JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT

2

3 JAARVERSLAG 2007 Beleid inzake markttoezicht

4 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B BRUSSEL Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Marc Van Hende Directeur-generaal Algemene Directie Controle en Bemiddeling Simon Bolivarlaan 30 B-1210 BRUSSEL Wettelijk depot: D/2008/2295/20 S /

5 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. INHOUDSTAFEL LIJST VAN AFKORTINGEN... 7 Voorwoord Inleiding DE MISSIE VAN DE FOD ECONOMIE DE ALGEMENE DIRECTIES ORGANIGRAM ZORGEN VOOR CONTROLE EN OPTIMAAL TOEZICHT VAN DE MARKT Een transversale benadering op het niveau van de FOD Zorgen voor een efficiënt geïntegreerd toezicht en doelmatige controle Allerlei praktijken inzake economische fraude efficiënt bestrijden DE ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING BINNEN DE FOD ECONOMIE De Algemene Directie Controle en Bemiddeling VAN ECONOMISCHE INSPECTIE NAAR AD CONTROLE EN BEMIDDELING OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN VAN DE ADCB De opdracht van de ADCB De strategische doelstellingen van de ADCB DE ADCB: DE INSTANTIE BELAST MET HET TOEZICHT OP DE NALEVING VAN DE ECONOMISCHE WETGEVING DE ADCB: ACTIEF BIJ ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING IN ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN DE ADCB: EEN STRUCTUUR TEN DIENSTE VAN DE ECONOMISCHE ACTOREN...30 Regionale diensten BEGROTINGS- EN PERSONEELSMIDDELEN VOOR HET JAAR

6 4 3. Activiteiten 2007 van de AD Controle en Bemiddeling BEMIDDELING: ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING Antwoorden op individuele klachten en verzoeken om informatie Coördinatie van het 2 de algemeen onderzoek inzake garantie Sectorale bemiddeling Ontwikkeling van nieuwe instrumenten ter aanmoediging van alternatieve geschillenregeling BESCHERMING EN VEILIGHEID VAN DE CONSUMENTEN De bescherming van de consument De gezondheid en de fysieke veiligheid van de consument VOOR EERLIJKE EN LOYALE CONCURRENTIE Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en Ondernemingsloketten Toegang tot het beroep Activiteiten uitgeoefend door vreemdelingen Ambulante handel Dienstverlenende intellectuele beroepen Wekelijkse rustdag - openings- en sluitingsuren Sluikwerk met ambachtelijk karakter Stedenbouw en handelsvestigingen De sperperiode DE ADCB EN DE STRIJD TEGEN CONSUMENTENBEDROG Bedrog via telefoon SPAM Nigeriaanse brieven Piramideverkoop...91

7 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België Valse loterijen Verkoop van tafelaccessoires - porselein van Limoges, kristallen voorwerpen, bestekken, textielartikelen Beroepengidsen INTELLECTUELE RECHTEN Auteursrechten en naburige rechten Bestrijding van de Namaak en de piraterij van rechten van intellectuele eigendom CONTROLES BETREFFENDE EU-MARKTORDENING EN VOEDINGSMIDDELEN Coördinatie van de economische fraudebestrijding Controles op de economische reglementering betreffende de voedingssector Controles van de EU-marktordeningen Gespecialiseerde productonderzoeken in het kader van de EU-steun DE ADCB EN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING Verordening (eeg) 4045/89, EOGFL (ELGF) -subsidies Nijverheidscompensaties Vliegtuigbouw Europees Ruimteagentschap Bijstand aan het OLAF, conform verordening (Euratom, EG) 2185/ DE ADCB INTERNATIONAAL Multilaterale samenwerking in de Europese Unie Bilaterale samenwerking Samenwerking binnen het International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN)

8 Samenwerking binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Statistieken DE ADCB EN HET INTERNET Handel en reclame op het internet Vaste telefonie Mobiele telefonie Spam E-Cops: een uniek loket voor internet- en spamgerelateerde klachten Wetgevingen waarvan het toezicht aan de AD Controle en Bemiddeling is toevertrouwd...128

9 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. LIJST VAN AFKORTINGEN AD ADCB ADKV ADR AVV B to C B2B CBFA CRID EU FAQ FAVV FOD Economie FOD FUNDP ICCF ICHEC ICPEN IEC IPC KB KBO ODR OESO OLAF pj pv pvw Algemene Directie Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie Alternative Dispute Resolution (alternatieve geschillenoplossing) Algemene verkoopvoorwaarden Business to Consumer Business to business Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Centre de Recherches Informatique et Droit (van het FUNDP) Europese Unie Frequently Asked Questions Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Facultés universitaires Notre-Dame-de-la-Paix (Namur) Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding Institut catholique des hautes Etudes commerciales International Consumer Protection and Enforcement Network (www.icpen.org) Interministeriële Economische Commissie Intergouvernementele Preventiecel Koninklijk besluit Kruispuntbank van Ondernemingen On-line Dispute Resolution Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Office de Lutte anti-fraude / Europees Bureau voor Fraudebestrijding pro justitia proces-verbaal proces-verbaal van waarschuwing 7

10 8

11 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Voorwoord Het is mij een eer en een genoegen u opnieuw, en ditmaal voor 2007, een omstandig verslag aan te bieden over alle activiteiten van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de Federale Overheidsdienst Economie. Ten aanzien van de vele belangstellenden en onze stakeholders wordt op deze manier eens per jaar op een transparante wijze inzicht verschaft in onze werking en opdracht welke erop is gericht een optimale werking van de markt van goederen en diensten te verzekeren. 9 In totaal heeft de ADCB in het afgelopen jaar controles uitgevoerd welke aanleiding hebben gegeven tot processen-verbaal van waarschuwing en processen-verbaal. Er werden 22 algemene onderzoeken uitgevoerd waarvan de voornaamste betrekking hadden op tweedehandswagens (o.a. kilometerfraude), de car-pass, de wettelijke garantie (in het kader van de evaluatie van de wetgeving), de ambulante handel (nieuwe wetgeving), de contactadvertenties, de publiciteit voor consumentenkrediet, prijsaanduiding bij de apothekers, de vliegtuigtickets, de streepjescode in grootwarenhuizen, doe het zelf zaken, electrohandel, tuincentra Laten we ook niet vergeten dat onze administratie werd overstelpt met klachten t.a.v. de elektriciteits- en gassector. Wij kregen in 2007 niet minder dan klachten te behandelen wat een verdubbeling is ten opzichte van 2006 (2.810) toen het aantal klachten reeds op een hoog niveau lag. Dit is meer dan 35% van alle klachten geregistreerd door het Frontoffice.

12 Tevens wens ik hierna enkele belangrijke realisaties of dossiers aan te halen van structurele of inhoudelijke aard in 2007 die een positieve weerslag en impact hebben op de rol van de ADCB. Inzake alternatieve geschillenoplossing (ADR) nam het directiecomité van de Federale Overheidsdienst enkele belangrijke beslissingen welke concrete resultaten beogen op korte en middellange termijn (goedkeuring van 9 voorstellen van het project in de TO BE fase). Via een koninklijk besluit werd de ADCB opnieuw volledig bevoegd inzake de etikettering van voedingswaren en werd er hiervoor een protocol afgesloten met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waardoor zowel inzake klachten als algemene onderzoeken zal worden samengewerkt. 10 De vraag van de ADCB om haar mogelijkheden inzake opsporing van overtredingen op de witwaswetgeving (betalingen in cash van euro of meer) uit te breiden en af te stemmen op haar methodes werd ingewilligd via bepalingen in de programmawet van mei Eén van de belangrijkste punten is de invoering van een totaal nieuwe wetgeving in mei 2007 inzake de bescherming van de intellectuele eigendom waardoor alle inbreuken inzake namaak en piraterij kunnen worden opgespoord. Naast de Douane en de Federale Politie werd via deze wet ook de ADCB erkend als bevoegde controleoverheid. Hiertoe werd een cel opgericht van 14 controleagenten die in 2007 werden aangeworven en opgeleid. De wet trad in voege op 1 oktober Het is dus nog te vroeg om reeds resultaten voor te leggen alhoewel de taskforce veelbelovend en op dynamische wijze van start ging. Op het vlak van de internationale samenwerking is in 2007 de verordening 2006/2004 EG volledig in voege getreden inzake (verplichte) samenwerking en bijstand van de diverse administraties belast met consumentenbescherming. De nodige wetgevende aanpassingen om de verordening toepasbaar te maken, werden vervat in een specifieke wet van 11 mei Op multilateraal vlak heeft de ADCB zijn medewerking verleend aan de internetsweeps georganiseerd door het International Consumer Protection Enforcement Netwerk (ICPEN) en de Europese Commissie en de Fraud Prevention Month (ICPEN). De campagne uitgevoerd door de ADCB samen met het Europees Centrum voor de Consument en die betrekking had op de Jongeren en het Internet werd als beste Belgische campagne geselecteerd in het kader van een Europese wedstrijd (Best Consumer Campaign) georganiseerd door de Europese Commissie.

13 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Op bilateraal vlak werd in de lente van 2007 een samenwerkingsakkoord afgesloten met het Groothertogdom Luxemburg en tenslotte werd onder impuls van de ADCB een nieuwe Beneluxcommissie Consumentenbescherming opgericht. Ik wens u veel leesplezier Marc Van Hende Directeur-generaal 11

14 12

15 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. 1. Inleiding 1.1. DE MISSIE VAN DE FOD ECONOMIE In een Belgische en internationale context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie in het: 13 bevorderen van het concurrentievermogen van de federale economische unie, waarborgen van een competitieve en evenwichtige goederen- en dienstenmarkt, garanderen van de duurzaamheid van de ontwikkeling op deze markt. Om dit alles te bereiken, dient de FOD de markt doeltreffend te omkaderen, met bijzondere aandacht voor goede relaties tussen alle economische actoren, een perfecte kennis van de economische structuren, relevante statistieken en grondige analyses van de beschikbare economische gegevens. Onze FOD helpt op die manier de voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

16 1.2. DE ALGEMENE DIRECTIES Om zijn taak te vervullen, steunt de FOD Economie op de hiernavolgende Algemene Directies: Mededinging: waarborgt een effectieve mededinging op de goederen- en dienstenmarkt. Energie: waakt over de constante energievoorziening in België. Regulering en Organisatie van de Markt: werkt een wettelijk en reglementair kader uit voor een optimale werking van de goederen- en dienstenmarkt in het belang van alle actoren. Economisch Potentieel: ontwikkelt een diepgaande kennis van de Belgische economie en haar economische operatoren en verdedigt hun belangen op Europees en internationaal vlak. 14 KMO-beleid: stimuleert het ondernemerschap door de ontwikkeling van een aangepast reglementair kader voor kmo s en zelfstandigen en analyseert hun specifieke sociaal-economische situatie. Kwaliteit en Veiligheid: versterkt het vertrouwen in producten, diensten en installaties, door controle, certificatie en normalisatie, hand in hand met innovatie. Controle en Bemiddeling: houdt toezicht op de naleving van de economische wetgeving en is de facilitator voor alternatieve geschillenoplossingen. Statistiek en Economische Informatie: verzamelt, verwerkt en verspreidt pertinente, betrouwbare en geduide statistieken en eco nomische informatie. Telecommunicatie en Informatiemaatschappij: ontwikkelt de specifieke reglementering van de telecommunicatiesector en bevordert de informatie-economie.

17 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België ORGANIGRAM Algemene Directies Mededinging (E1) Energie (E2) Stafdiensten Regulering en Organisatie van de Markt (E3) Personeel en Organisatie (S1) Minister Voorzitter van het Directiecomité Economisch Potentieel (E4) KMO-beleid (E5) Budget en Beheerscontrole (S2) ICT (S3) 15 Kwaliteit en Veiligheid (E6) Operationele Communicatie (S4) Controle en Bemiddeling (E7) Statistiek en Economische informatie (E8) Telecommunicatie en Informatiemaatschappij (E9)

18 1.4. ZORGEN VOOR CONTROLE EN OPTIMAAL TOEZICHT VAN DE MARKT De FOD Economie controleert de goederen- en dienstenmarkt om ervoor te zorgen dat de economische reglementeringen nageleefd worden. Deze functie van economische politie ondersteunt het reglementaire beleid en maakt een permanente evaluatie mogelijk van de kwaliteit en de doelmatigheid van de wetgeving. Het beleid van de FOD Economie inzake markttoezicht omvat informatie aan de economische wereld, preventie en bestraffing Een transversale benadering op het niveau van de FOD In het kader van een transversale aanpak is er constant overleg tussen de controlediensten en de diensten die voor de reglementering instaan. Op die manier krijgen deze diensten permanent feed-back zodat ze een concrete en volledige kennis van de markt hebben en ze een reglementering kunnen uitwerken die optimaal, getrouw aan de werkelijkheid is en in de lijn van het beleid van de FOD Economie ligt. Daarnaast garandeert deze permanente dialoog een uniforme controle van de economische reglementering.

19 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België Zorgen voor een efficiënt geïntegreerd toezicht en doelmatige controle Het toezicht op de goederen- en dienstenmarkt is zeer ruim. Het omvat zowel het behoud van de mededinging, de bescherming van de rechten van consumenten en handelaars, de ontwikkeling en bevordering van de bepalingen inzake Alternative Dispute Resolution (ADR) wanneer dit instrument een toegevoegde waarde kan hebben, als de technische controles inzake normalisatie, de veiligheid van producten en diensten, de openbare veiligheid, de metrologie en de analyse van productbestanddelen. Gezien de diversiteit en de omvang van sommige sectoren zal de FOD Economie wanneer dit mogelijk en wenselijk is, zijn controleopdracht delegeren naar geaccrediteerde en gecertificeerde organen. De FOD Economie behoudt hierop echter wel een algemeen overzicht. Het markttoezicht wordt uitgeoefend op basis van gepaste en onderbouwde keuzes. Het wordt via wetenschappelijke methoden en via risicoanalyse in de praktijk gebracht. Bovendien evalueert de FOD Economie permanent de eigen controlemethodes. 17 Daarnaast is het van groot belang dat de nodige maatregelen genomen worden om bij overtredingen een aangepaste sanctie op te leggen. Met dat doel overlegt de FOD Economie permanent met de verantwoordelijke gerechtelijke instanties Allerlei praktijken inzake economische fraude efficiënt bestrijden De FOD Economie wil alle operatoren beschermen tegen de nadelige gevolgen van de economische fraude op uiteenlopende vlakken zoals de juiste toekenning van de Europese toelagen voortvloeiend uit communautaire steunregelingen, de economische compensatieprogramma s, de auteursrechten, de namaak en de piraterij. De FOD Economie is op federaal niveau belast met de coördinatie van deze problematiek.

20 1.5. DE ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING BINNEN DE FOD ECONOMIE De ADCB is een van de 9 verticale algemene directies van de FOD Economie. Alvorens de opdracht van een organisatie te beschrijven is het belangrijk de visie van deze organisatie in overeenstemming te brengen met die van de entiteit waarvan zij deel uitmaakt, in dit geval de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (hierna de FOD Economie). De FOD Economie steunt op de twaalf strategische prioriteiten, tot nu programma s genoemd, om zijn missie te realiseren. Deze prioriteiten zijn: officiële statistieken, prospectieve beleid, de goederenen dienstenmarkt, energie, informatiemaatschappij, kmo s, consumenten, mededinging, reglementering, markttoezicht, innovatie, extern concurrentievermogen. 18 Gegeven haar taak als marktcontrolerend orgaan en klantgerichte bemiddelingsinstantie vormt de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (hierna ADCB) een onontbeerlijke schakel in het beleid van de FOD Economie, in het kader van het programma Markttoezicht. Wat de markt betreft, ziet de FOD Economie, via de ADCB, toe op de naleving van de regels die worden vastgesteld in het algemene belang en in het belang van de economische operatoren en van de consument, in overeenstemming met de wetgeving en de regelgeving die onder de bevoegdheid vallen van de FOD. De ADCB informeert, waarschuwt en treedt preventief en repressief op. Zij treedt ook op als bemiddelaar om de goede werking van de markt te bevorderen. Dankzij het toezicht op de markt en het onderzoek op het terrein kan zij niet alleen nuttige informatie verstrekken aan de FOD als regulerend orgaan, maar kan zij bovendien, indien nodig, specifieke gegevens verstrekken over het economische potentieel. Krachtens een regeringsbeslissing is zij sinds 1997 belast met de coördinatie van de strijd tegen economische fraude.

21 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. 2. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2.1. VAN ECONOMISCHE INSPECTIE NAAR AD CONTROLE EN BEMIDDELING 19 De institutionalisering van de marktcontrole startte vóór de Tweede Wereldoorlog. Bij koninklijk besluit van 16 december 1954 verandert de Dienst voor Inspectie en Economische Onderzoeken in de Economische Algemene Inspectie, die op haar beurt in 1995 de vorm aanneemt van het Bestuur Economische Inspectie (koninklijk besluit van 7 augustus 1995). Een diepgaande hervorming van de federale administratie ( Copernicus ) leidt er met name toe dat de bevoegdheden van de ministeries geherstructureerd worden en dat zij andere benamingen krijgen. Bij koninklijk besluit van 25 februari 2002 (Belgisch Staatsblad van 5 maart 2002) wordt de Federale Overheidsdienst Economie opgericht als opvolger van het Ministerie van Economische Zaken en Energie. Het grootste gedeelte van het vroegere Ministerie van Middenstand komt zo bij de FOD Economie. Niet lang daarna wordt bij het koninklijk besluit van 20 november 2003, dat in werking trad op 1 januari 2003, het Bestuur Economische Inspectie vervangen door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB). Deze hervorming voegt een nieuwe bevoegdheid toe. Maar bovenal leidt ze tot een nieuwe benadering in de verwerking van dossiers die worden toevertrouwd aan de ADCB, een benadering gebaseerd op het begrip alternatieve geschillenoplossing.

22 2.2. OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN VAN DE ADCB De opdracht van de ADCB Concreet en in grote lijnen heeft de ADCB de volgende opdracht: de ADCB beschermt de rechten van de consument, van ondernemingen en handelaars; ze verstrekt informatie en treedt preventief en repressief op in het kader van de economische wetgeving en regelgeving, dienaangaande en dankzij overleg stimuleert zij en streeft zij een alternatieve geschillenoplossing na, zij coördineert de strijd tegen economische fraude, 20 zij verstrekt steun met betrekking tot de regulering en organisatie van de markt (begeleiding van de markt) en, indien mogelijk, voor de ontwikkeling van het economische potentieel, en waakt over de belangen van de doelgroepen, in het bijzonder de consumenten en de kmoís. Zoals hierboven beschreven is de ADCB een van de 9 verticale algemene directies van de FOD Economie. Zij haalt haar middelen uit de FOD Economie, maar in het kader van haar activiteiten en opdrachten treedt zij ook op bij materies die buiten het strikte bevoegdheidsgebied van de FOD Economie vallen. In de loop der jaren werd zij door de wetgever en de regering belast met het toezicht op de naleving van de economische wetgeving in de ruime zin van het woord. Zij controleert de toepassing van een vijftigtal wetten en ongeveer 300 uitvoeringsbesluiten. Hoewel haar ambtenaren geen officieren van gerechtelijke politie zijn, zijn haar bevoegdheden vastgelegd in een groot aantal wetten en uitvoeringsbesluiten. Strafrechtelijk gesproken werken de ambtenaren van de ADCB onder het toezicht van het parket, maar zij blijven wel onderworpen aan de hiërarchie van de FOD Economie. In dit opzicht kan de ADCB het best beschreven worden als economische politie en bijzondere inspectiedienst. Zij onderscheidt zich van de conventionele politie door haar expertise op het vlak van bijzondere wetgeving en door haar proactief optreden. Zij kan met andere woorden in het kader van haar functie als handhaver van de wetgeving, onderzoekingen uitvoeren, zelfs indien geen overtredingen van de wet begaan werden. Als bewaakster van de wet heeft zij een goede reputatie verworven.

23 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België De strategische doelstellingen van de ADCB Een doeltreffende toepassing van de wetgeving en een klantgerichte actie Opdat de regelgeving op de markt nageleefd zou worden, dient een doeltreffende actie ondernomen te worden. Een in 2001 door het Rekenhof uitgevoerde externe audit over de werking van het vroegere Bestuur Economische Inspectie toonde dat het toezicht uitoefende op de naleving van 376 regelgevingen of delen van regelgevingen, voor in totaal 286 economische sectoren. De ADCB ontvangt jaarlijks ongeveer klachten en vragen om informatie van consumenten, ondernemingen en hun organisaties. De ADCB, de nieuwe benaming van het Bestuur Economische Inspectie, beschikt over maximum 190 controleurs die deze taak en andere nieuwe opdrachten ter harte nemen. Er is bijgevolg nood aan aanvullende middelen en een wetenschappelijk beter gestructureerd markttoezicht opdat de ADCB haar prioriteiten beter zou kunnen vaststellen, en aan een methodologie die erop gericht is zo zuinig mogelijk om te gaan met de ingezette middelen. 21 Niettemin moet in de eerste plaats werk gemaakt worden van een besparing van middelen en van een alternatieve manier voor het uitvoeren van taken. Concreet kan men zich afvragen of de ADCB een antwoord dient te formuleren op elke klacht of aanvraag voor ADR. Dat lijkt niet realistisch. De ADCB moet niet alles willen doen. In haar functie van toezichthouder op de markt moet zij streven naar een ideale combinatie van voorlichting, preventie, regelhandhaving en alternatieve geschillenoplossing. Deze uitdaging betekent in de eerste plaats dat de interventiecultuur moet veranderen en dat meer aandacht besteed moet worden aan voorlichting, preventie en verzoening dan aan repressie. Voor elk van deze instrumenten dient naar optimale doeltreffendheid gestreefd te worden, zonder echter de centrale positie van de klant uit het oog te verliezen. Inzake voorlichting en preventie, moet de ADCB in de eerste plaats communiceren met de marktdeelnemers. Daartoe is het belangrijk een doeltreffend communicatie- en overlegbeleid op te zetten.

24 Voor algemene onderzoeken, heeft de ADCB een methodologie uitgewerkt die haar als bijzondere inspectiedienst meer autonomie verleent tegenover haar opdrachtgevers. Deze werkmethode moet haar ook in staat stellen beter haar prioriteiten vast te stellen en zich hier aan te houden in zoverre de beschikbare middelen dit toelaten. Op het vlak van regelhandhaving en repressie dienen in de eerste plaats de praktijken in vraag gesteld te worden die de markt ernstig ontregelen of die de transparantie van de markt ondermijnen, en moeten bovendien de praktijken aangepakt worden die beschreven worden als consumentenbedrog. Voor het repressieve luik is het absoluut noodzakelijk dat de werking en de followup ten aanzien van het parket verbeterd worden. Wat de opvatting van de toepassing van de wetgeving betreft, dient een systeem opgezet te worden om initieel te bepalen welk instrument gebruikt zal worden voor de afhandeling van vragen en klachten. 22 In de feedback op de toepassing van de wetgeving, met inbegrip van de ADR, moet aandacht besteed worden aan het belang van rapportering en resultaatmededeling en aan een verzorgde archivering van gegevens, meer bepaald in het kader van de activiteiten van de strategische dimensie marktomkadering Een belangrijke rol spelen in het kader van internationale samenwerking De voorloper van de ADCB, het Bestuur Economische Inspectie, speelde reeds een proactieve rol op het vlak van internationale samenwerking. In het verlengde van deze benadering moet de ADCB, als verantwoordelijke overheidsdienst, tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar internationale samenwerking op het vlak van markttoezicht. In tegenstelling tot tal van andere gelijkaardige diensten die werkzaam zijn binnen de Europese Unie, beschikt de ADCB over grote troeven. De wetgeving heeft haar nuttige instrumenten gegeven om op de Belgische markt een optimale bescherming te organiseren; op het vlak van elektronische handel heeft zij zelf een instrument gecreëerd: de cel Internetbewaking. Nu zij ook bevoegdheden gekregen heeft voor ADR, kan zij ook daar initiatieven nemen.

25 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Precies met betrekking tot de ADR op internationaal vlak heeft de EU een netwerk opgezet, het EB-net, dat contactpunten heeft in elke lidstaat. In het kader van dit net heeft elke lidstaat moeten meedelen welke van zijn instanties tegemoetkomen aan de aanbeveling van de Commissie op het vlak van ADR (alternative dispute resolution ñ alternatieve geschillenoplossing). Als contactpunt voor ons land werd het Europees centrum voor de consument (waarvan de kantoren zich thans bij Test-Aankoop bevinden) aangewezen. Voor zover contacten met de ADCB plaatsvonden, werden de verhoudingen met het ECC opgeklaard door het afsluiten van een samenwerkingsprotocol. Naast het verder uitbouwen van de samenwerking binnen de EU, ICPEN en de OESO is het aangewezen om de bilaterale samenwerking voornamelijk met de buurlanden te consolideren of te versterken De uitwerking van alternatieve geschillenoplossing - ADR Uitgaande van de op het terrein verworven ervaring, werd besloten om het niet meer te hebben over bemiddeling, want deze term is te beperkt, maar wel over ADR, Alternatieve Geschillenoplossing. 23 Een werkgroep binnen de ADCB heeft zich destijds over al deze vragen gebogen, waardoor wij tot een eerste benadering konden komen, een benadering die nu verder uitgediept wordt in een project binnen de FOD. De diverse pistes om de FOD op dit vlak beter te profileren worden hieronder verder afgebakend. De benadering die wij thans voorstaan houdt rekening met de bestaande ADRsystemen enerzijds en de beschikbare middelen anderzijds. Wij kiezen dus voor een geleidelijke benadering waarvan de basis als volgt beschreven kan worden: de ADR-functie van de ADCB kadert in de regelgeving die onder de bevoegdheid valt van de ADCB. Als instrument maakt zij deel uit van de algemene taak van de ADCB inzake markttoezicht; de ADR is dus logischerwijs niet beperkt tot de B to C -relatie; het kan niet zo zijn dat de taak van de ADCB erin bestaat elk individueel verzoek te behandelen; de ADCB moet echter zeer ver gaan in de adviezen die zij uitbrengt en vooral in de follow-up en de evaluatie van de verschillende systemen. Zij heeft dienaangaande een algemene begeleidende en coördinerende functie.

26 We stellen namelijk vast dat het huidige ADR-landschap zeer gediversifieerd is, dat het uiteenlopende procedures omvat en dat het niet altijd even doeltreffend is. In voorkomend geval kan de ADCB in het kader van haar algemene werking vaststellen waar er lacunes bestaan en waar haar actie vatbaar is voor verbetering. Zij kan daartoe de nodige initiatieven nemen, voornamelijk in overleg met de Algemene Directie Regulering & Organisatie van de Markt; de ADR-functie is niet beperkt maar heeft betrekking op alle vormen van geschillenoplossing, waarbij de marktoperatoren overleg plegen om hun problemen op te lossen, buiten de rechtbank maar wel met inachtneming van de bestaande wetgeving. 24 De ADR speelt zich aldus af op twee niveaus, enerzijds op het macro- en het mesoniveau, anderzijds op microniveau. Het microniveau werd hiervoor reeds besproken. Op macro- en mesoniveau kan de ADCB, dankzij haar taak van markttoezicht en overleg, vaststellen welke problemen en wrijvingen er zijn en welke moeilijkheden er voortvloeien uit de toepassing van de economische wetgeving. Hiertoe dient zij een overlegplatform of -netwerk tussen de desbetreffende marktspelers te creëren, om aldus op neutrale wijze problemen met de toepassing van de wetgeving op te lossen. Dankzij haar uitgebreid netwerk van gedecentraliseerde diensten in heel het land (de gewestelijke directies) kan zij zelf, doordat ze dicht bij de burgers en de ondernemingen staat bepaalde dingen vaststellen en melden aan het nationale platform of netwerk. Indien de ADCB echter, na controle en overleg, vaststelt dat de wetgeving moeilijk toepasbaar is of dat zij, in het algemeen economische belang, aangepast zou moeten worden, dan stelt zij een verslag op voor overleg. Wij zijn ervan overtuigd dat de bemiddeling en het overleg op het niveau van de sectoren, de wetgeving of de grote ondernemingen het aantal individuele klachten en/of verzoeken om bemiddeling zal doen afnemen.

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten januari 2013 De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011. Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Activiteitenverslag 2011. Algemene Directie Controle en Bemiddeling Activiteitenverslag 2011 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Activiteitenverslag 2011 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Algemene Directie Controle en Bemiddeling ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Algemene Directie Controle en Bemiddeling ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010. Algemene Directie Controle en Bemiddeling

ACTIVITEITENVERSLAG 2010. Algemene Directie Controle en Bemiddeling ACTIVITEITENVERSLAG 2010 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 1. Executive summary Hoewel 2010 voornamelijk in het teken stond van de verderzetting van het beleid op het vlak van markttoezicht, waren

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016

ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016 ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016 1 JANUARI 2016: START VAN HET BELGISCHE ODR-CONTACTPUNT 02 15 FEBRUARI 2016: HET ODR-PLATFORM GAAT LIVE 03 WAT IS? Alvorens met enkele moeilijke woorden te jongleren,

Nadere informatie

Activiteitenverslag Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Activiteitenverslag Algemene Directie Controle en Bemiddeling Activiteitenverslag 2011 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Activiteitenverslag 2011 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Algemene Directie Controle en Bemiddeling ACTIVITEITENVERSLAG 2010 Algemene Directie Controle en Bemiddeling ACTIVITEITENVERSLAG 2010 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Jaarverslag De Europese digitale agenda

Jaarverslag De Europese digitale agenda Jaarverslag 2013 De Europese digitale agenda "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In het kader van de opdracht

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16 TOEZENDING NOTA van: het voorzitterschap en de Duitse delegatie aan: de Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten!

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 55165 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 APRIL 2017. Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw [C 2017/40263] FILIP, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek IX Inhoud BOEK IX. - Veiligheid van producten en diensten... 3 HOOFDSTUK 1. - Algemene veiligheidsverplichting... 3 HOOFDSTUK 2. - Informatie- en adviesstructuren... 7

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot een grensoverschrijdende samenwerking inzake de rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen 3 januari 2011 DGB

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 01/2012 van 9 februari 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46967 22 december 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media Partijen, Autoriteit

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift!

september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift! september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 24.9.2013 2013/2116(INI) ONTWERPVERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI))

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van WEMMEL de Limburg Stirumlaan 116 1780 WEMMEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI WEMMEL/W65B-STOF/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Conformiteit van aerosols standpunt van de Belgische overheid

Conformiteit van aerosols standpunt van de Belgische overheid Conformiteit van aerosols standpunt van de Belgische overheid infosessie aerosols 26 11 2014 Wendy Van Aerschot en Ariane Van Cutsem FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Overzicht Structuur van

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016 1/6 Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 maart 2015 ter uitvoering van artikel 3, 5, 3 van de

Nadere informatie

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel... 2 1. Wat is een pyrotechnisch artikel?... 2 2. Welke pyrotechnische artikelen vallen niet onder het koninklijk besluit van 20 oktober 2015?... 2 De handelaar...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 MH/AB/IG/LC A D V I E S over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE ETIKETTERING VAN VOORVERPAKTE VOEDINGSMIDDELEN (bekrachtigd door de Hoge Raad

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en het Commissariaat voor de Media over de wijze van samenwerking tussen

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be Tel.: 0800 120 33 Vanuit

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP ADVIES. betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN

N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP ADVIES. betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP 758-2017 ADVIES betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN (goedgekeurd door het bureau op 21 februari 2017, bekrachtigd door de algemene

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007; SCSZ/07/145 1 BERAADSLAGING NR. 07/047 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN, STAGIAIRS EN ZELFSTANDIGE STAGIAIRS

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Voedsel en Waren Autoriteit

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Voedsel en Waren Autoriteit Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Voedsel en Waren Autoriteit Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de wijze

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

De consumentenkaart Wegwijs in consumentengeschillen

De consumentenkaart Wegwijs in consumentengeschillen De consumentenkaart Wegwijs in consumentengeschillen Vormingsdag FOD Economie Sleutels voor verstandig consumeren 13/03/2014 OVERZICHT 1. Het OIVO 2. Consumentenbescherming 3. Consumentengeschillen o Het

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie