Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit"

Transcriptie

1 Dienst Weg- en Waterbouwkunde Publicatiereeks Grondstoffen 2005/02 Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit Maart 2005

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde

4

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 7 1 Inleiding Doel Helpdesk Bouwstoffenbesluit Doel en inhoud rapportage 9 2 Werkzaamheden helpdesk Bouwstoffenbesluit Afhandeling vragen Nieuwsbrief BOKS Netwerk Bouwstoffenbesluit Publiciteit 13 3 Vragen en vraagstellers Algemeen Vragen vanuit Rijkswaterstaat 16 4 Wijzigingen in het Bouwstoffenbesluit Wijzigingen Bouwstoffenbesluit 17 5 Blik naar de toekomst Mogelijkheden in de toekomst Verwachtingen 15 Bijlagen: Bijlage 1 Nieuwsbrieven Bijlage 2 Cijfermatig overzicht gestelde vragen 39 Bijlage 3 Ontwikkeling van het Bouwstoffenbesluit 37 Bijlage 4 Een selectie van gestelde vragen 41 Jaarverslag

7 Jaarverslag

8 1 Inleiding 1.1 Doel Helpdesk Bouwstoffenbesluit Het Bouwstoffenbesluit is op een aantal aspecten vrij complex, bovendien worden er veelvuldig wijzigingen op het besluit doorgevoerd. In de praktijk leidt dit regelmatig tot vragen bij de diverse bevoegde gezagen, waaronder gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en Waterschappen. Ook voor initiatiefnemers, zoals Rijkswaterstaat, aannemers en ingenieursbureau s is de regelgeving niet altijd duidelijk. De ministeries van VROM en V&W zijn verantwoordelijk voor het Bouwstoffenbesluit. Zij hechten een groot belang aan voorlichting over deze ingewikkelde regelgeving. Het ministerie van VROM heeft daarom een helpdesk ondergebracht bij Infomil en het ministerie van V&W heeft een helpdesk ingericht bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat. Infomil richt zich voornamelijk op vragen uit de burger- en utiliteitsbouw (B&U-sector). De DWW richt zich meer op vragen over de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De helpdesks hebben naast een voorlichtende taak, tevens een signalerende functie. De ervaring die de helpdesks opdoen, kan een bijdrage leveren aan een verbetering van de regelgeving en de voorlichting hierover. 1.2 Doel en inhoud rapportage Jaarlijks stelt de DWW een verslag op over de werkzaamheden die door de medewerkers van de helpdesk Bouwstoffenbesluit van DWW zijn uitgevoerd. Voorliggend rapport is het verslag over In hoofdstuk 2 van het jaarverslag worden de werkzaamheden van de helpdesk toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de doelgroep van de helpdesk en de gestelde vragen. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke wijzigingen recent zijn doorgevoerd in het Bouwstoffenbesluit en welke wijzigingen op stapel staan voor Hoofdstuk 5 besluit met een blik op de toekomst. In bijlage 1 zijn de uitgegeven nieuwsbrieven opgenomen. Bijlage 2 bevat een gedetailleerd cijfermatig overzicht van gestelde vragen van het afgelopen jaar. De ontwikkeling van het Bouwstoffenbesluit is opgenomen in bijlage 3. Tenslotte is in bijlage 4 een selectie van gestelde vragen in 2004 opgenomen. Jaarverslag

9 Column van Ruud van der Klooster De helpdesk bouwstoffenbesluit speelt een belangrijke rol bij het vertalen van beleid naar de praktijk. Een belangrijk beleidsmatig belang van de helpdesk ligt naar mijn mening in de functie van een doorgeefluik. Dit doorgeefluik kent twee richtingen. Zo heeft het in het leven roepen van een helpdesk er toe bijgedragen dat problemen die om een beleidsmatige oplossing vragen sneller boven water komen. Hiertoe is het mogelijk deze problemen snel en op de juiste wijze aan te pakken. Omgekeerd kan de helpdesk het bedrijfsleven en andere belanghebbenden snel en effectief op de hoogte brengen van wijzigingen in de wet en regelgeving. Hiertoe brengt de helpdesk regelmatig een nieuwsbrief uit, die wordt verspreid onder de aangemelde belanghebbenden. Ruud van der Klooster Beleidsmedewerker Directoraal Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Jaarverslag

10 2 Werkzaamheden helpdesk Bouwstoffenbesluit Het beantwoorden van vragen is de belangrijkste taak van de helpdesk bouwstoffenbesluit. Iedereen die vragen heeft over het Bouwstoffenbesluit kan terecht bij de helpdesk van de DWW. De meeste vragen worden telefonisch of per gesteld (respectievelijk circa 45% en 55%), slechts enkele vragen worden rechtstreeks aan de medewerkers van de helpdesk gesteld. Er is een geringe toename te zien van het aantal vragen dat per wordt gesteld (in 2003 was dit 50%). 2.1 Afhandeling vragen Alle vragen die per of telefoon binnenkomen bij de helpdesk worden geregistreerd in een spreadsheet, evenals de gegeven antwoorden. Ook de verwerkingstijd per vraag wordt opgenomen in de spreadsheet. De registratie heeft meerdere functies: - het vergroot het inzicht in de ontvangen vragen; - kwaliteitscontrole ten aanzien van de beantwoording van de vragen is mogelijk; - de afhandeling van vragen kan worden versneld doordat de antwoorden op eerder gestelde vragen in het overzicht zijn opgenomen. De helpdesk streeft ernaar om ontvangen vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, doorgaans binnen 3 werkdagen. Bij het beantwoorden van complexe vragen worden specialisten, zoals materiaaldeskundigen of juristen, binnen de DWW en/of VROM geraadpleegd. De antwoorden op de vragen van de helpdesk van de DWW en de helpdesk Infomil worden indien nodig op elkaar afgestemd, zodat de gegeven antwoorden eenduidig zijn. 2.2 Nieuwsbrief De DWW houdt een adresbestand bij van vraagstellers die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen over het besluit en aanverwante regelgeving. In 2004 stuurde de helpdesk vier digitale nieuwsbrieven rond. Deze nieuwsbrieven zijn opgenomen in bijlage 1. De personen die in het adressenbestand van de nieuwsbrief zijn opgenomen worden als klankbord gebruikt ten behoeve van nieuwe regelgeving e.d. Wijzigingen in het Bouwstoffen-besluit waarop inspraak mogelijk is, worden ter reactie naar deze mensen gestuurd. Rijkswaterstaat verzamelt de reacties en verwerkt dit commentaar in een gezamenlijk antwoord richting de beleidsmakers. Jaarverslag

11 2.3 BOKS De Dienst Weg -en Waterbouwkunde heeft een eigen kennis en toetssysteem voor het Bouwstoffenbesluit ontwikkeld. In juni 1996 werd de eerste versie (1.0) van het softwareprogramma Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem (BOKS) uitgebracht. Op basis van opgegeven kenmerken van bouwstoffen (soort bouwstof, resultaten chemische analyses, soort toepassing, e.d.) bepaalt BOKS wat de consequenties zijn van het Bouwstoffenbesluit. Het programma wordt regelmatig aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gebruiksvriendelijkheid van het programma steeds verder vergroot. Inmiddels is BOKS versie 6.0 te downloaden van: In deze versie van BOKS zijn, naast een correctie op geconstateerde fouten in het programma, onder meer de volgende wijzigingen doorgevoerd: In BOKS 6.0 is de definitieve versie van de Vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie opgenomen. BOKS 6.0 bevat de nieuwe Vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit De vrijstellingen voor de verschillende bouwstoffen zijn verwerkt in het rekenprogramma. De Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit 2004 is opgenomen in BOKS 6.0. Het is niet mogelijk om te toetsen volgens de steekproefopzet. In BOKS 6.0 wordt bij opsplitsing in deelpartijen de zekerheidsfactor aangepast. De digitale importfunctie van BOKS 6.0 is verder verbeterd. De medewerkers van de helpdesk hebben diverse functies ten aanzien van BOKS. Zij testen herhaaldelijk nieuwe versies van het programma. Wensen van gebruikers en onjuistheden in het programma worden geregistreerd en doorgegeven aan de projectleider van BOKS. De medewerkers van de helpdesk houden ook een adressenbestand van BOKS-gebruikers bij. Deze gebruikers worden via op de hoogte gesteld van updates van BOKS. Verwijzingen naar BOKS zijn onder andere opgenomen op de volgende websites; - Ministerie van VROM - Milieudienst West-Holland - Stichting infrastructuur kwaliteitsboring bodemonderzoek - Waterbodemsite - Infomil - Afval online - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Jaarverslag

12 2.4 Netwerk Bouwstoffenbesluit De helpdesk participeert in het Netwerk Bouwstoffenbesluit. Het Netwerk is een samenwerking tussen Inspectie Verkeer- en Waterstaat, de Regionale Directies van Rijkswaterstaat en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). In dit netwerk worden zaken besproken die doorgaans te maken hebben met de interpretatie en handhaving van het Bouwstoffenbesluit. In dit netwerk vindt een structurele uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Dit levert een positieve bijdrage voor de (handhavende) activiteiten op uitvoeringsniveau. 2.5 Publiciteit In veel schriftelijke informatie over het Bouwstoffenbesluit verwijzen de overheden en bedrijven regelmatig naar de helpdesks van DWW en Infomil. Voorbeelden daarvan zijn de Bouwstoffenbesluitwaaier 2004, uitgebracht door het SIKB en de publicatie Hoe ga ik om met grond en bouwstoffen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Jaarverslag

13 Column Ed de Iongh De door VROM bij InfoMil ondergebrachte Helpdesk Bouwstoffenbesluit en de Helpdesk Bouwstoffenbesluit van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde zijn belangrijke middelen om de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik ben geen directe gebruiker van deze helpdeks, maar heb als beleidscoördinator voor het Bouwstoffenbesluit wel veelvuldig contact met InfoMil. Onder meer over de vragen die door een groot scala van betrokkenen wordt gesteld over het Bouwstoffenbesluit, de uitvoeringsregeling en de vrijstellingsregelingen die in de afgelopen jaren het licht hebben gezien. Dat het Bouwstoffenbesluit door de partijen die bij de uitvoering zijn betrokken als een complexe materie wordt ervaren, is ook naar voren gekomen bij de evaluatie van het Bouwstoffenbesluit die enige jaren geleden is uitgevoerd. De conclusies uit de evaluatie hebben er onder meer toe geleid dat besloten is het Bouwstoffenbesluit grondig te herzien met het doel de uitvoering van het besluit in belangrijke mate te vereenvoudigen. De bedoeling is dat in 2007 het gewijzigde Bouwstoffenbesluit in werking zal treden. Ik denk dat ook dan een belangrijke rol voor de helpdesks zal zijn weggelegd om de gebruikers te informeren over de betekenis van de wijzigingen voor de uitvoeringspraktijk. Ed de Iongh Beleidsmedewerker Directie Bodem, Water, Landelijk gebied Ministerie van VROM Jaarverslag

14 3 Vragen en vraagstellers 3.1 Algemeen In een registratiesysteem wordt per maand bijgehouden welke vragen zijn binnengekomen bij de helpdesk en waar de vragenstellers werkzaam zijn. In het jaar 2004 zijn 561 vragen ontvangen en afgehandeld. Het aantal vragen is afgenomen ten opzichte van 2003, toen werden er 660 vragen gesteld. Er is geen duidelijke verklaring voor de terugloop van het aantal vragen. Bijna een derde van de vragenstellers (33%) is werkzaam bij een adviesbureau. Vervolgens worden de meeste vragen gesteld door medewerkers van Rijkswaterstaat (30%) en gemeenten (17%). De overige vragen werden gesteld door provincies (2%), ministeries (2%), overige overheidsinstanties (1%), producenten en aannemers (5%), overige bedrijven en branche-organisaties (2%), laboratoria (2%), waterschappen (2%) en overigen (3%). De gestelde vragen worden beknopt opgenomen in een spreadsheet, gevolgd door de antwoorden die de medewerkers hebben gegeven. Een groot deel van de vragen gaan over BOKS (23%). Daarnaast worden relatief veel vragen gesteld over de wijze van het uitvoeren van onderzoek (11%) en de toetsing van de resultaten van reeds uitgevoerd onderzoek (15%). In bijlage 4 is een selectie van gestelde vragen met bijbehorende antwoorden opgenomen. De vragen en antwoorden zijn geselecteerd op relevantie voor meerdere gebruikers. In figuur 1 is het aantal gestelde vragen weergegeven per instantie. In bijlage 2 zijn de daadwerkelijke cijfers in opgenomen in een tabel Aantal vragen 2003 Aantal vragen 2004 Rijkswaterstaat Gemeenten/milieudiensten Provincies Ministeries overheid Overige Adviesbureaus Producenten Aannemers Bedrijven overig Branche-organisaties Politie Waterschappen Laboratoria Overig Particulier Figuur 1, weergave van de aantallen vragen in 2003 en 2004 per instantie Jaarverslag

15 3.2 Vragen vanuit Rijkswaterstaat In figuur 2 zijn, voor de periode , de aantallen vragen gesteld door medewerkers van Rijkswaterstaat uitgezet tegen het totale aantal vragen. Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat het aantal vragen gesteld door Rijkswaterstaat sinds 2002 gelijk is gebleven. overzicht aantal vragen aantal vragen RWS-vragen jaar Figuur 2, aantal vragen vanuit Rijkswaterstaat ten opzichte van het totaal aantal gestelde vragen Jaarverslag

16 4 Wijzigingen in het Bouwstoffenbesluit 4.1 Wijzigingen Bouwstoffenbesluit Figuur 3, de routekaart naar het nieuwe Bouwstoffenbesluit In de praktijk bleek dat het Bouwstoffenbesluit met de bijbehorende uitvoeringsregelingen een aantal tegenstrijdigheden bevatte. Het stimuleren van hergebruik van secundaire materialen, een van de doelstellingen van het Bouwstoffenbesluit, werd door de bestaande regelgeving voor bepaalde bouwstoffen nauwelijks ten uitvoer gebracht. Verder werd het Bouwstoffenbesluit door veel gebruikers als zeer ingewikkeld ervaren. Daarom hebben de ministeries van V&W en VROM besloten om het Bouwstoffenbesluit in een aantal stappen eenvoudiger, eenduidiger en toegankelijker te maken. In figuur 3 zijn deze stappen verkort weergegeven. Onderstaand volgt een korte toelichting op de wijzigingen. 1. Wijzigingen in 2004 In februari 2004 is de Tijdelijke Vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie in werking getreden. Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat de immissiewaarden voor een aantal van nature in grond en baggerspecie voorkomende stoffen in het Bouwstoffenbesluit mogelijk te streng zijn. Het gevolg is dat veel partijen grond en baggerspecie niet kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit of grote hergebruiksbeperkingen ondervinden. Dit leidt er toe dat enorme hoeveelheden herbruikbare grond en baggerspecie moeten worden gestort en dat hiervoor in de plaats primaire bouwstoffen worden toegepast. Dit druist in tegen de politieke wens om het hergebruik te bevorderen. Met de vrijstellingsregeling van februari 2004 wordt een aantal knelpunten met betrekking tot het hergebruik van grond en baggerspecie opgelost doordat voor bepaalde stoffen de immissiewaarden zijn verhoogd. Naast een verruiming van de immissiewaarden is in de vrijstellingsregeling opgenomen dat voor alle categorieën grond en baggerspecie de samenstellingswaarde voor EOX wordt gehanteerd als triggerwaarde. Voor baggerspecie geldt specifiek dat het hergebruik wordt belemmerd door de in het Bouwstoffenbesluit geldende samenstellingswaarde voor minerale olie. Dit leidt Jaarverslag

17 ertoe dat veel baggerspecie moet worden gestort of dat baggerwerkzaamheden stagneren. In de tijdelijke vrijstellingsregeling is tevens de samenstellingswaarde voor minerale olie verruimd. Eind 2004 zijn de Tijdelijke Vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit 2004 en de Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit van kracht geworden. De tijdelijke vrijstellingsregeling loopt vooruit op een verruiming van het Bouwstoffenbesluit doordat in deze regelingen bepaalde samenstellings- en emissiewaarden zijn verhoogd. Daarnaast zijn bepaalde bouwstoffen vrijgesteld van de onderzoeksplicht. De gewijzigde uitvoeringsregeling omvat onder meer een aanpassing van de zekerheidsfactor, een steekproefopzet voor grote partijen en nadere eisen voor isolatiemaatregelen bij de toepassing van AVI-bodemas. In bijlage 3 is nader omschreven welke knelpunten en onderwerpen in deze vrijstellingsregelingen en Wijziging Uitvoeringsregeling zijn opgenomen. De vrijstellingsregelingen verlenen vrijstellingen voor enkele bepalingen uit het Bsb, voor die onderdelen die zijn gebaseerd op de Wet Bodembescherming. Hierdoor gelden deze regelingen niet voor oppervlaktewater. De Wijziging Uitvoeringsregeling geldt overigens wel voor oppervlaktewater. De in 2004 doorgevoerde wijzigingen lossen slechts een deel van de knelpunten in het bouwstoffenbesluit op. Op 22 december 2004 is de Voorpublicatie ontwerp tot wijziging Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming ter visie gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee wordt het Bsb gewijzigd, vooruitlopend op de gehele herziening in Wijziging op korte termijn, medio 2005 De in 2004 van kracht geworden vrijstellingsregelingen zijn niet van toepassing op oppervlaktewater. Hierdoor zijn er momenteel onbedoeld grote verschillen ontstaan in de bepalingen voor toepassing van bouwstoffen op land en voor de toepassing daarvan in water(bodem). Om dit te herstellen is het nodig om het hele Bsb op AMvB-niveau te wijzigen. Dit zal in 2005 gebeuren met de Wijziging Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming. Deze regeling zorgt er voor dat de bepalingen van de vrijstellingsregelingen ook van kracht zijn voor oppervlaktewater, met uitzondering van de MVR Grondverzet (uit 1999). Met de Wijziging Bouwstoffenbesluit vervallen drie vrijstellingsregelingen en worden alle uitzonderingen in een nieuwe versie van bijlage 1 en 2 van het Bsb gepubliceerd. In bijlage 3 is de Wijziging Bouwstoffenbesluit nader beschreven. Na de tervisielegging wordt op basis van commentaren een definitieve versie in procedure gebracht. Naar verwachting kan de wijziging in de zomer van 2005 van kracht worden. 3. Wijzigingen op lange termijn, 2007 Momenteel wordt gewerkt aan een geheel nieuw Bouwstoffenbesluit en een nieuw beleidskader voor Grond en bagger. Grond en bagger worden daarmee buiten het Bouwstoffenbesluit geplaatst. Volgens de planning treden deze regelingen gelijktijdig in 2007 in werking. Jaarverslag

18 5 Blik naar de toekomst 5.1 Mogelijkheden in de toekomst De helpdesk bouwstoffenbesluit is in 2004 vergelijkbaar met voorgaande jaren voortgezet. Uit de reactie van vragenstellers en het positieve commentaar op de nieuwsbrief blijkt dat de helpdesk voorziet in een behoefte. In 2005 zal de helpdesk dan ook twee dagen per week telefonisch bereikbaar blijven voor vragen. Op de overige dagen kunnen de vragen per kunnen worden gesteld. Aangezien het Bouwstoffenbesluit in de zomer van 2005 wijzigt, heeft de helpdesk ook dan een belangrijke taak in het informeren van de belanghebbenden. Uiteindelijk leiden de wijzigingen tot een vereenvoudiging van tot nu toe vrij complexe regelgeving. Tijdens deze ontwikkelingen is het belangrijk de toepassers van het bouwstoffenbesluit, bevoegde gezagen en initiatiefnemers, goed te informeren, zodat de wijzigingen ook werkelijk tot een betere toepassing van het besluit leiden. Het tijdig en accuraat uitbrengen van een nieuwsbrief blijft daarom een belangrijke functie van de helpdesk. Eventuele andere communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld het publiceren van een artikel in een vakblad, is tevens van belang bij het informeren van de belanghebbenden. In 2005 zal de helpdesk ook weer een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het programma BOKS. Door het doorgeven van onjuistheden in het programma, die door gebruikers zijn geconstateerd, zal BOKS steeds gebruiksvriendelijker worden. De wijzigingen in het Bouwstoffenbesluit die gepland staan in de zomer van 2005, zullen tevens in BOKS worden verwerkt. De helpdesk zal de aangepaste versie van BOKS uitgebreid testen voordat deze versie wordt vrijgegeven. 5.2 Verwachtingen De verwachting is dat het aantal vragen in 2005 ten opzichte van 2004 zal afnemen. Dit omdat door de Wijziging Bouwstoffenbesluit drie vrijstellingsregelingen voor zowel landbodem als oppervlaktewater gaan gelden. Dit zou één en ander moeten vereenvoudigen. Naast het beantwoorden van vragen blijven de taken van de helpdesk: - informatie geven over de nieuwe regelgeving (onder andere via de digitale nieuwsbrieven); - het vertalen van de wijzigingen naar praktijksituaties en de gevolgen daarvan voor betrokkenen; - het terugspelen van (nieuwe) knelpunten vanuit de praktijk naar beleidsmedewerkers bij de ministeries van V&W en VROM. Jaarverslag

19 Jaarverslag

20 Bijlage 1 Nieuwsbrieven 2004 Nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit nr. 7 maart 2004 In dit nummer: Jurisprudentie Bsb Onderweg naar een nieuw Bouwstoffenbesluit Jurisprudentie grondverzet BOKS 5.0 KWALIBO Grootschalige verwerking baggerspecie Handige links Telefoonnummers en adressen helpdesk Bouwstoffenbesluit, GWW sector DWW tel: (dinsdag en donderdag) mail: (ook voor aanmeldingen voor de nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit) helpdesk Bouwstoffenbesluit, B&U sector Infomil : tel: van 9:00-12:00 mail: RAW mail: Onderweg naar een nieuw Bouwstoffenbesluit Om de vele knelpunten op te lossen, wordt het Bouwstoffenbesluit op de volgende wijzen aangepast: 1. Een vrijstellingsregeling voor grond en bagger (maart 2004) 2. Een snelle aanpassing via een overgangsregeling (september 2004); 3. Een nieuw Bsb (eind 2007); 4. Een nieuwe regeling voor grond en bagger (eind 2007) 5. Een gedoogbeleid en/of tussentijdse aanpassing voor toepassingen in oppervlaktewater Uitspraak van 16 december 2003 RvS Een particulier (verzoeker) heeft een last onder dwangsom van 2.500,00 euro per maand opgelegd gekregen. Deze dwangsom moet hij betalen per maand dat niet-schone grond die van perceel A naar perceel B is verplaatst niet is onderzocht conform het Bsb protocol AP04 op samenstelling en immissie. Tegen dit besluit, opgelegd door College van B&W van Twenterand (verweerder), heeft de verzoeker bezwaar gemaakt. Verzoeker voert aan dat uit bodemonderzoeken blijkt dat de grond licht verontreinigd is en niet als schone grond mag worden verhandeld en dat hij deze grond daarom op eigen terrein heeft verwerkt. Verweerder stelt dat genoemd bodemonderzoek niet voldoet aan het Bouwstoffenbesluit en dat daardoor niet duidelijk is of eventuele nadere voorzieningen noodzakelijk zijn. De voorzitter van de rechtbank stelt vast dat de grond is vrijgekomen en verspreid op een ander perceel en dat voorafgaand daaraan geen onderzoek conform het Bsb is uitgevoerd. Dat de grond op eigen terrein is verwerkt speelt daarbij geen rol. Het verzoek wordt afgewezen. Zie ook BOKS 5.0 (Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem) Het computerprogramma BOKS versie 5.0 is ingrijpend aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: BOKS 5.0 is uitgebreid met een netwerkversie. Stand-alone toepassingen blijven uiteraard mogelijk. analysegegevens kunnen digitaal geïmporteerd worden. handmatig invoeren van meerdere metingen per parameter is mogelijk. de SIKB-protocollen zijn opgenomen, evenals de Handhavingsuitvoeringsmethode (HUM) Bouwstoffenbesluit en Grondstromen. De nieuwe regelgeving met betrekking tot baggerspecie en grond is in BOKS verwerkt, zowel in de tekst als in het kennisprogramma. Al met al is BOKS nog gebruiksvriendelijker geworden en zijn de mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. BOKS is gratis te downloaden van: Meer informatie: Ariea Vermeulen of Jaarverslag

21 Nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit nr. 7 maart 2004 In onderstaande figuur zijn de aanpassingen weergegeven. Figuur 1, de routekaart naar het nieuwe Bouwstoffenbesluit 1. Ministeriële Vrijstellingsregeling (MVR) grond en bagger De Ministeriële Vrijstellingsregeling grond en bagger is van kracht geworden. In het kort regelt de vrijstellingsregeling de volgende onderwerpen: - verhoging samenstellingswaarde voor de parameter minerale olie tot mg/kg d.s in baggerspecie. - vrijstelling van de immissiewaarden voor bromide, fluoride en sulfaat in grond en baggerspecie. - vrijstelling van de immissiewaarden voor antimoon, molybdeen, seleen en vanadium mits de concentratie van deze stoffen in de betreffende grond, zoals aangegeven in de bijlage behorende bij de vrijstellingsregeling, niet overschrijdt. - de samenstellingswaarde voor EOX wordt gehanteerd als triggerwaarde voor verder onderzoek, zoals dit ook al voor schone grond geldt. - de regeling is van toepassing op grond en baggerspecie zoals deze worden toegepast in werken. 2. Overgangsregeling 2004 Eind december 2003 is een concept-overgangsregeling ter visie gelegd, waarop tot 23 januari 2004 commentaar kon worden geleverd. Deze Overgangsregeling bestaat uit een Ministeriele Vrijstellingsregeling (MVR) en een Wijziging Uitvoeringsregeling (WUR). Een MVR geldt helaas alleen voor toepassingen op landbodems. De WUR geldt voor landbodems en in oppervlaktewater. Jaarverslag

22 Nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit nr. 7 maart 2004 In de ter visie gelegde Overgangsregeling stond het volgende: MVR (dus alleen voor landbodems) - voor alle bouwstoffen niet-zijnde grond komt een verruiming van een aantal immissiewaarden; - voor enkele specifieke bouwstoffen komt een verruiming of volledige vrijstelling van een aantal samenstellings- en immissiewaarden; - vrijstelling informatieplicht bij hergebruik van bouwstoffen van beton, keramiek, natuursteen en bakstenen; - opname van bepalingen uit Gedoogcirculaires, zoals bijvoorbeeld vrijstelling immissiewaarde voor slecht doorlatende materialen als de kolomproef niet kan worden uitgevoerd binnen 28 dagen. WUR (dus voor landbodems én oppervlaktewater) - Aanpassing van de Richtlijn IBC-maatregelen zodat aantasting van bentonietafdichtingen door AVI-bodemas wordt voorkomen. Naar aanleiding van commentaren en overleg tussen VROM en VenW is besloten om enkele belangrijke punten toe te voegen. Omdat de tijd ontbreekt om de aanvullingen nogmaals ter visie te leggen, wordt de periode van notificatie door de EU (3 tot 6 maanden) hiervoor benut. Dit betekent dat de aanvullingen aan veranderingen onderhevig kunnen zijn of zelfs weer komen te vervallen!!! De aanvullingen zijn: MVR - vrijstelling immissiewaarde chloride bij toepasssing van kleischelpen in duingebieden; - vrijstelling informatieplicht bij warm in situ hergebruik van asfalt; - vrijstelling informatieplicht bij hergebruik van bouwstoffen niet-zijnde grond binnen een project (!); - vrijstelling informatieplicht bij toepassing van schone grond uit een werk in een ander werk binnen een project. Voor de vrijstellingen informatieplicht geldt een zorgplicht, dat houdt in dat de bouwstof wel moet worden onderzocht als er aanwijzingen bestaan dat niet wordt voldaan aan de eisen (op grond van kennis over die bouwstof, visuele waarneming of kennis omtrent het gebruik). WUR - verhoging van de term a van een aantal stoffen waardoor de toegestane uitloging groter wordt om te kunnen voldoen aan de eis. De term a is een correctieterm voor het verschil in uitloging van een bouwmateriaal in het laboratorium en de praktijk en wordt gebruikt in de formule voor het bepalen van de immissiewaarden. (Dit stond eerst in de MVR, door opname in de WUR geldt het ook voor oppervlaktewater); - voor slecht doorlatende materialen mag een lagere effectieve infiltratie worden gehanteerd in de berekening (vanaf een bepaalde k-waarde en onder voorwaarden van toepassingseisen); - Bij de huidige toetsing wordt rekening gehouden met een standaard hoeveelheid regenwater die in de bouwstof zal dringen. Slecht doorlatende materialen worden daardoor veel ongunstiger beoordeeld dan zou moeten volgens de praktijk. Klei en kleiige baggerspecie lopen daarmee de kans op afkeur terwijl de bodembelasting in de praktijk wel voldoet. Vandaar deze uitzondering. - introductie van een steekproefopzet die het mogelijk maakt om grote of heterogene partijen te keuren en na keuring te splitsen; - toestaan dat de zekerheidsfactor 1 is als grond is getoetst als schone grond, maar dat niet blijkt te zijn. De aanvullingen komen tegemoet aan de uitkomsten van de VenW-workshop van 4 september Nieuw Bouwstoffenbesluit Medio februari 2004 is het project Herziening Bsb gestart. Eerst worden de hoofdlijnen van een nieuw Bsb opgesteld. Het gaat daarbij om fundamentele vragen als wat moet het nieuwe Bsb regelen? en hoe?. In mei 2004 moet hierover duidelijkheid bestaan. Jaarverslag

23 Nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit nr. 7 maart Nieuwe regeling grond en bagger Bij de vereenvoudiging van het Bsb wordt er naar gestreefd om voor grond en bagger een aparte, geheel nieuwe regeling op te stellen. Overweging daarbij is dat nu diverse regelingen voor grond gelden en daarbij niet altijd sprake is van voldoende samenhang. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitwerking van de mogelijkheden. 5. Toepassingen in oppervlaktewater Door de MVR Grond en bagger en door de Overgangsregeling 2004 ontstaan onbedoeld grote verschillen tussen de regels voor toepassing op de landbodem en die voor toepassing in oppervlaktewater. Door VenW wordt nagegaan hoe dit zal worden opgelost. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden, gedoogbeleid en aanpassing van het Bsb. Gedoogbeleid is tegenwoordig veel moeilijker geworden dan enkele jaren geleden. Het is daarom de vraag of gedoogbeleid mogelijk is. Waarschijnlijk is het nodig om tussentijds het Bsb aan te passen (dus vooruitlopend op een nieuw Bsb). Meer informatie? Martin Keve mailto: Ariea Vermeulen mailto: KWALIBO nieuws De Tweede Kamer heeft eind 2003 ingestemd met de KWALIBO notitie Bodembeheer op goede gronden. De KWALIBOregeling zal als hoofdstuk 11.1 onder de Wet Milieubeheer vallen met als titel: Kwaliteit van werkzaamheden en integriteit van uitvoerders. In de Memorie van Toelichting wordt de brede oriëntatie van het wetsvoorstel benadrukt. De regeling breidt de Wet milieubeheer uit met een regeling met betrekking tot de kwaliteit van werkzaamheden en de integriteit van de uitvoerders. De regeling richt zich zowel op kwaliteits- als op integriteiteisen die kunnen worden gesteld aan personen, bedrijven, instellingen en overheden die de volgende werkzaamheden uitvoeren: het verrichten van berekeningen, metingen en tellingen, het verrichten van onderzoek naar de aard en mate van verontreinigingen, het nemen en analyseren van monsters, het inspecteren en certificeren van stoffen, producten, voorzieningen en installaties en het produceren van stoffen en producten. In verreweg de meeste gevallen worden deze werkzaamheden uitgevoerd door zogenaamde intermediaire organisaties, zoals advies- en ingenieursbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken en reinigers en certificeringinstellingen. In de meeste gevallen gaat het om door de particuliere sector geëxploiteerde bedrijven, in enkele gevallen worden intermediairs geëxploiteerd door overheden. Certificatie en accreditatie zijn de instrumenten waarmee de kwaliteit van de uitvoerders kan worden gewaarborgd. Door de inzet van deze instrumenten, sluit het wetsvoorstel goed aan bij het zelfregulerende vermogen van de private sector Daarnaast biedt het wetsvoorstel een basis om certificatieregelingen bestuurlijk en juridisch beter op elkaar af te stemmen. Bovendien zal de uitvoeringsregeling inhouden dat veel oude regels kunnen verdwijnen of geharmoniseerd worden. Dit strookt met het overheidsstreven naar minder regels (zogenoemde herijking van regelgeving). Niet onbelangrijk in dit kader is ook dat de wetsvoorstellen van artikel 11.1 ook afstemmen met andere regelgeving, zoals het Asbestverwijderingsbesluit en hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer over afvalstoffen. De conceptvoorstellen zijn recent voor inspraak aangeboden. Het definitieve wetsvoorstel wordt in april of mei aangeboden aan het Kabinet en gaat daarna naar de Raad van State. Een en ander zal inhouden dat de KWALIBO-regeling in 2006 van kracht wordt. Dat is overigens ruim een jaar later dan oorspronkelijk werd verwacht. De notitie Bodembeheer op goede gronden is te downloaden vanaf de website Jaarverslag

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare November 2001 De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) voor baggerspecie Vanaf 1 januari 2002 moet belasting worden betaald voor het storten van reinigbare baggerspecie* Dit staat in de Wet belastingen

Nadere informatie

Kwaliteit: zorg of zegen?

Kwaliteit: zorg of zegen? Kwaliteit: zorg of zegen? Toezicht en kwaliteitsborging bij het beheer van de waterbodem Themadag Baggernet op 30 januari 2008 In samenwerking met SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer),

Nadere informatie

Eerste ervaringen met Kwalibo

Eerste ervaringen met Kwalibo Eerste ervaringen met Kwalibo Platform Toezicht Bodem 22 november 2007 Martin Keve VROM-Inspectie, Directie Bestuurszaken Opbouw presentatie Wie is waarvoor bevoegd? Taken Inspecties Eerste ervaringen

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer - 1 - INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 1000, versie 8 van 17 juni 2009 Versie : 3 datum vaststelling : 16 december 2010 Datum in werking treden :

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Agenda nr. Commissie: Milieu Gedeputeerde met de verdediging

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond)

tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond) Besluit van tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Het Ministerie van VROM heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de regelgeving die op basis van het kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie

Nadere informatie

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella Samenvoegen van grond op eigen terrein Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven 1 december 2010 Michiel Gadella MENU Kwalibo achtergrond en doelstelling Erkenningsregeling wat betekent dat Werkzaamheid

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

Besluit bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit Ruimte en Milieu Besluit bodemkwaliteit Besluit tot duurzaam bodembeheer! Vanaf januari 2008 komt duurzaam bodembeheer een stap dichterbij. Dan treedt namelijk het Besluit bodemkwaliteit in werking. Het

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Alles in huis voor een schone bodem

Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu, onderdeel van BAM Wegen, is dé specialist op het gebied van preventie en sanering van bodemverontreiniging. Onze sterke focus op kwaliteit en

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Beste collega s, De Wet bodembescherming is per 1 februari ondermeer gewijzigd om belemmeringen voor

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 109 Uitvoering EG-richtlijnen Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Inhoud Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Verschil Bsb en Bbk Overgangsbeleid Ervaringen Enschede

Nadere informatie

Opleiding. BoMil. Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren. Vanaf juli 2007

Opleiding. BoMil. Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren. Vanaf juli 2007 Opleiding BoMil Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren Vanaf juli 2007 BoMil is een modulair ingedeeld opleidingsprogramma dat in nauwe samenwerking met het LOM en Bodem+ is opgezet.

Nadere informatie

-S-ff" U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011

-S-ff U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011 ' l (»cf\ CAND OP -S-ff" ' JAN. 2011 nte Oostzaan Ministerie van Infrastructuur en tailieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag GEMEENTE OOSTZAAN t.a.v. het College van B. en W. POSTBUS 15 1510

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 010 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs

Nadere informatie

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT Besluit Bodemkwaliteit (afkorting: Bbk) Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht en is het Bouwstoffenbesluit (Bsb) ingetrokken (zie Bbk, art. 75) 1.

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Handreiking voor vastlegging in vergunningen Wet milieubeheer 29 juli 2004 sikb/stukken/04.3392 1 Inleiding De MVS voor baggerspecie houdt in dat baggerspecie

Nadere informatie

%UDQFKH 2UJDQLVDWLH *URQGEDQNHQ. Postbus 6633 3002 AP Rotterdam (010) 4894272 (010) 489 7007 DDUYHUVODJ. vastgesteld ALV 12 maart 2003

%UDQFKH 2UJDQLVDWLH *URQGEDQNHQ. Postbus 6633 3002 AP Rotterdam (010) 4894272 (010) 489 7007 DDUYHUVODJ. vastgesteld ALV 12 maart 2003 %UDQFKH 2UJDQLVDWLH *URQGEDQNHQ Postbus 6633 3002 AP Rotterdam (010) 4894272 (010) 489 7007 - DDUYHUVODJ datum maart 2003 versie definitief vastgesteld ALV 12 maart 2003 2/10 Van de voorzitter: Het jaar

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026448/2777358 op de op 4 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heros Vastgoed BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Geen bodemverontreiniging door Rijkswegen. beheer bodem bij Rijksinfrastructuur

Geen bodemverontreiniging door Rijkswegen. beheer bodem bij Rijksinfrastructuur Geen bodemverontreiniging door Rijkswegen beheer bodem bij Rijksinfrastructuur Missie vlotte en veilige doorstroming van het verkeer 2 beheer bodem Rijkswegen Maar 3 beheer bodem Rijkswegen Groot 4 beheer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 157 Besluit van 16 april 2013, tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond)

Nadere informatie

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen Omgaan met vrijkomende grond Notitie Gemeente Heumen Inhoud 1. Inleiding.... 3 2. Wettelijk kader... 4 2.1 Wet bodembescherming... 4 2.2 Actief bodembeheer.... 4 2.3 Bouwstoffenbesluit.... 5 2.4 Ministeriële

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Rijkswaterstaat Waterdienst 9 juli 2009 Definitief 9T4259 Boschveldweg 21 Postbus 525 5201 AM 's-hertogenbosch +31 (0)73 687 41 11 Telefoon

Nadere informatie

Grond-op-hopen. Samenvoegen grond zonder erkenning. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief

Grond-op-hopen. Samenvoegen grond zonder erkenning. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Grond-op-hopen Samenvoegen grond zonder erkenning Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval nationaal Nieuwe Uitleg 1 Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 19 december 2007 Ons kenmerk DGW/BOI 2007/1822 Onderwerp Internetstemmen bij de waterschappen

Nadere informatie

GROND GRONDIG BEKEKEN. Verantwoord omgaan met schone en verontreinigde grond

GROND GRONDIG BEKEKEN. Verantwoord omgaan met schone en verontreinigde grond GROND GRONDIG BEKEKEN Verantwoord omgaan met schone en verontreinigde grond AUGUSTUS 1999 i INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1. INLEIDING...1 1.1 LEESWIJZER...1 1.2 TOTSTANDKOMING VAN DE NOTA...1 2. AANLEIDING

Nadere informatie

vrom0200983 Voorgenomen reactie van Nederland Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2002

vrom0200983 Voorgenomen reactie van Nederland Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2002 vrom0200983 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2002 In mijn brief van 24 september jl. (SAS/2002075714) ben ik ingegaan op de reactie van de Europese Commissie

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006 Branche Organisatie Grondbanken Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Telefoon: (010) 4894272 Fax: (010) 489 4500 www.grondbanken.net www.bog-grondbanken.nl J aarverslag 2005 datum april 2006 versie

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

Sectie Rechtsinformatica RuG Expertsysteem Milieuvergunningenrecht

Sectie Rechtsinformatica RuG Expertsysteem Milieuvergunningenrecht Sectie Rechtsinformatica RuG Expertsysteem Milieuvergunningenrecht Sectie Rechtsinformatica RuG - Expertsysteem Milieuvergunningenrecht Sectie Rechtsinformatica RuG dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh Oude

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

milieuhandhaving bij invoering van regionale uitvoeringsdiensten Titel bodemkwaliteit bij gemeenten en waterschappen. Titel

milieuhandhaving bij invoering van regionale uitvoeringsdiensten Titel bodemkwaliteit bij gemeenten en waterschappen. Titel Lijst van artikelen en trainingen door Lex Stax Regionale samenwerking na 2012 Jaar van publicatie 2010 Beschrijving Artikel in het tijdschrift 'Bodemkwaliteit' over samenwerking inzake milieuhandhaving

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Sanering LPG-tankstations

Sanering LPG-tankstations VROM-Inspectie Regio Zuid-West V&R Sanering LPG-tankstations Een onderzoek naar de voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations Weena 723 Postbus 29036 3001 GA Rotterdam Telefoon 010-2244360

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie, handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

De Minister van Veiligheid en Justitie, handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2011, nr., houdende vaststelling van een technisch protocol met betrekking tot de wijze van aflevering van geïntercepteerde telecommunicatie (Regeling

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Handreiking Relevante regelgeving bij de toepassing van groenafval

Handreiking Relevante regelgeving bij de toepassing van groenafval Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Handreiking Relevante regelgeving bij de toepassing van groenafval 1 Inleiding In sectorplan 9 van het Landelijk Afvalbeheerplan is aangekondigd dat er een handreiking

Nadere informatie

Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen

Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen Vanuit brede analyse en prioritering naar concrete inspecties in de bodemketen Francisco Leus Maarten Busstra Platform Toezicht Bodembeheer 11 november

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Platform Toezicht Bodembeheer Marcel Cassee RWS Leefomgeving Bodem+ 12 september 2013 Opzet workshop Voorstelronde: Wie bent u? Waarover

Nadere informatie

In actie voor een adequaat niveau. Naam : Michiel Gadella AgentschapNL Bodem+

In actie voor een adequaat niveau. Naam : Michiel Gadella AgentschapNL Bodem+ In actie voor een adequaat niveau Naam : Michiel Gadella AgentschapNL Bodem+ Datum : 15 april, 20 april, 27 mei, 3 juni en 10 juni 2010 Inhoud presentatie Waarom is toezicht en handhaving van belang Wat

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011 Toelichting Aan Van Betreft Datum, Kenmerk Datum behandeling Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties Donderdag 28 april 2011 Dinsdag 17 mei 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2011

Jaarplan activiteiten in 2011 Bodembescherming Jaarplan activiteiten in 2011 Dit jaarplan is vastgesteld in de Programmaraad Bodembescherming op 23 maart 2011 Jaarprogramma 2011 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Activiteiten

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

Gelet op artikel 6g1, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 12b, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES:

Gelet op artikel 6g1, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 12b, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES: Besluit van tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Overzicht presentatie

Overzicht presentatie Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Implementatie Bbk Michiel Gadella POKB 18 juni 2009 Overzicht presentatie Besluit bodemkwaliteit waar gaat het over? Implementatie Bbk Doel en

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN

Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN Dienst Water en Milieu Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Activiteitenbesluit: Lozingen

Activiteitenbesluit: Lozingen Activiteitenbesluit: Lozingen Februari 2008 Naast de bundeling van algemene regels wordt met het Activiteitenbesluit ook het woud aan lozingsregels geordend. Vele individuele beschikkingen worden vervangen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 883 Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13) Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie