(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)"

Transcriptie

1 (Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid) THEMA Sluit aan bij Mensenrechen of kinderrechten Doel niveau Type Duur Materiaal Doelstellingen Vakgebonden eindtermen DE STANDEN TIJDENS DE FRANSE REVOLUTIE De Franse revolutie Eenieder heeft het recht om vrij te zijn van discriminatie en op gelijkheid De leerlingen begrijpen dat voor en tijdens de Franse revolutie niet iedereen tot dezelfde stand behoorde en dat niet iedereen hetzelfde verdiende. 4 de jaar Rollenspel 50 min. - Fragment De drie standen in Frankrijk 1 - Computer met internetverbinding + beamer - Situatie voor het rollenspel - Werkblad - Bord De leerlingen kunnen: - de verschillende standen tijdens de Franse Revolutie benoemen - de verschillen tussen de verschillende standen verwoorden. - uit het rollenspel afleiden welke mensenrechten geschonden worden. - het belang van de gelijkheid tussen mensen verwoorden. Kennis en inzicht - De leerlingen moeten per ontwikkelingsfase van de westerse samenleving een samenhangend beeld kunnen formuleren. Daarbij moeten ze aandacht hebben voor verbanden tussen en wisselwerkingen binnen maatschappelijke domeinen. - Daarnaast moeten de leerlingen mogelijke verklaringen voor een fundamenteel maatschappelijke probleemstelling voor elk van de ontwikkelingsfasen van het historisch referentiekader kunnen formuleren - Ook moeten ze uit de bestudeerde samenlevingen enkele elementen kunnen toelichten die in latere samenlevingen of vandaag invloed uitoefenen Vaardigheden De leerlingen moeten met samenhangende argumenten hun eigen standpunt tegenover een historisch of actueel maatschappelijk probleem kunnen verdedigen. Attitudes De leerlingen moeten bereid zijn om waarden en normen uit het heden, het verleden en uit andere culturen vanuit de historische en actuele context te benaderen. 1 SCHOOLTV, de drie standen in Frankrijk, internet, , (http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/ _franserevolutie01) 1 De standen tijdens de Franse Revolutie (MRE in geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

2 2 De standen tijdens de Franse Revolutie (MRE in geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

3 VOETEN De gemeenschappelijke stam Communicatief vermogen 1. brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk. Empathie 5. houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen. Exploreren 8. benutten leerkansen in diverse situaties. Flexibiliteit 9. zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden. Respect 18. gedragen zich respectvol. Verantwoordelijkheid 20. nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving. Context 2 Mentale gezondheid 2. gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw. Context 3 Sociorelationele ontwikkeling 2. erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties. 5. handelen discreet in situaties die dat vereisen. 6. doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik. 9. zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten. Context 5 Politiek-juridische samenleving 3. tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten. 4. zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen. Context 6 Socio-economische samenleving 8. geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan. Instructies 1. Starterfase/ gespreksfase Leid de les over de standenmaatschappij in Frankrijk in de Nieuwe Tijd in. 1. Deel het werkblad uit en overloop de opdrachten klassikaal. Geef leerlingen de opdracht tijdens het bekijken van het filmpje over de verschillende standen in Frankrijk de eerste drie vragen te beantwoorden. 2. Toon het filmpje. Stel enkele algemene inhoudsvragen: - Wanneer speelt het filmpje zich af? - Wie was er toen koning van Frankrijk? - Wat waren de drie standen in Frankrijk? - Wie behoorde tot de eerste stand? Wie tot de tweede? Wie tot de derde? - Wat moest de derde stand allemaal doen? 3 De standen tijdens de Franse Revolutie (MRE in geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

4 - Wat moest de tweede stand allemaal doen? - Waarom was de derde stand niet tevreden? Vul het werkblad aan 2. Verwerkingsfase 1. Verdeel de verschillende rollen onder de leerlingen. De leerlingen behoren ofwel tot de clerus, adel of derde stand. Zorg dat maar een beperkt aantal tot de clerus of de adel hoort. Zorg dat de meeste leerlingen tot de derde stand horen. Zorg bij de derde stand dat je een onderscheid maakt tussen de boeren en de burgerij. 2. Deel daarna de situatie uit aan de leerlingen die ze moeten naspelen. Geef ze 10 minuten om deze situatie te lezen. Controleer daarna of de leerlingen alles begrepen hebben van de situatie. Laat de leerlingen na het lezen van de situatie de rest van de vragen invullen op het werkblad. 3. Laat leerlingen plaatsnemen in de U-vorm van banken en stoelen. Degene die tot de adel behoren zitten samen, degene die tot de clerus behoren zitten samen en degene die tot de derde stand behoren zitten samen. Laat dan de adel, clerus en derde stand hun eisen één voor één op tafel leggen. 4. Wanneer de verschillende standen hun eisen op tafel hebben gelegd, laat ze dan proberen tot een akkoord te komen. 5. Wanneer de leerlingen tot een akkoord zijn gekomen, vraag je wat hun akkoord is. Vraag ook waarom ze tot dit akkoord zijn gekomen. 6. Wanneer dit gedaan is, laat de leerlingen dan uit hun rol stappen en begin met de nabespreking. 2. Nabespreking van het rollenspel De leerkracht stelt verschillende vragen over het rollenspel. - Was het rollenspel moeilijk? Waarom wel/niet? - Welke verschillende standen waren er in dit rollenspel? Hoeveel standen waren er in de Franse samenleving? - Welke stand is het grootst? - Wie behoorde er tot de eerste stand? Wie behoorde er tot de tweede stand? behoorde er tot de derde stand? - Was het gemakkelijk om tot een akkoord te komen tussen de verschillende standen? Waarom wel/niet? - Vinden jullie het belangrijk dat er gelijkheid tussen de verschillende standen is? Waarom wel/ niet? - Zijn er nu nog altijd verschillende standen? Is iedereen nu gelijk voor de wet? Zo nee, wat is dan niet gelijk? - Welke mensenrechten worden er geschonden als er geen gelijkheid is tussen de verschillende standen? (zie informatiefiche) 4 De standen tijdens de Franse Revolutie (MRE in geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

5 Informatiefiche: de standen tijdens de Franse Revolutie Historische informatie De standenmaatschappij in Frankrijk bestond uit drie standen. Deze standenmaatschappij bestond al vanaf de middeleeuwen. Je had de eerste stand die bestond uit de clerus. Ongeveer van de 25 miljoen Fransen behoorden tot de clerus. De clerus mocht zelfs bijkomende belastingen innen bij de Franse bevolking. De leden van de eerste stand behoorden tot de minderheid van de bevolking. Zij waren de enigen die konden lezen en schrijven en daarom hielpen ze de koning in het bestuur. De tweede stand bestond uit de adel. Deze bestond uit ongeveer Fransen. Aan het hoofd van de adel stond de koning, die in mateloze luxe met zijn familie in het paleis van Versailles verbleef personen stonden in dienst van de koning, koningin, prinsen en prinsessen. De adel en hoge clerus hadden vele voorrechten. De adel bezette alle politieke en rechterlijke functies, leidde het leger en de vloot en 2/3 van Frankrijk was in haar bezit. Ze moesten ook geen belastingen betalen. 2 De edelen moesten de vorst wel dienen in tijden van oorlogen. De leden van de adel konden meestal ook lezen en schrijven, maar waren doorgaans niet heel geïnteresseerd in verdere scholing. De derde stand tenslotte bestond uit 24,5 miljoen Fransen. De leden van deze stand waren zowel geneesheren, juristen en ambtenaren als boeren, ambachtslui, handelaars en enige manufactuurarbeiders. De Franse boeren waren horigen en hadden zware financiële en materiële verplichtingen, zoals de tienden en de karwijen tegenover de adel en clerus. Vooral in tijden van misoogst en oorlog of epidemie heerste er vaak hongersnood. De derde stand had geen rechten, maar enkel plichten. Door de economische veranderingen in de 18 de eeuw en vooral door de toename van wereldhandel was er bovendien een burgerij ontstaan van handelaars, vrije beroepen en middenstanders. Zij waren soms zeer kapitaalkrachtig, goed opgeleid en beïnvloed door de ideeën van de Verlichting, maar behoorden tot de derde stand en waren uitgesloten van de politieke macht. Ze leden ook onder de mercantilistische handelsbeperkingen en de cesuur in drukpers en meningsuiting. Oorspronkelijk konden de rijksten onder hen dit omzeilen door adellijke titels op te kopen, maar onder druk van de edellieden, verhoogde de koning zijn prijs. De ontevredenheid groeide. 3 De situatie nu bij ons In de nieuwe tijd had niet iedereen stemrecht, nu heeft iedereen, mannen zowel als vrouwen opkomstplicht. We moeten naar het kiesbureau gaan, maar we kunnen wel blanco of ongeldig stemmen. Vreemdelingen mogen alleen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als ze hier al vijf jaar legaal wonen. Onze rechten en plichten staan opgeschreven in de grondwet. 2 3 ALAERTS, L., cursustekst de nieuwste tijd, KHL, Leuven, 2009 GRANDI OPERE (red.), wereldgeschiedenis 8, Van de moderne wereld tot het absolutisme en de verlichting, UTET Spa, 2007, p De standen tijdens de Franse Revolutie (MRE in geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

6 Situatie 4 Jullie leven in de Franse samenleving in Degenen die tot de adel behoren hebben veel privileges. Jullie bezetten alle politieke en rechterlijke functies, leiden het leger en de vloot en 2/3 van Frankrijk is in jullie bezit. Jullie hoeven ook geen belastingen te betalen. Degene die tot de clerus behoren, hoeven ook geen belastingen te betalen. Jullie hebben zelf het recht om bij de Franse bevolking belastingen te innen. De derde stand: jullie zijn horigen. Jullie hebben zware financiële en materiële verplichtingen, zoals de tienden en karwijen (vorm van belastingen) voor de adel en de clerus. Na een slechte oogst houden jullie nauwelijks of voldoende over om te overleven. De stedelijke werklieden leven ook in ongezonde en onveilige omstandigheden. Degenen die tot de burgerij behoren: jullie zijn zeer kapitaalkrachtig, goed opgeleid en beïnvloed door de ideeën van de Verlichting. Jullie behoren echter tot de derde stand en jullie hebben geen politieke macht. Oorspronkelijk konden de rijksten onder jullie wel adellijke titels opkopen, maar onder druk van de edellieden verhoogde de koning zijn prijs.. Het is duidelijk dat niet iedereen gelijk is. Hierdoor gaat de ontevredenheid groeien. Jullie, al de standen, gaan verschillende dingen eisen: - eisen over de stemming: de adel en clerus eisten een stemming per stand (op deze manier zou het twee tegen één zijn). De derde stand wilde een hoofdelijke stemming ( dit zou de verhouding op brengen) De derde stand wil deel uitmaken van de vergadering. Probeer in deze fase tot een akkoord te komen over de manier van stemmen. - Als tweede eiste de Derde stand dat iedereen belastingen zou betalen, want zoals jullie al hiervoor hebben gelezen, moest enkel de Derde Stand belastingen betalen. Probeer hier tot een akkoord te komen. - Als derde wil de Derde stand dat er grondwet komt. Hiervoor is er een grondwettelijk vergadering georganiseerd. In deze vergadering willen jullie tot een besluit komen over wie mag stemmen, welk bestuursapparaat er moet komen,... probeer hier tot een grondwet te komen. 4 ALAERTS, L., cursustekst de nieuwste tijd, KHL, Leuven, De standen tijdens de Franse Revolutie (MRE in geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

7 Werkblad: de verschillende standen tijdens de Franse Revolutie 1. Schrijf hier de verschillende standen op en zeg wie ertoe behoort. Vul dit in tijdens het filmpje. Stand Wie behoorde tot deze stand? 2. Over welke periode gaat dit filmpje? 3. Wat is het verschil in macht tussen de verschillende standen? Vul deze vraag in na dat je de situatie van het rollenspel hebt gelezen. 4. Hoe is de macht verdeeld in de derde stand? Waaruit besluit je dit? 5. Tot welke stand zou jij zeker niet willen horen? Waarom niet? 7 De standen tijdens de Franse Revolutie (MRE in geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

8 Ingevulde versie Werkblad: de verschillende standen tijdens de Franse Revolutie 1. Schrijf hier de verschillende standen op en zeg wie ertoe behoort. Stand Eerste stand Wie behoorde tot deze stand? - De hoge clerus - De lagere clerus Tweede stand - De hofadel en de ambtsadel in Parijs en provincies - De lagere adel Derde stand - De hogere burgerij - De ambtelijke burgerij - Handelaars/ winkeleigenaars - Boerenproletariaat - Stedelijke proletariaat 2. Over welke periode gaat dit filmpje? Dit speelt zich af ten tijde van de Franse Revolutie. Rond Vul deze vraag in na dat je de situatie van het rollenspel hebt gelezen. 3. Wat is het verschil in macht tussen de verschillende standen? De eerste en de tweede stand moeten geen directe belastingen betalen. De derde stand wel. Zo kan je al zeggen dat de derde stand het minste macht heeft. 4. Tot welke stand zou jij zeker niet willen horen? Waarom niet? Persoonlijk antwoord. 8 De standen tijdens de Franse Revolutie (MRE in geschiedenis: leerlijn sociale onrechtvaardigheid)

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid)

(Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid) (Uit: mensenrechteneducatie in het vak geschiedenis: leerlijn genderongelijkheid) THEMA DE GRIEKSE VROUW IN DE KLASSIEKE OUDHEID Sluit aan bij Vrouwen en kinderen in de klassieke oudheid. De situatie van

Nadere informatie

Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar

Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Een uitgave van: De Ambrassade vzw, Leopoldstraat 25 1000 Brussel

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

DE DEMOCRATIEFABRIEK OVER IDENTITEIT, DIVERSITEIT EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR DE BEGELEIDER

DE DEMOCRATIEFABRIEK OVER IDENTITEIT, DIVERSITEIT EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR DE BEGELEIDER DE DEMOCRATIEFABRIEK OVER IDENTITEIT, DIVERSITEIT EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR DE BEGELEIDER 1 VOORAF De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling. De fabriek is een

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

Informatiepakket Omgaan met discriminatie. Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas

Informatiepakket Omgaan met discriminatie. Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas Informatiepakket Omgaan met discriminatie Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding.. 3 4 Tips bij het bespreken van onderwerpen als discriminatie

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

De reflectie leerlijnopbouw rond actieve werkvormen, historische vaardigheden, vaardigheden ICT en evaluatie heeft een dubbele functie.

De reflectie leerlijnopbouw rond actieve werkvormen, historische vaardigheden, vaardigheden ICT en evaluatie heeft een dubbele functie. GESCHIEDENIS WORD Dit schooljaar focussen we verder op de belangrijke leerlijnopbouw binnen ons vak in de eigen school, maar tegelijk ook op de samenwerking binnen de scholengemeenschap. Voorts kijken

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Toegang tot geneesmiddelen (Uit: Kompas)

Toegang tot geneesmiddelen (Uit: Kompas) Toegang tot geneesmiddelen (Uit: Kompas) Een gezamenlijke wereldwijde inspanning door betrokken burgers kan het verschil maken. Deze activiteit is een simulatie van het 'farmaceutische' proces in Zuid-Afrika

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

ROLLENSPEL KLIMAAT EN ENERGIE

ROLLENSPEL KLIMAAT EN ENERGIE ROLLENSPEL KLIMAAT EN ENERGIE Inhoud 1. Inleiding 1.1. Uitgangspunt 1.2. Werkwijze 1.3. Projectdag 2. Les 1 2.1. Introductie van het Kyoto-Protocol 2.2. Verder lesverloop 3. Les 2: evaluatie van de stand

Nadere informatie

De Kracht van je Stem

De Kracht van je Stem De Kracht van je Stem Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek Voorwoord Wie ben ik? Wie is die andere? Hoe sta ik tegenover die andere? Hoe gedraag ik mij in mijn eigen kleine wereld? En in

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

LESBRIEF 3. Leerlingen

LESBRIEF 3. Leerlingen LESBRIEF Leerlingen LES - JOUW DOCENT IS EEN GOUDMIJN De beste hulp krijg je van kennissen Netwerken kun je leren Vanaf je geboorte hoor je bij anderen, jouw sociaal netwerk. Dat netwerk groeit vanzelf

Nadere informatie

Leven met meer passie en impact in één avond!

Leven met meer passie en impact in één avond! eigenschappen van effectieve ZZP ers Leven met meer passie en impact in één avond! 1. Wees proactief 2. Begin met het einde voor ogen 3. Belangrijke zaken eerst 4. Denk win-win 5. Eerst begrijpen, dan

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

Instructie rollenspel Belediging op internet

Instructie rollenspel Belediging op internet Instructie rollenspel Belediging op internet Korte omschrijving programmaonderdeel De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp belediging op internet. De

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 november Op de wereld leven volwassenen en kinderen. De volwassenen overleggen met elkaar in de Verenigde Naties en hebben via de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens enkele zaken geregeld

Nadere informatie

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV)

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te huur G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) handleiding voor de leerkracht Te downloaden via http://www.cteno.be/gast INLEIDENDE ACTIVITEIT WOONWANDELEN Neem

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND

VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het Verdrag

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie