MARINE ENGINEERING. Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARINE ENGINEERING. Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf."

Transcriptie

1 MARINE ENGINEERING Opdracht 3.1. Wachtlopen tijdens zeebedrijf. 43

2 IGO2C-4 Opdracht: Wachtlopen Opdracht 3.1: Wachtlopen tijdens zeebedrijf Inleiding: Je bent gedurende je tijd aan boord in de machinekamerwacht ingedeeld. Dit houdt o.a. in de dagelijkse wachtwerkzaamheden uitvoeren: peilrondes, tankniveaus controleren, bilges controleren, wachtblaadjes invullen en standing orders van de HWTK opvolgen. Deze wijken soms af in specifieke zin (denk aan type schip) van algemene maatschappij-orders. Het overnemen en overgeven van de wacht is een belangrijk aspect. Het betekent ongeveer 10 min. voor je wacht aanwezig zijn en je op de hoogte stellen. Ook moet je een controlerondje maken. Als alles in orde is dan pas neem je de wacht over. Bij het overgeven is het belangrijk alle relevante informatie uit te wisselen met de collega waarvan je de wacht overneemt. Doel: De stagiair: Kennis laten maken met het monitoren van de machines, apparatuur en systemen in de machinekamer en daarbij de stationaire toestand van het zeebedrijf laten handhaven. Kennis laten maken met het op de juiste manier opzoeken en/of uitlezen van de installatieparameters en deze kunnen interpreteren. Kennis laten maken met het hanteren van de correcte procedures voor het overgeven en overnemen van de wacht. Onder toezicht van de werktuigkundige van de wacht laten uitvoeren van de routine wachtwerkzaamheden volgens het protocol. Kennis laten maken met het invullen van het logboek. Kennis laten maken met het onder toezicht van de werktuigkundige van de wacht uitvoeren van ad hoc werkzaamheden. Kennis laten maken met het systeem van preventief en lopend onderhoud. Opdracht: Onder begeleiding van de werktuigkundige van de wacht: Neem en geef de wacht over volgens de geldende procedures. Voer wachtrondes uit. Rapporteer defecte of afwijkende parameters. Voer routine wachtwerkzaamheden uit. Assisteer bij onderhoudswerkzaamheden. Voer ad hoc reparaties uit. Vul het wachtjournaal in. 44

3 Product: Verslag van de wacht met daarin de voorkomende werkzaamheden. Kopie van het ingevulde wachtjournaal. Presentatie aan de medestudenten hoe de wacht correct over te geven of te nemen volgens de aan boord geldende procedures. Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het TRB de volgende taken worden afgetekend, mits deze zijn uitgevoerd. Marine engineering: 4.1 Relieve and hand over the watch. Neem en geef de wacht over. Task/Duty: Follow the correct procedure for handing over a watch at sea. Hanteer de correcte procedure voor het overgeven van de wacht tijdens zeebedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for handing over a watch in port. Hanteer de correcte procedure voor het overgeven van de wacht tijdens havenbedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for taking over and accepting a watch at sea. Hanteer de correcte procedure voor het overnemen van de wacht tijdens zeebedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for taking over and accepting a watch in port. Hanteer de correcte procedure voor het overnemen van de wacht tijdens havenbedrijf. Marine engineering: 4.2 Conduct the watch. Wachtlopen. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on seagoing watches. Help een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de zeewacht. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on port watches. Assisteer een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de havenwacht. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on anchor watches. Assisteer een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de ankerwacht. 45

4 Task/Duty: Under supervision, carry out all routine watch keeping duties, checking the correct functioning of all automatic control and monitoring systems. Verricht onder begeleiding alle routine taken betreffende het wachtlopen, controleer de correcte werking van alle geautomatiseerde besturings- en controlesystemen. Marine engineering: 4.5 Maintain the machinery space log book and records. Houd het machinekamer wachtjournaal en logboeken bij. Task/Duty: Write up the engine room log book and record books. Vul het machinekamerwachtjournaal en de logboeken in. Task/Duty: Observe and note performance and condition of machinery using condition monitoring equipment, where appropriate. Observeer en registreer prestaties en conditie van de machines waarbij, indien van toepassing, gebruik gemaakt wordt van conditiemonitorapparatuur. Task/Duty: Observe and note normal operating temperatures/pressures. Neem temperaturen en drukken op en registreer deze in het logboek. Marine engineering: 5.2 Communicate in the English language, as appropriate. Communiceer in het Engels, daar waar van toepassing. Task/Duty: Give and take orders in English concerning routine operations. Geef en ontvang orders voor routine activiteiten in het Engels. Marine engineering: 6.2 Operate main and auxiliary machinery. Bedien de hoofd- en hulpwerktuigen. Task/Duty: Record pressures, temperatures and valve positions for normal running. Noteer de drukken, temperaturen en de posities van de afsluiters tijdens normaal zeebedrijf. Task/Duty: Respond to instructions from the bridge and operate the main engine controls during periods of manoeuvring. Reageer op de commando s vanaf de brug en bedien de hoofdmotor tijdens manoeuvreren. Task/Duty: Wash exhaust side main engine turbocharger(s). Was de uitlaatgassen zijde van de hoofdmotor turboblower(s). Task/Duty: Adjust and/or report abnormal conditions and make a record. 46

5 Verstel en/of meld abnormale instellingen/ condities en registreer deze. Task/Duty: Apply tests and conditioning for purity and portability of fresh water. Voer tests uit en behandel het water met het oog op zuiverheid en drinkbaarheid. Task/Duty: Check crankcase oil mist detector and demonstrate action to be taken in case of an alarm. Controleer het carterolie mist detectiesysteem en toon aan op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen in geval van een carteralarm. Task/Duty: Check governors. Controleer de regulateurs. Task/Duty: Assist with change over of LO coolers. Assisteer bij het overzetten van de smeeroliekoelers. Task/Duty: Assist with change over of FW coolers. Assisteer bij het overzetten van de koelwaterkoelers. Marine engineering: 7.2 Operate the systems for bilge, fuel, ballast, MARPOL equipment and cargo pumping. Bedien en bestuur de systemen voor lens, brandstof, ballast, MARPOL-uitrusting en ladingpompen. Task/Duty: Under supervision, transfer fuel from bunkers to service tanks, observing all safety, ship stability and pollution prevention requirements. Verpomp onder toezicht brandstof vanuit de bunkers naar de bezinktanks, met in acht neming van alle veiligheidseisen, stabiliteitseisen en eisen ter voorkoming van milieuvervuiling. Task/Duty: Use holding tanks. Gebruik opslagtanken. Task/Duty: Start and operate purifiers. Start en bedien centrifugaalreinigers. Task/Duty: Drain water/sludge from settling tanks. Tap water en sludge af van de bezinktanks. Task/Duty: Observe all pollution prevention requirements. Neem alle eisen in acht ter voorkoming van milieuvervuiling. 47

6 Electrical, electronic and control engineering: 1.3 Start, couple and change over generators. Starten, koppelen en overschakelen van generatoren. Task/Duty: Carry out checks on batteries. Controleren van de accu s. 48

7 Opdracht 3.2. Wachtlopen tijdens havenbedrijf (en voor anker). 49

8 Opdracht 3.2: Wachtlopen tijdens havenbedrijf (en voor anker). Inleiding: Je bent gedurende de tijd aan boord in de machinekamerwacht ingedeeld. Het wachtlopen tijdens het havenbedrijf is in feite niet veel anders dan het wachtlopen tijdens zeebedrijf. Alles wat met het voortstuwingsbedrijf te maken heeft, heeft nu echter wat minder aandacht nodig. Afhankelijk van de activiteiten aan dek (onderhoud, laden en lossen) en de soort lading (bv. koel- en vrieslading, vloeibare bulk) wordt het zwaartepunt van de havenwacht verplaatst naar het elektrisch bedrijf en het bedienen en monitoren van de verschillende pompsystemen (o.a. lens- en ballastsysteem). Ook de communicatie met de dekdienst is heel belangrijk bij laaden losactiviteiten. Doel: De stagiair: Kennis laten maken met het monitoren van de machines, apparatuur en systemen in de machinekamer en daarbij de variabele situaties gedurende het havenbedrijf managen. Kennis laten maken met het op de juiste manier opzoeken en/of uitlezen van de installatieparameters en deze kunnen interpreteren. Kennis laten maken met het hanteren van de correcte procedures voor het overgeven en overnemen van de wacht. Onder toezicht van de werktuigkundige van de wacht laten uitvoeren van de routine wachtwerkzaamheden volgens het protocol. Kennis laten maken met het invullen van het logboek. Kennis laten maken met het onder toezicht van de werktuigkundige van de wacht uitvoeren van ad hoc werkzaamheden. Kennis laten maken met het systeem van preventief en lopend onderhoud en assisteren met de hieruit voortvloeiende werkzaamheden. Kennis laten maken met de uit de laad- en losactiviteiten voortvloeiende controlerende en bedienende werkzaamheden voor de machinekamerwacht. Opdracht: Onder begeleiding van de werktuigkundige van de wacht: Neem en geef de wacht over volgens de geldende procedures Voer wachtrondes uit Rapporteer defecte of afwijkende parameters Voer routine wachtwerkzaamheden uit Assisteer bij onderhoudswerkzaamheden Voer ad hoc reparaties uit Vul het wachtjournaal in Product: Verslag van de wacht met daarin de voorkomende werkzaamheden Copy van het ingevulde wachtjournaal 50

9 Presentatie aan de medestudenten hoe de wacht correct over te geven of te nemen volgens de aan boord geldende procedures Relatie met Onboard Training Record Book (TRB): Nadat het product één of meerdere keren is opgeleverd en de cursist voldoende bekwaam is gebleken, kunnen in het TRB de volgende taken worden afgetekend, mits deze zijn uitgevoerd. Controlling the operation of the ship: 1.3 Carry out bilge and ballast operations Voer lens- en ballastoperaties uit. Task/Duty: Assist the deck officer in supervising: Assisteer de stuurman bij controle van: A ballasting operation Een ballastoperatie Task/Duty: Bilge operations. Lensoperaties. Task/Duty: Assist during ballast management procedures. Assisteer tijdens ballastmanagementprocedures. Task/Duty: Have knowledge of requirements of MARPOL annexes and SOPEP. Pas de vereiste MARPOL- en SOPEP-procedures toe. Task/Duty: Demonstrate an understanding of the Oil Record Book (part 1). Demonstreer het invullen van het oliejournaal (deel 1). Controlling the operation of the ship: 2.1 Inspect hull and hull openings, compartments, hatch covers and equipment, and take action where defects are detected Inspecteer de romp, openingen in de romp, compartimenten, luikhoofden en uitrusting, en neem actie waar mankementen zijn waargenomen. Task/Duty: Demonstrate an understanding of: Toon begrip van: The precautions required for entry into enclosed spaces Voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn t.a.v. besloten ruimtes 51

10 Task/Duty: Working aloft. Werken op hoogte. Task/Duty: Working overside. Buitenboord werken. Task/Duty: Assist with the maintenance of watertight doors, ports and hatches. Assisteer bij het onderhoud aan waterdichte deuren, poorten en luiken. Task/Duty: Inspect and lubricate roller beams. Inspecteer en smeer de geleiderollen. Task/Duty: Assist with making a cement box. Assisteer bij het maken van een cementafdichting. Task/Duty: Prepare steel plates and other surfaces for protective coating. Prepareer staalplaten en andere oppervlakken voor verfbehandeling. Task/Duty: Apply protective coats to appropriate surfaces. Behandel de juiste oppervlakken met een beschermende coating. Task/Duty: Ascertain a safe trim, stability and stress situation during ballast procedures. Zorg voor een goede stabiliteit tijdens het ballasten. Controlling the operation of the ship: 2.3 Arrange for regular control measures to ensure watertight integrity. Zorgen voor regelmatige controlemaatregelen om de waterdichtheid zeker te stellen. Task/Duty: Take and record the daily soundings of tanks, bilges, and other spaces: Peil tanken, bilges en andere ruimten en registreer de metingen in het logboek: By manual means. Handmatig. Task/Duty: by use of gauges. d.m.v. niveaumeetsystemen. 52

11 Marine engineering: 4.1 Relieve and hand over the watch. Neem en geef de wacht over. Task/Duty: Follow the correct procedure for handing over a watch at sea. Hanteer de correcte procedure voor het overgeven van de wacht tijdens zeebedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for handing over a watch in port. Hanteer de correcte procedure voor het overgeven van de wacht tijdens havenbedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for taking over and accepting a watch at sea. Hanteer de correcte procedure voor het overnemen van de wacht tijdens zeebedrijf. Task/Duty: Follow the correct procedure for taking over and accepting a watch in port. Hanteer de correcte procedure voor het overnemen van de wacht tijdens havenbedrijf. Marine engineering: 4.2 Conduct the watch. Wachtlopen. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on seagoing watches. Help een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de zeewacht. Task/Duty: Assist with the duties of an engineer officer on port watches. Assisteer een werktuigkundige met de wachtwerkzaamheden tijdens de havenwacht. Task/Duty: Under supervision, carry out all routine watch keeping duties, checking the correct functioning of all automatic control and monitoring systems. Verricht onder begeleiding alle routinetaken betreffende het wachtlopen,en controleer de correcte werking van alle geautomatiseerde besturings- en controlesystemen. Marine engineering: 4.5 Maintain the machinery space log book and records. Houd het machinekamer wachtjournaal en logboeken bij. Task/Duty: Write up the engine room log book and record books. Vul het machinekamerwachtjournaal en de logboeken in. Task/Duty: Observe and note performance and condition of machinery using condition monitoring equipment, where appropriate. Observeer en registreer prestaties en conditie van de machines waarbij, indien van toepassing, gebruik gemaakt wordt van conditiemonitorapparatuur. 53

12 Task/Duty: Observe and note normal operating temperatures/pressures. Neem temperaturen en drukken op en registreer deze in het logboek. Marine engineering: 5.2 Communicate in the English language, as appropriate. Communiceer in het Engels, daar waar van toepassing. Task/Duty: Give and take orders in the English concerning routine operations. Geef en ontvang orders voor routine activiteiten in het Engels. Marine engineering: 6.2 Operate main and auxiliary machinery. Bedien de hoofd- en hulpwerktuigen. Task/Duty: Record pressures, temperatures and valve positions for normal running. Noteer de drukken, temperaturen en de posities van de afsluiters tijdens normaal zeebedrijf. Task/Duty: Respond to instructions from the bridge and operate the main engine controls during periods of manoeuvring. Reageer op de commando s vanaf de brug en bedien de hoofdmotor tijdens manoeuvreren. Task/Duty: Wash exhaust side main engine turbocharger(s). Was de uitlaatgassenzijde van de hoofdmotor turboblower(s). Task/Duty: Adjust and/or report abnormal conditions and make a record. Verstel en/of meld abnormale instellingen/ condities en registreer deze. Task/Duty: Apply tests and conditioning for purity and potability of fresh water. Voer tests uit en behandel het water met het oog op zuiverheid en drinkbaarheid. Task/Duty: Check crankcase oil mist detector and demonstrate action to be taken in case of an alarm. Controleer het carterolie mist-detectiesysteem en toon aan op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen in geval van een carteralarm. Task/Duty: Check governors. Controleer de regulateurs. Task/Duty: Assist with change over of LO coolers. Assisteer bij het overzetten van de smeeroliekoelers. 54

13 Task/Duty: Assist with change over of FW coolers. Assisteer bij het overzetten van de koelwaterkoelers. Task/Duty: Carry out conditional routine tests on fuel oil. Voer routinetests uit ten behoeve van de conditie van de brandstof. Task/Duty: Carry out conditional routine tests on lube oil. Voer routinetests uit ten behoeve de conditie van de smeerolie. Marine engineering: 7.1 Plan the operations of auxiliary, piping systems and service plants. Plan de opstartprocedure van hulpwerktuigen en de daarbij behorende leidingsystemen en bedieningsinstallatie. Task/Duty: Make the ballast water system operational. Maak het ballastwatersysteem operationeel. Task/Duty: Make up the bilge system operational. Maak het lenssysteem operationeel. Marine engineering: 7.2 Operate the systems for bilge, fuel, ballast, MARPOL equipment and cargo pumping. Bedien en bestuur de systemen voor lens, brandstof, ballast, MARPOL-uitrusting en ladingpompen. Task/Duty: Assist an officer with deballasting. Assisteer een officier met ontballasten. Task/Duty: Assist an officer with ballasting. Assisteer een officier met ballasten. Task/Duty: Under supervision, transfer fuel from bunkers to service tanks, observing all safety, ship stability and pollution prevention requirements. Verpomp onder toezicht brandstof vanuit de bunkers naar de bezinktanks, met in acht neming van alle veiligheidseisen, stabiliteitseisen en eisen ter voorkoming van milieuvervuiling. Task/Duty: Use holding tanks. Gebruik opslagtanken. Task/Duty: Start and operate purifiers. Start en bedien centrifugaalreinigers. 55

14 Task/Duty: Drain water/sludge from settling tanks. Tap water en sludge af van de bezinktanks. Task/Duty: Observe all pollution prevention requirements. Neem alle eisen in acht ter voorkoming van milieu vervuiling. Electrical, electronic and control engineering: 1.3 Start, couple and change over generators. Starten, koppelen en overschakelen van generatoren. Task/Duty: Carry out checks on batteries. Controleren van de accu s. 56

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands DAT IS JUIST SAFETY FIRST GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands Dit is een uitgave van: Stichting Scheepvaart Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Tel: +31 (0)20 607 49 81 Fax: +31

Nadere informatie

Leidraad maritieme simulator. Datum Januari 2014 Status Versie: 3

Leidraad maritieme simulator. Datum Januari 2014 Status Versie: 3 maritieme simulator Datum Januari 2014 Status Versie: 3 maritieme simulator, januari 2014 Pagina 2 van 19 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van deze leidraad 4 1.3 Gevolgde werkwijze 4 2 Definities

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY Document: P-505 Manual Ver 02.doc Page 2 of 48 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION

Nadere informatie

B alder C onversion. '*Ziï&?'r, f v * v P, < S ß H I P * «W E R F. \, i \ f c o S l. I I e JAARGANG JUNI 2. 2 b L* ' Z J - ' * f i i r ^ ' - a - *

B alder C onversion. '*Ziï&?'r, f v * v P, < S ß H I P * «W E R F. \, i \ f c o S l. I I e JAARGANG JUNI 2. 2 b L* ' Z J - ' * f i i r ^ ' - a - * S ß H I P * «W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y 2 b f c o S l L* ' \, i \ '*Ziï&?'r, f v * v P, < Z J - ' * f i i r ^ ' I I e JAARGANG JUNI 2 - a on M a r i n -, - * B alder C onversion " v -;. 4

Nadere informatie

April 2014. Vacaturekrant. UWV WERKbedrijf WerkgeversServicepunt Lange gracht 72 2312NH LEIDEN

April 2014. Vacaturekrant. UWV WERKbedrijf WerkgeversServicepunt Lange gracht 72 2312NH LEIDEN April 2014 Vacaturekrant UWV WERKbedrijf WerkgeversServicepunt Lange gracht 72 2312NH LEIDEN Voorwoord Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de digitale vacaturekrant van UWV WerkgeversServicepunt Holland

Nadere informatie

Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Partner in livestock innovations Rapport 349 Elektronische monitoring van luchtwassers op veehouderijbedrijven Juni 2010 Colofon Uitgever Wageningen UR Livestock Research

Nadere informatie

De ondergetekenden: Gezamenlijk te noemen Partijen. overwegende dat:

De ondergetekenden: Gezamenlijk te noemen Partijen. overwegende dat: Datum: 12 juni 2015 De ondergetekenden: Opdrachtgever:, kantoorhoudende aan Hardwareweg 11, 3821 BL te Amersfoort en alle tot haar behorende entiteiten, nu en in de toekomst, vertegenwoordigd door J. Van

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

Alternatieve brandstof Waterstof Injectie op de Wartsila 46V12

Alternatieve brandstof Waterstof Injectie op de Wartsila 46V12 Alternatieve brandstof Waterstof Injectie op de Wartsila 46V12 1-6-2013 Organisatie: Maritiem Instituut Willem Barentsz Module Maritime Research 2013 Opdrachtnemers: Emile Persenaire jepersenaire@gmail.com

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10 User Manual for software version 3.10 Updated on 1-4-2015 Contents 6 1. Voorwoord 1.1 Als... u er niet uitkomt 6 7 2. Installatie 2.1 Meegeleverde... materialen 7 2.2 Benodigdheden... 7 2.3 De... Maven

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

M-Class-frigate m.s. Waimea Positie-nauwkeurigheid van een STERSBESTEK

M-Class-frigate m.s. Waimea Positie-nauwkeurigheid van een STERSBESTEK M-Class-frigate m.s. Waimea Positie-nauwkeurigheid van een STERSBESTEK f f T YOUR COURSi f OR 27e Internationale Maritieme Tentoonstelling 9e Internationale Binnenvaart Tentoonstelling \ 14 18 November

Nadere informatie

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

De computer voor maritiem Nederland

De computer voor maritiem Nederland Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied De computer voor maritiem Nederland Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland Nederlands Scheepsbouwkundig

Nadere informatie

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek RIVM rapport 620089002/2012 L.J. Bellamy L.A.A. Bollen V.M. Sol Veiligheidsprestatie-indicatoren voor

Nadere informatie

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators Contents User instructions Section Subject Page 1 Introduction 2 2 QUICK REFERENCE 2 3 Unpacking 4 4 Location and Installation

Nadere informatie

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU for choosing one of its products. We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please, read it carefully before

Nadere informatie

PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING

PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING BELAC 1-04 Rev 1-2015 PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar

Nadere informatie

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk)

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 single drive handleidingen HARDWAREHANDLEIDINGEN (juiste handleiding

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

DHTC TODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, achtste jaargang, juni 2005 Periodical newsletter of DHTC, volume 8, June 2005

DHTC TODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, achtste jaargang, juni 2005 Periodical newsletter of DHTC, volume 8, June 2005 DHTC TODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, achtste jaargang, juni 2005 Periodical newsletter of DHTC, volume 8, June 2005 Voorwoord Foreword Na diverse overnames in de sector is DHTC nog één van de weinige

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Maritieme opleiding motoren

Maritieme opleiding motoren Leerplan OPLEIDING Maritieme opleiding motoren Modulair Studiegebied Maritieme opleidingen Goedkeuringscode: 2013/911/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Operationele leiding en communicatie 40 Toegepaste mechanica

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie