Slecht in taal, slecht in studie? Resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slecht in taal, slecht in studie? Resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces"

Transcriptie

1 VIJFENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Ronde 1 Wilma van der Westen & Domien Wijsbroek Haagse Hogeschool Contact: Slecht in taal, slecht in studie? Resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces 1. Inleiding Bij de Haagse Hogeschool is in 2010, op basis van voorhanden zijnde gegevens, de relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces onderzocht. In een eerder artikel (Van der Westen & Wijsbroek 2010) zijn de eerste, nog exploratieve, uitkomsten beschreven. In januari 2011 zijn die uitkomsten gepresenteerd tijdens de expertmeeting van het netwerk academische communicatieve vaardigheden bij Tilburg University. In deze bijdrage worden enkele resultaten en conclusies uit het inmiddels afgeronde onderzoek besproken. Het onderzoek probeert antwoord te geven op de vraag welke relatie er is tussen taalvaardigheid en studiesucces, of die relatie voor algemene taalvaardigheid en werkwoordspelling identiek is en welke studentkenmerken van invloed zijn op de taalvaardigheid van beginnende studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Taalvaardigheid is een breed begrip. Omdat het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten op de instaptoets Nederlands, is het begrip taalvaardigheid geconcretiseerd volgens de keuzen die destijds zijn gemaakt bij het ontwikkelen van de toets. Even breed is het begrip studiesucces, een ingewikkeld begrip waar veel en diverse factoren een invloed op hebben. Bij de Haagse Hogeschool zijn diverse, afzonderlijke databestanden over verwachtingen, ervaringen, studentkenmerken en studievoortgang gekoppeld in het Onderzoekshuis Studiesucces, waardoor de factoren die van belang zijn voor studiesucces nu met elkaar in verband gebracht kunnen worden, terwijl ze voorheen meestal apart van elkaar werden bekeken. De effecten van het model Ondersteunend Onderwijs Nederlands (OON) kunnen nu onderzocht worden. Dat model is in 1999 ingevoerd (Van der Westen 2003; zie ook figuur 1) en voorziet onder andere in een instaptoets Nederlands. Er zijn overigens binnen de Haagse Hogeschool ook opleidingen die gebruikmaken van andere (eigen) taaltoetsen. 118

2 5. Taalbeleid hoger onderwijs 2. Context van het onderzoek Figuur 1: Model Ondersteunend Onderwijs Nederlands (Van der Westen 2003). De Instaptoets Nederlands bestaat uit een C-toets (ATV) en een toets werkwoordspelling (WWS). De C-toets heeft als doel de algemene taalvaardigheid van de inkomende student te meten aan de hand van een zestal tekstfragmenten uit bestaande teksten waar studenten in het eerste jaar mee in aanraking kunnen komen en die ze moeten kunnen begrijpen: fragmenten uit studieboeken met een inleidend karakter, een algemeen voorlichtende tekst, een juridisch getinte voorlichtende tekst (uit een studentenstatuut bijvoorbeeld) en een gesproken tekst die schriftelijk gerepresenteerd wordt. Van elk fragment is de eerste zin in zijn geheel gegeven. Daarna is van elk tweede woord de helft weggelaten. Het doel van de C-toets is vroegtijdige screening van die studenten die ondersteuning nodig hebben; niet om hen te weren van een opleiding (ze zijn immers formeel toelaatbaar), maar om hen tijdens de opleiding verder te helpen met taalontwikkeling en om eventuele tekorten weg te werken. Bij het onderdeel werkwoordspelling vullen studenten d tjes en t jes in in zinnen die niet speciaal zijn geconstrueerd voor de test, maar die uit werkstukken komen van studenten of uit teksten die passen bij beginnend hbo-niveau. Dat heeft tot gevolg dat homofone werkwoordsvormen, samengestelde zinnen en langere zinnen veelvuldig voorkomen, waardoor tevens een beroep wordt gedaan op de vaardigheid om complexere zinsstructuren te doorzien. 5 In 1999 is ervoor gekozen om het leerbare element van de werkwoordspelling te toetsen. Reden was om studenten van wie het Nederlands niet de moedertaal is en studenten met dyslexie niet uit te sluiten. Er wordt in deze toetsvorm geen beroep gedaan op toevallige woordkennis, op spellingsregels die gebaseerd zijn op incidentele weetjes of op het onderscheid in sterke en zwakke werkwoorden. Om de bijbehorende studiepunten toegekend te kunnen krijgen, moeten beide onderdelen van de instaptoets 119

3 VIJFENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Nederlands met een voldoende worden afgesloten. Bij een onvoldoende volgt ondersteunend onderwijs (zie kader 1). 3. Enkele resultaten uit het onderzoek Cohort ATV WWS N ATV WWS N ATV WWS N ATV WWS N B 40% 26% % 14% 160 BI 43% 18% 28 61% 21% 33 36% 21% 33 75% 36% 55 BI-ZO 78% 44% 9 67% 17% 6 59% 12% 17 70% 30% 10 CI 48% 12% 25 76% 29% 21 CMD 50% 34% % 20% % 22% % 35% 118 CMV 60% 46% 50 66% 17% 47 72% 28% 39 85% 43% 46 CO 50% 44% 80 82% 26% % 63% 93 CV 51% 43% 63 70% 21% 47 HBO-R 79% 36% 270 HT 69% 23% 13 IDM 77% 46% 13 90% 20% 10 80% 80% 10 78% 33% 9 INF 63% 48% 54 55% 22% 65 63% 23% 40 86% 33% 57 INF-ZO 52% 45% 29 69% 19% 26 85% 15% 20 92% 50% 26 ISM 54% 29% 24 67% 11% 27 73% 20% 15 IVK 88% 30% 97 MIZ 63% 13% 8 MWD 38% 25% % 11% % 19% % 23% 115 SB 59% 33% % 13% 91 SPH 61% 48% % 26% % 17% % 31% 168 TI 31% 19% 26 56% 7% 27 42% 35% 26 57% 29% 21 * * * * * Totaal 52% 35% % 18% % 21% % 35% 1102 Tabel 1: Het percentage eerstejaarsstudenten dat het onderdeel algemene taalvaardigheid aan de hand van een C-toets (ATV) en werkwoordspelling (WWS) heeft behaald bij de eerste afname 1. 1 Verklaring afkortingen opleidingen in tabel 1: B = Bouwkunde; BI = Bedrijfskundige Informatica; BI-ZO = Bedrijfskundige Informatica locatie Zoetermeer; CI = Commercieel Ingenieur; CMD = Communication & Multimedia Design; CMV = Culturele en Maatschappelijke Vorming; CO = Communicatie; CV = Civiele Techniek; HBO-R = HBO-Rechten; HT = Human Technology; IDM = Informatiedienstverlening en -management; INF = Informatica; INF-ZO = Informatica locatie Zoetermeer; ISM = Information Security Management; IVK = Integrale Veiligheidskunde; MIZ = Management in de Zorg; MWD = Maatschappelijk Werk en Dienstverlening; SB = Small Business & Retail Management; SPH = Sociaal Pedagogische Hulpverlening; TI = Technische Informatica. 120

4 5. Taalbeleid hoger onderwijs Tabel 1 toont het percentage studenten dat bij eerste afname van de instaptoets Nederlands een voldoende behaalde voor het betreffende onderdeel van de toets. Onderzocht zijn eerstejaarsstudenten die: in september met hun studie zijn gestart; de instaptoets Nederlands deden uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar; de instaptoets Nederlands voor het eerst hebben gedaan; opleidingsgewijs aan de toets hebben meegedaan. Studenten die voor meerdere studies zijn ingeschreven, zijn alleen meegerekend bij de opleiding waarin ze de meeste studiepunten behaalden. Uit het onderzoek blijkt dat: het percentage studenten dat het onderdeel algemene taalvaardigheid behaalt, afneemt over de cohorten (van 79% in 2007 naar 52% in 2010); voor de toets werkwoordspelling er bij de cohort van 2010 een kentering van de dalende trend zichtbaar is (in 2010 weer terug op het niveau van 2007; 35% behaald). 5 Type vooropleiding ATV WWS N (2907) vwo 95% 59% 178 havo 78% 30% 1477 mbo 50% 13% 1045 overig 207 totaal 67% 25% 2907 Tabel 2: Percentage met voldoende voor ATV of WWS naar type vooropleiding. 121

5 VIJFENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Etniciteit ATV WWS N (2907) autochtoon 79% 28% 1825 westers Europa 67% 23% 111 niet-westers Suriname 58% 17% 250 niet-westers Afrika 49% 24% 61 niet-westers Marokko 46% 17% 191 niet-westers Azië 32% 31% 99 niet-westers Turkije 31% 24% 134 niet-westers Antillen** 31% 13% 144 niet-westers Aruba** 30% 10% 10 overig 82 **Antillianen voor het grootste deel direct van de eilanden (in % van de 63). Tabel 3: Percentage met voldoende voor ATV of WWS naar etniciteit (definitie CBS). ATV Propedeuse in één jaar behaald N (2907) ATV voldoende 42% 1958 (67%) ATV onvoldoende 24% 949 (33%) Totaal 36% 2907 Tabel 4: Percentage propedeuse behaald in eerste jaar naar resultaat op ATV. In de tabellen 2, 3 en 4 zijn de resultaten van de cohorten 2007 tot en met 2009 samengevoegd. In tabel 2 en 3 zijn de slaagpercentages op de eerste afname van de instaptoets Nederlands naar type vooropleiding en etniciteit weergegeven. In tabel 4 is het behalen van de propedeuse in één jaar gerelateerd aan het behalen van ATV in het begin van het eerste jaar. De volgende resultaten zijn gevonden: de verschillen in het slaagpercentage voor ATV en WWS tussen leerlingen uit het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn erg groot: respectievelijk 95% vs. 50% en 59% vs. 13%. Leerlingen uit het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) nemen een middenpositie in; meer dan de helft van de Antillianen komt direct van de eilanden bij de Haagse Hogeschool studeren. Taalzwakte vormt mogelijk een obstakel voor studiesucces, 122

6 5. Taalbeleid hoger onderwijs omdat ze zowel bij algemene taalvaardigheid als bij werkwoordspelling als zwakste groep uit de bus komen; van de studenten die hun ATV behaalden, heeft 42% de propedeuse in het eerste studiejaar behaald. Van de studenten die hun ATV niet behaalden, heeft 24% de propedeuse in het eerste studiejaar behaald. Ook WWS is een significante, maar een minder krachtige, voorspeller voor het behalen van de propedeuse in het eerste jaar bij de Haagse Hogeschool (5% vs. 1% verklaarde variantie). 4. Discussie De algemene taalvaardigheid neemt af over de cohorten. Dat is niet te verklaren door een verandering in de samenstelling van etniciteit en/of vooropleiding, omdat die redelijk stabiel zijn. Worden studenten inderdaad zwakker in algemene taalvaardigheid en waar ligt dat dan aan? Met ingang van cohort 2012 worden alle nieuwe studenten van de Haagse Hogeschool onderworpen aan een taaltoets. Bij de instaptoets Nederlands zakken de meeste studenten op werkwoordspelling. De relatie tussen werkwoordspelling en studiesucces is echter minder krachtig dan de relatie tussen algemene taalvaardigheid en studiesucces. Het is dan ook de vraag welke toets ingezet gaat worden, waar de focus op zal liggen en waarom. 5 Referenties Van der Westen, W. (2002/2009). Goed geschreven, Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Bussum: Coutinho. Van der Westen, W. (2003). Ondersteunend Onderwijs Nederlands: het perspectief op een goede taalvaardigheid. In: A. Mottart (red.). Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands Gent: Academia Press, p Van der Westen, W. (2005). Zwaar geschud. Werkwoordspelling voor hoger onderwijs. In: D. Ebbers (red.). Retoriek en praktijk van het moedertaalonderwijs. Een selectie uit de 19 de Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p Van der Westen, W. (2005/2010). Welgespeld, werkwoordspelling voor hoger onderwijs. Bussum: Coutinho. Van der Westen, W. & D. Wijsbroek (2010). Slecht in taal, slecht in studie? Een onderzoek naar de relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces. In: Hoger Onderwijs Management, dec. 2010, p Van Veen, C. (1999). Constructie van een nieuwe Sectorale Toets Nederlands voor studenten van de Haagse Hogeschool. Den Haag: De Haagse Hogeschool, interne publicatie. 123

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

Monitor Associate degree

Monitor Associate degree Monitor Associate degree Amsterdam, november 2008 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Associate degree Tussenevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Studieuitval in het hoger onderwijs

Studieuitval in het hoger onderwijs Studie in het hoger onderwijs Achtergrond en oorzaken Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Froukje Wartenbergh Anja van den Broek ResearchNed bv Nijmegen, september 0 2007 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten? Een multivariate analyse. Frank Pijpers

Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten? Een multivariate analyse. Frank Pijpers Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten? Een multivariate analyse Frank Pijpers De meeste jongeren in Nederland hebben succes op school en behalen een startkwalificatie. Een kleine minderheid

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 Frank Steenkamp Teun Timmers Joris van Schilt Leiden, Juli 2008 CHOICE Postbus 2054 2301 CB Leiden tel: 071-5231341/4311 fax: 071-5232138 e-mail: info@choi.nl

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE IN HET HBO EN WO (21-214) 1 VOORWOORD STUDIEKEUZE123 Sinds 29 is Stichting Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE); een landelijk

Nadere informatie

Monitor Associate degree 2006-2010

Monitor Associate degree 2006-2010 Monitor Associate degree 2006-2010 Amsterdam, januari 2011 In opdracht van het ministerie van OCW Monitor Associate degree 2006-2010 Eindevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat 29-1018

Nadere informatie

De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland

De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland Yvonne Aarts 3128172 Merel Barreveld 3130576 Universiteit Utrecht Begeleider: René Bekkers 26-06- 09 - 1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wetenschappelijke

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago November 2011 CAOP, Den Haag November

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Amsterdam, december 2014 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Emina van den

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

Multicultureel vakmanschap

Multicultureel vakmanschap Multicultureel vakmanschap De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! Inhoud 1. Diversiteit in Nederland 6 Immigratiestromen 8 Allochtonen en nationaliteiten 8 Talen en religies 9 Diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Samen werken met nieuwe ondernemers

Samen werken met nieuwe ondernemers Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie