Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen Tim Vermeersch Onder leiding van Prof. Dr. R. Paemeleire

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen Tim Vermeersch Onder leiding van Prof. Dr. R. Paemeleire

4 PERMISSION

5 Woord vooraf WOORD VOORAF Het schrijven van een licentiaatverhandeling als bekroning van een vier jaar durende studie is een boeiende, doch moeilijke opgave. Langs deze weg zou ik graag een aantal personen willen bedanken die me hebben bijgestaan tijdens het schrijven van mijn thesis. In eerste instantie dient een speciaal dankwoord gericht te worden tot mijn promotor Prof. Dr. Paemeleire voor de vakkundige begeleiding. Vervolgens wil ik eveneens Frederik Gailly bedanken voor de nuttige tips en kritische opmerkingen die mij in de goede richting stuurden. Bovendien mag de Universiteit Gent niet vergeten worden die mij door het statuut student-topsporter de kans bood ook mijn sportieve carrière verder uit te bouwen tijdens mijn studies. Voorts wens ik dank te betuigen aan degene die mijn scriptie nagelezen hebben om mogelijke taalfouten op te sporen. Tevens wens ik de heer Luc Verschraegen en de heer Piet de Geest te bedanken voor hun tijd en bijdrage die ze geleverd hebben aan deze scriptie. Niet in het minst gaat mijn dank uit naar mijn ouders die me toelieten deze studies te vervolmaken. Tim Vermeersch Ruddervoorde, 2 mei I -

6 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... I INHOUDSOPGAVE...II GEBRUIKTE AFKORTINGEN...V LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN... VI INLEIDING...1 HOOFDSTUK 1: WAT IS ERP? Inleiding ERP gedefinieerd De evolutie van ERP-systemen Geschiedenis Toekomst Karakteristieken van een ERP-systeem Modulair Eén database Best practice Configuratie Implementatiestrategieën Stap voor stap Big bang Uitrollen Voordelen ERP De ERP-markt Besluit HOOFDSTUK 2: SELECTIE EN IMPLEMENTATIE VAN EEN ERP-SYSTEEM Inleiding De selectie van een ERP-systeem Het AHP selectiemodel Verschillen in het selectieproces tussen kmo s en grote ondernemingen De implementatie van een ERP-systeem II -

7 Inhoudsopgave De implementatiekost Het 5-fasen model van Ross en Vitale De Process-theorie van Markus en Tanis Het Project Phase Model Het 6-fasen model van Cooper en Zmud Samenvattend implementatiemodel Wanneer is de implementatie een succes? Het DeLone en McLean informatiesysteem succes model De balanced scorecard Besluit HOOFDSTUK 3: KRITIEKE SUCCESFACTOREN Inleiding Algemeen overzicht kritieke succesfactoren Organisatie Gebruiker Systeem Verkoper Samenvatting kritieke succesfactoren per auteur Besluit HOOFDSTUK 4: KRITIEKE SUCCESFACTOREN AFHANKELIJK VAN DE FASE IN DE IMPLEMENTATIE Inleiding Kritieke succesfactoren tijdens de Process-theorie Project chartering fase Project fase Shakedown fase Onward en upward fase Overzicht Kritiek op de process theorie Kritieke succesfactoren tijdens het Project Phase Model Kritieke succesfactoren tijdens het 6-fasen model van Cooper en Zmud Kritieke succesfactoren tijdens het samenvattende model Besluit III -

8 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 5: PRAKTIJKONDERZOEK NAAR DE DETERMINANTEN VOOR EEN SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE VAN EEN ERP-SYSTEEM Inleiding Doel van het onderzoek Keuze en voorstelling van de onderneming Onderzoeksmethodiek De implementatie van SAP HR bij de UGent Het implementatieproces Kritieke succesfactoren tijdens de implementatie Algemene factoren Selectie Implementatieteam Implementatie Gewenning & Routine Continuous improvement Het meten van succes Onderzoeksresultaten Besluit ALGEMEEN BESLUIT...87 LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN...VII BIJLAGEN Bijlage 1 SAP HR module Bijlage 2 Projectplanning van de implementatie van SAP HR aan de UGent IV -

9 Gebruikte afkortingen GEBRUIKTE AFKORTINGEN AFKORTING BETEKENIS AHP Analytic Hierarchy Process ATP Administratief en Technisch Personeel BPR Business Process Reengineering CRM Customer Relationship Management CSF Critical Success Factor DCF Discounted Cash Flow ERP Enterprise Resource Planning HR Human Resources HRM Human Resource Management IS Informatie Systeem, Information System IT Information Technology KMO Kleine of Middelgrote Onderneming MPS Master Production Schedule MRP Material Requirements Planning MRP II Manufacturing Resource Planning PPM Project Phase Model ROI Return On Investment SAP Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung SCM Supply Chain Management UGent Universiteit Gent ZAP Zelfstandig Academisch Personeel - V -

10 Lijst van tabellen en figuren LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN TABELLEN Tabel 1 De verschillen tussen ERP en ERP II... 9 Tabel 2 Mogelijke voordelen van ERP-systemen Tabel 3 Marktaandeel van de 5 grootste ERP-verkopers Tabel 4 Aandeel van de verschillende implementatiekosten Tabel 5 ERP balanced scorecard Tabel 6 Algemeen overzicht kritieke succesfactoren Tabel 7 Geciteerde kritieke succesfactoren per auteur Tabel 8 Kritieke succesfactoren tijdens de Process-theorie Tabel 9 Kritieke succesfactoren tijdens het project phase model Tabel 10 Kritieke succesfactoren tijdens het 6-fasen model van Cooper en Zmud Tabel 11 Succes relatief ten opzicht van de doelstellingen FIGUREN Figuur 1 De evolutie van ERP... 8 Figuur 2 De recente ontwikkelingen van ERP-systemen... 9 Figuur 3 De architectuur van een ERP-systeem Figuur 4 Voorbeeld hiërarchie fundamentele doelstellingen Figuur 5 Het 5-fasen model van Ross en Vitale Figuur 6 Het 4-fasen model van Markus en Tanis Figuur 7 Het Project Phase Model Figuur 8 Het 6-fasen model van Cooper en Zmud Figuur 9 Samenvattend implementatiemodel Figuur 10 De structuur van het volledige implementatieteam Figuur 11 De 6 dimensies van succes Figuur 12 Het nieuwe IS succesmodel van DeLone en McLean Figuur 13 De 4 dimensies van BPR Figuur 14 Kritieke succesfactoren tijdens het samenvattende model Figuur 15 Het HR implementatieproces bij de UGent VI -

11 Inleiding INLEIDING Enterprise resource planning is niet meer weg te denken uit de hedendaagse onderneming. Zowel kleine als grote ondernemingen hebben de weg naar ERP gevonden. Perfecte integratie van alle informatie doorheen de onderneming is vandaag de dag dan ook erg belangrijk in een markt vol onzekerheden. Het grootste obstakel is echter erg vaak de implementatie. Dit is dan ook meten het onderwerp van deze eindverhandeling. Bedoeling is een aantal factoren te ontdekken die de kans op een succesvolle implementatie verhogen. Een belangrijke opmerking vooraf is dat deze thesis zich beperkt tot de implementatie van het ERPsysteem. De technologie die aan de basis ligt van deze systemen wordt niet uitgediept. Vooraleer over te gaan tot de eigenlijke theorie, wordt hieronder eerst een korte uiteenzetting gemaakt over de wijze waarop deze scriptie aangepakt wordt. Deze scriptie bestaat uit twee delen. Het eerste deel, bestaande uit vier hoofdstukken, is een grondige literatuurstudie over de implementatie van een ERP-systeem. Het doel hiervan is een algemeen implementatiemodel te ontwikkelen waarin de determinanten voor een succesvolle implementatie weergegeven worden. In het tweede deel, hoofdstuk 5, volgt een empirisch onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie. De bedoeling is het model aan de hand van een case study verder te verfijnen. Het eerste hoofdstuk is eerder een inleidend hoofdstuk. Hierin wordt uit de doeken gedaan wat een ERPsysteem precies is en hoe het werkt. Voorts wordt de evolutie besproken en wordt een eerste maal over de implementatie zelf gesproken. Er worden namelijk een aantal implementatiestrategieën overlopen. In het tweede hoofdstuk wordt dan dieper ingegaan op de selectie en implementatie van een ERPsysteem. Er wordt gestart met een selectiemodel zodat een onderneming het best passende systeem kan aankopen. Daarna worden een aantal implementatiemodellen overlopen. Elk model legt specifieke klemtonen en heeft zijn goede en minder goede punten. Daarom wordt een samenvattend model voorgesteld dat met deze zaken rekening houdt. Dit model is noodzakelijk om dan in een later hoofdstuk de determinanten voor een succesvolle implementatie te kunnen weergeven. Het laatste onderdeel in dit hoofdstuk geeft een tweetal methodes om succes te meten. Er zal blijken dat een succesvolle implementatie geen eenduidig begrip is. Hoofdstuk drie geeft een samenvatting van de kritieke succesfactoren die in de literatuur te vinden zijn. Ze worden ingedeeld naar de organisatie, de gebruiker, het systeem en de verkoper. Een overzichtelijke tabel op het einde van dit hoofdstuk geeft dan een duidelijk overzicht van de kritieke factoren per auteur

12 Inleiding Hoofdstuk twee en drie worden als het ware samengevoegd in hoofdstuk 4. De verschillende implementatiemodellen worden gecombineerd met de kritieke succesfactoren. Uiteindelijk wordt een model ontwikkeld dat het implementatieproces weergeeft met bijhorende kritieke succesfactoren. In hoofdstuk vijf wordt het empirisch onderzoek besproken. Daarin wordt eerst de methodologie en de onderzoeksopzet uit de doeken gedaan. Er werd geopteerd om een exploratief en kwalitatief onderzoek uit te voeren aan de hand van een case study. Een belangrijke beperking hierbij is dat enkel inzichten kunnen verworven worden en geen conclusies. Bedoeling is het implementatiemodel verder te verfijnen. Zodoende is verder onderzoek in dit domein noodzakelijk. Ten slotte worden de resultaten en interpretaties van de gegevens van het empirisch onderzoek besproken. Voor de literatuurstudie werden zowel handboeken, internetbronnen als wetenschappelijke artikels gebruikt. De voorkeur werd gegeven aan de vakliteratuur uit wetenschappelijke tijdschriften

13 Hoofdstuk 1: Wat is ERP? Hoofdstuk 1: WAT IS ERP? 1.1 INLEIDING De doelstellingen van dit inleidende hoofdstuk zijn tweeërlei. Enerzijds is het de bedoeling de lezer een globaal beeld te geven over de werking van ERP-systemen. Dit is noodzakelijk om in een later hoofdstuk de verschillende stappen in de implementatie en de belangrijkste determinanten voor succes goed te begrijpen. De andere intentie die dit hoofdstuk heeft, is trachten duidelijk te maken dat een ERP-systeem veel meer is dan een gewoon softwareprogramma. Meer op het vlak van grootte, functionaliteit, complexiteit, database Door dit aan te tonen wordt gerechtvaardigd waarom een implementatiemodel voor een normaal informatiesysteem niet volstaat bij de implementatie van een ERP-systeem. Er wordt gestart met een aantal definities van een ERP-systeem (1.2). Hieruit blijkt direct het complexe karakter. Daarna wordt een overzicht gegeven van de evolutie die geleid heeft tot ERP en wat mogelijkerwijze nog in het verschiet ligt (1.3). Definities kunnen onmogelijk een perfect beeld geven van wat ERP juist is, daarom wordt in punt 1.4 een overzicht gegeven van de karakteristieken die een ERPsysteem kenmerken. In het daaropvolgende punt (1.5) wordt meteen de link gelegd met de implementatie; er worden namelijk een aantal implementatiestrategieën uit de doeken gedaan. Daarna wordt een samenvatting gegeven van de mogelijke voordelen die ERP-systemen aan bedrijven kunnen bieden (1.6). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een blik op de ERP-markt en de potentiële groei (1.7). 1.2 ERP GEDEFINIEERD Alvorens te kunnen spreken over de implementatie van een ERP-systeem is het noodzakelijk te weten wat nu juist een ERP-systeem is. Daarom wordt in dit punt een overzicht gegeven van de beschikbare definities die in de literatuur te vinden zijn. Heel wat auteurs hebben zich gewaagd aan het formuleren van een definitie, vaak vrij gelijkaardig aan de bestaande. Het verschil ligt dan meestal in de mate waarin een bepaald kenmerk meer benadrukt wordt dan een ander. Het meest belangrijke kenmerk van een ERP-systeem, dat in bijna alle definities vermeld wordt, is het geïntegreerde karakter. Alle functies in de onderneming worden door één enkel systeem met elkaar gelinkt waardoor alle afdelingen binnen de onderneming als één geheel werken. Gable (1998) en Davenport (1998) beklemtonen dit dan ook in hun definitie van een ERP-systeem. Davenport (1998) werpt zelfs al de mogelijkheid op van integratie tussen verschillende ondernemingen onderling. Hij is daarmee voor op zijn tijd en omschrijft hierdoor eigenlijk al een ERP II-systeem (infra 1.3)

14 Hoofdstuk 1: Wat is ERP? A comprehensive package software solutions seek to integrate the complete range of a business processes and functions in order to present a holistic view of the business from a single information and IT architecture (Gable, 1998). ERP systems are commercial software packages that enable the integration of transactionoriented data and business processes throughout an organization. From a base in manufacturing and financial systems, ERP systems may eventually allow for integration of interorganizational supply chains (Davenport, 1998, blz. 121). Loh en Koh (2004) maken een onderscheid tussen het strategische en het operationele niveau. Op het strategische niveau gebruikt men een definitie van Davenport (1998): The ERP-system is defined as an integrated application programme for enterprise business organization, management and supervision (Davenport, 1998, blz. 124). Net zoals bij Gable (1998) benadrukken Loh en Koh (2004) op het strategisch vlak dus vrij sterk het geïntegreerde karakter van ERP-systemen. Op het operationele niveau hebben ze het dan weer over het feit dat een ERP-systeem voor zowat elke functie binnen de onderneming zijn nut heeft. De multifunctionaliteit is een erg belangrijk kenmerk. Daarvoor gebruiken ze de definitie van Wight (1993). Ook Laughlin (1999) ziet deze multifunctionaliteit als de meest belangrijke karakteristiek: ERP is a game plan for planning and monitoring the resources of a manufacturing enterprise, including the functions of manufacturing, marketing, finance and engineering (Wight, 1993)....Software packages that affect everything from order capturing to accounting and procurement to warehousing. They grew out of the need to plan, manage and account for resources in predominately discreet manufacturing environments (Laughlin, 1999, blz 32). Ook in de volgende definitie wordt de klemtoon gelegd op de integratie van de verschillende functies binnen de onderneming. Bovendien wordt een andere karakteristiek geaccentueerd, namelijk dat alle data in één gemeenschappelijke database opgeslagen wordt: An Enterprise Resource Planning system is an integrated enterprise computing system to automate the flow of material, information, and financial resources among all functions within an enterprise on a common database (Kumar et al., 2002, blz. 511). Door het feit dat alle data in één database opgeslagen wordt, ontstaat de mogelijkheid om in elke afdeling met real-time data te werken. O Leary (2001) neemt dit dan ook op in zijn definitie: - 4 -

15 Hoofdstuk 1: Wat is ERP? ERP systems are computer-based systems designed to process an organization s transactions and facilitate integrated and real-time planning, production, and customer response (O Leary, 2000, blz. 27). Een ander kenmerk van ERP-systemen is dat ze aangepast kunnen worden aan de specifieke kenmerken van elke onderneming. Dit wordt in volgende definities van Rosemann (1999) en Kumar en Hillegersberg (2000) benadrukt:...a customizable, standard application software which includes integrated business solutions for the core processes (e.g. production planning and control, warehouse management) and the main administrative functions (e.g. accounting, human resource management) of an enterprise (Rosemann, 1999). ERP systems are configurable information systems packages that integrate information and information-based processes within and across-functional areas in an organization (Kumar and Hillegersberg, 2000, blz. 23). Een vrij omvangrijke definitie is deze van Parr en Shanks (2000). Naast de reeds vermelde karakteristieken als integratie en mogelijkheid tot aanpassen, wordt hier het modulair karakter genoemd. Door deze modules is het voor de onderneming vrij te kiezen in welke mate men gebruik zal maken van het ERP-systeem. Zo kan er geopteerd worden om slechts een beperkt aantal modules te implementeren of zoveel mogelijk modules. Al naar gelang de preferenties van het bedrijf. Enterprise Resource Planning (ERP) systems are software packages composed of several modules, such as human resources, sales, finance and production, providing cross-organization integration of data through embedded business processes. These software packages can be customized to cater for the specific needs of an organization (Parr en Shanks, 2000, blz. 289). Ten slotte wordt nog de definitie van Tadjer (1998) vermeld. Hij beschrijft erg beknopt, maar daarom niet minder duidelijk, de belangrijkste kenmerken van een ERP-systeem: One database, one application and a unified interface across the entire enterprise (Tadjer, 1998). Op basis van voorgaande omschrijvingen kan nu tot een geïntegreerde definitie gekomen worden die de meest belangrijke kenmerken samenvat: Een ERP-systeem is een softwareprogramma dat bestaat uit verschillende geïntegreerde modules die aan te passen zijn aan de kenmerken van de onderneming. Aan de hand van de gemeenschappelijke database beschikt elke afdeling over real-time informatie zodat de bedrijfsprocessen en administratieve functies sterk geïntegreerd zijn

16 Hoofdstuk 1: Wat is ERP? 1.3 DE EVOLUTIE VAN ERP-SYSTEMEN Geschiedenis Omdat de capaciteiten van computers en de verschillende programmeertalen tot voor de jaren 80 te beperkt bleven, bleef het beeld van één enkel geïntegreerd informatiesysteem voor de gehele organisatie jarenlang een utopie. In de plaats daarvan ontwikkelden ondernemingen voor elke functionaliteit een afzonderlijk informatiesysteem. Vaak waren de verschillende systemen amper met elkaar geïntegreerd. Als gevolg daarvan was het bijvoorbeeld onmogelijk om data van de verkopen of de productie te combineren met deze van de boekhouding. Dezelfde data moest dan ook dikwijls in verschillende informatiesystemen ingegeven worden, wat duidelijk inefficiënties met zich meebrengt. Vanaf de jaren 80 echter begonnen bepaalde softwareondernemingen in Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten de droom van één geïntegreerd systeem na te streven, wat leidde tot informatiesystemen met meerdere functionele toepassingen die één enkele database deelden. Eén enkele transactie, bijvoorbeeld een verkoop, had tot gevolg dat automatisch alle data bijgewerkt werd zoals financiële en voorraadgegevens (Markus en Tanis, 2000). De oorsprong van het ERP-systeem kan gesitueerd worden in de jaren 60. Tijdens deze periode ontstond bij heel wat ondernemingen de behoefte aan een systeem om de voorraad bij te houden. In die tijd was het nog mogelijk om grote voorraden aan te houden en toch nog competitief te zijn (Umble et al., 2003). De belangrijkste doelstelling van deze voorraadcontrolesystemen was enkel op een gecentraliseerde basis controle behouden over de grote voorraad (Rashid et al., 2002). Vanaf de jaren 70 wordt het echter duidelijk dat ondernemingen niet langer de luxe hebben grote hoeveelheden voorraad aan te houden. Dit leidde geleidelijk tot de ontwikkeling van material requirements planning (MRP) systemen. Voor de eerste maal werd gebruikt gemaakt van een master production schedule (MPS). Een MPS specificeert de hoeveelheid gereed product die nodig is tijdens elke planningsfase. Aan de hand van een bill of material kan dan een planning gemaakt worden van de hoeveelheid grondstoffen en onderdelen die nodig is in elke fase, afhankelijk van de noodzakelijke productietijd. Met behulp van een accuraat voorraadsysteem dat de bestaande, maar ook de nog te leveren voorraad nauwgezet bijhoudt, kan dan de netto materiaalbehoefte bepaald worden. Dit betekende een heuse stap vooruit op het vlak van productiviteit (Chen, 2001; Umble et al., 2003). Tijdens het begin van de jaren 80 begonnen ondernemingen te profiteren van de toegenomen mogelijkheden en de betaalbaarheid van de beschikbare technologie (Umble et al., 2003). Bijgevolg evolueerde MRP van een plannings- en controlesysteem tot een systeem dat in staat was zowat alle middelen van de onderneming te plannen. Deze uitbreiding was van die mate dat Wight A in 1984 de term A WIGHT O.W., 1984, Manufacturing Resource Planning: MRP II, Oliver Wight Ltd. Publications, Essex Junction, VT - 6 -

17 Hoofdstuk 1: Wat is ERP? MRP II lanceerde: manufacturing resource planning. Bij MRP II worden de primaire functies (productie, markting en financiën) in het planningsproces geïntegreerd met andere functies zoals human resource management, project management, techniek en inkoop (Chen, 2001; Rashid et al., 2002). Dit liet de ondernemingen toe gedetailleerd de activiteiten in te geven en in te grijpen indien deze werkzaamheden niet overeenkomen met de gewenste planning (Umble et al., 2003). MRP II-systemen waren dan ook vaak uitgerust met een what if mogelijkheid zodat verschillende scenario s getest konden worden. Er waren echter nog steeds enkele struikelblokken. Data moest vaak nog meerdere malen ingegeven worden of erg complexe interfaces waren nodig om belangrijke informatie te delen. De efficiëntie van de verschillende business units werd dus geoptimaliseerd; of de algemene efficiëntie van heel de onderneming geoptimaliseerd werd, is echter twijfelachtig (Mabert et al., 2001). Hoewel MRP II een significante verbetering betekende ten opzichte van de vorige systemen, bleef als gevolg van de dynamische ontwikkelingen bij de ondernemingen de vraag bestaan naar meer geïntegreerde systemen. Almaar grotere afzetmarkten, internationalisering, integratie met klanten en leveranciers veranderden de manier van zakendoen wereldwijd. Kwaliteit en kost werden vanzelfsprekend geacht, terwijl leveringstijden, flexibiliteit, productdifferentiatie almaar belangrijker werden. Zo ontstonden ook nieuwe technieken, bijvoorbeeld make-to-order in plaats van make-to-stock (Rajagopal en Tyler, 2000). De nieuwe generatie van informatiesystemen moest dus sneller informatie beschikbaar kunnen stellen en ondernemingen als SAP, Oracle, Peoplesoft, Baan speelden daar perfect op in (Mabert et al., 2001). Zo werd het Enterprise Resource Planning (ERP) systeem ontwikkeld. De term ERP werd geïntroduceerd door The Gartner Group in het begin van de jaren 90. Zij omschrijven ERP als volgt: Such software should include integrated modules for accounting, finance, sales and distribution, HRM, material management, and other business functions based on a common architecture that linked the enterprise to both customers and suppliers (Mabert et al., 2001, blz. 70). Terwijl MRP II zich traditioneel focuste op de planning van de interne middelen van de onderneming, streeft ERP ernaar ook de middelen van de leveranciers te plannen, gebaseerd op de dynamische vraag van de klanten (Chen, 2001). De omschrijving van The Gartner Group geeft de 3 voornaamste kenmerken van ERP-systemen. Ten eerste zijn ze multifunctioneel: van financiële resultaten, over productieplanning, tot HRM. Een tweede kenmerk is dat ze geïntegreerd zijn. Dit betekent dat indien data in één van de functies ingegeven wordt, de informatie in alle gerelateerde functies eveneens onmiddellijk aangepast wordt. Ten derde zijn ERP-systemen modulair. Een onderneming kan bijvoorbeeld alle modules implementeren terwijl een andere slechts enkele modules gebruikt. Eender welke combinatie is mogelijk (Mabert et al., 2001). Op deze kenmerken en andere wordt dieper ingegaan in een verder punt (infra: 1.4)

18 Hoofdstuk 1: Wat is ERP? Eind de jaren 90 beslisten heel wat bedrijven uit niet-productiesectoren een ERP-systeem te implementeren als ruggengraat voor de financiële transacties. Dit leidde tot een nieuwe benaming, namelijk extended ERP (Bond et al., 2000). De evolutie van ERP-systemen is natuurlijk nog niet tot stilstand gekomen. Nieuwe markten worden aangesproken, nieuwe modules worden toegevoegd, bestaande modules worden geoptimaliseerd en ook de kenmerken van de markt blijven wijzigen. Daarom wordt in volgend punt een blik op de toekomst geworpen om te zien wat nog verwacht mag worden van de nieuwe ERP-systemen. Figuur 1 De evolutie van ERP Extended ERP / ERP II Enterprise Resource Planning (ERP) Manufacturing Resources Planning (MRP II) Material Requirements Planning (MRP) Inventory Control Packages / Voorraadcontrolesystemen Bron: Rashid et al., 2002, blz Toekomst De huidige ERP-systemen zijn zoals eerder vermeld al vrij omvangrijk qua functionaliteiten. Er blijven echter nog enkele problemen, zoals bij de data-intensieve activiteiten als supply chain planning, customer management en marketing. De recente ontwikkelingen liggen dan ook op het vlak van supply chain management (SCM) en customer relationship management (CRM) waarbij men de front office diensten (marketing, klantendiensten ) sterker tracht te integreren met de back office (logistieke diensten, financiële diensten, productieplanning ) (Chen, 2001). Deze evolutie heeft geleid tot de naam ERP II en wordt als volgt gedefinieerd: The automation and integration of information, processes and functions in a manufacturing (or other) environment with the result being a closed-loop, functionally integrated, real-time planning, execution and control system that is location- and languange-independent and that increasingly includes customers, vendors and partners (Weston, 2003, blz. 50). Deze definitie beschrijft perfect een ERP-systeem met daarbovenop de nieuwe functionaliteiten die ERP II kenmerken: CRM en SCM (Weston, 2003)

19 Hoofdstuk 1: Wat is ERP? Tabel 1 De verschillen tussen ERP en ERP II ERP ERP II Rol Optimaliseren van de onderneming Creëren van waardeketen, collaborativecommerce (c-commerce) B Domein Productie en distributie Alle sectoren Functie Productie, verkoop en distributie, Specifieke industrieën, specifieke financiële processen industriële processen Proces Intern, verborgen Extern verbonden Architectuur Monolithisch Open, web-based Data Intern gegenereerd en gebruikt Intern en extern openbaar gemaakt Bron: Michel, 2001, blz. 42 ERP is sterk gericht op het optimaliseren van alle processen binnen de onderneming. ERP II tracht daarbovenop nog de samenwerking met de verschillende partners te verbeteren. Het informatiesysteem zal niet langer beperkt blijven tot de 4 muren van de onderneming. Zo zal de gegenereerde data niet langer enkel in de onderneming zelf gebruikt worden, maar bijvoorbeeld gedeeld worden met klanten en leveranciers. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt via een architectuur die open is en gemakkelijk te integreren met andere systemen. De nieuwe generatie ERP-systemen zal ook niet langer alles bieden aan iedereen. Verkopers zullen zich meer en meer moeten specialiseren in bepaalde sectoren om nog betere functionaliteiten te kunnen bieden (Taking the pulse of ERP, 2001). Figuur 2 De recente ontwikkelingen van ERP-systemen Leveranciers SCM Onderneming (ERP) CRM Klanten Bron: Chen I., 2001, blz. 382 Jarenlang hebben ondernemingen ernaar gestreefd, onder andere door het gebruik van ERP-systemen, de interne processen te optimaliseren. Bijgevolg zijn de mogelijkheden voor verdere interne verbetering vrij beperkt. De aandacht van ondernemingen is dan ook gekeerd naar de totale waardeketen, meer B Collaborative commerce (c-commerce) involves the collaborative, electronically enabled business interactions among an enterprise s internal personnel, business partners and customers throughout a trading community. The trading community can be an industry, industry segment, supply chain or supply chain segment (Bond et al., 2000, blz. 2)

20 Hoofdstuk 1: Wat is ERP? bepaald SCM. Het kernconcept van SCM kan omschreven worden als een volledige waardeketen die sterk geïntegreerd is. Om dat te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat ondernemingen samenwerken (Möller, 2005). ERP-ontwikkelaars zijn volop bezig meer geavanceerde planningssystemen te ontwikkelen die dergelijke manier van werken mogelijk maakt. Aan de hand van gesofisticeerde mathematische algoritmes wordt de logistiek geanalyseerd en gemodelleerd tot optimale oplossingen (Chen, 2001). Via het Internet, gecombineerd met intranet en extranet, is het mogelijk een omgeving te creëren die vlotte communicatie tussen verschillende ondernemingen toelaat (Weston, 2003). De toegenomen macht van kopers en afgenomen marktbarrières hebben ondernemingen ertoe gedwongen de manier waarop ze klantentrouw en bijgevolg winstmarges in stand houden, te herdenken. CRM betekent hier een lange termijn relatie met de klant opbouwen en one-to-one marketing is hiertoe de manier bij uitstek. Daarvoor zijn krachtige systemen vereist die een profiel kunnen opstellen van de meest winstgevende klanten, patronen in het koopgedrag Een compleet beeld van wat de klant eist en wenst, kan dan leiden tot superieure klantentrouw, verminderde diensten- en verkoopkosten en uiteindelijk hogere winsten. ERP-verkopers werken dan ook erg hard om dergelijke systemen te ontwikkelen (Chen, 2001). 1.4 KARAKTERISTIEKEN VAN EEN ERP-SYSTEEM In dit punt worden de kenmerken van een ERP-systeem uit de doeken gedaan. In de verschillende definities (supra 1.2) zijn reeds de meest belangrijke karakteristieken vermeld. Hier worden ze grondiger uitgewerkt zodat het voor de lezer duidelijk wordt hoe een ERP-systeem precies werkt. Een bijkomende doelstelling van dit onderdeel is aantonen dat ERP eigenlijk groter, moeilijker en omvangrijker is dan elke andere traditionele bedrijfssoftware zodat logischerwijze ook de implementatie heel wat complexer is Modulair De meeste ERP-systemen bestaan uit verschillende modules. Op deze manier kunnen ondernemingen kiezen welke functies ze wensen te verwezenlijken met het ERP-systeem. De open architectuur is zo opgevat dat elke module kan geïntegreerd of losgemaakt worden, zonder de andere modules te beïnvloeden. Een praktisch gevolg van het modulaire karakter is dat de data in elke module op een gelijkaardige manier opgesteld wordt. Zo heeft de informatie in heel organisatie dezelfde vorm en kan het beslissingsproces heel wat accurater worden (Yen et al., 2002). De financiële en boekhoudkundige modules worden door zowat alle organisaties aangekocht (Davenport, 1998). De meest gangbare modules in ERP-paketten zijn onder te verdelen in volgende categorieën:

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics The Power of SAP Innovations De ongekende kracht van real-time Analytics Agenda Wat is S/4HANA? Demo Business Intelligence & real time Demo Wrap up en Vragen Even kort voorstellen Interdobs Business Intelligence

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Online samenwerken: discussie 1

Online samenwerken: discussie 1 Online samenwerken: discussie 1 in hoeverre zijn Hall s criteria door Nestor vervuld (of überhaupt van belang)? grote beschikbaarheid: geschikt voor verschillende soorten gebruikers scaleerbaarheid: toepasbaar

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de modules

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Whitepaper. ERP, Best of Breed of EAI Een introductie en vergelijking

Whitepaper. ERP, Best of Breed of EAI Een introductie en vergelijking Whitepaper ERP, Best of Breed of EAI Een introductie en vergelijking Introductie Welke overwegingen maak je als zorgorganisatie bij het kiezen van nieuwe applicaties? Zijn de voordelen van ERP-oplossingen

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Management briefing Volstaat een ERPsysteem. Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen

Management briefing Volstaat een ERPsysteem. Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen Management briefing Volstaat een ERPsysteem altijd? Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen PRODUCTIEPLANNING Een ERP-systeem bezorgt het

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

HR Analytics made easy for SAP by Every Angle for HR. Mike Hoksbergen 18-19 april 2013

HR Analytics made easy for SAP by Every Angle for HR. Mike Hoksbergen 18-19 april 2013 HR Analytics made easy for SAP by Every Angle for HR Mike Hoksbergen 18-19 april 2013 Content 1 Introductie Every Angle Software Solutions B.V. 2 Every Angle Toegevoegde Waarde 3 Every Angle voor HR -

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Daniël van der Perren 7-12-2009 Business Process Management Inhoud Business Process Management... 3 Maar wat is nu een Process?... 4 Wat is een Business Process?... 5 Wat is

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Enige jaren geleden was in SAP de keuze simpel, als je projecten wilt managen gebruik je het projectsysteem. Daarna kwam cprojects, nu bekend als Portfolio

Nadere informatie

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense VisionWaves DELTA Integraal Management Platform Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! VisionWaves Marc van Lokven Partner Aviation & Defense Agenda Wie is VisionWaves Uitdagingen voor de hedendaagse

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Arcadis Case Study In tien weken, 6.000 medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Over Arcadis Arcadis is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en

Nadere informatie

Presentation. Simple solutions for complex requirements

Presentation. Simple solutions for complex requirements Presentation Simple solutions for complex requirements Company plus 1994: Oprichting als Intersoft GmbH 2000: Omzetting naar FAUSER AG Vestingingen: Gilching (München), Erkrath (Düsseldorf) Hamburg Budapest

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie