EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 7 MAART Verontschuldigd : Kurt Demaria, raadslid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 7 MAART 2013. Verontschuldigd : Kurt Demaria, raadslid."

Transcriptie

1 Gemeentebestuur EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 7 MAART 2013 SEC/AV DE HAAN Aanwezig : Peter Breemersch, burgemeester; Kurt Devooght, voorzitter; Rudi Cattrysse, Rudy Claus, Marleen Bouwens-De Soete, Paul Meyers en Kurt Beirens, schepenen; Marleen Schillewaert-Vercruyce, voorzitter OCMW/schepen; Wilfried Vandaele, Christine Beirens, Stefaan Vincke, Hans Jonckheere, Jonathan Devuyst, Andrée Flahaut-Pouillon, Sofie Knudde-Rouzée, Maike Ohnemus, Pascal Vermeire, Mathieu Delbarge, Nicole Borny-Maeckelberghe, Hilda Dhont, Jan Vermast en Ronny Vandaele, raadsleden; Franky Museeuw, gemeentesecretaris. Verontschuldigd : Kurt Demaria, raadslid. ****************************************************************************************** AGENDA : PREVENTIE GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES TER AANMOEDIGING VAN DE BEVEILIGING VAN WONINGEN TEGEN INBRAAK HERZIENING RAADSBESLUIT DD GOEDKEURING. punt O/05 DE GEMEENTERAAD, D e z i t t i n g i s o p e n b a a r, Gelet op het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan en verlengingen, waar de mogelijkheid geboden wordt om premies ter beveiliging van woningen te voorzien; Gelet op het Koninklijk Besluit van betreffende de derde verlenging van de strategische veiligheidsen preventieplannen ; Gelet op de omzendbrief dd ref. I/VSPP/3bis van het federaal ministerie van Binnenlandse Zaken Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid betreffende het instellen van een gemeentelijke premie inzake inbraakpreventie; Gelet op het gemeentelijk reglement voor de beveiliging van woningen tegen inbraak, vastgesteld door de gemeenteraad op 6 februari 2003; Overwegende dat de bescherming van de burger tegen woninginbraak één van de pijlers is van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan; Overwegende dat het de bedoeling is om ieder jaar een krediet te voorzien op het gewoon budget, teneinde de verdere continuïteit te verzekeren; Overwegende dat de kredieten voor deze subsidiëring jaarlijks zullen voorzien worden op art. 832/331/01 van het gewoon budget; Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om het huidig reglement te actualiseren m.b.t. onder meer het premiebedrag, nieuwbouwprojecten en aanpassingen in het kader van het K.B. dd tot wijziging van het KB/WIB92 inzake belastingsvermindering voor beveiliging privéwoningen; Gehoord de tussenkomst ter zitting, waarbij ondermeer gesteld wordt dat de formuleringen verwarrend overkomen, dat daardoor onduidelijk is welke woningen/woongelegenheden hierin nu juist zijn begrepen of niet begrepen; dat er nu blijkbaar ook nieuwbouw in aanmerking komt, wat op het eerste zicht toch overbodig lijkt daar men van deze woningen/gebouwen toch normaal verwacht dat deze aan alle nieuwe eisen/ aanbevelingen voldoen of zouden moeten voldoen;

2 Overwegende dat derhalve gevraagd wordt om de behandeling van en de beslissing over dit agendapunt uit te stellen om de tekst en inhoud duidelijker en verstaanbaarder te maken; Gelet op art. 42, 186 en 187 van het gemeentedecreet; Gelet op het gemeentedecreet, houdende o.a. de regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald art. 252; ste stemming : uitstellen Met * 13 neen-stemmen : Stefaan Vincke, Sofie Knudde-Rouzée, Maike Ohnemus, Pascal Vermeire, Nicole Borny-Maeckelberghe, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Kurt Beirens, Paul Meyers, Rudi Cattrysse, Peter Breemersch, Rudi Claus, Marleen Bouwens-De Soete en Kurt Devooght; * 9 ja-stemmen : Wilfried Vandaele, Mathieu Delbarge, Jan Vermast, Ronny Vandaele, Christine Beirens, Andrée Flahaut-Pouillon, Hans Jonckheere, Hilda Dhont en Jonathan Devuyst; 2 e stemming : goedkeuring huidig ontwerp reglement Met * 13 ja-stemmen : Stefaan Vincke, Sofie Knudde-Rouzée, Maike Ohnemus, Pascal Vermeire, Nicole Borny-Maeckelberghe, Marleen Schillewaert-Vercruyce, Kurt Beirens, Paul Meyers, Rudi Cattrysse, Peter Breemersch, Rudi Claus, Marleen Bouwens-De Soete en Kurt Devooght; BESLIST : * 9 neen-stemmen : Wilfried Vandaele, Mathieu Delbarge, Jan Vermast, Ronny Vandaele, Christine Beirens, Andrée Flahaut-Pouillon, Hans Jonckheere, Hilda Dhont en Jonathan Devuyst; I. Het hiernavolgend nieuw ontwerp van reglement wordt goedgekeurd : GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES TER AANMOEDIGING VAN DE BEVEILIGING VAN WONINGEN TEGEN INBRAAK Artikel 1 1. Binnen de perken van de beschikbare budgetten, voorzien op de jaarlijkse begroting en beperkt tot het bedrag van de door de hogere overheid goedgekeurde kredieten, kent het college van burgemeester en schepenen een premie toe aan personen die technopreventieve maatregelen nemen ter beveiliging van hun woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan. De premieaanvraag dient volgens de hiernavolgende voorschriften ingediend te worden. 2. De bepalingen omtrent de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een dergelijke ondersteuningspremie te ontvangen, zijn opgenomen in dit reglement. 3. De aanvragen, door middel van formulieren die op aanvraag door de diefstalpreventieadviseur ter beschikking van het publiek worden gesteld, worden gericht aan het gemeentebestuur De Haan t.a.v. de diefstalpreventieadviseur, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan (Klemskerke). Artikel 2 1. Met een premie wordt in dit reglement bedoeld een terugbetaling van een percentage, met een maximumbedrag van de gemaakte kosten van aankoop en installatie van technopreventieve middelen voor de beveiliging van woningen tegen inbraak. 2. Met woning wordt in dit reglement bedoeld het huis of appartement bedoeld voor private huisvesting van één gezin. Onder woongebouw wordt verstaan het gebouw dat één of meerdere woningen omvat of kan omvatten. Handelspanden komen enkel in aanmerking voor zover ze bewoond zijn. Enkel de toegang tot het woongedeelte van een handelspand en de woongedeelten die niet gebruikt worden voor de beroepsbezigheid komen in aanmerking.

3 - 3 - Artikel 3 1. Het doel van de toekenning van de premie is de bestaande en op te trekken woningen en woongebouwen daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen. 2. De woningen en woongebouwen zijn regelmatig vergund en volledig gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan. Artikel 4 1. De premie wordt toegekend aan eenieder die eigenaar of huurder is van een woning of woongebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan en die volgens de principes van Art. 6 zijn woning wenst te beveiligen. 2. Voorrang in de behandeling van de aanvraag met het oog op het verlenen van een premie wordt uitdrukkelijk verleend aan in Art en Art omschreven groepen : 1. personen die tijdens het van kracht zijn van dit reglement het slachtoffer werden van inbraak of poging tot inbraak in hun woning, mits aangifte aan de lokale politie of federale politie en het leveren van het bewijs hiervan; 2. personen die op het ogenblik van de aanvraag van de premie 60 jaar of ouder zijn en hun woning wensen te beveiligen. 3. Behoudens in Art en Art omschreven prioritaire groepen, worden de aanvragen van de overige particulieren behandeld in volgorde en datum van aanvraag. 4. Op het desbetreffende woongebouw of de woning dient minstens één persoon te zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. 5. Voor personen die permanent wonen in recreatiezone dient een positief declaratief attest van woonrecht voorgelegd te worden. 6. Bij woongebouwen dient de premie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus en is enkel van toepassing op de maatregelen die genomen worden voor de gemeenschappelijke delen van het woongebouw (gemeenschappelijke inkomhal, garage, kelderruimte, terrassen, tuin). 7. Voor op te trekken woongebouwen of woningen zal de premie uitgekeerd worden van zodra voldaan is aan Art Artikel 5 De premie bedraagt 25 % van de aankoop- en/of installatiekosten, btw inclusief, met een maximum van 250,00 per woning. Artikel 6 1. De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de woning en moeten het risico op inbraak verkleinen. 2. De maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en de fysische beveiliging van de woning. 3. Voor de premie komen in aanmerking : 1. de installatie van de veiligheids- of schrikverlichting; 2. de beveiliging door inbraakvertragende gevelelementen op alle buitendeuren die direct toegang geven tot de woning; 3. de beveiliging door inbraakvertragende gevelelementen op ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en -hekken; 4. de installatie van gepantserde deuren; 5. de installatie van specifiek inbraakwerend glas.

4 Maatregelen ter beveiliging van garagepoorten, -deuren en -ramen, worden enkel mee in aanmerking genomen voor een premie wanneer de garage aan de woning is aangebouwd en er een directe toegangsdeur is tussen de garage en de woning. 5. Maatregelen ter beveiliging van onbewoonde bijgebouwen, aangebouwd aan de woning, worden enkel mee in aanmerking genomen voor een premie wanneer er een directe toegangsdeur is tussen de bijgebouwen en de woning. 6. De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen en camerasystemen met uitzondering van een parlefoon en videofoon. Artikel 7 1. Er kan slechts éénmaal per woning een premie worden toegekend. 2. Een natuurlijk persoon, die voldoet aan Art , kan voor eenzelfde woning of woongebouw een tweede maal een premie ontvangen bij een regelmatig vergunde uitbreiding van het woonoppervlak, waarbij er een toename is van het aantal gevelopeningen die rechtstreeks toegang verlenen tot de woning. De genomen maatregelen bij de woonuitbreiding moeten voldoen aan Art. 6. Artikel 8 Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen, is advies door de diefstalpreventieadviseur mogelijk. Dit advies moet verplicht worden gegeven aan eenieder die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie. Artikel 9 De aanvragen worden gecentraliseerd bij de diefstalpreventieadviseur. 1. De premie kan enkel aangevraagd worden voor kosten gemaakt na de inwerkingtreding van dit reglement. De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoop- en/of installatiefactuur waarmee de gemaakte kosten worden bewezen. De datum op de aankoop- en/of installatiefactuur, waarmee de gemaakt kosten worden bewezen, mag uiterlijk één kalenderjaar verschillen met de aanvraagdatum van de premie. Bij nieuwbouwprojecten is de periode tussen de datum op de aankoop- en/of installatiefactuur en de aanvraagdatum van de premie maximum twee kalenderjaren. 2. Op de aankoop- en/of installatiefactuur moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de kosten die betrekking hebben op de inbraakwerende maatregelen en de kosten van de gevelelementen. Enkel de kosten voor de inbraakwerende maatregelen komen in aanmerking voor de premie. 3. De diefstalpreventieadviseur voert een technische en administratieve controle uit. De administratieve controle omvat een controle van de bewijsstukken, d.w.z. de facturen op hun echtheid controleren en vergelijken met de originelen, nagaan of de periode van aanvraag werd gerespecteerd. De technische controle omvat het ter plaatse nakijken of de beveiligingsmaatregelen, die het voorwerp zijn van de premieaanvraag, daadwerkelijk zijn uitgevoerd en/of het inbraakwerend effect betrekking heeft op de hele woning. 4. De diefstalpreventieadviseur maakt een verslag op van de controle. Het verslag en het advies betreffende het al dan niet toekennen van de premie worden overgezonden aan het college van burgemeester en schepenen, dat beslist over de toekenning van de premie. 5. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis gebracht aan de aanvrager van de premie. Een weigering moet gemotiveerd worden. Artikel 10 Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen worden teruggevorderd, ongeacht van eventuele gerechtelijke vordering.

5 - 5 - Artikel 11 Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht op II. Dit besluit bekend te maken door middel van aanplakking. III. Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid, Waterloolaan 76, 1000 Brussel, alsook aan de provinciegouverneur van West-Vlaanderen. Namens de gemeenteraad, Op last : De gemeentesecretaris, get. F. MUSEEUW De voorzitter, get. K. DEVOOGHT Voor eensluidend extract, De gemachtigde bestuurssecretaris, (art. 126 NGW machtiging burgemeester dd ) L. VERMEIRE

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

Domiciliefraude heeft tot gevolg dat de burger zich onttrekt aan zijn/haar sociale, fiscale, contractuele en gerechtelijke verplichtingen.

Domiciliefraude heeft tot gevolg dat de burger zich onttrekt aan zijn/haar sociale, fiscale, contractuele en gerechtelijke verplichtingen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en Identiteitskaarten Aan de dames en heren Burgemeesters Aan de Diensten Bevolking Aan de zonechefs van

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/14 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 04/2008 van 3 juli 2008 Betreft: Beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1.

Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1. Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1. DEFINITIES Artikel 1. Afvalwater: water waarvan de houder zich

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van aankoop, plaatsing en gebruik van warmtepompinstallaties en/of warmtepompboilers.

Reglement voor de subsidiëring van aankoop, plaatsing en gebruik van warmtepompinstallaties en/of warmtepompboilers. GEMEENTEBESTUUR ZWEVEGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD van 15 Juli 2002 Otegemstraat, 100-8550 Zwevegem Tel.056/765500 - Fax.056/765568 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/13 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 11/2015 van 23 april 2015 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om op elektronische wijze persoonsgegevens op

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie