Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding"

Transcriptie

1 Horlings nieuwsbrief nr IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingherziening: werkenden erop vooruit? Lopende afspraken zetten transitievergoeding tijdelijk buiten spel Autobrief II: beloning voor de meest zuinige automobilist Bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoedbv s Betere bescherming voor erfgenamen Tips/Actualiteiten Meer weten over Succesvol gecombineerd beheer van uw VvE? Mail dan naar Van de redactie Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding MEER DAN CIJFERS Hierbij de derde nieuwsbrief van In deze aflevering o.a. de overgangsregeling met betrekking tot de transitievergoeding. Misschien bent u bij ontslag na 1 juli nog gebonden aan afspraken in bijvoorbeeld een lopende cao, een sociaal plan of in een individuele arbeidsovereenkomst. Dat zou kunnen betekenen dat u bij ontslag dubbel moet betalen. Om dit te voorkomen is er een overgangsregeling. Hoe deze in elkaar zit, is recent bekend gemaakt in de lagere regelgeving voor de Wet werk en zekerheid. Mogelijk komt er ook een lagere transitievergoeding voor een kleine werkgever. Verder aandacht voor plannen van het kabinet voor lastenverlichting voor werkenden door een meevaller van circa 5 miljard. Ook komt de autobrief II aan bod met beleidsvoornemens met betrekking tot de autobelastingen voor de jaren 2017 t/m 2020, waarbij stimuleren van elektrisch rijden verder wordt gepromoot. Dat in bepaalde gevallen exploitatie van OG kan kwalificeren als onderneming in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) geeft nieuwe mogelijkheden voor vastgoed exploitanten. Tot slot, als uw personeel wilt stoppen met roken kijk dan ook eens naar de mogelijkheden om dit belastingvrij te realiseren onder de werkkostenregeling middels een cursus die binnen uw arboplan valt. Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer u vragen heeft. Belastingherziening: werkenden erop vooruit? Een grootschalige herziening van de inkomstenbelasting. Dat was het doel van staatssecretaris Wiebes. Doordat het kabinet echter een minderheid heeft in de Eerste Kamer, heeft het kabinet daarbij de steun nodig van de oppositie. Nadat de benodigde smeerolie was gevonden in de vorm van 5 miljard aan meevallers op de begroting, legde het kabinet verschillende pakketten voor aan verschillende oppositiepartijen. Een akkoord op het totaal is inmiddels ver uit beeld, maar een lastenverlichting zal er als het aan het kabinet ligt toch komen. Grofweg zijn de maatregelen in te delen in plannen die het kabinet in ieder geval wil uitvoeren en plannen die ter onderhandeling dienen. 1 Basispakket Er is zicht op lastenverlichting en het kabinet wil dit graag vormgeven door de lasten op arbeid te verlagen. Deze lastenverlichting wil het kabinet hoe dan ook doorvoeren, maar het blijft afwachten in hoeverre de oppositie daaraan wil meewerken. In hoofdlijnen stelt het kabinet de volgende combinatie aan maatregelen voor: een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting en een verhoging van de kinderopvangtoeslag, >>>

2 extra loonkostenvoordeel voor werkgevers die mensen met lage inkomens aannemen; meer arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer ; verlaging van de inkomstenbelastingtarieven in de tweede en de derde schijf van 42% naar 40%, verhoging van de inkomensgrens voor het toptarief. Mensen gaan pas vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% betalen, een volledige afbouw van de algemene heffingskorting. Box-3-heffing Daarnaast wil het kabinet de vermogensrendementsheffing in box 3 aanpassen. Vooral de lage spaarrente zorgt ervoor dat de belastingdruk op spaargeld zeer hoog is. Dit leidt tot veel protesten onder spaarders, waarbij inmiddels ook de nodige juridische procedures zijn opgestart. Mede gelet op de maatschappelijke onrust, wil het kabinet de regeling omvormen tot een die meer recht doet aan de huidige maatschappelijke opvattingen. Hoe het kabinet dit exact wil vormgeven, is nog onduidelijk. LET OP! In verband met de stroom aan bezwaarschriften tegen de box-3-heffing op spaargeld, is dit onderwerp inmiddels aangemerkt als massaal bezwaar. Daarbij worden enkele procedures gevoerd tot aan de hoogste rechter. De uitkomst van die procedures is vervolgens van toepassing op alle aanslagen die op of na 26 juni 2015 zijn of worden opgelegd en op alle aanslagen waartegen op die datum nog bezwaar of beroep kon worden ingesteld. Zelf bezwaar maken is daarom niet nodig, tenzij sprake is van zeer bijzondere, persoonlijke omstandigheden waardoor u zwaarder geraakt wordt door de box-3-heffing dan anderen. Keuzepakket Naast het pakket aan wijzigingen dat het kabinet in ieder geval wil doorvoeren, is ook een aantal opties aangedragen dat onderdeel vormt van onderhandeling. Een van de peilers van dit keuzepakket is afschaffen van het verlaagde btw-tarief voor veel goederen en diensten. Alleen voedingsmiddelen zouden nog onder het lage tarief blijven vallen. Deze maatregel is inmiddels van tafel, nu gebleken is dat de weerstand in zowel de samenleving als de politiek zeer groot is. Van andere wijzigingen zal moeten worden afgewacht of het kabinet daarvoor uiteindelijk een wetsvoorstel zal indienen en hoe dat eruit zal zien. Mogelijke onderwerpen zijn het meer gelijktrekken van de fiscale behandeling bij bedrijven van eigen vermogen en schulden, verdere vergroening van het belastingstelsel en het verruimen van het gemeentelijk belastinggebied. Met Prinsjesdag valt daar naar verwachting meer over te zeggen.< 2 Lopende afspraken zetten transitievergoeding tijdelijk buiten spel Vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Misschien bent u echter bij ontslag nog gebonden aan afspraken in bijvoorbeeld een lopende cao, een sociaal plan of in een individuele arbeidsovereenkomst. Dat zou kunnen betekenen dat u bij ontslag dubbel moet betalen. Om dit te voorkomen is er een overgangsregeling. Hoe deze in elkaar zit, is recent bekend gemaakt in de lagere regelgeving voor de Wet werk en zekerheid. Lopende collectieve afspraken Lopende afspraken in de cao en/of een collectief sociaal plan over vergoedingen (zoals een ontslagvergoeding) of voorzieningen (bijvoorbeeld afspraken over bij- en omscholing) waarop uw werknemer recht heeft als u de arbeidsovereenkomst beëindigt, gaan voor op de transitievergoeding. Daarmee is de transitievergoeding niet verschuldigd als uw werknemer recht heeft op vergoedingen of voorzieningen uit de lopende collectieve afspraken. Dit is anders als de afspraken uitsluitend WWgerelateerd zijn of in de collectieve afspraken expliciet rekening is gehouden met de komst van de transitievergoeding, want dan blijft de transitievergoeding wel verschuldigd. Wanneer bepaalde groepen werknemers zijn uitgesloten van een ontslagvergoeding in de collectieve afspraken, hebben deze groepen wel recht op een transitievergoeding. Dit betreft vaak werknemers met een tijdelijk contract met een looptijd langer dan twee jaar. LET OP! Zolang u gebonden bent aan de ontslagafspraken in de cao bent u volgens de overgangsregeling geen transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt totdat deze afspraken uitdrukkelijk worden verlengd of gewijzigd, maar uiterlijk tot 1 juli De overgangsregeling blijft ook bestaan wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt na 1 juli 2016, maar het verzoek om toestemming of ontbinding van de overeenkomst is ingediend vóór 1 mei Overige lopende afspraken Wanneer in een individuele arbeidsovereenkomst of een reeds afgesproken sociaal plan met de ondernemingsraad een ontslagvergoeding is opgenomen, moet de werknemer kiezen tussen de transitievergoeding of de ontslagvergoeding/ voorziening zoals opgenomen in deze lopende afspraken. Om die keuze weloverwogen te maken, heeft u een informatieplicht. U moet de werknemer informeren over: de consequenties van zijn keuze; de hoogte van zijn transitievergoeding; de vergoedingen en voorzieningen waar hij recht op heeft volgens de lopende afspraken; de termijn waarbinnen hij afstand moet doen van zijn recht op aanspraken op ontslagvergoedingen/voorzieningen. LET OP! De werknemer moet uiterlijk vier weken na de door u verstrekte informatie zijn keuze maken. Kiest hij voor de transitievergoeding dan moet hij dus binnen vier weken schriftelijk afstand doen van zijn recht op aanspraken op vergoedingen/voorzieningen bij ontslag. Verstrekt u geen informatie, dan heeft de werknemer recht op zowel een transitievergoeding als op de vergoedingen/ voorzieningen volgens de lopende individuele afspraken.

3 Autobrief II: beloning voor de meest zuinige automobilist Eenvoudiger, stabieler en meer milieuwinst. In een notendop waar het kabinet naar streeft in de autobelastingen. Onlangs heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in de autobrief II de beleidsvoornemens van het kabinet met betrekking tot de autobelastingen voor de jaren 2017 tot en met 2020 aan de Tweede Kamer gezonden. Eerder waren al veel zaken uitgelekt. Wat duidelijk naar voren komt is het stimuleren van elektrisch rijden. LET OP! De autobrief II bevat diverse voorstellen die nog niet zijn opgenomen in een officieel wetsvoorstel. Bijtelling De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode Het fiscale autobeleid wordt veel minder toegespitst op de CO2-uitstoot. In hoofdlijnen komen de plannen erop neer dat de fiscale stimulering van plug-in hybride auto s wordt afgebouwd en alleen de stimulering van zogenoemde nulemissie-auto s behouden blijft. In de inkomstenbelasting gaat het aantal bijtellingscategorieën van vier naar twee en wordt de maximale bijtelling verlaagd van 25% naar 22%. De op dit moment nog verlaagde bijtelling voor plug-in hybride auto s van 7% (2015) wordt komende jaren stapsgewijs verhoogd tot het (nieuwe) reguliere tarief van 22%. Voor de volledig elektrische auto blijft de bijtelling 4%, maar vanaf 2019 geldt dit alleen voor de eerste van de catalogusprijs. Het deel van de catalogusprijs boven komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22% te vallen. Op deze beperking komt overigens een uitzondering: auto s die elektrisch rijden op waterstof vallen volledig onder de 4%-bijtelling. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Nulemissie 4% 4% 4% 4%* 4%* Zéér zuinig (1-50 gr/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig ( gr/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (>106 gr/km) 25% 22% 22% 22% 22% *tot het deel van de catalogusprijs tot ,- TIP! De aangeschafte of zakelijke leaseauto blijft het percentage bij aanschaf of lease houden voor een periode van maximaal 60 maanden. Het is dus niet zo dat u jaarlijks met een ander bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Dit is dezelfde regeling die ook nu al geldt bij wijzigingen in de bijtellingsregeling. Afbouw BPM De aanschafbelasting BPM (Belasting van personenauto s en motorrijwielen) gaat tot 2020 stapsgewijs naar beneden met gemiddeld 12%. Het kabinet wil zo het belang van de BPM geleidelijk verminderen. Aanpassingen MRB De motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt in 2017 met gemiddeld 2% verlaagd voor alle personenvoertuigen. Voor vervuilende dieselpersonen- en bestelvoertuigen volgt vanaf 2019 een toeslag. Belang voor de praktijk De hierboven beschreven maatregelen worden opgenomen in een wetsvoorstel dat de Staatssecretaris dit najaar bij de Tweede Kamer wil indienen. Gezien de aanzienlijke verhoging in de percentages vanaf 2016, is het raadzaam om nu al na te gaan of u nog voor vijf jaar gebruik wilt maken van de huidige percentages. Want wanneer u nog dit jaar wilt investeren in een plug-in hybride auto, zult deze tijdig moeten reserveren bij uw dealer. De afleverdatum van de auto is namelijk bepalend voor het te hanteren percentage. De verwachting is dat de levertijd wel eens kan oplopen als gevolg van bovenstaande maatregelen. Voor vragen en advies hierover kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.< 3 Bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoed-bv s In sommige gevallen geldt de bedrijfsopvolgingsregeling ook voor vastgoed-bv s, zo blijkt uit rechterlijke uitspraken. De Belastingdienst stelt doorgaans dat bij vastgoed-bv s geen sprake is van een onderneming, maar alleen van beleggen waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet zou gelden. Bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat voor het schenken of erven van ondernemingsvermogen een hoge vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting geldt. Ondernemingsvermogen tot ruim 1 miljoen is volledig vrijgesteld en daarboven is 83% vrijgesteld. Deze regeling geldt zowel voor ondernemingen van een natuurlijk persoon als voor tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen in een nv of bv. De vrijstelling is echter beperkt tot het vermogen waarmee een actieve onderneming wordt gedreven. Op in de bv ondergebracht beleggingsvermogen is de vrijstelling niet van toepassing. Een vastgoed-bv is een bv die zich bezighoudt met beleggen in en verhuren van onroerend goed. Als sprake is van normaal LET OP! Er gelden meer voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Uw adviseur kan u daar nader over informeren. vermogensbeheer, dan drijft de vastgoed-bv in fiscale zin geen onderneming. Degene die aandelen in zo n vastgoedbv erft of geschonken krijgt, heeft dan geen recht op de bedrijfsopvolgingsregeling. Doet de vastgoed-bv meer, bijvoorbeeld ook projectontwikkeling, dan komt de bedrijfsopvolgingsregeling sneller in beeld. Of sprake is van een onderneming of van normaal vermogensbeheer wordt per geval beoordeeld. >>>

4 Enkele handvatten De verhuur van een bedrijfspand door een vastgoed-bv aan de werk-bv die is overgenomen door bedrijfsopvolgers, is normaal vermogensbeheer. Echter, lagere rechters hebben in sommige gevallen anders geoordeeld: Er was sprake van een omvangrijke en diverse beleggingsportefeuille in vastgoed waarvan het beheer specifieke kennis vereiste en substantiële arbeidsinzet van de aandeelhouders vergde. Er was sprake van een vastgoedportefeuille van zo n 20 tot 25 panden en daarnaast diverse projecten. De aandeelhouder werkte zo n 30 uur per week voor de vastgoed-bv, hij gebruikte zijn zakelijk netwerk intensief en de bv was voor een flink deel gefinancierd met vreemd vermogen. De vastgoed-bv richtte zich op projectontwikkeling. De beide broers die de aandelen erfden, deden het administratieve beheer, het technisch beheer en het commerciële beheer zelf. Er was volgens de rechter sprake van meerarbeid die een hogere opbrengst tot gevolg had dan bij normaal actief vermogensbeheer.< Betere bescherming voor erfgenamen Wat te doen met een onverwachte schuld uit een erfenis? Die valt toch vaak rauw op het dak van de nabestaanden, die hierdoor in de financiële problemen kunnen komen. Daarom is er een nieuw wetsvoorstel ingediend om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden uit de nalatenschap. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding worden verduidelijkt. 4 Het wetsvoorstel Bescherming erfgenamen tegen schulden pakt twee problemen aan: Het onbewust zuiver aanvaarden van een nalatenschap zonder weloverwogen beslissing. Het opdoemen van een onverwachte schuld uit de nalatenschap. Zuiver aanvaarden Als erfgenaam kunt u kiezen tussen aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Aanvaarding kan zuiver of beneficiair. Het nadeel van een zuivere aanvaarding is dat u ingeval van een negatieve nalatenschap privé aansprakelijk bent voor de schulden uit de erfenis. Zuiver aanvaarden kan dus financieel nadelig uitpakken. Daarom is er de mogelijkheid van beneficiair aanvaarden. Zuiver aanvaarden kan met een bewuste acceptatie van de LET OP! Bij beneficiaire aanvaarding verkrijgt een erfgenaam alleen de goederen (bezittingen) van de nalatenschap die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Zijn de schulden groter dan de bezittingen, dan hoeft u deze in principe niet uit uw privévermogen te voldoen. nalatenschap door het afleggen van een verklaring. In de praktijk gebeurt het echter regelmatig dat erfgenamen onbewust een nalatenschap zuiver aanvaarden. De woning van de overledene moet bijvoorbeeld snel worden ontruimd, u neemt wat spulletjes mee uit die woning of u betaalt nog openstaande rekeningen van de overledene. Dit zijn allemaal gedragingen waarmee u een nalatenschap zuiver heeft aanvaard, zonder een weloverwogen keuze. Het wetsvoorstel regelt dat straks alleen nog sprake is van zuivere aanvaarding door gedraging als u goederen uit de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Onverwachte schuld Om erfgenamen te beschermen tegen een onverwachte schuld die bekend wordt na zuivere aanvaarding van de nalatenschap, krijgen zij de mogelijkheid om binnen drie maanden na ontdekking van deze schuld de kantonrechter te verzoeken om bescherming van privévermogen. LET OP! Een onverwachte schuld is een schuld die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. Het gaat in ieder geval niet om schulden die uit de administratie blijken van de overledene, zoals hypotheekschulden, onbetaalde facturen en belastingschulden. Slechts in uitzonderingssituaties zal sprake zijn van een onverwachte schuld. Een voorbeeld van een dergelijke schuld is een onverwachte verplichting tot het betalen van een schadevergoeding door de overledene.< tips / actualiteiten Benut innovatiefaciliteiten Voor het zevende jaar op rij is er een toename te zien van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA. Het MKB vormt veruit de grootste gebruiker van deze innovatieregelingen. Hebt u werknemers in dienst die speuren ontwikkelingswerk (S&O-werk) verrichten dan kunt u met de WBSO de loonkosten voor deze werkzaamheden binnen uw bedrijf verlagen. Voor de zelfstandig innovatieve ondernemer is er de S&O-aftrek. De RDA verlaagt de overige kosten en uitgaven van S&O-werk. Voor zowel de WBSO als de RDA dient u tijdig een WBSO-aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarbij geldt dat de RDA niet afzonderlijk is aan te vragen, maar alleen tegelijk, via hetzelfde formulier, met de WBSO. In de vennootschapsbelasting bestaat daarnaast de innovatiebox. Ondernemers die met S&O-werk immateriële activa hebben ontwikkeld, kunnen daarvan gebruikmaken. De innovatiebox zorgt voor een effectief tarief van 5% vennootschapsbelasting over de winsten die met de innovatieve activa zijn behaald. Bij de vaststelling van de winst waarop de innovatiebox van toepassing is, kan gebruik gemaakt worden van een forfait. Dan wordt 25% van de totale winst toegerekend aan de innovatiebox, met een maximum van Het forfait mag in het jaar van ontwikkeling van het activum en de twee daarop volgende jaren worden toegepast. Naast een administratieve-lastenverlichting kan toepassing van het forfait extra voordeel bieden als de werkelijke voordelen van de innovatie in relatieve en absolute zin beperkt zijn.

5 Belastingvrij stoppen met roken Wist u dat u onbelast een cursus stoppen met roken mag aanbieden aan uw werknemers? Dat kan echter alleen als de cursus kwalificeert als arbovoorziening en u voldoet aan twee voorwaarden: De werkgever neemt het initiatief voor de cursus. De cursus maakt deel uit van het arboplan van de onderneming. Voorheen was alleen het ter beschikking stellen van een cursus stoppen met roken onbelast. Sinds 2015 mag u de cursus ook onbelast vergoeden of verstrekken. Ook de eis dat de cursus geheel of gedeeltelijk moet worden gegeven op de werkplek is komen te vervallen. Naast de cursus stoppen met roken kunnen ook andere arbovoorzieningen onbelast worden vergoed of verstrekt mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Neem voor andere mogelijkheden om uw arbeidsvoorwaarden te optimaliseren contact op met uw adviseur. Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever Bent u een kleine werkgever met minder dan 25 medewerkers en moet u vanwege een slechte financiële situatie om bedrijfseconomische redenen een werknemer ontslaan, dan bent u tot 1 januari 2020 mogelijk een lagere en wellicht zelfs geen transitievergoeding verschuldigd. Onder omstandigheden telt namelijk de arbeidsperiode van uw werknemer vóór 1 mei 2013 niet mee voor de hoogte van de transitievergoeding. U moet dan wel aan een aantal zware voorwaarden voldoen: Het nettoresultaat van uw onderneming is in de drie boekjaren voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of door u niet wordt voortgezet, kleiner geweest dan nul. Er is sprake van een negatief eigen vermogen. De waarde van de vlottende activa is aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het jaar van beëindiging of niet voortzetting van de arbeidsovereenkomst, kleiner dan de kortlopende schulden. Dit zijn schulden met een resterende looptijd van maximaal één jaar. Medisch specialist: zelfstandig ondernemer of bv met gebruikelijk loon? Met de invoering van de integrale tarieven per 1 januari 2015 kunnen medisch specialisten niet meer via het ziekenhuis bij de zorgverzekeraar declareren. Dit zelfstandig declaratierecht werd gezien als een van de kernvoorwaarden voor zelfstandig ondernemerschap: zonder dit recht zou zonder maatregelen sprake zijn van een dienstbetrekking. Onder die dreiging zijn veel zelfstandig medisch specialisten overgestapt naar een andere rechtsvorm. Recent kwam in het nieuws dat deze overstap onnodig zou zijn. Het ondernemerschap is niet (alleen) afhankelijk van het zelfstandig declaratierecht en het daarmee gepaard gaande debiteurenrisco, maar kan ook op andere manieren worden ingevuld. Het Ministerie van VWS bevestigde dit recent in antwoord op Kamervragen. Kanttekening daarbij is wel dat het ondernemerschap dan wel aan de hand van andere parameters wordt ingevuld. Daarmee blijft in stand dat door het vervallen van het declaratierecht medisch specialisten niet meer vrijwel automatisch als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt. Voor medisch specialisten die zijn overgestapt naar een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid zoals een bv, geldt de gebruikelijkloonregeling. Dat houdt in dat het salaris dat de medisch specialist als directeur-grootaandeelhouder (dga) een salaris dient te genieten dat vergelijkbaar is met dat van zijn collega s in loondienst. De Belastingdienst heeft nu een standaard vaststellingsovereenkomst opgesteld op grond waarvan het gebruikelijkloon onder voorwaarden op kan worden gesteld. Deze voorwaarden is ook opgenomen dat de dga slecht een zeer beperkte rekening-courantschuld aan zijn bv mag hebben. Wetstechnisch speelt de hoogte van de eventuele schuld aan de bv echter rol bij de bepaling van de hoogte van het gebruikelijk loon. Daarnaast is het maar de vraag of een gebruikelijk loon van ook passend is bij de positie van de individuele medisch specialist. Het individueel optimaliseren van het gebruikelijk loon kan leiden tot een aanzienlijke belastingbesparing Subsidieregeling Praktijk Leren De regeling Praktijk Leren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijk- en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Er is subsidie beschikbaar voor leerwerkbedrijven in het VMBO en MBO, voor HBO techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, promovendi en technisch ontwerpers in opleiding (TOIO s). Het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen. De regeling werkt dus niet volgens het wie het eerst komt wie het eerst maalt principe. Voor het mbo is bijvoorbeeld 188,9 miljoen beschikbaar. Het subsidiebedrag heeft een maximum van per leerling per studiejaar waarbij de werkgever minimaal 40 weken begeleiding heeft verzorgd. Het subsidieloket is inmiddels opengesteld, na afloop van het studiejaar kan de subsidie worden aangevraagd. De aanvraag kan tot uiterlijk 15 september 2015, 17:00 uur worden ingediend. Einde voordeel personeelslening eigen woning Als werkgever kunt u een lening verstrekken aan uw werknemer. Betaalt deze werknemer vervolgens minder rente over de personeelslening dan bij een kredietverlener of geen rente, dan is sprake van een rentevoordeel. Dit rentevoordeel is belast, maar niet als de werknemer de lening gebruikt voor het kopen, onderhouden of verbeteren van zijn eigen woning. Dan geldt voor het rentevoordeel in de werkkostenregeling een nihilwaardering. Wordt het rentevoordeel wel belast in de loonbelasting, dan kan de werknemer de rente vervolgens als eigenwoningrente aftrekken in de inkomstenbelasting en vallen de loonbelasting en de aftrek per saldo tegen elkaar weg. Deze nihilwaardering vervalt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari Dit is opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2015, die bij de Tweede Kamer is ingediend. Reden voor de wijziging is dat het tarief waartegen de hypotheekrente in de hoogste tariefschijf kan worden afgetrokken met 0,5 procentpunt per jaar wordt afgebouwd. In 2015 is de aftrek maximaal 51%, terwijl het hoogste belastingtarief 52% bedraagt. Door de huidige nihilwaardering in de loonbelasting zouden werknemers met een dergelijke personeelslening niet door deze beperking worden geraakt. De huidige nihilwaardering voor het rentevoordeel van een 5

6 personeelslening voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter blijft wel bestaan. Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning UWV Met de inwerkingtreding van de nieuwe ontslagregels per 1 juli moet u voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verplicht bij UWV een ontslagvergunning aanvragen. UWV stelt hiervoor nieuwe aanvraagformulieren ter beschikking. De aanvraag bestaat uit drie delen: Deel A voor het invullen van meer algemene gegevens, Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt, Deel C voor het onderbouwen van uw aanvraag voor een ontslagvergunning. De ingevulde formulieren kunt u inclusief bijlagen uploaden via het werkgeversportaal op uwv.nl. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. UWV kan uw aanvraag dan binnen vier weken afhandelen. Heeft u nog geen account voor het werkgeversportaal, vraag deze dan tijdig aan. Via dit portaal kunt u ook vragen stellen aan UWV en uw werknemers online ziek en beter melden. Oprichten bv voor hoge eenmalige bate Heeft u een hoge eenmalige bate in uw onderneming en wilt u daarover de belastingheffing beperken en eventueel uitstellen? Dan kunt u denken aan het oprichten van een bv, eventueel met terugwerkende kracht naar begin van dit jaar. Door de terugwerkende kracht kunt u, ook als u de eenmalige bate al heeft ontvangen, deze alsnog in een bv onderbrengen. Inbreng met terugwerkende kracht is alleen mogelijk als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo mag de terugwerkende kracht niet leiden tot een incidenteel fiscaal voordeel. Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het tariefsvoordeel niet incidenteel is, maar samenhangt met de rechtsvormkeuze en daarmee een permanent voordeel is. Immers, alle toekomstige baten worden tegen hetzelfde tarief belast. Dat sprake is van een hoge incidentele bate voorafgaand aan het besluit tot omzetting van de onderneming tot een bv, maakt nog niet dat ook sprake is van een incidenteel fiscaal voordeel. Wilt u uw onderneming omzetten in een bv met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015? Dan moet u vóór 1 oktober 2015 een intentieverklaring opstellen en bij de Belastingdienst registreren.< LET OP! De omzetting brengt extra kosten met zich mee, waardoor het voordeel wordt beperkt. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de verwachte inkomsten in toekomstige jaren, waarbij de effectieve druk in de bv wellicht juist hoger is dan in de ib-onderneming. Uw adviseur kan voor u nagaan of de omzetting van de onderneming in uw situatie voordeel kan opleveren. 6 Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB Amsterdam T +31 (0) Heemstede Bronsteeweg 10 NL-2101 AC Heemstede T +31 (0) horlings nl Horlings maakt deel uit van Nexia Nederland, een samenwerkingsverband van onafhankelijke accountants- en advieskantoren met meerdere vestigingen verspreid over Nederland. Voor meer informatie: Disclaimer De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Raadpleeg voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur. Ondanks dat deze publicatie met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch het accountants- en belastingadvieskantoor of Nexia Nederland BV waar deze auteurs werkzaam zijn enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan. Redactie : drs. Nikolajev Ligthart en mr. Alex Berkhout Redactiesecretariaat : Mona Smit, Postbus 53045, 1007 RA Amsterdam HORLINGS streeft ernaar het verbruik van papier zoveel mogelijk te reduceren. Onze nieuwsbrief willen wij in de toekomst dan ook alleen digitaal uitgeven. Mocht u onze nieuwsbrief voortaan digitaal willen ontvangen dan kunt u een sturen naar o.v.v. Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van de inhoud vragen hebben neemt u dan contact op met één van onze kantoren. Horlings is lid van Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van juni 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de eigen woning op de balans en bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoed-bv s. Onderstaande

Nadere informatie

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling 1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling Heeft uw B.V. aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 05-2015. 1. Woning op de balans; slimme zet of juist niet?

NIEUWSBRIEF 05-2015. 1. Woning op de balans; slimme zet of juist niet? NIEUWSBRIEF 05-2015 1. Woning op de balans; slimme zet of juist niet? Ondernemers hebben hun woning soms op de balans staan. Dat is toegestaan als de woning een reële functie binnen de onderneming heeft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 52015

Nieuwsbrief. Nr. 52015 Nieuwsbrief Nr. 52015 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek HORLINGS NIEUWSBRIEF NR.3-2013 IN DIT NUMMER Van de redactie Hogere kosten bij ziekte flexwerkers Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek Help, mijn bedrijfspand is minder waard Bedrijfsemigratie:

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

de ondernemers krant #03 2015 In deze ondernemerskrant van Amstelstad aandacht voor: bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de loep 2

de ondernemers krant #03 2015 In deze ondernemerskrant van Amstelstad aandacht voor: bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de loep 2 de ondernemers krant #03 2015 In deze ondernemerskrant van Amstelstad aandacht voor: bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de loep 2 bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoed-bv s 3 modelovereenkomsten vervangen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie