MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE"

Transcriptie

1 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER: DE GEBRUIKER: DIGIPASS: DIGIPASSTOEGANGSCODE: een dienstverlening waarbij ABK aan haar cliënten de mogelijkheid biedt om langs elektronische weg een aantal bankverrichtingen uit te voeren. ABK, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Ledeganckkaai 7. de natuurlijke of rechtspersoon die het ABK-online-contract ondertekend heeft. de houder van een of meerdere rekeningen bij ABK waarop het ABK-online-contract van toepassing is. de gebruiker van ABK-online, rekeninghouder hetzij volmachtdrager van de rekeninghouder. een door ABK ter beschikking gesteld elektronisch toestel dat een numeriek paswoord genereert. een vijfdelige numerieke code die met gebruikmaking van de Digipass een paswoord en elektronische handtekening creëert. ELEKTRONISCH REKENINGUITTREKSEL: het door de gebruiker via ABK-online opgevraagde en afgedrukte overzicht met de bewegingen van de rekening. IDENTIFICATIECODE: PASWOORD: TOEGANGSMIDDELEN: ELEKTRONISCHE HANDTEKENING: GEKOPPELDE REKENINGEN: een code, bestaande uit 2 letters en 4 cijfers, die elke gebruiker nodig heeft om, samen met een paswoord, toegang te krijgen tot ABK-online. een zesdelige numerieke code gecreëerd door de Digipass na invoer van de digipasstoegangscode, noodzakelijk voor toegang tot ABK-online en die tevens geldt als elektronische handtekening. de Digipass, -toegangscode en identificatiecode waardoor toegang kan bekomen worden tot ABK-online. een door de Digipass gegenereerde zesdelige numerieke code die geldt als handtekening voor de gegeven opdrachten. de rekeningnummers gevat door het ABK-online-contract. modaliteiten en reglement ABK-online - 1/9

2 Toepassingssfeer Artikel 2 Dit ABK-online reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en voorwaarden die aan het gebruik van ABK-online, zoals hierna beschreven, verbonden zijn. Het Algemeen reglement der verrichtingen van ABK blijft van toepassing voor zover er in dit reglement niet wordt van afgeweken. Dit bijzonder reglement maakt een ondeelbaar geheel uit met het ABK-online-contract. De ondertekening van het ABK-online-contract geldt als kennisneming en uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement door de cliënt en de gebruiker. Elke cliënt kan te allen tijde kennis nemen van het ABK-online-reglement. Dit reglement is consulteerbaar op de ABK-website en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar in onze kantoren. Voorwerp en diensten Artikel 3 ABK-online is een dienstverlening waarbij ABK voor de gebruiker de mogelijkheid geeft om langs elektronische weg o.a. volgende verrichtingen uit te voeren: Raadpleging van de saldi van de gekoppelde rekeningen. Raadpleging van de rekeninghistoriek van het lopende en het vorige jaar van de bestaande gekoppelde rekeningen. Raadpleging van domiciliëringen op de gekoppelde rekeningen. Invoering en wijziging van overschrijvingen via de gekoppelde rekeningen. Invoering van internationale betalingsopdrachten. Invoering en wijziging van permanente opdrachten. Berichten versturen naar de diensten van ABK. Afdruk van de elektronische rekeninguittreksels en overzichten. Artikel 4 ABK behoudt zich het recht voor om deze diensten en mogelijkheden te wijzigen. Werking van de dienst Artikel 5 1. ABK-online is iedere dag van de week, 24 uur op 24 uur beschikbaar. 2. ABK behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te onderbreken voor onderhoud of om aanpassingen en/of verbeteringen aan het systeem aan te brengen. In de mate van het mogelijke zal ABK de gebruiker vooraf verwittigen van de eventuele onderbrekingen. modaliteiten en reglement ABK-online - 2/9

3 Artikel 6 1. ABK-online is toegankelijk via de ABK-website ( 2. Om gebruik te kunnen maken van ABK-online dient de gebruiker zijn identiteit te bewijzen door het invoeren van zijn identificatiecode en zijn paswoord zoals gegenereerd door zijn Digipass. 3. De persoonlijke identificatiecode en de Digipasstoegangscode wordt door ABK aan de gebruiker onder gesloten omslag medegedeeld. De Digipasstoegangscode kan door de gebruiker steeds gewijzigd worden. De gebruiker verbindt er zich toe deze codes veilig te bewaren en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden er kennis van krijgen en kunnen gebruiken. 4. De Digipass is persoonlijk en wordt door ABK ter beschikking gesteld van de cliënt. De Digipass blijft eigendom van ABK. 5. Voor bepaalde handelingen is een nieuw door de Digipass te genereren paswoord nodig. Dit paswoord zal gelden als elektronische handtekening. De invoer van dit paswoord geldt als bevestiging van de gegeven opdracht. 6. ABK behoudt zich het recht voor om de toegangsmiddelen en -procedure evenals de veiligheidsmaatregelen te wijzigen en te verbeteren, rekeninghoudend met de nieuwe technieken en veiligheidsvoorschriften. 7. De gebruiker en de rekeninghouder zullen te allen tijde de bestaande en nieuwe procedures, maatregelen en middelen - zoals gemeld op de ABK-website - dienen te volgen en te gebruiken. Artikel 7 1. Een overboeking wordt enkel toegestaan indien er voldoende provisie is op de rekening en indien de verrichting op dat type van rekening toegestaan is. 2. Transacties waarvoor meer dan één handtekening vereist is, kunnen door ABK geweigerd worden. Artikel 8 1. Een door de gebruiker ingevoerde betalingsopdracht wordt geacht door ABK ontvangen te zijn op de dag dat de gebruiker deze opdracht conform Artikel 6 elektronisch ondertekent. Opdrachten elektronisch ondertekend na 12 uur hetzij op een dag die niet op een werkdag valt, worden evenwel geacht ontvangen te zijn op de eerstkomende werkdag. 2. ABK aanvaardt ook opdrachten die zijn cliënt initieert voor uitvoering hetzij op een specifieke datum, hetzij aan het einde van een bepaalde termijn. In deze gevallen wordt het tijdstip van ontvangst geacht op de overeengekomen dag te vallen. Indien de overeengekomen dag geen werkdag is voor ABK, wordt de ontvangen betalingsopdracht geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen. 3. In geval van onvoldoende provisie op de betaalrekening van de cliënt-betaler die de opdracht initieert, wordt in afwijking van het voorgaande overeengekomen dat de dag van ontvangst samenvalt met de dag waarop er voldoende provisie is op de betaalrekening. Vier werkdagen na de ontvangst van de opdracht zoals bedoeld in het eerste lid, hetzij na de overeengekomen datum of de bepaalde termijn van uitvoering zal de betaalopdracht als niet ontvangen worden aanzien en geweigerd worden conform de volgende bepalingen. 4. De nog niet uitgevoerde opdrachten kunnen door de gebruiker geannuleerd of gewijzigd worden. Deze annulaties en wijzigingen moeten vóór 11 uur bevestigd worden door een elektronische handtekening. 5. Bij laattijdige bevestiging zoals bedoeld in Artikel 6 van één van de opdrachten op eenzelfde rekening kan ABK de uitvoering van alle opdrachten op dezelfde rekening opschorten. 6. Geldig ondertekende of bevestigde opdrachten worden uitgevoerd op de dag van ontvangst zoals bepaald in Artikel De valutering en de kosten verbonden aan deze transacties en opdrachten worden opgenomen in het tarievenblad ABK. modaliteiten en reglement ABK-online - 3/9

4 Bewijs Artikel 9 De rekeninghouder en de gebruiker enerzijds en ABK anderzijds komen overeen dat het door de Digipass gegenereerde paswoord geldt als een elektronische handtekening en het gebruik ervan als een rechtsgeldige toestemming met de gegeven opdrachten. Artikel 10 Alle transacties en de opdrachten worden door ABK in een elektronisch journaal geregistreerd. De inhoud van dit journaal kan worden weergegeven op papier, microfilm of optische schijf of op elke andere informatiedrager en vormt het bewijs van het bestaan van de inhoud van de doorgezonden berichten. Deze registraties worden vijf jaar bijgehouden. Artikel De uitvoering van de elektronisch toegezonden overschrijvingen zal bevestigd worden aan de rekeninghouder door middel van een rekeninguittreksel. Dit uittreksel geldt als bewijs van de uitvoering van de opdracht en bevat alle nuttige gegevens. 2. De gebruiker kan via ABK-online zelf rekeninguittreksels van één of meerdere van zijn rekeningen opvragen en afdrukken. Er worden geen rekeninguittreksels per post verzonden tenzij de gebruiker hiervoor opteert zoals hierna voorzien. De elektronische rekeninguittreksels worden gedurende een bepaalde periode bewaard op computersystemen. De gebruiker kan deze gedurende die periode ten allen tijde consulteren en afdrukken. De gebruiker kan via ABK-online verkiezen om de rekeninguittreksels per post te laten verzenden. De rekeninguittreksels worden dan opgestuurd naar het adres van de rekeninghouder en niet langer elektronisch ter beschikking gesteld. De kosten zoals bepaald in het tarievenblad zijn ten laste van de rekeninghouder. 3. De gebruiker kan, tot herroeping, verkiezen om via ABK-online zelf rekeninguittreksels van één of meerdere van zijn rekeningen op te vragen en zelf af te drukken. Vanaf dit ogenblik worden er geen rekeninguittreksels per post meer verzonden. De elektronische rekeninguittreksels worden gedurende een bepaalde periode bewaard op computersystemen. Vóór het verstrijken van deze door de gebruiker ingestelde periode dienen de elektronische rekeninguittreksels afgedrukt hetzij elektronisch bewaard te worden op de eigen computer van de gebruiker. Tevens dient de succesvolle afdruk of bewaring tijdig bevestigd te worden. Van de elektronische rekeninguittreksels, waarvan de afdruk/bewaring bevestigd werd, kunnen enkel nog papieren duplicaten aangevraagd worden. Deze worden per post opgestuurd. De kosten van deze per post verzonden duplicaten zoals bepaald in het tarievenblad zijn ten laste van de rekeninghouder. Na het verloop van de door de gebruiker ingestelde periode, zullen de niet bevestigde elektronische rekeninguittreksels enkel nog op uitdrukkelijk verzoek per post worden opgestuurd aan de rekeninghouder. De kosten zoals bepaald in het tarievenblad zijn ten laste van de rekeninghouder. 4. Behoudens tegenbewijs gelden de rekeninguittreksels als bewijs van de verrichtingen. De gebruiker zal zich onthouden van elke wederrechtelijke manipulatie of vervalsing van de opgevraagde elektronische rekeninguittreksels. 5. De ingebrachte en door ABK aangenomen permanente opdrachten zijn onmiddellijk consulteerbaar. De eerstvolgende uitvoering van deze opdracht geldt als bewijs. modaliteiten en reglement ABK-online - 4/9

5 Artikel 12 Indien de rekeninghouder en/of de gebruiker meent een verrichting, uitgevoerd via ABK-online, te moeten betwisten, kan de betrokkene zich conform het Algemeen reglement der verrichtingen wenden tot de bemiddelingsdienst van ABK. Dit kan per brief aan de bemiddelingsdienst, Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen hetzij via Iedere betwisting aangaande een verrichting die zou zijn uitgevoerd via ABK-online, dient ABK ter kennis te worden gebracht binnen een termijn van dertien maanden na de valutadatum van de verrichting. Na verloop van deze termijn kan deze verrichting niet meer het voorwerp uitmaken van enige betwisting. In geval van betwisting erkennen de rekeninghouder en de gebruiker de geldigheid van de bewijsmiddelen waarvan sprake is in Artikel 10 en Artikel 11. Ingeval van verschil tussen de door de gebruiker afgedrukte elektronische rekeninguittreksels en de door de bank opgestelde duplicaten hebben deze laatste, gebaseerd op de interne boeken en het elektronisch journaal zoals bedoeld in Artikel 10, voorrang. De betrokkene behoudt verder nog de mogelijkheden voorzien in het Algemeen reglement der verrichtingen. Veiligheid Artikel Met gebruikmaking van de Digipass, -toegangscode en de identificatiecode kunnen de nodige paswoorden en handtekeningen worden gecreëerd om toegang te krijgen tot de rekeningen en kunnen opdrachten worden uitgevoerd. Het gebruik van de identificatiecode en de Digipasstoegangscode zonder de Digipass is onvoldoende om toegang te bekomen tot ABK-online. 2. In voorkomend geval zal de rekeninghouder hiervoor niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. 3. Voor de goede werking en voor de veiligheid zal de gebruiker en de rekeninghouder er zorg voor dragen dat onbevoegden niet in het bezit kunnen komen van zijn Digipass, -toegangscode en identificatiecode. De Digipass, -toegangscode en identificatiecode mogen niet samen worden bewaard. Hij zal daartoe alle nodige en nuttige maatregelen treffen. De gebruiker zal bij ontvangst van zijn Digipass en Digipasstoegangscode deze laatste onmiddellijk wijzigen. 4. Om de veiligheid van de gegevensuitwisseling te garanderen wordt de verbinding tussen ABK-online en de gebruiker opgezet in een gecrypteerde omgeving ( Secure Socket Layer ). Artikel 14 In geval van verlies of diefstal van de Digipass, -toegangscode en de identificatiecode dient de gebruiker hetzij de rekeninghouder de informaticadiensten van ABK onmiddellijk op de hoogte te stellen, hetzij met al dan niet aangetekend schrijven, per per fax ( ) of telefonisch ( ). De rekeninghouder draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid conform Artikel 16 en Artikel 17. ABK zal bij kennisname van dit verlies of deze diefstal tijdens de kantooruren, dezelfde bankwerkdag onmiddellijk de nodige veiligheidsmaatregelen treffen. Artikel De gebruiker en de rekeninghouder zullen er over waken om de door hun gebruikte computersystemen vrij te houden van virussen e.d. en zullen daartoe alle nodige maatregelen treffen. modaliteiten en reglement ABK-online - 5/9

6 2. ABK zal via ABK-online minstens éénmaal per jaar de gebruiker wijzen op de te nemen voorzorgsmaatregelen. 3. De gebruiker en de rekeninghouder zullen niet ingaan op s, telefoons of brieven waarbij gevraagd wordt om zijn persoonlijke gegevens (o.m. rekeningnummers, Digipass-toegangscode, identificatiecode, paswoord, elektronische handtekening, creditcard-gegevens, ) mede te delen. 4. De gebruiker zal geen gevolg geven aan s waarin gevraagd wordt om op een link te klikken die ogenschijnlijk verwijst naar de ABK-online site of een aan ABK gerelateerde site en waar gevraagd wordt naar de persoonlijke financiële gegevens. De gebruiker zal er op toezien dat de communicatie met ABK-online gebeurt in een beveiligde omgeving (=https- omgeving gekenmerkt door het veiligheidsslot - ). Aansprakelijkheid Artikel De rekeninghouder en de gebruiker erkennen en aanvaarden de door ABK genomen beveiligingsmaatregelen. 2. De gebruiker en de rekeninghouder zijn aansprakelijk voor de door hun gebruikte apparatuur en software. De rekeninghouder staat in voor de gevolgen en de gebrekkige werking van de hard- en software van de gebruiker. 3. De rekeninghouder draagt de aansprakelijkheid van de verrichtingen en opdrachten uitgevoerd door zijn volmachthouders en de gebruikers van zijn Digipass en toegangscode en identificatiecode. Het afsluiten, wijzigen of opzeggen van een ABK-online-contract door de volmachthouder verbindt de rekeninghouder. 4. De gebruiker verbindt er zich toe om ABK-online enkel te gebruiken in overeenstemming met de reglementen en wettelijke bepalingen. Bij overtreding van deze regels zijn de rekeninghouder en de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. 5. De gebruiker en de rekeninghouder verbinden er zich toe om alle maatregelen te treffen opdat onbevoegden geen gebruik kunnen maken van de ter beschikking gestelde toegangsmiddelen. In voorkomend geval zal, voor zover de gebruiker of de rekeninghouder ABK niet tijdig heeft verwittigd, de rekeninghouder dienen in te staan voor het misbruik door derden. 6. De rekeninghouder dan wel de gebruiker zal ABK onverwijld conform het Algemeen reglement der verrichtingen op de hoogte stellen in geval van: verlies of diefstal van de Digipass, -toegangscode of identificatiecode; elk misbruik of vermoeden van misbruik van de Digipass, -toegangscode en identificatiecode; het gebrek aan overeenstemming tussen de per post verzonden rekeninguittreksels, de elektronische rekeninguittreksels en de gegeven opdrachten; om het even welk probleem dat de gebruiker ondervindt met ABK-online. Artikel In geval van verlies, diefstal of misbruik van de Digipass, -toegangscode en de identificatiecode draagt de rekeninghouder van de gebonden rekeningen het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die eruit zouden voortvloeien. 2. Het risico ten laste van de rekeninghouder van de gebonden rekeningen is beperkt tot 150,00 EUR per schadegeval en per rekening. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen Digipass, -toegangscode en identificatiecode. modaliteiten en reglement ABK-online - 6/9

7 3. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid vanwege de gebruiker of rekeninghouder, in welk geval het bepaalde maximumbedrag niet van toepassing is. Als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd het niet-naleven door de gebruiker of de rekeninghouder van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van de Digipass, -toegangscode en identificatiecode, het onbeheerd achterlaten van de Digipass, -toegangscode en identificatiecode in een voertuig of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal van de Digipass, - toegangscode en identificatiecode, het noteren van de persoonlijke codes op de Digipass. 4. Vanaf de kennisgeving zoals gemeld in het voorgaande artikel is de rekeninghouder niet meer aansprakelijk voor het verlies of de diefstal van de toegangsmiddelen tenzij de gebruiker of de rekeninghouder frauduleus zouden gehandeld hebben. Artikel ABK verklaart kennis te hebben van het beveiligingsniveau van de gebruikte toegangsmiddelen. ABK waarborgt het geheime karakter van de identificatiecode en van de door de Digipass gegenereerde paswoorden, tenzij in geval van fraude. 2. Tot de ontvangst van de Digipass enerzijds en de identificatiecode en Digipasstoegangscode anderzijds door de gebruiker of de rekeninghouder blijft ABK verantwoordelijk voor het gebruik dat hiervan zou gemaakt worden. 3. ABK zorgt voor de goede uitvoering van de gegeven en aanvaarde opdrachten. Opdrachten worden enkel uitgevoerd voor zover deze volgens de aard van de rekening kunnen worden gegeven. ABK behoudt zich het recht voor om bepaalde opdrachten te weigeren wegens gebrek aan provisie op de rekening. Ingeval deze opdrachten toch zouden worden uitgevoerd, dan zullen deze beschikkingen nooit kunnen beschouwd worden als een kredietverlening. De rekeninghouder zal onverwijld het nodige doen tot aanzuivering van de ontstane overschrijding. Hij zal gehouden zijn voor de debetintresten, zoals vermeld in het tarievenblad. 4. ABK is behoudens overmacht aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de transacties, hetzij voor de transacties zonder toestemming van de houder, dan wel voor de nagemaakte toegangsmiddelen. In voorkomend geval zal onmiddellijk overgegaan worden tot rechtzetting. 5. ABK is niet aansprakelijk voor de onderbrekingen of vertragingen die te wijten zijn aan omstandigheden buiten haar wil. 6. ABK zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor materiële of indirecte schade (bv. commerciële schade, bedrijfsschade, winstverderving en andere) die uit onderbrekingen zouden voortvloeien. Verder kan ABK niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeacht welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die te wijten is aan een gebrekkige werking van de uitrusting van de gebruiker, van de telecommunicatiedienst van een derde. Vergoeding voor het gebruik van ABK-online Artikel De toegang tot en het gebruik van ABK-online is gratis, onverminderd de tarifering van de verrichtingen zoals voorzien in het tarievenblad van ABK. 2. De telecommunicatiekosten, de kosten van de internetaansluiting en het abonnement van de internetprovider zijn ten laste van de rekeninghouder en de gebruiker. 3. De waarborgsom voor de Digipass en de kosten van de Digipass ingeval van verlies, diefstal of beschadiging zijn ten laste van de rekeninghouder. Deze kosten zijn opgenomen in het tarievenblad van ABK. modaliteiten en reglement ABK-online - 7/9

8 Wijziging in het reglement Artikel 20 ABK kan de bepalingen van dit reglement te allen tijde aanvullen of wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden vóór de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de gebruiker medegedeeld. De aankondiging van een wijziging zal jegens de gebruiker en de rekeninghouder geldig gebeuren via ABKonline, hetzij per post. De datum van kennisgeving van aanpassing is deze waarop deze informatie ter beschikking wordt gesteld op ABK-online of op de website van ABK, hetzij de datum van de brief. Het bewijs van deze kennisgeving wordt geleverd door de interne logging van deze terbeschikkingstelling, hetzij door het overleggen van een kopie van deze verstuurde brief. De rekeninghouder en de gebruiker kunnen van het gewijzigde reglement kennisnemen via ABK-online, de website en de kantoren van ABK. Te allen tijde kan een gratis exemplaar worden bekomen. Bij gebrek aan verzet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding, wordt de cliënt geacht de wijzigingen aanvaard te hebben voor zijn eigen rekening alsook voor zijn gebruiker. Het nieuwe reglement wordt van toepassing op de cliënt vanaf de geplande inwerkingtreding. De vorige reglementen en bepalingen komen hierdoor te vervallen. In het geval de cliënt de wijzingen niet zou aanvaarden, heeft hij het recht om deze overeenkomst kosteloos te beëindigen vóór de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van toepassing zijn. Duur en beëindiging van de overeenkomst Artikel De overeenkomst is van onbepaalde duur. 2. De rekeninghouder en de gebruiker kunnen te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst hetzij door middel van een aangetekend schrijven hetzij via ABK-online zelf. 3. Ingeval van opzegging door ABK, door middel van een aangetekend schrijven, geldt een opzeggingstermijn van twee maanden tenzij ingeval: van misbruik van het ABK-online door de rekeninghouder of gebruiker; de volmachten van de gebruiker door de rekeninghouder worden ingetrokken; de rekeningen van de rekeninghouder of de gebruiker worden geblokkeerd of afgesloten; de kredieten toegestaan aan de rekeninghouder hetzij aan diens volmachtdrager eisbaar worden gesteld; van kennelijk onvermogen van de cliënt of wanneer deze zich in een toestand bevindt van staking van betaling, faillissement of vereffening, hetzij wanneer een verzoek tot gerechtelijk akkoord, schuldbemiddeling of uitstel van betaling wordt ingediend; de rekeninghouder of de gebruiker gedurende een periode van één jaar geen gebruik hebben gemaakt van ABK-online. In deze gevallen zal de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege een einde nemen. 4. De stopzetting van de diensten zal ingaan en de toegang tot het ABK-online-netwerk zal geweigerd worden de bankwerkdag volgend op de ontvangst van de beëindiging of op het einde van de opzeggingsperiode. 5. Alle lopende en nog niet getekende opdrachten zullen van dan af niet meer worden uitgevoerd. 6. De rekeninghouder en/of de gebruiker zullen de Digipass binnen de acht dagen na de beëindiging terug bezorgen aan ABK. Ingeval de Digipass niet wordt ingeleverd binnen gemelde termijn zal de rekeninghouder dienen in te staan voor de kosten van de Digipass zoals opgenomen in het ABK-tarievenblad. modaliteiten en reglement ABK-online - 8/9

9 Gegevensverwerking Artikel 22 De door de rekeninghouder en/of de gebruiker verstrekte gegevens betreffende hun persoon en de gegevens betreffende de via ABK-online uitgevoerde verrichtingen worden geregistreerd in een of meer bestanden met het oog op: centraal cliëntenbeheer, rekeningbeheer, controle der verrichtingen, kredietverlening en -beheer, globaal overzicht, marketing en makelaarsdiensten. De houder van deze bestanden is ABK cvba (zetel van de vennootschap: Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen). De rekeninghouder en/of gebruiker hebben het recht inzage te vragen van de hen betreffende gegevens die in een verwerking werden opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunnen zij de verbetering of verwijdering ervan vragen. De cliënt die van dit recht gebruik wenst te maken, kan een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart (vooren achterzijde) richten aan: ABK cvba ter attentie van de Compliance-officer Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen. Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. De cliënt die aanvullende inlichtingen wenst over de wijze waarop ABK gegevens verwerkt, kan later dit register raadplegen. Zoals bovenvermeld worden deze gegevens enkel gebruikt door ABK cvba en niet ter beschikking gesteld van derden. Helpdesk Artikel 23 Teneinde de cliënt bij te staan bij eventuele technische moeilijkheden, wordt door ABK een telefonische helpdeskfunctie voorzien, welke geraadpleegd kan worden tijdens de uren die de cliënt zullen worden medegedeeld. ABK zal alle redelijke bijstand leveren, per telefoon en per , op basis van een inspanningsverbintenis voor wat betreft de kenmerken en de mogelijkheden van de dienst en de beschikbare middelen, om eventuele tekortkomingen in de werking van de dienst te identificeren, te verbeteren of te vermijden, zij het zonder rechtstreekse interventie. Gelet op de technische beperkingen verbonden aan een louter telefonische helplijn, kan ABK niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet oplossen of inperken van enig technisch probleem, dat haar via deze helpdesklijn voorgelegd wordt. Artikel 24 Bij blokkering van de Digipass en/of de toegang tot ABK-online ingevolge ongeoorloofd of verkeerd gebruik van de Digipass dan wel van de identificatiecode of het paswoord, dient de gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met de informaticadiensten van ABK. De deblokkeringcode van de Digipass zal uitsluitend schriftelijk worden medegedeeld aan de rekeninghouder. modaliteiten en reglement ABK-online - 9/9

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE ANTWERPS BEROEPSKREDIET coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frankrijklei 136 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE Definities Artikel 1 ABK-TELBANKING ON

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Reglement Internetbankieren. 1. Definities

Reglement Internetbankieren. 1. Definities Reglement Internetbankieren 1. Definities Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of-spaarrekening aan te gaan volgens de voorwaarden van het Reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING Persoonlijke informatie

PRIVACYVERKLARING Persoonlijke informatie PRIVACYVERKLARING Persoonlijke informatie De verwerking van persoonsgegevens Persoonsgegevens die verwerkt worden Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING VERSIE 15 MEI 2018

PRIVACY VERKLARING VERSIE 15 MEI 2018 PRIVACY VERKLARING VERSIE 15 MEI 2018 In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de dienst MOBILEbanking. Deze Bijzondere

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie aangeslotene - exemplaar voor AG Insurance

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie aangeslotene - exemplaar voor AG Insurance e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie aangeslotene - exemplaar voor 1. Algemeen De online diensten worden aangeboden in het kader van het Employee Benefits plan dat de

Nadere informatie

DATA PROTECTION NOTICE REBIDO POEDERLEESEWEG HERENTALS TEL.: BTW

DATA PROTECTION NOTICE REBIDO POEDERLEESEWEG HERENTALS TEL.: BTW DATA PROTECTION NOTICE REBIDO POEDERLEESEWEG 170 2200 HERENTALS TEL.: 0474 99 38 64 BTW 0811 879 904 1. INLEIDING REDIBO met maatschappelijke zetel te 2200 HERENTALS, Poederleeseweg 170 en ingeschreven

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Privacy- & Cookieverklaring FEMM

Privacy- & Cookieverklaring FEMM Privacy- & Cookieverklaring FEMM Versie 1.0 30 november 2015 Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: FEMM Antwerpen B.V.B.A., met

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Less4Games

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Less4Games Artikel 1 Definities Dienst: elke handeling die geen levering van goederen is. Als er geen sprake is van een fysieke gegevens drager, spreekt men van het leveren van een dienst. Koper: iedere bezoeker

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING

MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING Dit model houdt geenszins een vrijstelling in van de verplichting om een deskundige te raadplegen om, indien nodig, de regels per geval

Nadere informatie

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Deze website is eigendom van GERT LEEMPOELS BVBA. Contactgegevens en maatschappelijke zetel: GERT LEEMPOELS BVBA Eikenlaan 14 3110 Rotselaar België Telefoon: +32 (0)477 43 44 98 E-mail: info@gertleempoels.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Privacy policy. 1. Algemeen

Privacy policy. 1. Algemeen Privacy policy Deze privacy policy ( Privacy Policy ) heeft als doel om de leden en de deelnemers aan activiteiten van VZW Zombietrail Staden correct te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Nadere informatie

DATA PROTECTION NOTICE HUMMINGBIRDS bvba

DATA PROTECTION NOTICE HUMMINGBIRDS bvba DATA PROTECTION NOTICE HUMMINGBIRDS bvba 1. INLEIDING Hummingbirds bvba met vestiging in 8500 Kortrijk en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE-0684.696.697 hecht

Nadere informatie

Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid

Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid 1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen per mail of per post in bijgaande envelop Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid www.otib-online.nl Waarom deze overeenkomst?

Nadere informatie

DATA PROTECTION NOTICE BEDRIJVENZONE EKE VZW

DATA PROTECTION NOTICE BEDRIJVENZONE EKE VZW DATA PROTECTION NOTICE BEDRIJVENZONE EKE VZW INLEIDING Bedrijvenzone Eke VZW met maatschappelijke zetel te Rozenstraat 13, 9810 Eke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Disclaimer & Cookies Deze website is eigendom van De Demer NV. Contactgegevens en Maatschappelijk zetel: De Demer NV Schaluin 31A 3200 Aarschot België Telefoon: +32 (0)16 56 76 55 Email: dedemer@dedemer.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Het gebruik van deze website (hierna de Jeram website ) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

DATA PROTECTION NOTICE Tracimat vzw

DATA PROTECTION NOTICE Tracimat vzw DATA PROTECTION NOTICE Tracimat vzw INLEIDING Tracimat vzw, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer0

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de dienst MOBILEbanking. Deze Bijzondere

Nadere informatie

REGLEMENT PHONESERVICE Bijlage 6 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT PHONESERVICE Bijlage 6 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT PHONESERVICE Bijlage 6 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de bank wat betreft de toegang tot en het gebruik van

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Facturalia Algemene voorwaarden

Facturalia Algemene voorwaarden Facturalia Algemene voorwaarden 1 ALGEMEEN 1.1 DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN REGELEN DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN FURORA EN HAAR GEBRUIKERS VAN (WEB)APPLICATIES. ZE VORMEN SAMEN MET DE BESTELBON, DE FACTUREN,

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONLINE BANKING

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONLINE BANKING BIJZONDERE VOORWAARDEN ONLINE BANKING Helpdesk Online Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Art. 1. Definities 1.1 Bank: het Belgische bijkantoor van Triodos Bank, naamloze vennootschap naar Nederlands

Nadere informatie

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Disclaimer & Cookies Deze website is eigendom van Manchild BVBA. Contactgegevens en Maatschappelijk zetel: Manchild BVBA Glabbeeksesteenweg 117 B-3391 Tielt-Winge, Belgium +32 16 64 03 77 info@manchild.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

De website (hierna: de Website ) wordt aangeboden door:

De website   (hierna: de Website ) wordt aangeboden door: PRIVACYBELEID De website www.osmunda.be (hierna: de Website ) wordt aangeboden door: Osmunda bvba (hierna Osmunda, Wij en Ons ) Ijzerwegstraat 1 3150 Tildonk België BTW BE 0452.790.456 E-mail: info@osmunda.be

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON. Gezinszorg Villers vzw

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON. Gezinszorg Villers vzw RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON INHOUD 1. VOORWERP... 3 2. TOEPASSINGSGEBIED... 3 3. TOEKENNING VAN EEN MOBIELE TELEFOON... 3 4. RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON...

Nadere informatie

1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop. Overeenkomst OTIB-online. Voor uw gemak en zekerheid

1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop. Overeenkomst OTIB-online. Voor uw gemak en zekerheid 1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid Waarom deze overeenkomst? Via OTIB-online kunt u in het kader van

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid

Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid 1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen per mail of per post in bijgaande envelop Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid www.otib-online.nl Waarom deze overeenkomst?

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Privacyreglement Triage Medisch Adviesbureau

Privacyreglement Triage Medisch Adviesbureau Privacyreglement Triage Medisch Adviesbureau In dit reglement wordt verstaan onder: 1. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming: De AVG moet worden gezien als een aanscherping van de thans al geldende

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor abonnementhouders... 2 Artikel

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie