NOTITIE Opdrachtgevers vragen om kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE Opdrachtgevers vragen om kwaliteit"

Transcriptie

1 NOTITIE Aan : Organisaties die werk uitbesteden in bodembeheer Van : Programmabureau SIKB Datum : 1 januari 2009 Kenmerk : SIKB-Cor_C_08_33373 versie 8 1. Kwaliteit, daar kunt u gewoon om vragen U wilt als opdrachtgever de kans op een goed uitgevoerd project zo groot mogelijk maken. Dit kan op verschillende manieren. Eén van de mogelijkheden is tijdens het aanbestedingstraject potentiële opdrachtnemers expliciet te vragen om aan te tonen dat zij de capaciteiten in huis hebben om de klus op een goede manier te klaren. In deze notitie presenteert de SIKB een aantal suggesties voor het formuleren van dergelijke eisen. Actueel op basis van uw ervaringen De eerste versie van deze notitie is in juli 2003 tot stand gekomen in overleg met de eerste organisaties die zich met deze vraag bij de SIKB hebben gemeld. Ontwikkelingen gaan verder en meer en meer kwaliteitseisen komen beschikbaar. We doen ons best om dit document actueel te houden, voor een belangrijk deel gebaseerd op aan ons gemelde ervaringen van aanbestedende en inschrijvende organisaties. Op 1 oktober 2006 is de zogenoemde Kwaliboregeling in werking getreden. Bevoegde bodemoverheden mogen beschikkingen alleen nog baseren op informatie aangeleverd door erkende organisaties. Organisaties die erkend willen worden moeten daarvoor een certificaat of een accreditatie overleggen. Op 1 januari 2008 is de Kwaliboregeling ondergebracht in het nieuwe Besluit en de nieuwe Regeling bodemkwaliteit. Met de wijziging van Besluit en Regeling op 1 juli 2008 is de reikwijdte belangrijk uitgebreid, waardoor voor veel activiteiten het vragen naar een certificaat of accreditatie nu verplicht is. In principe kan de reikwijdte van deze verplichting op 1 januari en 1 juli van elk jaar verder worden uitgebreid. We blijven ernaar streven om de notitie actueel te houden. Houdt u onze website in de gaten voor de meest actuele versie. Om blijvende actualiteit mogelijk te maken nodigen wij u uit om door te gaan met het bij ons melden van uw ervaringen. Dit kan telefonisch ( ) of per mail SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer.

2 2. Uitgangspunten bij het opstellen van de tekstsuggesties voor de inschrijfeisen Formulering afhankelijk van soort aanbesteding In deze notitie gaan we uit van formuleringen die passen bij een uitnodiging voor het aangaan van een raamovereenkomst (bijvoorbeeld een openbare aankondiging van een Europese aanbesteding). In andersoortige documenten, zoals aanvragen om offerte voor individuele projecten, kan het nodig zijn de formuleringen aan te passen. Belangrijk: maak uw markt niet te klein Deze notitie geeft suggesties voor de manier waarop u potentiële opdrachtnemers kunt vragen aan te tonen dat zij zorgen voor hun kwaliteit. We zijn daarbij uitgegaan van het verwijzen naar documenten waarin eisen voor die kwaliteit zijn opgenomen, zoals beoordelingsrichtlijnen en protocollen. We hebben daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande documenten volgens welke al een behoorlijk aantal bedrijven werkt. In dergelijke situaties is vragen om een certificaat een rechtvaardige en realistische eis. In deze notitie ziet u voor die situaties dan ook een rechtstreekse verwijzing naar een dergelijk document. Voor de activiteiten waarvoor het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit een erkenning verplicht stellen, verwijzen we in eerste instantie naar deze verplichting. We adviseren om ook in dergelijke situaties ook specifiek te vragen om het relevante certificaat of accreditatie. Dit ziet u ook terug in de voorgestelde formuleringen. Niet voor alle activiteiten bestaan al kwaliteitsrichtlijnen. Het is duidelijk dat het vragen om een certificaat of een accreditatie tijdens een aanbestedingsprocedure voor zulke activiteiten niet realistisch is. Dat geldt echter ook als een beoordelingsrichtlijn of een protocol nog maar kort geleden is verschenen. En kort is daarbij een tamelijk ruim begrip, omdat het verkrijgen van een certificaat of een accreditatie veel tijd kost, zeker als daarna nog een erkenning moet worden toegekend. U moet dan denken in de orde grootte van een half tot anderhalf jaar. Na de vaststelling van een document als een beoordelingsrichtlijn of een protocol is er eerst een periode waarin de voorlopers in de certificatieprocedure zitten. Dan zijn er dus nog geen gecertificeerde bedrijven en in een dergelijke situatie is vragen om een certificaat in een aanbesteding zinloos. Als u in een dergelijke periode keihard om een certificaat vraagt maakt u uw markt wel heel klein. Voor dergelijke situaties hebben we in deze notitie dan ook geen verwijzingen naar documenten opgenomen. Toch is het wel degelijk mogelijk om ook in die situaties te vragen naar kwaliteit, bijvoorbeeld volgens de suggesties in deze notitie. Het is zeker verstandig om in alle situaties te bekijken of u met het uit deze notitie overnemen van vooral de harde eis om een certificaat of accreditatie uw markt niet te klein maakt. Weeg dit altijd af in het licht van uw aanbestedingswensen. U kunt een tevoren een schatting maken van de marktomvang door na te gaan hoeveel bedrijven aan de door u gestelde eis(en) kunnen voldoen. Via vindt u een zoeksysteem op de pagina Erkend en gecertificeerd. Selecteer de voor de aanbesteding relevante eisen We hebben geprobeerd eisen aan zoveel mogelijk delen van de bodembeheerketen in deze notitie op te nemen. Het lijkt dan ook een heel verhaal, maar uiteraard kunt u hieruit de eisen selecteren die relevant zijn voor het uit te besteden contract. Er zijn geen bedrijven met alle certificaten, dus een zekere selectie is ook nodig voor een goede aanbesteding. Versie 8, 1 januari 2009 Pagina 2 van 8

3 3. Concrete tekstsuggesties voor inschrijfeisen Snelzoeksysteem: we hebben de concrete tekstsuggesties voor inschrijfeisen verdeeld over de volgende rubrieken: A. Algemeen (tekstsuggestie 1) B. Partijkeuringen en veldwerk (tekstsuggesties 2, t/m 5) C. Uitvoering en begeleiding van saneringen (tekstsuggesties 6 t/m 12) D. Bewerken en verwerken van grond (tekstsuggesties 13 t/m 16) E. Digitale uitwisseling van bodemdata (tekstsuggestie 17) F. Laboratoriumonderzoek (tekstsuggesties 18 t/m 21) G. Mogelijkheid tot marktverruiming (tekstsuggestie 22). In een aankondiging van een aanbesteding van een raamcontract staat vaak (een variant op) de volgende zin: Gegadigden dienen bij hun aanvraag tot deelneming minimaal de volgende bewijsstukken [ ] te overleggen:, gevolgd door een opsomming van die bewijsstukken. De eisen op het gebied van kwaliteitsborging bij bodembeheer zouden als volgt kunnen luiden: Gegadigden dienen bij hun aanvraag tot deelneming minimaal de volgende bewijsstukken [ ] te overleggen: [.] Rubriek A, Algemeen Algemene kwaliteitsborging 1. een geldig certificaat van een kwaliteitszorgsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001:2008, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor milieutechnisch bodemonderzoek en bodemsanering én Rubriek B, Partijkeuringen en veldwerk als het werk bestaat uit veldwerk voor milieuhygiënisch landbodemonderzoek 2. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor veldwerk, dat bestaat uit het plaatsen van boringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond- en grondwatermonsters of het nemen van grond- en grondwatermonsters, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder l in de Regeling bodemkwaliteit. De certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, VKBprotocollen In plaats van het genoemde certificaat kan de aanmelder ook een geldige accreditatie overleggen, waaruit blijkt dat de aanmelder is geaccrediteerd voor het uitvoeren van veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek conform AS SIKB 2000, VKB-protocollen als het werk bestaat uit veldwerk voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 3. (u kunt deze eis stellen vanaf 1 juli 2009) een door Bodem+ afgegeven erkenning voor veldwerk, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder l in de Regeling een geldig certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, VKB-protocol In plaats van het genoemde certificaat kan de aanmelder ook een geldige accreditatie overleggen, waaruit blijkt dat de aanmelder is geaccrediteerd voor het uitvoeren van veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek conform AS SIKB 2000, VKB-protocol Versie 8, 1 januari 2009 Pagina 3 van 8

4 als het werk bestaat uit locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem 4. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor veldwerk, dat bestaat uit locatieinspectie en monsterneming van asbest in de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder l in de Regeling bodemkwaliteit. De inhoudelijke grondslag voor deze erkenning wordt gevormd door een geldig certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor het uitvoeren van locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem conform VKB-protocol In plaats van het genoemde certificaat kan de aanmelder ook een geldige accreditatie overleggen, waaruit blijkt dat de aanmelder is geaccrediteerd voor het uitvoeren van locatieinspectie en monsterneming van asbest in de bodem conform VKB-protocol als het werk bestaat uit monsterneming van grond ter voldoening aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit 5. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor monsterneming voor partijkeuringen, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder i in de Regeling bodemkwaliteit. De certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor het uitvoeren van monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit conform BRL SIKB Dit certificaat moet tenminste omvatten het uitvoeren van monsterneming grond ten behoeve van partijkeuringen zoals beschreven in VKB-protocol In plaats van het genoemde certificaat kan de aanmelder ook een geldige accreditatie overleggen, waaruit blijkt dat de aanmelder is geaccrediteerd voor het uitvoeren van monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit conform het accreditatieprogramma AP04, onderdeel monsterneming zoals beschreven in AP04- M. Rubriek C, Uitvoering en begeleiding van saneringen als het werk bestaat uit de uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden 6. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de uitvoering van een sanering van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder k in de Regeling een geldig certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor het uitvoeren van bodemsaneringen conform BRL SIKB Dit certificaat moet tenminste omvatten het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden zoals beschreven in SIKB-protocol als het werk bestaat uit de uitvoering van landbodemsanering met in-situ methoden 7. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de uitvoering van een sanering van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder k in de Regeling een geldig certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor het uitvoeren van bodemsaneringen conform BRL SIKB Dit certificaat moet tenminste omvatten het uitvoeren van landbodemsaneringen met in-situ methoden zoals beschreven in SIKB-protocol als het werk bestaat uit de uitvoering van waterbodemsanering 8. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de uitvoering van een sanering van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder k in de Regeling een geldig certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor het uitvoeren van bodemsaneringen conform BRL SIKB Dit certificaat moet Versie 8, 1 januari 2009 Pagina 4 van 8

5 tenminste omvatten het uitvoeren van waterbodemsaneringen zoals beschreven in SIKB-protocol als het werk bestaat uit de milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden 9. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de uitvoering van milieukundige begeleiding, die bestaat uit verificatie en/of processturing [naar gelang welke van deze activiteiten wordt aanbesteed] bij een sanering van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder h in de Regeling bodemkwaliteit. De certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen conform BRL SIKB Dit certificaat moet tenminste omvatten de milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met conventionele methoden zoals beschreven in VKB-protocol als het werk bestaat uit de milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden 10. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de uitvoering van milieukundige begeleiding, die bestaat uit verificatie en/of processturing [naar gelang welke van deze activiteiten wordt aanbesteed] bij een sanering van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder h in de Regeling bodemkwaliteit. De certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen conform BRL SIKB Dit certificaat moet tenminste omvatten de milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met in-situ methoden zoals beschreven in VKB-protocol Voor het onderdeel processturing kan de aanmelder in plaats van het genoemde certificaat ook een geldig certificaat overleggen, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor de uitvoering van bodemsaneringen conform BRL SIKB Dit certificaat moet tenminste omvatten het uitvoeren van landbodemsaneringen met in-situ methoden zoals beschreven in SIKB-protocol als het werk bestaat uit de milieukundige begeleiding van waterbodemsanering 11. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de uitvoering van milieukundige begeleiding, die bestaat uit verificatie en/of processturing [naar gelang welke van deze activiteiten wordt aanbesteed] bij een sanering van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder h in de Regeling bodemkwaliteit. De certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen conform BRL SIKB Dit certificaat moet tenminste omvatten de milieukundige begeleiding van waterbodemsaneringen zoals beschreven in VKB-protocol als het werk bestaat uit de milieukundige begeleiding van nazorg 12. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de uitvoering van milieukundige begeleiding, die bestaat uit verificatie en/of processturing [naar gelang welke van deze activiteiten wordt aanbesteed] bij een sanering van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder h in de Regeling bodemkwaliteit. De certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen conform BRL SIKB Dit certificaat moet tenminste omvatten de milieukundige begeleiding van nazorg zoals beschreven in VKB-protocol Versie 8, 1 januari 2009 Pagina 5 van 8

6 Rubriek D, Bewerken en verwerken van grond als het werk bestaat uit het toepassen van grond in werken door grondbanken 13. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor het produceren van bouwstoffen, grond of baggerspecie die is bestemd voor toepassing in Nederland en waarvoor een erkende kwaliteitsverklaring is afgegeven, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder j in de Regeling bodemkwaliteit. De genoemde kwaliteitsverklaring is een geldig certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor het toepassen van grond in werken conform BRL Grond 9335, zoals beschreven in SIKB-protocol als het werk bestaat uit het toepassen van grond uit grootschalige projecten 14. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor het produceren van bouwstoffen, grond of baggerspecie die is bestemd voor toepassing in Nederland en waarvoor een erkende kwaliteitsverklaring is afgegeven, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder j in de Regeling bodemkwaliteit. De genoemde kwaliteitsverklaring is een geldig certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor het toepassen van grond uit grootschalige projecten conform BRL 9335, zoals beschreven in SIKB-protocol als het werk bestaat uit procesmatige ex-situ reiniging van grond en baggerspecie 15. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie, zijnde de procesmatige ex situ reiniging en bewerking daarvan, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder e in de Regeling een geldig certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor de procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie conform BRL SIKB 7500, zoals beschreven in SIKB-protocol als het werk bestaat uit zandscheiding, rijping of landfarming van baggerspecie 16. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie, zijnde de procesmatige ex situ reiniging en bewerking daarvan, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder e in de Regeling een geldig certificaat, waaruit blijkt dat de aanmelder is gecertificeerd voor zandscheiding, rijping en landfarming van baggerspecie conform BRL SIKB 7500, zoals beschreven in SIKB-protocol Rubriek E, Digitale uitwisseling van bodemdata als het uitwisselen van (digitale) gegevens een belangrijk deel uitmaakt van het werk 17. een door de kwaliteitscoördinator of directie ondertekend document waarin de aanmelder verklaart dat hij of zij voor het uitwisselen van digitale gegevens (zie bijlage) in het kader van deze overeenkomst uitsluitend werkt met software die is gecertificeerd conform BRL SIKB 0100, Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer. Voor deze gegevens mag tussen het analoge rapport (papieren versie) en de digitale gegevens (XML-bestand) geen discrepantie zitten. U kunt deze eis verder detailleren met de volgende aanvulling: In de bijlage (Uitwisselkaart_<Bis>.xls) is in het onderdeel Bodeminformatie import in <kleur> aangegeven welke gegevens u digitaal, in het formaat van het SIKB protocol 0101, moet aanleveren.. Versie 8, 1 januari 2009 Pagina 6 van 8

7 Rubriek F, Laboratoriumonderzoek als het werk laboratoriumonderzoek omvat op monsters van bodem en/of grond in het kader van milieuhygiënisch bodemonderzoek 18. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek bij een verkennend onderzoek, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek of een saneringsonderzoek als bedoeld in artikel 1 van de Wet bodembescherming of een vergelijkbaar onderzoek van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder d in de Regeling bodemkwaliteit. De inhoudelijke grondslag voor deze erkenning wordt gevormd door een geldige accreditatie voor de uitvoering van laboratoriumonderzoek op monsters van bodem en/of grond in het kader van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform het Accreditatieschema AS SIKB 3000, zoals beschreven in de SIKB-protocollen 3010 t/m als het werk laboratoriumonderzoek omvat op monsters van grondwater in het kader van milieuhygiënisch bodemonderzoek 19. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek bij een verkennend onderzoek, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek of een saneringsonderzoek als bedoeld in artikel 1 van de Wet bodembescherming of een vergelijkbaar onderzoek van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder d in de Regeling bodemkwaliteit. De inhoudelijke grondslag voor deze erkenning wordt gevormd door een geldige accreditatie voor de uitvoering van laboratoriumonderzoek op monsters van grondwater in het kader van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform het Accreditatieschema AS SIKB 3000, zoals beschreven in de SIKB-protocollen 3110 t/m als het werk laboratoriumonderzoek omvat op monsters van de waterbodem in het kader van milieuhygiënisch bodemonderzoek 20. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek bij een verkennend onderzoek, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek of een saneringsonderzoek als bedoeld in artikel 1 van de Wet bodembescherming of een vergelijkbaar onderzoek van de bodem, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder d in de Regeling bodemkwaliteit. De inhoudelijke grondslag voor deze erkenning wordt gevormd door een geldige accreditatie voor de uitvoering van laboratoriumonderzoek op monsters van de waterbodem in het kader van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform het Accreditatieschema AS SIKB 3000, zoals beschreven in de SIKB-protocollen 3210 t/m als het werk laboratoriumonderzoek omvat op monsters van grond en/of andere bouwstoffen ter voldoening aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit 21. een door Bodem+ afgegeven erkenning voor de analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie ter voldoening aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit, zoals beschreven in art. 2.1, eerste lid onder c in de Regeling bodemkwaliteit. De inhoudelijke grondslag voor deze erkenning wordt gevormd door een geldige accreditatie voor de uitvoering van laboratoriumonderzoek op monsters van bodem en/of grond ter voldoening aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit conform het Accreditatieprogramma AP04. Rubriek G, Mogelijkheid tot marktverruiming als u in algemene zin bedrijven die nog niet gecertificeerd zijn, maar daar wel mee bezig zijn, wilt laten meedingen 22. voor de onderdelen waarvoor de aanmelder de hierboven onder [hier relevante verwijzing opnemen] opgenomen certificaten ten tijde van de aanbesteding niet kan overleggen treedt een door de kwaliteitscoördinator of directie ondertekend Versie 8, 1 januari 2009 Pagina 7 van 8

8 document in de plaats, waarin de aanmelder verklaart het werk uit te voeren in het kader van het behalen van het verplichte certificaat of de verplichte accreditatie. De mogelijkheid die deze passage 22 biedt is gebaseerd op de zogenoemde uitzonderingsclausule, zoals geformuleerd in art. 15, lid 3, Besluit bodemkwaliteit. Versie 8, 1 januari 2009 Pagina 8 van 8

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 07-01-2016 tot 01-01-2019 Vergt bijlage d.d.: 25-06-2015 Venusstraat 2 4105 JH Culemborg Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Deze bijlage is geldig : 25-06-2015 tot 01-01-2019 Vergt bijlage d.d.: 01-01-2015 Venusstraat 2 4105 JH Culemborg Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen

Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen Vanuit brede analyse en prioritering naar concrete inspecties in de bodemketen Francisco Leus Maarten Busstra Platform Toezicht Bodembeheer 11 november

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer - 1 - INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 1000, versie 8 van 17 juni 2009 Versie : 3 datum vaststelling : 16 december 2010 Datum in werking treden :

Nadere informatie

Het belang van (goed) vooronderzoek

Het belang van (goed) vooronderzoek Het belang van (goed) vooronderzoek Waarom verankering in de regelgeving nodig is Informatiebijeenkomst 'NEN 5725 Vooronderzoek landbodem' Marcel Cassee Rijkswaterstaat Bodem+ 21 november 2017 Belang van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13123 28 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/87224

Nadere informatie

VKB-protocol 6004 Plaats Tekst versie 2.1 Type: wijziging (W) of toevoeging (T) Tekst versie 2.2

VKB-protocol 6004 Plaats Tekst versie 2.1 Type: wijziging (W) of toevoeging (T) Tekst versie 2.2 H 1, 2 e alinea Par. 2.1, definities, actieve nazorg Het protocol is van toepassing bij de uitvoering van nazorg bij land- en waterbodemsanering zoals is aangegeven in Wbb, artikel 39c lid 1 onder f. De

Nadere informatie

kwaliteit leeswijzer 2. ALGEMENE GEGEVENS 2.1. Locatiegegevens 2.2. Opdrachtgever voor sanering 2.3. Bij de sanering betrokken instanties

kwaliteit leeswijzer 2. ALGEMENE GEGEVENS 2.1. Locatiegegevens 2.2. Opdrachtgever voor sanering 2.3. Bij de sanering betrokken instanties kwaliteit Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos dat gecertificeerd is conform NEN-EN-ISO 9001:2000. Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**. Tevens

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

Bodemonderzoek en bodemadvies

Bodemonderzoek en bodemadvies Beoordelingsrichtlijn Bodemonderzoek en bodemadvies BRL SIKB 00 BRL SIKB 00 Pagina 1 van 93 Inhoudsopgave 1 2 3 4 0 1 Onderwerp en toepassingsgebied... 6 1.1 Algemeen... 6 1.2 Reikwijdte... 8 1.2.1 Werkzaamheid

Nadere informatie

Gemeente Alblasserdam T.a.v. de heer M. Oosters Postbus AA ALBLASSERDAM. Heeswijk, 5 december 2016

Gemeente Alblasserdam T.a.v. de heer M. Oosters Postbus AA ALBLASSERDAM. Heeswijk, 5 december 2016 Gemeente Alblasserdam T.a.v. de heer M. Oosters Postbus 2 2950 AA ALBLASSERDAM Heeswijk, 5 december 2016 Behandeld door: Jeroen Geerdink Onze ref.: 25.16.00603.0 Projectnaam: Pijlstoep te Alblasserdam

Nadere informatie

ESSENTIËLE EISEN ILT-TOEZICHT Essentiële eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bodembeheer door Inspectie Leefomgeving en Transport

ESSENTIËLE EISEN ILT-TOEZICHT Essentiële eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bodembeheer door Inspectie Leefomgeving en Transport ESSENTIËLE EISEN ILT-TOEZICHT Essentiële eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bodembeheer door Inspectie Leefomgeving en Transport Dit document, versie 1.1, is op 23 juni 2016 vastgesteld

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD vastgesteld door het AC Bodembeheer

WIJZIGINGSBLAD vastgesteld door het AC Bodembeheer - 1 - WIJZIGINGSBLAD vastgesteld door het AC Bodembeheer Van toepassing op : AS SIKB 2000, versie 2.8 van 12 december 2013 Versie en datum vaststelling : 2, 10 maart 2016 Het bestuur van SIKB heeft op

Nadere informatie

Boren en bodemenergie: goed bezig!

Boren en bodemenergie: goed bezig! Boren en bodemenergie: goed bezig! Werken met BRL SIKB 2100 en 11000 Arthur de Groof Platform Bronbemalen Zoetermeer, 19 november 2013 BRL SIKB 12000: Regelgeving, status en indeling Besluit bodemkwaliteit

Nadere informatie

Hoe houden we het werkbaar?

Hoe houden we het werkbaar? Hoe houden we het werkbaar? Veranderende eisen aan asbestonderzoek in bodem Arthur de Groof Landelijke Asbest Praktijkdag Van der Valk, Utrecht, 18 mei 2017 Wat ik u wil vertellen wijzigingen aan eisen:

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie

Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie 22 december 2016 Inhoudsopgave partijdefinitie

Nadere informatie

Historisch onderzoek. Waterberging Dalmsholterwaterleiding. Projectnummer: P120845

Historisch onderzoek. Waterberging Dalmsholterwaterleiding. Projectnummer: P120845 Historisch onderzoek Waterberging Dalmsholterwaterleiding Nabij Dalmsholte Projectnummer: P120845 Opdrachtgever: Witpaard Postbus 1158 8001 BD Contactpersoon: Dhr. J. Drenth Datum onderzoek: 29 augustus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8546 8 juni 2010 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van

Nadere informatie

Afwijken van Bbk Beoordelingsrichtlijnen

Afwijken van Bbk Beoordelingsrichtlijnen Afwijken van Bbk Beoordelingsrichtlijnen Definitieve versie d.d. 22 december 2009 (in januari 2010 gepubliceerd op site WEKA Bouw. www.weka-bouw.nl) Auteur: mr. A.M.C.C. (Annemiek) Tubbing, http://www.tubbingmilieuadvies.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44654 24 augustus 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 23 augustus 2016, nr. IENM/BSK-2016/161636,

Nadere informatie

5, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk, fotobijlage, profielen en legenda, analysecertificaten en tekening

5, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk, fotobijlage, profielen en legenda, analysecertificaten en tekening Bouw- en aannemersbedrijf Ossendrijver BV T.a.v. mevrouw K. Ossendrijver De Stuwdam 14 3815 KM Amersfoort PJ Milieu BV Nijverheidsstraat 21 3861 RJ Nijkerk Telefoon: 33-2458511 E-mail: info@pjmilieu.nl

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Handreiking voor vastlegging in vergunningen Wet milieubeheer 29 juli 2004 sikb/stukken/04.3392 1 Inleiding De MVS voor baggerspecie houdt in dat baggerspecie

Nadere informatie

Opdrachtnummer: A

Opdrachtnummer: A Verkennend asbestonderzoek ter plaatse van: Schoolstraat 7 Roden Opdrachtnummer: 101040-A Opdrachtgever: Contactpersoon: Woonborg Postbus 3 9480 AA Vries Dhr. J. van Goor Datum onderzoek: 2 november 2010

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

OFFERTE MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING PLENKERTSTRAAT 42 TE VALKENBURG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

OFFERTE MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING PLENKERTSTRAAT 42 TE VALKENBURG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL OFFERTE MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING PLENKERTSTRAAT 42 TE VALKENBURG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Offerte milieukundige begeleiding Plenkertstraat 42 te Valkenburg in de gemeente Valkenburg aan de Geul

Nadere informatie

Grondonderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit ter plaatse van: Setheweg te Meppel. Projectnummer: 120216

Grondonderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit ter plaatse van: Setheweg te Meppel. Projectnummer: 120216 Grondonderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit ter plaatse van: Setheweg te Meppel Projectnummer: 120216 Opdrachtgever: Contactpersoon: Benjamins Natuursteen Lindberghstraat 16 7903 BN Hoogeveen Dhr. K.

Nadere informatie

Bodem + Handreiking Besluit bodemkwaliteit

Bodem + Handreiking Besluit bodemkwaliteit Bodem + Handreiking Besluit bodemkwaliteit Bodem+ 2 Eén gebied, meerdere bodemfuncties SenterNovem Bodem+ Postbus 93144 2509 AC DEN HAAG telefoon (070) 373 51 23 internet www.bodemplus.nl 3 Voorwoord Bodembeheer

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Ave1

Opdrachtnummer: Ave1 Verkennend asbestonderzoek ter plaatse van: Voorsterweg 55-69 Brummen Opdrachtnummer: 101005-Ave1 Opdrachtgever: Contactpersoon: Witpaard Postbus 1158 8001 BD Zwolle Dhr. E. Dokter Datum onderzoek: 3 november

Nadere informatie

Overzicht van voorgestelde wijzigingen BRL SIKB 7000 (versie 4.1 versie 4.2) Plaats in Huidige tekst (versie 4.1) Ontwerp-tekst (versie 4.

Overzicht van voorgestelde wijzigingen BRL SIKB 7000 (versie 4.1 versie 4.2) Plaats in Huidige tekst (versie 4.1) Ontwerp-tekst (versie 4. Overzicht van voorgestelde wijzigingen BRL SIKB 7000 ( versie 4.2) Plaats in Huidige tekst () Ontwerp-tekst (versie 4.2) Motivatie Voorblad UITVOERING VAN (WATER)BODEMSANERINGEN Uitvoering van (water)bodemsaneringen

Nadere informatie

VKB-protocol 6001 Plaats Tekst versie 2.1 Type: wijziging (W) of toevoeging (T) H 1, 3 e alinea, 1 e zin. Tekst versie 2.2

VKB-protocol 6001 Plaats Tekst versie 2.1 Type: wijziging (W) of toevoeging (T) H 1, 3 e alinea, 1 e zin. Tekst versie 2.2 Plaats ekst versie 2.1 ype: wijziging (W) of toevoeging () H 1, 3 e alinea, 1 e zin 2.1 Definities, Kritieke afwijking, 1 e bullet Het protocol bevat eisen voor de wijze waarop de milieukundige verificatie

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

ILT Sectordag. Eigen Werken RWS. aandachtspunten NEN februari Joris van Kesteren Inspectie Leefomgeving en Transport

ILT Sectordag. Eigen Werken RWS. aandachtspunten NEN februari Joris van Kesteren Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Sectordag Eigen Werken RWS aandachtspunten NEN 5720 16 februari 2016 Joris van Kesteren Inspectie Leefomgeving en Transport Kaders I -NEN5720 NEN5717 november 2009 (vooronderzoek) NEN5720 november

Nadere informatie

Kwaliteit: zorg of zegen?

Kwaliteit: zorg of zegen? Kwaliteit: zorg of zegen? Toezicht en kwaliteitsborging bij het beheer van de waterbodem Themadag Baggernet op 30 januari 2008 In samenwerking met SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer),

Nadere informatie

Uitvoering van (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem

Uitvoering van (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem Beoordelingsrichtlijn Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem BRL SIKB 7000 Deze BRL SIKB 7000, versie 4.2, is 16 juni 2011 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

De deelsaneringslocatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10.

De deelsaneringslocatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Leo Lagemaat Verhuur BV T.a.v. de heer L. van de Lagemaat Bosmanskamp 5 4191 MS Geldermalsen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990

Nadere informatie

Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg

Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg Protocol 6001 Dit protocol, versie 4.0, is op 21-06-2012 vrijgegeven voor een openbare reactieronde door het Centraal College

Nadere informatie

Milieukundige begeleiding. (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg

Milieukundige begeleiding. (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg Beoordelingsrichtlijn van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg BRL SIKB 6000 Deze ontwerp-herziening beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 3.1 is op 14 oktober vrijgegeven voor openbare

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg

Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg Protocol 6001 Dit protocol, versie 4.0, is op 13-12-2012 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Havenbedrijf Rotterdam NV Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Annemagreet Schouten Telefoon: +31

Nadere informatie

Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden

Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden Dit protocol, versie 3.0, is op 16 april 2009 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie

Oude tekst (versie 4.1) Nieuwe tekst (versie 4.2) Reden aanpassing

Oude tekst (versie 4.1) Nieuwe tekst (versie 4.2) Reden aanpassing Overzicht van wijzigingen BRL SIKB 7000 ( versie 4.2) Plaats in Voorwoord Voorwoord Voorwoord Oude tekst () Nieuwe tekst (versie 4.2) Reden aanpassing Het certificaat dat een aannemer op grond van deze

Nadere informatie

Oude tekst (versie 2.1) Nieuwe tekst (versie 2.2) Reden aanpassing. methoden.

Oude tekst (versie 2.1) Nieuwe tekst (versie 2.2) Reden aanpassing. methoden. Overzicht van wijzigingen protocol 7002 ( versie 2.2) Plaats in H1 Oude tekst () Nieuwe tekst (versie 2.2) Reden aanpassing Het protocol is van toepassing bij de uitvoering van bodemsaneringen in het kader

Nadere informatie

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand kiwa NL BSB productcertificaat Partner for progress Nummer K50326/03 Vervangt K50326/02 Uitgegeven 2014-07-01 D.d. 2009-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen Behorende bij de Selectiefase Niet-Openbare aanbesteding 2 e Tranche bodemsanering, asbest in tuinen, Kracht van Overijssel. de provincie Overijssel Zwolle, 24 februari 2015 Intern

Nadere informatie

Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg

Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg BRL SIKB 6000 Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 4.1 is op 12-12-2013 vastgesteld door

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen BRL SIKB 7000 (versie 4.3 versie 5)

Overzicht van wijzigingen BRL SIKB 7000 (versie 4.3 versie 5) Overzicht van wijzigingen BRL SIKB 7000 ( versie 5) Plaats in Voorwoord Voorwoord Oude tekst () Nieuwe tekst (versie 5) Reden aanpassing Onder deze BRL vallen de uitvoering van (water)bodemsaneringen en

Nadere informatie

Programma uur: Ontvangst

Programma uur: Ontvangst Informatie-uitwisseling Besluit bodemkwaliteit December 2009 Hardenberg/Zwolle Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door de voorzitter 19.40 uur: Wat is het Besluit bodemkwaliteit? 20.00 uur:

Nadere informatie

Huidige tekst (versie 2.1) Ontwerp-tekst (versie 2.2) Motivatie

Huidige tekst (versie 2.1) Ontwerp-tekst (versie 2.2) Motivatie Overzicht van voorgestelde wijzigingen protocol 7001 ( versie 2.2) Plaats in 1, 4 e alinea 1 e 2 zinnen 1, na 6 e alinea Huidige tekst () Ontwerp-tekst (versie 2.2) Motivatie Het onderhavige protocol bevat

Nadere informatie

SIKB - protocol

SIKB - protocol Civieltechnische keuring Keuring voor het vaststellen van de civieltechnische kwaliteit van grond Geotechnical qualification Geotechnical qualification of excavated soil 1 20 SIKB - protocol 933-9 2 30

Nadere informatie

Opleiding. BoMil. Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren. Vanaf juli 2007

Opleiding. BoMil. Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren. Vanaf juli 2007 Opleiding BoMil Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren Vanaf juli 2007 BoMil is een modulair ingedeeld opleidingsprogramma dat in nauwe samenwerking met het LOM en Bodem+ is opgezet.

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie VROM Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Bijlage bij brief van 5 april 2004, Kamerstukken II 2003/04, 29 200 XI, nr. 90 maart 2004 1. Inleiding Vanaf 2002 wordt op grond van de Wet belastingen

Nadere informatie

Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek protocol 2003 1 20 2 30 3 Dit protocol, ontwerpversie 1.64 is op 17 april 2014 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) en door het

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. grond- en materiaalstromenplan

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. grond- en materiaalstromenplan Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1 1.3. Richtlijnen

Nadere informatie

CONCEPT TEN BEHOEVE VAN INTERNETCONSULTATIE AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017

CONCEPT TEN BEHOEVE VAN INTERNETCONSULTATIE AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017 CONCEPT TEN BEHOEVE VAN INTERNETCONSULTATIE AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-, tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (actualisering

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Deel C. Digitale uitwisseling Zeeland, het werkt al sinds 2009

Deel C. Digitale uitwisseling Zeeland, het werkt al sinds 2009 Deel C Digitale uitwisseling Zeeland, het werkt al sinds 2009 Deel C Inhoud Aanpak Zeeland 2009 Tools zijn voldoende aanwezig, geen reden voor centrale regie en of software Factor mens, willen en kunnen

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen Protocol 6003

Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen Protocol 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen Protocol 6003 Dit protocol, versie 3.2, is op 12 december 2013 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen

Nadere informatie

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014 Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers Ronald Peters PTB 11 november 2014 Inhoud 1. Even voorstellen; ILT 2. ILT-inspectie puinbrekers; scope & selectie bedrijven. 3. Controlepunten ILT &

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven 28 maart 2012 Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Kenmerk MDMH: RC4-201209504 Kenmerk R001-1207269IAG-kmi-V01-NL Verantwoording Titel Verkennend

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden T.a.v. de heer G.J.W. Velis Postbus GJ Houten. Geachte heer Velis,

1 Inleiding. Aan: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden T.a.v. de heer G.J.W. Velis Postbus GJ Houten. Geachte heer Velis, 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden T.a.v. de heer G.J.W. Velis Postbus 550 3990 GJ Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax

Nadere informatie

Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem Beoordelingsrichtlijn Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem BRL SIKB 7000 Deze BRL SIKB 7000, versie 4.3, is 12 december 2013 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3 Informatiebrochure Opslag, bewerking en levering grond op eigen terrein Een handreiking die toelicht hoe te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit Aanleiding Reeds op 1 januari

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie

AgentschapNL. Handvatten voor bodemkwaliteit in projecten

AgentschapNL. Handvatten voor bodemkwaliteit in projecten AgentschapNL Handvatten voor bodemkwaliteit in projecten AgentschapNL Handvatten voor bodemkwaliteit in projecten referentie projectcode status GV894-3/posm/005 GV894-3 definitief projectleider projectdirecteur

Nadere informatie

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Het Ministerie van VROM heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de regelgeving die op basis van het kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie

Nadere informatie

Verbetering door uniformering van bodemsanering, een belangrijke taak voor alle betrokkenen!

Verbetering door uniformering van bodemsanering, een belangrijke taak voor alle betrokkenen! Verbetering door uniformering van bodemsanering, een belangrijke taak voor alle betrokkenen! Bijeenkomst Platform Bodembeheer Provinciehuis Provincie Noord-Brabant Den Bosch, 3 september 2003 Ruim 200

Nadere informatie

Uitvoering van (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem

Uitvoering van (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem Beoordelingsrichtlijn Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem BRL SIKB 7000 Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 5 is op 19-06-2014 vastgesteld door het Centraal College

Nadere informatie

Ontwerp-Functiedocument. FD - Milieukundig begeleider

Ontwerp-Functiedocument. FD - Milieukundig begeleider Ontwerp-Functiedocument FD - Milieukundig begeleider Beschrijving van het beroepsprofiel en eindtermen voor een opleiding voor de functie van milieukundig begeleider Ten behoeve van de opzet van een gemeenschappelijke

Nadere informatie

IBC bouwstoffen en Immobilisaten. Inhoud van de presentatie. Chris Schuurbiers (ILT) Beverwijk, 27 juni 2013

IBC bouwstoffen en Immobilisaten. Inhoud van de presentatie. Chris Schuurbiers (ILT) Beverwijk, 27 juni 2013 IBC bouwstoffen en Immobilisaten Chris Schuurbiers (ILT) Beverwijk, 27 juni 2013 Inhoud van de presentatie Taken Bevoegde gezagen Bbk IBC bouwstoffen eisen voor toepassing Meldingsplicht AEC bodemassen,

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN BODEMSANERING BRL SIKB 6000

BEOORDELINGSRICHTLIJN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN BODEMSANERING BRL SIKB 6000 BEOORDELINGSRICHTLIJN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN BODEMSANERING Versie 1.3 Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 1.3, is op 10 december 2003 vastgesteld door het Centraal College van

Nadere informatie

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Gemeente Groningen 29 oktober 2012 Rapportage 9X5553.02 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Kwaliteitsborging 1 1.3

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22100 8 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/161440

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Verkennend waterbodemonderzoek Ruimte voor Ruimte - locatie Vughtse Hoeve te Vught Definitief Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 22 februari

Nadere informatie

sectorplan Ernstig verontreinigde grond

sectorplan Ernstig verontreinigde grond sectorplan Ernstig verontreinigde grond 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ernstig verontreinigde grond 2. Belangrijkste bronnen Gemeenten en aannemers 3. Aanbod in 2000 (in Nederland)

Nadere informatie

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek telefoon 0182-540675 fax 0182-540676 Beoordelingsrichtlijn Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek BRL SIKB 2000 BRL SIKB 2000 Pagina 1 van 54 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doel

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2016

Jaarplan activiteiten in 2016 Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Burgemeester Van Reenensingel 101 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 085-4862450 www.sikb.nl Bodembeheer Jaarplan activiteiten in 2016 Dit jaarplan

Nadere informatie

Opdrachtnummer: 090419

Opdrachtnummer: 090419 Verkennend asbestonderzoek in bodem ter plaatse van: Heikantseweg 4 te Wehl Opdrachtnummer: 090419 Opdrachtgever: Contactpersoon: Amer BV Zonnehof 43 3811 ND Amersfoort Dhr. J. Doornbos Datum onderzoek:

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

Aan: Bocht van Maarssen B.V. T.a.v. de heer R.A. Werger Postbus AJ Rijssen. Geachte heer Werger,

Aan: Bocht van Maarssen B.V. T.a.v. de heer R.A. Werger Postbus AJ Rijssen. Geachte heer Werger, 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Bocht van Maarssen B.V. T.a.v. de heer R.A. Werger Postbus 370 7460 AJ Rijssen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Wie kennis bezit heeft het heden, wie kennis vergroot heeft de toekomst 2016/2017.

Wie kennis bezit heeft het heden, wie kennis vergroot heeft de toekomst 2016/2017. Wie kennis bezit heeft het heden, wie kennis vergroot heeft de toekomst 2016/2017 www.schreurs-groep.nl Inhoudsopgave BESLUIT BODEMKWALITEIT PAG. 3 - Uitgangspunten en algemene regels Pagina 4 - Toetsen

Nadere informatie

Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek Protocol Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek Protocol 2003 Versie 2.0, vastgesteld door het CCvD- en AC-Bodembeheer op 16-04-2015 Protocol 2003 Pagina 1 van 16 Versie 1.9, voor CCvD 02-10-2014

Nadere informatie

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH BROCHURE GRONDERZET Gemeente HOUTEN 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling TH 2 INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels

Nadere informatie

experts in bodem, ruimte en milieu

experts in bodem, ruimte en milieu MILON: experts in bodem, ruimte en milieu Het bedrijf MILON, gevestigd in Schijndel, is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van bodem, ruimte en milieu. In 1992 begon de onderneming als bodemadviesbureau.

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare November 2001 De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) voor baggerspecie Vanaf 1 januari 2002 moet belasting worden betaald voor het storten van reinigbare baggerspecie* Dit staat in de Wet belastingen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

Opdrachtnummer: 110324

Opdrachtnummer: 110324 Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: De Muggenwaard Lathum Opdrachtnummer: 11324 Opdrachtgever: Witpaard Postbus 1158 81 BD Zwolle Dhr. G. Jansen Datum onderzoek: 12 april 211 Datum rapport: 11 mei

Nadere informatie

Aanpak knelpunten in BRL en protocol

Aanpak knelpunten in BRL en protocol Aanpak knelpunten in BRL en protocol Laatste ontwikkelingen BRL SIKB 2100 Arthur de Groof Middag Boren zonder zorgen Deltares, Utrecht, 10 februari 2015 Waarover ik het ga hebben Mechanisch boren belangrijke

Nadere informatie

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Platform Toezicht Bodembeheer Marcel Cassee RWS Leefomgeving Bodem+ 12 september 2013 Opzet workshop Voorstelronde: Wie bent u? Waarover

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie. Technisch-inhoudelijke uitwerking

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie. Technisch-inhoudelijke uitwerking Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie. Technisch-inhoudelijke uitwerking maart 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 MVS voor baggerspecie 3 3 Technisch-inhoudelijke invulling 4 3.1 Bepaling

Nadere informatie

Cases bodemenergie - inclusief antwoorden. Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen gesloten bodemenergiesystemen

Cases bodemenergie - inclusief antwoorden. Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen gesloten bodemenergiesystemen Cases bodemenergie - inclusief antwoorden Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen gesloten bodemenergiesystemen Cases Wijzigingsbesluit bodemenergie Oefenen met afhandelen meldingen & OBM-aanvragen

Nadere informatie

UITVOERING VAN WATERBODEMSANERING

UITVOERING VAN WATERBODEMSANERING STICHTING INFRASTRUCTUUR KWALITEITSBORGING BODEMBEHEER SIKB Protocol 7003 1 UITVOERING VAN WATERBODEMSANERING 2 30 Versie 1.1 Vrijgegeven door CCvD voor ter kritieklegging 1 april 03 Inhoudsopgave 1 DOEL

Nadere informatie

Huidige tekst (versie 4.0) Ontwerp-tekst (versie 4.1) Motivatie

Huidige tekst (versie 4.0) Ontwerp-tekst (versie 4.1) Motivatie Overzicht van voorgestelde wijzigingen protocol 7001 ( versie 4.1) Plaats in 1, 1 e en 4 e alinea 2.1 definities Huidige tekst () Ontwerp-tekst (versie 4.1) Motivatie Het doel van het protocol is het beschrijven

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN BRL SIKB 1000

BEOORDELINGSRICHTLIJN MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN BRL SIKB 1000 BEOORDELINGSRICHTLIJN MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 8.0, is op 17-06-2009 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie

2. De leden hebben de vraag of alles gedaan mag worden met koud-geïmmobiliseerde grond. Zo nee, welke beperkingen zitten hier aan?

2. De leden hebben de vraag of alles gedaan mag worden met koud-geïmmobiliseerde grond. Zo nee, welke beperkingen zitten hier aan? Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Nadere informatie

Toezicht ILT Bodemenergie. Maarten Busstra (ILT)

Toezicht ILT Bodemenergie. Maarten Busstra (ILT) Toezicht ILT Bodemenergie Maarten Busstra (ILT) Programma 1. Rol, positie en werkwijze ILT 2. Inspecties in 2015 & 2016 bij bedrijven die zonder erkenning werken 3. Inspecties vanaf 2016 bij bedrijven

Nadere informatie