Activiteitenverslag Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2011. Algemene Directie Controle en Bemiddeling"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2011 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

2

3 Activiteitenverslag 2011 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

4 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat BRUSSEL Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Marc Van Hende Directeur-generaal North Gate III Koning Albert II-laan Brussel Wettelijk depot: D/2012/2295/53 E7-571/1195

5 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Executive summary In het kader van het beleid van de Federale Overheidsdienst Economie werd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (verder ADCB) in 2011 verder werk gemaakt van het sinds een aantal jaren gevoerde tweesporenbeleid inzake markttoezicht. Het eerste spoor betreft de verdere rationalisatie op het vlak van de werkmethodes inzake de algemene onderzoeken, het klachtenbeheer en op het vlak van de dagelijkse permanenties. Anderzijds en als tweede spoor wordt ernaar gestreefd om de impact van het markttoezicht en de klantvriendelijkheid op een hoog niveau te houden. De nieuwste ontwikkelingen in 2011 waren: 3 De oprichting van Belmed (06/04/2011). Belmed is het online platform voor consumentengeschillenbemiddeling dat door de Europese commissie als model en voorloper wordt beschouwd voor de ontwerpverordening ODR die ze heeft ingediend eind 2011 bij het Europees Parlement en de Raad. Op het einde van het jaar waren er reeds 7 partners actief in het platform dat door de afdeling Bemiddeling van de ADCB wordt beheerd en welke volgende belangrijke sectoren vertegenwoordigen : De Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen De federale ombudsdienst voor Energie De geschillencommissie Reizen vzw De geschillencommissie Meubelen vzw De verzoeningscommissie Tweedehandsvoertuigen De verzoeningscommissie Bouw vzw Het Europees centrum voor de consument (voor grensoverschrijdende consumentengeschillen)

6 Er wordt thans gewerkt aan de verdere uitbouw van het platform met nieuwe partners en tevens naar verdere inhoudelijke versterking. Het project Belmed werd in 2011 ook genomineerd voor de E-Gov awards. In 2011 werd eveneens het Observatorium voor het Verbruik opgericht. Het heeft als missie de werking en de disfuncties van de goederen- en dienstenmarkt in kaart te brengen en te kennen gezien vanuit het standpunt van de consument. Het Observatorium streeft er verder naar beleidsvoorbereidende adviezen te verstrekken aan de politieke overheden om de rechten van de consumenten te versterken. In 2011 werden er reeds drie vergaderingen gehouden die in hoofdzaak betrekking hadden op het EU Consumer Markets Scoreboard en de analyse van de resultaten ervan voor wat België betreft. 4 Door de ADCB, in samenwerking met de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, werd een project gelanceerd inzake empowerment van de consument dat einde 2012 zal worden afgerond. Het project beoogt de informatie naar de consument zo te richten dat hij betere keuzes kan maken bij zijn aankopen en tevens dat hem alle middelen worden ter hand gesteld om zijn zelfredzaamheid te vergroten in eerste lijn, wanneer hij een probleem heeft. Een beter gewapende en geïnformeerde consument is men een belangrijke speler voor een goed functionerende markt. Samen met de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt werd in 2011 concreet gestalte gegeven aan de invoering van de elektronische maaltijdcheques door de erkenning van de eerste aanbieders van deze cheques. Door de ADCB werd ook het Nationaal platform massafraude opgericht dat een geïntegreerde benadering en samenwerking nastreeft van parketten, politie, CFI en ADCB inzake de strijd tegen allerlei vormen van massafraude inzake consumentenbedrog en bedrog ter attentie van kleine en middelgrote ondernemingen. Op internationaal vlak valt te noteren dat de ADCB het voorzitterschap kreeg toegewezen van het International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) voor de periode 1 juli 2012 tot 30 juni In het kader van de vernieuwde witwaswetgeving werd de taskforce witwaswetgeving opgericht om de controles inzake de cashbetalingen te coördineren en met de diverse sectoren zoals Immobiliën, Diamant, Meetkundige schatters, Consumentenkrediet en Leasing de monitoringmethodes voor deze sectoren uit te werken. De onderhandelingen daartoe dienen in 2012 te worden afgerond. In dit kader werden twee algemene onderzoeken georganiseerd op het vlak van de verkoop van plezierboten en motorfietsen waarbij respectievelijk 34 en 43% inbreuken werden vastgesteld.

7 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Wat het toezicht op internet betreft, werd belangrijke vooruitgang geboekt door de samenwerking met het Belgian Internet Service Center opgericht door de Bijzondere Belastinginspectie. Het BISC laat toe om websites via bepaalde criteria en krachtige zoekmotoren te screenen die alzo een staal kunnen opleveren voor verder onderzoek. Hierop werd in 2011 het algemeen onderzoek e-commerce gebaseerd dat voornamelijk op preventief valk een groot succes is geworden. Van de 875 onderzochte websites werden in eerste instantie bij 711 sites inbreuken vastgesteld. Via massale waarschuwingen hebben de overgrote meerderheid van de sites zich in regel gesteld en uiteindelijk dienden slecht 25 processen verbaal te worden opgesteld. Inzake de sociale netwerken en sociaal shopping werd een stijgend succes vastgesteld van de elektronische platformen inzake groepsaankopen. Deze werden in 2011 in kaart gebracht en maken het voorwerp uit van een systematisch toezicht dat ook noodzakelijk is omdat het aantal klachten in de loop van 2011 inzake misleidende praktijken op dit gebied is toegenomen. Ondanks het feit dat deze aankoopvormen een stijgend succes kennen en talrijke voordelen opleveren voor de consumenten zet zich ook de trend verder van toenemend aantal klachten. Globaal gezien waren mijn diensten in 2011 uiterst actief en performant. Er werden niet minder dan 20 algemene onderzoeken uitgevoerd die stuk van stuk aan bod komen in dit rapport. In totaal werden onderzoeken uitgevoerd die aanleiding hebben gegeven tot het vaststellen van inbreuken (3.393 processen verbaal van waarschuwing en processen verbaal). 5 Alvorens ik u loslaat op dit zeer interessant rapport, wens ik nog uw bijzondere aandacht te vragen voor volgende drie passages. Het betreft : De bijzondere actie ter attentie van de bescherming van de consument in de meubelsector die loopt van eind 2011 tot eind juni De handelsmeubelsector is erg problematisch ten aanzien van bepaalde zeer agressieve en misleidende handelspraktijken gekend onder de naam ventes marseillaises. De praktijken van deze zeer tijdelijke vestigingen doen zich voornamelijk voor in het Waalse landsgedeelte en Brussel. Een bijzondere taskforce werd opgericht om deze praktijken, in nauw overleg met het openbaar ministerie, een halt toe te roepen. De zeer geslaagde preventiecampagne samen met de mobiele operatoren in het kader van de Fraud Prevention Month in maart 2011 over malafide sms praktijken. De actie met als titel winforphone heeft de aandacht getrokken van mensen die de website hebben bezocht en mensen die het spel hebben meegespeeld en in feite in de val waren gelokt voor een nep abonnement. Zij kregen geen enkel nadelig effect van hun beslissing maar integendeel kregen zij als prijs een preventieve boodschap.

8 De strijd tegen namaak en piraterij kende in 2011 opmerkelijke resultaten. Er werd deelgenomen aan heel wat gecoördineerde acties met politie en douane. Er werden door de taskforce handelszaken gecontroleerd waarbij 371 inbreuken werden vastgesteld. Er werden niet minder dan namaakproducten uit de markt gehaald met een geschatte marktwaarde van De diverse acties komen uitgebreid aan bod. Het is niet zonder enige fierheid dat ik terug kijk op het werk van mijn medewerkers op al die gebieden en ik hoop terecht dat deze beknopte samenvatting uw nieuwsgeurigheid voor het lezen van het volledige rapport zal hebben opgewekt. Veel leesgenot. Marc Van Hende, directeur-generaal. 6

9 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Inhoudstafel Executive summary...3 Lijst van tabellen...11 Lijst van grafieken...12 Lijst van afkortingen Inleiding De missie van de FOD Economie De algemene directies Organigram De Algemene Directie Controle en Bemiddeling in de FOD Economie Zorgen voor controle en optimaal toezicht van de markt Een transversale benadering op het niveau van de FOD Zorgen voor een efficiënt geïntegreerd toezicht en doelmatige controle Allerlei praktijken op het vlak van economische fraude efficiënt bestrijden Ontwikkeling van de alternatieve geschillenoplossing De Algemene Directie Controle en Bemiddeling Van Economische Inspectie naar AD Controle en Bemiddeling Opdracht en doelstellingen van de ADCB De opdracht van de ADCB De strategische doelstellingen van de ADCB De ADCB: belast met het toezicht op de naleving van de economische wetgeving De ADCB, actief op het vlak van de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen...32

10 2.5. De ADCB: een structuur ten dienste van de economische actoren Begrotings- en personeelsmiddelen voor Activiteiten 2011 van de AD Controle en Bemiddeling Bemiddeling: Buitengerechtelijke geschillenbeslechting Alternative Dispute Resolution (ADR) Monitoring van de ADR-organen Informeren van de consumenten over hun rechten Oprichting van een platform voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen Herziening van het Europees normatief kader van de ADR-organen Observatie van de markt van goederen en diensten Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de FOD Economie Bescherming en veiligheid van de consumenten De bescherming van de consument De gezondheid en de fysieke veiligheid van de consument Voor eerlijke en loyale concurrentie Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ondernemingsloketten Toegang tot het beroep Activiteiten uitgeoefend door vreemdelingen Ambulante activiteiten Dienstverlenende intellectuele beroepen Wekelijkse rustdag - openings- en sluitingsuren Stedenbouw en handelsvestigingen De ADCB en de fraudebestrijding De werkgroep en het nationaal platform tegen massafraude...103

11 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Preventie van het witwassen Sluikwerk Intellectuele rechten Auteursrechten en naburige rechten Bestrijding van namaak en piraterij van rechten van intellectuele eigendom Controles van EU-marktordeningen en voedingsmiddelen Coördinatie van de economische fraudebestrijding Controles op de economische reglementering van de voedingssector Controles van de EU-marktordeningen De ADCB en de economische ontwikkeling Verordening (EEG) 4045/89, EOGFL (ELGF) -subsidies Nijverheidscompensaties vliegtuigbouw Europees Ruimteagentschap Bijstand aan olaf, conform verordening (Euratom, EG) 2185/ De ADCB internationaal Multilaterale samenwerking in de Europese Unie Statistieken Aard van de verzoeken Bilaterale samenwerking International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) Fraud Prevention Month Sweep Day...150

12 Benelux International Mass Marketing Fraud Working Group (IMMFWG) De ADCB en het internet Handel en reclame op het internet Vaste telefonie Mobiele telefonie Ongevraagde elektronische reclameboodschappen/spam e-cops: een uniek loket voor meldingen over internet en spam Strijd tegen frauduleuze activiteiten op internet: samenwerking tussen de ADCB en de FOD Financiën in het Belgian Internet Service Center Wetgevingen waarvan het toezicht aan de ADCB is toevertrouwd...169

13 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Lijst van tabellen Tabel 1. Begrotingsmiddelen van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling in Tabel 2. De personeelsbezetting van de ADCB, 31 december Tabel 3. Activiteiten 2011 van de AD Controle en Bemiddeling...37 Tabel 4. Uitsplitsing per economische sector van de dossiers over klachten over contractuele consumentengeschillen...41 Tabel 5. Consumentengeschillen over de garantiewet: aantal dossiers per sector per jaar...42 Tabel 7. Inbreuken op de wet inzake marktpraktijken en de consumentenbescherming...50 Tabel 8. Controles op prijsaanduidingen in doe-het-zelfzaken...55 Tabel 9. Controles op prijsaanduidingen in de supermarkten Tabel 10. Aantal controles en overtredingen i.v.m. de prijsreglementering in Tabel 11. Controle van wetgeving...89 Tabel 12. Controles op de sluitingsuren...97 Tabel 13. Indeling van de producten Tabel 14. Indeling van de producten Tabel 15. Nieuwe verzoeken verstuurd in Tabel 16. Nieuwe verzoeken ontvangen in Tabel 17. Openstaande verzonden verzoeken Tabel 18. Openstaande ontvangen verzoeken Tabel 19. Resultaten van het algemeen onderzoek e-commerce Tabel 20. Aantal inbreuken per gecontroleerde wetgeving voor het algemene e-commerceonderzoeke...158

14 Lijst van grafieken Grafiek 1. Indeling van de inbreuken op de wetgevingen Grafiek 2. Nieuwe verzoeken om maatregelen verstuurd in Grafiek 3. Nieuwe verzoeken om informatie verstuurd in

15 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Lijst van afkortingen ACCC ADCB ADKV ADR ADROM b2b b2c BBI BDN BGA BISC BOB BS CBFA Comeos CPC CWAPE E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Australian Competition and Consumer Commission Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie Alternative Dispute Resolution Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt van de FOD Economie Business to Business Business to Consumer Bijzondere Belastingsinspectie Beheerders van Distributienetten Beschermde Geografische Aanduidingen Belgian Internet Service Center Oorsprongbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen Belgisch Staatsblad Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen(zie FMSA) Federatie van de distributiecector Consumer Protection Cooperation Commission Wallonne pour l Energie Algemene Directie Mededinging van de FOD Economie Algemene Directie Energie van de FOD Economie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt van de FOD Economie (ADROM) Algemene Directie Economisch Potentieel van de FOD Economie Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid (ADKV) van de FOD Economie Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie 13

16 14 E8 E9 ECC Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie (ADSEI) Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij van de FOD Economie Europees Centrum voor de Consument EEJ-netwerk European Extra-Judicial Network ELGF EOGFL ESA EU FAGG FAVV FCCU FMSA FOD fte FUNDP GLB GMO GTS horeca ICCF ICHEC ICPEN IEC IPC ISO JKP Europees Landbouwgarantiefonds Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de landbouw Europees Ruimteagentschap Europese Unie Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Federal Computer Crime Unit Financial Services and Markets Authority (opvolger CBFA) Federale Overheidsdienst fulltime-equivalent Facultés Universitaires Notre-Dame-de-la-Paix (Namur) Gemeenschappelijk landbouwbeleid Gemeenschappelijke marktordeningen Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten bedrijfstak van hotels, restaurants en cafés Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de strijd tegen de economische fraude Institut Catholique des hautes Etudes commerciales International Consumer Protection and Enforcement Network Interministeriële Economische Commissie Intergouvernementele Preventiecel International Organisation for Standardisation Jaarlijks kostenpercentage

17 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." KB kmo KVBKB LMP LUS MFVV ODR OESO OIVO OLAF pj POD pv pvw UCM Unizo uv VBO VLAM WCK WHCB koninklijk besluit kleine of middelgrote onderneming Koninklijke vereniging van beeldende kunstenaars van België Lokaal Marktplatform Lokaal Uitwisselingssysteem Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen Online Dispute Resolution Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties Europees Bureau voor Fraudebestrijding pro justitia Programmatorische Overheidsdienst proces-verbaal proces-verbaal van waarschuwing Union des Classes Moyennes Unie van de Zelfstandige Ondernemer ultraviolet Verbond van Belgische Ondernemingen Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Wet op het Consumentenkrediet Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 15

18 @ Andres Rodriguez - Fotolia.com Inleiding 1.1. De missie van de FOD Economie In een Belgische en internationale context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie in het: bevorderen van het concurrentievermogen van de federale economische unie, waarborgen van een competitieve en evenwichtige goederen- en dienstenmarkt, garanderen van de duurzaamheid van de ontwikkeling op deze markt. Om dit alles te bereiken, moet de FOD Economie de markt doeltreffend omkaderen, met bijzondere aandacht voor goede relaties tussen alle economische actoren, een perfecte kennis van de economische structuren, relevante statistieken en grondige analyses van de beschikbare economische gegevens. In overeenstemming met de doelstellingen van de nieuwe Europese strategie voor de interne markt EU-2020, helpt onze FOD op die manier de voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

19 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 1.2. De algemene directies Om zijn taak te vervullen, steunt de FOD Economie op de hierna volgende algemene directies: Mededinging: waarborgt een effectieve mededinging op de goederen- en dienstenmarkt. Energie: waakt over de constante energievoorziening in België. Regulering en Organisatie van de Markt: werkt een wettelijk en reglementair kader uit voor een optimale werking van de goederen- en dienstenmarkt in het belang van alle actoren. Economisch Potentieel: ontwikkelt een diepgaande kennis van de Belgische economie en haar economische operatoren en verdedigt hun belangen op Europees en internationaal vlak. K.M.O.-beleid: stimuleert het ondernemerschap door de ontwikkeling van een aangepast reglementair kader voor kmo s en zelfstandigen en analyseert hun specifieke sociaaleconomische situatie. 17 Kwaliteit en Veiligheid: versterkt het vertrouwen in producten, diensten en installaties, door controle, certificatie en normalisatie, hand in hand met innovatie. Controle en Bemiddeling: houdt toezicht op de naleving van de economische wetgeving en is de facilitator voor alternatieve geschillenoplossingen. Statistiek en Economische Informatie: verzamelt, verwerkt en verspreidt pertinente, betrouwbare en geduide statistieken en economische informatie. Telecommunicatie en Informatiemaatschappij: ontwikkelt de specifieke reglementering van de telecommunicatiesector en bevordert de informatie-economie.

20 1.3. Organigram Algemene Directies Mededinging (E1) Energie (E2) Stafdiensten Regulering en Organisatie van de Markt (E3) Personeel en Organisatie (S1) 18 Minister Voorzitter van het Directiecomité Economisch Potentieel (E4) K.M.O.-beleid (E5) Budget en Beheerscontrole (S2) ICT (S3) Kwaliteit en Veiligheid (E6) Operationele Communicatie (S4) Controle en Bemiddeling (E7) Statistiek en Economische Informatie (E8) Telecommunicatie en Informatiemaatschappij (E9)

21 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 1.4. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling in de FOD Economie De ADCB is een van de 9 verticale algemene directies van de FOD Economie. Alvorens de opdracht van een organisatie te beschrijven, is het belangrijk de visie van deze organisatie in overeenstemming te brengen met die van de entiteit waarvan zij deel uitmaakt, in dit geval de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna de FOD Economie). De FOD Economie steunt op de twaalf strategische prioriteiten, tot nu programma s genoemd, om zijn missie te realiseren. Deze prioriteiten zijn: statistische ondersteuning, prospectief beleid, de goederen- en dienstenmarkt, energie, informatiemaatschappij, kmo s, consumenten, mededinging, reglementering, markttoezicht, innovatie, extern concurrentievermogen. Gezien haar taak als marktcontrolerend orgaan en klantgerichte bemiddelingsinstantie vormt de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (hierna ADCB) een onontbeerlijke schakel in het beleid van de FOD Economie, in het kader van het programma markttoezicht. 19 Wat de markt betreft, ziet de FOD Economie, via de ADCB, toe op de naleving van de regels die worden vastgesteld in het algemene belang en in het belang van de economische operatoren en van de consument, in overeenstemming met de wetgeving en de regelgeving die onder de bevoegdheid valt van de FOD. De ADCB informeert, waarschuwt en treedt preventief en repressief op. Zij treedt ook op als bemiddelaar om de goede werking van de markt te bevorderen. Dankzij het toezicht op de markt en het onderzoek op het terrein kan zij niet alleen nuttige informatie verstrekken aan de FOD als regulerend orgaan, maar kan zij bovendien, indien nodig, specifieke gegevens verstrekken over het economische potentieel. Krachtens een regeringsbeslissing is zij sinds 1997 belast met de coördinatie van de strijd tegen economische fraude.

22 1.5. Zorgen voor controle en optimaal toezicht van de markt De FOD Economie controleert de goederen- en dienstenmarkt om ervoor te zorgen dat de economische reglementeringen nageleefd worden. Deze functie van economische politie ondersteunt het reglementaire beleid en maakt een permanente evaluatie mogelijk van de kwaliteit en de doelmatigheid van de wetgeving. Het beleid van de FOD Economie op het vlak van markttoezicht omvat informatie aan de economische wereld, preventie en bestraffing Een transversale benadering op het niveau van de FOD 20 In het kader van een transversale aanpak is er constant overleg tussen de controlediensten en de diensten die voor de reglementering instaan. Op die manier krijgen deze diensten permanent feedback, zodat ze een concrete en volledige kennis van de markt hebben en ze een reglementering kunnen uitwerken die optimaal, getrouw aan de werkelijkheid is en in de lijn van het beleid van de FOD Economie ligt. Daarnaast garandeert deze permanente dialoog een uniforme controle van de economische reglementering Zorgen voor een efficiënt geïntegreerd toezicht en doelmatige controle Het toezicht op de goederen- en dienstenmarkt is zeer ruim. Het omvat zowel het behoud van de mededinging, de bescherming van de rechten van consumenten en handelaars, de ontwikkeling en bevordering van de bepalingen over Alternative Dispute Resolution (ADR) wanneer dit instrument een toegevoegde waarde kan hebben, als de technische controles op het vlak van normalisatie, de veiligheid van producten en diensten, de openbare veiligheid, de metrologie en de analyse van productbestanddelen. Gezien de diversiteit en de omvang van sommige sectoren zal de FOD Economie wanneer dit mogelijk en wenselijk is, zijn controleopdracht delegeren aan geaccrediteerde en gecertificeerde organen. De FOD Economie behoudt hierop echter wel een algemeen overzicht. Het markttoezicht wordt uitgeoefend op basis van gepaste en onderbouwde keuzes. Het wordt via wetenschappelijke methoden en via risicoanalyse in de praktijk gebracht. Bovendien evalueert de FOD Economie permanent de eigen controlemethodes.

23 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Daarnaast is het van groot belang dat de nodige maatregelen genomen worden om bij overtredingen een aangepaste sanctie op te leggen. Met dat doel overlegt de FOD Economie permanent met de verantwoordelijke gerechtelijke instanties Allerlei praktijken op het vlak van economische fraude efficiënt bestrijden De FOD Economie wil alle operatoren beschermen tegen de nadelige gevolgen van de economische fraude op uiteenlopende vlakken, zoals de juiste toekenning van de Europese toelagen voortvloeiend uit communautaire steunregelingen, de economische compensatieprogramma s, de auteursrechten, de namaak en de piraterij. De FOD Economie is op federaal niveau belast met de coördinatie van deze problematiek Ontwikkeling van de alternatieve geschillenoplossing De FOD Economie is zich bewust van het feit dat zowel consumenten als ondernemingen hun eventuele geschillen op een snelle, soepele en goedkope wijze wensen te beslechten. Ze ondersteunt, bevordert en onderneemt dan ook initiatieven die deze doelstelling te bereiken. Het bestaan van zulke instrumenten laat inderdaad toe het vertrouwen van alle actoren in de markt van goederen en diensten te versterken, zowel op federaal als grensoverschrijdend vlak. 21

24 @ khz - Fotolia.com De Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2.1. Van Economische Inspectie naar AD Controle en Bemiddeling De institutionalisering van de marktcontrole startte vóór de Tweede Wereldoorlog. Bij koninklijk besluit van 16 december 1954 verandert de Dienst voor Inspectie en Economische Onderzoeken in de Economische Algemene Inspectie, die op haar beurt in 1995 de vorm aanneemt van het Bestuur Economische Inspectie (koninklijk besluit van 7 augustus 1995). Een diepgaande hervorming van de federale administratie ( Copernicus ) leidt er met name toe dat de bevoegdheden van de ministeries geherstructureerd worden en dat zij andere benamingen krijgen. Bij koninklijk besluit van 25 februari 2002 (Belgisch Staatsblad van 5 maart 2002) wordt de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie opgericht als opvolger van het Ministerie van Economische Zaken. Het grootste gedeelte van het vroegere Ministerie van Middenstand komt zo bij de FOD Economie. Niet lang daarna wordt bij het koninklijk besluit van 20 november 2003, dat in werking trad op 1 januari 2003, het Bestuur Economische Inspectie vervangen door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB). Deze hervorming voegt een nieu-

25 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." we bevoegdheid toe. Maar bovenal leidt ze tot een nieuwe benadering in de verwerking van dossiers die worden toevertrouwd aan de ADCB, een benadering gebaseerd op het begrip alternatieve geschillenoplossing Opdracht en doelstellingen van de ADCB De opdracht van de ADCB De ADCB heeft een belangrijke opdracht in het kader van het strategische plan van de FOD Economie en het managementplan van de voorzitter van het Directiecomité. De missie moet daarom worden gesitueerd in het kader van het beleid op basis van: a. de strategische nota op het niveau van de FOD met zijn 12 transversale programma s. De ADCB is bij vele van deze programma s betrokken en de directeurgeneraal van E7 is sponsor van het programma Markttoezicht. Het programma behelst 3 strategische doelstellingen nl.: een transversale benadering in de FOD Economie, een efficiënt markttoezicht, een gecoördineerd optreden op het vlak van de strijd tegen de economische fraude. 23 b. de ontwikkeling van de projectcultuur en projectwerking. De ADCB is via haar werking nauw betrokken bij de programma s over de doelgroepen consumenten en kmo s. Via de ADCB ziet de FOD Economie, op het terrein van de markt, toe op het eerbiedigen van de regels gesteld in het algemeen belang en het belang van de economische operatoren en consumenten op basis van de o.a. door de FOD voorgeschreven wetgeving en regulering. De ADCB informeert, treedt preventief en waarschuwend en repressief op. Daar waar mogelijk, bemiddelt zij ook met als doel de goede werking van de markt te bevorderen. Door haar toezicht op de markt en haar onderzoeken op het terrein kan zij ook nuttige informatie verstrekken aan de FOD als reguleringsorgaan, maar tevens, waar mogelijk, bepaalde informatie verstrekken die verband houdt met de ontwikkeling van het economische potentieel. Als gevolg van een beslissing op regeringsniveau werd zij sinds 1997 belast met de coördinatie van de bestrijding van de economische fraude en is de DG sinds 2008 aangeduid als lid van het college voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 2004 Jaar verslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Jaarverslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie,

Nadere informatie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2012 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2012 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2009-2010 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2009-2010 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP Jaarverslag 2013 KERNCIJFERS 2013 OMZET 300 300 In miljoenen euro s 250 200 250 200 237 255 253 229 235 150 150 100 100 50 50 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 OMZET VOLGENS

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

Cyber Security Strategy

Cyber Security Strategy Cyber Security Strategy BELGIUM BELGIQUE BELGIE BELGIEN 03-10-2012 Securing Cyberspace Erkennen van de cyberdreiging Verbeteren van de veiligheid Kunnen reageren op incidenten VOORWOORD De veiligheid van

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning

VERSLAG. van het Rekenhof. over de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning Stuk 37-A (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 5 januari 2006 VERSLAG van het Rekenhof over de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning 1493 IED R E K E N H O De Europese Unie en de Vlaamse

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie