BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014"

Transcriptie

1 Seminarie BTW juni 2014

2 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6. Teruggaaf 7. Verplichtingen 8. Bewijsmiddelen

3 A Wetswijzigingen A.1 Voorwaarden indiening kwartaalaangiften Indien de regeling inzake het te betalen voorschot gevolgd wordt is de indiening van een kwartaalaangifte met ingang vanaf 1 januari 2014 mogelijk indien: - de jaaromzet voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan EUR; - de jaaromzet niet meer bedraagt dan EUR voor het geheel van de leveringen van navolgende goederen: a) energieproducten bedoeld in artikel 415, 1, van de Programmawet van 27 december 2004 (voorheen bepaald als 'minerale oliën'); b) toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen; c) landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving.

4 A.1 Voorwaarden indiening kwartaalaangiften Blijft uitgesloten van bedoelde regeling: de belastingplichtige die gehouden is tot de maandelijkse indiening van de btw-opgave der intracommunautaire handelingen. Ingevolge artikel 9 en artikel 5, 1, 1ste lid van het KB nr. 50 is dit wanneer het driemaandelijks totaalbedrag van de intracommunautaire leveringen van goederen meer dan EUR bedraagt, zowel in de loop van het betrokken kalenderkwartaal, als in de loop van elk van de vier verstreken kalenderkwartalen. Kwartaalaangifte is steeds een keuze (indiening maandaangiften is de regel, soms aangewezen bij seizoenactiviteit bv.)

5 A.2 Wijziging 6% bij werk in onroerende staat in de sociale sector Volgende rubrieken van tabel A van het KB nr. 20 werden aangepast: 1 Rubriek XXXII, 1, 1 inzake werk in onroerende staat aan privéwoningen voor gehandicapten ter verhuring, waar als ontvanger van de dienst eveneens de 'verenigingen zonder winstoogmerk of een vennootschap met sociaal oogmerk die in het kader van het huisvestingsbeleid van personen met een handicap worden erkend door de bevoegde overheid of door een door haar opgericht agentschap of fonds voor personen met een handicap' werden toegevoegd. In dezelfde rubriek, 1, 3 wordt de persoon aan wie de woning dient te worden verhuurd omschreven als 'een persoon met een handicap die een tegemoetkoming geniet van een fonds of een agentschap voor personen met een handicap dat door de bevoegde overheid is erkend'.

6 A.2 Wijziging 6% bij werk in onroerende staat in de sociale sector Deze instellingen zijn : - Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées; - Dienststelle für Personen mit Behinderung. 2 In rubriek XXXIII, 1, inzake werken in onroerende staat aan woningcomplexen bestemd om te worden gebruikt voor huisvesting van gehandicapten, wordt de ontvanger van de dienst geherdefinieerd als 'een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die een instelling beheert die op duurzame wijze, in dag- en nachtverblijf, personen met een handicap huisvest en die om deze reden een tegemoetkoming geniet van een fonds of een agentschap voor personen met een handicap dat door de bevoegde overheid is erkend (idem).

7 A.2 Wijziging 6% bij werk in onroerende staat in de sociale sector 3 In rubriek XXXVI, met betrekking tot leveringen en diensten voor huisvesting in het kader van het sociaal beleid, werd de paragraaf 1 volledig vervangen teneinde meer gedetailleerd de bedoelde gewestelijke en erkende huisvestingsmaatschappijen te definiëren. Er wordt aan toegevoegd : het Vlaams Woningfonds, le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zie tevens besl. Nr. E.T van 11 april 2014, FOD Financiën, 1 juni 2014, hieromtrent.

8 A.3 Geen vrijstelling voor verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines Artikel 135, lid 1, punt l), van de Richtlijn 2006/112/EG stelt de verhuur en verpachting van onroerende goederen vrij van de belasting, maar artikel 135, lid 2, punt c), sluit de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines uitdrukkelijk uit van deze vrijstelling. Deze Europese wetgeving was nog niet omgezet in het Belgische W.Btw. Thans wordt artikel 44, 3, 2, a), tweede lid, W.Btw aangepast in de zin dat de uitsluiting van de vrijstelling voortaan ook van toepassing is op de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines.

9 A.4 Aanpassing retentierecht boeken en stukken Vervanging artikel 61, 2 W.Btw. Dit artikel laat de ambtenaren van de Btw-administratie toe om de boeken, facturen en andere stukken die overeenkomstig artikel 60 W.Btw moeten worden bewaard, te behouden. Dit recht bestaat evenwel niet ten aanzien van de boeken die niet zijn afgesloten, terwijl er voor de boeken die op elektronische wijze worden bewaard mogelijkheid is voor de ambtenaren om zich kopieën van die boeken te laten overhandigen onder de door hen gewenste vorm. De uitoefening van dit recht kon in het verleden enkel geschieden tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

10 A.4 Aanpassing retentierecht boeken en stukken Om alle problemen te vermijden en om de in te stellen invordering tegen allerlei mogelijke procedurefouten te vrijwaren, vervangt artikel 61, 2, nieuw, W.Btw de afgifte van het ontvangstbewijs door de verplichting een proces-verbaal van retentie op te maken. Het proces-verbaal van retentie heeft een identieke bewijskracht als die van het proces-verbaal bedoeld in artikel 59, 1, tweede lid W.Btw. Dit proces-verbaal levert bewijs op zolang het tegendeel niet wordt bewezen door alle bewijsmiddelen en dit onder toezicht van de rechter. Het afschrift van dit proces-verbaal zal ten laatste de vijfde werkdag volgend op de retentie van de boeken en de stukken aan de betrokken belastingplichtige worden uitgereikt.

11 A.5 Aanpassing drempel vrijstelling kleine ondernemingen De drempel voor kleine vrijgestelde ondernemingen wordt aangepast vanaf 1 april 2014 naar euro.

12 A6. Verlaging tarief elektriciteit voor huishoudelijk gebruik De levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6% vanaf 1 april Een huishoudelijke afnemer is een afnemer die elektriciteit koopt voor zijn eigen huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten (een natuurlijke persoon die een residentieel contract afsluit of heeft afgesloten met zijn elektriciteitsleverancier). Vennootschappen, andere rechtspersonen en, meer algemeen, eenieder die niet als een natuurlijke persoon kan worden aangemerkt, zijn geen huishoudelijke afnemers in de zin van hetgeen voorafgaat.

13 A6. Verlaging tarief elektriciteit voor huishoudelijk gebruik Verenigingen van mede-eigenaars (voor wat betreft het verbruik vermeld op de facturen uitgereikt aan deze verenigingen met betrekking op de gemeenschappelijke delen), VZW s en gemeenten komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief. Deze niet-huishoudelijke afnemers sluiten een professioneel contract af met hun elektriciteitsleverancier en kunnen in geen enkele veronderstelling het verlaagd btw-tarief van 6% genieten ten aanzien van de aankoop van elektriciteit. (zie FAQ s FOD Financiën, Actueel)

14 B1. Aftrek van btw B1.1 Aftrek btw bij bestuurdersmandaat Volgens beslissing nr. E.T dd. 27 januari 1994 : - Bestuurders als fysieke persoon : de btw-administratie oordeelt dat de bestuurders, die handelen in de gewone uitoefening van hun statutaire opdracht en optreden als een orgaan van de vennootschap die zij vertegenwoordigen, niet zelfstandig handelen. Hun prestaties in die hoedanigheid dienen bijgevolg niet aan de btw te worden onderworpen; - Bestuurders als rechtspersoon : zijn btw-plichtig maar de btwadministratie eist hun registratie niet. Beslissing nr. E.T dd. 27 april 2010 : de keuze is ONHERROEPELIJK, behoudens bewijs van grondig gewijzigde bedrijfseconomische situatie en aanvraag aan btw-administratie

15 B1.1 Aftrek btw bij bestuurdersmandaat Evenwel mag deze situatie niet omgekeerd toegepast worden. Het kan gebeuren dat een vennootschap geen btw aanrekent op haar vergoedingen als bestuurder, en bijgevolg gemengde belastingplichtige wordt indien er nog andere met btw belastbare inkomsten zijn. In principe dient als gemengde belastingplichtige geopteerd te worden voor de regel van het algemeen verhoudingsgetal of het stelsel van het werkelijk gebruik. Bij afwezigheid van die optie kan niet geconcludeerd worden dat de ontvangen bestuurdersvergoedingen aan btw onderhevig zijn. Het Hof van Beroep te Brussel noemt het ingenomen standpunt van de administratie om het btw-statuut van de ontvangen vergoeding te bepalen in functie van de wijze van de uitoefening van het recht op aftrek irrelevant. (Brussel, 17 april 2013, rolnr. 2009/AR/2548.)

16 B1.2 Recht op aftrek bij niet-indiening btw-aangiftes Wanneer een belastingplichtige verzuimt om één of meerdere btwaangiftes in te dienen maakt de btw-controleur zelf een afrekening van de betrokken periode. De verschuldigde btw wordt gecompenseerd door de aftrekbare btw. Het probleem zit in de toekenning van de boete. De verminderde boete van (doorgaans) 20% (zie K.B. nr. 41) wordt berekend op het bedrag van de verschuldigde btw alleen, zonder rekening te houden met de aftrekbare btw. Volgens het Hof van Cassatie is dit terecht en wordt dit afgeleid uit de tekst van art. 53 W.Btw en het K.B. nr. 3, art. 4, lid 1, niettegenstaande er ook andere argumentatie bestaat (Cass., 21 juni 2013)

17 B1.3 Aftrek van btw op kosten voor inning dividenden In een recent arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen worden enkele belangrijke basisregels nogmaals bevestigd. Zo wordt o.a. gesteld dat belastingplichtigen het bewijs moeten leveren dat zij zich in de vereiste voorwaarden bevinden om het recht op aftrek te kunnen uitoefenen en dat de aankopen bestemd zijn voor economische activiteiten die aan btw onderworpen zijn. Wanneer de door een belastingplichtige ontvangen goederen of diensten worden gebruikt voor vrijgestelde handelingen of handelingen die niet binnen de werkingssfeer van de btw vallen kan er geen sprake zijn van aftrek van voorbelasting. (Antwerpen, 7 januari 2014, rolnummer 2012/AR/3038)

18 B1.3 Aftrek van btw op kosten voor inning dividenden In casu had een holdingmaatschappij btw in aftrek gebracht op kosten gemaakt voor de inning van dividenden. Daar bedoelde holding enkel handelingen verrichtte die geen recht op aftrek verlenen en zij enkel haar inkomen haalt uit dividenden is er geen recht op aftrek van btw. Het enkel verwerven en houden van aandelen is immers geen activiteit die aan btw onderworpen is en kan ook niet als een economische activiteit beschouwd worden. (zie Lexfin, deel 2, hoofdstuk 1, nr. 7.19). Eigenaardig : de btw-beslissing nr. E.T van 29 oktober 1971 op Fisconetplus stelt : Wanneer een vennootschap beroep doet op een bank voor het uitkeren van dividenden aan haar aandeelhouders, is de belasting, die wordt geheven van de vergoeding welke de bank voor die dienst vraagt, aftrekbaar volgens de gewone regels. In deze zou minstens een nuancering dienen aangebracht te worden.

19 B1.4 Aftrek btw op huishoudapparaten voor toevallige belastingplichtige verkoper van gebouwen De aftrek van btw op elektrische huishoudapparaten wordt voor een toevallige verkoper van gebouwen aftrekbaar indien : - Deze apparaten samen met het gebouw worden overgedragen; - Ze blijvend aangehecht zijn aan het gebouw; - De waarde ervan begrepen wordt in de maatstaf van heffing van de levering van het gebouw of de vestiging van een zakelijk recht. (Besl. Btw nr. E.T dd 13 maart 2014, FOD Financiën, 1 juni 2014)

20 B1.5 De vermelding van de datum van levering op de factuur is noodzakelijk! Eén van de noodzakelijke en verplichte vermeldingen die op een factuur dienen voor te komen is de datum van de levering van het goed (zie K.B. nr. 1, art. 5). De ontvanger van een factuur doet er dan ook best aan om zijn inkomende facturen na te zien wat de vermeldingen betreft, vermits een onvolledige factuur geen recht op aftrek van btw geeft, bij toepassing van artikel 3, 1 van het K.B. nr. 3. In een uitspraak van 7 juni 1996 had het Hof van Cassatie reeds gesteld dat de datum van levering van een goed verplicht op de factuur dient vermeld te worden, niettegenstaande lagere rechtbanken soms anders oordeelden. Deze uitspraak wordt thans nogmaals bevestigd door het Hof van Cassatie (16/01/20014, rolnr. F N).

21 B1.6 Recht op aftrek bij verlegging van heffing Een belastingplichtige die een factuur ontvangt waarbij de voldoening van de btw verlegd wordt naar de ontvanger, hoeft geen volledige factuur te bezitten om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen. Hij moet enkel de door de betrokken lidstaat voorgeschreven formaliteiten vervullen (zie E.H.v.J., arrest Bockemühl, 1/04/2004, zaak C-90/02). Maar wanneer er onterecht btw werd aangerekend op een factuur, die diende met verlegging opgesteld te worden, is deze btw niet aftrekbaar, zelfs al is de opsteller van de factuur intussen failliet. Deze btw kan echter wel teruggevraagd worden via het nationaal recht. (E.Hv.J., arrest Fatorie, 6 februari 2014, zaak C-424/12)

22 B2 Leveringen en diensten B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken De levering onder bezwarende titel van een terrein, al dan niet bouwterrein, is in België vrijgesteld van de btw. Ingevolge artikel 12, lid 3, van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 26 november 2006 wordt als bouwterrein beschouwd, de door de lidstaten als zodanig omschreven al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen. (Beslissing nr. E.T van 23 december 2013, FOD Financiën, 1 juni 2014)

23 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Definitie van bouwrijp gemaakte terreinen : Wanneer, voorafgaand aan de oprichting van een gebouw in de gebruikelijke betekenis van het woord, werken worden verricht aan terreinen, zoals de opmeting van een terrein, de nivellering van de grond, de afbraak van oude gebouwen, de inlijving in de ondergrond van buizen, van kabels, van afvoerleidingen, van de leidingen voor de aansluiting van de kavel op het openbaar domein, enz. dienen die terreinen te worden aangemerkt als louter bouwrijp gemaakte terreinen.

24 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken De vroegere stellingname van punt 48 in de circulaire 24/2002 wordt opgeheven. Ingevolge dit punt 48 omvatte het begrip gebouw (bouwwerk dat vast met de grond is verbonden) ook de infrastructuurwerken die tot gevolg hebben dat materialen onroerend uit hun aard worden (water-, gas- en elektriciteitsleidingen, wegeniswerken, riolering, enz.), waardoor de belastingplichtige verkopers (verkavelaars) van gronden waarop dergelijke werken waren uitgevoerd het gedeelte van de prijs en van de bedongen kosten met betrekking tot die werken aan de btw dienden te onderwerpen.

25 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Voortaan zijn de leveringen van louter bouwrijp gemaakte terreinen aan zelfbouwers, zoals privatieve kavels verkocht aan particulieren in het kader van een verkaveling, volledig vrijgesteld van de btw op grond van artikel 44, 3, 1, a) van het btw-wetboek, net zoals de levering van niet bouwrijp gemaakte terreinen. Aldus is hier geen sprake van een bijhorend terrein in de zin van artikel 1, 9, 2 van het btw-wetboek. Gevolg : geen recht op aftrek van btw voor deze handelingen (iemand die louter gronden uit verkavelingen verkoopt bv.)

26 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken De btw is wel opeisbaar wanneer de infrastructuurwerken worden verricht door een andere, al dan niet met de verkoper van het terrein (verkavelaar, ) verbonden belastingplichtige die de werken rechtstreeks verstrekt en factureert aan zelfbouwers (particulieren, promotoren,.)

27 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Onderscheid tussen een bouwrijp gemaakt terrein en een bijhorend terrein Wanneer de werken waarbij materialen onroerend uit hun aard worden, qua materiële omvang en materieel belang beduidend zijn ten opzichte van het terrein, dat slechts de ondergrond ervan vormt, heeft men te maken met bouwwerken die vast met de grond zijn verbonden, d.w.z. gebouwen (al dan niet overdekte parkings, wegeniswerken, kunstwerken,.), ongeacht de waarde van de grond. De levering onder bezwarende titel van die gebouwen en het bijhorend terrein door een belastingplichtige (tegelijk overgedragen door éénzelfde persoon), is dan volledig te belasten met btw De privatieve aan toegangswegen grenzende terreinen (kavels) zijn geen bijhorend terrein van de wegen aangezien het hier om onderscheiden kadastrale percelen gaat.

28 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Levering infrastructuurwerken aan de overheid via verkaveling (3 mogelijkheden) 1 Afstand om niet aan de overheid - verkavelaars/promotoren die gebouwen tegelijk met het bijhorend terrein verkopen mogen btw op infrastructuurwerken aftrekken als de kosten van die werken in de prijs der gebouwen begrepen zijn; - idem voor verkavelaars/promotoren die enkel gebouwen verkopen (via recht van opstal). Evenwel geen recht op aftrek voor verkavelaars die geen gebouwen verkopen, maar enkel bouwrijp gemaakte terreinen

29 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken 2 Verkoop van onverdeelde aandelen in de wegeniswerken aan de kopers van een bouwterrein (zelfbouwers) met beding van gratis afstand van die aandelen door zelfbouwers aan gemeente De verkoop van onverdeelde aandelen vormt een te belasten levering die recht op aftrek verleent aan de koper 3 Verkoop van de wegeniswerken aan de overheid maar de kopers-zelfbouwers treden op als derdebetaler De verkavelaar of de promotor-opstalhouder kan de btw op de wegeniswerken in aftrek brengen

30 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Infrastructuurwerken m.b.t. een winkelcentrum die gratis aan de overheid worden afgestaan : De aftrek wordt aanvaard (zie Cass., 26 februari 2010, Les Grands Prés), maar er is geen aftrek voor wegenis- of andere infrastructuurwerken die niet of zeer weinig het winkelcentrum bedienen en uitsluitend of bijna uitsluitend worden gebruikt voor andere doeleinden : dit is een feitenkwestie. Daar winkelcentra gemengde belastingplichtigen zijn moet de aftrek dienovereenkomstig tevens worden beperkt (Beslissing btw nr. E.T dd 23 december 2013, FOD Financiën, 1 juni 2014)

31 B2.2 Verkoopprijs De prijs wordt normalerwijze vastgesteld exclusief btw. Evenwel, aldus het Europees Hof, indien de prijs vastgesteld wordt zonder dat de btw wordt vernoemd dient dit aldus te worden opgevat dat de btw inbegrepen is ingeval de leverancier de door de belastingdienst nageheven btw niet op de koper kan verhalen. De btw mag immers enkel de eindverbruiker belasten, terwijl de fiscus uit hoofde van de btw niet méér kan ontvangen dan de belastingplichtige ook werkelijk heeft geïnd. (H.v.J., arrest Corina/Calin, zaken C-249/12 en 250/12, 7 november 2013, eur-lex.europa.eu).

32 B2.3 Wederzijdse prestaties Een Europees arrest bevestigt de stelling van de Belgische btwadministratie, in tegenspraak met een uitspraak van het Hof van Cassatie. In dit arrest behandelde het Europees Hof het dossier van een vennootschap, met als activiteit het verhuren van onroerend goed en toerismediensten, die een recht van vruchtgebruik verwerft op twee appartementen voor 5 jaar. De vennootschap moet, ingevolge een contract met de zaakvoerder van de vennootschap, een aantal verbeterings- en verbouwingswerken uitvoeren aan de appartementen, waarvan de eigendom bij het einde van het vruchtgebruik terugkeert naar de eigenaar-zaakvoerder. De vennootschap mag de appartementen in ruil daarvoor kosteloos aanwenden voor de activiteit.

33 B2.3 Wederzijdse prestaties Volgens het Europees Hof bestaat er een rechtstreeks verband tussen de dienstverrichting en de tegenprestatie, waarbij het van geen belang is dat de dienstverrichting pas aan de eigenaar-zaakvoerder ten goede komt nadat de termijn van de overeenkomst is verstreken. Bijgevolg moet de dienstverrichting beschouwd worden als zijnde verricht onder bezwarende titel, dit in tegenstelling tot het besluit van het Hof van Cassatie van 15 maart (Zie H.v.J., arrest Serebryannay, zaak C-283/12, 26 september 2013, deel 3, eur-lex.europa.eu).

34 B2.4 Vrijstelling onderwijs voor particuliere leerkrachten De lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven zijn vrijgesteld als : - De lessen betrekking hebben op school- of universitair onderwijs - De lesgever aangemerkt wordt als leerkracht - De lessen worden gegeven voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid (dragen van honorariumrisico) Aldus kan enkel een natuurlijk persoon bedoeld zijn (uitsluiting van vrijstelling voor VZW, BVBA, NV, e.a. rechtspersonen) (Besl. E.T dd 18 februari 2014, FOD Financiën, 1 juni 2014)

35 B3. Maatstaf van heffing B3.1 Behoort een uitzendheffing tot de maatstaf? In Portugal moet de televisiemaatschappij voor reclame een uitzendheffing aanrekenen aan de klanten. Volgens artikel 73 van de btw-richtlijn 2006/112 bestaat de maatstaf van heffing van de btw uit alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de koper, de dienstontvanger of een derde, terwijl artikel 78, eerste alinea, sub a van zelfde richtlijn bepaalt dat belastingen, rechten en heffingen in de maatstaf van heffing moeten worden opgenomen. Deze belastingen, rechten en heffingen moeten rechtstreeks verband houden met de dienst om in de maatstaf van heffing te worden opgenomen. Het belastbare feit voor de uitzendheffing stemt overeen met dat voor de btw over diensten inzake de uitzending van commerciële reclame : bedoelde heffing wordt verschuldigd zodra de diensten inzake commerciële reclame zijn verricht en worden slechts verschuldigd indien dergelijke diensten zijn verricht. Bijgevolg valt de uitzendheffing onder het begrip belastingen, rechten en heffingen.

36 B3.1 Behoort een uitzendheffing tot de maatstaf? Er wordt afgeleid uit de Portugese algemene belastingwet dat de persoon die als belastingsubstituut (in casu TVI) de uitzendheffing betaalt aan de Staat wordt beschouwd als degene die deze heffing is verschuldigd, ook al hebben de adverteerders niet voor de betrokken diensten inzake de uitzending van commerciële reclame betaald en ook al betalen die adverteerders haar die heffing niet terug. Er lijkt daaruit te volgen dat TVI die heffing in eigen naam en voor eigen rekening betaalt. De conclusie daaruit is dat de uitzendheffing in de maatstaf van heffing dient te worden opgenomen en dat TVI beschouwd wordt als schuldenaar van de btw. (E.H.v.J., arrest TVI Televisão Independente SA, samengevoegde zaken C-618/11, C-637/11 en C-659/11, 5 december 2013)

37 B3.1 Behoort een uitzendheffing tot de maatstaf? Kan deze uitzendheffing als een voorschot beschouwd worden? Een voorschot (art. 28, 5 W.Btw) is slechts vrij van btw als : - Bedoelde lasten, heffingen en belastingen zijn niet verschuldigd in hoofde van de leverancier of de dienstverrichter zelf; - deze betaalt deze sommen in naam en voor rekening van zijn medecontractant - door de reglementering die de desbetreffende belastingen, rechten en heffingen invoert wordt de medecontractant als schuldenaar aangeduid. Aldus behoren bv. de accijnzen tot de maatstaf van heffing van de btw (Vr. en Antw., Kamer, , nr. 019, blz Vr. nr. 47, D Haeseleer, dd. 15 april 2008)

38 B4 Intracommunautaire leveringen en verwervingen B4.1 Leveringen in een IC-ketting A (LS1) levert goederen aan B (LS2), die zelfde goederen levert met installatie of montage aan C (LS3). De goederen worden rechtstreeks van A in LS1 vervoerd naar C in LS3. Er zijn twee leveringen waarbij de vraag dient gesteld welke levering de levering is met vervoer en welke de levering is zonder vervoer. Volgende situaties kunnen zich voordoen : 1 Indien het vervoer wordt verricht door A (of voor zijn rekening) is het vervoer verbonden aan de relatie A-B (levering B-C is zonder vervoer); (Besl. Btw nr. E.T van 4 december 2013, FOD Financiën, 1 juni 2014)

39 B4.1 Leveringen in een IC-ketting 2 Indien het vervoer wordt verricht door B kan het vervoer zowel verbonden zijn aan de levering A-B als aan de levering B-C. Een grondig onderzoek van contracten kan eventueel uitsluitsel geven. Indien dit niet zo is wordt het vervoer geacht ofwel verbonden te zijn aan A-B indien B aan A een btw-nr meedeelt van LS2 of LS3 ofwel verbonden te zijn aan de relatie B-C, indien B aan A geen btw-nr geeft of een btw-nr van LS1; 3 Indien het vervoer wordt verricht door C (of voor zijn rekening) is het vervoer bedongen in de relatie B-C.

40 B4.1 Leveringen in een IC-ketting a) Het vervoer is verbonden aan de levering A-B Dan is levering A-B een levering met vervoer en de levering B-C een levering zonder vervoer met installatie of montage. A verricht in LS1 een vrijgestelde IC-levering B verricht een belastbare IC-verwerving in LS3. Bijgevolg moet B zich ook in LS3 laten identificeren en dat btw-nr wordt aan A medegedeeld Vervolgens verricht B in LS3 een levering zonder vervoer met montage of installatie en belastbaar in LS3. Evenwel laat een Europese vereenvoudigingsregel toe dat, als B voldoet aan de voorwaarden gesteld door lidstaat 3, B aldaar van alle verplichtingen ontslagen wordt. C wordt dan schuldenaar van de btw.

41 B4.1 Leveringen in een IC-ketting b) Het vervoer is verbonden aan de levering B-C De levering A-B is een levering zonder vervoer en de levering B-C is een levering met vervoer en installatie of montage. A verricht een levering zonder vervoer die belastbaar is in LS1 en moet dus de nationale btw aanrekenen. Voor de principiële IC-verwerving in LS3 door B is voorzien dat deze niet aan de btw is onderworpen (art. 36, alinea 2 Richtlijn 2006/112/EG en art. 25ter, 1 W.Btw). B verricht dan een levering met vervoer en installatie of montage in LS3, die aldaar belastbaar is. B moet btw aanrekenen tenzij eventueel een verlegging van heffing van toepassing is.

42 B4.2 Bewijs Intracommunautaire levering Uit de voorgelegde stukken blijkt : - De goederen zijn wel degelijk bestemd geweest voor een NL bedrijf dat op de NL markt werkt. Er is een bevestiging van de NL administratie dat de leveringen aldaar als IC-verwerving werden aanvaard; - Er werden door de Belgische leverancier geen betalingsbewijzen en geen vervoerdocumenten voorgelegd, maar dit staat de vrijstelling niet in de weg De toegepaste vrijstelling is bijgevolg terecht. (Gent, 17 september 2013)

43 B4.3 Bewijs vervoer IC-levering Een Belgische vennootschap verkoopt vervoermiddelen aan een Luxemburgse vennootschap en bedoelde vervoermiddelen worden door de koper afgehaald in België bij de Belgische verkoper. De bewijsvoering volgt, aldus betrokkene, uit de verklaringen op de facturen waarbij een vertegenwoordiger van de koper erkent de goederen in ontvangst te hebben genomen en er zich persoonlijk toe verbindt de goederen naar Luxemburg te zullen vervoeren. De betalingen gebeurden grotendeels met cheques, getrokken op Luxemburgse bankinstellingen, en ook een aantal keren via contanten. Evenwel oordeelt het Hof dat de verklaring op de factuur niet voldoende is om als bewijs te dienen voor het vervoer van de goederen naar Luxemburg, vermits ze in veel gevallen onnauwkeurig zijn ingevuld.

44 B4.3 Bewijs vervoer IC-levering Bovendien, aldus het Hof, geven de verklaringen op zich evenmin de garantie dat het vervoer effectief heeft plaatsgevonden. Tevens wordt niet aangetoond dat de transacties van de goederen in Luxemburg zijn verwerkt als intracommunautaire verwervingen, want de Luxemburgse koper werd zelfs ambtshalve als belastingplichtige geschrapt wegens het niet vervullen van zijn fiscale verplichtingen. Door het feit dat er geen vignetten 904 werden afgeleverd wordt aangetoond dat de voertuigen niet op eigen kracht naar het buitenland zijn gereden, vermits in dat geval een tijdelijke inschrijving (transitplaat) bij het DIV zou zijn aangevraagd. De voertuigen werden bijgevolg verplaatst per vrachtwagen of een ander vervoermiddel, waarbij de belastingplichtige zichzelf minstens een kopie van de vervoerdocumenten had kunnen bezorgen, of minstens de gegevens had kunnen verzamelen van het voertuig dat de goederen kwam afhalen (Antwerpen, 21 januari 2014, rolnummer 2011/AR/2317)

45 B4.4 Geen aftrek btw bij niet aangeven IC-verwerving Bij een controle bij een Belgische btw-belastingplichtige werd gebruik gemaakt door de controleurs van de Europese elektronische gegevensbank, waaruit bleek dat betrokkene niet al zijn intracommunautaire verwervingen aangaf in de periodieke btwaangiften. Inzake het recht op aftrek van btw op de niet aangegeven intracommunautaire verwervingen wordt rechtlijnig toepassing gemaakt van artikel 45 W.Btw. en het artikel 3 van het K.B. nr. 3. Daarin wordt gesteld dat de betaalde voorbelasting aftrekbaar is voor een btwbelastingplichtige wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals o.a. :

46 B4.4 Geen aftrek btw bij niet aangeven IC-verwerving - Het leveren van het bewijs dat de aan hem geleverde goederen gebruikt werden voor het verrichten van belastbare handelingen; - In het bezit zijn van een regelmatige factuur. Vermits betrokkene niet beschikt over facturen met betrekking tot de intracommunautair verworven goederen en hij niet beschikt over stukken waaruit zou moeten blijken wat er met de aldus intracommunautair verworven goederen werd gedaan kan geen recht op aftrek worden toegestaan. In artikel 64, 1 W.Btw wordt wel het vermoeden uitgedrukt dat hij die goederen verkrijgt of produceert om ze te verkopen geacht wordt deze goederen te hebben geleverd onder voorwaarden waaronder de belasting opeisbaar wordt. Maar dit vermoeden mag niet door de belastingplichtige worden aangewend als bewijs dat hij de betrokken goederen heeft gebruikt voor belaste handelingen.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 I. Inleiding 1. Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent naar 12 percent voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen van dranken

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie CIRCULAIRE AAFisc Nr. 53/2013 DLM Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------------------- Algemene Administratie van de FISCALITEIT ------------------------------------------- Centrale

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied

'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied Auteur(s): Ivan Massin/Guy Decoene Editie: 1374 p. 5 Publicatiedatum: 19 februari 2014 - Fiscoloog 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Steden, Gemeenten, OCMW's en btw 1

Steden, Gemeenten, OCMW's en btw 1 Steden, Gemeenten, OCMW's en btw 1 1. Schoolmaaltijden Onder welk btw-regime vallen de maaltijden die de gemeente aanrekent aan leerkrachten en ander personeel van het gemeentelijke onderwijs? 2. Drank

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems Wat is een Witte Kassa? Welke regels zijn

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec... 1 of 8 01-Apr-15 8:05 Home > Beslissing Btw, nr. E.T.127.190, dd. 26.11.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 Inhoud Woord vooraf... 3 Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 1. De vereniging... 17 1.1 Autonome groepering die onderscheiden wordt van haar leden. 17 1.2 Vereniging

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond Guido De Wit IFA 15 februari 2011 Regeling vóór 2011 Grond > BTW was nooit verschuldigd op verkoop van grond (ook als tezamen met gebouw). > Op verkoop van grond waren alleen registratierechten verschuldigd.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A)

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) FOD FINANCIEN Sector btw AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) BELANGRIJK U bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en u moet

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting Een doeltreffend herstelplan Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale

Nadere informatie

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 Plaats van de dienst Page 2 Plaats van de dienst plaats

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire De btw-administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het de btw-positie van publiekrechtelijke

Nadere informatie

BTW : diensten. Plaats van de dienst

BTW : diensten. Plaats van de dienst BTW : diensten Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) 1. De Franse onderneming SA DEGAT herstelt in Nederlands bedrijf te Rotterdam een machine

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie