komen een aantal belangrijke bevoegdheden toe, zoals het benoemen, schorsen of ontslaan van bestuurders en commissarissen, het vaststellen van de jaarrekening, het wijzigen van de statuten en het verlenen van decharge aan de bestuurders en commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Ledenraad alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar bevoegd heden. Kandidatenlijst Functie Lid sinds Termijn Mevrouw A. Agus uit Hengelo ( ) lid de Mevrouw G.P.L. ter Denge uit Losser ( ) voorzitter de De heer A. Berghorst uit Hengelo ( ) lid de De heer G. Gielink uit Varsseveld ( ) lid de De heer A.J.J. Vanhommerig uit Enschede ( ) lid de De heer J.A.G. Arkink uit Weerselo ( ) lid de De leden van de Ledenraad worden door de leden van de Coöperatie Univé Oost gekozen. De ledenraadsleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zij kunnen twee keer worden herbenoemd. De maximale zittingsduur van een ledenraadslid komt daarmee op 12 jaar. Wanneer een termijn eindigt, wordt bepaald aan de hand van een door het Bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Hierboven treft u de namen aan van de ledenraadsleden waarvan in 2012 de termijn eindigt. Zij staan op de lijst voor herbenoeming. De herbenoeming vindt plaats ingaande juni Alle bovengenoemde kandidaten hebben schriftelijk aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor een volgende zittingstermijn. Tegen ieder van de op bovenstaande lijst voorkomende kandidaten kan een tegen - kandidaat worden gesteld. Deze tegenkandidaat moet lid zijn van de Coöperatie Univé Oost. De tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 30 april a.s. te melden bij het secretariaat van de Coöperatie Univé Oost U.A. (P/a Barkenkamp 11 te Groenlo). Deze melding moet schriftelijk geschieden onder vermelding van de gegevens van de tegenkandidaat. Tevens moet worden aangegeven tegen wie van bovenstaande kandidaten men als tegenkandidaat wenst te worden gesteld. Ten slotte dient de kandidatuur vergezeld te gaan van de handtekeningen van 100 (honderd) leden van de Coöperatie Univé die de kandidatuur steunen. Indien volgens de hiervoor beschreven procedure een tegenkandidaat wordt gesteld, zal dit aan de leden van de Coöperatie Univé Oost kenbaar worden gemaakt. Vervolgens vindt er een stemming plaats tussen de tegenkandidaat en degene tegen wie hij/zij kandidaat is gesteld. De tegenkandidaat is verkozen indien hij/zij tweederde van de stemmen op zich heeft weten te verenigen. Ledenraad Univé Oost Rij 1 (v.l.n.r.): Gerard Gielink, Aart Berghorst, Walter Truitman, Chris van den Bos, Jan Zandvoort, Johan Arkink en Johan Meijerink. Rij 2 (v.l.n.r.): Marc Krabbe, Bennie Laarveld, Gerda ter Denge, René Swienink, Peter Spijker, Gerrit Jan Breukers, Harry Spekschoor, Dini Schreurs, Jos Johannink, Angela Agus en Louis Scholten Linde. Rij 3 (v.l.n.r.): Ton Orriëns, Benny Schreurs, Arjan van Someren, Harrie Dekkers, Alex Vanhommerig, Ans Olink en Gerrit te Riet. Op de foto ontbreken: Teun Eggink, Arjan Klein Bluemink, Wilma Oplaat, Willy Reef, Harry Sanderink en Yvonne Swarthoff.

4 Ledenbrief Univé Oost Overweldigende opkomst bij Ledenbijeenkomst Univé Oost organiseerde donderdag 17 november jl. de tweede bijeenkomst van Deze vond plaats op een unieke locatie: stadion De Vijverberg in Doetinchem. Het stadion is de thuisbasis van voetbalclub De Graafschap. Univé Oost is al enige tijd lid van de Business Club. Tijdens de aanmeldperiode stroomden de aanmeldingen massaal binnen. Dit beloofde wat voor de bijeenkomst! Om uur arriveerden de eerste leden, terwijl het programma pas om uur startte. Onder het genot van een kopje koffie en een Univé-petitfour namen de aanwezigen plaats. Univé Oost Het eerste gedeelte van de avond stond in het teken van Univé Oost. De heer Bé Reinders, algemeen directeur, verwelkomde de ruim 600 aanwezigen. Hij vertelde over Univé Oost en wat de coöperatie doet. Daarna was het woord aan mevrouw Gerda ter Denge. Zij is sinds 2011 voorzitter van het hoogste orgaan binnen Univé Oost: de Ledenraad. Tijdens een presentatie informeerde zij de leden over de formele taken en de belangrijke rol als klankbord. Gastspreker Foppe de Haan Na een korte pauze was het woord aan de oude meester Foppe de Haan. Wanneer hij begint met spreken, is iedereen stil. Hij wist alle aanwezigen met zijn verhalen over samen werken, presteren en motiveren te boeien. Enthousiaste reacties De avond werd afgesloten met een informele borrel in de businessruimte van De Graafschap. Daar konden de aanwezige leden genieten van een drankje en een hapje. Natuurlijk konden zij ook een blik werpen op het veld. Tot slot ontvingen de leden een presentje als dank voor hun komst. Hopelijk wordt de trend doorgezet en kan Univé Oost tijdens de Ledenbijeenkomsten in 2012 weer zo n groot aantal van haar leden verwelkomen!

5 Van boerenzoon tot topondernemer Ooit was hij een boerenzoon, een beunhaas, een klusjesman. Nu is Hennie van der Most (Slagharen, 23 maart 1950) een topondernemer die een compleet imperium van bedrijven heeft opgebouwd. Het begon met een ijzerhandel en groeide uit tot een keten van restaurants, uitgaanscentra, attracties en evenementenhallen. En toch, Hennie is gewoon Hennie gebleven. Op z n Twents. Programma Ledenbijeenkomst Op donderdag 26 april a.s. organiseren wij onze informele Leden bijeen komst. Graag verwelkomen wij u op een unieke Twentse locatie: het Polman Stadion. Dit is het thuisstadion van de Almelose voetbalclub Heracles Almelo. Deze club met een rijke historie behoort tot een van de oudste voetbalvereni gingen in Nederland. Programma Vanaf uur bent u welkom in de BusinessClub van het Polman Stadion. De heer Bé Reinders, Algemeen Directeur, opent om uur de bijeenkomst. Aansluitend is het woord aan mevrouw Gerda ter Denge (voorzitter Ledenraad) en de heer Hennie van der Most. De bijeenkomst wordt rond uur afgesloten met een informele borrel. Hennie van der Most heeft zich de afgelopen twintig jaren ingezet om als ondernemer bestaande gebouwen, een watertoren en zelfs een kerncentrale, een nieuwe bestemming te geven en deze om te bouwen tot succesvolle ondernemingen, zoals hotels, congres en uitgaanscentra, evenementenhallen en attractieparken. Ze hebben allemaal een unieke formule. Vele bezoekers, van jong tot oud, hebben hun weg naar zijn ondernemingen gevonden; o.a. Preston Palace in Almelo, Wunderland Kalkar in Kalkar, Speelstad Oranje in Beilen, Piri-Piri restaurants en De Koperen Hoogte in Zwolle. Aanmelden Vergeet u zich niet vóór 18 april a.s. aan te melden voor deze boeiende avond via U kunt ook de antwoordstrook onder aan de adresdrager aan ons terugsturen. Inmiddels zijn er binnen zijn bedrijven ruim medewerkers werkzaam. Dagelijks bezig zijn met ondernemen is zijn lust en zijn leven. Hennie heeft veel geleerd, gezien en onderhandeld. Hij is van mening dat er ook in een teruglopende economie volop kansen zijn. Hennie vindt het ontzettend leuk om voor zeer uiteenlopende gezelschappen te mogen spreken. Hij deelt graag zijn levenservaringen met u en geeft zijn visie op de huidige economische ontwikkelingen. Op zijn geheel eigen, nuchtere, wijze geeft hij een verfrissende kijk op ondernemen. Reserveert u alvast 15 november? Wie zou ú willen als spreker? Adres Heracles Stadionlaan 1, 7606 JZ Almelo. Op deze avond organiseren wij onze tweede Ledenbijeenkomst. Deze vindt plaats op een locatie in de Achterhoek. Peter Timofeeff, Mr. Frank Visser, Erica Terpstra, Foppe de Haan en Hennie van der Most nodigden wij in het verleden uit voor onze Leden - bijeen komsten. Maar wie zou ú eens willen uitnodigen als spreker? Laat het ons weten via U kunt uw auto parkeren in de vakken P1 (stadionplein, IISPA), P2 (Woonboulevard) of P3 (OranjeNassau). Bij parkeren in de omliggende woonwijken wordt streng gecontroleerd op foutparkeerders.

6 Ledenbrief Univé Oost Univé Oost Fonds steunt Donderdagavond 2 februari jl. vond op het kantoor van Univé Oost in Groenlo de uitreiking plaats van twaalf cheques door het Univé Oost Fonds. Maar liefst 87 aanvragen kwamen binnen, twaalf projecten zijn geselecteerd. Aan die projecten is maximaal per project uitgekeerd, bijna in totaal. Het Univé Oost Fonds is in 2011 in het leven geroepen door Univé Oost. Directeur Toine Faber van Univé Oost legt uit: Iedereen kent Univé wel als de grote landelijke verzekeraar zonder winstoogmerk, met maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel. Dat komt onder andere naar voren uit de sponsoring. Landelijk gezien van bijvoorbeeld de voetbalvereniging Heerenveen. Maar Univé is vooral ook een lokale verzekeraar. Faber vervolgt: Univé Oost laat z n maatschappelijke betrokkenheid merken door sponsoring van zo n 400 clubs en verenigingen. Doelen die vaak gerelateerd zijn aan sport en bewegen. De vorm van sponsoring varieert van een advertentie in een clubblad tot het hoofdsponsorschap van een club, zoals bijvoorbeeld van sv Grol hier in Groenlo. In 2010 al zijn we gaan nadenken hoe we nog meer uiting kunnen geven aan die maatschappelijke betrokkenheid. En daaruit is het Univé Oost Fonds voortgekomen, om volgens onze stelregel dichtbij en betrokken te kunnen steunen. In de Ledenbrieven van 2011 werden oproepen geplaatst. Zowel leden als nietleden konden een aanvraag indienen. Het moest echter wel gaan om lokale projecten in het werkgebied van Univé Oost. Maar liefst 87 aanvragen werden ingediend voor de sluitingsdatum. De commissie bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de Leden raad had de moeilijke taak om deze te beoor delen. Na een zorgvuldige procedure werden twaalf projecten gekozen die financieel worden ondersteund. Deze zijn: Careaz J.W. Andriessen Borculo: aanleg jeu de boulesbaan ( 2.500) De Leeuwerikschool ZMLK te Neede: vernieuwing en aanpassing schoolplein ( 2.500) Koninklijke Enschedese Leo Harmonie: vervanging en aanvulling van instrumenten ( 2.000)

7 twaalf organisaties met bijdrage Orthopedagogisch en didactisch centrum De Arcade te Hengelo (O): picknicktafels op schoolterrein ( 1.950,41) Speeltuinvereniging t Vosheukske uit Lievelde: omheining voor speeltuin ( 2.500) Stichting Gemeenschapshuis Vasselder-Veldhunten: opstarten doe activiteiten ( 2.500) Stichting KinderWensMobiel: organiseren drie wensdagen acuut / chronisch zieke kinderen ( 2.400) Stichting Lieve Engeltjes: het drukken en versturen van voorlichtingsmateriaal over Stichting Lieve Engeltjes die lotgenotencontact organiseert voor mensen die in hun gezin of omgeving een kind verloren ( 2.000) Stichting Speel-o-theek Wisch: aanschaf speelgoed voor kinderen met een beperking ( 2.500) Stichting Voedselbank Steunpunt Oost-Achterhoek: aanschaf van een stapelaar voor bevoorraden stellingen ( 2.500) Stichting Zandewierde Zomerkamp Nieuw-Wehl: bijdrage aan vakantieweek voor verstandelijk gehandicapten ( 2.500) Tactus Verslavingszorg uit Enschede: dagje uit voor kinderen van verslaafde ouders ( 2.500) Aanmelden? Dat kan! Het Univé Oost Fonds schenkt vanaf nu jaarlijks geld aan lokale projecten met een maatschappelijke uitstraling. Dit jaar stellen wij opnieuw ,- beschikbaar. Per gehono reerde aanvraag doneren wij maximaal 2.500,- om 12 doelen te kunnen steunen. Voor 2012 is gekozen voor het thema cultuur. Geïnteresseerde organisaties, verenigingen en stichtingen of andere belanghebbenden kunnen hun goede doel of project aanmelden (zie voorwaarden). Dit kan tot uiterlijk 1 november Het aanmeldformulier vindt u op Het formulier biedt ruimte om bijzonderheden over het voorgedragen goede doel en / of project te beschrijven. Ook kunt u een gemotiveerde onderbouwing geven waarom juist uw goede doel of project steun behoeft. Per goede doel / project kan slechts één aanvraag worden ingediend. U kunt het formulier inclusief bijlagen per sturen aan Voorwaarden Het goede doel en / of project bevindt zich in het werkgebied van Univé Oost; is binnen het thema cultuur te plaatsen; is niet afhankelijk van andere (subsidie) bijdragen; vraagt niet om een bijdrage in de exploitatiekosten en kan door zowel leden als niet-leden worden ingediend. Aanvragen kunnen ook aan niet-leden worden toegekend. Niet in aanmerking komen aanvragen in strijd met de goede normen en waarden; reguliere sponsorverzoeken; verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en / of milieubelastende activiteiten of evenementen; verzoeken die louter een persoonlijk doel nastreven; verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep en instellingen / organisaties van kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, in welke vorm of aard dan ook. Beoordeling aanvragen Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging. Een commissie bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de Leden raad van Univé Oost beoordeelt in december 2012 de ontvangen aanvragen. Zij beslist welke pro jecten financieel ondersteund zullen worden. De gehonoreerde en afgewezen aanvragen ont vangen van ons persoonlijk bericht. Begin januari 2013 zullen deze ook worden vermeld op onze website. Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen via Univé winnaar Customer Performance Award 2012 Univé is uitgeroepen tot beste dienstverlener van Nederland. De landelijke coöperatieve verzekeraar liet dit jaar Ikea winnaar van de laatste 2 jaar achter zich. In de afgelopen drie jaar was Univé al 2 keer de beste financiële dienstverlener en eindigde het bedrijf in het totaaloverzicht op respectievelijk de derde (2010) en tweede (2011) plaats. Dit jaar sleepte de verzekeraar ook de prijs voor de beste dienstverlener in de wacht. De prijs werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst in Hilversum, waar Pieter van den Ban, manager Marketing & Distributie van Univé, en Gijs van den Berg, directeur van Univé Utrecht, de prijs in ontvangst mochten nemen. Pieter van den Ban: We waren natuurlijk al heel blij en trots dat we weer de beste financiële dienstverlener waren geworden. Maar de verrassing was compleet toen bleek dat we ook de overall winnaar waren geworden! Voor ons het bewijs dat de inspanningen die al onze collega s, met name bij de Onderlingen, dagelijks leveren om onze klanten te helpen, vruchten afwerpen. De Customer Performance Award is een gezamenlijk initiatief van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen, het intelligence bureau MIcompany en het marktonderzoeksbureau Metrixlab.

8 Ledenbrief Univé Oost Terugblik 2011 Fusie Het jaar 2011 is voor Univé Oost een belangrijk jaar geweest. Het was het jaar waarin de fusie tussen Univé Twente en OWM Univé Oost z n beslag heeft gekregen. Dit had grote gevolgen voor de organisatie. Vele medewerkers zijn van functie of werk plek gewijzigd en moesten daarnaast aan nieuwe collega s en leidinggevenden wennen. Terugkijkend op dit intensieve traject kunnen we concluderen dat de fusie geslaagd is. Er heerst rust in de organisatie, nieuwe processen worden goed opgepakt en we zijn inmiddels aardig aan elkaar gewend geraakt. Terugblik Ook de wereld om ons heen stond niet stil. De sector waarin Univé Oost zich bevindt staat - mede door de economische crisis - in het centrum van de aandacht van politici, toezichthouders, media en consumenten. Het vertrouwen dat u als klant heeft in de financiële sector is vanuit een diep dal voorzichtig weer aan het herstellen. Er is echter nog wel een lange weg te gaan. Ook in 2011 zijn we ons blijven inzetten om onze dienstverlening naar u als klant te verbeteren. We hebben in dat verband een extra vestiging geopend in Winterswijk en een meer geschikte locatie gevonden voor onze vestiging in Ruurlo. Onze telefonische bereikbaarheid is verder verbeterd, doordat het nu ook mogelijk is verschillende afdelingen rechtstreeks te kiezen. Ook hebben we weer een tweetal ledenbijeenkomsten georganiseerd met aansprekende sprekers. In het voorjaar hebben wij een ledenbijeenkomst georga niseerd in Deurningen waar mevrouw Erica Terpstra als spreker was uitgenodigd. In het najaar hebben wij een ledenbijeenkomst georganiseerd waar Foppe de Haan als spreker optrad. Beide bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht door onze leden. Ook in 2012 zullen er weer twee ledenbijeenkomsten worden georganiseerd. Een uitnodiging voor de eerstkomende ledenbijeenkomst treft u in deze Ledenbrief aan. Klanttevredenheidsonderzoek Uiteraard zijn wij ook benieuwd hoe u aankijkt tegen onze dienstverlening. Vandaar dat wij continu de klanttevredenheid meten. De scores die wij behalen met ons klant tevredenheidsonderzoek zijn goed (7,9). Ook de nominaties cq belangrijke prijzen op het gebied van klantwaardering, die we in 2011 in ontvangst mochten nemen, zijn een bewijs dat we op de goede weg zijn. Financieel Financieel hebben we het jaar 2011 goed afgesloten. We zijn dit jaar niet geconfronteerd met een grote stormschade zoals dat in 2010 wel het geval was. Wel waren er in 2011 opvallend veel grote brandschaden. Dat heeft het technisch resultaat negatief beïnvloed. Het totale technische resultaat over 2011 bedraagt ca. 1,9 miljoen positief. De assurantiebemiddeling kijkt terug op een veelbewogen jaar. De markt van verzeke ringen is zeer competitief. Op zich geen probleem echter we moeten ons wel steeds opnieuw bewijzen. Dat is ook dit jaar weer goed gelukt. Vele nieuwe klanten hebben de weg naar Univé Oost weten te vinden. In de bemiddeling hebben wij dan ook een groei kunnen boeken. De totale bemiddelingsportefeuille is met bijna 5% gegroeid ten opzichte van Een resultaat waar wij trots op zijn. Een belangrijk onderdeel van het resultaat van Univé Oost zijn opbrengsten uit beleg - gingen. Univé Oost heeft een jaar geleden besloten niet langer te beleggen in aandelen. Alle posities op dat vlak zijn dan ook afgebouwd en deels vervangen door obligaties. De rendementen die wij op beleggingen hebben behaald, zijn positief en zelfs boven begroting. Het totale geconsolideerde resultaat van Univé Oost voor belasting is in 2011 uitgekomen op 1,4 miljoen. Dit is een verbete ring van ca. 0,7 miljoen ten opzichte van Bedankt De Raad van Bestuur bedankt het management en de medewerkers voor hun inzet, betrokkenheid en het enthousiasme waar mee zij de werk zaamheden in 2011 hebben verricht. Univé Oost verzorgt óók uw hypotheek U kent Univé van onze zorg- en schadeverzekeringen. Wat u misschien niet weet, is dat Univé ook bemiddelt voor uw hypotheek. Hypotheekadvies bij aankoop, verhoging of echtscheiding Wij kunnen u adviseren voor een hypotheek bij aankoop van een woning, een verhoging voor een verbouwing of een oversluiting. Maar ook bij een echtscheiding kunt u van ons hypotheekadvies gebruik maken, zelfs als de hypotheek elders loopt! Onafhankelijk Univé Oost werkt samen met vele geldverstrekkers. Wij kunnen u hierdoor onafhankelijk adviseren. Op elk gewenst moment wordt bekeken welke geldverstrekker het beste bij u past qua rente, hypotheekvorm én voorwaarden. Compleet advies, vaste vergoeding Bij ons advies kunt u rekenen op duidelijke taal en een betrouwbare service tegen een vooraf vastgestelde prijs. Hierbij krijgt u bij het afsluiten altijd een compleet rapport over uw persoonlijke financiële situatie, zodat u zich beter thuis voelt bij uw hypotheek. Opstalpremie retour Indien u nu een hypotheek via ons afsluit, krijgt u dit jaar de premie retour van uw Univé woonhuisverzekering. Wilt u weten welke hypotheek het beste bij u past? Onze deskundige en erkende hypotheekadviseurs helpen u graag verder. Op de foto ziet u de hypotheekafdeling van Univé Oost. Boven (v.l.n.r.): Gerrie Broeks, Judith Weghorst en Wilma van Arkel. Onder (v.l.n.r.): Marcel Reijerink, Henk Kruse, Harm Heezen, Willem Ketting en Remco Gosselink. Bel ons op of mail naar:

9 Al uw juridische problemen U kunt al uw juridische problemen voorleggen aan de Univé Jurist Eddy Dijk. Dit kunnen consumentenzaken zijn, zoals een geschil met een winkelier of de telecomaanbieder. Ook als u dreigt te worden ontslagen, kunt u bij de Univé Jurist te rade gaan. Als u ondernemer bent, legt u zaken als wanbetalers, algemene voorwaarden of vergunningen aan de Univé Jurist voor. De Univé Jurist schakelt waar nodig één van de 200 andere juristen van Univé in voor uw vraagstuk. Bouwfout? De dakkapel leek wel een douche Het kan ook u overkomen, daarom de Univé Jurist Sander Oostveen en zijn vrouw kochten vier jaar geleden hun eerste huis. Met de komst van hun eerste kindje besloten ze een dakkapel te laten plaatsen om zo een extra slaapkamer te creëren. Toen deze klaar was leek er niets aan de hand. Het zag er prachtig uit. Maar een week later begon het te regenen. Alle zorg uit handen De dakkapel bleek zo lek als een mandje. De aannemer wilde het alleen maken voor een enorm bedrag! Sander nam contact op met de Univé Jurist. Hij raadde Sander aan om een onafhankelijke bouwkundige in te schakelen. De bouwkundige concludeerde dat er wel degelijk een fout was gemaakt. Hij heeft daarover een rapport gemaakt en met dit rapport ging Sander naar de aannemer. Die is uiteindelijk overstag gegaan en heeft de schade kosteloos hersteld. Ook problemen met een aannemer? Hebt u vragen over juridische problemen met een aannemer? De Univé Jurist is altijd bereid om die te beantwoorden. Gratis advies Uiteraard kunt u ook voor andere juridische zaken, zoals bijvoorbeeld een geschil met uw werkgever, bij de Univé Jurist terecht. In het werkgebied van Univé Oost is deze dienst nu voor iedereen beschikbaar. Ook als u nog geen klant bent bij Univé kunt u gebruikmaken van de Univé Jurist. Het eerst half uur is altijd gratis. Bent u al bij Univé verzekerd voor rechtsbijstand en valt uw vraag onder de dekking, dan wordt in veel gevallen alles kosteloos voor u geregeld. Bent u niet bij Univé verzekerd voor rechtsbijstand of valt uw probleem niet onder de dekking? Dan kunt u tegen een aantrekkelijk tarief juridische ondersteuning ontvangen. Zo schakelt u de Univé Jurist van Univé Oost in Neem contact op met Univé Oost op telefoonnummer U kunt ook een sturen naar Uiteraard kunt u ook even binnenlopen bij het kantoor bij u in de buurt, daar helpen ze u graag! Kijk voor meer informatie op De Univé Jurist, Mr. Eddy Dijk. Hij lost juridische vraagstukken op voor verzekerden en nietverzekerden. Univé Jurist Eddy Dijk Persoonlijk, deskundig en dichtbij Meer dan zakelijk verzekerd met Tracking en tracing Wordt uw tractor gestolen? Dan is de kans klein dat het voertuig wordt teruggevonden. Tenzij het is uitgerust met Tracking en tracing van Univé. Dit systeem kan uw tractor waar ook ter wereld tot op enkele meters nauwkeurig traceren. Hoe werkt Tracking en tracing? Een monteur installeert het systeem op een onzichtbare plek in uw voertuig. Vervolgens wordt uw tractor gekoppeld aan de alarmcentrale. Is uw tractor gestolen, dan waarschuwt de alarmcentrale de politie en wordt het Tracking- en tracingsysteem in werking gesteld. 98,6% van de gestolen voertuigen met Tracking en tracing wordt teruggevonden. Ruim 95% zelfs binnen 24 uur. Maak nu een afspraak met één van onze adviseurs en ontvang tijdelijk 20% korting op een 3-jarig abonnement Tracking en tracing. Meer informatie vindt u op: De voordelen Uw gestolen voertuig snel gelokaliseerd 95% binnen 24 uur terug bij eigenaar 15% premiekorting op verzekering Geen eigen risico bij diefstal 20% korting voor 3 jaar Tracking en tracing

10 Puzzel april 2012 Ledenbrief Univé Oost De inzenders van de juiste oplossing maken dit keer kans op één van de 15 arrangementen voor 2 personen Picknicken in Hof van Twente. Verken Hof van Twente al wandelend, met een rijk gevulde picknicktas, aan de hand van één van de zes Kuierroutes die uitgezet zijn: Bentelo, Diepenheim, Elsenerbroek, Hengevelde, Markelo en Wiene Zeldam. De routes zijn gemiddeld 20 km lang en bieden authentieke informatie, omdat ze zijn samengesteld door de lokale bevolking. U kunt zelf kiezen welke van de zes Kuierroutes u wilt gaan lopen, maar de VVV kan u hier natuurlijk ook in adviseren. Als de keuze is gemaakt, dan wordt er een lokale, streekeigen picknick samengesteld die u onderweg kunt nuttigen. Dit arrangement is niet gebonden aan een vast programma, u kunt uw tijd zelf indelen. U gaat op pad met een gevulde picknicktas met Kuierroute. Elke kern in de Hof kent eigen streekproducten, waarmee de picknick wordt samengesteld. Boekt u het arrangement bijvoorbeeld via VVV Markelo? Dan krijgt u toast met jam of honing, krenten wegge met roomboter, vruchtensap, een appel en Maarkelse Babbels. Stuur uw oplossing in vóór 30 april a.s. in via onze website Ook kunt u uw oplossing in een portvrije envelop zenden aan Univé Oost, Antwoordnummer 3007, 7140 ZX Groenlo onder ver melding van Oplossing puzzel april Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijswinnaars ontvangen auto matisch bericht. Van links naar rechts: 1 biedt dekking tegen de kosten van geneeskundige hulp - 11 boom - 12 zeer lange tijd - 13 oude lengtemaat - 14 groep met gemeen - schappelijke kenmerken - 16 vader - 17 deci - gram - 18 slee - 19 behoeftig - 21 bedrag dat de verzekeraar niet vergoedt - 24 voorzetsel - 25 wettelijk vastgesteld deel van de zorgverze kering - 30 bezittelijk voornaamwoord - 31 partido nacional - 32 bijwoord - 33 Iran (internet) - 34 de jongere - 35 straat in Utrecht, ook bekend van Monopoly - 37 omvang van de financiële zekerheid welke verzekeraar biedt - 41 ontkenning - 43 familielid - 44 lidwoord - 45 nieuwwaarde af fabriek - 50 reeds - 51 gesloten - 52 afslagplaats bij golf - 54 hockeyslag, ook stuwkracht - 56 auto matische aanpassing van de verzekerde som - 61 Republiek Indonesië - 62 getijde - 64 snelle loop - 65 roem - 66 de verzekerbare passa giers in een auto - 67 Europese rivier. Van boven naar beneden: 1 persoonlijk voornaamwoord - 2 Ameri kaanse filmprijs - 3 ruilmiddel - 4 op grond van - 5 een zekere - 6 dwaze - 7 insect - 8 bijbelse figuur - 9 Europees schiereiland - 10 zich houdend aan zijn woord - 15 gevoel - 16 bij een zending gevoegd document - 20 onuitstaanbaar mens - 22 tuin - 23 gril - 26 deel van Azië - 27 Peru (internet) - 28 boom - 29 plaats in Duitsland - 30 bijbelse plaats - 34 jaargang - 36 verdikte huid - 38 Europese Mone taire Unie - 39 oogholte - 40 gezonde bezigheid - 42 opschik - 45 eiland in de Middel - landse Zee - 46 bloedstelpend middel - 47 soort - 48 vrede (Latijn) - 49 sterrenbeeld - 53 voegwoord - 55 gewas - 57 boom - 58 slot - 59 telwoord - 60 regeringsreglement - 63 Bhutan (internet).

11 F-pupillen Ruurlo naar Jong Heerenveen Maandag 17 oktober 2011 werd de wedstrijd Jong Heerenveen / Emmen Jong Ajax gespeeld in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. Univé verlootte toegangskaarten voor deze wedstrijd. 85 gelukkige F-pupillen en 7 leiders vertrokken vanuit Ruurlo richting Heerenveen. Na ontvangst in het sfeervolle stadion werd er genoten van patat met ranja. De jongeren werden daarnaast getrak teerd op een doelpuntenrijke wedstrijd. Jong Heerenveen / Emmen versloeg Jong Ajax met 5-2. Verhuizing winkel Ruurlo Het zal velen van u in de regio Ruurlo niet ontgaan zijn. Wij gaan verhuizen naar de Dorpsstraat. Het pand - dat voorheen bekend stond als sportwinkel In en Out Sports tegenover Avenarius - zal vanaf mei dienst doen als onze verzekeringswinkel. Een locatie aan de rand van het centrum met voldoende parkeergelegenheid en meer dan voldoende ruimte. Tot de verhuizing zult u ons nog gewoon aantreffen aan de Stationsstraat. Op deze locatie is altijd met veel plezier gewerkt. Het pand werd echter te groot. Daarom is gezocht naar een andere locatie. Wij zien dan ook uit naar de maand mei. De maand waarin de opening staat gepland en wel op woensdag 16 mei a.s. Uiteraard stellen wij de leden in de regio Ruurlo hiervan nog persoonlijk in kennis. Ook niet-leden zijn natuurlijk van harte welkom om eens een kijkje in de keuken van onze nieuwe winkel te nemen. Op dit moment zitten we volop in de metamorfose. Daarbij hebben wij oog voor de karakteristieke elementen van het pand die dan ook zoveel mogelijk behouden blijven. Wij zijn erg trots dat wij dit pand mogen betrekken. Het pand staat namelijk op een prominente plaats en kent een rijke historie. Dat kunnen veel Reurlse inwoners wel beamen. Oplossing kruiswoordraadsel oktober 2011 Bijna leden zonden de juiste oplossing in: zekur, het jongerenlabel van unive De gelukkig prijswinnaars van de 10 boekenbonnen t.w.v. 50, - zijn: Mw. R. Klein Gebbink, Beltrum Mw. A.M.G. Kolzer, Doesburg Dhr. D. Manenschijn, Almelo Dhr. J.J.A. Leijnse, Delden Dhr. A.A.J. Waamelink, Neede G.B. Klein Zandvoort, Markelo Fam. G.A. Schuurman, Varsseveld Koldeweij, Zieuwent Mw. L. Takkenberg, Enschede Particulier adviseur Janet Stevens (links) E.W. Keuper, Winterswijk feliciteert de heer Leijnse. Colofon Dit is een uitgave van Univé Oost, april 2012 Redactie Univé Oost, Postbus 39, 7140 AA Groenlo (lokaal tarief) Drukwerk Drukkerij Loor BV Varsseveld, Oplage Univé Oost Altijd dichtbij! U vindt onze kantoren in Almelo, Delden, Doetinchem, Enschede, Groenlo, Haaksbergen, Hengelo (O), Lochem, Markelo, Oldenzaal, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en Zevenaar. COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van Univé.

12 Ledenbrief Univé Oost Vakantie! Vakantie: heerlijk! Het is dé manier om de accu weer op te laden. Of toch niet? Veel mensen kampen met voor-de-vakantiestress, met gezondheidsproblemen of ergernis tijdens de vakantie. Hoe kunt u zorgen dat u ontspannen op reis gaat en opgewekt weer thuiskomt? Tips Zoek een bestemming die bij je past, de omgeving moet kloppen. Zoek een vakantie uit waar je je prettig bij voelt. Ga niet op wandelvakantie als je het liefst aan het strand ligt. Maak van tevoren goede afspraken, iedereen moet geven en nemen. Een paar dagen eerder vrij nemen voor de reis begint. Tijdig beginnen de koffers te pakken. Na de laatste werkdag sporten om het lichaam te ontdoen van stress. Zaken die thuis of op het werk gedaan moeten worden goed regelen, zodat de boel met een gerust hart wordt achtergelaten. Ontspan zoveel mogelijk voordat je op vakantie gaat. Veel mensen worden de eerste dagen van hun vakantie ziek. Op autovakantie met de kids Eenmaal op de bestemming is de zomervakantie een groot feest voor de kinderen. Maar de autoreis ernaartoe. Die vergt veel geduld en creativiteit van de ouders. Er zijn manieren om de reis wat gemakkelijker te laten verlopen. Uiteraard zitten de kinderen veilig in hun kinderzitje of stoelverhoger. De gordel zit dan beter en daarnaast hebben ze een beter uitzicht. Een kussen voor de grotere kinderen zorgt dat ze lekker kunnen hangen of een dutje kunnen doen. Vertel vooraf dat het een lange reis wordt en beloof geregeld te stoppen onderweg. Doe bij elke stop iets actiefs, zoals rennen, voetballen of tikkertje. Of ga uitgebreid picknicken in de schaduw. Veel kinderen vervelen zich achterin de auto. Zorg daarom voor afleiding. Laat grotere kinderen ook af en toe voorin zitten. Zorg voor een knuffel, kleurboek of ander boek en spelletjes. Doe deze spullen in een zak aan de voorstoelen. Of stop ze in een koffertje. Dan hebben de kinderen meteen een harde ondergrond om op te kleuren. Af en toe een cadeautje doet wonderen. De hitte de baas Zo richting het voorjaar, hopen we op een warme zomer. Maar als het straks zover is, dan kun je deze overlevingstips wel gebruiken. Eerlijk is eerlijk: een warme zomer is geweldig, maar er zijn wel een paar dingen waar we aan moeten denken. Tips: 1. Drink voldoende Ook als u geen dorst heeft, ten minste twee liter. Drink koele dranken, zonder alcohol en cafeïne. 2. Vermijd inspanning Sport niet bij meer dan 28 graden Celsius. 3. Blijf uit de hitte Zoek de koelte op. Dit kan binnen zijn of buiten in de schaduw en in de wind. Draag luchtige, lichtgekleurde kleding. 4. Zorg voor koelte Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of (voeten) bad. Doe de gordijnen dicht zodra de zon naar binnen schijnt. Sluit de ramen als het buiten warmer is dan binnen, en open ze als het binnen warmer is. 5. Goed smeren Dit is een effectieve manier om de huid te beschermen tegen uv-straling. Fit de zomer in Denkt u eraan de auto zomerklaar te laten maken? Ook de auto heeft het extra zwaar in de zomer. Bij heet weer wordt de motor warmer en moet deze goed gekoeld worden. Het remsysteem heeft het zwaar te verduren als achter de auto een caravan gekoppeld is. Zorg dat het oliepeil op orde is als u vertrekt naar uw vakantiebestemming. Controleer of uw pechtas is gevuld. Denk aan sleepkabel, gevarendriehoek en reservelampen. Univé Oost wenst u alvast een zorgeloze vakantie! Over de reisverzekering Waarom zou ik een reisverzekering afsluiten? Ik neem bijna geen bagage mee op reis. Ook als u met weinig bagage of bagage zonder waarde reist, is het verstandig om een reisverzekering te hebben. Die biedt namelijk ook dekking als u tijdens uw vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt. Of als een familielid thuis in Nederland ernstig ziek wordt, waardoor u uw vakantie voortijdig moet beëindigen. De kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen sterk oplopen. Wat is het verschil tussen een kort lopende en een doorlopende reisverzekering? Bij een kortlopende reisverzekering verzekert u zich voor één vakantie. Gaat u bijvoorbeeld alleen in de zomer op reis, dan is deze verzekering ideaal voor u. Met een doorlopende reisverzekering bent u het hele jaar door verzekerd. Ideaal als u meerdere keren per jaar op vakantie gaat, een korte stedentrip boekt of een lang weekend weggaat. Met een doorlopende reisverzekering hoeft u niet meer over aanvullende dekkingen na te denken en bent u vaak al snel voordeliger uit. Waarom zou ik in Nederland een reisverzekering nodig hebben? Ook bij een vakantie in Nederland kan een reisverzekering uitkomst bieden. Zo kan uw bagage verloren gaan, beschadigd raken of gestolen worden. U bent alleen in Nederland verzekerd tijdens een reis met minimaal één overnachting tegen betaling in bijvoorbeeld een hotel.

Ledenbrief Univé Oost

Ledenbrief Univé Oost Ledenbrief Univé Oost Uitgave 7 Oktober 2011 Verder o.a. in deze Ledenbrief: Aandacht voor leven Juridische hulp dichtbij Univé Oost gaat ledenkapitaal terugbetalen Uitnodiging Ledenbijeenkomst Column

Nadere informatie

Ledenbrief Univé Oost

Ledenbrief Univé Oost Ledenbrief Univé Oost Uitgave 5 November 2010 Verder o.a. in deze Ledenbrief: Fusie Univé Oost en Univé Twente VACATURES: Raad van Commissarissen De Univé Jurist stelt zich voor Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine VOB december 2011 VOBa MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE Magazine VERENIGING ONDERNEMERSBELANGEN HOOGEZAND-SAPPEMEER NIEUWS ONDERNEMEN OPINIE THEMA: Social-Media In deze uitgave: pagina Van de voorzitter

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

Assist. Think global, act local Het gaat erom dat klanten goed geholpen worden. Wereldwijd best practices delen

Assist. Think global, act local Het gaat erom dat klanten goed geholpen worden. Wereldwijd best practices delen Assist Relatiemagazine van Mondial Assistance Oktober 2012 Think global, act local Het gaat erom dat klanten goed geholpen worden Wereldwijd best practices delen KLM: We leren van elkaars internationale

Nadere informatie

WONINGMARKT INTERVIEW RED DE WINKEL

WONINGMARKT INTERVIEW RED DE WINKEL Dichterbij DE LANGSTRAAT MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK DE LANGSTRAAT VOORJAAR 2014 Van, voor en door ondernemers.»8 WONINGMARKT INTERVIEW RED DE WINKEL Sparen of toch investeren?»14 Ruimte voor Ideeën:

Nadere informatie

Dichterbij / Samenspraak

Dichterbij / Samenspraak Uitslag Coöperatiefonds Kandidaten voor de nieuwe ledenraad Terugblik op het fusieproces Energie-initiatieven in de regio Dichterbij / Samenspraak Magazine voor leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN ZO WOONT U IN 2035: 5 TRENDS 13 TIPS VOOR EEN DUURZAAM LEVEN DE 7 BELANGRIJKSTE ANTWOORDEN OP RENTEVRAGEN NAJAAR 2014 Woonfonds Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken ONDERDEEL VAN ACHMEA GRATIS KAARTEN

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE BANK STIMULERINGSFONDS NIEUWBOUW EEMNES

TOEKOMST VAN DE BANK STIMULERINGSFONDS NIEUWBOUW EEMNES Dichterbij SOEST BAARN EEMNES MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK SOEST BAARN EEMNES VOORJAAR 2014 Wind mee voor zonneenergie»8 TOEKOMST VAN DE BANK STIMULERINGSFONDS NIEUWBOUW EEMNES Fusieproces in volle

Nadere informatie

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012 DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop en alle bijbehorende dorpskernen En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Jan van Walraven Rabobank Profile Tyrecenter Hogendoorn

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen oost-gelderland regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Communicatie met klanten moet open en eerlijk zijn!

Communicatie met klanten moet open en eerlijk zijn! Profiel / Jaargang 17 / nr 3, oktober 2009 / Euretco Mode Wonen Sport 3 Communicatie met klanten moet open en eerlijk zijn! Samen acties opzetten loont verder in dit nummer Thema: Consumentenmarketing

Nadere informatie

aanbusiness Dankzij internet gezonder gaan leven hét businessmagazine van de Zaanstreek hét businessmagazine van de Zaanstreek www.zaanbusiness.

aanbusiness Dankzij internet gezonder gaan leven hét businessmagazine van de Zaanstreek hét businessmagazine van de Zaanstreek www.zaanbusiness. aanbusiness hét businessmagazine van de Zaanstreek hét businessmagazine van de Zaanstreek www.zaanbusiness.nl jaargang 19, editie 139-2014 Vierde symposium Zorg en de toekomst van Rabobank Zaanstreek:

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie