MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE"

Transcriptie

1 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER: DE GEBRUIKER: DIGIPASS: DIGIPASSTOEGANGSCODE: een dienstverlening waarbij ABK aan haar cliënten de mogelijkheid biedt om langs elektronische weg een aantal bankverrichtingen uit te voeren. ABK, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Ledeganckkaai 7. de natuurlijke of rechtspersoon die het ABK-online-contract ondertekend heeft. de houder van een of meerdere rekeningen bij ABK waarop het ABK-online-contract van toepassing is. de gebruiker van ABK-online, rekeninghouder hetzij volmachtdrager van de rekeninghouder. een door ABK ter beschikking gesteld elektronisch toestel dat een numeriek paswoord genereert. een vijfdelige numerieke code die met gebruikmaking van de Digipass een paswoord en elektronische handtekening creëert. ELEKTRONISCH REKENINGUITTREKSEL: het door de gebruiker via ABK-online opgevraagde en afgedrukte overzicht met de bewegingen van de rekening. IDENTIFICATIECODE: PASWOORD: TOEGANGSMIDDELEN: ELEKTRONISCHE HANDTEKENING: GEKOPPELDE REKENINGEN: een code, bestaande uit 2 letters en 4 cijfers, die elke gebruiker nodig heeft om, samen met een paswoord, toegang te krijgen tot ABK-online. een zesdelige numerieke code gecreëerd door de Digipass na invoer van de digipasstoegangscode, noodzakelijk voor toegang tot ABK-online en die tevens geldt als elektronische handtekening. de Digipass, -toegangscode en identificatiecode waardoor toegang kan bekomen worden tot ABK-online. een door de Digipass gegenereerde zesdelige numerieke code die geldt als handtekening voor de gegeven opdrachten. de rekeningnummers gevat door het ABK-online-contract. modaliteiten en reglement ABK-online - 1/9

2 Toepassingssfeer Artikel 2 Dit ABK-online reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en voorwaarden die aan het gebruik van ABK-online, zoals hierna beschreven, verbonden zijn. Het Algemeen reglement der verrichtingen van ABK blijft van toepassing voor zover er in dit reglement niet wordt van afgeweken. Dit bijzonder reglement maakt een ondeelbaar geheel uit met het ABK-online-contract. De ondertekening van het ABK-online-contract geldt als kennisneming en uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement door de cliënt en de gebruiker. Elke cliënt kan te allen tijde kennis nemen van het ABK-online-reglement. Dit reglement is consulteerbaar op de ABK-website en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar in onze kantoren. Voorwerp en diensten Artikel 3 ABK-online is een dienstverlening waarbij ABK voor de gebruiker de mogelijkheid geeft om langs elektronische weg o.a. volgende verrichtingen uit te voeren: Raadpleging van de saldi van de gekoppelde rekeningen. Raadpleging van de rekeninghistoriek van het lopende en het vorige jaar van de bestaande gekoppelde rekeningen. Raadpleging van domiciliëringen op de gekoppelde rekeningen. Invoering en wijziging van overschrijvingen via de gekoppelde rekeningen. Invoering van internationale betalingsopdrachten. Invoering en wijziging van permanente opdrachten. Berichten versturen naar de diensten van ABK. Afdruk van de elektronische rekeninguittreksels en overzichten. Artikel 4 ABK behoudt zich het recht voor om deze diensten en mogelijkheden te wijzigen. Werking van de dienst Artikel 5 1. ABK-online is iedere dag van de week, 24 uur op 24 uur beschikbaar. 2. ABK behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te onderbreken voor onderhoud of om aanpassingen en/of verbeteringen aan het systeem aan te brengen. In de mate van het mogelijke zal ABK de gebruiker vooraf verwittigen van de eventuele onderbrekingen. modaliteiten en reglement ABK-online - 2/9

3 Artikel 6 1. ABK-online is toegankelijk via de ABK-website (http://www.abk.be). 2. Om gebruik te kunnen maken van ABK-online dient de gebruiker zijn identiteit te bewijzen door het invoeren van zijn identificatiecode en zijn paswoord zoals gegenereerd door zijn Digipass. 3. De persoonlijke identificatiecode en de Digipasstoegangscode wordt door ABK aan de gebruiker onder gesloten omslag medegedeeld. De Digipasstoegangscode kan door de gebruiker steeds gewijzigd worden. De gebruiker verbindt er zich toe deze codes veilig te bewaren en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden er kennis van krijgen en kunnen gebruiken. 4. De Digipass is persoonlijk en wordt door ABK ter beschikking gesteld van de cliënt. De Digipass blijft eigendom van ABK. 5. Voor bepaalde handelingen is een nieuw door de Digipass te genereren paswoord nodig. Dit paswoord zal gelden als elektronische handtekening. De invoer van dit paswoord geldt als bevestiging van de gegeven opdracht. 6. ABK behoudt zich het recht voor om de toegangsmiddelen en -procedure evenals de veiligheidsmaatregelen te wijzigen en te verbeteren, rekeninghoudend met de nieuwe technieken en veiligheidsvoorschriften. 7. De gebruiker en de rekeninghouder zullen te allen tijde de bestaande en nieuwe procedures, maatregelen en middelen - zoals gemeld op de ABK-website - dienen te volgen en te gebruiken. Artikel 7 1. Een overboeking wordt enkel toegestaan indien er voldoende provisie is op de rekening en indien de verrichting op dat type van rekening toegestaan is. 2. Transacties waarvoor meer dan één handtekening vereist is, kunnen door ABK geweigerd worden. Artikel 8 1. Een door de gebruiker ingevoerde betalingsopdracht wordt geacht door ABK ontvangen te zijn op de dag dat de gebruiker deze opdracht conform Artikel 6 elektronisch ondertekent. Opdrachten elektronisch ondertekend na 12 uur hetzij op een dag die niet op een werkdag valt, worden evenwel geacht ontvangen te zijn op de eerstkomende werkdag. 2. ABK aanvaardt ook opdrachten die zijn cliënt initieert voor uitvoering hetzij op een specifieke datum, hetzij aan het einde van een bepaalde termijn. In deze gevallen wordt het tijdstip van ontvangst geacht op de overeengekomen dag te vallen. Indien de overeengekomen dag geen werkdag is voor ABK, wordt de ontvangen betalingsopdracht geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen. 3. In geval van onvoldoende provisie op de betaalrekening van de cliënt-betaler die de opdracht initieert, wordt in afwijking van het voorgaande overeengekomen dat de dag van ontvangst samenvalt met de dag waarop er voldoende provisie is op de betaalrekening. Vier werkdagen na de ontvangst van de opdracht zoals bedoeld in het eerste lid, hetzij na de overeengekomen datum of de bepaalde termijn van uitvoering zal de betaalopdracht als niet ontvangen worden aanzien en geweigerd worden conform de volgende bepalingen. 4. De nog niet uitgevoerde opdrachten kunnen door de gebruiker geannuleerd of gewijzigd worden. Deze annulaties en wijzigingen moeten vóór 11 uur bevestigd worden door een elektronische handtekening. 5. Bij laattijdige bevestiging zoals bedoeld in Artikel 6 van één van de opdrachten op eenzelfde rekening kan ABK de uitvoering van alle opdrachten op dezelfde rekening opschorten. 6. Geldig ondertekende of bevestigde opdrachten worden uitgevoerd op de dag van ontvangst zoals bepaald in Artikel De valutering en de kosten verbonden aan deze transacties en opdrachten worden opgenomen in het tarievenblad ABK. modaliteiten en reglement ABK-online - 3/9

4 Bewijs Artikel 9 De rekeninghouder en de gebruiker enerzijds en ABK anderzijds komen overeen dat het door de Digipass gegenereerde paswoord geldt als een elektronische handtekening en het gebruik ervan als een rechtsgeldige toestemming met de gegeven opdrachten. Artikel 10 Alle transacties en de opdrachten worden door ABK in een elektronisch journaal geregistreerd. De inhoud van dit journaal kan worden weergegeven op papier, microfilm of optische schijf of op elke andere informatiedrager en vormt het bewijs van het bestaan van de inhoud van de doorgezonden berichten. Deze registraties worden vijf jaar bijgehouden. Artikel De uitvoering van de elektronisch toegezonden overschrijvingen zal bevestigd worden aan de rekeninghouder door middel van een rekeninguittreksel. Dit uittreksel geldt als bewijs van de uitvoering van de opdracht en bevat alle nuttige gegevens. 2. De gebruiker kan via ABK-online zelf rekeninguittreksels van één of meerdere van zijn rekeningen opvragen en afdrukken. Er worden geen rekeninguittreksels per post verzonden tenzij de gebruiker hiervoor opteert zoals hierna voorzien. De elektronische rekeninguittreksels worden gedurende een bepaalde periode bewaard op computersystemen. De gebruiker kan deze gedurende die periode ten allen tijde consulteren en afdrukken. De gebruiker kan via ABK-online verkiezen om de rekeninguittreksels per post te laten verzenden. De rekeninguittreksels worden dan opgestuurd naar het adres van de rekeninghouder en niet langer elektronisch ter beschikking gesteld. De kosten zoals bepaald in het tarievenblad zijn ten laste van de rekeninghouder. 3. De gebruiker kan, tot herroeping, verkiezen om via ABK-online zelf rekeninguittreksels van één of meerdere van zijn rekeningen op te vragen en zelf af te drukken. Vanaf dit ogenblik worden er geen rekeninguittreksels per post meer verzonden. De elektronische rekeninguittreksels worden gedurende een bepaalde periode bewaard op computersystemen. Vóór het verstrijken van deze door de gebruiker ingestelde periode dienen de elektronische rekeninguittreksels afgedrukt hetzij elektronisch bewaard te worden op de eigen computer van de gebruiker. Tevens dient de succesvolle afdruk of bewaring tijdig bevestigd te worden. Van de elektronische rekeninguittreksels, waarvan de afdruk/bewaring bevestigd werd, kunnen enkel nog papieren duplicaten aangevraagd worden. Deze worden per post opgestuurd. De kosten van deze per post verzonden duplicaten zoals bepaald in het tarievenblad zijn ten laste van de rekeninghouder. Na het verloop van de door de gebruiker ingestelde periode, zullen de niet bevestigde elektronische rekeninguittreksels enkel nog op uitdrukkelijk verzoek per post worden opgestuurd aan de rekeninghouder. De kosten zoals bepaald in het tarievenblad zijn ten laste van de rekeninghouder. 4. Behoudens tegenbewijs gelden de rekeninguittreksels als bewijs van de verrichtingen. De gebruiker zal zich onthouden van elke wederrechtelijke manipulatie of vervalsing van de opgevraagde elektronische rekeninguittreksels. 5. De ingebrachte en door ABK aangenomen permanente opdrachten zijn onmiddellijk consulteerbaar. De eerstvolgende uitvoering van deze opdracht geldt als bewijs. modaliteiten en reglement ABK-online - 4/9

5 Artikel 12 Indien de rekeninghouder en/of de gebruiker meent een verrichting, uitgevoerd via ABK-online, te moeten betwisten, kan de betrokkene zich conform het Algemeen reglement der verrichtingen wenden tot de bemiddelingsdienst van ABK. Dit kan per brief aan de bemiddelingsdienst, Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen hetzij via Iedere betwisting aangaande een verrichting die zou zijn uitgevoerd via ABK-online, dient ABK ter kennis te worden gebracht binnen een termijn van dertien maanden na de valutadatum van de verrichting. Na verloop van deze termijn kan deze verrichting niet meer het voorwerp uitmaken van enige betwisting. In geval van betwisting erkennen de rekeninghouder en de gebruiker de geldigheid van de bewijsmiddelen waarvan sprake is in Artikel 10 en Artikel 11. Ingeval van verschil tussen de door de gebruiker afgedrukte elektronische rekeninguittreksels en de door de bank opgestelde duplicaten hebben deze laatste, gebaseerd op de interne boeken en het elektronisch journaal zoals bedoeld in Artikel 10, voorrang. De betrokkene behoudt verder nog de mogelijkheden voorzien in het Algemeen reglement der verrichtingen. Veiligheid Artikel Met gebruikmaking van de Digipass, -toegangscode en de identificatiecode kunnen de nodige paswoorden en handtekeningen worden gecreëerd om toegang te krijgen tot de rekeningen en kunnen opdrachten worden uitgevoerd. Het gebruik van de identificatiecode en de Digipasstoegangscode zonder de Digipass is onvoldoende om toegang te bekomen tot ABK-online. 2. In voorkomend geval zal de rekeninghouder hiervoor niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. 3. Voor de goede werking en voor de veiligheid zal de gebruiker en de rekeninghouder er zorg voor dragen dat onbevoegden niet in het bezit kunnen komen van zijn Digipass, -toegangscode en identificatiecode. De Digipass, -toegangscode en identificatiecode mogen niet samen worden bewaard. Hij zal daartoe alle nodige en nuttige maatregelen treffen. De gebruiker zal bij ontvangst van zijn Digipass en Digipasstoegangscode deze laatste onmiddellijk wijzigen. 4. Om de veiligheid van de gegevensuitwisseling te garanderen wordt de verbinding tussen ABK-online en de gebruiker opgezet in een gecrypteerde omgeving ( Secure Socket Layer ). Artikel 14 In geval van verlies of diefstal van de Digipass, -toegangscode en de identificatiecode dient de gebruiker hetzij de rekeninghouder de informaticadiensten van ABK onmiddellijk op de hoogte te stellen, hetzij met al dan niet aangetekend schrijven, per per fax ( ) of telefonisch ( ). De rekeninghouder draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid conform Artikel 16 en Artikel 17. ABK zal bij kennisname van dit verlies of deze diefstal tijdens de kantooruren, dezelfde bankwerkdag onmiddellijk de nodige veiligheidsmaatregelen treffen. Artikel De gebruiker en de rekeninghouder zullen er over waken om de door hun gebruikte computersystemen vrij te houden van virussen e.d. en zullen daartoe alle nodige maatregelen treffen. modaliteiten en reglement ABK-online - 5/9

6 2. ABK zal via ABK-online minstens éénmaal per jaar de gebruiker wijzen op de te nemen voorzorgsmaatregelen. 3. De gebruiker en de rekeninghouder zullen niet ingaan op s, telefoons of brieven waarbij gevraagd wordt om zijn persoonlijke gegevens (o.m. rekeningnummers, Digipass-toegangscode, identificatiecode, paswoord, elektronische handtekening, creditcard-gegevens, ) mede te delen. 4. De gebruiker zal geen gevolg geven aan s waarin gevraagd wordt om op een link te klikken die ogenschijnlijk verwijst naar de ABK-online site of een aan ABK gerelateerde site en waar gevraagd wordt naar de persoonlijke financiële gegevens. De gebruiker zal er op toezien dat de communicatie met ABK-online gebeurt in een beveiligde omgeving (=https- omgeving gekenmerkt door het veiligheidsslot - ). Aansprakelijkheid Artikel De rekeninghouder en de gebruiker erkennen en aanvaarden de door ABK genomen beveiligingsmaatregelen. 2. De gebruiker en de rekeninghouder zijn aansprakelijk voor de door hun gebruikte apparatuur en software. De rekeninghouder staat in voor de gevolgen en de gebrekkige werking van de hard- en software van de gebruiker. 3. De rekeninghouder draagt de aansprakelijkheid van de verrichtingen en opdrachten uitgevoerd door zijn volmachthouders en de gebruikers van zijn Digipass en toegangscode en identificatiecode. Het afsluiten, wijzigen of opzeggen van een ABK-online-contract door de volmachthouder verbindt de rekeninghouder. 4. De gebruiker verbindt er zich toe om ABK-online enkel te gebruiken in overeenstemming met de reglementen en wettelijke bepalingen. Bij overtreding van deze regels zijn de rekeninghouder en de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. 5. De gebruiker en de rekeninghouder verbinden er zich toe om alle maatregelen te treffen opdat onbevoegden geen gebruik kunnen maken van de ter beschikking gestelde toegangsmiddelen. In voorkomend geval zal, voor zover de gebruiker of de rekeninghouder ABK niet tijdig heeft verwittigd, de rekeninghouder dienen in te staan voor het misbruik door derden. 6. De rekeninghouder dan wel de gebruiker zal ABK onverwijld conform het Algemeen reglement der verrichtingen op de hoogte stellen in geval van: verlies of diefstal van de Digipass, -toegangscode of identificatiecode; elk misbruik of vermoeden van misbruik van de Digipass, -toegangscode en identificatiecode; het gebrek aan overeenstemming tussen de per post verzonden rekeninguittreksels, de elektronische rekeninguittreksels en de gegeven opdrachten; om het even welk probleem dat de gebruiker ondervindt met ABK-online. Artikel In geval van verlies, diefstal of misbruik van de Digipass, -toegangscode en de identificatiecode draagt de rekeninghouder van de gebonden rekeningen het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die eruit zouden voortvloeien. 2. Het risico ten laste van de rekeninghouder van de gebonden rekeningen is beperkt tot 150,00 EUR per schadegeval en per rekening. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen Digipass, -toegangscode en identificatiecode. modaliteiten en reglement ABK-online - 6/9

7 3. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid vanwege de gebruiker of rekeninghouder, in welk geval het bepaalde maximumbedrag niet van toepassing is. Als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd het niet-naleven door de gebruiker of de rekeninghouder van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van de Digipass, -toegangscode en identificatiecode, het onbeheerd achterlaten van de Digipass, -toegangscode en identificatiecode in een voertuig of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal van de Digipass, - toegangscode en identificatiecode, het noteren van de persoonlijke codes op de Digipass. 4. Vanaf de kennisgeving zoals gemeld in het voorgaande artikel is de rekeninghouder niet meer aansprakelijk voor het verlies of de diefstal van de toegangsmiddelen tenzij de gebruiker of de rekeninghouder frauduleus zouden gehandeld hebben. Artikel ABK verklaart kennis te hebben van het beveiligingsniveau van de gebruikte toegangsmiddelen. ABK waarborgt het geheime karakter van de identificatiecode en van de door de Digipass gegenereerde paswoorden, tenzij in geval van fraude. 2. Tot de ontvangst van de Digipass enerzijds en de identificatiecode en Digipasstoegangscode anderzijds door de gebruiker of de rekeninghouder blijft ABK verantwoordelijk voor het gebruik dat hiervan zou gemaakt worden. 3. ABK zorgt voor de goede uitvoering van de gegeven en aanvaarde opdrachten. Opdrachten worden enkel uitgevoerd voor zover deze volgens de aard van de rekening kunnen worden gegeven. ABK behoudt zich het recht voor om bepaalde opdrachten te weigeren wegens gebrek aan provisie op de rekening. Ingeval deze opdrachten toch zouden worden uitgevoerd, dan zullen deze beschikkingen nooit kunnen beschouwd worden als een kredietverlening. De rekeninghouder zal onverwijld het nodige doen tot aanzuivering van de ontstane overschrijding. Hij zal gehouden zijn voor de debetintresten, zoals vermeld in het tarievenblad. 4. ABK is behoudens overmacht aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de transacties, hetzij voor de transacties zonder toestemming van de houder, dan wel voor de nagemaakte toegangsmiddelen. In voorkomend geval zal onmiddellijk overgegaan worden tot rechtzetting. 5. ABK is niet aansprakelijk voor de onderbrekingen of vertragingen die te wijten zijn aan omstandigheden buiten haar wil. 6. ABK zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor materiële of indirecte schade (bv. commerciële schade, bedrijfsschade, winstverderving en andere) die uit onderbrekingen zouden voortvloeien. Verder kan ABK niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeacht welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die te wijten is aan een gebrekkige werking van de uitrusting van de gebruiker, van de telecommunicatiedienst van een derde. Vergoeding voor het gebruik van ABK-online Artikel De toegang tot en het gebruik van ABK-online is gratis, onverminderd de tarifering van de verrichtingen zoals voorzien in het tarievenblad van ABK. 2. De telecommunicatiekosten, de kosten van de internetaansluiting en het abonnement van de internetprovider zijn ten laste van de rekeninghouder en de gebruiker. 3. De waarborgsom voor de Digipass en de kosten van de Digipass ingeval van verlies, diefstal of beschadiging zijn ten laste van de rekeninghouder. Deze kosten zijn opgenomen in het tarievenblad van ABK. modaliteiten en reglement ABK-online - 7/9

8 Wijziging in het reglement Artikel 20 ABK kan de bepalingen van dit reglement te allen tijde aanvullen of wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden vóór de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de gebruiker medegedeeld. De aankondiging van een wijziging zal jegens de gebruiker en de rekeninghouder geldig gebeuren via ABKonline, hetzij per post. De datum van kennisgeving van aanpassing is deze waarop deze informatie ter beschikking wordt gesteld op ABK-online of op de website van ABK, hetzij de datum van de brief. Het bewijs van deze kennisgeving wordt geleverd door de interne logging van deze terbeschikkingstelling, hetzij door het overleggen van een kopie van deze verstuurde brief. De rekeninghouder en de gebruiker kunnen van het gewijzigde reglement kennisnemen via ABK-online, de website en de kantoren van ABK. Te allen tijde kan een gratis exemplaar worden bekomen. Bij gebrek aan verzet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding, wordt de cliënt geacht de wijzigingen aanvaard te hebben voor zijn eigen rekening alsook voor zijn gebruiker. Het nieuwe reglement wordt van toepassing op de cliënt vanaf de geplande inwerkingtreding. De vorige reglementen en bepalingen komen hierdoor te vervallen. In het geval de cliënt de wijzingen niet zou aanvaarden, heeft hij het recht om deze overeenkomst kosteloos te beëindigen vóór de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van toepassing zijn. Duur en beëindiging van de overeenkomst Artikel De overeenkomst is van onbepaalde duur. 2. De rekeninghouder en de gebruiker kunnen te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst hetzij door middel van een aangetekend schrijven hetzij via ABK-online zelf. 3. Ingeval van opzegging door ABK, door middel van een aangetekend schrijven, geldt een opzeggingstermijn van twee maanden tenzij ingeval: van misbruik van het ABK-online door de rekeninghouder of gebruiker; de volmachten van de gebruiker door de rekeninghouder worden ingetrokken; de rekeningen van de rekeninghouder of de gebruiker worden geblokkeerd of afgesloten; de kredieten toegestaan aan de rekeninghouder hetzij aan diens volmachtdrager eisbaar worden gesteld; van kennelijk onvermogen van de cliënt of wanneer deze zich in een toestand bevindt van staking van betaling, faillissement of vereffening, hetzij wanneer een verzoek tot gerechtelijk akkoord, schuldbemiddeling of uitstel van betaling wordt ingediend; de rekeninghouder of de gebruiker gedurende een periode van één jaar geen gebruik hebben gemaakt van ABK-online. In deze gevallen zal de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege een einde nemen. 4. De stopzetting van de diensten zal ingaan en de toegang tot het ABK-online-netwerk zal geweigerd worden de bankwerkdag volgend op de ontvangst van de beëindiging of op het einde van de opzeggingsperiode. 5. Alle lopende en nog niet getekende opdrachten zullen van dan af niet meer worden uitgevoerd. 6. De rekeninghouder en/of de gebruiker zullen de Digipass binnen de acht dagen na de beëindiging terug bezorgen aan ABK. Ingeval de Digipass niet wordt ingeleverd binnen gemelde termijn zal de rekeninghouder dienen in te staan voor de kosten van de Digipass zoals opgenomen in het ABK-tarievenblad. modaliteiten en reglement ABK-online - 8/9

9 Gegevensverwerking Artikel 22 De door de rekeninghouder en/of de gebruiker verstrekte gegevens betreffende hun persoon en de gegevens betreffende de via ABK-online uitgevoerde verrichtingen worden geregistreerd in een of meer bestanden met het oog op: centraal cliëntenbeheer, rekeningbeheer, controle der verrichtingen, kredietverlening en -beheer, globaal overzicht, marketing en makelaarsdiensten. De houder van deze bestanden is ABK cvba (zetel van de vennootschap: Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen). De rekeninghouder en/of gebruiker hebben het recht inzage te vragen van de hen betreffende gegevens die in een verwerking werden opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunnen zij de verbetering of verwijdering ervan vragen. De cliënt die van dit recht gebruik wenst te maken, kan een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart (vooren achterzijde) richten aan: ABK cvba ter attentie van de Compliance-officer Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen. Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. De cliënt die aanvullende inlichtingen wenst over de wijze waarop ABK gegevens verwerkt, kan later dit register raadplegen. Zoals bovenvermeld worden deze gegevens enkel gebruikt door ABK cvba en niet ter beschikking gesteld van derden. Helpdesk Artikel 23 Teneinde de cliënt bij te staan bij eventuele technische moeilijkheden, wordt door ABK een telefonische helpdeskfunctie voorzien, welke geraadpleegd kan worden tijdens de uren die de cliënt zullen worden medegedeeld. ABK zal alle redelijke bijstand leveren, per telefoon en per , op basis van een inspanningsverbintenis voor wat betreft de kenmerken en de mogelijkheden van de dienst en de beschikbare middelen, om eventuele tekortkomingen in de werking van de dienst te identificeren, te verbeteren of te vermijden, zij het zonder rechtstreekse interventie. Gelet op de technische beperkingen verbonden aan een louter telefonische helplijn, kan ABK niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet oplossen of inperken van enig technisch probleem, dat haar via deze helpdesklijn voorgelegd wordt. Artikel 24 Bij blokkering van de Digipass en/of de toegang tot ABK-online ingevolge ongeoorloofd of verkeerd gebruik van de Digipass dan wel van de identificatiecode of het paswoord, dient de gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met de informaticadiensten van ABK. De deblokkeringcode van de Digipass zal uitsluitend schriftelijk worden medegedeeld aan de rekeninghouder. modaliteiten en reglement ABK-online - 9/9

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie