GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN"

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS Peter BREEMERSCH Rudi CATTRYSSE, schepenen; Charles VANMASSENHOVE Stefaan BEIRENS Stefaan VINCKE Laurent BORNY Hans JONCKHEERE Catherine DENHERT-TAELMAN Sofie BEIRENS Rudy CLAUS Brenda NOTREDAME Marleen DE SOETE Jonathan DEVUYST Patrick MEYNS Daniel VANHAEREN René VAN NUFFEL Frank VAN WIJK, raadsleden; Andrée FLAHAUT-POUILLON, OCMW-voorzitter/ schepen met raadgevende stem. Mevrouw, Mijnheer, Wij nodigen u uit op de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 30 augustus 2007 te uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Leopoldlaan 24. De notulen van de zitting van 21 juni 2007 liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden in lokaal 222 (2de verdieping) tijdens de diensturen vanaf heden. De dossiers van de diverse agendapunten liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden in lokaal 222 (2 de verdieping) : tijdens de diensturen vanaf heden tot en met donderdag 30 augustus te 12 u.; vanaf heden tot en met woensdag 29 augustus - uitgezonderd de zaterdag en zondag - nà 17 u tot uiterlijk 21 u : na afspraak met de gemeentesecretaris of de bestuurssecretaris. Volgende agendapunten worden ter behandeling voorgelegd : I. OPENBARE ZITTING - 20 u NOTULEN GEMEENTERAADSZITTING DD

2 REGLEMENT INZAKE DE FINANCIËLE TUSSENKOMST IN DE KOSTEN VAN HET OPENBAAR OF GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER VAN SCHOOLGAANDE JONGEREN - GOEDKEURING Een ontwerp van reglement inzake het toekennen van een toelage als tussenkomst in de onkosten van het openbaar of gemeenschappelijk vervoer van schoolgaande jongeren wordt voorgelegd. Voorgesteld wordt dit ontwerp - dat ter inzage ligt van de raadsleden in het dossier - goed te keuren. 3. KERKFABRIEK HEILIGE KRUISVERHEFFING - BEGROTING WIJZIGINGEN - ADVIES Door de raad van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing werden op wijzigingen aangebracht aan de begroting 2007 (gewone en buitengewone dienst), met volgende uitkomsten als resultaat : Gewone dienst Oorspr. begroting Verhoging Nieuwe uitkomst Ontvangsten , , ,37 Uitgaven , , ,67 Saldo , , ,30 Buitengewone dienst Oorspr. begroting Verhoging Nieuwe uitkomst Ontvangsten , , ,30 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,30 De toelage van gemeentewege wordt opgetrokken met 7.856,44, zodat deze nu ,19 bedraagt. 4. O.C.M.W. - JAARREKENING KENNISNAME De rekening van het dienstjaar 2006 van het O.C.M.W. sluit met volgende cijfers : Werkingsopbrengsten : ,00 Werkingskosten : ,00 Financiële opbrengsten : ,00 Financiële kosten : ,00 Uitzonderlijke opbrengsten : 3.030,00 Uitzonderlijke kosten : 0,00 Resultaat van het boekjaar : ,00

3 O.C.M.W. - BUDGET WIJZIGING (BUITENGEWONE DIENST) - KENNISNAME De raad voor maatschappelijk welzijn legt, voor kennisname, een wijziging aan het budget 2007 (buitengewone dienst) voor, vastgesteld tijdens zijn zitting dd Deze wijziging is een gevolg van de realisatie van 6 sociale woningen langs de Kloosterstraat. Er dient een bijkomend krediet van ,00 voorzien te worden, dat met eigen O.C.M.W.-middelen zal gefinancierd worden. De toelage van gemeentewege blijft ongewijzigd. 6. REGLEMENT VAN KLACHTENBEHANDELING - GOEDKEURING Het gemeentedecreet voorziet o.a. dat de gemeenteraad bij reglement een systeem van klachten-behandeling dient te organiseren. Dit systeem moet worden georganiseerd op het ambtelijk niveau van de gemeente. Een ontwerp van reglement ligt ter inzage van de raadsleden in het dossier. 7. OPGAVE BEZOLDIGDE MANDATEN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - KENNISNAME Overeenkomstig art. 70 van het gemeentedecreet brengen de burgemeester en schepenen de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte van de bezoldigde activiteiten die ze naast hun mandaat uitoefenen. De brieven liggen ter inzage van de raadsleden in het dossier. 8. KERMISSEN GEMEENTE DE HAAN - VASTSTELLEN LASTEN EN VOORWAARDEN T/M GOEDKEURING Een ontwerp van nieuw lastenboek wordt ter goedkeuring voorgelegd, dat de bepalingen en voorwaarden omvat, toepasselijk op de kermissen in de gemeente De Haan. Voorgesteld wordt om, op basis van dit lastenboek en tegen de erin vermelde vergoedingen, een nieuwe vergunning voor vijf jaar toe te kennen aan de zittende uitbaters ( ). Voormeld ontwerp ligt ter inzage van de raadsleden in het dossier. 9. RETRIBUTIE - PUBLICITEIT IN GEMEENTELIJKE PUBLICATIES - HERZIENING RAADSBESLUIT DD GOEDKEURING Volledige herziening van het gemeenteraadsbesluit van 3 februari 2005, ingaande op 5 september 2007, met een voorstel tot wijziging van art. 3, 1) als volgt : (tarieven) logies- en werffolder nominatieve vermelding : 75,00 (idem als voorheen) publicitaire inlassing : 1/4 bladzijde : 650,00 (i.p.v. 620,00) 1/2 bladzijde : 1.120,00 (idem als voorheen) 1/1 bladzijde : 2.000,00 (i.p.v ,00) 1/6 en 1/3 bladzijde vallen weg. Tevens wordt voorgesteld de bepalingen vervat onder art. 4 (betaling/inning) te actualiseren, overeenkomstig art. 94 van het gemeentedecreet. Het nieuw ontwerp van reglement ligt ter inzage van de raadsleden in het dossier.

4 CINEMA RIO - AANPASSING GEBRUIKSOVEREENKOMST - GOEDKEURING Om een einde te stellen aan de betwisting tussen de uitbater van Cinema Rio en de gemeente De Haan inzake het al dan niet verkregen hebben van een eerste huurhernieuwing, wordt er voorgesteld om de gebruiksovereenkomst dd afgesloten tussen de voormalige eigenaar en de huidige uitbater, aan te passen. Een voorstel van handelshuurovereenkomst - dat ter inzage ligt van de raadsleden in het dossier - wordt ter goedkeuring voorgelegd. 11. OVERHEIDSOPDRACHTEN - UITVOEREN VAN BINNENAFWERKINGSWERKEN IN CINEMA RIO - LOT F - PRINCIEPSBESLUIT EN WIJZE VAN GUNNEN Naast de renovatie- en restauratiewerken aan de daken en de gevels en de brand-beveiligingswerken binnen, dienen ook werken uitgevoerd te worden aan de bestaande sanitaire en verwarmingsinstallaties, alsook aan de betegeling en bevloering. Daarnaast staat de exploitant in voor de herinrichting en afwerking van alle ruimten voor de exploitatie als cinema (tapijten, zetels, plafonds, schilderwerken, bar en keukengeheel, lichtarmaturen, ). Door de ontwerper werd hiervoor een lastenboek met kostenraming opgemaakt. Aan de gemeenteraad wordt het bestek Lot F : binnenafwerking, ter goedkeuring voorgelegd. Kostenraming : ,00 - btw inbegrepen. Begroting : art. 762/724/60 van de buitengewone begroting Gunning : met onderhandelingsprocedure. 12. OVERHEIDSOPDRACHTEN - UITVOEREN VAN GEVEL- EN DAKWERKEN AAN CINEMA RIO - LOT A - VERREKENING NR. 1 - GOEDKEURING In zitting van 28 december 2006 besliste het schepencollege de b.v.b.a. Goegebeur & Zonen uit Torhout te belasten met het uitvoeren van gevel- en dakwerken (Lot A) aan de Cinema Rio tegen de prijs van ,35 - btw inbegrepen. In de stedenbouwkundige vergunning werd door de Vlaamse Overheid, Agentschap R.O. Vlaanderen echter opgelegd dat de voorgevel volledig dient gerestaureerd te worden, i.p.v. zoals voorzien in bovenstaande opdracht, met crepi afgewerkt. Aan het lastenboek wordt een annexe bijgevoegd met de meerwerken aan de gevel. Aan de gemeenteraad wordt een verrekeningsvoorstel nr. 1 ten bedrage van ,70 - btw inbegrepen, ter goedkeuring voorgelegd. Begroting : art. 762/724/60/2006 van de buitengewone begroting OVERHEIDSOPDRACHTEN - UITVOEREN VAN BRANDBEVEILIGINGS-, SCHRIJN- EN HERINRICHTINGSWERKEN AAN CINEMA RIO - LOT B - VERREKENING NR. 1 - GOEDKEURING In zitting van 28 december 2006 besliste het schepencollege de b.v.b.a. Goegebeur & Zonen uit Torhout te belasten met het uitvoeren van o.a. schrijnwerken aan ramen en deuren in de voorgevel van de Cinema Rio tegen de prijs van ,58 - btw inbegrepen.

5 - 5 - In de stedenbouwkundige vergunning werd door de Vlaamse Overheid, Agentschap R.O. Vlaanderen echter opgelegd dat de voorgevel volledig dient gerestaureerd te worden met o.a. houten ramen en deuren, i.p.v., zoals voorzien in bovenstaande opdracht, in aluminium. Aan het lastenboek wordt een annexe bijgevoegd - schrijnwerk in hout en afwerking gevel. In de kostenraming werden tevens de kosten wegens herzieningen en onvoorzienbare renovatiewerken op de loten t.a.v. de firma Goegebeur gerekend. Aan de gemeenteraad wordt een verrekeningsvoorstel nr. 1 ten bedrage van ,50 - btw inbegrepen, ter goedkeuring voorgelegd. Begroting : art. 762/724/60/2006 van de buitengewone begroting OVERHEIDSOPDRACHTEN - LEVEREN EN PLAATSEN VAN BIJKOMEND INFORMATICAMATERIEEL EN SOFTWARE T.B.V. DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - PRINCIEPSBESLUIT EN WIJZE VAN GUNNEN In de gemeenteschool is elke computer momenteel een "stand-alone" computer die niet kan communiceren met de andere computers. Daar er geen centrale opslagplaats is voor de data, kan bij gebeurlijke crashes van deze computers deze data verloren gaan. Voorgesteld wordt om een server aan te kopen met de nodige software en een backup-oplossing. Hiermee wordt het mogelijk om alle data centraal op deze server op te slaan vanwaar er backups kunnen genomen worden. Daar deze data centraal staan, kunnen ze dan tevens gemakkelijk onderling uitgewisseld worden tussen de computers die ze nodig hebben. Deze server maakt het ook mogelijk om op een gemakkelijke manier printers te delen, alsook een beveiligingssysteem uit te bouwen zodat de leerlingen enkel toegang krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben. Daarbij wordt voorgesteld om de kapotte computer in 2 klassen te vervangen door laptops zodat deze, indien nodig, ook ingezet kunnen worden in andere klassen. De huidige A3-kleurenprinter die regelmatig wordt gebruikt om affiches af te drukken voor de school, werkt niet meer. Voorgesteld wordt om deze te vervangen door een andere A3-printer met dezelfde mogelijkheden. Kostenraming : 6.800,00 - btw inbegrepen. Begroting : art. 722/742/53 van de buitengewone begroting Gunning : met onderhandelingsprocedure. 15. MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN - ONTWERP VAN LIJST VAN VOOR BESCHERMING VATBARE MONUMENTEN EN STADS- EN DORPSGEZICHTEN - ADVIES Voor een aantal voormalige homes aan de Belgische kust is bij Ministerieel Besluit van 21 juni 2007 een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten vastgesteld. Eén bouwwerk in onze gemeente, nl. het voormalige Home du Grand Air de Liège (thans gekend als M.P.I.G.O.), gelegen Driftweg 77, is opgenomen in dit ontwerp van lijst. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998, worden het ontwerp van lijst en het dossier dat een inhoudelijke beschrijving en evaluatie bevat, ter advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten. De desbetreffende ontwerp-lijst en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van de raadsleden in het dossier.

6 OVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, AFDELING VLAAMSE GRONDEN-BANK, EN DE GEMEENTE DE HAAN BETREFFENDE ONTVANGEN, CONTROLEREN EN DOORSTUREN VAN AANBIEDINGEN VAN HET RECHT VAN VOORKOOP IN KADER WOONCODE EN HET RECHT VAN VOORKOOP IN KADER RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING In het kader van de wettelijke taak inzake het ontvangen en ter beschikking stellen van informatie m.b.t. de decretale rechten van voorkoop en koopplichten, is de Vlaamse Grondenbank - die een afdeling is van de Vlaamse Landmaatschappij - bereid om een deel van de administratieve taken van de gemeenten, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen en de O.C.M.W.'s ten laste te nemen, mits het afsluiten van een overeenkomst ter zake. Dit voorstel van overeenkomst - dat ter inzage ligt van de raadsleden in het dossier - wordt ter goedkeuring voorgelegd. 17. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER - GEWESTWEGEN - KONINKLIJKE BAAN (N34) - VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN VOERTUIGEN MINDERVALIDEN - AANVULLING Voorgesteld wordt een voorbehouden parkeerplaats voor voertuigen van mindervaliden te voorzien langs de Koninklijke Baan (N34) t.h.v. de toegang naar het strand aan de Chalet Westhinder. Voor aanvulling van art. 451bis. 18. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER - GEMEENTEWEGEN - DELACENSERIESTRAAT - INVOEREN BEPERKT ÉÉNRICHTINGSVERKEER EN AFGEBAKENDE PARKEERRUIMTEN - AANVULLING Op vraag van inwoners van de Delacenseriestraat enerzijds en conform het mobiliteitsplan anderzijds, wordt voorgesteld om in de Delacenseriestraat en de daarop aansluitende straten beperkt éénrichtingsverkeer in te voeren. Tevens worden de afgebakende parkeerruimten in het A.P.W. opgenomen. Voor aanvulling van art. 430ter en art. 437ter. 19. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER - GEMEENTEWEGEN - ACTUALISERING N.A.V. HERAANLEG HENRI PITTERYLAAN N.a.v. de heraanleg van de Henri Pitterylaan, is de verkeerssituatie op diverse plaatsen gewijzigd. Om die reden worden een aantal toevoegingen in het Aanvullend Politiereglement op het Wegverkeer voorgesteld, met name invoering van een beperkt éénrichtingsverkeer in de H. Pitterylaan en in een gedeelte van de P. Benoitlaan. Voor aanvulling van art. 437ter.

7 AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER - GEMEENTEWEGEN - ACTUALISERING N.A.V. HERAANLEG BARON VAN CALOENLAAN EN NIEUWSTRAAT N.a.v. de heraanleg van de Baron van Caloenlaan en een gedeelte van de Nieuwstraat, is de verkeerssituatie op diverse plaatsen gewijzigd. Om die reden worden een aantal toevoegingen, wijzigingen en schrappingen in het Aanvullend Politiereglement op het Wegverkeer voorgesteld voor de bovenvermelde en omliggende straten. Voor aanvulling/wijziging van art. 430, 430ter, 430quater, 431, 435ter, 437ter en BRANDWEER - PERSONEEL - OPENVERKLAREN VAN 10 BETREKKINGEN VAN STAGIAIR-BRANDWACHT BIJ AANWERVING De brandweercommandant stelt voor 10 betrekkingen van stagiair-brandwacht open te stellen. Het college vraagt machtiging om een openbare oproep te houden, rekening houdend met de bepalingen van art. 6 van het organiek reglement van de vrijwillige brandweer. 22. MEDEDELINGEN, SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE INTERPELLATIES. II. BESLOTEN ZITTING 1. INTERCOMMUNALES - TMVW - VERTEGENWOORDIGER IN DIRECTIECOMITE VOOR SECUNDAIRE DIENSTEN - HERZIENING RAADSBESLUIT DD Tijdens zijn zitting dd heeft de gemeenteraad Andrée Flahaut-Pouillon voorgedragen als vertegenwoordiger in het directiecomité Secundaire Diensten van de TMVW. Op werd zij door de algemene vergadering van de TMVW in die hoedanigheid benoemd. Ondertussen heeft zij echter ontslag genomen als gemeenteraadslid, waarvan de gemeenteraad akte heeft genomen op , en kan zij niet zetelen. Derhalve wordt voorgesteld een nieuwe vertegenwoordiger in dit directiecomité voor te dragen. De gemeentesecretaris, De voorzitter, Franky MUSEEUW Christine BEIRENS

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 23/05/2011 Secretariaat - Toevoeging punt aan de agenda in toepassing van artikel 29 van het Gemeentedecreet Aanwezig Willy Vanhooren, voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 20140519-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de dames en heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc Janssens,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie