(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)"

Transcriptie

1 (Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid) THEMA DE GRIEKSE VROUW IN DE KLASSIEKE OUDHEID Sluit aan bij Vrouwen en kinderen in de klassieke oudheid. De situatie van de Griekse vrouw is mogelijk al besproken in een eerdere les. Hier gaan we er vanuit dat dit niet het geval is. Mensenrechten - Het recht op gelijke behandeling - Het recht op rechten - Het recht op gelijke wetten voor iedereen - Het recht op gelijke lonen voor mannen en vrouwen - Het recht op onderwijs Doel De leerlingen willen erbij stilstaan dat genderongelijkheid niet enkel een item uit het verleden is. Niveau 2 e jaar Type Beeldfragmenten, spel Duur Materiaal Voorbereiding 50 minuten (afhankelijk van hoeveelheid situaties die je aanreikt, deze les kan ook gespreid worden over twee lessen) - Informatiefiche - Lokaal met computer, internet en beamer - Fragment taakverdeling mannen en vrouwen) - Fragment Mannen en vrouwen bij de Oude Grieken grieken Fragment Mannenwerk en vrouwenwerk - enwerk Rolfiches (eventueel) Een cd-speler met zachte en rustgevende muziek - Maak de rolfiches, één per deelnemer. Kopieer hiervoor het blad, knip de strookjes uit en plooi ze dubbel. - Lees de informatiefiche Doelstellingen Leerlingen kunnen: - reflecteren over hun opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw. - de situatie van de Griekse vrouw in de klassieke oudheid bespreken. - het onrecht van genderongelijkheid aanvoelen en verwoorden. - de rechten van anderen respecteren. Leerlingen willen: - stilstaan bij de ongelijkheid van vrouwen t.o.v. mannen, vroeger 1 SCHOOLTV (red.), Mannen en vrouwen bij de Oude Grieken, Mannen waren de baas, internet, , (http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/ _deoudegrieken04) 2 SCHOOLTV (red.), Mannenwerk en vrouwenwerk, ieder zijn taak, internet, , (http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/ _vrouwenwerk01) 1 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

2 Vakgebonden eindtermen VOET en nu. - inzien wat de gevolgen zijn voor een persoon van het behoren tot een bepaalde sociale of culturele minderheid. - het belang zien van het respecteren van mensenrechten. 1.1 CRITERIA IN VERBAND MET HET HISTORISCH REFERENTIEKADER Socialiteit 10 Probleemstellingen worden algemeen gekarakteriseerd; ze worden onderzocht op hun vergelijkbaarheid in een tijds- en een ruimtelijk perspectief. 1.2 CRITERIA IN VERBAND MET DE BESTUDEERDE SAMENLEVINGEN Socialiteit 21 Er is aandacht voor: - structuren, mechanismen en processen; - relaties en spanningsvelden tussen individuen en groepen, en tussen groepen onderling Benaderingswijze 23 De studie getuigt van een probleem- en actualiteitsgerichte benadering. 1.3 CRITERIA IN VERBAND MET DE INTEGRATIE TUSSEN HET HISTORISCH REFERENTIEKADER EN DE BESTUDEERDE SAMENLEVINGEN Socialiteit 30 De klemtoon wordt gelegd op het zoeken naar analogieën en verschillen met vroegere en latere samenlevingen, en vooral met de hedendaagse Benaderingswijze 33 Eigen aan het streven naar integratie in de studie van de geschiedenis is het leggen van relaties tussen: - de historische dimensies Tijd, Ruimte en Socialiteit; 2.1 KENNIS EN INZICHT Kennis en inzicht in verband met de bestudeerde samenlevingen 7 verduidelijken belangrijke kenmerken van onderscheiden maatschappelijke domeinen Kennis en inzicht in verband met de integratie tussen het referentiekader en de samenlevingen 16 vergelijken de bestudeerde samenlevingen met elkaar en met probleemstellingen van de hedendaagse samenleving. Gemeenschappelijke stam empathie 5 houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen; kritisch denken 11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h.v. relevante criteria; 13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; open en constructieve houding 17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten; zorgzaamheid 26 gaan om met verscheidenheid; Context 3 Sociorelationele ontwikkeling 2 erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties; 3 accepteren verschillen en hechten belang aan respect en 2 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

3 zorgzaamheid binnen een relatie; Context 5 Politiek-juridische samenleving 3 tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten; 4 zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen; 3 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

4 Instructies Starter/gespreksfase 1. Toon het fragment van Bieslog over taakverdeling tussen mannen en vrouwen. 2. Stel aan de leerlingen volgende vragen: - Waarover gaat het filmpje? - Hoe lost het koppel in het filmpje de taakverdeling binnen hun gezin op? - Hoe verloopt dit in de praktijk? - Is dit volgens jullie een goede taakverdeling? - Zou jij als vrouw/man de taakverdeling graag op deze manier zien gebeuren? - Kennen jullie gezinnen waarbij het er zo aan toe gaat? - Hoe zien jullie dat binnen een relatie, wie moet deze taken uitvoeren? - Hoe zouden jullie het aanpakken? 3. Geef de leerlingen de opdracht om tijdens het volgende filmfragment de taken van de Griekse vrouw in de klassieke oudheid te noteren. 4. Toon het fragment Mannen en vrouwen bij de Oude Grieken. 5. Bespreek met de leerlingen de taken van de vrouw en vul zelf aan. Schrijf een aantal kernwoorden op het bord om het overzicht te bewaren. Vertel ook dat de vrouw niet gezien werd als burger en dat ze geen rechten had. De vrouw moest vooral een goede vrouw zijn voor haar man en mocht het huis in principe niet verlaten. (zie informatiefiche) 6. Vraag aan de leerlingen of ze zich zo n situatie nu nog kunnen voorstellen en waarom wel/niet. 7. Vertel hen dat het nu in het algemeen dan wel geëvolueerd is, maar dat mannen en vrouwen nog steeds niet helemaal als gelijk beschouwd worden. 8. Geef de leerlingen de opdracht om tijdens het filmfragment de taken van de Nigerese vrouw te noteren. 9. Toon nu het fragment Mannenwerk en vrouwenwerk. 10. Bespreek met de leerlingen de taken van de vrouw. Vertel zelf ook wat achtergrondinformatie over de Nigerese vrouw (zie informatiefiche). 11. Stel de volgende vragen: - Welk verschil merk je op tussen vrouwen en mannen in Niger en vrouwen en mannen bij ons? - Welk verschil merk je op tussen vrouwen en mannen in het oude Griekenland en vrouwen en mannen in Niger? - Waar en wanneer zou jij het liefst leven als vrouw/man? - Waarvan is de visie op vrouwen dan afhankelijk? (tijd en ruimte) 12. Benadruk dat deze behandeling van vrouwen bij bijvoorbeeld de oude Grieken in die tijdsgeest aanvaard werd. Het is belannrijk dat leerlingen beseffen dat historische gebeurtenissen ook in hun historische context geplaatst worden. Het streven naar gendergelijkheid is eigenlijk nog een heel recent gegeven. Verwerking/verdiepingsfase 1. Kondig aan dat je een inlevingsspel gaat spelen. 2. Vraag de leerlingen om het absoluut stil te maken en tot rust te komen. Zet eventueel zachte achtergrondmuziek op. 3. Deel de rolfiches willekeurig uit zodat iedere deelnemer één fiche heeft. Vraag dat ieder dit voor zich houdt en niet aan de anderen toont. 4. Nodig nu iedereen uit om te gaan zitten en om zijn rol te lezen. 5. Het is nu de bedoeling dat iedereen zich inleeft in zijn rol. Ter ondersteuning kan je enkele van onderstaande vragen voorlezen. Laat voldoende pauze na elke vraag zodat de deelnemers kunnen nadenken en zich een duidelijker beeld kunnen vormen van hun personage. - Hoe was jouw kindertijd? Hoe zag het huis eruit waarin je opgroeide? Welke spelletjes speelde je? Wat voor werk deden je ouders? 4 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

5 - Waaruit bestaat jouw dagelijkse leven nu? Waar, wanneer en hoe ga je met mensen om? Wat doe je s morgens, s namiddags en s avonds? - Hoe kan je jouw levensstijl omschrijven? Waar leef je? Hoeveel geld verdien je per maand? Waarmee vul je je vrije tijd? Wat doe je als het vakantie is? - Wat vind je spannend en wat schrikt je af? 6. Vraag de deelnemers om op te staan en zich in absolute stilte op één lijn op te stellen. 7. Vertel de deelnemers dat je een aantal situaties of gebeurtenissen gaat voorlezen. Telkens wanneer zij in hun rol ja kunnen antwoorden op de stelling, moeten ze een stap voorwaarts zetten. Is het antwoord neen, dan blijven ze gewoon staan. 8. Lees de situaties één voor één voor. Geef de deelnemers voldoende tijd om na de stelling al dan niet een stap voorwaarts te doen. Kijk ook goed naar de posities die ze ten opzichte van elkaar innemen. 9. Op het einde vraag je of iedereen zijn slotpositie goed wil bekijken en onthouden. Geef dan de groep enkele minuten om uit hun rol te stappen, waarna je kan overgaan tot de evaluatie in groep. Nabespreking 1. Vraag eerst aan de deelnemers hoe de activiteit verlopen is en hoe ze het vonden. Praat dan verder over de onderwerpen die ter sprake kwamen en over wat ze leerden van de oefening. - Hoe voelde het om een stap voorwaarts te zetten, of om dit juist niet te doen? - Voor diegenen die vaak een stap vooruit zetten, wanneer begonnen ze te beseffen dat de anderen niet zo snel volgden. Wanneer gebeurde dat? - Had iemand tijdens de oefening het gevoel dat zijn of haar mensenrechten niet gerespecteerd werden? - Kan men raden welke de rol van de anderen was? (Laat iedereen vertellen wat zijn of haar rol was). - Was het eerder moeilijk of gemakkelijk om de verschillende rollen te spelen? Hoe stelden zij zich de persoon voor die ze speelden? - Weerspiegelt deze oefening op de één of andere manier de samenleving? Hoe? 2. Bekijk nu één voor één de rollen en stel je de vraag welke mensenrechten op het spel staan. - Was het voor sommigen zo dat hen bepaalde mensenrechten ontzegd werden? - Wie zou verder staan als het personage een man i.p.v. een vrouw was? Welke invloed had het geslacht van het personage? - Op welk vlak is er ongelijkheid tussen mannen en vrouw in onze westerse samenleving? En elders in de wereld? - Wat zijn de eerste stappen die kunnen genomen worden om dit soort ongelijkheden in onze samenleving aan te pakken? 3 3 VORMEN VZW (red.), Kompas: Zet een stap voorwaarts, internet, , (http://www.vormen.org/kompas/stapvoorwaarts.html) 5 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

6 Informatiefiche: de Griekse vrouw Historische informatie Lichaam en geest van de man zijn door de [godheid] zodanig goed gewapend tegen kou en warmte, en tegen de ongemakken van reizen en de strijd bestand gemaakt, dat bezigheden buitenshuis voor hem zijn weggelegd. Omdat de godheid het lichaam van de vrouw hiertegen minder bestand heeft gemaakt, zijn voor haar de taken binnenshuis en de zorg voor de huisraad. Omdat hiervoor een wat angstige inslag niet ongunstig is, bedeelde de godheid aan de vrouw en niet de man de meeste angst toe. 4 Uit Economico, door Xenophon (ca. 430 v.chr. 355 v.chr.) De Griekse vrouw werd niet gezien als burger. Zo had zij bijvoorbeeld geen politieke rechten. De welgestelde Griekse vrouw leefde voornamelijk binnenshuis, zoals je al uit het citaat van Xenophon kon afleiden. Ze verliet haar huis zo min mogelijk, enkel voor huwelijken, begrafenissen, familiefeesten of op feestdagen was dit toegestaan. De inkopen op de markt gebeurden niet door de vrouwen, maar door de slaven. De welgestelde vrouwen hadden in de woning een apart deel dat zich meestal op de bovenverdieping bevond. De dochter des huizes groeide hier op, onder toeziend oog van haar moeder, kindermeisje en slavinnen. Welgestelde meisjes werden opgeleerd om later een goede echtgenote en moeder te zijn. Dat hield in dat ze leerde koken, spinnen en weven. Sommige van hen leerden ook lezen, schrijven, rekenen en muziek maken. Tussen 12 en 15 jaar werden deze meisjes uitgehuwelijkt. Dit huwelijk werd geregeld door de vader van de bruid. De gewone volksvrouw kon zich echter niet veroorloven om altijd thuis te blijven. Zij moest bijvoorbeeld water halen, de was doen, het huis onderhouden, op de kinderen passen en op die manier mee instaan voor het levensonderhoud van de familie. De vrouw kon ook zelf de kost verdienen (uit noodzaak) door te werken als textielarbeidster, handelaar op de markt of vroedvrouw. Vroedvrouwen hadden doorgaans een hoog aanzien. Dat deze vrouw bijvoorbeeld zelf de kost kon verdienen, wil niet zeggen dat het vrijgevochten vrouwen waren. De positie van de vrouw in Athene was eerder slecht te noemen. Ze was belangrijk om de man kinderen te schenken en het huis goed te bewaren. Prostituees waren er dan weer voor het plezier. De vrouw liet alles in handen van haar man. Hij was de baas over haar bezittingen en haar vertegenwoordiger bij rechtszaken. Bij een scheiding was de vrouw steeds in het nadeel. Bij een scheiding wegens kinderloosheid of ruzie, was de vrouw altijd de schuldige. Zo kon de man de vrouw dus gemakkelijk aan de kant schuiven. Wanneer de vrouw dan weer wilde scheiden, moest zij daarvoor een scheidingsaanvraag indienen bij de verantwoordelijke archont. Hiervoor moest zij bijgestaan worden door een mannelijk familielid. De kinderen gingen dan altijd naar de man, of de vrouw nu gelijk kreeg of niet. 5 Nigerese vrouw 4 GRANDI OPERE (red.), Wereldgeschiedenis, 2 Van het oude Egypte tot het oude Griekenland, UTET SpA, 2007, p ADAMS, X., JANSEN, W., Ontdek geschiedenis 2, Den Gulden Engel, Antwerpen, 1998, p De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

7 Niger, een land in West-Afrika, is één van de armste landen ter wereld. Het welzijnsniveau is er erg laag. De meeste kinderen gaan er niet naar school en diegene die dat wel doen, maken meestal de basisschool niet af. De situatie van de vrouw in Niger is dan ook vaak schrijnend. In wat volgt vindt u enkele feiten over de Nigerese vrouw die dit aantonen: - De gemiddelde vrouw heeft geen 3 jaar onderwijs gevolgd. - De vrouw werkt ongeveer 15 uur/dag aan huishoudelijke taken, zoals bijvoorbeeld hout sprokkelen. 6 - Een vrouw heeft gemiddeld 7,1 kinderen. De oorzaak hiervan ligt vaak bij het verbod op anticonceptie door de man. - De helft van de meisjes trouwt voor hun 15 e verjaardag. 7 - Huiselijk geweld tegen vrouwen komt veelvuldig voor. - Vrouwenbesnijdenis wordt door de wet verboden, maar het probleem blijft bestaan, vooral in het westen en het oosten van het land. 8 6 BTC (red.), Belgisch ontwikkelingsagentschap: Over vrouwenrechten, energievoorziening en milieuzorg, internet, , (http://www.btcctb.org/nl/news/overvrouwenrechten-energievoorziening-en-milieuzorg) 7 MAAZOU, S., Niger sleutelt voorzichtig aan demografische tijdbom, IPS, internet, , (http://ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=1&tx_uwnews_pi4[art_id]=20304) 8 PLAN NEDERLAND (red.), De werkgebieden van Plan: Plan in Niger, internet, , (http://www.plannederland.nl/content/watwijdoen/index.jsp?land=niger) 7 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

8 Rolfiches Naam: Tim Verstappen Verblijfplaats: Tongeren Leeftijd: 25 jaar Geslacht: man Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: politieagent Hobby s: Voetbal, computeren, maar vooral feestjes bouwen met vrienden. Medische gegevens: Ik heb last van wat allergieën, maar met de juiste pillen is dat geen probleem. Ouders: Hans Verstappen en Tanja Vandebegin Beroep vader: politieagent Beroep moeder: huisarts Geloof: Ik geloof enkel in mezelf, mijn familie en vrienden. Naam: Nina De Roeck Verblijfplaats: Londerzeel Leeftijd: 25 jaar Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: verpleegster Hobby s:tekenen, shoppen, tennis Medische gegevens: Ik ben kerngezond volgens de dokter. Ouders: Koen De Roeck en Marie Versponnen Beroep vader: apotheker Beroep moeder:apotheker Geloof: ongelovig Naam: Cisse Nzodobokum Nationaliteit: Nigerees Verblijfplaats: Bambéye Leeftijd: 25 jaar Geslacht: man Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: boer Hobby s: Ik heb pas een fluit gekregen en daar speel ik graag op. Medische gegevens: Ik heb heel veel last van diarree. Ouders: Mijn ouders zijn helaas gestorven aan aids. Beroep vader: / Beroep moeder: / Geloof: moslim Naam: Nassirou Dashaka 8 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

9 Nationaliteit: Nigerees Verblijfplaats: Bambéye Leeftijd: 25 jaar Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: huismeid Hobby s: Ik zing graag en ik hou ook van knutselen. Medische gegevens: Ik heb aan mijn arm een grote wonde die er gekomen is toen ik hout wilde sprokkelen. Mijn mes schoot door en voor ik het wist sneed ik in mijn arm. Zo ben ik ook een vinger kwijt geraakt. Ouders: Moussa Dashaka en Salamatou Maazou (gestorven toen ze 30 was aan de gevolgen van gele koorts). Beroep vader: Mijn vader was een veehouder. Beroep moeder: Mijn moeder was net als ik huismeid. Geloof: moslim Naam: Atalo Nationaliteit: Grieks Verblijfplaats: Athene Leeftijd: 25 jaar (geboren op v.chr.) Geslacht: man Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: beeldhouwer Hobby s: Ik hou van praten met mijn vrienden, sporten en muziek. Medische gegevens: Ik kan moeilijk slapen, maar dan ga ik naar de tempel van de god Asklepios (god van de geneeskunde) zodat hij mij kan helpen. Ouders: Aeneas (gestorven tijdens een veldslag) en Argiro Beroep vader: Mijn vader was soldaat. Beroep moeder: / Geloof: Ik geloof dat alle goden ons kunnen helpen. Naam: Authamia Nationaliteit: Grieks Verblijfplaats: Athene Leeftijd: 25 jaar (geboren op v.chr.) Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: geen Hobby s: Ik hou van handwerken en naaien. Medische gegevens: Ik ben onlangs gevallen en heb een grote wonde aan mijn hoofd, maar als ik voldoende wijn drink, zal die wonde snel genezen zijn. Ouders: Jorgos en Aspasia (gestorven aan buikpijn) Beroep vader: Mijn vader verkoopt aardewerk Beroep moeder: / Geloof: Ik geloof in Zeus, in Dionysos, in Apollo, in Pallas Athena Ik geloof in alle goden. 9 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

10 Naam: Ella Van Tichelt Verblijfplaats: Mol Leeftijd: 21 jaar Beroep: studente economie (universiteit) Hobby s: uitgaan met vrienden, shoppen, computeren, tennis, dansen Medische gegevens: Ik heb een lichte vorm van astma Ouders: Marc Van Tichelt en Hannelore Vertesselt Beroep vader: manager bankkantoor Beroep moeder: boekhoudster Geloof: Ik ben katholiek opgevoed. Naam: Elisabeth Lancaster Nationaliteit: Amerikaans Verblijfplaats: Brussel Leeftijd: 15 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (moderne talen) Hobby s: chatten op facebook en msn, rondhangen met vrienden Medische gegevens: Ik heb soms wat last van mijn nieren. Elke maand moet ik naar het ziekenhuis voor testen, zodat ik de juiste pillen kan nemen. Ouders: Will Lancaster en Monica Peed Beroep vader: Amerikaans ambassadeur in België Beroep moeder: geen Geloof: mijn ouders zijn heel protestants, ik iets minder. Naam: Buran El Morabet Nationaliteit: Palestijns Verblijfplaats: Umm al-fahm Leeftijd: 16 jaar Beroep: studente Hobby s: Ik hou van zingen en dansen. Medische gegevens: Ik heb diabetes. Ouders: Mehmed El Morabet en Rahma El Boudifi Beroep vader: Mijn vader zit aan de receptie van een hotel. Beroep moeder: Zij is eigenlijk kapster maar ze voert dat beroep niet uit. Geloof: strikt Islamitisch 10 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

11 Naam: Maria Reinhardt Nationaliteit: Indische Verblijfplaats: Ik trek in België rond met een zigeunergroep (de Sinti). Leeftijd: 17 jaar Beroep: gestopt met studies door het rondtrekken Hobby s: Mijn moeder leert mij de toekomst te voorspellen en dat vind ik enorm leuk. Medische gegevens: Ik ben niet zo heel vaak ziek, al voel ik mij soms wel misselijk. Ouders: Maaran Reinhardt en Gajra Wenas Beroep vader: Mijn vader verkoopt schoenen, maar soms ook tapijten. Beroep moeder: Mijn moeder maakt vooral de woonwagen proper en zorgt voor de kleinste kinderen. Geloof: Rooms-katholiek Naam: Elisabeth Adriaens Verblijfplaats:Loppem Leeftijd: 14 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (Handel) Hobby s: Ik ben supporter van voetbalploeg Club Brugge, chatten, wandelen met de hond Medische gegevens: Ik heb af en toe een griepje, maar verder ben ik gezond Ouders: Luc Adriaens en Gerda Steurs Beroep vader: politicus Beroep moeder: ambtenaar Geloof: Ik krijg godsdienst op school, maar ik geloof daar allemaal niet in. Naam: Frauke Stessens Verblijfplaats: Leuven Leeftijd: 22 jaar Beroep: studente psychologie (universiteit) Hobby s: Ik hou van lezen, muziek en tijd doorbrengen met mijn vaste vriendin Medische gegevens: Ik heb met het voetbal ooit een beenbreuk opgelopen, waardoor ik niet meer kan voetballen. Ouders: Frank Stessens en Anja Verstappel Beroep vader: psycholoog Beroep moeder: verpleegkundige Geloof: Ik geloof wel dat er iets is, maar wat precies kan ik niet zeggen. Naam: Tessa Verbeek 11 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

12 Verblijfplaats: Hensies Leeftijd: 14 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (handel) Hobby s: internetten, sporten, tv-kijken Medische gegevens: Ik heb diabetes, waardoor ik vaak niet kan snoepen wanneer mijn vrienden dat wel doen Ouders: Timmy Verbeek en Gerda Kaas Beroep vader: kermisuitbater Beroep moeder: kermisuitbaatster Geloof: / Naam: Gregg Lancaster Nationaliteit: Amerikaans Verblijfplaats: Brussel Leeftijd: 20 jaar Geslacht: man Beroep: student Engels - Nederlands (universiteit) Hobby s: lezen (vooral Engelstalige boeken), voetbal, muziek Medische gegevens: ik heb ooit mijn been gebroken, maar iets ernstiger heb ik nog niet meegemaakt. Ouders: Will Lancaster en Monica Peed Beroep vader: Amerikaans ambassadeur in België Beroep moeder: geen Geloof: protestants Naam: Indi Reinhardt Nationaliteit: Indisch Verblijfplaats: Ik trek in België rond met een zigeunergroep (de Sinti). Leeftijd: 16 jaar Geslacht: man Hobby s: Ik vind paarden heel leuke dieren en ben graag met hen bezig. Medische gegevens: Ik heb een grote wonde aan mijn buik, van toen mijn zusje en ik aan het spelen waren met een mes. Wij wisten toen nog niet dat dat gevaarlijk is. Ouders: Maaran Reinhardt en Gajra Wenas Beroep vader: Mijn vader verkoopt schoenen, maar soms ook tapijten. Beroep moeder: Mijn moeder maakt vooral de woonwagen proper en zorgt voor de kleinste kinderen. Geloof: Rooms-katholiek 12 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

13 Naam: Remidius El Morabet Nationaliteit: Arabisch Verblijfplaats: Umm al-fahm Leeftijd: 18 jaar Geslacht: man Beroep: student Hobby s: Ik hou van sport, vooral van voetbal. Medische gegevens: Ik heb, net als mijn zus en mijn moeder diabetes. Ouders: Mehmed El Morabet en Rahma El Boudifi Beroep vader: Mijn vader zit aan de receptie van een hotel. Beroep moeder: Zij is eigenlijk kapster maar ze voert dat beroep niet uit. Geloof: strikt Islamitisch Naam: Jada Filips Verblijfplaats: Duffel Leeftijd: 14 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (Handel) Hobby s: ballet, dans en vooral de klj vind ik keitof! Medische gegevens: Mijn gehoor aan de linkerkant is niet zo goed. Daarvoor draag ik een hoorapparaatje. Ouders: Fred Filips en Simonne Boksels Beroep vader: leerkracht lager onderwijs Beroep moeder: leerkracht secundair onderwijs Geloof: Katholiek Naam: Tina Liefkens Verblijfplaats: Neeroeteren Leeftijd: 17 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (verkoop) Hobby s: Ik trek graag op met mijn vriend, een jonge kunstenaar. Ik probeer hem te helpen, want hij is heroïneverslaafd. Medische gegevens: Ik ben enorm gevoelig voor longaandoeningen Ouders: Freddy Liefkens en Hilda De Boeck Beroep vader: lasser Beroep moeder: kok Geloof: ik ben sterk geïnteresseerd in het hindoeïsme. 13 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

14 Situaties en gebeurtenissen Lees de onderstaande situaties luidop voor. Geef de deelnemers voldoende tijd om na elke situatie eventueel een stap vooruit te doen én om te kijken naar hoever de anderen van positie veranderden. Afhankelijk van de tijd, kan je meer of minder situaties voorstellen. Je hebt nooit veel moeilijkheden gekend op financieel vlak. Je hebt een deftig huis met telefoonlijn en televisie. Je hebt het gevoel dat jouw taal, je godsdienst en je cultuur aanvaard worden in de samenleving waarin je leeft. Je voelt dat jouw mening over politieke en sociale kwesties van belang is en dat er naar geluisterd wordt. Andere mensen vragen je over tal van dingen raad. Je bent niet bang dat de politie je zou doen stoppen. Je weet waar je terecht kunt als je raad of hulp nodig hebt. Je hebt je nooit uitgesloten gevoeld omwille van je afkomst. Je beschikt naar behoeften over voldoende sociale en medische diensten. Je kan minstens 1 keer per jaar op vakantie gaan. Je kan vrienden uitnodigen om bij je thuis te komen eten. Je leidt een boeiend leven en je ziet je toekomst positief in. Je hebt het gevoel dat je in studiekeuze en beroep je eigen keuze kunt maken. Je bent niet bang om lastig gevallen of aangevallen te worden op straat, of in de media. Je mag zowel bij nationale als lokale verkiezingen gaan stemmen. Je kan de belangrijkste religieuze feestdagen vieren met je familie en vrienden. Je kan deelnemen aan een internationaal seminarie in het buitenland. Je kan minstens één keer per week naar de film of het theater gaan. Je bent niet bang voor de toekomst van je kinderen. Je kan minstens om de drie maanden nieuwe kleren kopen. Je kan verliefd worden op wie je zelf wil. Je weet dat jouw kwaliteiten in de samenleving waarvan je deel uitmaakt erkend en gerespecteerd worden. Je kan gebruik maken van de voordelen van het internet. 14 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

Informatiepakket Omgaan met discriminatie. Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas

Informatiepakket Omgaan met discriminatie. Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas Informatiepakket Omgaan met discriminatie Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding.. 3 4 Tips bij het bespreken van onderwerpen als discriminatie

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

LES 2: BIJLAGEN. Rolfiches voor methodiek Stap Voorwaarts BIJLAGE 1

LES 2: BIJLAGEN. Rolfiches voor methodiek Stap Voorwaarts BIJLAGE 1 BIJLAGEN LES 2 2 LES 2: BIJLAGEN BIJLAGE 1 Rolfiches voor methodiek Stap Voorwaarts Je groeide op in een kleine Israëlische kibboets waar het belangrijk was om met elkaar te delen, ook met Palestijnen.

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Subdoelen Leerlingen vinden het normaal dat er verschillen zijn tussen mensen (verschillende

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Theorie en oefenbundel Gedragswetenschappen voor neveninstromers derde graad Humane Wetenschappen

Theorie en oefenbundel Gedragswetenschappen voor neveninstromers derde graad Humane Wetenschappen Universiteit Gent SLO Politieke en Sociale wetenschappen DPB Gent Eef Rombaut Vakdidactiek Academiejaar 2008-2009 Bart Broidioi Ellen Haerens Prof. Dr. P. De Meyere Theorie en oefenbundel Gedragswetenschappen

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar

Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Een uitgave van: De Ambrassade vzw, Leopoldstraat 25 1000 Brussel

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 november Op de wereld leven volwassenen en kinderen. De volwassenen overleggen met elkaar in de Verenigde Naties en hebben via de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens enkele zaken geregeld

Nadere informatie

Inhoud klas 4. Lessen klas 4 219

Inhoud klas 4. Lessen klas 4 219 Inhoud klas 4 Lessen klas 4 219 I. Lichamelijke en emotionele ontwikkeling 222 1. The beauty and the beast 222 2. Wegwijs in de seks 223 3. De eerste keer 224 4. Zwanger sneller dan je denkt! 227 II. Sociale

Nadere informatie

Competentie-ontwikkeling Interreligieuze Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl II

Competentie-ontwikkeling Interreligieuze Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl II Competentie-ontwikkeling Interreligieuze Sensitiviteit Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl II Colofon Auteurs: Dr. Meike Heessels Dr. Martha van Biene Mld. Marianne Lenkhoff Drs. Maria van

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket Music for Life 2010 Laat een weeskind niet alleen Educatief pakket Beste leerkracht, Van 18 tot 24 december staat het Glazen Huis van Studio Brussel voor de eerste keer in Antwerpen. Tijdens deze jaarlijkse

Nadere informatie

MIJN TANTES UIT GENT. Methodiek

MIJN TANTES UIT GENT. Methodiek MIJN TANTES UIT GENT Methodiek MIJN TANTES UIT GENT 1. Inleiding 2. Thema s - Diversiteit en racisme - Identiteit - Gender - Erfgoed en migratie 3. Doelgroep Onderwijs - Eindtermen - Project Algemene Vakken

Nadere informatie

Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren die in armoede leven.

Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren die in armoede leven. Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren die in armoede leven. Deel 2: De beleving van kinderen die leven in armoede in Vlaanderen Jan Van Gils Tine Willekens Juni 2010 BELEVINGSONDERZOEK BIJ KINDEREN

Nadere informatie

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE LOTGENOTEN Roland (59) Toch ongelofelijk hé, wat die pillen doen pag.4 An (38) Met de therapietrouw gaat het denk ik wel lukken pag.7 Pieter (28) Door de medicatie voel

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie 6 'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie Jennifer zat alleen thuis en kon zichzelf niet motiveren om ook maar iets te doen. Sinds ze depressief was geworden, bracht ze steeds meer tijd thuis

Nadere informatie

Ontmoeting en Dialoog

Ontmoeting en Dialoog Ontmoeting en Dialoog Onderzoek naar intercultureel werken, om voortijdige uitval van Turkse cliënten met een verstandelijke beperking te voorkomen, tijdens de opvoedingsondersteuning vanuit Pedagogische

Nadere informatie