(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)"

Transcriptie

1 (Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid) THEMA DE GRIEKSE VROUW IN DE KLASSIEKE OUDHEID Sluit aan bij Vrouwen en kinderen in de klassieke oudheid. De situatie van de Griekse vrouw is mogelijk al besproken in een eerdere les. Hier gaan we er vanuit dat dit niet het geval is. Mensenrechten - Het recht op gelijke behandeling - Het recht op rechten - Het recht op gelijke wetten voor iedereen - Het recht op gelijke lonen voor mannen en vrouwen - Het recht op onderwijs Doel De leerlingen willen erbij stilstaan dat genderongelijkheid niet enkel een item uit het verleden is. Niveau 2 e jaar Type Beeldfragmenten, spel Duur Materiaal Voorbereiding 50 minuten (afhankelijk van hoeveelheid situaties die je aanreikt, deze les kan ook gespreid worden over twee lessen) - Informatiefiche - Lokaal met computer, internet en beamer - Fragment taakverdeling mannen en vrouwen) - Fragment Mannen en vrouwen bij de Oude Grieken grieken Fragment Mannenwerk en vrouwenwerk - enwerk Rolfiches (eventueel) Een cd-speler met zachte en rustgevende muziek - Maak de rolfiches, één per deelnemer. Kopieer hiervoor het blad, knip de strookjes uit en plooi ze dubbel. - Lees de informatiefiche Doelstellingen Leerlingen kunnen: - reflecteren over hun opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw. - de situatie van de Griekse vrouw in de klassieke oudheid bespreken. - het onrecht van genderongelijkheid aanvoelen en verwoorden. - de rechten van anderen respecteren. Leerlingen willen: - stilstaan bij de ongelijkheid van vrouwen t.o.v. mannen, vroeger 1 SCHOOLTV (red.), Mannen en vrouwen bij de Oude Grieken, Mannen waren de baas, internet, , (http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/ _deoudegrieken04) 2 SCHOOLTV (red.), Mannenwerk en vrouwenwerk, ieder zijn taak, internet, , (http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/ _vrouwenwerk01) 1 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

2 Vakgebonden eindtermen VOET en nu. - inzien wat de gevolgen zijn voor een persoon van het behoren tot een bepaalde sociale of culturele minderheid. - het belang zien van het respecteren van mensenrechten. 1.1 CRITERIA IN VERBAND MET HET HISTORISCH REFERENTIEKADER Socialiteit 10 Probleemstellingen worden algemeen gekarakteriseerd; ze worden onderzocht op hun vergelijkbaarheid in een tijds- en een ruimtelijk perspectief. 1.2 CRITERIA IN VERBAND MET DE BESTUDEERDE SAMENLEVINGEN Socialiteit 21 Er is aandacht voor: - structuren, mechanismen en processen; - relaties en spanningsvelden tussen individuen en groepen, en tussen groepen onderling Benaderingswijze 23 De studie getuigt van een probleem- en actualiteitsgerichte benadering. 1.3 CRITERIA IN VERBAND MET DE INTEGRATIE TUSSEN HET HISTORISCH REFERENTIEKADER EN DE BESTUDEERDE SAMENLEVINGEN Socialiteit 30 De klemtoon wordt gelegd op het zoeken naar analogieën en verschillen met vroegere en latere samenlevingen, en vooral met de hedendaagse Benaderingswijze 33 Eigen aan het streven naar integratie in de studie van de geschiedenis is het leggen van relaties tussen: - de historische dimensies Tijd, Ruimte en Socialiteit; 2.1 KENNIS EN INZICHT Kennis en inzicht in verband met de bestudeerde samenlevingen 7 verduidelijken belangrijke kenmerken van onderscheiden maatschappelijke domeinen Kennis en inzicht in verband met de integratie tussen het referentiekader en de samenlevingen 16 vergelijken de bestudeerde samenlevingen met elkaar en met probleemstellingen van de hedendaagse samenleving. Gemeenschappelijke stam empathie 5 houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen; kritisch denken 11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h.v. relevante criteria; 13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; open en constructieve houding 17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten; zorgzaamheid 26 gaan om met verscheidenheid; Context 3 Sociorelationele ontwikkeling 2 erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties; 3 accepteren verschillen en hechten belang aan respect en 2 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

3 zorgzaamheid binnen een relatie; Context 5 Politiek-juridische samenleving 3 tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten; 4 zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen; 3 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

4 Instructies Starter/gespreksfase 1. Toon het fragment van Bieslog over taakverdeling tussen mannen en vrouwen. 2. Stel aan de leerlingen volgende vragen: - Waarover gaat het filmpje? - Hoe lost het koppel in het filmpje de taakverdeling binnen hun gezin op? - Hoe verloopt dit in de praktijk? - Is dit volgens jullie een goede taakverdeling? - Zou jij als vrouw/man de taakverdeling graag op deze manier zien gebeuren? - Kennen jullie gezinnen waarbij het er zo aan toe gaat? - Hoe zien jullie dat binnen een relatie, wie moet deze taken uitvoeren? - Hoe zouden jullie het aanpakken? 3. Geef de leerlingen de opdracht om tijdens het volgende filmfragment de taken van de Griekse vrouw in de klassieke oudheid te noteren. 4. Toon het fragment Mannen en vrouwen bij de Oude Grieken. 5. Bespreek met de leerlingen de taken van de vrouw en vul zelf aan. Schrijf een aantal kernwoorden op het bord om het overzicht te bewaren. Vertel ook dat de vrouw niet gezien werd als burger en dat ze geen rechten had. De vrouw moest vooral een goede vrouw zijn voor haar man en mocht het huis in principe niet verlaten. (zie informatiefiche) 6. Vraag aan de leerlingen of ze zich zo n situatie nu nog kunnen voorstellen en waarom wel/niet. 7. Vertel hen dat het nu in het algemeen dan wel geëvolueerd is, maar dat mannen en vrouwen nog steeds niet helemaal als gelijk beschouwd worden. 8. Geef de leerlingen de opdracht om tijdens het filmfragment de taken van de Nigerese vrouw te noteren. 9. Toon nu het fragment Mannenwerk en vrouwenwerk. 10. Bespreek met de leerlingen de taken van de vrouw. Vertel zelf ook wat achtergrondinformatie over de Nigerese vrouw (zie informatiefiche). 11. Stel de volgende vragen: - Welk verschil merk je op tussen vrouwen en mannen in Niger en vrouwen en mannen bij ons? - Welk verschil merk je op tussen vrouwen en mannen in het oude Griekenland en vrouwen en mannen in Niger? - Waar en wanneer zou jij het liefst leven als vrouw/man? - Waarvan is de visie op vrouwen dan afhankelijk? (tijd en ruimte) 12. Benadruk dat deze behandeling van vrouwen bij bijvoorbeeld de oude Grieken in die tijdsgeest aanvaard werd. Het is belannrijk dat leerlingen beseffen dat historische gebeurtenissen ook in hun historische context geplaatst worden. Het streven naar gendergelijkheid is eigenlijk nog een heel recent gegeven. Verwerking/verdiepingsfase 1. Kondig aan dat je een inlevingsspel gaat spelen. 2. Vraag de leerlingen om het absoluut stil te maken en tot rust te komen. Zet eventueel zachte achtergrondmuziek op. 3. Deel de rolfiches willekeurig uit zodat iedere deelnemer één fiche heeft. Vraag dat ieder dit voor zich houdt en niet aan de anderen toont. 4. Nodig nu iedereen uit om te gaan zitten en om zijn rol te lezen. 5. Het is nu de bedoeling dat iedereen zich inleeft in zijn rol. Ter ondersteuning kan je enkele van onderstaande vragen voorlezen. Laat voldoende pauze na elke vraag zodat de deelnemers kunnen nadenken en zich een duidelijker beeld kunnen vormen van hun personage. - Hoe was jouw kindertijd? Hoe zag het huis eruit waarin je opgroeide? Welke spelletjes speelde je? Wat voor werk deden je ouders? 4 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

5 - Waaruit bestaat jouw dagelijkse leven nu? Waar, wanneer en hoe ga je met mensen om? Wat doe je s morgens, s namiddags en s avonds? - Hoe kan je jouw levensstijl omschrijven? Waar leef je? Hoeveel geld verdien je per maand? Waarmee vul je je vrije tijd? Wat doe je als het vakantie is? - Wat vind je spannend en wat schrikt je af? 6. Vraag de deelnemers om op te staan en zich in absolute stilte op één lijn op te stellen. 7. Vertel de deelnemers dat je een aantal situaties of gebeurtenissen gaat voorlezen. Telkens wanneer zij in hun rol ja kunnen antwoorden op de stelling, moeten ze een stap voorwaarts zetten. Is het antwoord neen, dan blijven ze gewoon staan. 8. Lees de situaties één voor één voor. Geef de deelnemers voldoende tijd om na de stelling al dan niet een stap voorwaarts te doen. Kijk ook goed naar de posities die ze ten opzichte van elkaar innemen. 9. Op het einde vraag je of iedereen zijn slotpositie goed wil bekijken en onthouden. Geef dan de groep enkele minuten om uit hun rol te stappen, waarna je kan overgaan tot de evaluatie in groep. Nabespreking 1. Vraag eerst aan de deelnemers hoe de activiteit verlopen is en hoe ze het vonden. Praat dan verder over de onderwerpen die ter sprake kwamen en over wat ze leerden van de oefening. - Hoe voelde het om een stap voorwaarts te zetten, of om dit juist niet te doen? - Voor diegenen die vaak een stap vooruit zetten, wanneer begonnen ze te beseffen dat de anderen niet zo snel volgden. Wanneer gebeurde dat? - Had iemand tijdens de oefening het gevoel dat zijn of haar mensenrechten niet gerespecteerd werden? - Kan men raden welke de rol van de anderen was? (Laat iedereen vertellen wat zijn of haar rol was). - Was het eerder moeilijk of gemakkelijk om de verschillende rollen te spelen? Hoe stelden zij zich de persoon voor die ze speelden? - Weerspiegelt deze oefening op de één of andere manier de samenleving? Hoe? 2. Bekijk nu één voor één de rollen en stel je de vraag welke mensenrechten op het spel staan. - Was het voor sommigen zo dat hen bepaalde mensenrechten ontzegd werden? - Wie zou verder staan als het personage een man i.p.v. een vrouw was? Welke invloed had het geslacht van het personage? - Op welk vlak is er ongelijkheid tussen mannen en vrouw in onze westerse samenleving? En elders in de wereld? - Wat zijn de eerste stappen die kunnen genomen worden om dit soort ongelijkheden in onze samenleving aan te pakken? 3 3 VORMEN VZW (red.), Kompas: Zet een stap voorwaarts, internet, , (http://www.vormen.org/kompas/stapvoorwaarts.html) 5 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

6 Informatiefiche: de Griekse vrouw Historische informatie Lichaam en geest van de man zijn door de [godheid] zodanig goed gewapend tegen kou en warmte, en tegen de ongemakken van reizen en de strijd bestand gemaakt, dat bezigheden buitenshuis voor hem zijn weggelegd. Omdat de godheid het lichaam van de vrouw hiertegen minder bestand heeft gemaakt, zijn voor haar de taken binnenshuis en de zorg voor de huisraad. Omdat hiervoor een wat angstige inslag niet ongunstig is, bedeelde de godheid aan de vrouw en niet de man de meeste angst toe. 4 Uit Economico, door Xenophon (ca. 430 v.chr. 355 v.chr.) De Griekse vrouw werd niet gezien als burger. Zo had zij bijvoorbeeld geen politieke rechten. De welgestelde Griekse vrouw leefde voornamelijk binnenshuis, zoals je al uit het citaat van Xenophon kon afleiden. Ze verliet haar huis zo min mogelijk, enkel voor huwelijken, begrafenissen, familiefeesten of op feestdagen was dit toegestaan. De inkopen op de markt gebeurden niet door de vrouwen, maar door de slaven. De welgestelde vrouwen hadden in de woning een apart deel dat zich meestal op de bovenverdieping bevond. De dochter des huizes groeide hier op, onder toeziend oog van haar moeder, kindermeisje en slavinnen. Welgestelde meisjes werden opgeleerd om later een goede echtgenote en moeder te zijn. Dat hield in dat ze leerde koken, spinnen en weven. Sommige van hen leerden ook lezen, schrijven, rekenen en muziek maken. Tussen 12 en 15 jaar werden deze meisjes uitgehuwelijkt. Dit huwelijk werd geregeld door de vader van de bruid. De gewone volksvrouw kon zich echter niet veroorloven om altijd thuis te blijven. Zij moest bijvoorbeeld water halen, de was doen, het huis onderhouden, op de kinderen passen en op die manier mee instaan voor het levensonderhoud van de familie. De vrouw kon ook zelf de kost verdienen (uit noodzaak) door te werken als textielarbeidster, handelaar op de markt of vroedvrouw. Vroedvrouwen hadden doorgaans een hoog aanzien. Dat deze vrouw bijvoorbeeld zelf de kost kon verdienen, wil niet zeggen dat het vrijgevochten vrouwen waren. De positie van de vrouw in Athene was eerder slecht te noemen. Ze was belangrijk om de man kinderen te schenken en het huis goed te bewaren. Prostituees waren er dan weer voor het plezier. De vrouw liet alles in handen van haar man. Hij was de baas over haar bezittingen en haar vertegenwoordiger bij rechtszaken. Bij een scheiding was de vrouw steeds in het nadeel. Bij een scheiding wegens kinderloosheid of ruzie, was de vrouw altijd de schuldige. Zo kon de man de vrouw dus gemakkelijk aan de kant schuiven. Wanneer de vrouw dan weer wilde scheiden, moest zij daarvoor een scheidingsaanvraag indienen bij de verantwoordelijke archont. Hiervoor moest zij bijgestaan worden door een mannelijk familielid. De kinderen gingen dan altijd naar de man, of de vrouw nu gelijk kreeg of niet. 5 Nigerese vrouw 4 GRANDI OPERE (red.), Wereldgeschiedenis, 2 Van het oude Egypte tot het oude Griekenland, UTET SpA, 2007, p ADAMS, X., JANSEN, W., Ontdek geschiedenis 2, Den Gulden Engel, Antwerpen, 1998, p De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

7 Niger, een land in West-Afrika, is één van de armste landen ter wereld. Het welzijnsniveau is er erg laag. De meeste kinderen gaan er niet naar school en diegene die dat wel doen, maken meestal de basisschool niet af. De situatie van de vrouw in Niger is dan ook vaak schrijnend. In wat volgt vindt u enkele feiten over de Nigerese vrouw die dit aantonen: - De gemiddelde vrouw heeft geen 3 jaar onderwijs gevolgd. - De vrouw werkt ongeveer 15 uur/dag aan huishoudelijke taken, zoals bijvoorbeeld hout sprokkelen. 6 - Een vrouw heeft gemiddeld 7,1 kinderen. De oorzaak hiervan ligt vaak bij het verbod op anticonceptie door de man. - De helft van de meisjes trouwt voor hun 15 e verjaardag. 7 - Huiselijk geweld tegen vrouwen komt veelvuldig voor. - Vrouwenbesnijdenis wordt door de wet verboden, maar het probleem blijft bestaan, vooral in het westen en het oosten van het land. 8 6 BTC (red.), Belgisch ontwikkelingsagentschap: Over vrouwenrechten, energievoorziening en milieuzorg, internet, , (http://www.btcctb.org/nl/news/overvrouwenrechten-energievoorziening-en-milieuzorg) 7 MAAZOU, S., Niger sleutelt voorzichtig aan demografische tijdbom, IPS, internet, , (http://ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=1&tx_uwnews_pi4[art_id]=20304) 8 PLAN NEDERLAND (red.), De werkgebieden van Plan: Plan in Niger, internet, , (http://www.plannederland.nl/content/watwijdoen/index.jsp?land=niger) 7 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

8 Rolfiches Naam: Tim Verstappen Verblijfplaats: Tongeren Leeftijd: 25 jaar Geslacht: man Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: politieagent Hobby s: Voetbal, computeren, maar vooral feestjes bouwen met vrienden. Medische gegevens: Ik heb last van wat allergieën, maar met de juiste pillen is dat geen probleem. Ouders: Hans Verstappen en Tanja Vandebegin Beroep vader: politieagent Beroep moeder: huisarts Geloof: Ik geloof enkel in mezelf, mijn familie en vrienden. Naam: Nina De Roeck Verblijfplaats: Londerzeel Leeftijd: 25 jaar Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: verpleegster Hobby s:tekenen, shoppen, tennis Medische gegevens: Ik ben kerngezond volgens de dokter. Ouders: Koen De Roeck en Marie Versponnen Beroep vader: apotheker Beroep moeder:apotheker Geloof: ongelovig Naam: Cisse Nzodobokum Nationaliteit: Nigerees Verblijfplaats: Bambéye Leeftijd: 25 jaar Geslacht: man Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: boer Hobby s: Ik heb pas een fluit gekregen en daar speel ik graag op. Medische gegevens: Ik heb heel veel last van diarree. Ouders: Mijn ouders zijn helaas gestorven aan aids. Beroep vader: / Beroep moeder: / Geloof: moslim Naam: Nassirou Dashaka 8 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

9 Nationaliteit: Nigerees Verblijfplaats: Bambéye Leeftijd: 25 jaar Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: huismeid Hobby s: Ik zing graag en ik hou ook van knutselen. Medische gegevens: Ik heb aan mijn arm een grote wonde die er gekomen is toen ik hout wilde sprokkelen. Mijn mes schoot door en voor ik het wist sneed ik in mijn arm. Zo ben ik ook een vinger kwijt geraakt. Ouders: Moussa Dashaka en Salamatou Maazou (gestorven toen ze 30 was aan de gevolgen van gele koorts). Beroep vader: Mijn vader was een veehouder. Beroep moeder: Mijn moeder was net als ik huismeid. Geloof: moslim Naam: Atalo Nationaliteit: Grieks Verblijfplaats: Athene Leeftijd: 25 jaar (geboren op v.chr.) Geslacht: man Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: beeldhouwer Hobby s: Ik hou van praten met mijn vrienden, sporten en muziek. Medische gegevens: Ik kan moeilijk slapen, maar dan ga ik naar de tempel van de god Asklepios (god van de geneeskunde) zodat hij mij kan helpen. Ouders: Aeneas (gestorven tijdens een veldslag) en Argiro Beroep vader: Mijn vader was soldaat. Beroep moeder: / Geloof: Ik geloof dat alle goden ons kunnen helpen. Naam: Authamia Nationaliteit: Grieks Verblijfplaats: Athene Leeftijd: 25 jaar (geboren op v.chr.) Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: geen Hobby s: Ik hou van handwerken en naaien. Medische gegevens: Ik ben onlangs gevallen en heb een grote wonde aan mijn hoofd, maar als ik voldoende wijn drink, zal die wonde snel genezen zijn. Ouders: Jorgos en Aspasia (gestorven aan buikpijn) Beroep vader: Mijn vader verkoopt aardewerk Beroep moeder: / Geloof: Ik geloof in Zeus, in Dionysos, in Apollo, in Pallas Athena Ik geloof in alle goden. 9 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

10 Naam: Ella Van Tichelt Verblijfplaats: Mol Leeftijd: 21 jaar Beroep: studente economie (universiteit) Hobby s: uitgaan met vrienden, shoppen, computeren, tennis, dansen Medische gegevens: Ik heb een lichte vorm van astma Ouders: Marc Van Tichelt en Hannelore Vertesselt Beroep vader: manager bankkantoor Beroep moeder: boekhoudster Geloof: Ik ben katholiek opgevoed. Naam: Elisabeth Lancaster Nationaliteit: Amerikaans Verblijfplaats: Brussel Leeftijd: 15 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (moderne talen) Hobby s: chatten op facebook en msn, rondhangen met vrienden Medische gegevens: Ik heb soms wat last van mijn nieren. Elke maand moet ik naar het ziekenhuis voor testen, zodat ik de juiste pillen kan nemen. Ouders: Will Lancaster en Monica Peed Beroep vader: Amerikaans ambassadeur in België Beroep moeder: geen Geloof: mijn ouders zijn heel protestants, ik iets minder. Naam: Buran El Morabet Nationaliteit: Palestijns Verblijfplaats: Umm al-fahm Leeftijd: 16 jaar Beroep: studente Hobby s: Ik hou van zingen en dansen. Medische gegevens: Ik heb diabetes. Ouders: Mehmed El Morabet en Rahma El Boudifi Beroep vader: Mijn vader zit aan de receptie van een hotel. Beroep moeder: Zij is eigenlijk kapster maar ze voert dat beroep niet uit. Geloof: strikt Islamitisch 10 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

11 Naam: Maria Reinhardt Nationaliteit: Indische Verblijfplaats: Ik trek in België rond met een zigeunergroep (de Sinti). Leeftijd: 17 jaar Beroep: gestopt met studies door het rondtrekken Hobby s: Mijn moeder leert mij de toekomst te voorspellen en dat vind ik enorm leuk. Medische gegevens: Ik ben niet zo heel vaak ziek, al voel ik mij soms wel misselijk. Ouders: Maaran Reinhardt en Gajra Wenas Beroep vader: Mijn vader verkoopt schoenen, maar soms ook tapijten. Beroep moeder: Mijn moeder maakt vooral de woonwagen proper en zorgt voor de kleinste kinderen. Geloof: Rooms-katholiek Naam: Elisabeth Adriaens Verblijfplaats:Loppem Leeftijd: 14 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (Handel) Hobby s: Ik ben supporter van voetbalploeg Club Brugge, chatten, wandelen met de hond Medische gegevens: Ik heb af en toe een griepje, maar verder ben ik gezond Ouders: Luc Adriaens en Gerda Steurs Beroep vader: politicus Beroep moeder: ambtenaar Geloof: Ik krijg godsdienst op school, maar ik geloof daar allemaal niet in. Naam: Frauke Stessens Verblijfplaats: Leuven Leeftijd: 22 jaar Beroep: studente psychologie (universiteit) Hobby s: Ik hou van lezen, muziek en tijd doorbrengen met mijn vaste vriendin Medische gegevens: Ik heb met het voetbal ooit een beenbreuk opgelopen, waardoor ik niet meer kan voetballen. Ouders: Frank Stessens en Anja Verstappel Beroep vader: psycholoog Beroep moeder: verpleegkundige Geloof: Ik geloof wel dat er iets is, maar wat precies kan ik niet zeggen. Naam: Tessa Verbeek 11 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

12 Verblijfplaats: Hensies Leeftijd: 14 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (handel) Hobby s: internetten, sporten, tv-kijken Medische gegevens: Ik heb diabetes, waardoor ik vaak niet kan snoepen wanneer mijn vrienden dat wel doen Ouders: Timmy Verbeek en Gerda Kaas Beroep vader: kermisuitbater Beroep moeder: kermisuitbaatster Geloof: / Naam: Gregg Lancaster Nationaliteit: Amerikaans Verblijfplaats: Brussel Leeftijd: 20 jaar Geslacht: man Beroep: student Engels - Nederlands (universiteit) Hobby s: lezen (vooral Engelstalige boeken), voetbal, muziek Medische gegevens: ik heb ooit mijn been gebroken, maar iets ernstiger heb ik nog niet meegemaakt. Ouders: Will Lancaster en Monica Peed Beroep vader: Amerikaans ambassadeur in België Beroep moeder: geen Geloof: protestants Naam: Indi Reinhardt Nationaliteit: Indisch Verblijfplaats: Ik trek in België rond met een zigeunergroep (de Sinti). Leeftijd: 16 jaar Geslacht: man Hobby s: Ik vind paarden heel leuke dieren en ben graag met hen bezig. Medische gegevens: Ik heb een grote wonde aan mijn buik, van toen mijn zusje en ik aan het spelen waren met een mes. Wij wisten toen nog niet dat dat gevaarlijk is. Ouders: Maaran Reinhardt en Gajra Wenas Beroep vader: Mijn vader verkoopt schoenen, maar soms ook tapijten. Beroep moeder: Mijn moeder maakt vooral de woonwagen proper en zorgt voor de kleinste kinderen. Geloof: Rooms-katholiek 12 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

13 Naam: Remidius El Morabet Nationaliteit: Arabisch Verblijfplaats: Umm al-fahm Leeftijd: 18 jaar Geslacht: man Beroep: student Hobby s: Ik hou van sport, vooral van voetbal. Medische gegevens: Ik heb, net als mijn zus en mijn moeder diabetes. Ouders: Mehmed El Morabet en Rahma El Boudifi Beroep vader: Mijn vader zit aan de receptie van een hotel. Beroep moeder: Zij is eigenlijk kapster maar ze voert dat beroep niet uit. Geloof: strikt Islamitisch Naam: Jada Filips Verblijfplaats: Duffel Leeftijd: 14 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (Handel) Hobby s: ballet, dans en vooral de klj vind ik keitof! Medische gegevens: Mijn gehoor aan de linkerkant is niet zo goed. Daarvoor draag ik een hoorapparaatje. Ouders: Fred Filips en Simonne Boksels Beroep vader: leerkracht lager onderwijs Beroep moeder: leerkracht secundair onderwijs Geloof: Katholiek Naam: Tina Liefkens Verblijfplaats: Neeroeteren Leeftijd: 17 jaar Beroep: studente secundair onderwijs (verkoop) Hobby s: Ik trek graag op met mijn vriend, een jonge kunstenaar. Ik probeer hem te helpen, want hij is heroïneverslaafd. Medische gegevens: Ik ben enorm gevoelig voor longaandoeningen Ouders: Freddy Liefkens en Hilda De Boeck Beroep vader: lasser Beroep moeder: kok Geloof: ik ben sterk geïnteresseerd in het hindoeïsme. 13 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

14 Situaties en gebeurtenissen Lees de onderstaande situaties luidop voor. Geef de deelnemers voldoende tijd om na elke situatie eventueel een stap vooruit te doen én om te kijken naar hoever de anderen van positie veranderden. Afhankelijk van de tijd, kan je meer of minder situaties voorstellen. Je hebt nooit veel moeilijkheden gekend op financieel vlak. Je hebt een deftig huis met telefoonlijn en televisie. Je hebt het gevoel dat jouw taal, je godsdienst en je cultuur aanvaard worden in de samenleving waarin je leeft. Je voelt dat jouw mening over politieke en sociale kwesties van belang is en dat er naar geluisterd wordt. Andere mensen vragen je over tal van dingen raad. Je bent niet bang dat de politie je zou doen stoppen. Je weet waar je terecht kunt als je raad of hulp nodig hebt. Je hebt je nooit uitgesloten gevoeld omwille van je afkomst. Je beschikt naar behoeften over voldoende sociale en medische diensten. Je kan minstens 1 keer per jaar op vakantie gaan. Je kan vrienden uitnodigen om bij je thuis te komen eten. Je leidt een boeiend leven en je ziet je toekomst positief in. Je hebt het gevoel dat je in studiekeuze en beroep je eigen keuze kunt maken. Je bent niet bang om lastig gevallen of aangevallen te worden op straat, of in de media. Je mag zowel bij nationale als lokale verkiezingen gaan stemmen. Je kan de belangrijkste religieuze feestdagen vieren met je familie en vrienden. Je kan deelnemen aan een internationaal seminarie in het buitenland. Je kan minstens één keer per week naar de film of het theater gaan. Je bent niet bang voor de toekomst van je kinderen. Je kan minstens om de drie maanden nieuwe kleren kopen. Je kan verliefd worden op wie je zelf wil. Je weet dat jouw kwaliteiten in de samenleving waarvan je deel uitmaakt erkend en gerespecteerd worden. Je kan gebruik maken van de voordelen van het internet. 14 De Griekse vrouw in de Klassieke Oudheid (MRE in geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

Inleefspel: Een stap voorwaarts (uit: Jong zijn in de 21ste eeuw, PAV 2de graad, handleiding voor de leerkracht)

Inleefspel: Een stap voorwaarts (uit: Jong zijn in de 21ste eeuw, PAV 2de graad, handleiding voor de leerkracht) Inleefspel: Een stap voorwaarts (uit: Jong zijn in de 21ste eeuw, PAV 2de graad, handleiding voor de leerkracht) Doelstellingen Tijd: Aanmoedigen van een empathische houding tegenover mensen die anders

Nadere informatie

Mensenrechteneducatie in geschiedenis Leerlijn: Genderongelijkheid

Mensenrechteneducatie in geschiedenis Leerlijn: Genderongelijkheid Mensenrechteneducatie in geschiedenis Leerlijn: Genderongelijkheid Mensenrechteneducatie in geschiedenis Leerlijn Gender(on)gelijkheid 1. Wat? Vrouwen kunnen hun rechten, net als mannen, beroepen op hun

Nadere informatie

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid) (Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid) THEMA Sluit aan bij Mensenrechten of kinderrechten Doel Niveau Type KINDERARBEID TIJDENS DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

Nadere informatie

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid) (Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid) THEMA Sluit aan bij Mensenrechen of kinderrechten Doel niveau Type Duur Materiaal Doelstellingen Vakgebonden eindtermen

Nadere informatie

Lesbrief. Mongens en Jeisjes

Lesbrief. Mongens en Jeisjes Lesbrief Mongens en Jeisjes Blauw of roze, vanaf de geboorte wordt het onderscheid tussen jongens en meisjes benadrukt. Maar wat als de baby zelf geen kleur bekent? Zes dansers, drie mannen en drie vrouwen,

Nadere informatie

WORKSHOP. NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad

Nadere informatie

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid) (Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid) THEMA Sluit aan bij Mensenrechten/ kinderrechten Doel Niveau Type Duur Materiaal Voorbereiding Doelstellingen Vakgebonden

Nadere informatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie SECUNDAIR ONDERWIJS Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 Doelgroep Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs VOETen Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET 1 Educatief materiaal om te werken rond s en seksualiteit met de bijhorende VOET Beddengoed, voorbehoedmiddelengids voor jongeren Een heldere en leerrijke brochure, bruikbaar in klasverband. Het boekje

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt.

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt. Lesmateriaal: jong ontmoet oud In een lessenreeks van vier bijeenkomsten bereidt u de leerlingen voor op het project Jong Ontmoet Oud: een activiteit dat jong en oud met elkaar in contact brengt. Tijdens

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL. Beleef de schoonheid in Afrika DOELGROEP : Kleuter / Lager Onderwijs 3

Nadere informatie

Werkvormen: Basis 6.1 Kwaliteiten van een vriend Reflectie Subgroepen 30 min 6.2 Hyves-profiel Reflectie Subgroepen (digi) 20 min.

Werkvormen: Basis 6.1 Kwaliteiten van een vriend Reflectie Subgroepen 30 min 6.2 Hyves-profiel Reflectie Subgroepen (digi) 20 min. Les 6: Gezocht: een vriend Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten wat ze belangrijk vinden in een vriendschap; Kinderen kunnen een aantal kenmerken en voorwaarden benoemen waar een vriendschap aan moet

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Werkvormen bij Elk kind heeft recht op een gelijke behandeling (Uit: Recht in de roos) 1. De gelen en de groenen* Doel. Benodigdheden. Tijd.

Werkvormen bij Elk kind heeft recht op een gelijke behandeling (Uit: Recht in de roos) 1. De gelen en de groenen* Doel. Benodigdheden. Tijd. Werkvormen bij Elk kind heeft recht op een gelijke behandeling (Uit: Recht in de roos) 1. De gelen en de groenen* Debatteren over regels in de maatschappij. Discriminatie ervaren. Macht en machteloosheid

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost- Afrikaanse keuken DOELGROEP : Kleuter

Nadere informatie

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE _ Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Jongeren in Afrika DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type

Nadere informatie

Blood in the Mobile. Opdrachtenblad. Regie: Frank Piasecki Poulsen Jaar: 2010 Duur:

Blood in the Mobile. Opdrachtenblad. Regie: Frank Piasecki Poulsen Jaar: 2010 Duur: Blood in the Mobile Frank Piasecki Poulsen 2010 52 minuten www.moviesthatmatter.nl Digibordles: www.spons.nl/moviesthatmatter 1 Kijkopdracht Waar gaat de film over? Documentairemaker Frank Poulsen komt

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen?

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen? STUDIES EN BEROEPEN Welke opleiding moet je doen om dokter te worden? Wat doet een ingenieur? Waar werkt een secretaresse? Welk beroep wil jij doen? Wat moet jij studeren? Wat moet je doen? 1. Verbind

Nadere informatie

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ)

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Op onderstaande link vind je een leuk filmpje waarmee je deze methodiek over genderongelijkheid

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE!

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! SCHOLEN IN ACTIE TEGEN DE EBOLA-RAMP! INSTRUCTIE LESMATERIAAL U heeft het vast al voorbij zien komen op het nieuws: ebola. Het raakt zoveel mensen in West-Afrika. Zoveel

Nadere informatie

Inleiding. Vragen. Doelgroep. Tijdsduur. Materiaal

Inleiding. Vragen. Doelgroep. Tijdsduur. Materiaal Silent Stories Dit pakket kwam tot stand door samenwerking van Çavaria vzw / Kammerstraat 22 / 9000 Gent / www.cavaria.be Vluchtelingenwerk Vlaanderen / Kruidtuinstraat 75/ 1210 Brussel / www.vluchtelingenwerk.be

Nadere informatie

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Als je moeder naar een psychiatrisch ziekenhuis moet... of je vader naar een psychiater... Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Deze brochure werd - met toestemming

Nadere informatie

Scheldwoorden inventariseren, werkvorm, filmpje en gesprek en uitbeelden, filmpje en gesprek en werkvorm, stellingen, handvaardigheidswerk

Scheldwoorden inventariseren, werkvorm, filmpje en gesprek en uitbeelden, filmpje en gesprek en werkvorm, stellingen, handvaardigheidswerk Verliefd, en dan... Leeftijd: 12-16 Soort bijeenkomst: club, catechese Soort werkvorm: heel programma Thema: Liefde, Seksualiteit Tijdsduur: 1 uur 40 min. Scheldwoorden inventariseren, werkvorm, filmpje

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T?

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? MENSENETERS 31 STAP 1 In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? Wij wonen op het eiland Sarawak. Men noemt ons Dayaks. In Europa

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed.

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed. Vocabulaire En Action 5 : Nederlans naar Frans Unité 1 Goedendag! Ik ben Ik, ik ben ja Ben jij? En jij? Jij bent! nee één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien Unité 2 Gaat het? Het gaat goed.

Nadere informatie

Soorten gezinnen. 2. Vakgebied en vakonderdeel: Wereldoriëntatie / Godsdienst. Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6

Soorten gezinnen. 2. Vakgebied en vakonderdeel: Wereldoriëntatie / Godsdienst. Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 Soorten gezinnen 1. Thema: Diversiteit 2. Vakgebied en vakonderdeel: Wereldoriëntatie / Godsdienst 3. Doelgroep Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 4. Duur: 50 min. 5. Doelen Eindtermen Wereldoriëntatie:

Nadere informatie

HET GEVECHT OM GELD EN MACHT VOOR WIE BESTEMD? DOEL DUUR

HET GEVECHT OM GELD EN MACHT VOOR WIE BESTEMD? DOEL DUUR HET GEVECHT OM GELD EN MACHT Als je op het einde van de maand geen geld meer hebt om je gsm terug op te laden of om een festivalticket te kopen, ben je dan arm? Neen! Want de maand nadien krijg je opnieuw

Nadere informatie

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid) (Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid) THEMA DE VROUW IN EGYPTE Sluit aan bij Dit thema sluit aan bij de sociale piramide van het oude Egypte. Mensenrechten -

Nadere informatie

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant (Uit: Recht in de roos) (Uit: het land van Kwien: educatief pakket 2 de en 3 de graad) Doel Kennismaken met kinderrechten. Het onderscheid begrijpen tussen

Nadere informatie

Gevecht om geld en macht

Gevecht om geld en macht Gevecht om geld en macht (Uit: Kompas) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ 2 de graad) Doelstellingen: Inzicht hebben in de onrechtvaardige verdeling van rijkdom in de wereld. Inzicht hebben in de onrechtvaardigheden

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Framing the Other. Opdrachtenblad

Framing the Other. Opdrachtenblad Framing the Other Ilja Kok & Willem Timmers 2013 25 minuten (film), 13 minuten (interview) http://framingtheother.wordpress.com/ 1 Kijkopdracht 1. Titel hoofdstuk Toeriste Nell maakt foto van Mursi Nadonge

Nadere informatie

Mo is een klein meisje en haar ouders zijn asielzoekers. Wat is een asielzoeker?

Mo is een klein meisje en haar ouders zijn asielzoekers. Wat is een asielzoeker? Zo woont Mo Wie beslist of Mo in België mag blijven? Een speciale dienst in Brussel zoekt uit of Mo en haar familie in België mogen blijven of niet. De mensen van de speciale dienst luisteren naar het

Nadere informatie

UITDAGING 5: Justine helpt de buren

UITDAGING 5: Justine helpt de buren Dit werkblaadje is van... UITDAGING 5: Justine helpt de buren Solidariteit in je eigen omgeving Individuele oefening Heb jij al eens iemand geholpen? Schrijf op wat je deed om die persoon te helpen. Voorbeeld:

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Mijn prentenboek Lou en Lena en de rechten van het kind

Mijn prentenboek Lou en Lena en de rechten van het kind Mijn prentenboek Lou en Lena en de rechten van het kind Mijn naam:...... Mijn klas:... Lena Lou Mondiale Vorming Plan België Obi Een nieuw kind Bedenk zelf je personage! Denk goed na over wat hij of zij

Nadere informatie

De Islam en de omgeving

De Islam en de omgeving De Islam en de omgeving POSE-2 ISLAM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST Presenteer een actueel onderwerp aan de klas dat te maken heeft met de islam in de Nederlandse samenleving, en leg vervolgens een

Nadere informatie

Ont - moeten. www.psysense.be

Ont - moeten. www.psysense.be Ont - moeten www.psysense.be Definitie van relatie Een relatie is iets waarbij je geeft en neemt, je streeft naar een win/win situatie. Je toont een relatie in een gebaar. De gebaren zijn vaak oprechter

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Handleiding/verbetersleutel voor de leerkracht bij themafiche 25 jaar IVRK

Handleiding/verbetersleutel voor de leerkracht bij themafiche 25 jaar IVRK Eindtermen: Wereldoriëntatie 3.1* ; 4.13 ; 4.15 ; 5.8 ; 5.9* Sociale vaardigheden 1.6 ; 3 Nederlands 2.9* ; 2.10* ; 3.4 ; 4.6 ; 4.7 Muzische vorming Handleiding/verbetersleutel voor de leerkracht bij themafiche

Nadere informatie

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Onder druk Geen uitweg voor Aïsha

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Onder druk Geen uitweg voor Aïsha Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten Onder druk Geen uitweg voor Aïsha Lees blz. 5, 6, 7, 8 Wat denk je dat Aïsha wilde doen? Waarom is dat niet gelukt? Is het goed dat de deur van het dak altijd op slot

Nadere informatie

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid) (Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid) THEMA ARM EN RIJK IN HET OUDE ROME Sluit aan bij De woningen van zowel de armen als de rijken in de keizertijd

Nadere informatie

WERKVORMEN VOOR HET MIDDELBAAR ONDERWIJS

WERKVORMEN VOOR HET MIDDELBAAR ONDERWIJS WERKVORMEN VOOR HET MIDDELBAAR ONDERWIJS 1. Abc-tje Geschikt voor: eerste, tweede en derde graad middelbaar onderwijs Via vragen en/of omschrijvingen moeten de leerlingen de antwoorden vinden in het woordraadsel.

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+ Wortel van Glas 16+ Naast de reguliere producties is en blijft het werk met en voor moeilijke doelgroepen een absolute noodzaak voor Stefan Perceval. Binnen dat kader presenteren we ook Wortel van Glas,

Nadere informatie

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA PEDAGOGISCHE FICHE Laatst gewijzigd op: 27/Mar/09 ORGANISATIE: ECUADORGALLERY METHODIEK: CREATIEVE SCHILDEREN 1. Algemene info Adres: Bretagnestraat 25, 17 1200 Brussel Tel: 027704310-0494486164 Fax: /

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Hieronder vindt u de praatplaten die u zelf kunt afdrukken. Druk het document recto-verso af (afdrukken vanaf pagina 2 - omdraaien langs korte zijde)

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING LESMODULE VMBO LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 WAT ZIJN HERSENEN? VRAAG WAT ZIJN HERSENEN PRECIES? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE? DENKOEFENING WAAR- VOOR GEBRUIK JE OP DÍT MOMENT JE HERSENEN? DENKOEFENING KUN

Nadere informatie

Doelgroep Leerlingen van de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs (8-10 jaar)

Doelgroep Leerlingen van de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs (8-10 jaar) 14 januari Inleiding In de serie beroepen voor de middenbouw gaat deze lesbrief over de dokter, arts, genezer of welke andere term dat beroep ook wordt aangeduid. Het beroep dokter is waarschijnlijk een

Nadere informatie

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag:

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag: Werk en opleiding Partner Werk gaan zoeken Ander werk vinden Een vaste baan vinden Beter op kunnen schieten met mijn collega s Geen ruzie hebben met mijn baas Werkervaring krijgen (Vaker) vrij nemen Leren

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten.

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Kan het anders? (Uit: Kompas) Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Behandelende onderwerpen het recht veilig in vrijheid te leven het recht op respect

Nadere informatie

bekende ruimte. W ren met z n zesse e zagen er mooi u We wisten dat we

bekende ruimte. W ren met z n zesse e zagen er mooi u We wisten dat we LESBRIEF Leerling OPDRACHT 1 plak hier FOTO 1 Vul in. Naam: Leeftijd: School: Broers/Zussen: Passie: Favoriete muziek: Wat voor beroep zou je later willen: OPDRACHT 2 plak hier FOTO 2 Hoe ontstaat een

Nadere informatie

door denken werkboek DAMON 01_Doordenken_WB_v1a.indd 1 27-12-12 14:10

door denken werkboek DAMON 01_Doordenken_WB_v1a.indd 1 27-12-12 14:10 door denken werkboek DAMON 01_Doordenken_WB_v1a.indd 1 27-12-12 14:10 Hoofdstuk 1 Wat is filosofie? paragraaf 1 filosoferen: doordenken! Opdracht 1, p. 5 Doordenken kun je over alles. In deze eerste opdracht

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

Is jouw eurocent al gevallen

Is jouw eurocent al gevallen Crisis graad 3 Is jouw eurocent al gevallen Lesvoorbereiding Projecteer de krantenkoppen of verzamel zelf krantenkoppen over de economische crisis. Knip het verhaal van de crisis in 6 stukken (1 deel voor

Nadere informatie

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag Doelgroeponderzoeksverslag Interviews Naam: Sharlene Piar Arends leeftijd: 59 Hoe zou jij een tienermoeder helpen als jij een vrijwilliger was? En waarmee zou je een tienermoeder mee helpen? Advies geven

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen DOELSTELLINGEN De ouders hebben ervaren dat hun kind niet het enige is dat moeilijke vragen stelt en dat zij elkaar kunnen ondersteunen in de omgang hiermee. De ouders kunnen met hun kind in gesprek gaan

Nadere informatie

Didactisch partnerschap

Didactisch partnerschap Didactisch partnerschap Vijf routekaarten om lastige situaties in het samenwerken met ouders te hanteren Het klinkt zo mooi: didactisch partnerschap. Zie daar als leraar maar eens een goede invulling aan

Nadere informatie

Mensenrechteneducatie in geschiedenis

Mensenrechteneducatie in geschiedenis Mensenrechteneducatie in geschiedenis Mensenrechteneducatie in de les geschiedenis Algemene inleiding Onze jarenlange ervaring met mensenrechteneducatie in onderwijs leert ons dat mensenrechten op school

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Gevoelens uitbeelden. lesblad 1a. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. les. les

Gevoelens uitbeelden. lesblad 1a. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. les. les 8 Gevoelens uitbeelden Je hebt een mooie vaas laten vallen. Je cavia is doodgegaan. 9 Inhoud De De leerlingen leren dat er verschillende soorten gevoelens zijn, hele fijne maar ook hele vervelende. Gevoelens

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Lesbrief bij Ouders in het wild. Liesbeth Groenhuijsen

Lesbrief bij Ouders in het wild. Liesbeth Groenhuijsen Lesbrief bij Ouders in het wild Liesbeth Groenhuijsen Voor groep 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema s in het

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

UITDAGING 4: Benigne wordt uitgesloten

UITDAGING 4: Benigne wordt uitgesloten Dit werkblaadje is van... UITDAGING 4: Benigne wordt uitgesloten Individuele oefening Bekijk het fragment Benigne wordt uitgesloten. Wat is er gebeurd? Waarom wordt zij uitgesloten? Waarom is een schooluniform

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

Wendingen. Anna de Witt

Wendingen. Anna de Witt Wendingen Wendingen Anna de Witt In dit boek beschrijf ik gebeurtenissen zoals ik me die herinner. Een paar keer heb ik de chronologische volgorde aangepast om mijn verhaal leesbaarder te maken. Uit privacyoverwegingen

Nadere informatie

EXTRA IMPROVISATIE OPDRACHTEN

EXTRA IMPROVISATIE OPDRACHTEN EXTRA IMPROVISATIE OPDRACHTEN De Vloer Op Jr. in de klas Captijn (2016) INHOUD INLEIDING... 3 OPDRACHTEN... 3 INTEGRATIE EN DISCRIMINATIE... 3 ROT OP NAAR JE EIGEN LAND... 3 VOOR MIJ BEN JIJ EEN NUMMER...

Nadere informatie

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Herdenking vanuit het oogpunt van Japanse Nakomelingen. Aya Ezawa, Universiteit Leiden

Herdenking vanuit het oogpunt van Japanse Nakomelingen. Aya Ezawa, Universiteit Leiden Indië Lezing, 8 maart 2016, Amsterdam Herdenking vanuit het oogpunt van Japanse Nakomelingen Aya Ezawa, Universiteit Leiden Mijn doel in deze lezing is een beeld schetsen van de ervaringen van Japans-Indische

Nadere informatie

7. Wel of niet vertellen

7. Wel of niet vertellen Quizvragen hoofdstuk 6 1. Wanneer krijgt iemand een bloedtransfusie? 2. Hoe is het virus in jouw bloed terechtgekomen? 3. Komt een verkoudheid door de kou of door een virus? 4. Kan het virus in flesvoeding

Nadere informatie

LES 2: Jong zijn in Israël-Palestina

LES 2: Jong zijn in Israël-Palestina LES 2 2 LES 2: Jong zijn in Israël-Palestina Deze les biedt een antwoord op vragen zoals: Wat maakt jong zijn in Gaza moeilijk? Hoe komt het dat jongeren zich niet ten volle kunnen ontplooien? De leerlingen

Nadere informatie