Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit"

Transcriptie

1 Dienst Weg- en Waterbouwkunde Publicatiereeks Grondstoffen 2005/02 Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit Maart 2005

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde

4

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 7 1 Inleiding Doel Helpdesk Bouwstoffenbesluit Doel en inhoud rapportage 9 2 Werkzaamheden helpdesk Bouwstoffenbesluit Afhandeling vragen Nieuwsbrief BOKS Netwerk Bouwstoffenbesluit Publiciteit 13 3 Vragen en vraagstellers Algemeen Vragen vanuit Rijkswaterstaat 16 4 Wijzigingen in het Bouwstoffenbesluit Wijzigingen Bouwstoffenbesluit 17 5 Blik naar de toekomst Mogelijkheden in de toekomst Verwachtingen 15 Bijlagen: Bijlage 1 Nieuwsbrieven Bijlage 2 Cijfermatig overzicht gestelde vragen 39 Bijlage 3 Ontwikkeling van het Bouwstoffenbesluit 37 Bijlage 4 Een selectie van gestelde vragen 41 Jaarverslag

7 Jaarverslag

8 1 Inleiding 1.1 Doel Helpdesk Bouwstoffenbesluit Het Bouwstoffenbesluit is op een aantal aspecten vrij complex, bovendien worden er veelvuldig wijzigingen op het besluit doorgevoerd. In de praktijk leidt dit regelmatig tot vragen bij de diverse bevoegde gezagen, waaronder gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en Waterschappen. Ook voor initiatiefnemers, zoals Rijkswaterstaat, aannemers en ingenieursbureau s is de regelgeving niet altijd duidelijk. De ministeries van VROM en V&W zijn verantwoordelijk voor het Bouwstoffenbesluit. Zij hechten een groot belang aan voorlichting over deze ingewikkelde regelgeving. Het ministerie van VROM heeft daarom een helpdesk ondergebracht bij Infomil en het ministerie van V&W heeft een helpdesk ingericht bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat. Infomil richt zich voornamelijk op vragen uit de burger- en utiliteitsbouw (B&U-sector). De DWW richt zich meer op vragen over de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De helpdesks hebben naast een voorlichtende taak, tevens een signalerende functie. De ervaring die de helpdesks opdoen, kan een bijdrage leveren aan een verbetering van de regelgeving en de voorlichting hierover. 1.2 Doel en inhoud rapportage Jaarlijks stelt de DWW een verslag op over de werkzaamheden die door de medewerkers van de helpdesk Bouwstoffenbesluit van DWW zijn uitgevoerd. Voorliggend rapport is het verslag over In hoofdstuk 2 van het jaarverslag worden de werkzaamheden van de helpdesk toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de doelgroep van de helpdesk en de gestelde vragen. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke wijzigingen recent zijn doorgevoerd in het Bouwstoffenbesluit en welke wijzigingen op stapel staan voor Hoofdstuk 5 besluit met een blik op de toekomst. In bijlage 1 zijn de uitgegeven nieuwsbrieven opgenomen. Bijlage 2 bevat een gedetailleerd cijfermatig overzicht van gestelde vragen van het afgelopen jaar. De ontwikkeling van het Bouwstoffenbesluit is opgenomen in bijlage 3. Tenslotte is in bijlage 4 een selectie van gestelde vragen in 2004 opgenomen. Jaarverslag

9 Column van Ruud van der Klooster De helpdesk bouwstoffenbesluit speelt een belangrijke rol bij het vertalen van beleid naar de praktijk. Een belangrijk beleidsmatig belang van de helpdesk ligt naar mijn mening in de functie van een doorgeefluik. Dit doorgeefluik kent twee richtingen. Zo heeft het in het leven roepen van een helpdesk er toe bijgedragen dat problemen die om een beleidsmatige oplossing vragen sneller boven water komen. Hiertoe is het mogelijk deze problemen snel en op de juiste wijze aan te pakken. Omgekeerd kan de helpdesk het bedrijfsleven en andere belanghebbenden snel en effectief op de hoogte brengen van wijzigingen in de wet en regelgeving. Hiertoe brengt de helpdesk regelmatig een nieuwsbrief uit, die wordt verspreid onder de aangemelde belanghebbenden. Ruud van der Klooster Beleidsmedewerker Directoraal Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Jaarverslag

10 2 Werkzaamheden helpdesk Bouwstoffenbesluit Het beantwoorden van vragen is de belangrijkste taak van de helpdesk bouwstoffenbesluit. Iedereen die vragen heeft over het Bouwstoffenbesluit kan terecht bij de helpdesk van de DWW. De meeste vragen worden telefonisch of per gesteld (respectievelijk circa 45% en 55%), slechts enkele vragen worden rechtstreeks aan de medewerkers van de helpdesk gesteld. Er is een geringe toename te zien van het aantal vragen dat per wordt gesteld (in 2003 was dit 50%). 2.1 Afhandeling vragen Alle vragen die per of telefoon binnenkomen bij de helpdesk worden geregistreerd in een spreadsheet, evenals de gegeven antwoorden. Ook de verwerkingstijd per vraag wordt opgenomen in de spreadsheet. De registratie heeft meerdere functies: - het vergroot het inzicht in de ontvangen vragen; - kwaliteitscontrole ten aanzien van de beantwoording van de vragen is mogelijk; - de afhandeling van vragen kan worden versneld doordat de antwoorden op eerder gestelde vragen in het overzicht zijn opgenomen. De helpdesk streeft ernaar om ontvangen vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, doorgaans binnen 3 werkdagen. Bij het beantwoorden van complexe vragen worden specialisten, zoals materiaaldeskundigen of juristen, binnen de DWW en/of VROM geraadpleegd. De antwoorden op de vragen van de helpdesk van de DWW en de helpdesk Infomil worden indien nodig op elkaar afgestemd, zodat de gegeven antwoorden eenduidig zijn. 2.2 Nieuwsbrief De DWW houdt een adresbestand bij van vraagstellers die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen over het besluit en aanverwante regelgeving. In 2004 stuurde de helpdesk vier digitale nieuwsbrieven rond. Deze nieuwsbrieven zijn opgenomen in bijlage 1. De personen die in het adressenbestand van de nieuwsbrief zijn opgenomen worden als klankbord gebruikt ten behoeve van nieuwe regelgeving e.d. Wijzigingen in het Bouwstoffen-besluit waarop inspraak mogelijk is, worden ter reactie naar deze mensen gestuurd. Rijkswaterstaat verzamelt de reacties en verwerkt dit commentaar in een gezamenlijk antwoord richting de beleidsmakers. Jaarverslag

11 2.3 BOKS De Dienst Weg -en Waterbouwkunde heeft een eigen kennis en toetssysteem voor het Bouwstoffenbesluit ontwikkeld. In juni 1996 werd de eerste versie (1.0) van het softwareprogramma Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem (BOKS) uitgebracht. Op basis van opgegeven kenmerken van bouwstoffen (soort bouwstof, resultaten chemische analyses, soort toepassing, e.d.) bepaalt BOKS wat de consequenties zijn van het Bouwstoffenbesluit. Het programma wordt regelmatig aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de gebruiksvriendelijkheid van het programma steeds verder vergroot. Inmiddels is BOKS versie 6.0 te downloaden van: In deze versie van BOKS zijn, naast een correctie op geconstateerde fouten in het programma, onder meer de volgende wijzigingen doorgevoerd: In BOKS 6.0 is de definitieve versie van de Vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie opgenomen. BOKS 6.0 bevat de nieuwe Vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit De vrijstellingen voor de verschillende bouwstoffen zijn verwerkt in het rekenprogramma. De Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit 2004 is opgenomen in BOKS 6.0. Het is niet mogelijk om te toetsen volgens de steekproefopzet. In BOKS 6.0 wordt bij opsplitsing in deelpartijen de zekerheidsfactor aangepast. De digitale importfunctie van BOKS 6.0 is verder verbeterd. De medewerkers van de helpdesk hebben diverse functies ten aanzien van BOKS. Zij testen herhaaldelijk nieuwe versies van het programma. Wensen van gebruikers en onjuistheden in het programma worden geregistreerd en doorgegeven aan de projectleider van BOKS. De medewerkers van de helpdesk houden ook een adressenbestand van BOKS-gebruikers bij. Deze gebruikers worden via op de hoogte gesteld van updates van BOKS. Verwijzingen naar BOKS zijn onder andere opgenomen op de volgende websites; - Ministerie van VROM - Milieudienst West-Holland - Stichting infrastructuur kwaliteitsboring bodemonderzoek - Waterbodemsite - Infomil - Afval online - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Jaarverslag

12 2.4 Netwerk Bouwstoffenbesluit De helpdesk participeert in het Netwerk Bouwstoffenbesluit. Het Netwerk is een samenwerking tussen Inspectie Verkeer- en Waterstaat, de Regionale Directies van Rijkswaterstaat en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). In dit netwerk worden zaken besproken die doorgaans te maken hebben met de interpretatie en handhaving van het Bouwstoffenbesluit. In dit netwerk vindt een structurele uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Dit levert een positieve bijdrage voor de (handhavende) activiteiten op uitvoeringsniveau. 2.5 Publiciteit In veel schriftelijke informatie over het Bouwstoffenbesluit verwijzen de overheden en bedrijven regelmatig naar de helpdesks van DWW en Infomil. Voorbeelden daarvan zijn de Bouwstoffenbesluitwaaier 2004, uitgebracht door het SIKB en de publicatie Hoe ga ik om met grond en bouwstoffen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Jaarverslag

13 Column Ed de Iongh De door VROM bij InfoMil ondergebrachte Helpdesk Bouwstoffenbesluit en de Helpdesk Bouwstoffenbesluit van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde zijn belangrijke middelen om de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik ben geen directe gebruiker van deze helpdeks, maar heb als beleidscoördinator voor het Bouwstoffenbesluit wel veelvuldig contact met InfoMil. Onder meer over de vragen die door een groot scala van betrokkenen wordt gesteld over het Bouwstoffenbesluit, de uitvoeringsregeling en de vrijstellingsregelingen die in de afgelopen jaren het licht hebben gezien. Dat het Bouwstoffenbesluit door de partijen die bij de uitvoering zijn betrokken als een complexe materie wordt ervaren, is ook naar voren gekomen bij de evaluatie van het Bouwstoffenbesluit die enige jaren geleden is uitgevoerd. De conclusies uit de evaluatie hebben er onder meer toe geleid dat besloten is het Bouwstoffenbesluit grondig te herzien met het doel de uitvoering van het besluit in belangrijke mate te vereenvoudigen. De bedoeling is dat in 2007 het gewijzigde Bouwstoffenbesluit in werking zal treden. Ik denk dat ook dan een belangrijke rol voor de helpdesks zal zijn weggelegd om de gebruikers te informeren over de betekenis van de wijzigingen voor de uitvoeringspraktijk. Ed de Iongh Beleidsmedewerker Directie Bodem, Water, Landelijk gebied Ministerie van VROM Jaarverslag

14 3 Vragen en vraagstellers 3.1 Algemeen In een registratiesysteem wordt per maand bijgehouden welke vragen zijn binnengekomen bij de helpdesk en waar de vragenstellers werkzaam zijn. In het jaar 2004 zijn 561 vragen ontvangen en afgehandeld. Het aantal vragen is afgenomen ten opzichte van 2003, toen werden er 660 vragen gesteld. Er is geen duidelijke verklaring voor de terugloop van het aantal vragen. Bijna een derde van de vragenstellers (33%) is werkzaam bij een adviesbureau. Vervolgens worden de meeste vragen gesteld door medewerkers van Rijkswaterstaat (30%) en gemeenten (17%). De overige vragen werden gesteld door provincies (2%), ministeries (2%), overige overheidsinstanties (1%), producenten en aannemers (5%), overige bedrijven en branche-organisaties (2%), laboratoria (2%), waterschappen (2%) en overigen (3%). De gestelde vragen worden beknopt opgenomen in een spreadsheet, gevolgd door de antwoorden die de medewerkers hebben gegeven. Een groot deel van de vragen gaan over BOKS (23%). Daarnaast worden relatief veel vragen gesteld over de wijze van het uitvoeren van onderzoek (11%) en de toetsing van de resultaten van reeds uitgevoerd onderzoek (15%). In bijlage 4 is een selectie van gestelde vragen met bijbehorende antwoorden opgenomen. De vragen en antwoorden zijn geselecteerd op relevantie voor meerdere gebruikers. In figuur 1 is het aantal gestelde vragen weergegeven per instantie. In bijlage 2 zijn de daadwerkelijke cijfers in opgenomen in een tabel Aantal vragen 2003 Aantal vragen 2004 Rijkswaterstaat Gemeenten/milieudiensten Provincies Ministeries overheid Overige Adviesbureaus Producenten Aannemers Bedrijven overig Branche-organisaties Politie Waterschappen Laboratoria Overig Particulier Figuur 1, weergave van de aantallen vragen in 2003 en 2004 per instantie Jaarverslag

15 3.2 Vragen vanuit Rijkswaterstaat In figuur 2 zijn, voor de periode , de aantallen vragen gesteld door medewerkers van Rijkswaterstaat uitgezet tegen het totale aantal vragen. Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat het aantal vragen gesteld door Rijkswaterstaat sinds 2002 gelijk is gebleven. overzicht aantal vragen aantal vragen RWS-vragen jaar Figuur 2, aantal vragen vanuit Rijkswaterstaat ten opzichte van het totaal aantal gestelde vragen Jaarverslag

16 4 Wijzigingen in het Bouwstoffenbesluit 4.1 Wijzigingen Bouwstoffenbesluit Figuur 3, de routekaart naar het nieuwe Bouwstoffenbesluit In de praktijk bleek dat het Bouwstoffenbesluit met de bijbehorende uitvoeringsregelingen een aantal tegenstrijdigheden bevatte. Het stimuleren van hergebruik van secundaire materialen, een van de doelstellingen van het Bouwstoffenbesluit, werd door de bestaande regelgeving voor bepaalde bouwstoffen nauwelijks ten uitvoer gebracht. Verder werd het Bouwstoffenbesluit door veel gebruikers als zeer ingewikkeld ervaren. Daarom hebben de ministeries van V&W en VROM besloten om het Bouwstoffenbesluit in een aantal stappen eenvoudiger, eenduidiger en toegankelijker te maken. In figuur 3 zijn deze stappen verkort weergegeven. Onderstaand volgt een korte toelichting op de wijzigingen. 1. Wijzigingen in 2004 In februari 2004 is de Tijdelijke Vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie in werking getreden. Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat de immissiewaarden voor een aantal van nature in grond en baggerspecie voorkomende stoffen in het Bouwstoffenbesluit mogelijk te streng zijn. Het gevolg is dat veel partijen grond en baggerspecie niet kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit of grote hergebruiksbeperkingen ondervinden. Dit leidt er toe dat enorme hoeveelheden herbruikbare grond en baggerspecie moeten worden gestort en dat hiervoor in de plaats primaire bouwstoffen worden toegepast. Dit druist in tegen de politieke wens om het hergebruik te bevorderen. Met de vrijstellingsregeling van februari 2004 wordt een aantal knelpunten met betrekking tot het hergebruik van grond en baggerspecie opgelost doordat voor bepaalde stoffen de immissiewaarden zijn verhoogd. Naast een verruiming van de immissiewaarden is in de vrijstellingsregeling opgenomen dat voor alle categorieën grond en baggerspecie de samenstellingswaarde voor EOX wordt gehanteerd als triggerwaarde. Voor baggerspecie geldt specifiek dat het hergebruik wordt belemmerd door de in het Bouwstoffenbesluit geldende samenstellingswaarde voor minerale olie. Dit leidt Jaarverslag

17 ertoe dat veel baggerspecie moet worden gestort of dat baggerwerkzaamheden stagneren. In de tijdelijke vrijstellingsregeling is tevens de samenstellingswaarde voor minerale olie verruimd. Eind 2004 zijn de Tijdelijke Vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit 2004 en de Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit van kracht geworden. De tijdelijke vrijstellingsregeling loopt vooruit op een verruiming van het Bouwstoffenbesluit doordat in deze regelingen bepaalde samenstellings- en emissiewaarden zijn verhoogd. Daarnaast zijn bepaalde bouwstoffen vrijgesteld van de onderzoeksplicht. De gewijzigde uitvoeringsregeling omvat onder meer een aanpassing van de zekerheidsfactor, een steekproefopzet voor grote partijen en nadere eisen voor isolatiemaatregelen bij de toepassing van AVI-bodemas. In bijlage 3 is nader omschreven welke knelpunten en onderwerpen in deze vrijstellingsregelingen en Wijziging Uitvoeringsregeling zijn opgenomen. De vrijstellingsregelingen verlenen vrijstellingen voor enkele bepalingen uit het Bsb, voor die onderdelen die zijn gebaseerd op de Wet Bodembescherming. Hierdoor gelden deze regelingen niet voor oppervlaktewater. De Wijziging Uitvoeringsregeling geldt overigens wel voor oppervlaktewater. De in 2004 doorgevoerde wijzigingen lossen slechts een deel van de knelpunten in het bouwstoffenbesluit op. Op 22 december 2004 is de Voorpublicatie ontwerp tot wijziging Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming ter visie gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee wordt het Bsb gewijzigd, vooruitlopend op de gehele herziening in Wijziging op korte termijn, medio 2005 De in 2004 van kracht geworden vrijstellingsregelingen zijn niet van toepassing op oppervlaktewater. Hierdoor zijn er momenteel onbedoeld grote verschillen ontstaan in de bepalingen voor toepassing van bouwstoffen op land en voor de toepassing daarvan in water(bodem). Om dit te herstellen is het nodig om het hele Bsb op AMvB-niveau te wijzigen. Dit zal in 2005 gebeuren met de Wijziging Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming. Deze regeling zorgt er voor dat de bepalingen van de vrijstellingsregelingen ook van kracht zijn voor oppervlaktewater, met uitzondering van de MVR Grondverzet (uit 1999). Met de Wijziging Bouwstoffenbesluit vervallen drie vrijstellingsregelingen en worden alle uitzonderingen in een nieuwe versie van bijlage 1 en 2 van het Bsb gepubliceerd. In bijlage 3 is de Wijziging Bouwstoffenbesluit nader beschreven. Na de tervisielegging wordt op basis van commentaren een definitieve versie in procedure gebracht. Naar verwachting kan de wijziging in de zomer van 2005 van kracht worden. 3. Wijzigingen op lange termijn, 2007 Momenteel wordt gewerkt aan een geheel nieuw Bouwstoffenbesluit en een nieuw beleidskader voor Grond en bagger. Grond en bagger worden daarmee buiten het Bouwstoffenbesluit geplaatst. Volgens de planning treden deze regelingen gelijktijdig in 2007 in werking. Jaarverslag

18 5 Blik naar de toekomst 5.1 Mogelijkheden in de toekomst De helpdesk bouwstoffenbesluit is in 2004 vergelijkbaar met voorgaande jaren voortgezet. Uit de reactie van vragenstellers en het positieve commentaar op de nieuwsbrief blijkt dat de helpdesk voorziet in een behoefte. In 2005 zal de helpdesk dan ook twee dagen per week telefonisch bereikbaar blijven voor vragen. Op de overige dagen kunnen de vragen per kunnen worden gesteld. Aangezien het Bouwstoffenbesluit in de zomer van 2005 wijzigt, heeft de helpdesk ook dan een belangrijke taak in het informeren van de belanghebbenden. Uiteindelijk leiden de wijzigingen tot een vereenvoudiging van tot nu toe vrij complexe regelgeving. Tijdens deze ontwikkelingen is het belangrijk de toepassers van het bouwstoffenbesluit, bevoegde gezagen en initiatiefnemers, goed te informeren, zodat de wijzigingen ook werkelijk tot een betere toepassing van het besluit leiden. Het tijdig en accuraat uitbrengen van een nieuwsbrief blijft daarom een belangrijke functie van de helpdesk. Eventuele andere communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld het publiceren van een artikel in een vakblad, is tevens van belang bij het informeren van de belanghebbenden. In 2005 zal de helpdesk ook weer een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het programma BOKS. Door het doorgeven van onjuistheden in het programma, die door gebruikers zijn geconstateerd, zal BOKS steeds gebruiksvriendelijker worden. De wijzigingen in het Bouwstoffenbesluit die gepland staan in de zomer van 2005, zullen tevens in BOKS worden verwerkt. De helpdesk zal de aangepaste versie van BOKS uitgebreid testen voordat deze versie wordt vrijgegeven. 5.2 Verwachtingen De verwachting is dat het aantal vragen in 2005 ten opzichte van 2004 zal afnemen. Dit omdat door de Wijziging Bouwstoffenbesluit drie vrijstellingsregelingen voor zowel landbodem als oppervlaktewater gaan gelden. Dit zou één en ander moeten vereenvoudigen. Naast het beantwoorden van vragen blijven de taken van de helpdesk: - informatie geven over de nieuwe regelgeving (onder andere via de digitale nieuwsbrieven); - het vertalen van de wijzigingen naar praktijksituaties en de gevolgen daarvan voor betrokkenen; - het terugspelen van (nieuwe) knelpunten vanuit de praktijk naar beleidsmedewerkers bij de ministeries van V&W en VROM. Jaarverslag

19 Jaarverslag

20 Bijlage 1 Nieuwsbrieven 2004 Nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit nr. 7 maart 2004 In dit nummer: Jurisprudentie Bsb Onderweg naar een nieuw Bouwstoffenbesluit Jurisprudentie grondverzet BOKS 5.0 KWALIBO Grootschalige verwerking baggerspecie Handige links Telefoonnummers en adressen helpdesk Bouwstoffenbesluit, GWW sector DWW tel: (dinsdag en donderdag) mail: (ook voor aanmeldingen voor de nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit) helpdesk Bouwstoffenbesluit, B&U sector Infomil : tel: van 9:00-12:00 mail: RAW mail: Onderweg naar een nieuw Bouwstoffenbesluit Om de vele knelpunten op te lossen, wordt het Bouwstoffenbesluit op de volgende wijzen aangepast: 1. Een vrijstellingsregeling voor grond en bagger (maart 2004) 2. Een snelle aanpassing via een overgangsregeling (september 2004); 3. Een nieuw Bsb (eind 2007); 4. Een nieuwe regeling voor grond en bagger (eind 2007) 5. Een gedoogbeleid en/of tussentijdse aanpassing voor toepassingen in oppervlaktewater Uitspraak van 16 december 2003 RvS Een particulier (verzoeker) heeft een last onder dwangsom van 2.500,00 euro per maand opgelegd gekregen. Deze dwangsom moet hij betalen per maand dat niet-schone grond die van perceel A naar perceel B is verplaatst niet is onderzocht conform het Bsb protocol AP04 op samenstelling en immissie. Tegen dit besluit, opgelegd door College van B&W van Twenterand (verweerder), heeft de verzoeker bezwaar gemaakt. Verzoeker voert aan dat uit bodemonderzoeken blijkt dat de grond licht verontreinigd is en niet als schone grond mag worden verhandeld en dat hij deze grond daarom op eigen terrein heeft verwerkt. Verweerder stelt dat genoemd bodemonderzoek niet voldoet aan het Bouwstoffenbesluit en dat daardoor niet duidelijk is of eventuele nadere voorzieningen noodzakelijk zijn. De voorzitter van de rechtbank stelt vast dat de grond is vrijgekomen en verspreid op een ander perceel en dat voorafgaand daaraan geen onderzoek conform het Bsb is uitgevoerd. Dat de grond op eigen terrein is verwerkt speelt daarbij geen rol. Het verzoek wordt afgewezen. Zie ook BOKS 5.0 (Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem) Het computerprogramma BOKS versie 5.0 is ingrijpend aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: BOKS 5.0 is uitgebreid met een netwerkversie. Stand-alone toepassingen blijven uiteraard mogelijk. analysegegevens kunnen digitaal geïmporteerd worden. handmatig invoeren van meerdere metingen per parameter is mogelijk. de SIKB-protocollen zijn opgenomen, evenals de Handhavingsuitvoeringsmethode (HUM) Bouwstoffenbesluit en Grondstromen. De nieuwe regelgeving met betrekking tot baggerspecie en grond is in BOKS verwerkt, zowel in de tekst als in het kennisprogramma. Al met al is BOKS nog gebruiksvriendelijker geworden en zijn de mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. BOKS is gratis te downloaden van: Meer informatie: Ariea Vermeulen of Jaarverslag

21 Nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit nr. 7 maart 2004 In onderstaande figuur zijn de aanpassingen weergegeven. Figuur 1, de routekaart naar het nieuwe Bouwstoffenbesluit 1. Ministeriële Vrijstellingsregeling (MVR) grond en bagger De Ministeriële Vrijstellingsregeling grond en bagger is van kracht geworden. In het kort regelt de vrijstellingsregeling de volgende onderwerpen: - verhoging samenstellingswaarde voor de parameter minerale olie tot mg/kg d.s in baggerspecie. - vrijstelling van de immissiewaarden voor bromide, fluoride en sulfaat in grond en baggerspecie. - vrijstelling van de immissiewaarden voor antimoon, molybdeen, seleen en vanadium mits de concentratie van deze stoffen in de betreffende grond, zoals aangegeven in de bijlage behorende bij de vrijstellingsregeling, niet overschrijdt. - de samenstellingswaarde voor EOX wordt gehanteerd als triggerwaarde voor verder onderzoek, zoals dit ook al voor schone grond geldt. - de regeling is van toepassing op grond en baggerspecie zoals deze worden toegepast in werken. 2. Overgangsregeling 2004 Eind december 2003 is een concept-overgangsregeling ter visie gelegd, waarop tot 23 januari 2004 commentaar kon worden geleverd. Deze Overgangsregeling bestaat uit een Ministeriele Vrijstellingsregeling (MVR) en een Wijziging Uitvoeringsregeling (WUR). Een MVR geldt helaas alleen voor toepassingen op landbodems. De WUR geldt voor landbodems en in oppervlaktewater. Jaarverslag

22 Nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit nr. 7 maart 2004 In de ter visie gelegde Overgangsregeling stond het volgende: MVR (dus alleen voor landbodems) - voor alle bouwstoffen niet-zijnde grond komt een verruiming van een aantal immissiewaarden; - voor enkele specifieke bouwstoffen komt een verruiming of volledige vrijstelling van een aantal samenstellings- en immissiewaarden; - vrijstelling informatieplicht bij hergebruik van bouwstoffen van beton, keramiek, natuursteen en bakstenen; - opname van bepalingen uit Gedoogcirculaires, zoals bijvoorbeeld vrijstelling immissiewaarde voor slecht doorlatende materialen als de kolomproef niet kan worden uitgevoerd binnen 28 dagen. WUR (dus voor landbodems én oppervlaktewater) - Aanpassing van de Richtlijn IBC-maatregelen zodat aantasting van bentonietafdichtingen door AVI-bodemas wordt voorkomen. Naar aanleiding van commentaren en overleg tussen VROM en VenW is besloten om enkele belangrijke punten toe te voegen. Omdat de tijd ontbreekt om de aanvullingen nogmaals ter visie te leggen, wordt de periode van notificatie door de EU (3 tot 6 maanden) hiervoor benut. Dit betekent dat de aanvullingen aan veranderingen onderhevig kunnen zijn of zelfs weer komen te vervallen!!! De aanvullingen zijn: MVR - vrijstelling immissiewaarde chloride bij toepasssing van kleischelpen in duingebieden; - vrijstelling informatieplicht bij warm in situ hergebruik van asfalt; - vrijstelling informatieplicht bij hergebruik van bouwstoffen niet-zijnde grond binnen een project (!); - vrijstelling informatieplicht bij toepassing van schone grond uit een werk in een ander werk binnen een project. Voor de vrijstellingen informatieplicht geldt een zorgplicht, dat houdt in dat de bouwstof wel moet worden onderzocht als er aanwijzingen bestaan dat niet wordt voldaan aan de eisen (op grond van kennis over die bouwstof, visuele waarneming of kennis omtrent het gebruik). WUR - verhoging van de term a van een aantal stoffen waardoor de toegestane uitloging groter wordt om te kunnen voldoen aan de eis. De term a is een correctieterm voor het verschil in uitloging van een bouwmateriaal in het laboratorium en de praktijk en wordt gebruikt in de formule voor het bepalen van de immissiewaarden. (Dit stond eerst in de MVR, door opname in de WUR geldt het ook voor oppervlaktewater); - voor slecht doorlatende materialen mag een lagere effectieve infiltratie worden gehanteerd in de berekening (vanaf een bepaalde k-waarde en onder voorwaarden van toepassingseisen); - Bij de huidige toetsing wordt rekening gehouden met een standaard hoeveelheid regenwater die in de bouwstof zal dringen. Slecht doorlatende materialen worden daardoor veel ongunstiger beoordeeld dan zou moeten volgens de praktijk. Klei en kleiige baggerspecie lopen daarmee de kans op afkeur terwijl de bodembelasting in de praktijk wel voldoet. Vandaar deze uitzondering. - introductie van een steekproefopzet die het mogelijk maakt om grote of heterogene partijen te keuren en na keuring te splitsen; - toestaan dat de zekerheidsfactor 1 is als grond is getoetst als schone grond, maar dat niet blijkt te zijn. De aanvullingen komen tegemoet aan de uitkomsten van de VenW-workshop van 4 september Nieuw Bouwstoffenbesluit Medio februari 2004 is het project Herziening Bsb gestart. Eerst worden de hoofdlijnen van een nieuw Bsb opgesteld. Het gaat daarbij om fundamentele vragen als wat moet het nieuwe Bsb regelen? en hoe?. In mei 2004 moet hierover duidelijkheid bestaan. Jaarverslag

23 Nieuwsbrief Bouwstoffenbesluit nr. 7 maart Nieuwe regeling grond en bagger Bij de vereenvoudiging van het Bsb wordt er naar gestreefd om voor grond en bagger een aparte, geheel nieuwe regeling op te stellen. Overweging daarbij is dat nu diverse regelingen voor grond gelden en daarbij niet altijd sprake is van voldoende samenhang. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitwerking van de mogelijkheden. 5. Toepassingen in oppervlaktewater Door de MVR Grond en bagger en door de Overgangsregeling 2004 ontstaan onbedoeld grote verschillen tussen de regels voor toepassing op de landbodem en die voor toepassing in oppervlaktewater. Door VenW wordt nagegaan hoe dit zal worden opgelost. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden, gedoogbeleid en aanpassing van het Bsb. Gedoogbeleid is tegenwoordig veel moeilijker geworden dan enkele jaren geleden. Het is daarom de vraag of gedoogbeleid mogelijk is. Waarschijnlijk is het nodig om tussentijds het Bsb aan te passen (dus vooruitlopend op een nieuw Bsb). Meer informatie? Martin Keve mailto: Ariea Vermeulen mailto: KWALIBO nieuws De Tweede Kamer heeft eind 2003 ingestemd met de KWALIBO notitie Bodembeheer op goede gronden. De KWALIBOregeling zal als hoofdstuk 11.1 onder de Wet Milieubeheer vallen met als titel: Kwaliteit van werkzaamheden en integriteit van uitvoerders. In de Memorie van Toelichting wordt de brede oriëntatie van het wetsvoorstel benadrukt. De regeling breidt de Wet milieubeheer uit met een regeling met betrekking tot de kwaliteit van werkzaamheden en de integriteit van de uitvoerders. De regeling richt zich zowel op kwaliteits- als op integriteiteisen die kunnen worden gesteld aan personen, bedrijven, instellingen en overheden die de volgende werkzaamheden uitvoeren: het verrichten van berekeningen, metingen en tellingen, het verrichten van onderzoek naar de aard en mate van verontreinigingen, het nemen en analyseren van monsters, het inspecteren en certificeren van stoffen, producten, voorzieningen en installaties en het produceren van stoffen en producten. In verreweg de meeste gevallen worden deze werkzaamheden uitgevoerd door zogenaamde intermediaire organisaties, zoals advies- en ingenieursbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken en reinigers en certificeringinstellingen. In de meeste gevallen gaat het om door de particuliere sector geëxploiteerde bedrijven, in enkele gevallen worden intermediairs geëxploiteerd door overheden. Certificatie en accreditatie zijn de instrumenten waarmee de kwaliteit van de uitvoerders kan worden gewaarborgd. Door de inzet van deze instrumenten, sluit het wetsvoorstel goed aan bij het zelfregulerende vermogen van de private sector Daarnaast biedt het wetsvoorstel een basis om certificatieregelingen bestuurlijk en juridisch beter op elkaar af te stemmen. Bovendien zal de uitvoeringsregeling inhouden dat veel oude regels kunnen verdwijnen of geharmoniseerd worden. Dit strookt met het overheidsstreven naar minder regels (zogenoemde herijking van regelgeving). Niet onbelangrijk in dit kader is ook dat de wetsvoorstellen van artikel 11.1 ook afstemmen met andere regelgeving, zoals het Asbestverwijderingsbesluit en hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer over afvalstoffen. De conceptvoorstellen zijn recent voor inspraak aangeboden. Het definitieve wetsvoorstel wordt in april of mei aangeboden aan het Kabinet en gaat daarna naar de Raad van State. Een en ander zal inhouden dat de KWALIBO-regeling in 2006 van kracht wordt. Dat is overigens ruim een jaar later dan oorspronkelijk werd verwacht. De notitie Bodembeheer op goede gronden is te downloaden vanaf de website Jaarverslag

Rapport Partijkeuring grond (in-situ) Strijpweg te Tull en 't Waal

Rapport Partijkeuring grond (in-situ) Strijpweg te Tull en 't Waal Rapport Partijkeuring grond (in-situ) Strijpweg te Tull en 't Waal projectnummer 174488 revisie 00 25 augustus 2008 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30 3990 DA HOUTEN datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH BROCHURE GRONDERZET Gemeente HOUTEN 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling TH 2 INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels

Nadere informatie

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter,

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den HaagPostbus 30945 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede KamerDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaalder Staten-Generaal Postbus 20018Postbus

Nadere informatie

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken.

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken. RIS123701_10-JAN-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2003.909 I HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: artikel 5 van de Vrijstellingsregeling grondverzet; Besluit: de bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare November 2001 De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) voor baggerspecie Vanaf 1 januari 2002 moet belasting worden betaald voor het storten van reinigbare baggerspecie* Dit staat in de Wet belastingen

Nadere informatie

Het belang van (goed) vooronderzoek

Het belang van (goed) vooronderzoek Het belang van (goed) vooronderzoek Waarom verankering in de regelgeving nodig is Informatiebijeenkomst 'NEN 5725 Vooronderzoek landbodem' Marcel Cassee Rijkswaterstaat Bodem+ 21 november 2017 Belang van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 401 Vierde Nota Waterhuishouding Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING (door gemeente AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING Woningwet 2001, artikel 8, lid 2, sub h (gewijzigd bij Staatsblad 518, 2001 Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2 (Model-) Bouwverordening,

Nadere informatie

sectorplan Ernstig verontreinigde grond

sectorplan Ernstig verontreinigde grond sectorplan Ernstig verontreinigde grond 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ernstig verontreinigde grond 2. Belangrijkste bronnen Gemeenten en aannemers 3. Aanbod in 2000 (in Nederland)

Nadere informatie

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant.

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant. Zandwinputten Een overzicht Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni 2009 Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten John Maaskant Ministerie van Verkeer & Waterstaat Marc Pruijn Ministerie van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Eerste ervaringen met Kwalibo

Eerste ervaringen met Kwalibo Eerste ervaringen met Kwalibo Platform Toezicht Bodem 22 november 2007 Martin Keve VROM-Inspectie, Directie Bestuurszaken Opbouw presentatie Wie is waarvoor bevoegd? Taken Inspecties Eerste ervaringen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad RIS105230_06-05-2003 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Onderwerp Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeente Den Haag en VINEX-locatie Ypenburg (gedeelte

Nadere informatie

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant?

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Dan krijgt u te maken met regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie!

Nadere informatie

Kwaliteit: zorg of zegen?

Kwaliteit: zorg of zegen? Kwaliteit: zorg of zegen? Toezicht en kwaliteitsborging bij het beheer van de waterbodem Themadag Baggernet op 30 januari 2008 In samenwerking met SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer),

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer - 1 - INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 1000, versie 8 van 17 juni 2009 Versie : 3 datum vaststelling : 16 december 2010 Datum in werking treden :

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Concept Besluit van... houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Agenda nr. Commissie: Milieu Gedeputeerde met de verdediging

Nadere informatie

Programma uur: Ontvangst

Programma uur: Ontvangst Informatie-uitwisseling Besluit bodemkwaliteit December 2009 Hardenberg/Zwolle Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door de voorzitter 19.40 uur: Wat is het Besluit bodemkwaliteit? 20.00 uur:

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Errata Velduitgave Bodem + 1 Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan 1. Worden gegevens aan een bestuursorgaan verstrekt ter

Nadere informatie

IBC bouwstoffen en Immobilisaten. Inhoud van de presentatie. Chris Schuurbiers (ILT) Beverwijk, 27 juni 2013

IBC bouwstoffen en Immobilisaten. Inhoud van de presentatie. Chris Schuurbiers (ILT) Beverwijk, 27 juni 2013 IBC bouwstoffen en Immobilisaten Chris Schuurbiers (ILT) Beverwijk, 27 juni 2013 Inhoud van de presentatie Taken Bevoegde gezagen Bbk IBC bouwstoffen eisen voor toepassing Meldingsplicht AEC bodemassen,

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond)

tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond) Besluit van tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

beschikking D Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Toetsing van de aanvraag 5. Procedure 6. Conclusie 7. Ondertekening 8.

beschikking D Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Toetsing van de aanvraag 5. Procedure 6. Conclusie 7. Ondertekening 8. D161083167 D161083167 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking Eusebiusbuitensingel 66 6828 HZ Arnhem Postbus 25 6200 MA Maastricht www.rijkswaterstaat.nl

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Besluit van tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. MJZ, Directie Juridische Zaken, Afdeling

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie

Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie VROM Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie Regeling van de Staatssecretaris van en Milieubeheer van 25 februari 2004, nr. BWL/ 2004 011 693, houdende aanpassing van bepaalde, op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3 Informatiebrochure Opslag, bewerking en levering grond op eigen terrein Een handreiking die toelicht hoe te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit Aanleiding Reeds op 1 januari

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu vereisten In gevallen dat een be sluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst kent de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

NOTITIE Opdrachtgevers vragen om kwaliteit

NOTITIE Opdrachtgevers vragen om kwaliteit NOTITIE Aan : Organisaties die werk uitbesteden in bodembeheer Van : Programmabureau SIKB Datum : 1 januari 2009 Kenmerk : SIKB-Cor_C_08_33373 versie 8 1. Kwaliteit, daar kunt u gewoon om vragen U wilt

Nadere informatie

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Het Ministerie van VROM heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de regelgeving die op basis van het kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

Urgente sanering LPGtankstations

Urgente sanering LPGtankstations VROM-Inspectie Portefeuillehouder Veiligheid & Risico Urgente sanering LPGtankstations Een onderzoek naar de voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9328 d.d. 24-04-2008. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu d.d. 01-12-2014. Aanvaard door

Nadere informatie

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 30945 2500 GX Den Haag TCB S37(1998) Den Haag, 21 oktober 1998 Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig

Nadere informatie

VAM SERVICE CENTRUM Aid Sea*tesaat 25C /»257 2 JUL Kajinet. Datum 27 juni 2O02 Aan het college van burgemeester en wethouders

VAM SERVICE CENTRUM Aid Sea*tesaat 25C /»257 2 JUL Kajinet. Datum 27 juni 2O02 Aan het college van burgemeester en wethouders Gemeentebestuur ordrecht VAM SERVICE CENTRUM Aid Sea*tesaat 25C /»257 Beslisformulier B en W e-mail adres: SEssc 2 JUL 2002 T, d beleidsvoorstel hamersti! Kajinet 1%i. atum 27 juni 2O02 Aan het college

Nadere informatie

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella Samenvoegen van grond op eigen terrein Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven 1 december 2010 Michiel Gadella MENU Kwalibo achtergrond en doelstelling Erkenningsregeling wat betekent dat Werkzaamheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17024 21 augustus 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/145416,

Nadere informatie

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 Datum 31 december 2013 1. Samenvatting Een uniforme Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Besluit bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit Ruimte en Milieu Besluit bodemkwaliteit Besluit tot duurzaam bodembeheer! Vanaf januari 2008 komt duurzaam bodembeheer een stap dichterbij. Dan treedt namelijk het Besluit bodemkwaliteit in werking. Het

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging IBC-Bouwstof Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

en notarissen & Droogleever Fortuijn advocaten Landsadvocaat

en notarissen & Droogleever Fortuijn advocaten Landsadvocaat New Babylon Postbus 11756 Bezuidenhoutseweg 57 2502 AT Den Haag Pe s Rij c ken 2594 AC Den Haag telefoon (oo) 515 3000 wsvw.pelsrijckennl & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen Ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Alles in huis voor een schone bodem

Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu, onderdeel van BAM Wegen, is dé specialist op het gebied van preventie en sanering van bodemverontreiniging. Onze sterke focus op kwaliteit en

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Besluit bodemkwaliteit?

INLEIDING. Wat is het Besluit bodemkwaliteit? INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen)

Nadere informatie

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Beste collega s, De Wet bodembescherming is per 1 februari ondermeer gewijzigd om belemmeringen voor

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Waterschap Scheldestromen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg B-BSBE140050/00089339 Afdeling: Vergunningen Datum: 12 februari 2015 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9310 d.d. 13-11-2012, LD-staalslakmengselvoor toepassing in de wegenbouw enld-staalslak voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 109 Uitvoering EG-richtlijnen Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

-S-ff" U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011

-S-ff U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011 ' l (»cf\ CAND OP -S-ff" ' JAN. 2011 nte Oostzaan Ministerie van Infrastructuur en tailieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag GEMEENTE OOSTZAAN t.a.v. het College van B. en W. POSTBUS 15 1510

Nadere informatie

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Projectcode : 2002/14768 nummer : BBLnot 2.3 Datum : 13 februari

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SIKB0101

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SIKB0101 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: maandag 6 december 2010 19:11 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Inhoud Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Verschil Bsb en Bbk Overgangsbeleid Ervaringen Enschede

Nadere informatie

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT Besluit Bodemkwaliteit (afkorting: Bbk) Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht en is het Bouwstoffenbesluit (Bsb) ingetrokken (zie Bbk, art. 75) 1.

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie

Besluit van houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen

Besluit van houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen Besluit van houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht

Nadere informatie

Aanpak fijn stof bij veehouderijen

Aanpak fijn stof bij veehouderijen Aanpak fijn stof bij veehouderijen Ministerie van Infrastructuur en Milieu 13 december 2011 1. Inleiding In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is in 2009 en 2010 onderzoek

Nadere informatie

Systeemtoets. Wordt de (departementale) toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd?

Systeemtoets. Wordt de (departementale) toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd? Systeemtoets Wordt de (departementale) toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd? De systeemtoets van Actal Het College heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Planning wetsvoorstel Omgevingswet

Planning wetsvoorstel Omgevingswet Planning wetsvoorstel Omgevingswet (Tweede Kamer 33 118, nr. 17, 1 oktober 2014) Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is de basis van de stelselherziening en als zodanig bepalend voor de planning van

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Notitie. Handhaving bij afwijkingen van het saneringsplan (vastgesteld in het B-PHOM van 21 juni 2006)

Notitie. Handhaving bij afwijkingen van het saneringsplan (vastgesteld in het B-PHOM van 21 juni 2006) Notitie Onderwerp Handhaving bij afwijkingen van het saneringsplan (vastgesteld in het B-PHOM van 21 juni 2006) Inleiding Uitgangspunt bij het uitvoeren van een bodemsanering is het saneringsplan (SP)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Actieplan verbetering toezicht en handhaving Besluit bodemkwaliteit

Actieplan verbetering toezicht en handhaving Besluit bodemkwaliteit Actieplan verbetering toezicht en handhaving Besluit bodemkwaliteit Colofon Dit rapport is opgesteld door Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit Datum 26 mei 2009 Kenmerk Status Actieplan verbetering

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

2. Het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

2. Het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming Voorlopig beleidsstandpunt Wetterskip Fryslân voor het toepassen van natte baggerspecie als bouwstof in oppervlaktewater op grond van het Bouwstoffenbesluit. Het voornoemde beleidsstandpunt en de Reactienota

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Ontwerp-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2008/3190, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2016

Jaarplan activiteiten in 2016 Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Bodembescherming Jaarplan activiteiten in 2016 Dit jaarplan is vastgesteld door het SIKB-bestuur op Jaarprogramma Bodembescherming

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Handreiking voor vastlegging in vergunningen Wet milieubeheer 29 juli 2004 sikb/stukken/04.3392 1 Inleiding De MVS voor baggerspecie houdt in dat baggerspecie

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging De gemeente Leiden is sinds 1 januari 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) voor haar eigen grondgebied. Deze taken zijn overgenomen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 010 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Wijzigende kaders voor grondstromen - Kwaliteit in de keten. Michiel Gadella

Wijzigende kaders voor grondstromen - Kwaliteit in de keten. Michiel Gadella Wijzigende kaders voor grondstromen - Kwaliteit in de keten Michiel Gadella 22-9-2017 Menu Veranderingen op het toneel Ik hou van Holland: Historisch perspectief & Belang van grondverzet voor de economie

Nadere informatie

Opleiding. BoMil. Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren. Vanaf juli 2007

Opleiding. BoMil. Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren. Vanaf juli 2007 Opleiding BoMil Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren Vanaf juli 2007 BoMil is een modulair ingedeeld opleidingsprogramma dat in nauwe samenwerking met het LOM en Bodem+ is opgezet.

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Beschikking. Gemeente Montfoort t.a.v. de heer J. Dronkert Postbus ZG MONTFOORT. Geachte heer Dronkert,

1 Inleiding. 2 Beschikking. Gemeente Montfoort t.a.v. de heer J. Dronkert Postbus ZG MONTFOORT. Geachte heer Dronkert, Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Gemeente Montfoort t.a.v. de heer J. Dronkert Postbus 41 3417 ZG MONTFOORT Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Sectie Rechtsinformatica RuG Expertsysteem Milieuvergunningenrecht

Sectie Rechtsinformatica RuG Expertsysteem Milieuvergunningenrecht Sectie Rechtsinformatica RuG Expertsysteem Milieuvergunningenrecht Sectie Rechtsinformatica RuG - Expertsysteem Milieuvergunningenrecht Sectie Rechtsinformatica RuG dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh Oude

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Geen bodemverontreiniging door Rijkswegen. beheer bodem bij Rijksinfrastructuur

Geen bodemverontreiniging door Rijkswegen. beheer bodem bij Rijksinfrastructuur Geen bodemverontreiniging door Rijkswegen beheer bodem bij Rijksinfrastructuur Missie vlotte en veilige doorstroming van het verkeer 2 beheer bodem Rijkswegen Maar 3 beheer bodem Rijkswegen Groot 4 beheer

Nadere informatie