Risicobeheersing bij nieuwe functionaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicobeheersing bij nieuwe functionaliteit"

Transcriptie

1 topic change management Acceptatieprocedure bij agentschap BPR bewijst zich in de praktijk Risicobeheersing bij nieuwe functionaliteit Het in productie nemen van nieuwe of gewijzigde informatiesyste men door beheerorganisaties vereist een goede risicoanalyse en risicobeheersing. Als daarvan geen sprake is, kan het gevolg zijn dat informatiesys te men niet aan de functionele eisen, kwaliteitseisen en beheereisen voldoen. Het agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) heeft een acceptatieprocedure opgesteld die invulling geeft aan het analyseren en beheersen van deze risico s. BPR heeft deze procedure inmiddels met succes toegepast. Bart de Best Veel beheerorganisaties hanteren nauwelijks of geen acceptatiecriteria om nieuwe of gewijzigde informatiesys temen te accepteren. Als er al acceptatiecriteria zijn, dan zijn die zo generiek dat er geen risicobeheersing van uitgaat. Aan de andere kant zijn er ook organisaties die wel acceptatiecriteria gebruiken in het Change Managementproces. Dit zijn er echter meer dan eens zoveel dat er geen tijd in projecten vrijgemaakt kan worden om ze toe te passen. De crux is dan ook om alleen die acceptatiecriteria te hanteren die gebaseerd zijn op een risicoanalyse, waarbij de faalfactoren van functionaliteit, kwaliteit en beheerbaarheid duidelijk worden. De acceptatiecriteria moeten worden gehanteerd als meetinstrument om vast te stellen of de risico s beheerst zijn. Op basis daarvan kan Change Management wel of niet het groene licht geven voor het in productie nemen van de nieuwe of gewijzigde functionaliteit. Het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft invulling gegeven aan zo n risicoanalyse in de vorm van een acceptatieprocedure. Achtergrond BPR hecht veel waarde aan het beheersen van de risico s van nieuwe of gewijzigde informatiesys te men. Het agentschap is er namelijk verantwoordelijk voor te schouwen en toetsen of de in beheer zijnde informatiesys te men voldoen aan de gerelateerde wetgeving. Daarnaast zijn de informatiesys te men van groot maatschappelijk belang, omdat veel overheidsinstanties afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening door BPR. Verstoringen aan applicaties, zoals de BV BSN en GBA-V (zie kader BPR-organisatie ), of erger nog, corruptie van de gegevensbanken waarvan het berichtenverkeer gebruikmaakt, heeft dan ook een directe impact op vele overheidsprocessen. Als acceptant van de nieuwe of aangepaste informatiesys te men hanteert BPR dan ook een stringente acceptatieprocedure, waarbij invulling wordt gegeven aan het beheersen van de risico s qua functionaliteit, kwaliteit en beheerbaarheid. Acceptatieprocedure De acceptatie van nieuwe of gewijzigde informatiesys te men geschiedt volgens het zogenaamde GSA-stappenplan, zoals afgebeeld in figuur 1. GSA staat voor Generieke en Specifieke. Het GSA-stappenplan is erop gericht om acceptatiecriteria 30 1 februari 2007 ITB07-01_v3.indd :36:23

2 BPR-organisatie te bepalen voor nieuw te ontwikkelen informatiesys te men of wijziging van bestaande informatiesys te men. Er worden zeven stappen doorlopen. Stap 1: beeld. De eerste stap is het bepalen van het beeld van de bedrijfsprocessen waarvoor het informatiesys teem wordt gebouwd of veranderd. Hierbij wordt naast de functionaliteit vooral gekeken naar de SMART-doelen van deze processen, om de kwaliteitseisen zoals de beschikbaarheid, beveiliging, capaciteit, performance en continuïteit te bepalen. Tevens wordt bepaald welke impact dit informatiesys teem heeft op het beheer (specifiek het functioneel beheer). Vervolgens wordt een plaat gemaakt van de applicatie en de omgeving waarmee de applicatie communiceert. Als derde onderdeel van de beeldvorming wordt een plaat gemaakt van de infrastructurele services waarvan het informatiesysteem gebruikmaakt. Deze platen zijn niet bedoeld als ontwerpdocumenten, maar alleen ter beeldvorming voor de beheerorganisatie van wat er nu eigenlijk geaccepteerd moet gaan worden. Stap 2: scope. In deze stap wordt een decompositie gemaakt van de applicatieplaat en de infrastructuurplaat in de vorm van bouwstenen (system building blocks). Hierdoor wordt het complexe geheel opgedeeld in eenduidig beheerbare eenheden. Van deze bouwstenen wordt bepaald welke wijzigingen ze vereisen ten opzichte van de bestaande infrastructuur en beheerprocessen. Voor bestaande informatiesys te men dienen de platen om vast te stellen welke onderdelen van de applicatie en de infrastructuur door de wijziging worden getroffen. Deze system building blocks (SBB s) worden uniek genummerd. De verkregen BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) is een agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het agentschap is eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitwisseling van ongeveer zestig miljoen berichten met algemene persoonsgegevens en de productie en distributie van jaarlijks 1,2 miljoen paspoorten en Europese identiteitskaarten. De eerste opdracht van BPR is ervoor te zorgen dat de infrastructurele functie van de gemeentelijke basisadministratie en de reisdocumenten naar behoren functioneert. Daarnaast beheert BPR verschillende registers en informatiesyste men, waaronder het Basisregister Reisdocumenten, het register van burgerservicenummers (BV BSN) en de centrale component(en) van de moderne GBA (GBA-V). BPR verricht zelf het functioneel beheer (waaronder gegevensbeheer) en voert de regie over de leveranciers die het applicatiebeheer en technisch beheer uitvoeren voor deze informatiesys te men. Het functioneel beheer is dus het primaire bedrijfsproces van BPR; de core business. SBB-nummers worden gebruikt in de volgende stappen van het GSA-stappenplan, zoals het identificeren van risico s, acceptatiecriteria en testcases. Naast de decompositie van de infrastructuur en de applicatie worden ook de bedrijfsprocessen uiteengerafeld in de betrokken use cases (functionaliteit) en de supplementary specs (kwaliteit). De eisen die in stap 1 aan het informatiesys teem zijn gesteld, worden in deze stap per use case uitgewerkt. Ten slotte worden de use cases afgebeeld op de SBB s van de infrastructuur en de applicatie. Stap 3: risico. De risico s worden bepaald door per SBB-plaat met materiedeskundigen de mogelijke faalfactoren te onderzoeken. Daarna worden de risico s geclassificeerd. Zo worden per risico de kans en de impact bepaald, die samen het belang vormen van beheersing van het risico. De risicobeheersing bestaat uit het definiëren van tegenmaatregelen. Hoe groter het risico, des te belangrijker het is om de tegenmaatregelen toe te passen en te toetsen of ze effectief zijn. Hiertoe worden acceptatiecriteria opgesteld die de basis vormen voor de acceptatietestplannen. Tevens worden de risico s geclassificeerd per SBB, use case en ISO 9126-kwaliteitsattribuut 1. Deze classificatie van risico s is de basis voor stap 4. Stap 4: focus. BPR hanteert voor elk project een master testplan, waarin het testdomein, de testbasis, de testfocus en de teststrategie worden bepaald. Het testdomein wordt bepaald door de SBB s en de use cases die in stap 2 zijn vastgesteld als scope. De testbasis bestaat uit het benoemen van de testobjecten en de bijbehorende documentatie. Deze informatie komt uit stap 2 en uit het Project Initiation Document van het project. De testfocus geeft aan welke risico s in ieder geval beheerst moeten worden. Deze focus wordt bepaald door de classificatie van de risico s zoals in stap 3 is verricht. Zo kan de nadruk liggen op een bepaalde set van SBB s en use cases, en binnen deze set op het ISO 9126-kwaliteitattribuut beveiliging of beschikbaarheid. De richtlijn is dat de meerderheid van de testcases (bijvoorbeeld tachtig procent) binnen de testfocus moet vallen. Dit zijn immers de risico s die vooral beheerst moeten worden. De overige twintig procent van de risico s worden dus niet beheerst door middel van testcases. Stap 5: GSA. Deze stap is bedoeld om vast te stellen wanneer de geïdentificeerde risico s worden beheerst. Dit gebeurt door functionaliteiteisen, kwaliteitseisen en beheereisen te formuleren in de vorm van zowel generieke als specifieke acceptatiecriteria. De generieke acceptatiecriteria vormen een basisset van acceptatiecriteria waaruit per project een selectie wordt gemaakt. De specifieke acceptatiecriteria zijn uniek per project en moeten specifiek voor dat project onderkende risico s borgen. Beeld (1) Scope (2) Figuur 1 GSA-stappenplan Risico (3) Focus (4) GSA (5) Plan (6) Test (7) Stap 6: plan. De acceptatietestplannen beschrijven de testscenario s/testcases om vast te stellen of aan de acceptatiecriteria wordt voldaan. Het Operationele Acceptatie Testplan (OAT) omvat ener- 1 februari ITB07-01_v3.indd :36:24

3 topic change management zijds de testcases voor de individuele applicatie-sbb s en de infrastructuur-sbb s, en anderzijds de testcases om de juiste samenwerking van deze SBB s te toetsen. Het OAT wordt alleen in de acceptatieomgeving uitgevoerd. Het Productie Acceptatie Testplan (PAT) is een selectie van de OAT-testcases die in de productieomgeving wordt uitgevoerd nadat het informatiesys teem daar is geïnstalleerd en geconfigureerd. Het Functionele Acceptatie Testplan (FAT) wordt gebruikt om vast te stellen of het informatiesysteem de gespecificeerde functionaliteit biedt. Het Gebruiker Acceptatie Testplan (GAT) is bedoeld om vast te stellen of de beheerfunctionaliteit van het informatiesys teem voldoet aan de eisen van de functioneel beheerder en gegevensbeheerder. Het Performance Stress Testplan (PST) ten slotte is bedoeld om het gedrag van het informatiesys teem te testen op aspecten als beschikbaarheid, capaciteit en performance. Stap 7: test. Dit is de laatste stap in het GSA-stappenplan, waarin de acceptatietestplannen worden uitgevoerd. Ondersteund door de testresultaten wordt aan de CAB een advies over de inproductiename voorgelegd. Service Level Management SM1.1 Concept SLA Concept DAP PM2.1 Opzet Draaiboek GSA1.1. Proces Beeldvorming Stap 1. Beeldvorming GSA2.1 sbb s versus Use Cases Stap 2. Scope GSA3.1 Risicoanalyse Processen organisatie GSA1.2. Beeldvorming GSA2.2. sbb GSA3.2. Risicoanalyse GSA1.3. Beeldvorming GSA2.3. sbb GSA3.3. Risicoanalyse Project / RFC PM1.1 Projectbrief PM2.1 PID / RFC Bij elke stap wordt de verkregen informatie vastgelegd in specifiek hiertoe ontworpen documenten. Deze documenten vormen een belangrijke basis voor het beheer van de applicatie en de betrokken infrastructuur. Ze zijn dan ook niet voor eenmalig gebruik, maar dienen als uitgangspunt voor de risico- en impactanalyse ingeval van wijzigingen en onderhoudsprojecten. De documenten en de onderlinge samenhang zijn afgebeeld in figuur 2. Stap 3. Risicoanalyse Stap 4. Teststrategie GSA5.1. Generieke Processen GSA5.2. Specifieke Processen Stap 5. GSA4.1. Mastertestplan GSA5.3. Generieke GSA5.4. Specifieke GSA5.5. Generieke GSA5.6. Specifieke PM3.1 Faseplan / RFC planning Toelichting Stap 1: beeld. Een voorbeeld van een applicatieplaat (GSA-stap 1.2) is weergegeven in figuur 3. Dit is een eerste oriëntatie op wat gerealiseerd wordt. Deze plaat wordt of opgesteld in een definitiestudie, projectstartarchitectuur, functioneel ontwerp of wordt in samenwerking met het ontwikkelteam opgesteld. Belangrijk is dat deze stap zo vroeg mogelijk in het acceptatietraject wordt verricht. PM3.1 Releaseline PM7.1 SLA / DAP PM7.2 APH / IPH GSA6.1. Functionele Acceptatietestplan GSA6.2. Gebruiker Acceptatietestplan Stap 6. Testplannen GSA7.2. FAT GSA7.3. GAT Stap 7. Figuur 2 GSA-stappenplan-documentenflow GSA6.3. Performance Stresstestplan GSA7.4. PST GSA6.4. Operationele Acceptatietestplan GSA6.5. Productie Acceptatie Testplan GSA7.1. OAT GSA7.5. PAT PM7.1 PIR Project / PIR Change Voor de infrastructuur wordt een technisch schema (GSA-stap 1.3) gebruikt en voor het procesmodel bijvoorbeeld een data flow diagram (GSA-stap 1.1). De drie platen geven een goed beeld van wat opgeleverd gaat worden. Elke plaat wordt door de betrokken stakeholder in een beeldvormingssessie gepresenteerd aan de beheerorganisatie in de volgorde bedrijfsprocesmodel/beheerprocesmodel - applicatieplaat - infrastructuurplaat. Na afstemming van de beeldvorming tussen de ontwikkelorganisatie en de beheerorganisatie worden deze documenten vastgesteld februari 2007 ITB07-01_v3.indd :36:24

4 TMV TMV Webapplicatie Webservice LRDEM LRDPI Account View AM Mailbox TMV MI Tellers AM Reader AM Brug VOSpG Mailbox Client 3.7 Monitoring 3.8 LRD LRDPlus 3.3 AM BSN-Afslag Module De risico s inclusief tegenmaatregelen zijn de basis voor de acceptatiecriteria. Stap 4: focus. Behalve voor het bepalen van het testdomein en de testbasis is het master testplan ook bedoeld om een testfocus te bepalen voor de onderkende risico s en vervolgens de teststrategie (zie tabel 1). Hierbij worden de producten uit stap 2 en stap 3 gecombineerd. Tevens wordt de dekkingsgraad van de testcases vastgelegd in het master testplan door per SBB de testcases te tellen en te vergelijken met de risicokleuring. GBA Mailbox Server 5 typen GBAapplicaties gemeenten 2.9 Figuur 3 GSA-stap 1.2, applicatiebeeldvorming Stap 5: acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria zijn bedoeld om vast te stellen of de risico s effectief worden beheerst (zie een voorbeeld in tabel 2). Stap 2: scope. De tweede stap is het afbeelden van de infrastructuurplaat op een system building block-plaat (GSAstap 2.3, zie figuur 4). BPR hanteert voor alle projecten dezelfde SBB-plaat en bepaalt vervolgens welke bouwstenen zijn geraakt. De infrastructuur-sbb-plaat is opgebouwd uit infrastructurele servicelagen. Elke laag is weer opgebouwd uit een aantal SBB s. De onderste laag is een verzamellaag van infrastructuurbeheerservices. De toegevoegde waarde van de SBB s is velerlei. BPR hanteert de platen voor de volgende zaken: overzicht van betrokken beheerpartijen door kleuring van de SBB-i s; overzicht van binnen of buiten scope zijn van SBB-i s; kleuren van risico s: rood (groot) geel (middel) groen (klein); stuurgroeppresentaties voor de go/nogobeslissingen; identificatie van risico s, acceptatiecriteria en testgevallen; configuratie-items voor ITIL-beheerprocessen. Analoog aan de infrastructuur-sbbplaat wordt ook voor de applicatie een SBB-plaat gemaakt (GSA-stap 2.2, zie figuur 5). Ook die is ingedeeld in lagen met daarbinnen de bouwstenen, en ook hier is de onderste laag gericht op het beheer. De laag daarboven bevat de applicatie-interfaces met andere informatiesys te men, de derde laag de applicatieprocesverwerkende modulen, en ten slotte komen de rapportage en de gebruikersinterfaces. Stap 3: risico. BPR hanteert voor zowel het proces, de applicatie als de infrastructuur een risicoanalyse. Hierbij worden drie groepen gevormd. De applicatie- en de infrastructuurgroep duiden de risico s die alleen aan één SBB toe te kennen zijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld de A&Kanalyse (afhankelijkheden & kwetsbaarheden) gehanteerd. De derde groep bepaalt de procesgerelateerde risico s. Hiertoe worden de risico s per use case bepaald op basis van de afbeelding van de use case op de betrokken infrastructuur en applicatie-sbb s (zie figuur 6). Op basis van de initiële risico s wordt bepaald of een risico groot, middel of klein is door te bepalen wat de kans en de impact ervan is. Alle onderkende risico s worden voorzien van tegenmaatregelen. Praktijkervaring De belangrijkste best practices voor het toepassen van het GSA-stappenplan zijn: Begin in een project van meet af aan met het volgen van het stappenplan. De acceptatiecriteria moeten vaststaan voordat aan de bouw wordt begonnen. en servicenormen (in een sla) gaan hand in hand. Stel beide gelijktijdig op en relateer ze aan elkaar. Het beheersen van risico s vereist beeldvorming (stap 1) en afbakening (stap 2) op zowel proces-, applicatieals infrastructuurniveau. Een risicosessie levert meer relevante risico s op door: de drie aspectgebieden infrastructuur, applicatie en processen te scheiden. Wel moet minimaal één persoon alle drie de sessies bijwonen; een grondiger voorbereiding door bijvoorbeeld een beeldvormingssessie, waarin de platen uit de documenten van stap 1 en stap 2 worden doorgenomen en gecontroleerd. Ook moeten de betrokkenen tijdig de relevante projectdocumentatie krijgen en hebben gelezen; 1 februari ITB07-01_v3.indd :36:25

5 SBB-I 7. Presentatie SBB-I 7.1 Web Content Hosting SBB-I 7.2 Portal Service SBB-I 7.3 Framework SBB-I 6. SBB-I 6.1 Zoek Faciliteit SBB-I 6.2 Index Faciliteit SBB-I 6.3 Web Content Management SBB-I 6.4 Document SBB-I 6.5 Individuele Personalisatie SBB-I 6.6 Groepspersonalisatie SBB-I 6.7 Platform SBB-I 6.8 SBB-I 5. Dataopslag SBB-I 5.1 Document Opslag SBB-I 5.2 Data SBB-I 5.3 Repository SBB-I 5.4 Backup & Recovery SBB-I 5.5 Account Data SBB-I 5.6 Web Content Data SBB-I 5.7 In-Memory Data (cache) SBB-I 5.8 Sleutelopslag SBB-I 4. Platform SBB-I 4.1 Besturingssysteem SBB-I 4.2 Scaling & Load Balancing SBB-I 4.3 Fysiek Platform SBB-I 4.4 Authenticatie SBB-I 4.5 Autorisatie SBB-I 4.6 Input Devices SBB-I 4.7 Output Devices SBB-I 4.8 Integrity Checker SBB-I 3. Communicatie SBB-I 3.1 Webserver Communicatie SBB-I 3.2 Reverse Proxy SBB-I 3.3 Firewall SBB-I 3.4 Routers SBB-I 3.5 Communicatie SBB-I 3.6 Communicatie SBB-I 3.7 Integration Broker SBB-I 3.8 SSL-Offloader SBB-I 2. Netwerk SBB-I 2.1 Internet Connectie SBB-I 2.2 Intrusion Detection System SBB-I 2.3 Name/IP resolution SBB-I 2.4 Netwerk SBB-I 2.5 DMZ SBB-I 2.6 Koppeling SBB-I 2.7 Gemnet SBB-I 1. en Exploitatie SBB-I 1.1 Computerruimte Faciliteit SBB-I 1.2 Fysieke Locatie SBB-I 1.3 3rd Party Support SBB-I 1.4 Log & Alerting SBB-I 1.5 Statistiek SBB-I 1.6 Licentie & Certificaten SBB-I 1.7 Disaster Recovery Plan SBB-I 1.8 Werkplekbeheer SBB-I 1.9 OTAP Rekencentrum BPR Buiten Scope Figuur 4, GSA-stap 2.3, infrastructuur system building blocks SBB-A 5. Gebruikersinterface SBB-A 5.1 Java-enabled Browser SBB-A 5.2 Java-SSH Shell SBB-A 5.3 LRD Browser SBB-A 5.4 LDAP SBB-A 5.5 JMX-console SBB-A 4. SBB-A 4.1 Activiteiten SBB-A 4.2 Service Level Management SBB-A 4.3 Logging & Tracing SBB-A 4.4 SBB-A 3. Processing (subsystemen) SBB-A 3.1 Module SBB-A 3.2 LRD SBB-A 3.3 LRDplus SBB-A 3.4 AM Reader AM Brug SBB-A 3.5 SBB-A 3.6 AM SBB-A 3.7 VOSpG MailboxClient SBB-A 3.8 SBB-A 3.9 LO4 Berichten SBB-A 3.10 Berichten SBB-A 3.11 SBB-A 3.12 GBA-V Online SBB-A 3.13 BSN-afslag SBB-A 3.14 TMV SBB-A 3.15 MI Tellers SBB-A 3.16 Monitoring SBB-A 3.17 LO4 SBB-A 2. Interfaces SBB-A 2.1 AM / GXS AM SBB-A 2.2 GBA Mailbox Server SBB-A 2.3 LO4 Afnemer Bus Adapter SBB-A 2.4 Inter Gem.diensten bus Adapter SBB-A 2.5 LRDEM SBB-A 2.6 LRDPI SBB-A 2.7 Moderne Interfaces SBB-A 2.8 Inter gemeentelijke Dienstenbus SBB-A typen GBAapplicaties gemeenten SBB-A 2.10 Account View SBB-A 2.11 Afnemer Dienstenbus SBB-A 2.12 Afnemer Bus Adapter SBB-A1. beheer SBB-A 1.1 Installatie Deïnstallatie SBB-A 1.2 Operatie SBB-A 1.3 Code SBB-A 1.4 Documentatie SBB-A 1.5 SBB-A 1.6 Service Level Requirements Release 2, verandert niet in R3 Release 3, verandert niet in R4 Binnen scope Release 4 Buiten scope Release 4 Figuur 5 GSA-stap 2.2, applicatie system building blocks 34 1 februari 2007 ITB07-01_v3.indd :36:26

6 topic change management SBB-A typen GBA- s Gemeenten 6 Gemeenten SBB-A 2.2 Mailbox GBA Netwerk ID: UC-13 Datum UC: Release: GBAV R2.2 Datum verwerking: 16 juni 2006 Naam: UC Stellen synchronisatievraag 5 SBB-A 3.7 VOSpG MailboxClient SBB-A 3.8 meer domeinkennis aanwezig te laten zijn. Het verdient de voorkeur om in ieder geval de betrokken beheerders (waaronder leveranciers) uit te nodigen; zij hebben het grootste belang bij het onderkennen en beheersen van de risico s. Het verdient aanbeveling om de betrokken beheerders zelf de risicolijsten in te laten vullen (inclusief kans en impact). Deze risicolijsten moeten van tevoren aan de risicosessiedeelnemers worden gestuurd. Zij kunnen dan vooraf hun eigen risico s noteren. Eenduidige id s van SBB s maken de risicobeheersing makkelijker te traceren SBB-A 3.5 Figuur 6 GSA-stap 2.1, use cases versus system building blocks SBB-A 3.1 Module SBB-A 5.2 Java-SSH Shell 1 BPR GBA-V over acceptatiecriteria, testcases en testresultaten. Voorkom dubbelingen van risico s door eerst de SBB-gerelateerde risico s te bepalen en pas daarna de use case-gerelateerde risico s (die door de samenwerking van SBB s worden bepaald). moeten voorafgaand aan de bouw met de betrokken bouwers worden doorgenomen. Per acceptatiecriterium moet vastgesteld worden op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan de gestelde eis. Het vertalen van acceptatiecriteria naar standaards en richtlijnen voor het bouwteam is een prima borging voor de kwaliteit, mits die standaards en richtlijnen worden bewaakt. De A&K-analyse en het stappenplan blijken goed samen te gaan, maar hiertoe moet wel een afstemming plaatsvinden tussen SBB s en de in de A&K-analyse onderkende objecten. RUP (Rational Unified Process) en het GSA-stappenplan zijn goed integreerbaar. Belangrijk is wel om onderscheid te maken tussen drie stromen: processen, applicatie en infrastructuur. De snelheden van het doorlopen van het stappenplan zijn namelijk niet evenredig aan elkaar. De infrastructurele GSA-stappen lopen in de fasen van RUP achter op de processen en de applicatieve GSA-stappen. Het uiteenlopen van de stappen moet echter beperkt blijven. Voor de bouwfase moeten de acceptatiecriteria vastgesteld zijn en omgezet zijn in standaards en richtlijnen. De generieke acceptatiecriteria kunnen prima hergebruikt worden. Het is wel belangrijk om per project een selectie te maken. Ook moeten die acceptatiecriteria techniekonafhankelijk geschreven worden. TESTSOORT SBB Gerelateerde service OAT FAT GAT PST PAT SBB-I 3.1 Webserver Communicatie SBB-I 3.2 Reverse Proxy SBB-I 3.3 Firewall SBB-I 3.4 Routers SBB-I 3.5 Communicatie SBB-I 3.6 Communicatie Tabel 1 Onderdeel van master testplan ID TCR ISO9126 Acceptatiecriterium Meetvoorschrift A T Analyseerbaarheid HERLEIDBAARHEID Elke foutboodschap moet refereren naar het onderdeel van de applicatie waar de fout is opgetreden. Tabel 2 Voorbeeld acceptatiecriterium Controleer de foutenlijst, verifieer dit bij het steekproefsgewijs veroorzaken van fouten. Hierbij dank ik de vele reviewers van dit artikel en het agentschap BPR voor hun medewerking aan dit artikel, met name drs. ing. P. (Peter) de Jong, coördinator service management. Verder dank aan ing. P.P.M. (Pascal) Huijbers voor zijn toestemming om de SBB- infrastructuurplaat bij BPR te gebruiken. Drs. ing. B. de Best RI, Noten/literatuur 1 ISO 9126 is een kwaliteitsmodel van ISO waarbinnen kwaliteit van informatiesys te men is gedefinieerd aan de hand van een aantal kwaliteitsattributen, zoals beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, et cetera. De Best, B., Gebrek aan kwaliteitsbeheersing pragmatisch aanpakken, in: IT Magazine 7/2005 De Best, B., in de praktijk, in: IT Magazine 1/2006 B. de Best,, Sdu Uitgevers, ISBN februari ITB07-01_v3.indd :36:27

Verzekeraar beheerst de risico s van SOA

Verzekeraar beheerst de risico s van SOA dossier SOA- en applicatiebeheer Verzekeraar beheerst de risico s van SOA De acceptatie van Service Oriented Architectuur informatiesystemen bij Interpolis Het gestructureerd accepteren van informatiesystemen

Nadere informatie

Beheerarchitectuur in projecten

Beheerarchitectuur in projecten architectuur Beheerarchitectuur in projecten Agentschap BPR leidt vele veranderingen in goede banen Het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) past beheerarchitectuurprincipes

Nadere informatie

Drievoudig demand en supply

Drievoudig demand en supply special integratie domeinen Agentschap maakte keuzes bij integratie, en Drievoudig demand en supply Na de brede acceptatie van en de komst van modellen als voor applicatie en voor functioneel is het drievoudig

Nadere informatie

BPR voert regie onder architectuur

BPR voert regie onder architectuur BPR voert regie onder architectuur Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft vorig jaar de Burger Service Nummer in productie genomen. Het technisch beheer hiervan is uitbesteed

Nadere informatie

service level management

service level management Afleiden en toepassen van acceptatiecriteria Gebrek aan kwaliteitsbeheersing pragmatisch aanpakken Aan ICT-dienstverlening worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Tegelijkertijd wordt op de kwaliteitscontrole

Nadere informatie

Beheermetamorfose bij BPR

Beheermetamorfose bij BPR Beheermetamorfose bij BPR Agentschap rondt inrichting raamwerk succesvol af Eerder verscheen in dit blad een artikel over het toepassen van het drievoudig demandsupplymodel bij BPR 1, een gestructureerd

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Fortisbank meet de keten door

Fortisbank meet de keten door Checklist ketenbeheer bewijst praktische waarde Fortisbank meet de keten door Bart de Best Het hanteren van een SLA om de dienstverlening met de klant af te spreken is in Nederland inmiddels goed gebruik

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Acceptatiecriteria, Sdu Uitgevers, Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 58133 2

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Acceptatiecriteria, Sdu Uitgevers, Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 58133 2 Werkboek Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service Dit werkboek hoort bij Bart de Best,

Nadere informatie

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Master in Computing Science Academiejaar 2011 2012 Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs door Johan van der Geest en Mark Ettema 6

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

Project Document ID Auteur(s) Status Datum Versie Bestandnaam

Project Document ID Auteur(s) Status Datum Versie Bestandnaam Programma BSN Project Programma BSN Document ID Auteur(s) Joost Koedijk Status Definitief Liesbeth Westenberg Datum 15 mei 2006 Versie 1.0 (publicatie) Bestandnaam Architectuur BV BSN v10.doc Den Haag,

Nadere informatie

ASL en Microsoftframeworks,

ASL en Microsoftframeworks, applicatiebeheer Doelstellingen komen overeen, maar uitwerking dwingt tot keuze ASL en Microsoftframeworks, als twee druppels water? Hans Boer en Norbert Huijzer Applicatiebeheer is een vakgebied dat duidelijk

Nadere informatie

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening Voor u ligt een procesmodel voor het beheer van de interne informatievoorziening 2. In dit model is aangegeven hoe de van de organisatieprocessen kan

Nadere informatie

SPS brengt business & IT samen

SPS brengt business & IT samen beheer SPS brengt business & IT samen Veel beheerorganisaties hebben een rijk gevuld portfolio aan beheertools, maar hebben ondanks die rijkdom geen inzicht in de status van de dienstverlening. Juist door

Nadere informatie

Identity management in kaart gebracht

Identity management in kaart gebracht topic identity management Van positionering naar conceptueel model en aandachtspunten ten aanzien van Identity management in kaart gebracht Steeds meer bedrijven verdiepen zich in identity management (IdM).

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Document D-8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie