Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. 25 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. 25 september 2014"

Transcriptie

1

2 Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0) Naamloos-5

3 Vooraf Voorliggend rapport is opgesteld in opdracht van de provincie Limburg, naar aanleiding van afspraken in het Bestuurlijk Overleg MIRT. De vraagstelling voor het rapport is afgestemd met vertegenwoordigers het Rijk en van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Zuid-Limburg bivakkeert al eeuwenlang op het kruispunt van culturen en talen, waarbij de Belgen en Duitsers onze goede buren zijn en dichterbij wonen dan onze landgenoten. In die "aparte" samenleving leer je krachten te bundelen, verbindingen te leggen en verantwoordelijkheden in samenspraak op te pakken. Het is dan ook van belang om de kracht van Zuid-Limburg in beeld te brengen in relatie tot het aangrenzende buitenland en aanknopingspunten te vinden om die krachten nog beter te kunnen benutten. Dit rapport laat in antwoord daarop zien dat de Euregio al een aaneengesloten grensoverschrijdende agglomeratie vormt, in feite de enige van betekenis langs de Nederlandse grens. In deze Euregio wordt fors geïnvesteerd in kennis en innovatie. Grensoverschrijdende uitwisseling is er volop, vooral op het gebied van winkelen, cultuur, recreatie en leisure. Voor de meer dagelijkse zaken als wonen, werken en leren is er door grensweerstanden echter nog geen sprake van een daily urban system. Daardoor worden nog schaal- en interactievoordelen niet benut. Het wegwerken van grensweerstanden is daarom van groot belang, niet alleen voor Zuid-Limburg en de Euregio, maar ook voor de BV Nederland. Dit rapport heeft vooral betekenis als achtergrondmateriaal. De aanbevelingen in het rapport (hoofdstuk 4) sluiten grotendeels aan bij de vele initiatieven en lobby-activiteiten die vanuit Limburg al worden ondernomen (hoofdstuk 5.1). In lijn met bevindingen in andere documenten vormt het rapport in onze ogen een goede basis voor de onderbouwing van Limburgse wensen, die ook in de nationale agenda passen. Gedeputeerde Staten van Limburg 30 september 2014

4 Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg 25 september 2014

5

6 Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg 25 september 2014

7 Colofon Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg is opgesteld in opdracht van Provincie Limburg door Enno Zuidema Stedebouw in samenwerking met Bureau Buiten Enno Zuidema Stedebouw Simon Dona, Ivo Dieleman Bureau Buiten Joost Hagens, Janine Caalders, Maarten Kruger Enno Zuidema Stedebouw Schiedamsevest 91D 3012 BG Rotterdam tel fax Contactpersoon Simon Dona tel Rotterdam, september 2014 Enno Zuidema Stedebouw Alles uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt mits de bron wordt vermeld. 4 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

8 Inhoud 1.0 Inleiding Inleiding Aanleiding Vraagstelling Doel Opbouw van het onderzoek en leeswijzer Conclusies uit de analyse Inleiding Euregio als woon-, werk- en leefgebied Gedeelde belangen, maar gedifferentieerd Kansen over de grens Naar een perspectief Kansen voor Zuid-Limburg in grensoverschrijdend perspectief Inleiding Een landschap om te koesteren Onderwijs en onderzoek verbinden Topsectoren verankeren en combineren Knooppuntontwikkeling als ruimtelijk principe voor agglomeratiekracht Achtergrond: krimp Wonen Andere aandachtspunten Samenvatting en maatregelen Samenvatting Maatregelen Bijlagen 105 INHOUD 5

9 bron: 6 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

10 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding De provincie Limburg werkt samen met haar gemeentelijke partners en het Rijk aan het versterken van haar vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Het doel is om daarmee bij te dragen aan het vergroten van de internationale concurrentiekracht van de regio en het land. In de Structuur Visie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is Limburg als onderdeel van Brainport Zuid-Oost Nederland aangemerkt, één van de drie kerngebieden voor economische groei in Nederland. Het versterken van de internationale concurrentiepositie is een hoofddoel van de SVIR. Buiten de economisch bijzonder waardevolle clustering in onder meer chemie en health en unieke kansen voor versterking van de regio spelen er, door de geografische ligging van Limburg, specifieke opgaven. Voor de regio Zuid-Limburg, die uiterst excentrisch ligt binnen Nederland (ruim 200 km grenslengte en op het smalste deel met 6 km verbonden aan de rest van Nederland), geldt dat in bijzondere mate. In het kader van het MIRT wordt er thans door de regio, in overleg met het Rijk, samengewerkt aan een bestendig toekomstperspectief voor de regio. Middels het tienjarig strategische programma dat is vastgelegd in Kennis-As Limburg wordt in Limburg uitvoering gegeven aan de agenda van Brainport In 2012 zijn er afspraken gemaakt in het BO-MIRT om in afstemming met de grote Zuid- Limburgse gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen door de Provincie een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar de grensoverschrijdende kansen en belemmeringen van de regio Zuid-Limburg en daaruit voortvloeiende opgaven en maatregelen voor deze regio. Dit rapport is dat verdiepend onderzoek. Het ruimtelijk beleid van de provincie is uitgewerkt in het POL2014: het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. In het POL staat wat er nodig is om de fysieke omgeving van de provincie te verbeteren. Het omgevingsplan onderscheidt drie regio s: Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg. Dit onderzoek naar een grensoverschrijdend perspectief voor Zuid-Limburg is aanvullend op het POL. Centraal staat de vraag naar realistische kansen en belemmeringen in het grensoverschrijdend ruimtelijk en economisch functioneren van deze regio. Waarin ligt de kracht van Zuid-Limburg in relatie tot het aangrenzende buitenland en wat zijn de knoppen waaraan gedraaid kan worden om deze kracht nog beter te benutten? Vanzelfsprekend is hier sprake van een gedeeld eigenbelang: een sterke Euregio biedt ook kansen voor grensoverschrijdende partners. Voor Noord-Limburg is al eerder een Mirt-onderzoek Greenport Venlo uitgevoerd, samen met het Rijk en de regio. De resultaten daarvan zijn al besproken in het BO en verwerkt in de 1.0 inleiding 7

11 bron: 8 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

12 Gebiedsagenda (actualisatie 2012), die december 2013 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor de grensoverschrijdende kansen van Noord-Limburg wordt verder gewezen op het rapport Van achterland naar kloppend hart opgesteld in opdracht van de gemeenten in Noord-Limburg samen met Land van Cuyk en de Duitse gemeenten Weeze en Goch, bedoeld als agenda voor grensoverschrijdende samenwerking. 1.2 Aanleiding Kenmerkend voor de regio Zuid-Limburg is het paradoxale karakter in ruimtelijke economisch perspectief. De gebiedsagenda Limburg zet dit scherp uiteen. De regio heeft onmiskenbaar grote landschappelijke kwaliteiten en heeft een uitstekende internationale ligging die kansen biedt voor een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven. Met de stad Maastricht als uithangbord, pittoreske dorpen, het landschap en de nabijheid van steden als Luik en Aken, biedt de regio in potentie een woonklimaat dat een goede kwaliteit van leven mogelijk maakt. Toch zien we in weerwil van deze kwaliteiten en kansen een regio met te weinig economische dynamiek. Daarnaast is sprake van een (nog toenemende) krimp van de bevolking. Naast de krimp van de bevolkingsomvang ontstaat er ook een mismatch tussen het woningaanbod (huur en koop) en de huidige en toekomstige vraag. De veelal eenduidige woningtypologie in de suburbane wijken, waarvan een groot deel particulier bezit, sluit niet meer aan bij woonwensen van deze tijd. De economische en demografische krimp zorgen er voor dat er geen natuurlijk herstel plaatsvindt. Dit vraagt om geografische opschaling en sectorale integratie van dit thema tot een ruimtelijk economisch perspectief. De gebiedsagenda Limburg definieert de volgende kwalitatieve opgaven: Verbetering van de woon- leefomgeving en waterkwaliteit Verbetering economische structuur Verbetering bereikbaarheid Versterking menselijk kapitaal Waterveiligheid. Reeds decennia wordt er gestudeerd op en gewerkt aan het benutten van de potenties van de Euregio. Er worden successen geboekt en er zijn vele initiatieven maar tot een stuwende kracht achter de opgaven uit de gebiedsagenda leidt dat vooralsnog maar beperkt. Een nieuw inzicht, dat als directe aanleiding voor dit onderzoek kan worden beschouwd, is de studie Atlas van kansen voor Zuid-Limburg, Tongeren, Luik en Aken (Atlas voor Gemeenten, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens, Gerard Marlet, 2014). Hierin wordt gesteld dat door het verminderen van grensbarrières het aantal banen binnen een acceptabele reisafstand voor Zuid-Limburg toeneemt met maar liefst Dat grotere aantal banen dat binnen het bereik ligt als het redelijkerwijs bereisbare omliggende buitenland wordt meegeteld, geeft de regio een grote potentiële impuls in woonaantrekkelijkheid. Ook als afzetgebied is dat omliggende buitenland interessant. De genoemde banen zijn overigens geen vacatures en het is ook niet zo dat een opwaartse economische ontwikkeling automatisch in gang wordt gezet wanneer de blik over de grens wordt verruimd. De studie geeft echter wel aan dat er een enorme potentie is voor een toename van de economische dynamiek wanneer er geen of zeer lage grensweerstand zou 1.0 inleiding 9

13 bron: 10 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

14 gelden. Concluderend wordt gesteld: Op zowel de korte als de lange termijn zal het integreren van de arbeidsmarkten eveneens leiden tot een grotere aantrekkingskracht van alle vier de grensregio s. Als grensbarrières op de arbeidsmarkt volledig zouden kunnen worden geslecht, zouden de regio s door de toename van carrièrekansen zelfs een bovengemiddelde aantrekkingskracht op verhuizende huishoudens krijgen. Op die manier zou een duurzaam economisch vitale, internationale regio ontstaan. De studie stelt dat het realiseren van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt en een gemeenschappelijk verzorgingsgebied (denk daarbij aan het beter zichtbaar en bereikbaar maken van het culturele, culinaire en natuuraanbod) grote voordelen biedt voor inwoners en bedrijven van de regio. In vergelijking tot andere grensregio s in Nederland zijn de kansen in Zuid-Limburg zelfs bijzonder groot en onderscheidend. Dat komt door het stedelijke karakter van de regio, zowel aan de Nederlandse zijde als in de omringende regio s, waardoor het aanbod banen en voorzieningen dat de regio s elkaar te bieden hebben, relatief groot is. Overigens wordt er in bestaand beleid al veel inspanning geleverd om de grensweerstand te verlagen. In bijlage 5.03 is daarvan een samenvatting gegeven. 1.3 Vraagstelling De vraagstelling achter deze rapportage richt zich op boven beschreven opgaven en kansen. Middels een relatief snelle scan en analyse van bestaande onderzoeken en beleidsdocumenten, zowel vanuit de Nederlands Limburgse invalshoek als de aangrenzende buitenlanden, wordt er inzicht gegeven in overeenkomsten en tegenstellingen met betrekking tot grensoverschrijdende perspectieven. Vervolgens is de vraag welke kansen benut kunnen worden om met behulp van grensoverschrijdende initiatieven de kracht van de regio beter te benutten. Achterliggende vragen zijn daarbij: Hoe kan de agglomeratiekracht van de Euregio beter worden benut? En is er, en zo ja op welk schaalniveau, een mogelijkheid om een Daily Urban System te ontwikkelen? Welke maatregelen moeten worden genomen om diezelfde agglomeratiekracht te doen versterken, ervan uitgaande dat de huidige grensweerstand (mede) oorzaak is van het niet functioneren van de regio als Daily Urban System? 1.4 Doel Het doel van deze rapportage is om aanknopingspunten te genereren voor het versterken van de Zuid-Limburgse regio in grensoverschrijdend perspectief. Dit document is uitdrukkelijk geen uitvoeringsprogramma maar signaleert kansen en doet aanbevelingen die kunnen leiden tot behoud en versterking van het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven vanuit een grensoverschrijdend perspectief en die kunnen bijdragen aan de ambitie om de regio te laten uitgroeien tot een internationale topregio op het vlak van kenniseconomie. In eerste instantie biedt dit rapport inzicht in het krachtenveld met betrekking tot grensoverschrijdend beleid en kansen. In tweede instantie geeft deze rapportage aanbevelingen. Deze zijn niet alleen gericht op de provinciale overheid. Ook andere overheidslagen, onderwijsinstituten en het bedrijfsleven worden aangesproken op mogelijke kansen. Vanzelfsprekend geldt dat de aanbevelingen primair gericht zijn op Nederlandse 1.0 inleiding 11

15 partijen maar ook de Belgische (Vlaamse en Waalse) en Duitse actoren in de regio worden hierbij uitgedaagd. Het vergt nadere uitwerking om van deze kansen naar een uitvoeringsagenda te gaan. 1.5 Opbouw van het onderzoek en leeswijzer Ten grondslag aan dit onderzoek ligt een beleidsinventarisatie. Zowel aan Nederlandse, Duitse als aan Belgische (Vlaams en Waals) zijde is het beleid geïnventariseerd met het oog op grensoverschrijdende aspecten (kansen, bedreigingen en ambities). Daarnaast is er middels een interviewronde aanvullende informatie verkregen. De belangrijkste conclusies staan in hoofdstuk twee. Cruciaal in een mogelijk toekomstige samenwerking in de grensregio is de aanwezigheid van een gedeeld belang. Wanneer partijen over eenzelfde urgentie spreken is er een voedingsrijke bodem om structurele veranderingen te implementeren. Daarnaast zijn er zaken die grensoverschrijdende samenwerking of uitwisseling in de weg staan. Deze problemen (vaak van administratieve en juridische aard) moeten zoveel mogelijk worden opgelost. Het onderscheid tussen het verzilveren van kansen die de regio biedt en het oplossen van knelpunten vormt de basisstructuur van hoofdstuk drie: Kansen voor Zuid-Limburg in grensoverschrijdend perspectief. In hoofdstuk vier volgen tot slot de samenvatting en aanbevelingen. 12 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

16 1.0 inleiding 13

17 De geschiedenis van samenwerken kent een sterke traditie in de regio. Niet dat er sprake is van eeuwenoude structuren waarop vanzelfsprekend teruggevallen kan worden, het is eerder een herhalende grensoverschrijdende oriëntatie die heeft gezorgd voor welvaart en voorspoed in de regio. Vandaag nauwelijks herkenbaar: de regio is een van de oudste en meest beduidende centra van voorindustriële nijverheid en van vroege industrialisering in Europa. Kolenmijnen, ertswinning, productie van ijzer- en messingwaren, lakennijverheid, pottenbakkerij; al deze ambachten hadden hier reeds bijna globale dimensies aangenomen vooraleer de industrialisering haar overwinningstocht begonnen had. Kenmerkend was een handel en ontwikkeling die grensoverschrijdend plaatsvond. Uiteraard waren steden als Luik, Aken en Maastricht belangrijke centra maar ook kleinere steden als Vaals, Eupen en Wurm waren in wisselende tijdsbeelden belangrijke centra voor nijverheid en handel. (bron: Na de sluiting van de mijnen kwam nieuw elan in de onderlinge samenwerking. De oprichting van de Euregio Maas-Rijn wordt meestal teruggevoerd op een bezoek van Koningin Beatrix in 1974 aan de grensregio; zij zou hebben voorgesteld de gedeelde problemen van de mijngebieden grensoverschrijdend aan te pakken. De EUforische sfeer van de jaren 90 was doorslaggevend voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking in de Euregio. In 1994 werd het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief opgesteld met de ambitie het stedelijke kerngebied van de Euregio (het MHAL-gebied, zie kaart) beter te positioneren in Noordwest-Europa. Voor de verwezenlijking van die visie rekende men op de Europese subsidieregeling INTERREG, die in 1991 werd ingevoerd ter bevordering van onder andere grensoverschrijdende regionale ontwikkeling. Maar in de loop der jaren is de euforie langzaam weggeëbd. De miljoenen INTERREG-gelden, geïnvesteerd in diverse projecten op het gebied van economie, toerisme, gezondheidszorg en natuur, hebben maar in beperkte mate geleid tot (veel) meer regionale samenhang. De komst van hogesnelheidstreinstations in Luik en Aken heeft het gebrek aan onderlinge ruimtelijke verbindingen juist meer duidelijk gemaakt. De uiteenlopende nationale weten regelgeving in Duitsland, België en Nederland staat een meer geïntegreerde regionale arbeidsmarkt en intensievere handelsrelaties in de weg. Ook de teruglopende taalvaardigheid bemoeilijkt bestuurlijke contacten. Zelfs de Stichting van de Euregio Maas-Rijn is 10% van zijn budget, een flinke euro, aan tolken kwijt. In beleidskringen wordt de Euregio vanwege zijn gebrek aan zelfstandige bevoegdheden vaak enkel als subsidieloket gezien. Gewone burgers weten meestal niet eens van het bestaan, ook al steken zij de grens vaker over, vooral sinds de invoering van de euro in De gezamenlijke munt heeft de buurregio s wel dichter bij elkaar gebracht, maar dan alleen voor het beleven van winkel- en recreatieplezier, waarbij het anders zijn van de buurregio s een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Gaat het om werken en studeren, dan is dat juist een struikelblok en blijken Randstad, Eindhoven en Nijmegen meer vertrouwd en minder ver weg te zijn. De perceptie van geografische afstand is niet alleen relatief, hij verandert ook met de tijd. Toen het nationale herverdelingsbeleid gericht was op het verminderen van regionale verschillen binnen het land, voelden beleidmakers in Maastricht zich dichter bij Den Haag en Groningen dan bij hun collega s in Aken en Luik. Het centraal geregelde beleid ging ervan uit dat regio s binnen een land solidair moesten zijn met elkaar. Nu de verantwoordelijkheid voor economische ontwikkeling steeds meer bij de regio s zelf komt te liggen, is er weer meer belangstelling voor de regio s aan weerszijden van de grens. Sinds 2005 is er een groeiend besef dat de Nederlandse, Duitse en Belgische grensregio elkaar nodig hebben om op Europese schaal te kunnen opereren als één concurrerende Euregio. Ook blijkt de Euregionale schaal het meest geschikt om problemen zoals krimp in Zuid-Limburg aan te pakken. (Uit: Geografie, maart 2013) 14 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

18 2.0 Conclusies uit de analyse 2.1 Inleiding Als basis voor een grensoverschrijdend perspectief is een analyse gemaakt van de relevante beschikbare onderzoeken en beleidsdocumenten met betrekking tot grensoverschrijdende kansen voor (grofweg het gebied van) de Euregio Maas-Rijn, waar Zuid-Limburg deel van uitmaakt. Daarbij is de focus gelegd op het versterken en verbinden van de (inter)regionale economie, het openstellen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, de cultuur van samenleven en de structuurkenmerken van de grensoverschrijdende regio. Het POL is daarbij als vertrekpunt genomen. Het onderzoeksgebied kent geen afgebakend plangebied. Als referentiegebied kan de MHAL regio worden gehanteerd, een gebied van km2 met 3,9 miljoen inwoners. 2.2 Euregio als woon-, werk- en leefgebied In lang vervlogen tijden voor de vorming van de natiestaten was de grens in een gebied als Zuid-Limburg nauwelijks van betekenis. In theorie zou dat nu ook zo kunnen zijn, er is immers vrij verkeer van mensen, goederen, kapitaal en arbeid binnen de EU en tussen de Schengenlanden zijn er geen grenscontroles meer. Voor een deel functioneert de regio dan ook als een stedelijke agglomeratie die toevallig grensoverschrijdend is. Bijvoorbeeld voor zaken als (recreatief) winkelen, recreatie en cultuur is er sprake van een veelvuldig en wederzijds gebruik van voorzieningen over de grenzen heen. Voor dergelijke thema s kan worden gesproken van een Euregionaal leefgebied. Dat ligt genuanceerder voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld wonen, werken, onderwijs volgen en export. En tussen die onderwerpen zijn er verschillen in omvang en zijn er verschillen tussen de landen. 2.0 conclusies uit de analyse 15

19 wonen over de grens NL-B bron: compendium voor deleefomgeving wonen over de grens NL-B bron: compendium voor deleefomgeving 16 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

20 Wonen Er wonen substantiële aantallen Nederlanders net over de grens en vooral in Vlaanderen. Er wonen minder Nederlanders in Duitsland en slechts een beperkt aantal woont in Wallonië. De omgekeerde situatie Vlamingen of Duitsers en Walen in Nederland - komt veel minder voor. De belangrijkste reden waarom meer Nederlanders over de grens wonen dan dat er inwoners uit de buurlanden in Nederland wonen lijkt te liggen in de relatieve huizenprijzen. De huizenprijzen liggen voor vergelijkbare woningen in Vlaanderen en Duitsland lager dan in Nederland, terwijl mensen met een baan in Nederland wel gebruik kunnen maken van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. De verschillen (in aantallen Nederlanders) tussen Vlaanderen, Duitsland en Wallonië zijn met name toe te schrijven aan taal en cultuur. Soms spelen ook andere overwegingen een rol: de Nederlanders die uitwijken naar Brasschaat doen dat naar verluid vaak om fiscale motieven, waarbij met name het verschil in vermogensbelasting een rol speelt. En tenslotte is er een groep die bijvoorbeeld omwille van cultuur en omgangvormen (netter en hiërarchischer in onze buurlanden) voor verhuizing over de grens kiest. 2.0 conclusies uit de analyse 17

21 vergelijking pendel tussen Brabantstad en Euregio 18 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

22 Werken Grensarbeid wonen in land 1 en werken in land 2 komt in verhouding tot het over de grens wonen minder voor. Alleen het aantal Vlaamse inwoners dat in Nederland werkt is substantieel (ongeveer 4% van het aantal banen in Zuid-Limburg). Dat contingent bestaat naar schatting voor ongeveer de helft uit zogeheten Nederbelgen. Ook zijn er specifieke beroepen verpleegkundigen bijvoorbeeld waarin een (relatief) groot aantal Vlaamse inwoners in Nederland werkzaam zijn. Voor het overige is de grensoverschrijdende werking van de arbeidsmarkt relatief bescheiden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn factoren als taal en cultuur, naast fiscaal-administratieve redenen (o.a. sociale zekerheid, pensioen, zorgverzekeringen, diploma-erkenning, etc.). Dat het in het voorbeeld van de verpleegkundigen wel lukt, heeft te maken met een combinatie van factoren: betere honorering aan Nederlandse kant, vakbekwaamheid aan Vlaamse zijde, wederzijdse diploma-erkenning en actief wervende grote werkgevers (o.a. het azm) die bekend zijn met de administratieve complicaties van grensarbeid. Voor een gemiddelde werkgever in het MKB en een doorsnee werknemer met een Mbo-opleiding is de perceptie van administratieve barrières al snel te veel, ondanks dat er inmiddels goede informatievoorziening is (zie en zelfs als die barrières er feitelijk nauwelijks zijn. Opvallend is verder dat grensarbeid met name tussen Nederland en Duitsland en vice versa eerder lijkt afgenomen dan toegenomen. De relatief gunstige economische ontwikkeling in Duitsland in de afgelopen 10 jaar wordt als verklarende factor gezien voor de afname van het aantal in Nederland werkende Duitsers. Andersom heeft de crisis nog niet merkbaar geleid tot een toename van het werken in Duitsland vanuit Zuid-Limburg. Ook op een andere manier kan worden geïllustreerd dat de interactie van de stedelijke agglomeratie op Euregionaal niveau suboptimaal is. Daartoe is de pendel tussen Zuid-Limburg en de gebieden over de grens, vergeleken met de pendel naar en vanuit Zuidoost-Brabant en de steden Tilburg en Den Bosch. Zuidoost-Brabant telt ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Zuid-Limburg en de afstanden en omvang van de steden zijn in de twee situaties eveneens vergelijkbaar. De inkomende pendel blijkt een factor 2 kleiner te zijn in Zuid-Limburg en de uitgaande pendel maar liefst een factor 7. Dus in een qua omvang en afstanden vergelijkbare maar binnenlandse - stedelijke agglomeratie is er veel meer sprake van uitwisseling en interactie dan dat het geval is in Zuid-Limburg met de nabije steden. Dat leidt tot een suboptimale allocatie van arbeid en het missen van economies of interaction, schaalvoordelen in het uitwisselen van mensen en ideeën. De bijdrage van Zuid-Limburg aan de Nederlandse economie wordt hierdoor geremd. 2.0 conclusies uit de analyse 19

23 vergelijking pendel tussen Euregio en Brabantstad De pendel van Zuid Limburg naar België en Duitsland is een factor 7,2 lager dan de pendel in Brabantstad en omgekeerd de pendel van België en Duitsland naar Zuid Limburg is een factor 2,3 lager dan Brabantstad. 20 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

24 Nederlandse Kabinet, Advies Wegnemen praktische belemmeringen bij grensoverschrijdende arbeid, wordt geconstateerd dat er verschillen zijn in de sociale zekerheidsstelsels tussen de landen en dat harmonisering daarvan om diverse redenen niet aannemelijk is en dus ook niet moet worden verwacht. Daarom adviseert de commissie om: 1) de informatievoorziening over grensarbeid nog verder te verbeteren; 2) verder te gaan met wederzijdse diploma- en vaardigheidserkenning en 3) samenwerking tussen onder meer arbeidsbemiddelingsorganisaties te versterken. Grensarbeiders verrichten werkzaamheden in een lidstaat maar wonen in een andere lidstaat waar ze ten minste eenmaal per week naar terugkeren1. Omdat grensarbeiders niet in het woonland werken, gelden voor hen diverse wettelijke regelingen van het werkland, in het bijzonder met betrekking tot het sociale zekerheidstelsel en het belastingstelsel. Voor grensarbeiders kan dit voor- en nadelen hebben, al naargelang de in het werkland geldende bepalingen van het sociale zekerheids- en belastingstelsel vergeleken met de in het woonland geldende bepalingen; sommige onderdelen van deze stelsels vallen in vergelijking met die van het woonland positief uit, andere negatief. Voor Zuid-Limburg en het MHAL-gebied is een toename van grensarbeid weliswaar geen doel op zich, maar een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt impliceert wel een vergroting van de kansen op een baan, meer keuzemogelijkheden (ook voor een eventuele partner) en een potentieel betere allocatie van arbeid en dus een sterkere (Eu)regionale economie. Dat is van belang voor (Zuid-)Limburg, voor de Euregio, voor de BV Nederland en de andere landen. In de Atlas van kansen voor Zuid-Limburg is het belang van die grotere arbeidsmarkt kwantitatief onderbouwd. Naast het toegankelijker maken van de arbeidsmarkten aan de andere kant van de grens door betere informatievoorziening, zijn er ook andere factoren die kunnen worden beïnvloed en die een positieve invloed hebben op de kans op een baan over de grens. Betere verbindingen bijvoorbeeld (met name OV) of een helpdesk voor grensarbeid. 2.0 conclusies uit de analyse 21

25 Aandelen Belgische studenten Duitse studenten Nederlandse studenten België X <1% 10,0% Duitsland 0,4% X 0,6% Nederland 5,0% 46,0% X aandeel Belgische, Duitse en Nederlandse studenten van totaal aantal buitenlandse studenten, per land bron: Atlas van Kansen Zuid-Limburg, 2013 Vanuit Nederland % totaal Gewicht* vervoer naar land Naar Nederland % totaal Gewicht* vervoer naar land Limburg (BE) % % Liège (BE) 821 6% % België geheel % % Köln (DE, Regierungsbezirk) % % Duitsland geheel % % Nederlands beroepsgoederenvervoer over de weg naar en vanuit Duitsland en België (2011) 22 GRENSoverschrijdend perspectief zuid-limburg - september 2014

26 Onderwijs Het hoger onderwijs is sinds enkele decennia bezig aan een internationaliseringsslag. Met name op universitair niveau sluit die aan op wat met enige overdrijving wel de global battle for talent wordt genoemd. De Universiteit Maastricht heeft een aanzienlijke populatie studenten uit het buitenland, waarbij met name Duitse studenten sterk zijn vertegenwoordigd (veel meer dan Vlaamse studenten). Ook de RWTH in Aken, een technische topuniversiteit, telt aanzienlijke aantallen buitenlandse studenten onder de ca studenten, maar nog geen tweehonderd daarvan komen uit Nederland. Dat is des te meer opvallend (weinig), omdat de RWTH goed aangeschreven staat in richtingen die goed aansluiten op onder meer de sterke clusters in de Zuid-Limburgse economie. Ook in het HBO is er sprake van relatief veel Duitse studenten in Limburg, maar minder dan aan de UM. In het basis- en middelbaar onderwijs is er sprake van een stijgende deelname van Nederlandse leerlingen in Vlaanderen. Export Consumenten uit de Euregio weten Zuid-Limburg (maar bijvoorbeeld ook het outlet-centrum bij Roermond) te vinden voor recreatief winkelen, of voor het doen van aankopen op bijvoorbeeld de grote meubelboulevard van Heerlen/Parkstad. Zuid-Limburgse inwoners kopen veelvuldig (alcoholische) drank, tabaksproducten en autobrandstof over de grens, omdat die producten door verschillen in accijnzen daar aanzienlijk goedkoper zijn. Maar betekent de grensligging nu ook dat er meer business-to-business relaties zijn over de grens en dat er meer wordt geëxporteerd? Over het eerste ontbreken goede gegevens, maar er zijn geen aanwijzingen dat het Limburgse MKB meer samenwerkt met buitenlandse partners dan bedrijven elders in het land. In de exportpositie neemt Limburg naar Duitsland wel een vooraanstaande positie in. Agrarische en chemische producten hebben hierin een belangrijk aandeel. Het lijkt erop maar harde data ontbreken dat het (Zuid-) Limburgse MKB niet of maar beperkt sterker profiteert van de nabijheid van de buurlanden. Conclusie Voor niet-dagelijkse activiteiten als (recreatief) winkelen, specifieke gerichte aankopen, cultuur (musea, podiumkunsten, festivals, etc.) en recreatie (wandelen, fietsen, stedenbezoek, leisureactiviteiten) functioneert de Euregio in de praktijk al als een stedelijke, grensoverschrijdende, agglomeratie. Voor wonen, leren, werken, en gewone recreatie de activiteiten die tot het Daily Urban System (DUS) worden gerekend - is dat nog veel minder het geval. Ten opzichte van een stedelijke agglomeratie van vergelijkbare schaal binnen Nederland (of binnen Duitsland, etc.) worden daarmee schaalvoordelen en interactievoordelen misgelopen. Het is dus relevant om te bezien op welke manieren het DUS kan worden versterkt. 2.0 conclusies uit de analyse 23

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Economie Roermond trends en toekomst

Economie Roermond trends en toekomst Economie Roermond trends en toekomst Pieter Tordoir GPIO, Universiteit van Amsterdam Telos, Tilburg University Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir Outline Ontwikkelingen in (inter-)nationaal kader Positie

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Versie 28 november 2012 In opdracht van de Brainport 2020-commissie Samenvatting Brainport 2020 heeft de ambitie om Zuidoost-Nederland

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Een zoektocht door grensland om de leefbaarheid in regio s met bevolkingskrimp te versterken. Grensoverschrijdende samenwerking

Een zoektocht door grensland om de leefbaarheid in regio s met bevolkingskrimp te versterken. Grensoverschrijdende samenwerking Een zoektocht door grensland om de leefbaarheid in regio s met bevolkingskrimp te versterken Grensoverschrijdende samenwerking Leefbaarheid Bron: Irene van Kamp, Kees Leidelmeijer, Gooitske Marsman en

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Synergie tussen MIRT projecten: synergie in de directe en indirecte effecten

Synergie tussen MIRT projecten: synergie in de directe en indirecte effecten 3 - van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222 F (088) 798 2 999 dvsloket@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl/ dvs Synergie tussen MIRT projecten: synergie in de directe

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0 Strategisch Thema -Stad in de regio- Modules Samenvatting 1 Regionale samenwerking 2 Regionale verwevenheid 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S)

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Toespraak 11 maart 2014 project Tram Vlaanderen Maastricht in ambtswoning gouverneur Reynders Belgisch Limburg te Hasselt

Toespraak 11 maart 2014 project Tram Vlaanderen Maastricht in ambtswoning gouverneur Reynders Belgisch Limburg te Hasselt 1 Toespraak 11 maart 2014 project Tram Vlaanderen Maastricht in ambtswoning gouverneur Reynders Belgisch Limburg te Hasselt Mevrouw de minister Crevits, Collega excellentie Reynders, Gedeputeerden, burgemeester,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

De Brabantse woningmarkt

De Brabantse woningmarkt De Brabantse woningmarkt Futura 31 oktober 2011 Frits Oevering De Brabantse woningmarkt Agenda Vraag naar woningen Regionale variatie in Nederland Omvang vraag Koopkracht Macro Verstrekkingsvoorwaarden

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Economische en geografische dynamiek in stad en regio

Economische en geografische dynamiek in stad en regio Economische en geografische dynamiek in stad en regio Beeld van Nederland en NO Fryslan Overwegingen voor strategie Presentatie voor Netwerk Noordoost, Burgum 12 april 2016 Pieter Tordoir GPIO, Universiteit

Nadere informatie

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT MONITOR 2016 - SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT NEXT GENERATION Meedoen MEER MENSEN DIE MEE DOEN Concurreren DIE SAMEN MEER CREËREN Verdienen EN SAMEN MEER VERDIENEN!

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en adviesvraag. Wie is de kenniswerker? Innovatieve vaardigheden zijn hèt onderscheidende kenmerk

Samenvatting. Achtergrond en adviesvraag. Wie is de kenniswerker? Innovatieve vaardigheden zijn hèt onderscheidende kenmerk Samenvatting Achtergrond en adviesvraag De vraag naar kenniswerkers groeit wereldwijd sterker dan ooit. Kenniswerkers zijn de hoeksteen van de samenleving geworden, en zijn in toenemende mate bepalend

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio. Köln. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio. Köln. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio Köln Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 Centrale vraag in deze presentatie Welke investeringsagenda

Nadere informatie

Samenvatting. Bereikbaarheid en concurrentiekracht - KiM 5

Samenvatting. Bereikbaarheid en concurrentiekracht - KiM 5 Samenvatting Verbeteringen in de bereikbaarheid kunnen bijdragen aan de concurrentiekracht van een regio of een land, doordat reistijd- en betrouwbaarheidsverbeteringen een direct effect hebben op de productiviteit

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

B en W nr d.d Consultatie Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Economie en Bereikbaarheidsagenda

B en W nr d.d Consultatie Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Economie en Bereikbaarheidsagenda B en W nr. 14.0923 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Consultatie Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Economie en Bereikbaarheidsagenda Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Brief aan Bestuursforum Metropoolregio

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden

De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden Van der Zee, F., W. Manshanden, F. Bekkers, T. van der Horst ea (2012). De Staat van Nederland Innovatieland 2012. Amsterdam: AUP

Nadere informatie

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 AGENDA 1. Welkom Gouverneur 2. Inleiding Gedeputeerde 3. Uitgangspunten voor het LIRES programma 4. Methodiek en aanpak 5. Organisatie en structuur 6. Vragen en gedachtenwisseling

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Regionale economische prognoses 2016

Regionale economische prognoses 2016 Regionale economische prognoses 2016 Themabericht Rogier Aalders De breed gedragen economische groei in 2016 leidt tot productiegroei in alle sectoren en in alle regio s De Randstad, en daarbinnen vooral

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht Dick van der Wouw Joris Meijaard Typisch VN Delta Doorvoerhavens en (petro)chemische industrie Goede universiteiten

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire 2015-2025 Kralendijk, januari 2015 Contact: Openbaar Lichaam Bonaire Eilandsecretariaat Plasa Reina Wilhelmina 1 Kralendijk, Bonaire Caribbean Netherlands

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht Brainport Monitor 2010 Samenvatting Van crisis naar kracht People De effecten van de crisis laten zien dat de arbeidsmarkt in Brainport conjunctuurgevoelig is. Technology Brainport blijft goed presteren

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT Vereniging Deltametropool i.s.m. College van Rijksadviseurs DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT 14.10.2014 Metropolen zijn de krachtbronnen van de wereldeconomie De economische ontwikkeling concentreert

Nadere informatie

Valkenburg 63% 63% 50% Valkenburg: 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Valkenburg. Oprichting LED

Valkenburg 63% 63% 50% Valkenburg: 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Valkenburg. Oprichting LED factsheet: Valkenburg Valkenburg: 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. Participatie Valkenburg Oprichting LED 2012 2014 2020 63% 63% 50% beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente alledaagse voorzieningen

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto

Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto 1 Rabobank Groep Duits-Nederlandse grensstreek Inhoudsopgave Demografie Dynamiek, groen-grijs, beroepsbevolking, inkomen, migratie Werkgelegenheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Platform31 De concurrentiepositie van Nederlandse steden. Nieuwe inzichten voor de Utrechtse economie en voor intergemeentelijke samenwerking Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie