ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10"

Transcriptie

1 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de diensten van het Bancontact/Mister Cashsysteem, het Maestro- en Cirrussysteem, Mobile banxafe en het Protonsysteem meebrengt, zowel voor de houder van de ABK-bankkaart, de houder van de rekening waaraan die kaart gekoppeld is als voor ABK. Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen reglement der verrichtingen van ABK. Ingeval van afwijking op het Algemeen reglement primeert dit bijzonder reglement. Dit reglement maakt een ondeelbaar geheel uit met het formulier van aanvraag tot het bekomen van een ABK-bankkaart. De ondertekening van het aanvraagdocument of van het ontvangstbewijs van een ABK-bankkaart, of het gebruik van de ABK-bankkaart geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement. Elke ABK-cliënt kan te allen tijde kennis nemen van dit ABK-bankkaartreglement en een exemplaar ervan bekomen. - Definities Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan onder: 3Dsecure: door uw kaart en PIN code te gebruiken om een internet betaling te ondertekenen, bevestigt u dat u de rechtmatige kaarthouder bent. Zonder deze extra bevestiging worden uw betalingen niet uitgevoerd. De ABK-bankkaart: een genummerde magneetstripkaart, voorzien van een chip (geïntegreerde schakeling) die de houder ervan de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de diensten aangeboden door het Bancontact/Mister Cashsysteem (al dan niet beperkt tot de diensten aangeboden via de verkooppuntterminals van benzinestations), het Maestro- en Cirrussysteem en Mobile banxafe. De Visa-kredietkaart waarop een eigen kaartreglement van toepassing is, valt dus niet onder dit reglement. Het Bancontact/Mister Cashsysteem: het netwerk van bankautomaten en verkooppuntterminals die de naam Bancontact/Mister Cash dragen, evenals, in voorkomend geval, soortgelijke systemen in het binnenland waarvan met de goedkeuring van Atos Worldline NV door de kaarthouders gebruik mag worden gemaakt. Het Maestro- en Cirrussysteem: het netwerk van bankautomaten en verkooppuntterminals die de naam Maestro en/of Cirrus en/of ec-atm dragen, evenals, in voorkomend geval, soortgelijke systemen in het buitenland waarvan door de kaarthouders gebruik mag worden gemaakt. Het Protonsysteem: het netwerk van bankautomaten, verkooppuntterminals, automaten en telefoontoestellen die het gebruik (laden en betalen) van Proton mogelijk maken. Toegangsmiddelen tot het systeem: 1 de door ABK bezorgde genummerde magneetstripkaart voorzien van een chip, hierboven beschreven als ABK-bankkaart, samen te gebruiken met het persoonlijk en geheim codenummer dat onlosmakelijk verbonden is met deze kaart; ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

2 2 Mobile banxafe: toepassing die de mogelijkheid biedt om op elektronische wijze geldmiddelen over te maken door middel van het gebruik van een draagbare telefoon (GSM) voorzien van een SIMkaart van de nieuwe generatie, waarin een banktoepassing is geïntegreerd. Deze banktoepassing wordt geactiveerd via de ABK-bankkaart. Kaartgebonden rekening: de rekening waaraan de ABK-bankkaart steeds gekoppeld is en waarop alle debiteringen en crediteringen betreffende die rekening in het kader van het systeem worden geboekt. Het fonds op de kaartgebonden rekening: het op het ogenblik van de verrichting beschikbare tegoed op de kaartgebonden rekening, in voorkomend geval verhoogd met de door ABK op deze rekening toegestane kredieten. De kaarthouder: de persoon, natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam of voor wiens gebruik de bank een kaart heeft uitgereikt en die gebruik kan maken van de functies omschreven in de hierna vermelde artikels. De rekeninghouder: de persoon, natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam bij ABK de bankrekening waaraan de kaart gekoppeld is, werd geopend. De bank: ABK coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Ledeganckkaai 7 te 2000 ANTWERPEN. Atos Worldline NV: beheerder van het Bancontact/Mister Cash. Bank Card Company NV: beheerder van het Card Stop Centrum voor de melding van verlies en/of diefstal van de ABK-bankkaart en van de GSM, voorzien van de Mobile banxafetoepassing. CARD STOP: centrum onder het beheer van Bank Card Company voor de melding van verlies en/of diefstal van kaarten en GSM, voorzien van de Mobile banxafetoepassing. - Gebruiksmogelijkheden Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden tot elektronische overmaking van geldmiddelen zijn nodig: de ABK-bankkaart, en naargelang de omstandigheden en het gebruik, het persoonlijk en geheim codenummer en de BPIN-code. Het gebruik van het persoonlijk en geheim codenummer alleen is onvoldoende om een transactie uit te voeren. A. Diensten aangeboden via bankautomaten in België Via een bankautomaat kan de kaarthouder met gebruikmaking van zijn kaart en geheime code de volgende verrichtingen van elektronisch geldverkeer en/of van overdracht van informatie uitvoeren. De kaarthouder dient daarbij de instructies die ter begeleiding op het scherm van de bankautomaat verschijnen, stipt op te volgen. 1. Opvraging van baar geld De kaarthouder kan via de bankautomaten van het Bancontact/Mister Cashnetwerk baar geld in de vorm van eurobankbiljetten opvragen. 2. Informeren naar de stand van de kaartgebonden rekening De kaarthouder kan informeren naar de stand van de kaartgebonden rekening zoals die in het Bancontact/Mister Cashsysteem is geregistreerd. De meegedeelde rekeningstand is deze die voorkomt in de boekhouding van ABK op de datum vermeld op het beeldscherm van de bankautomaat. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 2/10

3 3. Wijziging van de geheime code De kaarthouder kan het geheime codenummer van de kaart wijzigen aan de bankautomaten van het Bancontact/Mister Cashnetwerk die deze functie aanbieden. 4. Koppeling bankkaart aan GSM Voor deze dienst dient de procedure opgenomen onder C Mobile banxafe te worden uitgevoerd. B. Diensten aangeboden via verkooppuntterminals in België 1. Bancontact / Mister Cashbetalingen Via terminals, opgesteld in verkooppunten die bij het Bancontact/Mister Cashnetwerk zijn aangesloten, kan de kaarthouder met zijn ABK-bankkaart en zijn geheime code de prijs van de aldaar aangekochte goederen of diensten betalen. De kaarthouder kan zijn debetkaart ook gebruiken voor betalingen waar het gebruik van de pincode niet is vereist (bijvoorbeeld bij parkings of automaten waar dit is voorzien). Het gebruik van de debetkaart zonder pincode is onderhavig aan limieten. De houder van een debetkaart kan geen afstand doen van deze functionaliteit (artikel 88.3). 2. Protonbetalingen Via terminals, opgesteld in de verkooppunten en openbare telefoontoestellen die bij het Protonnetwerk zijn aangesloten, kan de kaarthouder met de kaart de aangekochte goederen of diensten betalen. Betalingen zijn enkel mogelijk tot beloop van het saldo op de chip van de ABK-bankkaart. Voor deze wijze van betalingen kan de invoer van het geheim codenummer achterwege gelaten worden en kan een eenvoudige bevestiging op de terminal volstaan. De dienst Proton wordt stopgezet vanaf 1 februari Koppeling bankkaart via telecomshop Voor deze dienst dient de procedure opgenomen onder C Mobile banxafe te worden uitgevoerd. C. Diensten aangeboden via Mobile banxafe De kaarthouder kan met gebruikmaking van zijn GSM en de BPIN-code overgaan tot betaling van diensten en goederen. Om van deze Mobile banxafedienst gebruik te maken, dient de kaarthouder een Mobile banxafe-compatibele SIM-kaart te bezitten. De initialisatie van de dienst (= SIM-enrolment) gebeurt door het vastleggen in de GSM van een persoonlijke geheime code: BPIN (Banking Personal Identification Number). Deze BPIN bestaat uit 4 numerieke digits, is door de kaarthouder zelf te kiezen en kan/mag verschillen van de PIN van de GSM. Deze BPIN-code zal later gebruikt worden voor het tekenen van de verrichtingen via Mobile banxafe. Vervolgens dient de kaarthouder de procedure van activering te volgen hetzij via een Bancontact/Mister Cashautomaat (ATM-toestel) hetzij in een telecomshop (C-ZAM/SMASH-toestel), na invoering van zijn bankkaart. Deze procedure koppelt de SIM-kaart aan de bankkaart. (=bank-enrolment). Het bank-enrolment dient te gebeuren binnen de 10 dagen na het SIM-enrolment, zoniet vervalt de geheime BPIN-code. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 3/10

4 Een nieuw enrolment (SIM+bank) zal nodig zijn: in het geval van een geblokkeerde BPIN-code (na 3 mislukte pogingen). in het geval van een BPIN-wijziging, indien de cliënt een nieuwe BPIN wenst. in het geval van een gestolen/verloren of defecte Bancontact/Mister Cashbetaalkaart. in het geval van een nieuwe SIM-kaart. De hernieuwing van een Bancontact/Mister Cashbetaalkaart heeft geen impact op het bank-enrolment. D. Diensten aangeboden in het buitenland De houder van een ABK-bankkaart kan in het buitenland gebruik maken van de bankautomaten en de verkooppuntenterminals die aangesloten zijn op het Atos Worldline-netwerk. De kaarthouder zal zich dienen te houden aan de in het buitenland geldende voorwaarden en beperkingen. De transacties in het buitenland kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van kosten. Deze kosten worden aan de houder medegedeeld op het moment van de transactie. Voor verrichtingen in niet-euromunten gebeurt de conversie naar de euro op basis van de dagkoersen gedefinieerd door de Europese Centrale Bank. De wisselkoersen schommelen en kunnen verschillen tussen het ogenblik van de transactie en de debitering van de rekening. Zowel binnen als buiten de Europese Unie zijn voor transacties in niet-euromunten - opvragingen van baar geld aan geldautomaten en verrichtingen via bankautomaten en verkoopterminals - kosten verschuldigd. De kaarthouder en/of de rekeninghouder kan in alle kantoren van ABK kennisnemen van de samenstelling van de kosten. E. Fraud Detection & Reaction system Atos Worldline NV doet er alles aan om het bankkaart gebruik nog veiliger te maken. Door een on line controle van uw bankkaartverrichtingen kan Atos Worldline NV verdachte handelingen of abnormale gedragspatronen op geldautomaten snel detecteren (Fraud Detection). Zodra er een vermoeden van fraude met uw bankkaart wordt vastgesteld zal u door Atos Worldline NV of ABK cvba telefonisch gecontacteerd worden (Reaction). Daartoe is het aangewezen dat u ons uw juiste telefonische gegevens overmaakt. Onze maatschappij zorgt dat voor alle cliënten dit FDR-systeem van toepassing is. Indien u deze extra controle en beveiliging echter niet wenst dan kan u te allen tijde uit dit FDR-systeem stappen. Dit kan gebeuren door een schriftelijke verklaring te adresseren aan de ABK cvba, - ter attentie van de dienst bankkaarten - Ledeganckkaai Antwerpen. F. Gemeenschappelijke bepalingen 1. Gebruikslimieten De gebruikerslimieten zoals opgenomen in de Aanvraag tot het bekomen van een ABK-bankkaart zullen per dag en per week cumulatief van toepassing zijn op de diverse verrichtingen opgenomen in dit artikel. De rekeninghouder heeft tweemaal per jaar de mogelijkheid om de maximumlimieten gratis aan te passen binnen de door de bank gestelde grenzen. ABK behoudt zich het recht voor deze maximumlimieten per kaart en per rekening aan te passen. ABK brengt twee maanden vóór de aanpassing de kaarthouder en/of de rekeninghouder schriftelijk op de hoogte. Deze termijn kan om veiligheidsoverwegingen ingekort worden. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 4/10

5 De informatieverstrekking, bedoeld in het voorgaande lid, is niet vereist wanneer dit objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens andere toepasselijke wetgeving. De bij de aanvraag tot het bekomen van een ABK-bankkaart goedgekeurde limieten per dag en per week mogen niet overschreden worden. De kaarthouder verbindt zich ertoe bij elke opvraging het op dat ogenblik bestaande fonds op de gebonden rekening niet te overschrijden. 2. Uitvoeringsdatum en valutering Van zodra de gebruiker van de bankkaart zijn akkoord heeft gegeven met de betalingstransactie door middel van het invoeren van zijn geheime code, is de transactie onherroepelijk uitgevoerd. Alle met de kaart gedane betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet meer worden betwist of herroepen door de kaarthouder. De gebonden rekening wordt voor elke transactie, zowel in binnen- als buitenland, gedebiteerd met waardedatum (valuta) gelijk aan de datum van de transactie. De rekeninghouder aanvaardt dat de verrekening van de transacties op zijn betaalrekening bij ABK op latere datum zal plaatsvinden, afhankelijk van de clearing tussen de verschillende betrokken partijen. ABK behoudt zich het recht voor deze debitering tot 6 maanden na de verrichtingsdatum uit te voeren, indien technische omstandigheden dit vereisen. De houder van de gebonden rekening machtigt ABK onherroepelijk en zonder voorbehoud tot de onmiddellijke debitering ervan voor alle bedragen, opgevraagd met de aan deze rekening gebonden kaarten, zelfs indien de opvraging plaats had zonder voldoende fonds op de gebonden rekening. De eventueel ontstane onrechtmatige debetstand op de gebonden rekening kan nooit worden beschouwd als een stilzwijgende kredietverlening. De rekeninghouder dient deze overschrijding onmiddellijk aan te zuiveren. Conform het Algemeen reglement der verrichtingen zal vanaf de dag van het ontstaan van het debetsaldo een debetrente, zoals opgenomen in het tarievenblad, aangerekend worden. G. Wijzigingen in de systemen Wijzigingen in de systemen, zoals de uitbreiding, schrapping of verbetering van de aangeboden diensten, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gesteld op één van de wijzen zoals voorzien in het Algemeen reglement der verrichtingen en is vrij om deze diensten al dan niet te aanvaarden en er gebruik van te maken. Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient hij de overeenkomst binnen de 2 maanden te beëindigen. - Verplichtingen en aansprakelijkheden van de kaart - en de rekeninghouder Aangezien een veilige werking van het Bancontact/Mister Cashsysteem, het Maestro- en Cirrussysteem, Mobile banxafe en het Protonsysteem vereist dat de toegangsmiddelen alleen door een rechtmatige kaarthouder worden gebruikt, verbindt de kaarthouder zich ertoe: zijn toegangsmiddelen zorgvuldig te bewaren en nooit onbewaakt achter te laten. Hij zal in het bijzonder het geheime karakter van zijn persoonlijke codenummers bewaren door het aan niemand mee te delen en door het evenmin op de ABK-bankkaart zelf of op enig ander document te noteren. Ingeval van wijziging van code zal hij erover waken om voor derden geen al te voor de hand liggend nummer te kiezen; ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 5/10

6 de kaart niet te vouwen, niet in de buurt van een magnetisch veld te brengen en niet bloot te stellen aan extreme fysische omstandigheden of op een andere wijze te beschadigen. Kaarten die vernietigd of door beschadiging onbruikbaar zijn geworden, geven enkel recht op terugbetaling van het nog beschikbare Protonsaldo voor zover nog achterhaalbaar -, mits de kaart wordt terugbezorgd aan de bank en na onderzoek van de chip. De bank is echter niet gehouden tot enige terugbetaling ingeval de vernietiging of de beschadiging van de kaart te wijten is aan de fout of de onachtzaamheid van de houder; onmiddellijk aan CARD STOP de diefstal, het verlies, de vervalsing of elk ander risico van misbruik van zijn toegangsmiddelen (o.a. het verloren gaan van het geheime karakter van het persoonlijk codenummer) te melden met mededeling van het betrokken rekeningnummer, zodat de genoemde maatschappij de voorgeschreven maatregelen kan nemen om misbruik en/of toekomstige opladingen te voorkomen; de kaarthouder kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel 's nachts als overdag, CARD STOP telefonisch bereiken op het nummer 070/ Deze telefonische melding moet binnen de drie dagen bevestigd worden per aangetekende brief, telefax, telex of telegram op het adres van Atos Worldline NV en van de bank. De kaarthouder en de rekeninghouder verbinden zich ertoe: om bij ontvangst van de ABK-bankkaart onmiddellijk de handtekening te zetten op de daarvoor voorziene plaats; onmiddellijk de geheime code te wijzigen, indien hij meent dat het geheime karakter ervan verloren is gegaan; onmiddellijk aan ABK de boeking op de kaartgebonden rekening van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, te melden alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de overzichten en/of rekeninguittreksels; onmiddellijk bij de politie of de rijkswacht een klacht in te dienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik; geen enkele transactie te herroepen behoudens indien het bedrag niet gekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht; alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van het ABK-bankkaartgebruik en Mobile banxafegebruik te verzekeren. Het gebruik van de ABK-bankkaart voor andere doeleinden dan de diensten die in dit reglement beschreven zijn, is verboden. Wanneer de ABK-bankkaart voor andere doeleinden wordt gebruikt, kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien. - Risicoregeling In geval van verlies, diefstal of misbruik van de aan de rekening gebonden toegangsmiddelen, draagt de kaarthouder en/of de houder van de kaartgebonden rekening het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan. Vanaf de kennisgeving is de houder niet meer aansprakelijk voor het verlies of de diefstal van de toegangsmiddelen tenzij de houder frauduleus heeft gehandeld. Het risico ten laste van de houder van de kaartgebonden rekening is beperkt tot 150,00 EUR per schadegeval. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid vanwege de kaarthouder, in welk geval het bepaalde maximumbedrag niet van toepassing is. Als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd het niet-naleven door de kaarthouder van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van de kaart en het geheime codenummer, het onbeheerd achterlaten van de kaart in een voertuig of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten, het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal van de kaart of in de andere gevallen vermeld in G. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 6/10

7 - Verplichtingen en aansprakelijkheden van de bank ABK informeert via de rekeninguittreksels van de gebonden rekening zonder verwijl de cliënt over alle verrichtingen die zijn uitgevoerd met de kaart, met uitzondering van de Protonbetalingen. Deze informatie vermeldt per verrichting de datum van de verrichting en de toegepaste valutadatum, eventueel de naam van de begunstigde of de terminal waar de verrichting plaats vond, het bedrag uitgedrukt in euro en, in voorkomend geval, in de vreemde munt waarin de verrichting werd uitgevoerd, met opgave van de toegepaste wisselkoers en de gebeurlijke aangerekende kosten. De bank houdt een overzicht bij van alle transacties van de laatste 5 jaar. De houder kan hiervan kennis krijgen, mits betaling van de kosten. Op geregelde tijdstippen, en minstens eens per jaar, zal de Bank de cliënt een communicatie bezorgen met betrekking tot voorzorgsmaatregelen die cliënt en kaarthouder moeten nemen om elk onrechtmatig gebruik van de kaart te vermijden. De bank draagt de risico s van verzending van de kaart vóór haar aflevering aan de cliënt respectievelijk de kaarthouder. De laatste vijf protonverrichtingen en het nog resterende saldo kunnen geraadpleegd worden op de daarvoor bestemde toestellen. De bank zal het geheime karakter van de code respecteren en waarborgen. Indien de houder meent een verrichting, uitgevoerd met zijn ABK-bankkaart, te moeten betwisten, dient hij zijn betwisting of klacht per aangetekend schrijven te richten aan de ABK cvba ter attentie van de Adviseur cliëntentevredenheid - Ledeganckkaai 7 te 2000 ANTWERPEN. Iedere betwisting aangaande een verrichting die zou zijn uitgevoerd met behulp van de ABK-bankkaart samen met de geheime code dient de Bank schriftelijk ter kennis te worden gebracht binnen een termijn van dertien maanden na datum van de verrichting. Na verloop van deze termijn wordt de boeking van de verrichting geacht definitief te zijn en kan zij niet meer het voorwerp uitmaken van enige betwisting of teruggave. De Bank is behoudens overmacht aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de transacties, hetzij voor de transacties zonder toestemming van de houder, dan wel voor een nagemaakte ABK-bankkaart. - Teruggave van de ABK-bankkaart ABK blijft steeds eigenares van de door haar uitgereikte kaarten. De rekeninghouder en de kaarthouder verbinden zich ertoe de kaart of kaarten onmiddellijk terug te geven aan ABK: in geval van blokkering of definitieve afsluiting, om welke reden ook, van de kaartgebonden rekening; telkens wanneer ABK hen om gegronde redenen daarom verzoekt; bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de kaart. Het verder gebruiken van de kaart na verzoek tot teruggave wordt beschouwd als een strafrechtelijke overtreding. Bovendien verbindt de rekeninghouder zich ertoe de aan zijn volmachthouder uitgereikte kaart terug te geven of te doen teruggeven, wanneer hij diens volmacht beëindigt, wanneer diens volmacht om welke wettelijke reden dan ook vervalt, of nog wanneer ABK hem om gegronde redenen daarom verzoekt. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 7/10

8 De rekeninghouder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het feit dat de kaarthouder, ondanks de herroeping van zijn volmacht, zijn kaart(en) niet heeft teruggegeven. Bovendien is de rekeninghouder gehouden tot terugbetaling van alle bedragen met betrekking tot verrichtingen uitgevoerd vóór de teruggave van de ABK-bankkaart. Om deze risico's te beperken dient de rekeninghouder onmiddellijk ABK in te lichten omtrent de intrekking van de volmacht van de kaarthouder, zodat verder gebruik van diens kaart kan worden verhinderd. ABK behoudt zich het recht voor de ABK-bankkaart te laten blokkeren en terug te nemen of door een bankautomaat of verkooppuntterminal te laten inhouden, telkens als dit nuttig wordt geacht voor de veiligheid van de systemen of voor de vrijwaring van haar financiële belangen en die van de rekeninghouder, en onder meer in de volgende gevallen: wanneer de rekeninghouder en/of kaarthouder hierom uitdrukkelijk verzoekt; wanneer driemaal opeenvolgend een foutief geheim codenummer wordt ingevoerd; wanneer de kaart defect wordt bevonden; wanneer de kaart in de bankautomaat of verkooppuntterminal wordt achtergelaten; wanneer de kaart in het systeem met verzet werd aangetekend op verzoek van de kaarthouder of de rekeninghouder of op initiatief van ABK of van Atos Worldline NV; wanneer de kaartgebonden rekening vereffend of geblokkeerd is of wanneer blijkt dat de houder zich niet stoort aan de verplichting om over niet meer dan het op de kaartgebonden rekening beschikbare fonds te beschikken; wanneer de overeenkomst door ABK of de rekeninghouder wordt beëindigd. - Geldigheidsduur van de kaart De kaart heeft een beperkte geldigheidsduur. De rekeninghouder kan in zijn kantoor kennisnemen van de vervaldag van de kaart. De bank behoudt zich het recht voor de geldigheidsduur van de kaart in te korten of te verlengen, mits zij hier om technische redenen toe genoodzaakt wordt. Dergelijke wijziging wordt per gewone brief, via rekeningafschrift of op een andere gepaste wijze en minstens twee maanden vooraf aan de kaarthouder meegedeeld. In geval van inkorting van de geldigheidsduur wordt de reeds betaalde vergoeding overgedragen op de nieuwe kaart, of in mindering gebracht van de voor de hernieuwde kaart aangerekende vergoeding. De kaarthouder die zijn kaart niet wenst te verlengen, kan aanspraak maken op een pro rata terugbetaling van de door hem voor de kaart betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de kaart nog worden gebruikt om aangekochte goederen of diensten te betalen met het Protonsaldo gedurende een periode van zes maanden. De Protonchip kan niet meer worden opgeladen. Na deze periode kan de rekeninghouder of de kaarthouder nog gedurende één maand het nominale bedrag op de chip, zoals dat na onderzoek door de bank blijkt uit het microcircuit op de kaart, terugvorderen van de bank tegen afgifte van de kaart. De nog beschikbare saldi worden op de rekening bijgeschreven. Behoudens in geval van beëindiging van de overeenkomst, zal bij het verlopen van de geldigheidsduur van de kaart een nieuwe kaart worden aangemaakt, die kan worden afgehaald in het rekeningvoerende kantoor van de bank. De houder staat in voor de kosten van hernieuwing van de kaart, tenzij hij twee maanden vóór het einde van de geldigheidsduur ABK schriftelijk op de hoogte brengt dat hij geen nieuwe kaart wenst. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 8/10

9 - Duur en beëindiging van de overeenkomst Deze overeenkomst is van onbepaalde duur. Zowel de rekeninghouder als de kaarthouder kan op ieder ogenblik de overeenkomst zonder enig voorbericht en zonder enige verantwoording beëindigen. Hij zal ABK schriftelijk op de hoogte stellen en gelijktijdig de kaart teruggeven. De rekeninghouder of kaarthouder kan het nominale bedrag op de chip zoals dat na onderzoek ervan door de bank blijkt, terugvorderen tegen afgifte van de kaart. Deze beëindiging verschaft evenwel geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs voor de kaart. ABK kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en de afgifte van de kaart eisen ingeval van beëindiging van de cliëntenrelatie met de rekeninghouder of ingeval van misbruik. ABK zal de rekeninghouder hiervan aangetekend op de hoogte stellen. - Wijzigingen in het reglement ABK kan de bepalingen van dit reglement te allen tijde aanvullen of wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden vóór de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de rekeninghouder en/of aan de kaarthouder medegedeeld conform de bepalingen zoals voorzien in het Algemeen reglement der verrichtingen. De datum van kennisgeving van aanpassing is deze waarop deze informatie ter beschikking wordt gesteld op de website van ABK, hetzij de datum van de brief. Het bewijs van deze kennisgeving wordt geleverd door de interne logging van deze terbeschikkingstelling, hetzij door het overleggen van een kopie van deze verstuurde brief. De rekeninghouder en de gebruiker kunnen van het gewijzigde reglement kennisnemen via de website en de kantoren van ABK. Te allen tijde kan een gratis exemplaar worden bekomen. Bij gebrek aan verzet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding, wordt de cliënt geacht de wijzigingen aanvaard te hebben voor zijn eigen rekening alsook voor zijn gebruiker. Het nieuwe reglement wordt van toepassing op de cliënt vanaf de geplande inwerkingtreding. De vorige reglementen en bepalingen komen hierdoor te vervallen. In het geval de cliënt de wijzingen niet zou aanvaarden, heeft hij het recht om deze overeenkomst kosteloos te beëindigen vóór de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van toepassing zijn. - Gegevensverwerking De door de rekeninghouder en/of kaarthouder verstrekte gegevens betreffende hun persoon en de gegevens betreffende de door hen met de ABK-bankkaart uitgevoerde verrichtingen worden geregistreerd in één of meer verwerkingen. De houder van het bestand is ABK cvba (zetel van de vennootschap: Ledeganckkaai 7 te 2000 ANTWERPEN). Deze gegevens kunnen eveneens worden opgeslagen bij andere instellingen die tussenkomen in deze financiële verrichting, nl. Atos Worldline NV, Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Brussel en Bank Card Company NV, Koning AlbertII laan 9 te 1210 Brussel. De gegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt: voorbereiding en beheer van de relatie tussen de kaarthouder, de rekeninghouder, ABK cvba, Atos Worldline NV en Bank Card Company NV; de prospectie voor en promotie van alle producten en diensten die een financiële instelling mag aanbieden, met inbegrip van verzekeringsproducten en -diensten; voorkoming van misbruiken en opsporen van potentiële fraude; voldoen aan de wettelijke verplichtingen; opmaken van statistieken; ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 9/10

10 controle bij onduidelijkheden of betwistingen in verband met blokkeringen (bij registratie door of in Bank Card Company NV of Atos Worldline NV (CARD STOP) en na mededeling door Bank Card Company NV en/of Atos Worldline NV (CARD STOP) bij registratie door de bank). De rekeninghouder en/of de kaarthouder hebben het recht inzage te vragen van de hen betreffende gegevens die in een verwerking werden opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunnen zij de verbetering of verwijdering ervan vragen. De cliënt die van dit recht gebruik wenst te maken, kan een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) richten aan de ABK cvba ter attentie van de Compliance-Officer - Ledeganckkaai 7 te 2000 ANTWERPEN. Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. De cliënt die aanvullende inlichtingen wenst over de wijze waarop ABK gegevens verwerkt, kan later dit register raadplegen. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 10/10

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie