:ijåti.jff, rì I I I. ICT-competenties van TNO. Beschrijving van aard en omvang van ICT-gerelateerd. onderzoek van TNO. TNO Strategie en Programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ":ijåti.jff, rì I I I. ICT-competenties van TNO. Beschrijving van aard en omvang van ICT-gerelateerd. onderzoek van TNO. TNO Strategie en Programma"

Transcriptie

1 rì I I I ì ì TNO-rapport stb-00-s7 TNO Strategie, Technologie en Beleid Beschrijving van aard en omvang van ICT-gerelateerd onderzoek van TNO Schoemakerstraat 97 :ijåti.jff, Telefoon Fax s s4 60 Datum December 2ooo Auteur(s) Drs. L.J. Pennings Opdrachtgever TNO Strategie en Programma Alle rechten voorbehouden N ets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, m crof lm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. lndien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor Ondezoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen partijen gesloten overeenkomst Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direci belanghebbenden is toegestaan. o 2000 TNo Nederlandse Organ satie voor toegepastnatuurwetenschappel jk ondezoek TNO Op opdrachten ãan TNO z jn van toepass ng de Algemene VooMaarden voor ondeêoeksopdrachten aan TNO, zoals gedeponeerd b j de Arondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te's-gravenhage

2 INO rapport voorwoord Het voorliggende rapport is het resultaatvan inventariserend onderzoek dat voornamehjk is uitgevoerd op basis van een analyse van beschikbare gegevensverzameiingen. Het onderzoek tot doel had een beschrijving te geven van de aard en omvang van het lct-gerelateerd onderzoek van TNO. Het onderzoek beoogde niet om een volledig uiþuttend ove zicht te geven van alle lct-onderzoek dat door TNO wordt uitgevoerd. Enerzijds is dit niet mogelijk zonder uitvoerig met de vele TNO-onderzoeksprojectleiders van gedachten te wisselen over de onderzoeksproj ecten die onder hun verantwoordehj kheid worden uitgevoerd. Immers, zoals dit verkennend onderzoek heeft aangetoond, zijn binnen het toepassingsgericht onderzoek van TNO vele lct-componenten aan te treffen in projecten die primair niet op lct-toepassingen zijn gericht. Anderzijds is het niet mogelijk om over alle ICT-onderzoekvan TNO publiekelijk te publiceren.deze restnctie is bijvoorbeeld van toepassing op een deel van het onderzoek dat in opdracht voor derden wordt uitgevoerd terwijl ook bij defensie-gerelateerd onderzoek de nodige terughoudendheid wordt verwacht in de communicatie hierover naar derden. Door het ordenen van het ICT-gerelateerd onderzoek en daarbij vele voorbeelden te geven geeft dit rapport een helder beeld van de aard van het lct-onderzoek dat door TNO wordt uitgevoerd. Ook is op basis van analyse van beschikbare financiële gegevens over projecten een inzicht gegeven in de omvang van het ICTonderzoek van TNO in termen van omzet en kennisinvestering. Aan de daadwerkelijke inventarisatie is een aantal gesprekken voorafgegaan met Pieter Spohr, voormalig directeur van TNO-MET en momenteel managing parûrer van de CMc-TNo-onderneming Emfore, en Rein van Lansberge, adviseur van Strategie & Programma van TNO. Ook met enkele TNO-projectleiders heb ik oriënterende gesprekken gevoerd. Deze gesprelken hebben mij goed op 'weg geholpen om de inventarisatie uit te kunnen voeren. Verder ben ik veel dank verschuldigd aan mewouw Dory van'welsen, ten tijde van dit onderzoek adjunct-directeur van Strategie & Programma van TNO, die mij opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek en die mij met steeds van zeer waardevolle adviezen heeft voorzien tijdens de uitvoering van het onderzoek. Ook Jan Daamen van S&P ben ik dank verschuldigd voor de beschikbaarstelling van de vele programmatische onderzoeksgegevens, Ik hoop dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan de duidelijke positionering van TNO op de lct-onderzoeksmarkt. Leo Pennings

3 EXECUTIVE ST]MMARY Dit rapport geeft een beschrijving van de aard en omvang van het TNO-onderzoek op het gebied van de informatie- en commr. nicatietechnologie- Het beoogt een markt- en beleidsgerichte beschrijving te geven van de kennisinvesteringen van TNO in resea ch op het gebied van informatie- en communicatietecbnologie. Het doel hiervan is om te komen tot een profilering van de brugfunctie die TNO venn lt in het leiden van de lct-kennis naar de markt. Met dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt dat TNO met de investeringen in ICT-competenties een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van de Nederlandse concurrentiepositie. Tevens wordt aangegeven langs welke lijnen deze ICTcompetenties door TNO, zoals ook geschetst in de TNO-strategienota , verder zullen worden uitgebouwd. Het rapport sluit aan bij het actieplan 'Concurreren met ICT Competenties - Kennis en Innovatie voor de digitale Delta' (CIC) dat het kabinet in het vooq'aar, als vervolg op de nota 'De Digitale Delta', aanbood aan de Tweede Kamer. Kennis en innovatie, zo benadrukt het kabinet, zijn absoluut noodzakelijk om ICT doelmatig en vernieuwend in ons land in te kunnen zetten. De ambitie van het kabinet is dat Nederland een eigen kennispositie van hoog gehalte heeft (zowel op het vlak van de ICT-techniek als voo wat betreft de toepassingvan deze techniek) en ste ke lct-clusters kent, waarin ontwilkelaars en gebruikers samen die kennis benutten. Een uitvoerig overzicht wordt gepresenteerd van de onderzoeksactiviteiten die worden uitgevoerd binnen het TNO kerngebied'informatie- en communicatietechnologie'. De onderzoeksactiviteiten die binnen dit kerngebied worden uitgevoerd hebben ICT als centraal aandachtsgebied. Hieronder valt onderzoek dat betreld<ing heeft op de 'harde' ICT-technologieën en onderzoek waarbij toepassing van ICT de onderzoeksfocus bepaalt. Daarnaast vormt ICT een belangrijke component in technologieën die buiten het ICT-kerngebied vallen. Hierbij gaat het vooral om de applicatie van ICT binnen een grote variatie aan kennisdomeinen en toepassingsgebieden. In de combinatie van ICT met domeinkennis bezit TNO duidelijk een sterke profilering. Om een inzicht te geven in de omzet en kennisinvesteringen in ICT is uitgegaan van de cijfers die beschikbaar zijn over de onzet en kennisinvesteringen in de technologie-gebieden die TNO onderscheidt. In het Technologie-portfoliosysteem van TNO worden circa250 technologieën onderscheiden. De ICT-gerelateerde technologiegebieden kunnen worden onderverdeeld naar de gebieden die betreklcing hebben op de 'harde' ICT-technologieen en de gebieden die betrekl<ing hebben op de 'niet-ict kerngebieden'.

4 De gepresenteerde cijfers over 1999 geven aan dat binnen de 'ha de' ICTtechnologiegebieden een omzet werd gerealiseerd van ruim 45 miljoen gulden, terwijl binnen de 'niet-ict-kerngebieden' een omzet van ruim 60 miljoen gulden werd gerealiseerd voor ICT-gerelateerd onderzoek. De meeste oíuetbinnen de 'harde' ICT technologiegebieden werd gemaakt in de technologiegebieden 'informatiesystemen', telematica diensten' 'telecommunicatie infrastructuren', 'evaluatie van instrumentatie en beveiligingstechniek' en 'beveiliging'. In de 'niet-ict-kemgebieden' werd de meeste ofiizet voor lct-gerelateerd onderzoek behaald binnen de technologiegebieden'electronica', 'simulatiesoftware/lvfad rmo', 'grondwater kartering', 'fraining en opleiding', ' electronic a en softwareontwikkeling' en' informatie'. Dit rapport brengt de unieke plaats van TNO binnen de kennisontwikkeling op ICT-gebied naar voren. Juist door het innovatieve karakter van het onderzoek, dat onafhankelijk en zonder binding met specifieke producten of leveranciers tot stand kan komen, komt TNO in veel gevallen als meest geschikte partner voor de uitvoering van lct-onderzoek naar voren. Het ligt dan ook voor de hand de excellente positie die TNO op bepaalde terreinen inneemt verder te exploiteren.

5 LEES\ryIJZER Het rapport is als volgt ingedeeld. In het eerste hoofdstuk wordt dit rapport geplaatst in de context van genoemde kabinetsnota over concr rreren met ICT-competenties. In het tweede hoofdstuk wordt, aansluitend bij concepten die ook door de OESO worden gehanteerd, het ICT-veld nader ingedeeld. Aangegeven wordt dat de sterkte van TNO in dit veld vooral ligf bij research rond ICT-applicaties. In het derde hoofdstuk worden de ambities van TNO rond ICT geschetst en wordt aangegeven op welke wrjze ICT-research is vormgegeven binnen de organisatie. In hoofdstuk vrer en vijf worden lct-competenties van TNO zichtbaar gemaakt en nader toegelicht door aan te geven hoe deze hur plaats vinden binnen de 14 kemgebieden die TNO heeft onderscheiden. Een speciale plaats is hierbij uiteraard gereserveerd voor het kerngebied 'Informatie en Communicatietechnologie'. Zoals in hoofdstuk vijf duidelijk wordt gemaakt door de beschrijving van een achttal cases, is ICT-research inmiddels ook diepgaand doorgedrongen in de meeste andere kerngebieden. Het is juist hier dat TNO een unieke positie inneemt op het gebied van toepassingsgerichte lct- esearch. De combinatie van lct-kennis met domeinkennis en inzicht in technologische ontwil:kelingen maken TNO bu uitstek geschikt om een brugfunctie te vervullen bij het brengen van ICT-kennis naar de markt. Zoals in het laatste hoofdstuk wordt aangegeven, sluiten verschillende ICTresearch activiteiten van TNO dan ook prima aan bij de beoogde doorbraaþrojecten die het kabinet in de komende periode vorm wil geven.

6 TNO rapporl Inhoudsopgave voorwoorn EXECUTIVE SIJMMARY...2 LEESWIJZER 1. INLEIDING 3. AMBITIES VAN TNO OP ICT-GEBIED RELATTE Tor MrssrE TNO CeNrneLe vr.cacsrukken ICT- AND chtsgebteden OncaNn nr INvesreRn c EN MARKToMZET Investering en marktomzet binnen het kerngebied 'Informatie- en communicatietechnologie Investering en marktomzet in 'niet lct-kerngebieden' ICT-COMPETENTIES VAN TNO lnoplrnc ICT-coMPETENTIES BINNEN KERNGEBIED.INFORMATIE EN CoMMUNTCATTETECFINOLOGTE' Informatieverwerking Telecommunicatie en telematica Innovatie in ICT en diensten i ICT en de overheid ICT-coUpTTENTIES BINNEN ANDERE KERNGEBIEDEN van TNO...32

7 5. CASES VAN TNO.SEARCH OP HET GEBIED VAN ICT-APPLICATIES To uchrn c CAsps ICT en Bedrijfslocaties Media at Home Geo-1CT..,......, Gebruilcvriendelijkheid van de elektronische belastingaangifte ICT toepassingen in de Ûouw, World Science Services: The Knowledge Connection ICT in Verkeer en Vervoer l ICT en Gezondheidszorg TOTBESLUIT BIJLAGEN 44 46

8 TNO rapþort stb 00-s7 l. Inleiding 1.1 Effecten van voortschrijdende digitalisering Technologische vooruitgang en de convergentie van steeds lcachtiger wordende computers met telecommunicatie heeft geleid tot wat we 'het informatietijdperk' noemen. Veel gebruikte begrippen als 'informatiemaatschappij' en 'kenniseconomie' moeten het belang van informatie en kennis als vitale bronnen voor vooruitgang in economisch en maatschappelijk perspectief duiden. We verschuiven langzaamvan een 'analoge' naar een 'digitale' wereld, wat nogal wat implicaties heeft voor de manier waarop we omgaan met informatie en kennis in onze dagelijkse routines. Informatie en coírmunicatie is globaal, digitaal en mobiel geworden. Digitale informatie biedt talrijke mogelijkheden van bewerking, ontsluiting en raadpleging. Een kenmerk van digitalisering is dat informatie in enorrne hoeveelheden beschikbaar komt en toegankelijk kan worden gemaakt. Wereldwijde netwerkvorming van computers maakt het mogelijk om niet meer aan tijd en plaats gebonden informatie te managen. Het is mogelijk geworden om zonder merkbaar tijdsverschil op mondiaal niveau te communiceren en tansacties af te wil<j<elen. De aanbieder van informatie kan met behulp van technologie doelgroepen gericht benaderen. De ontvanger van informatie wordt steeds machtiger omdat deze steeds vaker zelf bepaalt op welke plaats, op welk moment, welke soort informatie hij wenst te consumeren. Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijk*reden tot allerlei vormen van snelle en directe inte actie tussen verzender en ontvanger. 1.2 Positie Nederland De revolutionaire ontwild<eling van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft verst ekkende gevolgen voor economie en samenleving. Om de welvaart en het welzijn met de nieuwe mogelijkheden van ICT te kunnen vergroten, is het noodzakelijk dat Nederland daarvoor uitstekend is toegerust en ook toegerust blijft. De uitgangspositie van Nederland is relatief gunstig. kr mondiaal verband neemt Nederland op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van ICT in een groep van 55 landen de zevende plaats in. Ons land wordt - met de VS, Singapore en de Scandinavische landen - tot de kopgroep gerekend. Toch is er door de dynamiek van de ontwikkelingen binnen veel ICT-sectoren geen reden tot relaxed achteroverleunen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het gat tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie waar het gaat om ontwikkelingen in de meeste sectoren van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en het gebruik van ICT de afgelopen jaren verder is gegroeid. Weliswaar groeit de

9 ïno rapport ICT-competent es van TNO Europese lct-sector snel, maar de sector is in de Verenigde Staten twee keer zo groot en groeit bovendien twee keer zo snel. Europa is langzamer op gang gekomen dan de VS en is significant achterop geraakt. Nederland behoort binnen Europa weliswaar tot de betere middenmoot, maar ook voor ons land geldt dat zonder dynamiek en groei er een relatieve achteruitgang dreigt. 1.3 De Digitale Delta Het kabinet heeft voor Nederland de ambitie om de positie in de kopgroep van landen die zijn voorbereid op de komende informatiemaatschappij te behouden en te verzekeren. Vanuit deze ambitie heeft het kabinet in juni 1999 de nota 'De Digitale Delta' gepubliceerd. De Digitale Delta is daarbij gehanteerd als metafoor voor de informatiemaatschappij in Nederland, zowel in economische als maatschappelijke betekenis. De nota beschrijft het kader waarbinnen tal van concrete maatregelen zijnte plaatsen, die nader uitgewerkt worden in afzonderlijke actieplannen In de nota 'De Digitale Delta' onderscheidt het kabinet de volgende vijf pijlers, die tezamen de laacht van de ICT-basis van ons land bepalen: Pij ler A : De (tele)communicati e-infrastructuur Pijler B: Kennis en innovatie Pijler C: Toegang en vaardigheden Pijler D: Regelgeving Pijler E: De illøetvan ICT in de publieke sector 1.4 Kennis en innovatie We richten hier onze aandacht op pijler B. Uitgangspunt daarbij is, zoals beschreven in de kabinetsnota, dat kennis en innovatie absoluut noodzakelijk zijn om ICT doelmatig en vernieuwend in ons land in te kunnen zellen. De ambitie van het kabinet is dat Nederland een eigen kennispositie van hoog gehalte heeft (zowel op het vlak van de lct-techniek als voor wat betreft de toepassingvan deze techniek) en sterke ICT-clusters kent, waann ontwikkelaars en gebruikers samen die kennis benutten. De rol van de overheid is dat zij de (gezamenlijke) ontwikkeling van kennis in bedrijven en kennisinstellingen stimuleert, clusters voor toepassingen tot stand helpt brengen, ondememerschap in het lct-bedrijfsleven helpt verhogen en tenslotte, als aanbieder en financier van onderwijs, stimuleert dat de kwantiteit en de kwaliteit van ICT-opgeleiden aansluit op wat de arbeidsmarkt waagt.

10 Hoewel de kennispositie van Nederland op het gebied van ICT niet slecht lijkt (redehjk volume, sterke positie op onderdelen) zijn er volgens het kabinet ook indicaties dat het rendement van de onderzoeksinspanningen matig is en dat publieke en private partijen elkaar soms moeilijk kunnen vinden. 1.5 Concurreren met ICT-competenties Met het actieplan 'Concurreren met ICT Competenties - Kennis en I novatie voor de digiøle Delta' (CIC) heeft het kabinet de ambities van pijler B uìtgewerkt in concrete acties. Op 2I april 2000 werd dit actieplan door de ministers Jorritsma van Economische Zaken en Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangeboden aan de Tweede Kamer. De beschreven acties zijn geclusterd in drie samenhangende hjnen: - sterke ICT-clusters; - kennis & technologie; - voldoende kennisdragers en efficiënte inzet. Voor deze acties zet het kabinet de komende jaren extra middelen in. Om de geconstateerde problemen in de beschreven situatie te doorbreken en om tot een versnelling van ontwikkelingen te komen omvat het actieplan een serie activiteiten gericht op het stimuleren van projecten \ /aar clusters van ICTbedrijven, hoogwaardige gebruikers en kennisinstituten baanbrekende toepassingen van ICT realiseren. Daarnaast beoogt het plan een impuls te geven aan de strategische kennisopbouw en --overdracht, alsmede de uiwoering van projecten gericht op een goed werkende ICT-arbeidsmarkt. De uitvoering van het actieplan is gestart met een strategische conferentie op 7 juni 2000 in het Congresgebouw in Den Haag. Op uitnodiging van de Ministers van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen waren daarbij circa 350 top-functionarissen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid aanwezig voor de feestelijke 'aftrap' van het actieplan CIC. Een belangrijk element in het actieplan is de instelling van de Taskforce ICT- Kennis. Deze taskforce bestaat uit sleutelpersonen vanuit de ICTkennisinfrastructuur, de ICT-aanbodzijde en belangrijke lct+oepassers. Zlj nllen gaan werken aan mechanismen om samenwerking, transparantie en kennisoverdracht binnen en tussen deze partijen te optimaliseren. De heer Dr. C. le Pair, voorheen directeur van de Technologiestichting STW, is benoemd als voorzitter v an deze taskforce.

11 TNO rapporl 1.6 Beschrijving van IcT-competenties TNO In het actieplan 'Concurreren met ICT-competenties' wordt aangegeven dat voor TNO een grotere rol weggelegdzolkunnen zijn om lct-kennis naar de markt te leiden. TNO heeft evenwel, zo meent het rapport, relatief laat aangehaakt brj het ICT-technologieveld en staat voor een inhaalslag. Aangegeven wordt dat in bijvoorbeeld het op telecommunicatie en beveiliging gericht onderzoek succes wordt geboekt. Het rapport constateert tevens dat TNO zich bewust nestelt in kennisconcentraties rond de Universiteit Twente (UT) en het Wetenschapscentrum Watergraafsmeer (WTCW). Desondanks, zo luidt de conclusie, zijn de kennisinvesteringen van TNO in ICT nog aan de lage kant. Het geschetste beeld van de lct-competenties van TNO kan mogelijk enigszins misleidend zijn omdat het niet volledig is. Het laat verschillende aspecten van het ICT-onderzoek van TNO buiten beschouwing. Binnen TNO vindt een veelvoud aan ICT-onderzoeksactiviteiten plaats, verspreid over verschillende TNO-instituten en gerelateerd aan verschillende technologie- en toepassingsgebieden. Deze dispersie heeft tot gevolg dat de zichtbaarheid van ICT-activiteiten in termen van volume en impact voor de buitenwereld soms tekort schiet. Daardoor kan snel de indruk ontstaan dat TNO achterblijft in de ontwikkeling van ICTonderzoeksactiviteiten, terwijl in werkehjkheid TNO op verschillende terreinen juist in de voorhoede opereert. Om de kwantiteit en kwaliteit van de ICT onderzoeksinspanningen van TNO beter zichtbaar te maken heeft TNO besloten om een inventarisatie uit te voeren van de aard en omvang van de ICT-onderzoeksactiviteiten en op basis daarvan de voorliggende markt- en beleidsgerichte beschrijving op te stellen van de kennisinvesteringen in ICT-competenties. Het doel hiervan is om te komen tot een juiste profilering van de brugfunctie die TNO venn lt in het leiden van de lct-kennis naar de markt. Met deze notitie wordt inzichtelijk gemaakt dat TNO met de investeringen in lct-competenties een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van de Nederlandse concurrentiepositie. Tevens wordt aangegeven langs welke lijnen deze ICTcompetenties verder worden uitgebouwd. Het geheel brengf ook de unieke plaats van TNO binnen de kennisontwikkeling op ICT-gebied naar voren: juist door het innovatieve karakter van het onderzoek, dat onafhankelijk en zonder binding met specifieke producten of leveranciers tot stand kan komen, komt TNO in veel gevallen als meest geschikte partner voor de uitvoering van onderzoeksactiviteiten naar voren. Het ligt dan ook voor de hand de excellente positie die TNO op bepaalde terreinen inneemt ve der te exploiteren. TNO heeft op verschillende terreinen van het ICT-onderzoek reeds een behoorlijke positie opgebouwd, maal extra inspanningen zijn nodig om de excellente positie te

12 stb 00-s7 verwerven die TNO ambieert. In de TNO-strategienota wordt deze ambitie nader omschreven.

13 TNO rapporl ICT-competent es van TNO 2. Concepten en trends in ICT 2.1 Het lct-concept De revolutionaire ontwild<eling van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft verstrekkende gevolgen voor de economie en de samenleving. ICT is daarbij zowel de 'driver' als de 'enabler' voor vele ingrijpende veranderingen in onze informatiemaatschappij. Informatie- en corrmunicatietechnologie (ICT) is een overkoepelend begrip voor verschillende technologieën die gebruikt worden voor het verzamelen, opslaan, ordenen, bewerken, verwerken en overdragen van informatie. Deze informatie kan verschillende vonnen aannemen zoals data, beeld en geluid. Vaak worden daarvoor ook termen als 'nieuwe media' of 'multimedia' gehanteerd. Terwijl in het verleden de informatie aspecten van de technologie werden geaccentueerd (het begnp 'informatietechnologie' stond daarbij centraal), zijn nu de communicatie en fransactie aspecten van grote betekenis geworden. In het begnp ICT worden de drie genoemde functies, informatie, communicatie en transactie, samengevoegd. Voor een verdere definiering van het begnp ICT wordt aansluiting gezocht bij de definitie die de OESO heeft ontwilkeld voor de informatie en communicatie technologie sector. Twee begrippen staan daarbij centraal: de 'informatie economie' en de 'informatie maatschappij'. De 'informatie economie' bestaat binnen het begrippenkader van de OESO uit de economische activiteiten van de industrieën die 'content' (de informatie inhoud) produceren en van de ICT industrieën die de informatie overdragen en deze zichtbaar maken. Deze economische activiteiten omvatten het gebruik van informatie en van informatieproducten zowel door consumenten als door bedrijven. Het begrip 'informatie maatschappij' is gerelateerd aan de sociale impact van de informatie economie. De OESO hanteert een aantal principes die een conceptuele basis vormen voor de selectie van bedrijven die tot de lct-sector worden gerekend: Voor de maakindustrie geldt dat de producten: - bedoeld moeten zijn om de functie van informatieverwerking en - communicatie te verrn llen, inclusief de transmissie of de display; of

14 TNO rapporl - elektronische verwerking moeten gebruiken voor het detecteren, meten ervof vastleggen van gegevens over ffsische verschijnselen, of om een fusisch proces te controleren. Componenten die primair bedoeld zijn voor gebruik inzo'n producten zijn ook inbegrepen. Voor de dienstverlenende industrie moeten de producten van deze industrie - bedoeld zijn om de functie van informatieverwerking en cornmunicatie op elektronische wljze mogelijk te maken. In dit rapport wordt het begrip ICT gehanteerd in de brede context van de informatie- en communicatietechnologie sector zoals gedefinieerd door de OESO. Dit betekent dat uitgegaan wordt van ICT in relatie tot de ontwikkeling van de 'informatie economie' en de 'informatie maatschappù'. Daarom za,lniet alleen aandacht worden besteed aan de strikt technologische gerelateerde aspecten van ICT maar ook aan de content-gerelateerde aspecten en aan de sociale impact van de informatie economie op de informatie maatschappr. 2.2 Specificatie van ICT-research Vanuit het perspectief van TNO kunnen drie niveau's worden onderscheiden,ù/aarop researchinspanningen op het gebied van ICT plaatsvinden Computer- en netwerkarchitectuur In deze context gaathet bijvoorbeeld om de verbetering of uitbreiding van functionaliteiten, capaciteiten en performance van hardware en (systeem)software, waarbij zowel kan worden gedacht aan microprocessoren als aan randapparatuur en,. overige devices, zoals bijv. sensoren. Ook de ontwikkeling van intelligente netwerksystemen is gerelateerd aan deze hard- en softwareontwikkeling, maar kent daarnaast ook duidelijk een eigen dynamiek. Een speciale plaats wordt hierbij ingenomen door zogenoemde middlewøre. Middleware is de software tussen de applicatie programma's en de operating systems en basis netwerkcapaciteiten van een computer. In analogie zou men kunnen zeggen dat middelware het mogelijk maakt om een computer met hetzelfde gemak aan een 'informatie utiliteit' te koppelen (ondanks de grote diversiteit in hard- en software), als waarmee men een telefoon inplugt in een telefoonstekfterdoos. Middleware vormt een soort interface tussen applicatie programma en operating en netwerksystemen, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen: applicatie programma interfaces, systeem programma interfaces, communicatie interfaces, gebruikers interfaces of data interfaces.

15 Middleware vennrlt velerlei functies met betrekking tot de applicaties die worden ondersteund.deze functies zijn samen te vatten onder termen als: toegankelijlùreid en bruikbaarheid, integratie en kwaliteit, mobiliteit, beveiliging en betrouwbaarheid. De ontwikkeling van middelware vormt daardoor een belangrijke basis voor toepassingen van communicatiesystemen en transactiesystemen (b v. e- commerce). De ontwikkeling van embedded software systemen kan ook tot dit cluster worden gerekend. TNO besteedt op een aantal deelterreinen aandacht aan de ontwikkeling van computer- en netwerkarchitectuur, en aan de ontwikkeling van middleware. In zijn totaliteit ligt op dit terrein echter niet het hoofdaccent voor wat betreft de ICTcompetenties van TNO lct-applicaties De tweede hoofdgroep beteft de ICT-applicatie gerelateerde activiteiten. Hierbij gaat het om de toepassing van ICT in verschillende domeinen, zoals onderwijs, gezondheidszorg, veryoer en verkeer, bouwen en wonen, werk en recreatie enz. Van belang hierbij is de combinatie van ICT-kennis en domeinkennis. Ook content management, een aanduiding voor de verschillende functies die te onderscheiden z n br1 het omgaan met informatie, valt hier onder. Daarbij kan men denken aan zaken als informatie retrieval, information warehouses, usability enz. Vooral in deze hoofdgroep ervaren markt en maatschappij de directe invloeden van ICT-toepassingen, veranderingen die rechtstreeks effect hebben op de wijze r, /aarop de samenleving functioneert. De lct-inspanningen van TNO concentreren zich op R&D met betrekfting tot de applicatie van ICT. Het hoofdaccent van de ligt op dit terrein. In de rest van dit rapport wordt hier dan ook uitgebreid op ingegaan Sociaal-economische aspecten van ICT toepassing De derde hoofdgroep betreft de sociaal-economische aspecten van ICT toepassing in onze samenleving. Het is hier vooral dat ICT als 'driver' en 'enabler' allerlei veranderingen in economie en samenleving initieert, mogelijk maakt en ondersteunt. Hierbij zijn bijvoorbeeld wagen aan de orde als: waarom, wanneer en onder welke condities accepteren mensen nieuwe technologische ontwikkelingen. Tegelijk kunnen in deze context wagen aan de orde komen als: wat is de wenselijkheid en bruikbaarheid of wat zijn de effecten van nieuwe ICTtoepassingen. Maar ook tot deze hoofdgroep wordt gerekend het onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen welke een basis vorrnen voor nieuwe ICTtoepassingen of deze toepassingen wenselijk of noodzakelijk maken. De toepassing van ICT geeft aanleiding tot het ontwikkelen van nieuwe business modellen, tot processen van business re-engineering en tot innovatie van ketenstructuren. TNO rekent het duidelijk tot haar taak om ook de sociaal-economische aspecten van lct-toepassingen in het onderzoek te betrelken. In internationaal verband

16 worden deze sociaal-economische aspecten van steeds groter belang geacht. Verschillende onderdelen van het Information Societies Technologies (IST) programma van de Europese Unie zijn hier bijvoorbeeld aan gewijd. 2.3 Trends in ontwikkeling en toepassing van ICT Het is niet altijd duidelijk of technologische ontwikkelingen de directe stimulus geven voor economische, sociaal-economische of maatschappelijke veranderingen, of dat het omgekeerde het geval is. Daarom, maar ook doordat de ontwikkelingen op dit gebied in hoog tempo plaatsvinden, is het wijwel onmogelijk om trends te identificeren in de ontwikkeling en toepassing van ICT die een doorloop hebben van meer dan enkele jaren. In dit licht dienen de volgende beschouwingen dan ook te worden bezien. Een wij robuuste fend is de ontwikkeling van breedbandige, hoge snelheidsnetwerken en de ontwikkeling van mobiele (d.w.z. draadloze) communicatienetwerken. Parallel aan de fend zien we de ontwikkeling van snelle, interactieve en intelligente zoek- en indexeringssystemen. Tegelijk met deze ontwikkelingen wordt de waag groter naar nieuwe systemen voor informatieverwerking. Een duidelijke tendens op dit gebied betreft de ontwikkeling van nieuwe vonnen van visualisatie van informatie(-stromen), van workflow-management, maar zeker ook van verdere individualisering en personalisering van de dienstve lening met betrekl<ing tot informatie-, communicatie en transactie. Eveneens wordt de vraag naar 'informatiebeveiliging' groter, zowel wat betreft de systeem security, de integriteit en authenticiteit van het aanbod aan diensten, als wat betreft de inachtneming van de privacy-aspecten die verbonden zijn met het gebruik van de nieuwe vorrnen van elektronische dienstverlening. Sterk is ook de aandacht voor de gebruikers en hun gedrag, dat steeds meer nchting geeft aan de aspecten van gebruiks- en gebruikerswiendel kheid van nieuwe diensten. Bij de ontwikkelin g van deze diensten is steeds meer sprake van een 'user-centered-design'. Steeds weer blijkt overigens dat we nog relatief weinig weten van de gebruiker en zijn gedrag als het om de toepassing van nieuwe elektronische diensten gaat. Belangrijke ontwikl<elingen betreffen ve der uitbouw van ICT-toepassingen binnen domeinen als onderwijs, arbeid, verkeer en vervoer, gezondheidszoí5, voeding, recreatie, media etc. Het wordt steeds meer duidelijk dat ontwikkeling en toepassing van ICT niet alleen maar een kwestie van technologie-ontwikkeling is, maar dat steeds meer niettechnische expertise van belang is voor de realisatie van een adequate en zinvolle inzet van ICT in onze maatschapprj.

Tweede Meerjarenprogramma

Tweede Meerjarenprogramma Tweede Meerjarenprogramma Technology for Ambient Enhanced Living Colofon Dit rapport is opgesteld door De Adviescommissie IOP Gen Com Prof. dr. ir. L.M.J. Nieuwenhuis Prof. dr. ir. E.R. Fledderus P. van

Nadere informatie

NOAG-i 2001-2005. Informatica: wetenschappelijk fundament van de informatiemaatschappij, bron van economische groei

NOAG-i 2001-2005. Informatica: wetenschappelijk fundament van de informatiemaatschappij, bron van economische groei Informatica: wetenschappelijk fundament van de informatiemaatschappij, bron van economische groei NOAG-i Nationale Onderzoeksagenda Informatica 2001-2005 Informaticaonderzoek Platform Nederland Adviescommissie

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Masterplan ICT ICT, fundament voor welvaart en welzijn in Nederland

Masterplan ICT ICT, fundament voor welvaart en welzijn in Nederland Masterplan ICT ICT, fundament voor welvaart en welzijn in Nederland ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Eerste editie, mei 2009 Om te kunnen profiteren van de ICT-wetenschappen is een solide en hoogwaardige

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Trusted technology Kool, L.; van Schoonhoven, B.; van Lieshout, M.; Vedder, Anton; Fleurke, Floor

Trusted technology Kool, L.; van Schoonhoven, B.; van Lieshout, M.; Vedder, Anton; Fleurke, Floor Tilburg University Trusted technology Kool, L.; van Schoonhoven, B.; van Lieshout, M.; Vedder, Anton; Fleurke, Floor Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date:

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

I.1 Informatie- en communicatietechnologie

I.1 Informatie- en communicatietechnologie I. Methodologie I.1 Informatie- en communicatietechnologie De afkorting ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Informatietechnologie en communicatietechnologie lijken tegenwoordig onafscheidelijk,

Nadere informatie

Security First Een verkenning naar Nederlandse kansen voor veiligheid en innovatie

Security First Een verkenning naar Nederlandse kansen voor veiligheid en innovatie Security First Een verkenning naar Nederlandse kansen voor veiligheid en innovatie ȟȟ Colofon Onderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd door: SenterNovem, Innovation Intelligence & Coordination, in samenwerking

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE

INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Achtergrond... 3 1.3 Doelstelling... 6 1.4 Afbakening... 6 1.5 Vraagstelling... 7 1.6

Nadere informatie

Leren vernieuwen met ict Meerjarenplan 2006-2008 Jaarplan 2006

Leren vernieuwen met ict Meerjarenplan 2006-2008 Jaarplan 2006 Leren vernieuwen met ict versie 1.0 30 november 2005 1 / 72 Leren vernieuwen met ict Meerjarenplan 2006-2008 Jaarplan 2006 Versienummer : 1.00 (30 november 2005) Leren vernieuwen met ict versie 1.0 30

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

VOORWOORD. Innovation for life!

VOORWOORD. Innovation for life! STRATEGIE 2015-2018 VOORWOORD Al ruim tachtig jaar is TNO actief in het Nederlandse innovatielandschap. De gedachte dat voor innovatie fundamentele kennis vertaald moet worden naar toepassingen in de praktijk,

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries AWT Oktober 2004 Florence Bloemkolk Babs van den Bergh 2 Inhoud 1- Inleiding p. 3 2- Methode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Met vaste hand. Nationale Onderzoeksagenda Informatie- en Communicatietechnologie (NOAG-ict) 2005 2010

Met vaste hand. Nationale Onderzoeksagenda Informatie- en Communicatietechnologie (NOAG-ict) 2005 2010 5/ 0 Met vaste hand Nationale Onderzoeksagenda Informatie- en Communicatietechnologie (NOAG-ict) 2005 2010 Met vaste hand Nationale Onderzoeksagenda Informatie- en Communicatietechnologie (NOAG-ict) 2005

Nadere informatie

Next Generation Scenario ICT in de Bouw

Next Generation Scenario ICT in de Bouw Den Haag, februari 2002 Meerdere exemplaren zijn te bestellen via telefoon 0800 646 39 51 en vanuit het buitenland +31 (0)70 308 19 86. Of via e-mail ezinfo@postbus51.nl of internet: www.ez.nl. 02I05 22012002_1626DGI

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

Expression of Interest ICES-KIS 3. Versterking van het fundamenteel ICT onderzoek op het CWI

Expression of Interest ICES-KIS 3. Versterking van het fundamenteel ICT onderzoek op het CWI Expression of Interest ICES-KIS 3 Versterking van het fundamenteel ICT onderzoek op het CWI 1 ICES-KIS 3 aanvraag: Versterking van het fundamenteel ICT onderzoek op het CWI Inleiding De Europese regeringsleiders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER

Nadere informatie

Het Heft in Eigen Handen

Het Heft in Eigen Handen Het Heft in Eigen Handen EINDRAPPORT s-gravenhage, 6 maart 2002 Het Heft in Eigen Handen blz 1 INHOUDSOPGAVE 1. Het moment...2 2. Het advies...4 2.1 Het architectuurmodel...4 2.2 Missie en werkvelden van

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie