Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat"

Transcriptie

1 Toelichting bij aanvraag erkenningscertificaat Inleiding Voor alle trainingen, bestaande en nieuwe trainingen, geldt dat er een aanvraag ingediend moet worden. Voor sommige trainingen kan volstaan worden met een beperkte audit, voor sommige trainingen is een volledige audit nodig. Elke in de regelgeving genoemde training wordt als op zichzelf staande training erkend. Er worden geen erkenningen op gecombineerde trainingen afgegeven. Trainingen die reeds zijn erkend conform het gewijzigde STCW Verdrag hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen. Voor referentie doeleinden is de minimale trainingsduur aangegeven. De ILT hanteert een maximale duur van 8 klokuren per dag. In deze toelichting wordt onder het begrip erkenningscertificaten ook Letters of Recognition bedoeld. Vier categorieën De trainingen zijn in vier categorieën verdeeld: Categorie 1: Geen audit Voor deze trainingen geldt de aanvraagprocedure zoals vermeld op: Er hoeft geen documentatie opgestuurd te worden. Na ontvangst van de aanvraag zal een nieuwe certificaat worden uitgereikt aan het trainingsinstituut om aan te geven dat het bevoegd is om de op het certificaat genoemde erkende of goedgekeurde training volgens het aangepaste STCW Verdrag uit te voeren. Het certificaat zal kosteloos worden verstrekt. Categorie 2: Gereduceerde audit Voor deze trainingen geldt de aanvraagprocedure zoals vermeld op: De voorgeschreven bijlagen hoeven alleen de verschillen tussen de op oude normen gebaseerde training en de op de in de bijlage genoemde normen gebaseerde training te bevatten. Het aantal bijlagen mag beperkt worden met in achtneming van het volgende: het tijdens de training te gebruiken lesmateriaal voor alleen die onderdelen die gewijzigd zijn; een volledig lesplan dat inzicht geeft in de inhoud en tijdsduur van de totale training en de te volgen examenprocedure; een opgave van de voor de opleiding of training te gebruiken apparatuur voor alleen die onderdelen die gewijzigd zijn; een voorbeeld van het na een succesvolle voltooiing van de training uit te reiken diploma, certificaat of getuigschrift. Nadat de audit met een positief resultaat is afgerond zal een nieuwe certificaat worden uitgereikt aan het trainingsinstituut om aan te geven dat het bevoegd is om de op het erkenningscertificaat genoemde training uit te voeren. Pagina 1

2 Categorie 3: Volledige audit Voor deze trainingen geldt de volledige aanvraagprocedure zoals vermeld op: Nadat de audit met een positief resultaat is afgerond zal een certificaat worden uitgereikt aan het trainingsinstituut om aan te geven dat het bevoegd is om de op het certificaat genoemde erkende of goedgekeurde training volgens STCW 2010 Code uit te voeren. Categorie 4: Vervallen Deze trainingen zijn in de nieuwe regelgeving niet teruggekomen of zijn in een andere vorm teruggekeerd. Aanvragen voor deze trainingen worden niet in behandeling genomen. Bij inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving vervallen de bestaande certificaten. Toelichting Categorie 1: Geen audit De volgende trainingen worden aangemerkt als trainingen waarvoor geen audit nodig is om aan het gewijzigde STCW Verdrag te voldoen. 1. Training reddingmiddelen (voorheen training sloepsgast). Normenkader: voorschrift VI/2, lid 1, onderdeel 3, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-VI/2, onderdelen 1 tot en met 4. Minimale trainingsduur: 26 uur. 2. Training brandbestrijding voor gevorderden. Normenkader: voorschrift VI/3 van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-VI/3, onderdelen 1 tot en met 4. Minimale trainingsduur: 26 uur. 3. Training bekwaamheid in het gebruik van snelle hulpverleningsboten. Normenkader: voorschrift VI/2, lid 2, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-VI/2, onderdelen 7 tot en met 10, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 15 uur. 4. Training crisisbeheersing en menselijk gedrag. Normenkader: voorschrift V/2, lid 6, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-V/2, onderdeel 3, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 6,5 uur. 5. Training passagiersveiligheid, ladingveiligheid en waterdichtheid van de scheepsromp. Normenkader: voorschrift V/2, lid 7, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-V/2, onderdeel 4, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 3,5 uur. 6. Training radarnavigator management level. Normenkader: sectie A-II/2 van de STCW-Code en sectie B-1/12, de paragrafen 18 tot en met 35 van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 32 uur. Toelichting Categorie 2: Gereduceerde audit Voor een gereduceerde audit komen de volgende trainingen in aanmerking: 1. Training basisveiligheid. Normenkader: voorschrift VI/1 van de bijlage bij het STCW- Verdrag en sectie A-VI/1, onderdeel 2, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 26 uur. 2. Training scheepsbeveiligingsfunctionaris (SSO). Normenkader: voorschrift VI/5, lid 1, onderdeel 1, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-VI/5, onderdelen 1 tot en met 4, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 13 uur. 3. Training basis ladingbehandeling olie- en chemicaliëntankschepen. Normenkader: voorschrift V/1-1, lid 2, onderdeel 2, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-V/1-1, onderdeel 1, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: nog niet bekend (Draft modelcourse: 70 uur). 4. Training basis ladingbehandeling gastankschepen. Normenkader: voorschrift V/1-2, lid 2, onderdeel 2 van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-V/1-2, onderdeel 1, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: nog niet bekend (Draft modelcourse: 30 uur). 5. Training ladingbehandeling olietankschepen voor gevorderden. Normenkader: voorschrift V/1-1, lid 4, onderdelen 1 en 2, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-V/1-1, Pagina 2

3 onderdeel 2, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: nog niet bekend (Draft modelcourse: 60 uur). 6. Training ladingbehandeling chemicaliëntankschepen voor gevorderden. Normenkader: voorschrift V/1-1, lid 6, onderdelen 1 en 2, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-V/1-1, onderdeel 3, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: nog niet bekend (Draft modelcourse: 60 uur). 7. Training ladingbehandeling gastankschepen voor gevorderden. Normenkader: voorschrift V/1-2, lid 4, onderdelen 1 en 2, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-V/1-2, onderdeel 2, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: nog niet bekend (Draft modelcourse: 60 uur). 8. Training medische eerste hulp aan boord. Normenkader: voorschrift VI/4, lid 1, van de bijlage bij het STCW-Verdrag, sectie A-VI/4, onderdelen 1 tot en met 3, van de STCW-Code en Bijlage V van richtlijn 92/29/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PB 1992, L 113). Minimale trainingsduur: 16 uur. 9. Training medische zorg aan boord. Normenkader: voorschrift VI/4, lid 2, van de bijlage bij het STCW-Verdrag, sectie A-VI/4, onderdelen 4 tot en met 6, van de STCW-Code en Bijlage V van richtlijn 92/29/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PB 1992, L 113). Minimale trainingsduur: 24 uur. 10. Herhaling Training basisveiligheid. Normenkader: voorschrift VI/1 van de bijlage bij het STCW-Verdrag, sectie A-VI/1, onderdeel 3, van de STCW-Code en Sectie A-VI/1, onderdeel 4, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: nog niet bekend. 11. Herhaling Training reddingmiddelen. Normenkader: voorschrift VI/2, lid 1, onderdeel 3, van de bijlage bij het STCW-Verdrag, sectie A-VI/2, onderdeel 5, van de STCW-Code en sectie A-VI/2, onderdeel 6, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: nog niet bekend. 12. Herhaling Training brandbestrijding voor gevorderden. Normenkader: voorschrift VI/3 van de bijlage bij het STCW-Verdrag, sectie A-VI/3, onderdeel 5, van de STCW-Code en sectie A-VI/3, onderdeel 6, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: nog niet bekend. 13. Herhaling Training bekwaamheid in het gebruik van snelle hulpverleningsboten. Normenkader: voorschrift VI/2, lid 2, van de bijlage bij het STCW-Verdrag, sectie A-VI/2, onderdeel 11, van de STCW-Code en sectie A-VI/2, onderdeel 12, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: nog niet bekend. 14. Training wetgeving en openbaar gezag. Door het Ministerie van IenM is voorgesteld om alleen voor kapiteins het bezit van een certificaat wetgeving en openbaar gezag verplicht te stellen. Normenkader: Kennis van de hoofdlijnen en de structuur van de onderstaande wetten en de daarop gebaseerde regelgeving op het terrein van: Onderwerp Veiligheid en beveiliging van zeeschepen Specifiek onderdeel Schepenwet Wet scheepsuitrusting Voorkoming van verontreiniging van het milieu door zeeschepen Het bemannen van zeeschepen Wet voorkoming verontreiniging door schepen Wet scheepsuitrusting Wet zeevarenden Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart Besluit zeevisvaartbemanning Pagina 3

4 Werk- en leefomstandigheden aan boord van zeeschepen Wet zeevarenden Arbeidstijdenwet Arbeidsomstandighedenwet Wetboek van Koophandel, Tweede Boek, Derde titel Zeearbeidsrecht Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 10, afdeling 12 Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee Nationaliteit en registratie van zeeschepen Scheepvaartverkeerswet Zeebrievenwet Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting Wetboek van Koophandel, Tweede Boek, Eerste en Tweede titel Positie en verantwoordelijkheden van de kapitein Burgerlijk Wetboek, Boek 8, titel 4, afdeling 2 Wetboek van Koophandel, Tweede Boek, Vierde titel Wet laden en lossen zeeschepen Strafrecht m.b.t. misdrijven en overtredingen in de scheepvaart Wetboek van Strafrecht, Eerste Boek, Titel I Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek, Titel XXIX Wetboek van Strafrecht, Derde Boek, Titel IX Geboorte en overlijden aan boord Opmaken aan boord van uiterste wil Burgerlijk Wetboek, Boek 1, titel 4, afdeling 4 Wet op de lijkbezorging Burgerlijk Wetboek, Boek 4, titel 4, afdeling 4 Oorlog en buitengewone omstandigheden Grondwet, de artikelen 96 en 99a Wetboek van Koophandel, Tweede Boek, Derde titel, de artikelen 367 en 368 Wet behoud scheepsruimte 1939 Rijkswet Vaarplicht Vaarplichtwet Havennoodwet Zee- en luchtvaartverzekeringswet Training scheepsmanagement-n. Normenkader: de hieronder genoemde onderwerpen uit tabel A-II/2, behorende bij sectie A-II/2 van de STCW-Code: Coordinate search and rescue operations Respond to navigational emergencies Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and the protection of the marine environment Pagina 4

5 Maintain safety and security of the ship s crew and passengers and the operational condition of life-saving, fire-fighting and other safety systems: Actions to be taken to protect and safeguard all persons on board in emergencies Actions to limit damage and salve the ship following a fire, explosion, collision or grounding Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations Use of leadership and managerial skill Minimale trainingsduur: 80 uur. 16. Training scheepsmanagement-w. Normenkader: de hieronder genoemde onderdelen van tabel A-III/2, behorende bij sectie A-III/2 van de STCW-Code: Ensure safe working practices Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and protection of the marine environment Maintain safety and security of the vessel, crew and passengers and the operational condition of life-saving, fire-fighting and other safety systems: Actions to be taken to protect and safeguard all persons on board in emergencies; Actions to limit damage and salve the ship following fire, explosion, collision or grounding; Use leadership and managerial skill Minimale trainingsduur: 80 uur. Toelichting Categorie 3: Volledige audit Een volledig audit wordt uitgevoerd voor tenminste de volgende trainingen: 1. Training stoomvoortstuwing. Normenkader: voorschrift III/2, lid 2, onderdeel 2, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-III/2, onderdeel 2, van de STCW-Code wat betreft het aspect voortstuwing door middel van stoomturbines. Minimale trainingsduur: nog niet bekend. 2. Training gasturbinevoortstuwing. Normenkader: voorschrift III/2, lid 2, onderdeel 2, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-III/2, onderdeel 2, van de STCW-Code wat betreft het aspect voortstuwing door middel van gasturbines. Minimale trainingsduur: nog niet bekend. 3. Training uitvoering beveiligingstaken. Normenkader: voorschrift VI/6, lid 4, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-VI/6, onderdelen 6 tot en met 8, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 10 uur. 4. Training bewustwording scheepsbeveiliging. Normenkader: voorschrift VI/6, lid 1, van de bijlage bij het STCW-Verdrag en sectie A-VI/6, onderdelen 1 tot en met 4, van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 4 uur. 5. Training aanvulling-n voor reizen nabij de internationale kust. Normenkader: de hieronder genoemde onderdelen van tabel A-II/1, behorende bij sectie A-II/1 van de STCW-Code: Maintain a safe navigational watch: only bridge resource management Application of leadership and teamworking skills: Working knowledge of shipboard personnel management and training Ability to apply task and work load management Minimale trainingsduur: nog niet bekend. Pagina 5

6 6. Training aanvulling-w voor reizen nabij de internationale kust. Normenkader: de hieronder genoemde onderdelen van tabel A-III/1, behorende bij sectie A-III/1 van de STCW-Code: Maintain a safe engineering watch: engine-room resource management Application of leadership and teamworking skills: knowledge and ability to apply effective resource management Minimale trainingsduur: nog niet bekend. 7. Training ECDIS. Normenkader: sectie A-II/2 van de STCW-Code en sectie B-1/12, de paragrafen 36 tot en met 66 van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 40 uur. 8. Training hoogspanning. Normenkader: sectie A-III/2 van de STCW-Code en sectie B- III/2 van de STCW-Code. Minimale trainingsduur: 40 uur. Toelichting Categorie 4: Vervallen De erkenningscertificaten uitgereikt aan trainingsinstituten voor de volgende trainingen zullen vervallen bij de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving: 1. Training scheepsgezondheidszorg-b. 2. Training scheepsgezondheidszorg-o. 3. Training vertrouwd raken met de dienst aan boord van tankschepen (tanker familiarisatie). 4. Training behandeling en vervoer van aardolie en aardolieproducten in bulk aan boord van olietankschepen. 5. Training behandeling en vervoer van chemicaliën in bulk aan boord van chemicaliëntankschepen. 6. Training behandeling en vervoer van tot vloeistof verdichte of samengeperste gassen in bulk aan boord van gastankschepen. 7. Training passagiersveiligheid. 8. Training bridge resource management 9. Training engineroom management 10. Training herintreders artikel 8 vierde lid sub a Besluit zeevaartbemanning Dit is een publicatie van Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Scheepvaart Postbus BD Den Haag T november 2013 Pagina 6

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.1)

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.1) Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.1) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten Pagina 1 van 23 Doel Deze instructie biedt begeleiding en, waar nodig, instructies in het proces

Nadere informatie

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten Versie 1.2 Datum 30 september 2014 Status Definitief Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.2)

Nadere informatie

Securityrapportage zeevaart 2010

Securityrapportage zeevaart 2010 Securityrapportage zeevaart 2010 2 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van loodsen in Nederland en België.

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van loodsen in Nederland en België. Academiejaar 2013 2014 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van

Nadere informatie

BIJLAGE EVALUATIE WMK: INTERNATIONALE VERDRAGEN

BIJLAGE EVALUATIE WMK: INTERNATIONALE VERDRAGEN BIJLAGE EVALUATIE WMK: INTERNATIONALE VERDRAGEN Titel wet of regelgeving Gebaseerd op: Hoogste wetgeving Lagere wetgeving Wet Luchtvaart Verdrag van Chicago (Trb. 1973, 109) (International Civil Aviation

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

TOEGANGSBELEID EINDHOVEN AIRPORT N.V. Toegangsbeleid Eindhoven Airport 2012 1

TOEGANGSBELEID EINDHOVEN AIRPORT N.V. Toegangsbeleid Eindhoven Airport 2012 1 TOEGANGSBELEID EINDHOVEN AIRPORT N.V. Toegangsbeleid Eindhoven Airport 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN VAN HET TOEGANGSBELEID... 4 2.1 Wettelijke basis... 4 2.2 Beschermde gebieden...

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 454 Besluit van 7 oktober 2011, houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

VOORWOORD F - 1 01.02.07

VOORWOORD F - 1 01.02.07 VOORWOORD 1 De Europese luchtvaartsystemen hebben zich in het verleden ontwikkeld met grote verschillen in structuur en details. Om deze reden was het noodzakelijk geharmoniseerde eisen te formuleren.

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34313 10 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr.

Nadere informatie

Leidraad Port Security

Leidraad Port Security Leidraad Port Security Landelijke werkgroep Port Security Maart 2005 I. Inleiding Sinds 1 juli 2004 is de International Ship and Port Facility Security (ISPS) code van kracht. De ISPS-code levert een belangrijke

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 55

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 55 50 (1974) Nr. 21 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2005 Nr. 55 A. TITEL Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlage; Londen, 1 november

Nadere informatie

Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden

Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden (koninklijk besluit van 4 augustus 1981) www.mobilit.fgov.be www.itb-info.be Hoofdstuk I. Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

Goedkope Vlaggenstaten

Goedkope Vlaggenstaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-12 Goedkope Vlaggenstaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Brunet Julie (studentennr. 00907539 ) Promotor:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1 RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor de Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)).

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)). TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)). Versie Datum Wijziging Draft 1 april 2002 Draft 6 juni 2002 H1, H2, H3 1 Jan 2008 Volledig geredigeerd

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie