AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014"

Transcriptie

1 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen toekomstgericht en energiebewust te saneren, zo de CO2 uitstoot te reduceren en het op een duurzame manier verbeteren van de kwaliteit van de woning. Artikel 1 : definities - energieaudit : het verslag van een plaatsbezoek en onderzoek betreffende het energiebewust saneren van de woning, uitgevoerd door BAS (Berekening en Advies bij Slim Bouwen), Pannestraat 142, 8630 Veurne, tel. 058/ mail : site : - facturen : enkel de facturen van nà de datum van principiële goedkeuring komen in aanmerking voor betoelaging. Ze mogen bij indiening voor het verkrijgen van de premie maximaal 1 jaar oud zijn. - kostprijs van de werken: de prijs dat de premiegerechtigde betaalt voor het uitvoeren van de saneringswerken of het aankopen van het materiaal, exclusief BTW. Deze kosten moeten aan de premiegerechtigde gefactureerd zijn. - natuurlijke materialen : materiaal dat afkomstig is van teeltbare grondstoffen en de hoofdbestanddelen ervan komende uit land- en bosbouw. - saneringswerken : werken ter verbetering van woningen met als doel ze gezond te maken. - woonschil : omsluiting van de woonruimtes (ramen, muren, vloer en dak). - woning : een huis of een deel van een huis (appartement) dat ingericht en bestemd is voor de huisvesting van één gezin. Artikel 2 : Voorwerp betoelaagbare werken Het stadsbestuur verleent een toelage voor saneringswerken aan een woning, die voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden : de werken moeten gericht zijn op duurzame aanpassingen, materialen, technieken en investeringen. De premie wordt verleend voor het energiebewuster saneren van de woning en het op een duurzame manier verbeteren van de kwaliteit van de woning. Werken die in relatie staan met een totaalvisie of aanpak worden meer betoelaagd. Hiervoor dient bij iedere aanvraag een energieaudit te worden uitgevoerd. De werken die volgens dit verslag noodzakelijk zijn voor het saneren van de woning, kunnen betoelaagd worden voor zover ze opgesomd worden in artikel 5.3. De premie vermeerdert indien men meer of alle voorgestelde werken uitvoert. De premie wordt extra verhoogd indien men gebruik maakt van natuurlijke materialen. Bij isolatiewerken is de R-waarde van het materiaal bepalend. Dit moet geattesteerd worden. Voor elke categorie van betoelaagbare werken geldt dat het volledige onderdeel van de woonschil van de woning moet gesaneerd worden. D.w.z. dat alle ramen in de woning en/of alle buitengevels en/of alle daken van de woonschil moeten gesaneerd zijn vooraleer de toelage wordt uitbetaald de toelage wordt enkel verleend voor werken uitgevoerd aan bestaande delen van het gebouw. Alle werken aan delen van het gebouw die als nieuw zijn te beschouwen (uitbreiding, heropbouw) komen niet in aanmerking.

2 Uitzondering : bouwelementen die herbouwd worden ifv duurzaam saneren (vb. nieuw buitenspouwblad ifv isoleren spouw, nieuwe dakconstructie t.b.v. isolatie, ) de werken moeten stedenbouwkundig vergund zijn; De werken moeten stedenbouwkundig vergund zijn indien een vergunning vereist is de werken mogen slechts aanvangen nà de principiële toekenning van het Stadsbestuur; Werken die op datum van de aanvraag aangevangen of uitgevoerd zijn, worden uitgesloten van betoelaging de werken moeten binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden; De uitvoeringstermijn voor alle werken is bepaald op 5 jaar gerekend vanaf de datum van principiële toekenning van de toelage. Binnen deze termijn moeten de facturen van de werken ingediend worden. De facturen mogen bij indiening maximum 1 jaar oud zijn. De werken mogen dus in fasen uitgevoerd worden zodat ook de premie in fasen wordt uitbetaald. De toelage wordt slechts uitbetaald indien de volledige woonschil van de woning voor deze categorie van werken werd aangepakt controle van de uitgevoerde werken; Na uitvoering van de werken moet op een ontegensprekelijke manier kunnen vastgesteld worden dat deze conform aan alle normen zijn uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat sommige werken tussentijds gecontroleerd worden. Isolatiewerken moeten tussentijds kunnen gecontroleerd worden. Indien er onduidelijkheden voorkomen in de facturen of attesteringen wordt een nacontrole georganiseerd. Op straffe van verval van de toelage, moet elk verbeteringswerk controleerbaar zijn en moeten de werken uitgevoerd zijn zoals op de factuur is aangegeven. Artikel 3 : Voorwaarden aanvrager De toelage kan enkel aangevraagd worden door een natuurlijke eigenaar die aan alle hieronder vermelde punten voldoet : de aanvrager is de eigenaar van de woning; De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de woning de aanvrager is een natuurlijke persoon; De toelage kan enkel aangevraagd worden door een natuurlijke persoon die aan alle hieronder vermelde punten voldoet. Rechtspersonen komen niet in aanmerking. Artikel 4 : Voorwaarden woning De toelage wordt verleend voor werken die uitgevoerd worden aan een woning die aan alle hieronder vermelde punten voldoet : ze moet als woning stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn, of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn; Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundig vergunde toestand uitgevoerd door het Stadsbestuur ofwel moet deze het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning het moet gaan om een woning van vóór 2006; De woning moet stedenbouwkundig vergund zijn vóór 01/01/2006. De datum van de stedenbouwkundige vergunning is bepalend ze moet na de werken bestemd zijn als woning voor de permanente huisvesting; De woning moet na uitvoering van de betoelaagbare werken permanent bewoond worden. Domiciliëring is een voorwaarde voor de definitieve toekenning en uitbetaling van de toelage. Artikel 5 : de toelage de toelage wordt als volgt aangevraagd : De aanvraag moet ingediend worden bij het Stadsbestuur vóór aanvang van de werken, door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur.

3 Bij het ingevulde aanvraagformulier hoort ook het verslag van de energieaudit en een reeks foto s van het eigendom (het volledige perceel en de gevels). Het is mogelijk meerdere aanvragen in te dienen voor eenzelfde woning wanneer het gaat om een andere categorie van werken. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met voorgaande premiedossiers voor werken aan deze woning, die vallen onder onderhavig premiereglement en het maximum premiebedrag de premie wordt principieel toegekend : Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt aan de aanvrager schriftelijk kenbaar gemaakt dat hij principieel in aanmerking komt voor de premie duurzaam saneren. Indien voor uitvoering van de werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan de premie pas principieel toegekend worden wanneer de stedenbouwkundige vergunning verleend is. De werken mogen slechts aanvangen na de principiële toekenning door het Stadsbestuur bedrag van de toelage : Het resultaat van de verplichte energieaudit is bepalend Bij het uitvoeren van alle werken (artikel 5.3/3) worden de gemaakte kosten voor de energieaudit voor 100% terugbetaald. Het premiebedrag wordt progressief berekend : hoe meer saneringswerken men uitvoert i.f.v. duurzaamheid, hoe meer er wordt uitbetaald, nl. 1/ 20% van de kostprijs wanneer enkel werken van 1 categorie worden uitgevoerd 2/ 35% van de kostprijs wanneer werken van meerdere categorieën worden uitgevoerd 3/ 50% van de kostprijs wanneer alle werken voorkomend op de energieaudit worden uitgevoerd. Bij toepassing van het hierboven vermelde onder punt 3/ worden de werken van de categorie hoogrendementsketel buiten beschouwing gelaten (*) indien blijkt dat er geen gastoevoer in het openbaar domein (straat) aanwezig is. Voor 1 woonentiteit die behoort tot een meergezinswoning wordt bij toepassing van het hierboven vermelde onder punt 3/ de werken van de categorie dak buiten beschouwing gelaten (*). Dit geldt niet bij de sanering van het volledige gebouw. Bij toepassing van het hierboven vermelde onder punt 3/ worden de werken van de categorie vloeren buiten beschouwing gelaten (*). (*) onder buiten beschouwing gelaten wordt verstaan dat dit bepaald werk niet verplicht moet uitgevoerd worden om te genieten van de 50% betoelaging. Bij gebruik van natuurlijke materialen wordt de toelage verhoogd met 10%. Voor de bepaling vermeld onder 1/, 2/ en 3/ hierboven wordt er rekening gehouden met reeds uitgevoerde saneringswerken van vóór het in voege treden van dit premiereglement, indien deze in overeenstemming zijn met onderstaande criteria. Het maximale premiebedrag voor 1 woning is bepaald op euro. Het totaal premiebedrag dat voor de werken van verschillende instanties kan verkregen worden, kan nooit meer bedragen dan 80% van de som van de facturen (excl. BTW). De B.T.W. is volledig ten laste van de aanvrager. Categorie werken Betoelaagbare werken Opmerkingen Dak Muren Het vernieuwen van de dakbedekking Wordt enkel betoelaagd in combinatie met thermische isolatie Dakisolatie Minimum R-waarde : * hellend dak : 6 * plat dak : 4,5 Het nemen van maatregelen tegen optrekkend vocht in de muren Deze werken worden enkel betoelaagd in combinatie met thermische isolatie.

4 Bestrijding van doorslaand vocht. Door erkende aannemer uit te voeren. Schriftelijke garanties noodzakelijk. Gevelbekleding wordt enkel betoelaagd in combinatie met thermische isolatie. Ramen Wachtgevels worden niet betoelaagd, behoudens wanneer ze een permanent karakter hebben. Ruitleien worden niet betoelaagd. Enkel een kwalitatief afwerkingsmateriaal wordt betoelaagd. Thermische isolatie Minimum R-waarde : 3 Het vervangen van bestaande ramen Na-spouwisolatie : geen PUR Alle ramen van de woonschil van de woning moeten vervangen worden. Enkel het vervangen van het volledige raam wordt betoelaagd. Herstelling van ramen en rolluiken komen niet in aanmerking. Houten ramen moeten FSC gelabeld zijn. Min. isolatiewaarde glas : 1,1 Vloeren Vloerisolatie Min. R-waarde voor vloer op volle grond : 3,5 Hoogrendementsketel Installeren van hoogrendementsketel definitieve toekenning en uitbetaling : De toelage wordt vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s) en/of van de aankoopfacturen van het materiaal op naam van de aanvrager die zelf de werken heeft uitgevoerd. Deze facturen moeten gedetailleerd worden zodat het Stadsbestuur de gegevens kan controleren. De in te dienen facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. Indien noodzakelijk wordt de toelage definitief aangevraagd in fasen. Wanneer de werken slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd, verzamelt het stadsbestuur de facturen totdat een categorie van werken voor de woonschil van de woning volledig is afgewerkt. In ieder geval komen facturen van vóór de datum van principiële goedkeuring niet in aanmerking voor betoelaging. Na uitvoering van de werken moet een technische fiche en een verslag van de wijze van uitvoering van de werken ingediend worden. Het definitieve bedrag van de toelage wordt vastgesteld met inachtneming van het hierboven vermelde. De B.T.W. is volledig ten laste van de aanvrager. De uitbetaling zal gebeuren binnen de perken van de jaarlijks beschikbare kredieten één premieaanvraag per 2 kalenderjaren : Van elke natuurlijke eigenaar kan per 2 kalenderjaren slechts 1 woning in aanmerking komen voor de premie.

5 Artikel 6 : Voorwaarden, verbintenissen en terugbetaling controle gegevens : De aanvrager geeft toestemming aan het Stadsbestuur om alle onderzoeken te laten verrichten voor het controleren van de verstrekte gegevens voor, tijdens en na de procedure van de premieaanvraag. Weigering van medewerking aan het onderzoek brengt verval van het recht op toelage mede. Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle of het opgeven van onjuiste gegevens, brengt verval van het recht op toelage of beperking van het toelagebedrag mee terugvordering premie : De aanvrager verbindt er zich toe het bedrag van de toelage, vermeerderd met 15% terug te betalen indien hij de woning verkoopt of vervreemdt, de bestemming van de woongedeelten wijzigt, de woning opsplitst of de woning niet permanent laat bewonen gedurende een termijn van vijf jaar ingaande op 1 januari van het jaar dat volgt op dat waarin de eventueel laatste fase van de premie definitief wordt toegekend. De terugbetaling geldt voor het volledige premiebedrag dat volgens onderhavig reglement werd toegekend en uitbetaald voor deze woning. De inschrijvingen in het bevolkingsregister worden in aanmerking genomen. Artikel 7 : evaluatie definitieve aanvraag Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd elk specifiek geval te evalueren en een gemotiveerde beslissing te nemen op basis van de evaluatie. Artikel 8 : openstaande schulden Indien de begunstigde van de premie nog openstaande schulden heeft aan het stadsbestuur, behoudt deze laatste zich het recht voor de premie te verrekenen met de openstaande schuld. Artikel 9 : persoonsgegevens De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in kader van dit subsidiereglement en worden geregistreerd en bewaard overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten. ***

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

B. TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR DE HERONTWIKKELING EN INGEBRUIKNAME VAN LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN IN DE BINNENSTAD EN IN DE RAND

B. TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR DE HERONTWIKKELING EN INGEBRUIKNAME VAN LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN IN DE BINNENSTAD EN IN DE RAND A. SAMENWERKINGSVERBAND ARTIKEL A1 : Teneinde het bedrijfsleven en de tewerkstelling te bevorderen worden door het stadsbestuur in samenwerking met andere organisaties initiatieven genomen. Om dit samenwerkingsverband

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie