ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10"

Transcriptie

1 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de diensten van het Bancontact/Mister Cashsysteem, het Maestro- en Cirrussysteem, Mobile banxafe en het Protonsysteem meebrengt, zowel voor de houder van de ABK-bankkaart, de houder van de rekening waaraan die kaart gekoppeld is als voor ABK. Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen reglement der verrichtingen van ABK. Ingeval van afwijking op het Algemeen reglement primeert dit bijzonder reglement. Dit reglement maakt een ondeelbaar geheel uit met het formulier van aanvraag tot het bekomen van een ABK-bankkaart. De ondertekening van het aanvraagdocument of van het ontvangstbewijs van een ABK-bankkaart, of het gebruik van de ABK-bankkaart geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement. Elke ABK-cliënt kan te allen tijde kennis nemen van dit ABK-bankkaartreglement en een exemplaar ervan bekomen. - Definities Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan onder: 3Dsecure: door uw kaart en PIN code te gebruiken om een internet betaling te ondertekenen, bevestigt u dat u de rechtmatige kaarthouder bent. Zonder deze extra bevestiging worden uw betalingen niet uitgevoerd. De ABK-bankkaart: een genummerde magneetstripkaart, voorzien van een chip (geïntegreerde schakeling) die de houder ervan de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de diensten aangeboden door het Bancontact/Mister Cashsysteem (al dan niet beperkt tot de diensten aangeboden via de verkooppuntterminals van benzinestations), het Maestro- en Cirrussysteem en Mobile banxafe. De Visa-kredietkaart waarop een eigen kaartreglement van toepassing is, valt dus niet onder dit reglement. Het Bancontact/Mister Cashsysteem: het netwerk van bankautomaten en verkooppuntterminals die de naam Bancontact/Mister Cash dragen, evenals, in voorkomend geval, soortgelijke systemen in het binnenland waarvan met de goedkeuring van Atos Worldline NV door de kaarthouders gebruik mag worden gemaakt. Het Maestro- en Cirrussysteem: het netwerk van bankautomaten en verkooppuntterminals die de naam Maestro en/of Cirrus en/of ec-atm dragen, evenals, in voorkomend geval, soortgelijke systemen in het buitenland waarvan door de kaarthouders gebruik mag worden gemaakt. Het Protonsysteem: het netwerk van bankautomaten, verkooppuntterminals, automaten en telefoontoestellen die het gebruik (laden en betalen) van Proton mogelijk maken. Toegangsmiddelen tot het systeem: 1 de door ABK bezorgde genummerde magneetstripkaart voorzien van een chip, hierboven beschreven als ABK-bankkaart, samen te gebruiken met het persoonlijk en geheim codenummer dat onlosmakelijk verbonden is met deze kaart; ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

2 2 Mobile banxafe: toepassing die de mogelijkheid biedt om op elektronische wijze geldmiddelen over te maken door middel van het gebruik van een draagbare telefoon (GSM) voorzien van een SIMkaart van de nieuwe generatie, waarin een banktoepassing is geïntegreerd. Deze banktoepassing wordt geactiveerd via de ABK-bankkaart. Kaartgebonden rekening: de rekening waaraan de ABK-bankkaart steeds gekoppeld is en waarop alle debiteringen en crediteringen betreffende die rekening in het kader van het systeem worden geboekt. Het fonds op de kaartgebonden rekening: het op het ogenblik van de verrichting beschikbare tegoed op de kaartgebonden rekening, in voorkomend geval verhoogd met de door ABK op deze rekening toegestane kredieten. De kaarthouder: de persoon, natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam of voor wiens gebruik de bank een kaart heeft uitgereikt en die gebruik kan maken van de functies omschreven in de hierna vermelde artikels. De rekeninghouder: de persoon, natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam bij ABK de bankrekening waaraan de kaart gekoppeld is, werd geopend. De bank: ABK coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Ledeganckkaai 7 te 2000 ANTWERPEN. Atos Worldline NV: beheerder van het Bancontact/Mister Cash. Bank Card Company NV: beheerder van het Card Stop Centrum voor de melding van verlies en/of diefstal van de ABK-bankkaart en van de GSM, voorzien van de Mobile banxafetoepassing. CARD STOP: centrum onder het beheer van Bank Card Company voor de melding van verlies en/of diefstal van kaarten en GSM, voorzien van de Mobile banxafetoepassing. - Gebruiksmogelijkheden Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden tot elektronische overmaking van geldmiddelen zijn nodig: de ABK-bankkaart, en naargelang de omstandigheden en het gebruik, het persoonlijk en geheim codenummer en de BPIN-code. Het gebruik van het persoonlijk en geheim codenummer alleen is onvoldoende om een transactie uit te voeren. A. Diensten aangeboden via bankautomaten in België Via een bankautomaat kan de kaarthouder met gebruikmaking van zijn kaart en geheime code de volgende verrichtingen van elektronisch geldverkeer en/of van overdracht van informatie uitvoeren. De kaarthouder dient daarbij de instructies die ter begeleiding op het scherm van de bankautomaat verschijnen, stipt op te volgen. 1. Opvraging van baar geld De kaarthouder kan via de bankautomaten van het Bancontact/Mister Cashnetwerk baar geld in de vorm van eurobankbiljetten opvragen. 2. Informeren naar de stand van de kaartgebonden rekening De kaarthouder kan informeren naar de stand van de kaartgebonden rekening zoals die in het Bancontact/Mister Cashsysteem is geregistreerd. De meegedeelde rekeningstand is deze die voorkomt in de boekhouding van ABK op de datum vermeld op het beeldscherm van de bankautomaat. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 2/10

3 3. Wijziging van de geheime code De kaarthouder kan het geheime codenummer van de kaart wijzigen aan de bankautomaten van het Bancontact/Mister Cashnetwerk die deze functie aanbieden. 4. Koppeling bankkaart aan GSM Voor deze dienst dient de procedure opgenomen onder C Mobile banxafe te worden uitgevoerd. B. Diensten aangeboden via verkooppuntterminals in België 1. Bancontact / Mister Cashbetalingen Via terminals, opgesteld in verkooppunten die bij het Bancontact/Mister Cashnetwerk zijn aangesloten, kan de kaarthouder met zijn ABK-bankkaart en zijn geheime code de prijs van de aldaar aangekochte goederen of diensten betalen. De kaarthouder kan zijn debetkaart ook gebruiken voor betalingen waar het gebruik van de pincode niet is vereist (bijvoorbeeld bij parkings of automaten waar dit is voorzien). Het gebruik van de debetkaart zonder pincode is onderhavig aan limieten. De houder van een debetkaart kan geen afstand doen van deze functionaliteit (artikel 88.3). 2. Protonbetalingen Via terminals, opgesteld in de verkooppunten en openbare telefoontoestellen die bij het Protonnetwerk zijn aangesloten, kan de kaarthouder met de kaart de aangekochte goederen of diensten betalen. Betalingen zijn enkel mogelijk tot beloop van het saldo op de chip van de ABK-bankkaart. Voor deze wijze van betalingen kan de invoer van het geheim codenummer achterwege gelaten worden en kan een eenvoudige bevestiging op de terminal volstaan. De dienst Proton wordt stopgezet vanaf 1 februari Koppeling bankkaart via telecomshop Voor deze dienst dient de procedure opgenomen onder C Mobile banxafe te worden uitgevoerd. C. Diensten aangeboden via Mobile banxafe De kaarthouder kan met gebruikmaking van zijn GSM en de BPIN-code overgaan tot betaling van diensten en goederen. Om van deze Mobile banxafedienst gebruik te maken, dient de kaarthouder een Mobile banxafe-compatibele SIM-kaart te bezitten. De initialisatie van de dienst (= SIM-enrolment) gebeurt door het vastleggen in de GSM van een persoonlijke geheime code: BPIN (Banking Personal Identification Number). Deze BPIN bestaat uit 4 numerieke digits, is door de kaarthouder zelf te kiezen en kan/mag verschillen van de PIN van de GSM. Deze BPIN-code zal later gebruikt worden voor het tekenen van de verrichtingen via Mobile banxafe. Vervolgens dient de kaarthouder de procedure van activering te volgen hetzij via een Bancontact/Mister Cashautomaat (ATM-toestel) hetzij in een telecomshop (C-ZAM/SMASH-toestel), na invoering van zijn bankkaart. Deze procedure koppelt de SIM-kaart aan de bankkaart. (=bank-enrolment). Het bank-enrolment dient te gebeuren binnen de 10 dagen na het SIM-enrolment, zoniet vervalt de geheime BPIN-code. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 3/10

4 Een nieuw enrolment (SIM+bank) zal nodig zijn: in het geval van een geblokkeerde BPIN-code (na 3 mislukte pogingen). in het geval van een BPIN-wijziging, indien de cliënt een nieuwe BPIN wenst. in het geval van een gestolen/verloren of defecte Bancontact/Mister Cashbetaalkaart. in het geval van een nieuwe SIM-kaart. De hernieuwing van een Bancontact/Mister Cashbetaalkaart heeft geen impact op het bank-enrolment. D. Diensten aangeboden in het buitenland De houder van een ABK-bankkaart kan in het buitenland gebruik maken van de bankautomaten en de verkooppuntenterminals die aangesloten zijn op het Atos Worldline-netwerk. De kaarthouder zal zich dienen te houden aan de in het buitenland geldende voorwaarden en beperkingen. De transacties in het buitenland kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van kosten. Deze kosten worden aan de houder medegedeeld op het moment van de transactie. Voor verrichtingen in niet-euromunten gebeurt de conversie naar de euro op basis van de dagkoersen gedefinieerd door de Europese Centrale Bank. De wisselkoersen schommelen en kunnen verschillen tussen het ogenblik van de transactie en de debitering van de rekening. Zowel binnen als buiten de Europese Unie zijn voor transacties in niet-euromunten - opvragingen van baar geld aan geldautomaten en verrichtingen via bankautomaten en verkoopterminals - kosten verschuldigd. De kaarthouder en/of de rekeninghouder kan in alle kantoren van ABK kennisnemen van de samenstelling van de kosten. E. Fraud Detection & Reaction system Atos Worldline NV doet er alles aan om het bankkaart gebruik nog veiliger te maken. Door een on line controle van uw bankkaartverrichtingen kan Atos Worldline NV verdachte handelingen of abnormale gedragspatronen op geldautomaten snel detecteren (Fraud Detection). Zodra er een vermoeden van fraude met uw bankkaart wordt vastgesteld zal u door Atos Worldline NV of ABK cvba telefonisch gecontacteerd worden (Reaction). Daartoe is het aangewezen dat u ons uw juiste telefonische gegevens overmaakt. Onze maatschappij zorgt dat voor alle cliënten dit FDR-systeem van toepassing is. Indien u deze extra controle en beveiliging echter niet wenst dan kan u te allen tijde uit dit FDR-systeem stappen. Dit kan gebeuren door een schriftelijke verklaring te adresseren aan de ABK cvba, - ter attentie van de dienst bankkaarten - Ledeganckkaai Antwerpen. F. Gemeenschappelijke bepalingen 1. Gebruikslimieten De gebruikerslimieten zoals opgenomen in de Aanvraag tot het bekomen van een ABK-bankkaart zullen per dag en per week cumulatief van toepassing zijn op de diverse verrichtingen opgenomen in dit artikel. De rekeninghouder heeft tweemaal per jaar de mogelijkheid om de maximumlimieten gratis aan te passen binnen de door de bank gestelde grenzen. ABK behoudt zich het recht voor deze maximumlimieten per kaart en per rekening aan te passen. ABK brengt twee maanden vóór de aanpassing de kaarthouder en/of de rekeninghouder schriftelijk op de hoogte. Deze termijn kan om veiligheidsoverwegingen ingekort worden. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 4/10

5 De informatieverstrekking, bedoeld in het voorgaande lid, is niet vereist wanneer dit objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens andere toepasselijke wetgeving. De bij de aanvraag tot het bekomen van een ABK-bankkaart goedgekeurde limieten per dag en per week mogen niet overschreden worden. De kaarthouder verbindt zich ertoe bij elke opvraging het op dat ogenblik bestaande fonds op de gebonden rekening niet te overschrijden. 2. Uitvoeringsdatum en valutering Van zodra de gebruiker van de bankkaart zijn akkoord heeft gegeven met de betalingstransactie door middel van het invoeren van zijn geheime code, is de transactie onherroepelijk uitgevoerd. Alle met de kaart gedane betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet meer worden betwist of herroepen door de kaarthouder. De gebonden rekening wordt voor elke transactie, zowel in binnen- als buitenland, gedebiteerd met waardedatum (valuta) gelijk aan de datum van de transactie. De rekeninghouder aanvaardt dat de verrekening van de transacties op zijn betaalrekening bij ABK op latere datum zal plaatsvinden, afhankelijk van de clearing tussen de verschillende betrokken partijen. ABK behoudt zich het recht voor deze debitering tot 6 maanden na de verrichtingsdatum uit te voeren, indien technische omstandigheden dit vereisen. De houder van de gebonden rekening machtigt ABK onherroepelijk en zonder voorbehoud tot de onmiddellijke debitering ervan voor alle bedragen, opgevraagd met de aan deze rekening gebonden kaarten, zelfs indien de opvraging plaats had zonder voldoende fonds op de gebonden rekening. De eventueel ontstane onrechtmatige debetstand op de gebonden rekening kan nooit worden beschouwd als een stilzwijgende kredietverlening. De rekeninghouder dient deze overschrijding onmiddellijk aan te zuiveren. Conform het Algemeen reglement der verrichtingen zal vanaf de dag van het ontstaan van het debetsaldo een debetrente, zoals opgenomen in het tarievenblad, aangerekend worden. G. Wijzigingen in de systemen Wijzigingen in de systemen, zoals de uitbreiding, schrapping of verbetering van de aangeboden diensten, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gesteld op één van de wijzen zoals voorzien in het Algemeen reglement der verrichtingen en is vrij om deze diensten al dan niet te aanvaarden en er gebruik van te maken. Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient hij de overeenkomst binnen de 2 maanden te beëindigen. - Verplichtingen en aansprakelijkheden van de kaart - en de rekeninghouder Aangezien een veilige werking van het Bancontact/Mister Cashsysteem, het Maestro- en Cirrussysteem, Mobile banxafe en het Protonsysteem vereist dat de toegangsmiddelen alleen door een rechtmatige kaarthouder worden gebruikt, verbindt de kaarthouder zich ertoe: zijn toegangsmiddelen zorgvuldig te bewaren en nooit onbewaakt achter te laten. Hij zal in het bijzonder het geheime karakter van zijn persoonlijke codenummers bewaren door het aan niemand mee te delen en door het evenmin op de ABK-bankkaart zelf of op enig ander document te noteren. Ingeval van wijziging van code zal hij erover waken om voor derden geen al te voor de hand liggend nummer te kiezen; ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 5/10

6 de kaart niet te vouwen, niet in de buurt van een magnetisch veld te brengen en niet bloot te stellen aan extreme fysische omstandigheden of op een andere wijze te beschadigen. Kaarten die vernietigd of door beschadiging onbruikbaar zijn geworden, geven enkel recht op terugbetaling van het nog beschikbare Protonsaldo voor zover nog achterhaalbaar -, mits de kaart wordt terugbezorgd aan de bank en na onderzoek van de chip. De bank is echter niet gehouden tot enige terugbetaling ingeval de vernietiging of de beschadiging van de kaart te wijten is aan de fout of de onachtzaamheid van de houder; onmiddellijk aan CARD STOP de diefstal, het verlies, de vervalsing of elk ander risico van misbruik van zijn toegangsmiddelen (o.a. het verloren gaan van het geheime karakter van het persoonlijk codenummer) te melden met mededeling van het betrokken rekeningnummer, zodat de genoemde maatschappij de voorgeschreven maatregelen kan nemen om misbruik en/of toekomstige opladingen te voorkomen; de kaarthouder kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel 's nachts als overdag, CARD STOP telefonisch bereiken op het nummer 070/ Deze telefonische melding moet binnen de drie dagen bevestigd worden per aangetekende brief, telefax, telex of telegram op het adres van Atos Worldline NV en van de bank. De kaarthouder en de rekeninghouder verbinden zich ertoe: om bij ontvangst van de ABK-bankkaart onmiddellijk de handtekening te zetten op de daarvoor voorziene plaats; onmiddellijk de geheime code te wijzigen, indien hij meent dat het geheime karakter ervan verloren is gegaan; onmiddellijk aan ABK de boeking op de kaartgebonden rekening van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, te melden alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de overzichten en/of rekeninguittreksels; onmiddellijk bij de politie of de rijkswacht een klacht in te dienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik; geen enkele transactie te herroepen behoudens indien het bedrag niet gekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht; alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van het ABK-bankkaartgebruik en Mobile banxafegebruik te verzekeren. Het gebruik van de ABK-bankkaart voor andere doeleinden dan de diensten die in dit reglement beschreven zijn, is verboden. Wanneer de ABK-bankkaart voor andere doeleinden wordt gebruikt, kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien. - Risicoregeling In geval van verlies, diefstal of misbruik van de aan de rekening gebonden toegangsmiddelen, draagt de kaarthouder en/of de houder van de kaartgebonden rekening het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan. Vanaf de kennisgeving is de houder niet meer aansprakelijk voor het verlies of de diefstal van de toegangsmiddelen tenzij de houder frauduleus heeft gehandeld. Het risico ten laste van de houder van de kaartgebonden rekening is beperkt tot 150,00 EUR per schadegeval. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid vanwege de kaarthouder, in welk geval het bepaalde maximumbedrag niet van toepassing is. Als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd het niet-naleven door de kaarthouder van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van de kaart en het geheime codenummer, het onbeheerd achterlaten van de kaart in een voertuig of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten, het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal van de kaart of in de andere gevallen vermeld in G. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 6/10

7 - Verplichtingen en aansprakelijkheden van de bank ABK informeert via de rekeninguittreksels van de gebonden rekening zonder verwijl de cliënt over alle verrichtingen die zijn uitgevoerd met de kaart, met uitzondering van de Protonbetalingen. Deze informatie vermeldt per verrichting de datum van de verrichting en de toegepaste valutadatum, eventueel de naam van de begunstigde of de terminal waar de verrichting plaats vond, het bedrag uitgedrukt in euro en, in voorkomend geval, in de vreemde munt waarin de verrichting werd uitgevoerd, met opgave van de toegepaste wisselkoers en de gebeurlijke aangerekende kosten. De bank houdt een overzicht bij van alle transacties van de laatste 5 jaar. De houder kan hiervan kennis krijgen, mits betaling van de kosten. Op geregelde tijdstippen, en minstens eens per jaar, zal de Bank de cliënt een communicatie bezorgen met betrekking tot voorzorgsmaatregelen die cliënt en kaarthouder moeten nemen om elk onrechtmatig gebruik van de kaart te vermijden. De bank draagt de risico s van verzending van de kaart vóór haar aflevering aan de cliënt respectievelijk de kaarthouder. De laatste vijf protonverrichtingen en het nog resterende saldo kunnen geraadpleegd worden op de daarvoor bestemde toestellen. De bank zal het geheime karakter van de code respecteren en waarborgen. Indien de houder meent een verrichting, uitgevoerd met zijn ABK-bankkaart, te moeten betwisten, dient hij zijn betwisting of klacht per aangetekend schrijven te richten aan de ABK cvba ter attentie van de Adviseur cliëntentevredenheid - Ledeganckkaai 7 te 2000 ANTWERPEN. Iedere betwisting aangaande een verrichting die zou zijn uitgevoerd met behulp van de ABK-bankkaart samen met de geheime code dient de Bank schriftelijk ter kennis te worden gebracht binnen een termijn van dertien maanden na datum van de verrichting. Na verloop van deze termijn wordt de boeking van de verrichting geacht definitief te zijn en kan zij niet meer het voorwerp uitmaken van enige betwisting of teruggave. De Bank is behoudens overmacht aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de transacties, hetzij voor de transacties zonder toestemming van de houder, dan wel voor een nagemaakte ABK-bankkaart. - Teruggave van de ABK-bankkaart ABK blijft steeds eigenares van de door haar uitgereikte kaarten. De rekeninghouder en de kaarthouder verbinden zich ertoe de kaart of kaarten onmiddellijk terug te geven aan ABK: in geval van blokkering of definitieve afsluiting, om welke reden ook, van de kaartgebonden rekening; telkens wanneer ABK hen om gegronde redenen daarom verzoekt; bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de kaart. Het verder gebruiken van de kaart na verzoek tot teruggave wordt beschouwd als een strafrechtelijke overtreding. Bovendien verbindt de rekeninghouder zich ertoe de aan zijn volmachthouder uitgereikte kaart terug te geven of te doen teruggeven, wanneer hij diens volmacht beëindigt, wanneer diens volmacht om welke wettelijke reden dan ook vervalt, of nog wanneer ABK hem om gegronde redenen daarom verzoekt. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 7/10

8 De rekeninghouder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het feit dat de kaarthouder, ondanks de herroeping van zijn volmacht, zijn kaart(en) niet heeft teruggegeven. Bovendien is de rekeninghouder gehouden tot terugbetaling van alle bedragen met betrekking tot verrichtingen uitgevoerd vóór de teruggave van de ABK-bankkaart. Om deze risico's te beperken dient de rekeninghouder onmiddellijk ABK in te lichten omtrent de intrekking van de volmacht van de kaarthouder, zodat verder gebruik van diens kaart kan worden verhinderd. ABK behoudt zich het recht voor de ABK-bankkaart te laten blokkeren en terug te nemen of door een bankautomaat of verkooppuntterminal te laten inhouden, telkens als dit nuttig wordt geacht voor de veiligheid van de systemen of voor de vrijwaring van haar financiële belangen en die van de rekeninghouder, en onder meer in de volgende gevallen: wanneer de rekeninghouder en/of kaarthouder hierom uitdrukkelijk verzoekt; wanneer driemaal opeenvolgend een foutief geheim codenummer wordt ingevoerd; wanneer de kaart defect wordt bevonden; wanneer de kaart in de bankautomaat of verkooppuntterminal wordt achtergelaten; wanneer de kaart in het systeem met verzet werd aangetekend op verzoek van de kaarthouder of de rekeninghouder of op initiatief van ABK of van Atos Worldline NV; wanneer de kaartgebonden rekening vereffend of geblokkeerd is of wanneer blijkt dat de houder zich niet stoort aan de verplichting om over niet meer dan het op de kaartgebonden rekening beschikbare fonds te beschikken; wanneer de overeenkomst door ABK of de rekeninghouder wordt beëindigd. - Geldigheidsduur van de kaart De kaart heeft een beperkte geldigheidsduur. De rekeninghouder kan in zijn kantoor kennisnemen van de vervaldag van de kaart. De bank behoudt zich het recht voor de geldigheidsduur van de kaart in te korten of te verlengen, mits zij hier om technische redenen toe genoodzaakt wordt. Dergelijke wijziging wordt per gewone brief, via rekeningafschrift of op een andere gepaste wijze en minstens twee maanden vooraf aan de kaarthouder meegedeeld. In geval van inkorting van de geldigheidsduur wordt de reeds betaalde vergoeding overgedragen op de nieuwe kaart, of in mindering gebracht van de voor de hernieuwde kaart aangerekende vergoeding. De kaarthouder die zijn kaart niet wenst te verlengen, kan aanspraak maken op een pro rata terugbetaling van de door hem voor de kaart betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de kaart nog worden gebruikt om aangekochte goederen of diensten te betalen met het Protonsaldo gedurende een periode van zes maanden. De Protonchip kan niet meer worden opgeladen. Na deze periode kan de rekeninghouder of de kaarthouder nog gedurende één maand het nominale bedrag op de chip, zoals dat na onderzoek door de bank blijkt uit het microcircuit op de kaart, terugvorderen van de bank tegen afgifte van de kaart. De nog beschikbare saldi worden op de rekening bijgeschreven. Behoudens in geval van beëindiging van de overeenkomst, zal bij het verlopen van de geldigheidsduur van de kaart een nieuwe kaart worden aangemaakt, die kan worden afgehaald in het rekeningvoerende kantoor van de bank. De houder staat in voor de kosten van hernieuwing van de kaart, tenzij hij twee maanden vóór het einde van de geldigheidsduur ABK schriftelijk op de hoogte brengt dat hij geen nieuwe kaart wenst. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 8/10

9 - Duur en beëindiging van de overeenkomst Deze overeenkomst is van onbepaalde duur. Zowel de rekeninghouder als de kaarthouder kan op ieder ogenblik de overeenkomst zonder enig voorbericht en zonder enige verantwoording beëindigen. Hij zal ABK schriftelijk op de hoogte stellen en gelijktijdig de kaart teruggeven. De rekeninghouder of kaarthouder kan het nominale bedrag op de chip zoals dat na onderzoek ervan door de bank blijkt, terugvorderen tegen afgifte van de kaart. Deze beëindiging verschaft evenwel geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs voor de kaart. ABK kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en de afgifte van de kaart eisen ingeval van beëindiging van de cliëntenrelatie met de rekeninghouder of ingeval van misbruik. ABK zal de rekeninghouder hiervan aangetekend op de hoogte stellen. - Wijzigingen in het reglement ABK kan de bepalingen van dit reglement te allen tijde aanvullen of wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden vóór de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de rekeninghouder en/of aan de kaarthouder medegedeeld conform de bepalingen zoals voorzien in het Algemeen reglement der verrichtingen. De datum van kennisgeving van aanpassing is deze waarop deze informatie ter beschikking wordt gesteld op de website van ABK, hetzij de datum van de brief. Het bewijs van deze kennisgeving wordt geleverd door de interne logging van deze terbeschikkingstelling, hetzij door het overleggen van een kopie van deze verstuurde brief. De rekeninghouder en de gebruiker kunnen van het gewijzigde reglement kennisnemen via de website en de kantoren van ABK. Te allen tijde kan een gratis exemplaar worden bekomen. Bij gebrek aan verzet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding, wordt de cliënt geacht de wijzigingen aanvaard te hebben voor zijn eigen rekening alsook voor zijn gebruiker. Het nieuwe reglement wordt van toepassing op de cliënt vanaf de geplande inwerkingtreding. De vorige reglementen en bepalingen komen hierdoor te vervallen. In het geval de cliënt de wijzingen niet zou aanvaarden, heeft hij het recht om deze overeenkomst kosteloos te beëindigen vóór de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van toepassing zijn. - Gegevensverwerking De door de rekeninghouder en/of kaarthouder verstrekte gegevens betreffende hun persoon en de gegevens betreffende de door hen met de ABK-bankkaart uitgevoerde verrichtingen worden geregistreerd in één of meer verwerkingen. De houder van het bestand is ABK cvba (zetel van de vennootschap: Ledeganckkaai 7 te 2000 ANTWERPEN). Deze gegevens kunnen eveneens worden opgeslagen bij andere instellingen die tussenkomen in deze financiële verrichting, nl. Atos Worldline NV, Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Brussel en Bank Card Company NV, Koning AlbertII laan 9 te 1210 Brussel. De gegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt: voorbereiding en beheer van de relatie tussen de kaarthouder, de rekeninghouder, ABK cvba, Atos Worldline NV en Bank Card Company NV; de prospectie voor en promotie van alle producten en diensten die een financiële instelling mag aanbieden, met inbegrip van verzekeringsproducten en -diensten; voorkoming van misbruiken en opsporen van potentiële fraude; voldoen aan de wettelijke verplichtingen; opmaken van statistieken; ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 9/10

10 controle bij onduidelijkheden of betwistingen in verband met blokkeringen (bij registratie door of in Bank Card Company NV of Atos Worldline NV (CARD STOP) en na mededeling door Bank Card Company NV en/of Atos Worldline NV (CARD STOP) bij registratie door de bank). De rekeninghouder en/of de kaarthouder hebben het recht inzage te vragen van de hen betreffende gegevens die in een verwerking werden opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunnen zij de verbetering of verwijdering ervan vragen. De cliënt die van dit recht gebruik wenst te maken, kan een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) richten aan de ABK cvba ter attentie van de Compliance-Officer - Ledeganckkaai 7 te 2000 ANTWERPEN. Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. De cliënt die aanvullende inlichtingen wenst over de wijze waarop ABK gegevens verwerkt, kan later dit register raadplegen. ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 10/10

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Specifiek reglement DB bankkaart

Specifiek reglement DB bankkaart Deutsche Bank Specifiek reglement DB bankkaart APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE ANTWERPS BEROEPSKREDIET coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frankrijklei 136 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE Definities Artikel 1 ABK-TELBANKING ON

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen Reglement inzake elektronische betaalmiddelen Van toepassing vanaf 30/05/2016 Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van vdk bank nv en regelt de bijzondere rechten,

Nadere informatie

Reglement Centea-Visa

Reglement Centea-Visa Reglement Centea-Visa Geregistreerd te Antwerpen op 26 oktober 2010 en van kracht met ingang van 17 november 2010. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Het vervangt alle voorgaande met betrekking tot haar voorwerp.

Nadere informatie

Reglement KBC-Bankkaart

Reglement KBC-Bankkaart Reglement KBC-Bankkaart Geregistreerd te Brussel op 13 mei 2014 en van kracht met ingang van 19 juli 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Inleiding 1 Definities 2 De kaart, handtekeningstrook en de geheime

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Specifiek reglement DB bankkaart

Specifiek reglement DB bankkaart Deutsche Bank Specifiek reglement DB bankkaart APRIL 2016 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Specifiek reglement DB bankkaart

Specifiek reglement DB bankkaart Deutsche Bank Specifiek reglement DB bankkaart APRIL 2017 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken?

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Tanken in het Belgische Q8-netwerk U kunt met uw VAB-Tankkaart in de Belgische Q8-stations betalen via de buitenpaal of in de shop. In het laatste geval tankt u eerst, en

Nadere informatie

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen voor het gebruik van de VAB-Essotankkaart.

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel

TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel 1 KENMERKEN 1.1 Definitie Voordelen 1.1.1. Definitie 1.1.2. Doel 1.1.. Voordelen voor het OCMW 1.1.. Voordelen voor de begunstigde 1.2 Beschrijving van de prepaid SSB-kaart

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Specifiek reglement DB Visa Card

Specifiek reglement DB Visa Card Deutsche Bank Specifiek reglement DB Visa Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Reglement KBC-Prepaid Kaart

Reglement KBC-Prepaid Kaart Reglement KBC-Prepaid Kaart Geregistreerd te Brussel op 24 mei 2013 en van kracht met ingang van 17 juni 2013. Deze uitgave telt 8 bladzijden. 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Laden van de kaart 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden automatisch opladen zijn in werking getreden op 1 januari 2017.

Deze algemene voorwaarden automatisch opladen zijn in werking getreden op 1 januari 2017. Financiële Services Postbus 74 5280 AB Boxtel FenC@zge.nl 0411-634218 ALGEMENE VOORWAARDEN ELDE-PAS MET AUTOMATISCH OPLADEN www.zge.nl Deze algemene voorwaarden automatisch opladen zijn in werking getreden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Diensten verbonden aan de debetkaart Reglement

Diensten verbonden aan de debetkaart Reglement Diensten verbonden aan de debetkaart Reglement Onderhavig reglement werd geregistreerd op 11 september 2015 te Ottignies-Louvain-la-Neuve en vervangt, vanaf 5 oktober 2015, elke eerdere versie van dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011)

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011) Artikel 1: In dit reglement gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: "De kaart": verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle artikels die

Nadere informatie

REGLEMENT PROTONKAART Bijlage 4 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen

REGLEMENT PROTONKAART Bijlage 4 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen REGLEMENT PROTONKAART Bijlage 4 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik door

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014

Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen AV CZ / 150 Deze Algemene voorwaarden automatisch

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015.

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMELOTCARD Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. In deze algemene voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een CamelotCard.

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Inleiding Deze algemene voorwaarden regelen de rechten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER AANVRAAGFORMULIER MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING Naam van het bedrijf (max. 24 karakters): I N V U L L E N I N H O O F D L E T T E R S A. U. B. GEGEVENS

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Overeenkomst. Voorschriften. die uitsluitend bestemd is

Overeenkomst. Voorschriften. die uitsluitend bestemd is Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S.

Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S. Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S. 17 augustus 2002 Hoofdstuk I. Algemene bepaling Art. 1 Deze wet regelt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Reglement van de betaalkaart

Reglement van de betaalkaart Inleiding Dit reglement regelt de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart en de diensten verbonden aan de betaalkaart, uitgegeven door Record Bank nv, impliceert zowel

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Misbruik van de betaalpas tijdens langdurige

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

De Bankkaart: pre-contractuele info

De Bankkaart: pre-contractuele info De Bankkaart: pre-contractuele info 1. Informatie over BNP Paribas Fortis NV De bankkaart is een product van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Warandeberg

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-313 d.d. 4 november 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris) Samenvatting De bank heeft een vervangende

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Sociale- bijstands rekening

Sociale- bijstands rekening Sociale- bijstands rekening Technische fiche Een praktische en efficiënte oplossing voor de betaling van de sociale uitkeringen Binnen Belfius Bank staat een speciale cel in voor het beheer van de sociale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Algemene voorwaarden voor

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie