Een nieuwe dienstverlening van' P.T.T.: De Simofoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe dienstverlening van' P.T.T.: De Simofoon"

Transcriptie

1 Een nieuwe dienstverlening van' P.T.T.: De Simofoon door ir. G. M. Uitermark, hoofd van de centrale afdeling Draadomroep en Mobilofonie der P.T.T. Summary: A new service of the Dutch PTT: The 'Simofoon'. A new selective calling radio system called 'Simofoon' which will be put in service in 1963 by the Dutch PT is described. A small experimental net served the purpose of technical and commercial research. Representatives of. different groups this new system was to serve, took part in this experiment. The result leads to the conclusion that a very great number of subscribers can be expected. The whishes of the public to be fulfilled by the service are discussed. A historie review of the development of both receivers and transmitters explains the reasons why many new features are added to the system. A brief description of the receiver, the central control system and the automatic dialling system are given. A discussion of field tests shows the gradual improvement in receiver performance. A description is given of the"use of the simofoon equipment for alarm purposes. Omstreeks maart 1961 nam de Directieraad van de PT het besluit de Simofoondienst in te stellen als landelijke PT dienst. De opening van de dienst werd in de tweede helft van 1963 bepaald. n het hierna volgende wordt niet begonnen met een definitie van het begrip 'Simofoondienst' te geven, maar zal opnieuw de gedachtengang gevolgd worden die wij als medewerkers van de PT op dit terrein - sinds 1955 hebben gevolgd, en waaruit de geboorte van de Simofoondienst is ontstaan. De aanleiding tot deze gedachtengang was de omschakeling van het landelijke mobilofoonnet van een tweekanalen-systeem in een acht-kanalen-systeem, hetgeen in 1955 plaatsvond. n fig. lis het oorspronkelijke net, zoals dit van 199 tot 1955 heeft gewerkt, afgebeeld. Dit net werkte met 2 frequenties. Noodzakelijkerwijze moesten deze op korte afstand worden herhaald, zodat bijv. Den Haag en Utrecht met basisstations waren uitgerust, die op dezelfde frequentie werkten. Deze beperking in het aantal kanalen bracht een aantal moeilijkheden met zich mee. Wanneer men bijv. in de buurt van Gouda wilde opbellen, werd de van de mobiele abonnee uitgaande oproep door de telefonistes in Den Haag, zowel als in Utrecht ontvangen. Vroeg men dan verbinding met een telefoonnummer in den lande, dan werd bijv. door de telefoniste te Utrecht het gesprek tot stand gebracht. Na afloop kreeg men dan in een aantal gevallen het gesprek opnieuw aangeboden, ditmaal door Den Haag. De telefoniste aldaar had de telefoonabonnee bezet gevonden, en kreeg na herhaalde pogingen het nummer vrij. Behalve dit euvel bestond de moeilijkheid, dat uitbreiding van het aantal basisstations tot een voldoende hoeveelheid om het gehele land te bedekken, niet mogelijk WliS. De onderlinge storingen zouden teveel toenemen, zodat er een aantal 'open plekken' bestonden, die bij het snel toenemende mobilofoonverkeer om opvulling vroegen. Ook was de verkeerscapaciteit op de 2 kanalen te klein. n 1955 werd het 2-kanalen-net door een net met 8 kanalen (nrs. 2 tlm 9) vervangen (fig. 2). Het aantal basisstations werd belangrijk uitgebreid. De boven beschreven situatie tussen Den Haag en Utrecht kan nu niet meer optreden, omdat Den Haag op kanaal 5 en Utrecht op 3 werkt. De overige basisstations, die op kanaal 5 of 3 werken, liggen zóver van de beide genoemde steden verwijderd, dat hun gesprekken in Den Haag resp. Utrecht' niet storen kunnen. Bovendien is de verkeetscapaciteit aanmerkelijk vergroot. n de buurt van Zwolle rijdende, kan een mobilofoon-abonnee uitwijken naar Emmeloord, Harderwijk, Dedemsvaart of Deventer, indien kanaal 2 (Zwolle) bezet wordt aangetroffen. Voor allen, die vanuit de auto of het schip, zelf willen oproepen, betekende het nieuwe 8 kanalen-net een grote verbetering. Andersom was het voor degenen, die vanaf een telefoontoestel wilden trachten een bepaalde mobilofoonabonnee te bereiken. Weliswaar moest men - ook in het oude 2-kanalen-net - bij benadering weten, waar de abonnee zich bevond, doch in het oude net behoefden slechts 2 basisstations in die omgeving de oproep uit te zenden, om de ontvangst in het mobiele apparaat mogelijk 1

2 EXTRA ONTVANGER LEEuWARDEN BELEN : W------~ :....(":... HEN6lLO... :u... : :......~... ElrEN BA."" ( ~: :.. ) r, "HT,S"...:) Fig. 1. Basisstations van het openbaar landelijk mobilofoonnet te maken. n het 8-kanalen-systeem is deze manier van oproepen praktisch niet uitvoerbaar, en hiermede staat het nieuwe mobilofoonnet beslist achter ten opzichte van het oude. Bij het onderzoeken van de plannen voor het nieuwe 8-kanalen-net werd dit probleem - het 'opgeroepen worden' - tijdig onderkend. Wij hadden de keus uit twee oplossingen nl. e: een compromis-oplossing, waarbij meer dan 2 doch minder dan 8 kanalen zouden worden gebruikt, of 2e: het bedenken van een nieuw systeem voor de oproep van mobiele abonnees, dat los staat van het mobil0 foonbedrijf. De eerste oplossing zou betekenen, dat de oproep vanuit auto of schip aan bedrijfszekerheid zou verliezen. Wij hebben gemeend dit niet te kunnen aanvaarden, zodat het 8-kanalen-plan is uitgevoerd, doch tevens op de lijst van op te lossen problemen een nieuw systeem werd gepland, dat in staat zou moeten zijn, mobiele personen binnen Nederland snel en bedrijfszeker te vinden. n principe is een dergelijk systeem te rangschikken onder het begrip 'selective calling', doch daar het ons duidelijk was dat de reeds bestaande systemen aan onze eisen niet zouden voldoen, werd begonnen met het verzinnen van een nieuwe naam voor de baby, die nog geboren moest worden. Uit meer dan 100 namen werd het woord 'Simofoon' voor het nieuwe bedrijf gekozen. 'Simofoon' wil zeggen: een dienst die signaleert, dat een mobiel iemand aan de mobilofoon of telefoon wordt verwacht. Het woord Simofoon voldoet aan de normen van verstaanbaarheid bij mobilofonie of telefonie, en is geschikt om internationaal in te burgeren, zoals ook het in Nederland ontstane woord: 'Mobilofoon'. Een eerste stap op de lange ontwikkelingsweg, die de Simofoon heeft moeten afleggen, werd kort na 1955 gezet als gevolg van de wensen van de Plaatselijke Telèfoondienst in Den Haag. Men wilde op verschillende dienstwagens, o.m. ten behoeve van het onderhoud van de 2

3 D BASSSTATONS --El EXTRA ONTVANGERS (ï]heerenvtd'l (ilkllen lil E.MNElil ~l NENCiELD... ). ::;: ~. VELDHOVEN... ENDHOVEN S-,..ffi._- ; : " Fig. 2. Basisstations van het openbaar landelijk mobilofoonnet sinds openbare tijdaanwijzing, een selectieve oproepmogelijkheid met behulp van de radio-weg tot stand brengen. Een oproep was voldoende; het verdere contact zou via telefoon of mobilofoon mogelijk zijn. Deze wensen pasten,geheel in onze ontwikkelingsplannen. Het was ons toen al duidelijk dat de Simofoonontvanger niet in de mobilofoon-apparaten zou moeten worden ingebouwd. n het buitenland wordt deze combinatie wel toegepast. Zij maakt de mobilofoon-apparatuur bijzonder duur en verhindert de toepassing voor dat gedeelte van het publiek, dat wèl opgeroepen wil worden, doch het voldoende vindt, wanneer het gesprek plaatsvindt over de meest nabije" telefoonaansluiting (bijv. dokters die huisbezoeken afleggen). Bovendien levert een afzon<ierlijke Simofoon-ontvanger de mogelijkheid met behulp van 2 apparaten in drie behoeften te voorzien, nl.: e: voor degenen, die mobiel zijn en zelf willen oproepen: de mobilofoon. 2e: voor degenen, die mobiel zijn en alleen opgeroepen willen worden: de Simofoon. 3e: voor degenen, die mobiel zijn en opgeroepen willen worden, en daarna het gesprek direct vanuit hun vervoermiddel willen voeren: beide apparaten. n het algemeen zullen schepen deze derde mogelijkheid verkiezen. Het feit, dat met 2 apparaat-typen in de behoeften van het publiek kan worden voorzien, heeft de aantrekkelijkheid, dat voor massaproduktie de prijzen in gunstige zin kunnen worden beïnvloed. Ten behoeve van het net voor de Plaatselijke Telefoondienst werd een gewijzigde uitvoeringsvorm gekozen van de 'Autoruf', die door Hasler A.G. Bern, reeds op de markt was gebracht. Dit apparaat ontving de signalen van een A.M. zender, die toongemoduleerd werd door generatoren, en die door een kiesschijf kon worden bediend. De selectie in de ontvanger vond' plaats door mechanische relais die op een bepaalde toonfrequentie resonneerden. De' wijziging bestond uit de toevoeging van een relais, een thermorelais en een rode lamp. Bij eenmalige uitzending brandde een witte lamp. Bij 3

4 CODEOMZETTER TOONGEVERS ZENDERS 8EDENNGSTOESTEL LJN loverdrager LJN AFTAST- LJN SYSTEEM (KESSCHUF) TFn/SM NET SCHAKELNG CENTRALE VASTE CENTRAAL TELEFONSTE - CENTRAAL - CENTRAAL Ü-UJNEN HANDBEDEND DSTRCTS- U. VASTE GEDECENTRALSEERD CENTRAAL - CENTRAAL TELEFONSTE KESLJN tl-ljnen HANDVERKEER DSTRCTS- DSTRCTS- VASTE VASTE GEDECENTRALSEERD CENTRAAL TELEFONSTE - CENTRALE U- LJNEN U- LJNEN HANDVERKEER U VASTE AUTOMATSCH Tf't- ABONNÉ CENTRAAL - CENTRAAL KESLJNEN tl- LJNEN VERKEER DSTRCrS- DSTRCTS- VASTE VASTE AUTOMATSCH Tf'n-ABONNÉ CENTRAAL KESLJNEN CENTRALE lu- LJNEN tl- LJNEN VERKEER Fig. 3. Enige mogelijkheden tot verbetering van de zendercapaciteit van het landelijk simofoonnet. herhaling binnen 2 minuten daarentegen een rode. Deze lamp gaf aan dat de oproep dringend was bedoeld. Een 'witte' oproep betekende, dat men zich wat meer tijd kon gunnen om een telefooncel of een café te vinden, van waaruit men naar huis of kantoor kon,terug bellen. De inrichting van het net voor de Plaatselijke Dienst in Den Haag leverde een welkome mogelijkheid, hierop een aantal 'proefkonijnen' aan te sluiten. Vóór alles was belangrijk een marktanalyse te verkrijgen en te weten te komen, in welke mate behoeften bij het publiek aanwezig waren, die dienden te worden vervuld. Wij zochten dus personen aan, die beroepen vertegenwoordigden, die wij dachten in aanmerking te komen voor het Simofoonbedrijf. Op het net werden dientengevolge een dierenarts, een huismedicus, een expeditiebedrijf, een TV-servicewagen en enkele andere 'beroepen' aangesloten. Enige jaren praktijkervaring leverde een merkwaardig, doch bijzonder belangrijk gegeven op: de verhuur van Simofoon-ontvangers aan bedrijven en particulieren is gedoemd een sneeuwbal-karakter in de omzet te doen ontstaan. Eigenlijk is dit gegeven minder merkwaardig als het op het eerste gezicht lijkt. De sneeuwbal-we rking ontstaat, wanneer aangetoond is, dat het apparaat besparingen geeft in tijd en geld, die de huurprijs niet alleen vele malen overtreffen, doch bovendien de bedrijfsonkosten belangrijk doen dalen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: Wanneer een expeditiewagen met een halve vracht van Groningen naar Amsterdam rijdt, en men ten kantore te Amsterdam een telefoongesprek krijgt van een klant uit Zwolle, die ook een halve vracht naar Amsterdam moet vervoeren, dan geeft het bijtijds waarschuwen van de chauffeur honderden kilometers besparing en worden overuren vermeden. De concurrentie-positie zal andere bedrijven dus dwingen, deze besparingen eveneens te verkrijgen. Om een dergelijke reden was ook tevoren te voorzien, dat de invoering van de vrije zaterdag een sneeuwbal-werking zou vertonen. Uit de vele dingen, die wij uit het proefbedrijf in Den Haag konden eren, was op grond van het bovenstaande als belangrijkste conclusie te formuleren: Gerekend moet worden op zeer veel abonnees. n korte tijd kan een veelvoud van het aantal landelijke mobilofoonabonnees worden verwaoht. Dit betekent voor het net: grote nummercapaciteit, doch vooral grote verkeerscapaciteit. Nu is de radio-weg niet het aangewezen middel voor het verkrijgen van een grote verkeerscapaciteit, vooral niet, wanneer wij willen vasthouden aan ontvangers met één-kanaal ontvangst. Dezelaatste voorwaarden moeten wij echter stellen, wanneer wij het publiek willen beschermen tegen foutieve standen van de kanalen-kiezer, die het apparaat onbruikbaar maken. De volledig afdoende maatregel hiertegen is: het laten vervallen van deze kiezer; hetgeen dus noodzaakt tot het gebruik van een één-kanalig net. n de hierboven gevolgde denkwijze komen langzamerhand de eisen opdagen, waaraan het te construeren systeem moet voldoen. Wij zagen reeds, dat het systeem één-kanalig moet zijn en een zeer grote nummer- en verkeerscapaciteit moet hebben. Maar nog een aantal verdere eisen duiken op. Heeft het wel zin een arts op te roepen om zich naar een verkeersongeluk te spoeden, wanneer hij steeds een kwartier of tien minuten bij een patiënt verblijft, en dan één minuut in de auto zit om naar de volgende te rijden? Tenminste zal nodig zijn, dat zijn Simofoon-ontvanger in de auto een binnengekomen oproep bewaart, tot de arts weer in de auto stapt. Op dat moment kan hij er kennis van nemen, en daarna zijn

5 ~---V""--~ NDCATETRAP VELDST. NDC. LF TOONTJES NAAR OVEREENKOMSTGE PUNTEN VAN Td 2,3, Td= TOONDETECTOR Td 1 NAAR POORTSCHAKELNG Ti Td 2 Fig.. Het blokschema van de simofoon (boven) en het principeschema van een toondetector (onder). apparaat weer vrijmaken voor een volgende oproep. Voor het verkeersslachtoffer is dit weinig bevredigend. Een snellere waarschuwing zou voor hem zeer nuttig kunnen zijn. Vandaar dat wij als eis moeten ~tellen, dat wij niet de auto oproepen, doch de persoon zelf: m.a.w. de ontvanger moet draagbaar zijn en bij het verlaten van de auto meegenomen kunnen worden. Dit brengt met zich mede, dat opnieuw enige eisen ontstaan nl. 1. bij ontvangst van een oproep moet gedurende enige seconden een geluidsignaal worden gegeven en 2. bij gebruik van het apparaat in huis, of op straat bij nauwe bebouwing moet het mogelijk zijn te constateren of de veldsterkte voldoende groot is om bedrijfszekere ontvangst van signalen te waarborgen. Vanzelfsprekend moet het apparaat bij gebruik in de auto door de accu worden gevoed, en automatisch op batterijvoeding worden omgeschakeld, wanneer de abonnee de auto verlaat. De batterijvoeding vereist een volledig getransistoriseerde ontvanger. Hoewel in 1955 nog niet alle transistoren, die voor een volledige P.M. ontvanger van hoge gevoeligheid nodig waren, op de markt waren verschenen, hebben wij het aangedurfd, met de ontwikkeling van de ontvanger zonder buizen tezamen met de N.V. Philips Telecommunicatie ndustrie te Huizen te beginnen, in de hoop dat de ontwikkeling van nieuwe transistor-typen voldoende snel zou plaatsvinden. Deze hoop is bewaarheid; de ontwikkeling heeft door de 'all transistor' eis geen vertraging ondergaan. Naast het vaststellen van de eisen voor de ontvanger en de ontwikkeling ervan, diende de exploitatiewijze nauwkeurig te worden bestudeerd. n het Haagse proefnet geschiedde de bediening door een telefoniste. Over de telefoon kon men haar bereiken en het eigen telefoonnummer opgeven. Daarna noteerde zij het nummer van de Simofoon-abonnee, hiermede was de oproeper klaar en kon de telefoon weer opleggen. De telefoniste koos hierna de Simofoon-abonnee. Zodra deze zich bij haar meldde, gaf zij hem het nummer van de oproeper, alsmede de plaats. Daarna kon de Simofoonabonnee dit nummer zelf opbellen. Een dergelijk systeem is.denkbaar in een klein plaatselijk net. Wanneer geheel Nederland via één centraal punt moet worden bereikt, waarbij op vele duizenden abonnees moet worqengerekend, zal het zonder meer duidelijk zijn dat handbediening niet meer doeltreffend geaoht kan worden. Het opnemen van het telefoonnummer van de aanvrager, het kiezen van het Simofoonnummer via de zender en het daarna doorgeven van informatie aan de zich meldende Simofoon-abonnee, vergt zóveel tijd, dat de zendercapaciteit tot een klein breukdeel van de maximale capaciteit zou terugvallen, n figuur 3 zijn enige mogelijkheden aangeduid, die tot verbetering van. de zendercapaciteit kunnen worden gebruikt. Hierbij is gedacht aan het verplaatsen van de aanvraag naar districtstelefonistes, die de gegevens op een ponsband verzamelen. Een centrale aftastschakelaar bij de zender tast over vaste interlokale' lijnen deze gegevens af en verzamelt ze op een' centrale ponsband, die aan de zender wordt toegevoerd. Hoewel hierdoor verbetering van de zendercapaciteit kan worden bereikt, gaat dit ten koste van de dienstverlening aan de Simofoonabonnee, die nu éérst op het centrale punt moet informeren, welke districtstelefoniste zijn oproep behandelt, en daarna opnieuw een telefoongesprek met deze telefoniste moet voeren om te weten welke telefoonabonnee de oproep heeft aangevraagd. Eerst dàn kan het gewenste gesprek met deze abonnee plaatsvinden. 5

6 LF TOONTJE5 Td=TOONDETECTOR T =TUSSENTRAP C=CODE NDCATE LAMPJE Z= OPROEP ZOEMER C1 C2, C3 Fig. 5. Blokschema indicatietrap. De conclusie uit het bovenstaande moet wel luiden, dat handbediening in het Simofoonbedrijf praktisch onuitvoerbaar is, en alleen volledige automatisering de oplossing kan brengen. Volledig automatiseren betekent, dat de oproepende telefoonahonnee zich bij het kiezen van de betrokken Simofoon-abonnee aan deze bekend moet maken. Hij heeft hiervoor uitsluitend zijn kiesschijf ter beschikking en hiermede moet hij dus méér informatie aan de zender afgeven, dan alleen het nummer van de Simofoonabonnee. Behalve het probleem, dat nu ontstaat, omdat wij niet willekeurig lange cijferreeksen over het telefoonnet kunnen zenden (dit is beperkt tot 5 achter de 2de kiestoon, wanneer vóór deze kiestoon meer dan 3 cijfers gedraaid worden) komt het probleem naar voren, dat de Simofoon-ontvanger nu méér informatie moet afgeven dan alleen het feit dat er een oproep aanwezig is. Het is gelukt deze laatste eis op betrekkelijk eenvoudige wijze te realiseren, en de ontvanger in te richten voor het zichtbaar maken van 6 code-cijfers. Hierdoor zijn wij in staat, de informatie door een telefoniste volledig uit te schakelen. Een voorbeeld kan dit,verduidelijken. Stel dat een Simofoon-abonnee de afspraak heeft, dat, wanneer hij vanuit zijn huis wordt opgeroepen, code zal worden gegeven. Vanaf zijn kantoor geeft men code 2. Er blijven dan nog codes over, waarvan hij eveneeens zelf de toepassing kan vaststellen. Hij kan bijv. met een zakenrelatie afspreken, dat deze, op een bepaalde dag waarvoor de afspraak geldt, code 3 kan gebruiken om hem op te roepen. Hij kan'code op die dag bijv. bestemmen voor een te verwachten mededeling, bijv. dat een afspraak is vervallen, waardoor hij niet vroeg behoeft thuis te zijn, enz. Hieruit blijkt, dat een nummergids van Simofoonabonnees geen zin heeft, daar vreemden slechts kunnen oproepen via kantoor of huis. Dit is logisch, omdat vreemden niet kunnen weten of de betrokkene op dat moment op reis of wellicht thuis of op kantoor aanwezig is. Alle eisen, die aan de Simofoon~ontvanger in het bovenstaande zijn gesteld, zijn in de uitvoering gereali- seerd. Fig. vertoont het blokschema van de Simofoon alsmede het principeschema van een toondetector. Uit het blokschema is te zien, dat de Simofoonontvanger een volwaardige P.M. ontvanger is, waarvan de gevoeligheid en stabiliteit bijzonder groot zijn. De veldsterkte-indicatie wordt afgeleid uit de detector. ndien na het drukken van een toets, een lampje opgloeit, is de veldsterkte ter plaatse voldoende voor een goede ontvangst. De selectie, en ook het doorgeven van de code, geschiedt met behulp van toondetectoren. De zender zendt laagfrequent tonen na elkaar uit, waarvan er 3 voor de selectie worden gebruikt, terwijl de vierde steeds dezelfde toonhoogte heeft. Een toondetector bestaat uit een hoogwaardige LC kring, die - indien afgestemd op de ontvangen toon voldoende spanning op een 2-traps transistorversterker brengt, om - na gelijkrichting - een condensator op te laden. De spanning hierop opent de toegang tot de volgende detector. Wanneer de 3 detectoren overeenstemmen met het uitgezonden signaal wordt de zgn. 'onderscheidingstoon' (door de zender uitgezonden) ontvangen. Deze bekrachtigt de vierde toondetector, welke de overige 3 nu parallel schakelt en toegang geeft tot de poorten Tl, T2 en T3 (zie fig. 5). Ten behoeve van de code herhaalt nu de zender één of meer van de tevoren voor de selectie uitgezonden tonen. Hierdoor gloeien de lampjes Cl, C2 of C3, of een combinatie ervan. Uit het aantal en de pla,ats der lampjes is het codecijfer op eenvoudige wijze af te lezen. De bovengenoemde'onderscheidingstoon' heeft behalve de beschreven functie nog een belangrijke tweede taak. Hij vormt een laagfrequent bescherming van de hoogfrequente draaggolf. n verband met het geringe aantal kanalen dat in de 80 MHz band beschikbaar is, zullen in de toekomst een aantal lokale netten,- waaraan wij op den duur wel zullen gaan denken -, op dezelfde golflengte moeten werken. ndien bijv. een lokaal net te Haarlem en een in Den Haag op hetzelfde kanaal in dienst genomen worden. 6

7 kan een Haagse Simofoon-abonnee in Sassenheim de juiste tooncombinatie voor zijn apparaat ontvangen, echter uitgezonden door de Haarlemse zender, en bestemd voor een Haarlemse abonnee. Door nu de onderscheidingstonen voor de netten Haarlem en Den Haag verschillend te kiezen, kunnen valse oproepen vermeden worden. Hetzelfde geldt indien eenzelfde systeem in omliggende landen zou worden gebruikt, waarbij onder bepaalde gunstige condities in de ether, signalen uit die landen in Nederlandse ontvangers zouden kunnen worden opgevangen. Bij de keuze van het toonsysteem spelen de nummercapaciteit en de verkeerscapaciteit een doorslaggevende rol. Het aantal na elkaar te geven tonen moet zo klein mogelijk zijn, daar bovendien toondetectoren kostbaar zijn en gewicht hebben. Het onderstaand lijstje geeft de nummercapaciteit (= aantal abonnees) aan die bereikbaar is bij of 3 uit een groter aantal. Aantal gebruikte tonen Aantal toonfrequenties Aantal abonneees Hierbij is rekening gehouden met het vervallen van een aantal abonneenummers vanwege het feit dat opeenvolgende tonen van gelijke frequentie niet in aanmerking komen. De toondetectie wordt hierdoor eenvoudiger. Wij hebben het systeem 3 uit 30 tonen gekozen. waarmede de abonneecapaciteit op is vastgelegd. Een klein aantal vervalt hiervan, omdat zij niet alle: codecijfers toelaten. Zoals later zal blijken, wordt door het toepassen van een trucje deze capaciteit nog verdubbeld, waardoor rondweg abonnees op het landelijk net kunnen worden aangesloten. Dit grote getal ziet er drei5end uit voor de verkeerscapaciteit. Technisch is een minimaal benodigde tijd per oproep van 0,7 sec te verantwoorden. Daar de oproep na ongeveer 15 sec herhaald moet worden, is de benodigde tijd voor een complete abonnee-oproep 1, sec. De herhaling beoogt het opvoeren van de bedrijfszekerheid. ndien een auto zich juist tijdens een voor hem bestemde oproep onder een spoorwegviaduct bevindt, zou de oproep verloren gaan, indien een herhaling niet zou plaatsvinden. Stellen wij nu, dat in het drukste uur 10 % van de oproepen van een etmaal behandeld moeten worden, dan zullen dus 10 X 3600: 1, = oproepen per etmaal mogelijk zijn. Per abonnee per dag dus 0,5 oproep. Uit onze waarnemingen in het proefnet komt een dergelijk getal eveneens te voorschijn. Ook in Amerikaanse literatuur wordt gemiddeld 0,5 oproep per abonnee aangegeven. Wij zien dus, dat ondanks de uiterst korte tijd van een oproep, de verkeerscapaciteit ternauwernood voldoende zal zijn, wanneer de volle nummercapaciteit zou worden ber..ut. De bovenstaande berekening is gebaseerd op de ver- onderstelling, dat met één zender geheel Nederland zou kunnen worden bestreken. n werkelijkheid is dit niet het geval (fig. 6). Wanneer wij op het hoogste punt van de TV-mast te Jsselstein (375 m) de Simofoon-zendantennes projecteren, met een zendvermogen van 10,8 kw ERP, ontstaan veldsterkten, als in de figuren zijn opgetekend. De gevoeligheid van de ontvanger is vastgelegd op 0,5!JoV m. De cirkel van 10!JoV m is voor het platteland dus nog bruikbaar. Zeeuws-Vlaanderen kan dus nog worden bestreken, echter niet een gedeelte van Friesland, Groningen, Drenthe, Twente en Limburg. Door het opstellen van een 1,5 kw ERP-zender te Smilde met een antennehoogte van 285 m en een kleine zender te Schimmert (ca. 50 W), wordt het ontbrekende deel van het land ruimschoots voorzien. Nu zijn wij in een ernstig probleem beland. Hoewel de zenders Smilde en Schimmert gelijktijdig op dezelfde golflengte kunnen werken, omdat zij elkaar niet 'zien', kan dit niet geschieden ten opzichte van Jsselstein. Ditzou met zich meebrengen dat de Simofoon-ontvanger een omschakelingsmogelijkheid moet bezitten, die de gebruiker zou moeten benutten, wanneer hij het werkingsgebied van Jsselstein verlaat, en dat van Smilde binnentreedt. Terwille van onze toekomstige klanten waarvan velen dit ongetwijfeld zullen vergeten te doen, hebben wij dit idee als ontoelaatbaar beschouwd. De voor de hand liggende oplossing is de volgende: Jsselstein zendt een oproep met een duur van 0,7 sec uit. Daarna wordt de zender uitgeschakeld, de beide hulpzenders gaan nu de ether in en zenden eveneens dezelfde oproep uit. Daarna komt Jsselstein terug met een nieuwe oproep, enz. De reeds zo schaars toegemeten verkeerscapaciteit wordt hierdoor gehalveerd. Daar ook dit niet toelaatbaar is, moest naar een andere oplossing worden uitgezien. Deze werd gevonden, door de zenders niet te doen starten en stoppen (wat ook technische bezwaren met zich meebrengt), maar ze beurtelings om te schakelen van een kanaal A naar een kanaal B op een onderlinge afstand van 50 khz. Op deze wijze wordt de gehalveerde verkeerscapaciteit weer verdubbeld en ook de nummercapaciteit. Daar wij in de berekening reeds van deze verdubbeling uitgingen, blijft dus de daarin berekende waarde geldig. Het geheel verloopt nu als in fig. 7 bovenaan is aangeduid. De Hoofdzender heeft in het A net oproep 1 gegeven, daarna een oproep 3 in het B net, gevolgd door een oproep 2 in het A net. De hulpzenders hebben hetzelfde gedaan met een tijdsverschuiving van 0,7 sec. Na 15 sec wordt dit nog eens herhaald. De ontvangers behoeven dus niet omgeschakeld te worden, maar zijn wel in 2 uitvoeringen aanwezig nl. de A en de B uitvoering. Welke uitvoering aan de abonnee wordt toegewezen is hem onbekend. ndien hij een A type bezit, moet hij zich niet verbazen, zijn eigen nummer op een ander apparaat aan te treffen. Dit is dan een B type. k meen u hiermede voldoende te hebben beschreven, wat de Simofoondienst is en beoogt. De ontvanger is dus een apparaat, dat in samenwerking met het centrale besturingsapparaat (CBS) en de zenders aan een mobiel persoon signaleert, dat hij verzocht wordt de mobilofoon of telefoon te gaan gebruiken. 7

8 LOPK 10,8 KW ERP. OP 375 m SMLDE \,5 KW ERP.OP 285 m SCHMMERT 30 W ERP,OP 0 m 10 Fig. 6. Zenderplan landelijk simofoonnet. Onze eerste wankele sohreden op het pad van het experiment waren niet zeer hoopvol. Met behulp van een zender, welke automatisch enige oproepen met code continu herhaalde, bepaalden wij de lijn, waarlangs 2,tJ.V veldsterkte aanwezig was. De zender was geplaatst op de TV-toren bij Roosendaal. De gezochte lijn bleek de cirkel te zijn met de afstand Roosendaal-Zeist als straal. Door automatische telling bij de ontvanger werd het aantal foute oproepen, de goede oproepen en de missers bepaald. Missers zijn niet-ontvangen oproepen. Foute oproepen zijn als oproep wèl tot stand gekomen, maar de ontvanger noteerde een fout code-cijfer. Bij de eerste serie proeven waren 75 % fout en 17 % werden gemist, terwijl 8 % goed werden opgenomen. Dit gaf alle reden de tanden goed op elkaar te zetten. Ontstoring van de auto en vermindering van de stoorgevoeligheid van het apparaat gaven als resultaat 23 % fout, % gemist, 73 % goed. Daarna werd de gevoeligheid van de toondetector, die ten gevolge van de ruis te dicht bij de werkgevoeligheid lag, vóór ontvangst der codetonen naar de minimum waarde teruggebracht, waardoor de nieuwe stand werd: 3 % fout, 1 % mis, 83 % goed. Tenslotte bereikten wij door stabiliteitsverbetering de getallen 112 % fout, 1,2 % mis en 98,3 % goed. Bij een veldsterkte van 10 ilv / m werden in het vrije veld bij toepassing van de herhaling de waarden 0 % fout, 0 % mis en 100 % goed verkregen. Fig. 7 geeft de relatie tussen veldsterkte en storingkans (missers), indien niet het vrije veld doch steden 8

9 Q cr: f2 '" L ff ~ ~ fo r g \\... ~\ \ \! _._-"" \,\ ~~T MB05T HOOfDAOUTU EN-OORPEN. lh...rul vnj Fig. 7. Volgorde van de oproepen. i ~ ~ '% ~~~ - ~ o o 5 fo f JJV/m VRJE VELD VELDSTERKTE van diverse grootte de ontvangstplaatsen zijn. Men ziet hieruit, dat 20 J-V/ m voor kleinere plaatsen, als Brielle met inwoners tot Maassluis met , een bruikbare veldsterkte is. Voor Rotterdam moet op meer dan 100!LV/ m gerekend worden, om in nauwe straten bedrijfszeker te kunnen werken. Uit fig. 6 blijkt, dat de grote steden alle meer dan 200 (J.V/ m ontvangen als vrije veldsterkte. Slechts Enschede, Hengelo en Oldenzaal komen dicht bij het minimaal toelaatbare getal. Tenslotte een enkel woord over het lijngedeelte in de transmissieweg van oproeper tot opgeroepene. Om vanuit een willekeurig telefoontoestel de Simofoondienst te bereiken dient een fictief district-net-nummer te worden gedraaid. Hiertoe is 065 aangewezen. Daar wij in cijfers achter de 2de kiestoon abonnees moeten bergen, moet een gedeelte van het netnummer hierbij helpen. Wij draaien dus niet , doch 06501, enz., waardoor wij 6 groepen van 9999 stuks kunnen bestrijken. Ook de overgang van de lo-tallige kiesschijf in het 30- tallige toonsysteem kan hierdoor worden bereikt. n de centrales wordt de betreffende kieslaag bezet gemaakt, waardoor de kiezers, die een 065 getal moeten behandelen automatisch op de overloopbundel naar Amsterdam of Rotterdam schakelen, waar de overdragers voor het CBS van de Simofoondienst zijn opgesteld. (fig. 8) Een elektronisch systeem met geheugen, registers en. code-omzetters, werkend volgens het scanning-principe behandelt nu de ontvangen oproepen. Ze worden ingeschreven in een centraal register, en worden onderzocht op bestaanbaarheid. Bestaat het Simofoonnummer niet, dan wordt informatietoon aan de abonnee gegeven. ndien wel, dat ontvangt de telefoonabonnee de spreekmachine mededeling dat zijn oproep is geaccepteerd. Hij kan dan de telefoon neerleggen. Het zend- en herhaalregister zorgen voor de juiste modulatie op de zenders. De hulpzenders ontvangen de stuurtonen over draaggolf muziekverbindingen. Bij vele gelijktijdige aanvragen wordt door middel van een wachtschakeling de volgorde van opname van de oproep in het register bepaald. Hierdoor wordt het 'bezet' signaal bij oproepen van de Simofoondienst praktisch.geheel vermeden; het blijft beperkt tot gevallen van storing in het systeem. n alle opzichten is aan mogelijke storingkansen aandacht besteed. Alle zenders zijn in tweevoud aanwezig. Ze werken op half vermogen, ieder op een eigen antenne. Bij storing van een zender of zijn antenne wordt automatisch het vermogen van de overblijvende helft verdubbeld, zodat de dienst ongestoord blijft verlopen. Ondanks het feit, dat de dienst pas in de tweede helft van 1963 officieel zal worden geopend, is bij het Nederlandse publiek en het bedrijfsleven reeds nu een grote belangstelling geconstateerd. Vele bestellingen zijn reeds geplaatst; afkomstig uit de meest uiteenlopende groepen. Het valt buiten het bestek van dit artikel hier iets naders over mede te delen. Eén uitzondering zou ik willen maken: de toepassing als alarmsysteem. Voor het oproepen van reddingsploegen, brandweerlieden, enz. wordt veelal gebruik gemaakt van een kabelnet, dat de woonhuizen van de betrokkenen verbindt, en bij alarm een wekker doet overgaan. ndien de directe terugspreek-mogelijkheid niet wordt vereist, kan de Simofoon een aantal voordelen bieden, namelijk: e. De leden van de ploeg behoeven niet aan huis gebonden te zijn; het wachthouden verhindert niet dat men bijv. op visite gaat of anderszins buitenshuis vertoeft. De betaling kan dus minder zijn. 2e. Bij wisseling van wachtbeurt verhuist de Simofoon naar de op dat tijdstip in dienst komende man. Hierdoor worden veel kosten gespaard. 9

10 DV CENTRAAL REGSTÈR DRAAGGOLF Fig. 8. Centrale Besturing Simofoon (CBS). 3e. Verhuizingen brengen geen kosten mee. Dit in tegenstelling tot een kabelsysteem, waarbij de kosten aanzienlijk kunnen zijn. e. Verhuizingen veroorzaken geen tijdverlies. De betrokkene blijft ononderbroken bereikbaar. n een kabelnet kunnen een aantal dagen met kabel leggen en lassen gemoeid zijn. 5e. De code-mogelijkheid kan gebruikt worden om informatie te geven. Bijv. waar men zich moet melden en de omvang van de te bestrijden ramp. 6e. Alarm kan gelijktijdig overal in Nederland gegeven worden. ndien gewenst, kan bijv. gealarmeerd worden op de terreinen van de aardoliewinning in Drenthe, terwijl gelijktijdig de hierbij betrokken personen in Den Haag hetzelfde alarm ontvangen. Bij toepassing van de Simofoon-ontvanger als alarmtoestel wordt gebruik gemaakt van het toebehoren dat Fig. 9. De simofoonontvanger voor normaal gebruik. door de PTT dienst op verzoek geleverd wordt. De ontvanger kan nl. worden uitgerust met een uitneembaar chassis, waarop de droge batterijen kunnen worden aangebracht (uitvoering ). Dit chassis kan vervangen worden door een chassis, waarop een droge gelijkrichter is gemonteerd (uitvoering l). Naast de gelijkrichter is plaats Voor het aanbrengen van de helft der droge batterijen, die bij uitvoering worden gebruikt. Ook kan het chassis een gelijkrichter bevatten, benevens 6 relais (uitvoering ll). n dit geval kan de Simofoonontvanger dienst doen als afstand-schakelapparaat' of als alarmapparaat. Uitvoering kan zodanig geschakeld worden dat een beveiliging tegen vergissingen van telefoonabonnees, die een Simofoonabonnee willen oproepen wordt verkregen. Stel, dat een alarmstelsel bestaat uit een aantal ontvangers die alle hetzelfde nummer bijv. 123 hebben. Als alarmgegeven moet worden, draait men dus dit nummer met bijv. code 1. ndien een telefoonabonnee 1235 wil oproepen, - eveneens met code 1 -, doch zich vergist en 123 draait, zou alarm ontstaan. De beveiliging hiertegen bestaat in het omschakelen van de alarmontvangers uitvoering ll, zódanig dat bij juiste oproep, dus 123 code 1, het apparaat niet reageert, doch zich gedurende enige minuten ontvangbereid maakt voor een oproep 123 code 5. Men kiest nu opnieuw met code 5, en eerst nu spreekt het alarm aan. Daar een telefoonabonnee binnen enkele' minuten, nooit 2 maal dezelfde abonnee zal oproepen, is de beveiliging hierdoor bereikt. Tegen sabotage helpt deze beveiliging niet. Hiertegen kan gewaakt worden door het op te roepen nummer geheim te houden. Ter bespoediging kan men een automatische impulszender gebruiken, die de gehele oproep verricht na het indrukken van een alarmknop. Mocht het nummer eventueel toch naar buiten bekend zijn geworden, dan kan, evenals bij het letterslot van een brandkast, de cijfercombinatie gewijzigd worden, waarbij het bedrijf dat het systeem heeft gehuurd dan zelf dient te zorgen dat de nieuwe combinatie geheim blijft. Dit dubbel kiezen geeft nog een extra mogelijkheid: door een relaiskast met 30 relais bij te bouwen kunnen 30 codes onderscheiden worden. Zelfs zonder deze kast kan men, indien men tijdens de oproep de lampjes uitleest, hetzelfde bereiken. 10

11 Fig. 9 geeft een afbeelding van de Simofoon-ontvanger voor normaal gebruik. Links-achter een schakelaar met 3 standen: Uit - tussenstand - n. n de tussenstand branden de gloeilampjes, waardoor men kan controleren of alle gloeidraden en de droge batterij in orde zijn. Rechtsachter een druktoets waarmede men het lampje links doet oplichten, indien de veldsterkte voldoende is voor bedrijfszekere ontvangst. Rechts-achter de inschuifbare antenne. Links-vóór de dooftoets. Deze toets dooft de 3 code lampjes, die vóór in het midden zichtbaar zijn. Door optellen van de cijfers onder de lampjes die oplichten, vindt men het code-getal. De knop rechts-vóór is een papierklem, waaronder men briefjes kan bevestigen, waarop de code afspraken zijn vastgelegd. Men heeft ze dan onmiddellijk bij de hand indien een ongebruikelijke code binnen komt. De VT zal de Simofoon-ontvangers tegen een maandvergoeding verhuren aan de gebruikers. Deze zijn verantwoordelijk voor het in goede staat houden ervan, en het vernieuwen van de droge batterijen. ndien een apparaat defect raakt, wordt een ander verstrekt met een ander oproepnummer. Deze maatregel voorkomt dat veel werk bij de uitgifte van dit apparaat zou moeten gebeuren, ter verkrijging van het nummer dat door het defect geraakte apparaat werd gevoerd. Voor de gebruiker is dit geen overwegend nadeel, immers zijn nummer is slechts aan enkelen bekend, die bovendien in zijn onmiddellijke omgeving te vinden zijn (huis, kantoor). Ondanks het feit, dat erkend moet worden dat de Simofoondienst een zekere vrijheidsberoving betekent voor de gebruikers (behalve in de alarmsystemen, waar deze vrijheid juist groter wordt!), hoop ik van ganser harte dat dit artikel moge bijdragen tot de toekomstige bloei van deze nieuwe telg in het PTT geslacht. 11

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem CARETECH GLORIA van Caretech is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het garandeert

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ESTAFETTE PAS-Euro. Geachte mevrouw/mijnheer,

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ESTAFETTE PAS-Euro. Geachte mevrouw/mijnheer, INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ESTAFETTE PAS-Euro Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep Systeem PAS Euro AM / FM van Estafette is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 3000 / 3100

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 3000 / 3100 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 3000 / 3100 Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem HTS3000 / HTS3100 van Bosch is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 50 / 52 / 61 / 62

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 50 / 52 / 61 / 62 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 50 / 52 / 61 / 62 Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem HTS 50 / 52 / 61 / 62 van Bosch is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem.

Nadere informatie

Regeling zendvoorwaarden radioamateurs

Regeling zendvoorwaarden radioamateurs 1. Regeling zendvoorwaarden radioamateurs MINISTERIELE BESCHIKKING van 3 november 1989, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem, waarin max. 64 openingscodes

Nadere informatie

ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN EIGENSCHAPPEN VAN HET SLOT, FABRIEKSINSTELLINGEN

ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN EIGENSCHAPPEN VAN HET SLOT, FABRIEKSINSTELLINGEN ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Master-programmeeraanwijzing van het elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem,

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

Uitwerking LES 3 N CURSSUS 2014-2015. 1) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is:

Uitwerking LES 3 N CURSSUS 2014-2015. 1) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is: 1) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is: A) frequentie modulatie (constante amplitude) B) enkelzijbandmodulatie (veroorzaakt juist meeste storing voor laagfrequent

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16 GEBRUIKSAANWIJZING 1 FR-16 INTRODUKTIE De Alecto FR-16 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto) portofoons

Nadere informatie

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax:

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax: allmatic Ampèrestraat 41 1446 TR Purmerend Tel: 0299-419 000 Fax: 0299-419 050 HANDL 16.223 Gebruikershandleiding 2 15 Installeren van het systeem Sluit de ontvanger aan zoals weergeven in figuur 9. Zet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE Aanwijzingen voor de Gebruiker Alphatronics B.V. copyright 1991, Nijkerk INTRODUCTIE Uw inbraaksignaleringsinstallatie heeft als hart een Visonic MAX-5 alarmcentrale. Op dit

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar Command 222 Draadloze codeschakelaar Gebruiksaanwijzing NL Vanaf de fabriek voorgeprogrammeerde Mastercode Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Veiligheidsadvies...3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Uw Lifeline Vi Telecare unit De Lifeline Vi Telecare unit is aangesloten op elektriciteit en uw telefoonlijn. De unit zorgt ervoor dat u in geval van nood een alarmoproep kunt genereren

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Wat moet u weten om de juiste beveiligingsoplossing te kiezen en om valse

Wat moet u weten om de juiste beveiligingsoplossing te kiezen en om valse ALARMVERIFICATIE Wat moet u weten om de juiste beveiligingsoplossing te kiezen en om valse alarmen te vermijden Informatievergadering van 27 mei 2008 Wat is alarmverificatie? Alarmverificatie is vandaag

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING

SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING INHOUD Hoofdstuk Titel Pagina 12. Problemen oplossen De SD-1 kiest niet het nummer wat ik geprogrammeerd heb. Het nummer is niet juist gekozen Controleer of het te kiezen

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Digitale signalen

Hoofdstuk 6: Digitale signalen Hoofdstuk 6: Digitale signalen 6. Algemeenheden Het decimale talstelsel is het meest gebruikte talstelsel om getallen voor te stellen. Hierin worden symbolen gebruikt ( t.e.m. 9 ) die ondubbelzinning de

Nadere informatie

Noodoproep Installatie

Noodoproep Installatie Noodoproep Installatie GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011 1. Gebruik en toepassingen Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon

Nadere informatie

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER 1. Inleiding De is een gebruikersvriendelijk en makkelijk te installeren camerasysteem met volgende kenmerken : een ingebouwde

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING. Gebruiksaanwijzing per 1 Januari 2014 1.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING A * B E C Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van een willekeurige KlikAanKlikUit-ontvanger

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

FAQ BIRTH ALARM. Vaak gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Antwoorden voor het succesvol gebruik van de. veulengeboortemelder BIRTH ALARM.

FAQ BIRTH ALARM. Vaak gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Antwoorden voor het succesvol gebruik van de. veulengeboortemelder BIRTH ALARM. FAQ BIRTH ALARM Vaak gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden Antwoorden voor het succesvol gebruik van de veulengeboortemelder BIRTH ALARM. FAQ - Birth Alarm (BA) Hoeveel versies zijn er van de Birth

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek Toonaangevend in veiligheid Detect 3004 De juiste mensen op de juiste plek BEDIENINGSINSTRUCTIE BRANDMELDCENTRALE SYSTEEM 3000 2.1 Normale bewakingstoestand 2.2 Alarm De groene lampen "netvoeding" en "in

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies nleiding in de PLC 14 Oefeningen 14.1 Basisinstructies 1. Aan ingang 124.0 sluiten we een NO drukknop (S1) aan, op 124.1 een NC (S2). Maak nu een programma zodanig dat 124.0 hoog is als we drukknop S1

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen

Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen BEGRIPPEN: Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen In deze voorwaarden wordt verstaan: Malderburch Alarmeringssysteem Overeenkomst Huurder Professionele achterwacht Bereikbare Dienst

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

GSM PANIEK ALARM SYSTEEM

GSM PANIEK ALARM SYSTEEM GSM PANIEK ALARM SYSTEEM Gebruikershandleiding LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING GRONDIG VOORALEER DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN! Vooraleer te starten met de installatie enkele belangrijke opmerkingen : Controleer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Universele tv-protector set TVP-102. Voorkom spontane brand en bespaar energie. Plaatsen en aansluiten. Toepassingen.

GEBRUIKSAANWIJZING. Universele tv-protector set TVP-102. Voorkom spontane brand en bespaar energie. Plaatsen en aansluiten. Toepassingen. GEBRUIKSAANWIJZING Universele tv-protector set TVP-102 INHOUD: Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Inleiding. Voorkom spontane brand en bespaar energie. Plaatsen en aansluiten. Toepassingen.

Nadere informatie

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460 FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING 520109X460 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type CR2450 batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid N najaar 2003 1- De Q-code QRO betekent: verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid 2 - De roepletters worden aan de vergunninghouder toegewezen door: KPN Telecom Agentschap Telecom

Nadere informatie

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS NEDERLANDS INSTRUCTIES SEC-ALARM100/110/120 Alarmsystemen Introductie: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Bepalen van de opgewekte veldsterkte van een zender - Norm versus optredende velden 2. AM detectie - Hoe veroorzaakt een HF signaal problemen op LF apparatuur 3. Hoe lopen

Nadere informatie

ENVIVO. Mini bluetooth speaker USER MANUAL ENV-1435

ENVIVO. Mini bluetooth speaker USER MANUAL ENV-1435 ENVIVO Mini bluetooth speaker USER MANUAL INHOUDSOPGAVE WELKOM... 4 PRODUCT OVERZICHT... 6 AAN DE SLAG... 8 FM FREQUENTIE AANPASSEN... 9 TELEFOONGESPREKKEN... 10 LIJN IN... 11 SPECIFICATIES... 12 VEEL

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Electro Magnetische Compatibiliteit, hoe en waarom? 2. EMC fenomenen - Eigenschappen - Oorzaken - Gevolgen 3. Afschermen of filteren? 4. Bepalen van de opgewekte veldsterkte

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 INLEIDING De TD8401 en TD8801 is een UNIVERSEEL toepasbare, vrij programmeerbare telefoonkiezer. De kiezer kan berichten doorgeven aan professionele meldkamers,

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Pinniemaat. Zo werkt de leukste spaarpot van Nederland

Pinniemaat. Zo werkt de leukste spaarpot van Nederland Pinniemaat Zo werkt de leukste spaarpot van Nederland 302097_0913.indd 1 27-08-13 14:48 Pinniemaat Gefeliciteerd! Je hebt nu de leukste spaarpot van Nederland: de Pinniemaat. Met jouw Pinniemaat kun je

Nadere informatie

KENNISBERICHT 2013-1. Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas

KENNISBERICHT 2013-1. Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas Stichting Kennisplatform EMS High Tech Campus 9 5656 AE Eindhoven www.kennisplatformems.org KENNISBERICHT 2013-1 Eindhoven, 19 juni 2012 Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas Op elektromagnetisch

Nadere informatie

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING Algemeen: Deze 12 / 24 volt GSM telefoon module is gemonteerd in een metalen behuizing en is geschikt voor het GSM 900 en 1800 net. De te bellen telefoonnummers worden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Nederlands. Handleiding. Inhoud :

Nederlands. Handleiding. Inhoud : Nederlands Transmitter Speed 19350 Handleiding Inhoud : Kenmerken Plaatsen van de batterij HotShoe connector Gebruikshandleinding Frequenties Ontspanmodus Geïntegreerd sync contact Elinchrom RX functies

Nadere informatie

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001 Assetmanagement Gebruiksvoorschrift INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Beherende instantie: Inhoud verantwoordelijke: Status: AM Kwaliteitsmanagement Manager Treinbeveiligingssystemen Definitief

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 1 - FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type 27A batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Het Sargent & Greenleaf Pivotbolt Titan slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde elektronische technologie maakt het gemakkelijk om te openen en codes te wijzigen.

Nadere informatie

Handleiding M532 PVR maart 2011

Handleiding M532 PVR maart 2011 Handleiding M532 PVR maart 2011 Als de M532 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden. De Harde schijf wordt na het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Het Sargent & Greenleaf Direct-Drive Z03 slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde electronische technologie

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

Draadloos codetableau NB404 Handleiding voor montage, gebruik en onderhoud

Draadloos codetableau NB404 Handleiding voor montage, gebruik en onderhoud Draadloos codetableau NB404 Handleiding voor montage, gebruik en onderhoud Deze handleiding zal door de monteur aan de gebruiker overhandigd worden MBW25-NL/06.12-3 Handleiding in meerdere talen, kijk

Nadere informatie

EN81-28 Wat is EN81-28?

EN81-28 Wat is EN81-28? EN81-28 Wat is EN81-28? Zit u vast in de lift? DUTCH V. 1.10 06.2009 GEEN PANIEK! SAFELINE WAAKT OVER U... Hisselektronik ontwikkelt en vervaardigt elektronische componenten voor liften. Onze belangrijkste

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Installatie oplossingsgids

Installatie oplossingsgids Installatie oplossingsgids Tunstall thuis, Oslo 28, 2993 LD Barendrecht t: 0180 555 265 e: info@tunstallthuis.nl w: tunstall.nl @TunstallHealth Life is a journey Kijk alstublieft in de "Snelle Installatiegids"

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL * A B C D E F G Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de HDR-105 Halogeendimmer/schakelaar

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Basic line EM1620 EM2020 EM2520 EM3020 EM3520. Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV. Vlijtstraat BN Doetinchem

Basic line EM1620 EM2020 EM2520 EM3020 EM3520. Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV. Vlijtstraat BN Doetinchem Basic line EM1620 EM2020 EM2520 EM3020 EM3520 Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem www.m-locks.com 2 www.m-locks.com Basic line V01 NE INHOUD GEBRUIKERSHANDLEIDING

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND BELGIË Valkenswaardseweg 46A Heikant 15 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40 2233890

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer TPC-200 Draadloos schakelen via de PC Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer Inleiding De TPC-200 is een computergestuurde zender en timer voor het KlikAan-KlikUit systeem

Nadere informatie