BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014"

Transcriptie

1 Seminarie BTW juni 2014

2 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6. Teruggaaf 7. Verplichtingen 8. Bewijsmiddelen

3 A Wetswijzigingen A.1 Voorwaarden indiening kwartaalaangiften Indien de regeling inzake het te betalen voorschot gevolgd wordt is de indiening van een kwartaalaangifte met ingang vanaf 1 januari 2014 mogelijk indien: - de jaaromzet voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan EUR; - de jaaromzet niet meer bedraagt dan EUR voor het geheel van de leveringen van navolgende goederen: a) energieproducten bedoeld in artikel 415, 1, van de Programmawet van 27 december 2004 (voorheen bepaald als 'minerale oliën'); b) toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen; c) landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving.

4 A.1 Voorwaarden indiening kwartaalaangiften Blijft uitgesloten van bedoelde regeling: de belastingplichtige die gehouden is tot de maandelijkse indiening van de btw-opgave der intracommunautaire handelingen. Ingevolge artikel 9 en artikel 5, 1, 1ste lid van het KB nr. 50 is dit wanneer het driemaandelijks totaalbedrag van de intracommunautaire leveringen van goederen meer dan EUR bedraagt, zowel in de loop van het betrokken kalenderkwartaal, als in de loop van elk van de vier verstreken kalenderkwartalen. Kwartaalaangifte is steeds een keuze (indiening maandaangiften is de regel, soms aangewezen bij seizoenactiviteit bv.)

5 A.2 Wijziging 6% bij werk in onroerende staat in de sociale sector Volgende rubrieken van tabel A van het KB nr. 20 werden aangepast: 1 Rubriek XXXII, 1, 1 inzake werk in onroerende staat aan privéwoningen voor gehandicapten ter verhuring, waar als ontvanger van de dienst eveneens de 'verenigingen zonder winstoogmerk of een vennootschap met sociaal oogmerk die in het kader van het huisvestingsbeleid van personen met een handicap worden erkend door de bevoegde overheid of door een door haar opgericht agentschap of fonds voor personen met een handicap' werden toegevoegd. In dezelfde rubriek, 1, 3 wordt de persoon aan wie de woning dient te worden verhuurd omschreven als 'een persoon met een handicap die een tegemoetkoming geniet van een fonds of een agentschap voor personen met een handicap dat door de bevoegde overheid is erkend'.

6 A.2 Wijziging 6% bij werk in onroerende staat in de sociale sector Deze instellingen zijn : - Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées; - Dienststelle für Personen mit Behinderung. 2 In rubriek XXXIII, 1, inzake werken in onroerende staat aan woningcomplexen bestemd om te worden gebruikt voor huisvesting van gehandicapten, wordt de ontvanger van de dienst geherdefinieerd als 'een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die een instelling beheert die op duurzame wijze, in dag- en nachtverblijf, personen met een handicap huisvest en die om deze reden een tegemoetkoming geniet van een fonds of een agentschap voor personen met een handicap dat door de bevoegde overheid is erkend (idem).

7 A.2 Wijziging 6% bij werk in onroerende staat in de sociale sector 3 In rubriek XXXVI, met betrekking tot leveringen en diensten voor huisvesting in het kader van het sociaal beleid, werd de paragraaf 1 volledig vervangen teneinde meer gedetailleerd de bedoelde gewestelijke en erkende huisvestingsmaatschappijen te definiëren. Er wordt aan toegevoegd : het Vlaams Woningfonds, le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zie tevens besl. Nr. E.T van 11 april 2014, FOD Financiën, 1 juni 2014, hieromtrent.

8 A.3 Geen vrijstelling voor verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines Artikel 135, lid 1, punt l), van de Richtlijn 2006/112/EG stelt de verhuur en verpachting van onroerende goederen vrij van de belasting, maar artikel 135, lid 2, punt c), sluit de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines uitdrukkelijk uit van deze vrijstelling. Deze Europese wetgeving was nog niet omgezet in het Belgische W.Btw. Thans wordt artikel 44, 3, 2, a), tweede lid, W.Btw aangepast in de zin dat de uitsluiting van de vrijstelling voortaan ook van toepassing is op de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines.

9 A.4 Aanpassing retentierecht boeken en stukken Vervanging artikel 61, 2 W.Btw. Dit artikel laat de ambtenaren van de Btw-administratie toe om de boeken, facturen en andere stukken die overeenkomstig artikel 60 W.Btw moeten worden bewaard, te behouden. Dit recht bestaat evenwel niet ten aanzien van de boeken die niet zijn afgesloten, terwijl er voor de boeken die op elektronische wijze worden bewaard mogelijkheid is voor de ambtenaren om zich kopieën van die boeken te laten overhandigen onder de door hen gewenste vorm. De uitoefening van dit recht kon in het verleden enkel geschieden tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

10 A.4 Aanpassing retentierecht boeken en stukken Om alle problemen te vermijden en om de in te stellen invordering tegen allerlei mogelijke procedurefouten te vrijwaren, vervangt artikel 61, 2, nieuw, W.Btw de afgifte van het ontvangstbewijs door de verplichting een proces-verbaal van retentie op te maken. Het proces-verbaal van retentie heeft een identieke bewijskracht als die van het proces-verbaal bedoeld in artikel 59, 1, tweede lid W.Btw. Dit proces-verbaal levert bewijs op zolang het tegendeel niet wordt bewezen door alle bewijsmiddelen en dit onder toezicht van de rechter. Het afschrift van dit proces-verbaal zal ten laatste de vijfde werkdag volgend op de retentie van de boeken en de stukken aan de betrokken belastingplichtige worden uitgereikt.

11 A.5 Aanpassing drempel vrijstelling kleine ondernemingen De drempel voor kleine vrijgestelde ondernemingen wordt aangepast vanaf 1 april 2014 naar euro.

12 A6. Verlaging tarief elektriciteit voor huishoudelijk gebruik De levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6% vanaf 1 april Een huishoudelijke afnemer is een afnemer die elektriciteit koopt voor zijn eigen huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten (een natuurlijke persoon die een residentieel contract afsluit of heeft afgesloten met zijn elektriciteitsleverancier). Vennootschappen, andere rechtspersonen en, meer algemeen, eenieder die niet als een natuurlijke persoon kan worden aangemerkt, zijn geen huishoudelijke afnemers in de zin van hetgeen voorafgaat.

13 A6. Verlaging tarief elektriciteit voor huishoudelijk gebruik Verenigingen van mede-eigenaars (voor wat betreft het verbruik vermeld op de facturen uitgereikt aan deze verenigingen met betrekking op de gemeenschappelijke delen), VZW s en gemeenten komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief. Deze niet-huishoudelijke afnemers sluiten een professioneel contract af met hun elektriciteitsleverancier en kunnen in geen enkele veronderstelling het verlaagd btw-tarief van 6% genieten ten aanzien van de aankoop van elektriciteit. (zie FAQ s FOD Financiën, Actueel)

14 B1. Aftrek van btw B1.1 Aftrek btw bij bestuurdersmandaat Volgens beslissing nr. E.T dd. 27 januari 1994 : - Bestuurders als fysieke persoon : de btw-administratie oordeelt dat de bestuurders, die handelen in de gewone uitoefening van hun statutaire opdracht en optreden als een orgaan van de vennootschap die zij vertegenwoordigen, niet zelfstandig handelen. Hun prestaties in die hoedanigheid dienen bijgevolg niet aan de btw te worden onderworpen; - Bestuurders als rechtspersoon : zijn btw-plichtig maar de btwadministratie eist hun registratie niet. Beslissing nr. E.T dd. 27 april 2010 : de keuze is ONHERROEPELIJK, behoudens bewijs van grondig gewijzigde bedrijfseconomische situatie en aanvraag aan btw-administratie

15 B1.1 Aftrek btw bij bestuurdersmandaat Evenwel mag deze situatie niet omgekeerd toegepast worden. Het kan gebeuren dat een vennootschap geen btw aanrekent op haar vergoedingen als bestuurder, en bijgevolg gemengde belastingplichtige wordt indien er nog andere met btw belastbare inkomsten zijn. In principe dient als gemengde belastingplichtige geopteerd te worden voor de regel van het algemeen verhoudingsgetal of het stelsel van het werkelijk gebruik. Bij afwezigheid van die optie kan niet geconcludeerd worden dat de ontvangen bestuurdersvergoedingen aan btw onderhevig zijn. Het Hof van Beroep te Brussel noemt het ingenomen standpunt van de administratie om het btw-statuut van de ontvangen vergoeding te bepalen in functie van de wijze van de uitoefening van het recht op aftrek irrelevant. (Brussel, 17 april 2013, rolnr. 2009/AR/2548.)

16 B1.2 Recht op aftrek bij niet-indiening btw-aangiftes Wanneer een belastingplichtige verzuimt om één of meerdere btwaangiftes in te dienen maakt de btw-controleur zelf een afrekening van de betrokken periode. De verschuldigde btw wordt gecompenseerd door de aftrekbare btw. Het probleem zit in de toekenning van de boete. De verminderde boete van (doorgaans) 20% (zie K.B. nr. 41) wordt berekend op het bedrag van de verschuldigde btw alleen, zonder rekening te houden met de aftrekbare btw. Volgens het Hof van Cassatie is dit terecht en wordt dit afgeleid uit de tekst van art. 53 W.Btw en het K.B. nr. 3, art. 4, lid 1, niettegenstaande er ook andere argumentatie bestaat (Cass., 21 juni 2013)

17 B1.3 Aftrek van btw op kosten voor inning dividenden In een recent arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen worden enkele belangrijke basisregels nogmaals bevestigd. Zo wordt o.a. gesteld dat belastingplichtigen het bewijs moeten leveren dat zij zich in de vereiste voorwaarden bevinden om het recht op aftrek te kunnen uitoefenen en dat de aankopen bestemd zijn voor economische activiteiten die aan btw onderworpen zijn. Wanneer de door een belastingplichtige ontvangen goederen of diensten worden gebruikt voor vrijgestelde handelingen of handelingen die niet binnen de werkingssfeer van de btw vallen kan er geen sprake zijn van aftrek van voorbelasting. (Antwerpen, 7 januari 2014, rolnummer 2012/AR/3038)

18 B1.3 Aftrek van btw op kosten voor inning dividenden In casu had een holdingmaatschappij btw in aftrek gebracht op kosten gemaakt voor de inning van dividenden. Daar bedoelde holding enkel handelingen verrichtte die geen recht op aftrek verlenen en zij enkel haar inkomen haalt uit dividenden is er geen recht op aftrek van btw. Het enkel verwerven en houden van aandelen is immers geen activiteit die aan btw onderworpen is en kan ook niet als een economische activiteit beschouwd worden. (zie Lexfin, deel 2, hoofdstuk 1, nr. 7.19). Eigenaardig : de btw-beslissing nr. E.T van 29 oktober 1971 op Fisconetplus stelt : Wanneer een vennootschap beroep doet op een bank voor het uitkeren van dividenden aan haar aandeelhouders, is de belasting, die wordt geheven van de vergoeding welke de bank voor die dienst vraagt, aftrekbaar volgens de gewone regels. In deze zou minstens een nuancering dienen aangebracht te worden.

19 B1.4 Aftrek btw op huishoudapparaten voor toevallige belastingplichtige verkoper van gebouwen De aftrek van btw op elektrische huishoudapparaten wordt voor een toevallige verkoper van gebouwen aftrekbaar indien : - Deze apparaten samen met het gebouw worden overgedragen; - Ze blijvend aangehecht zijn aan het gebouw; - De waarde ervan begrepen wordt in de maatstaf van heffing van de levering van het gebouw of de vestiging van een zakelijk recht. (Besl. Btw nr. E.T dd 13 maart 2014, FOD Financiën, 1 juni 2014)

20 B1.5 De vermelding van de datum van levering op de factuur is noodzakelijk! Eén van de noodzakelijke en verplichte vermeldingen die op een factuur dienen voor te komen is de datum van de levering van het goed (zie K.B. nr. 1, art. 5). De ontvanger van een factuur doet er dan ook best aan om zijn inkomende facturen na te zien wat de vermeldingen betreft, vermits een onvolledige factuur geen recht op aftrek van btw geeft, bij toepassing van artikel 3, 1 van het K.B. nr. 3. In een uitspraak van 7 juni 1996 had het Hof van Cassatie reeds gesteld dat de datum van levering van een goed verplicht op de factuur dient vermeld te worden, niettegenstaande lagere rechtbanken soms anders oordeelden. Deze uitspraak wordt thans nogmaals bevestigd door het Hof van Cassatie (16/01/20014, rolnr. F N).

21 B1.6 Recht op aftrek bij verlegging van heffing Een belastingplichtige die een factuur ontvangt waarbij de voldoening van de btw verlegd wordt naar de ontvanger, hoeft geen volledige factuur te bezitten om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen. Hij moet enkel de door de betrokken lidstaat voorgeschreven formaliteiten vervullen (zie E.H.v.J., arrest Bockemühl, 1/04/2004, zaak C-90/02). Maar wanneer er onterecht btw werd aangerekend op een factuur, die diende met verlegging opgesteld te worden, is deze btw niet aftrekbaar, zelfs al is de opsteller van de factuur intussen failliet. Deze btw kan echter wel teruggevraagd worden via het nationaal recht. (E.Hv.J., arrest Fatorie, 6 februari 2014, zaak C-424/12)

22 B2 Leveringen en diensten B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken De levering onder bezwarende titel van een terrein, al dan niet bouwterrein, is in België vrijgesteld van de btw. Ingevolge artikel 12, lid 3, van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 26 november 2006 wordt als bouwterrein beschouwd, de door de lidstaten als zodanig omschreven al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen. (Beslissing nr. E.T van 23 december 2013, FOD Financiën, 1 juni 2014)

23 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Definitie van bouwrijp gemaakte terreinen : Wanneer, voorafgaand aan de oprichting van een gebouw in de gebruikelijke betekenis van het woord, werken worden verricht aan terreinen, zoals de opmeting van een terrein, de nivellering van de grond, de afbraak van oude gebouwen, de inlijving in de ondergrond van buizen, van kabels, van afvoerleidingen, van de leidingen voor de aansluiting van de kavel op het openbaar domein, enz. dienen die terreinen te worden aangemerkt als louter bouwrijp gemaakte terreinen.

24 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken De vroegere stellingname van punt 48 in de circulaire 24/2002 wordt opgeheven. Ingevolge dit punt 48 omvatte het begrip gebouw (bouwwerk dat vast met de grond is verbonden) ook de infrastructuurwerken die tot gevolg hebben dat materialen onroerend uit hun aard worden (water-, gas- en elektriciteitsleidingen, wegeniswerken, riolering, enz.), waardoor de belastingplichtige verkopers (verkavelaars) van gronden waarop dergelijke werken waren uitgevoerd het gedeelte van de prijs en van de bedongen kosten met betrekking tot die werken aan de btw dienden te onderwerpen.

25 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Voortaan zijn de leveringen van louter bouwrijp gemaakte terreinen aan zelfbouwers, zoals privatieve kavels verkocht aan particulieren in het kader van een verkaveling, volledig vrijgesteld van de btw op grond van artikel 44, 3, 1, a) van het btw-wetboek, net zoals de levering van niet bouwrijp gemaakte terreinen. Aldus is hier geen sprake van een bijhorend terrein in de zin van artikel 1, 9, 2 van het btw-wetboek. Gevolg : geen recht op aftrek van btw voor deze handelingen (iemand die louter gronden uit verkavelingen verkoopt bv.)

26 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken De btw is wel opeisbaar wanneer de infrastructuurwerken worden verricht door een andere, al dan niet met de verkoper van het terrein (verkavelaar, ) verbonden belastingplichtige die de werken rechtstreeks verstrekt en factureert aan zelfbouwers (particulieren, promotoren,.)

27 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Onderscheid tussen een bouwrijp gemaakt terrein en een bijhorend terrein Wanneer de werken waarbij materialen onroerend uit hun aard worden, qua materiële omvang en materieel belang beduidend zijn ten opzichte van het terrein, dat slechts de ondergrond ervan vormt, heeft men te maken met bouwwerken die vast met de grond zijn verbonden, d.w.z. gebouwen (al dan niet overdekte parkings, wegeniswerken, kunstwerken,.), ongeacht de waarde van de grond. De levering onder bezwarende titel van die gebouwen en het bijhorend terrein door een belastingplichtige (tegelijk overgedragen door éénzelfde persoon), is dan volledig te belasten met btw De privatieve aan toegangswegen grenzende terreinen (kavels) zijn geen bijhorend terrein van de wegen aangezien het hier om onderscheiden kadastrale percelen gaat.

28 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Levering infrastructuurwerken aan de overheid via verkaveling (3 mogelijkheden) 1 Afstand om niet aan de overheid - verkavelaars/promotoren die gebouwen tegelijk met het bijhorend terrein verkopen mogen btw op infrastructuurwerken aftrekken als de kosten van die werken in de prijs der gebouwen begrepen zijn; - idem voor verkavelaars/promotoren die enkel gebouwen verkopen (via recht van opstal). Evenwel geen recht op aftrek voor verkavelaars die geen gebouwen verkopen, maar enkel bouwrijp gemaakte terreinen

29 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken 2 Verkoop van onverdeelde aandelen in de wegeniswerken aan de kopers van een bouwterrein (zelfbouwers) met beding van gratis afstand van die aandelen door zelfbouwers aan gemeente De verkoop van onverdeelde aandelen vormt een te belasten levering die recht op aftrek verleent aan de koper 3 Verkoop van de wegeniswerken aan de overheid maar de kopers-zelfbouwers treden op als derdebetaler De verkavelaar of de promotor-opstalhouder kan de btw op de wegeniswerken in aftrek brengen

30 B2.1 Overdracht van een terrein - infrastructuurwerken Infrastructuurwerken m.b.t. een winkelcentrum die gratis aan de overheid worden afgestaan : De aftrek wordt aanvaard (zie Cass., 26 februari 2010, Les Grands Prés), maar er is geen aftrek voor wegenis- of andere infrastructuurwerken die niet of zeer weinig het winkelcentrum bedienen en uitsluitend of bijna uitsluitend worden gebruikt voor andere doeleinden : dit is een feitenkwestie. Daar winkelcentra gemengde belastingplichtigen zijn moet de aftrek dienovereenkomstig tevens worden beperkt (Beslissing btw nr. E.T dd 23 december 2013, FOD Financiën, 1 juni 2014)

31 B2.2 Verkoopprijs De prijs wordt normalerwijze vastgesteld exclusief btw. Evenwel, aldus het Europees Hof, indien de prijs vastgesteld wordt zonder dat de btw wordt vernoemd dient dit aldus te worden opgevat dat de btw inbegrepen is ingeval de leverancier de door de belastingdienst nageheven btw niet op de koper kan verhalen. De btw mag immers enkel de eindverbruiker belasten, terwijl de fiscus uit hoofde van de btw niet méér kan ontvangen dan de belastingplichtige ook werkelijk heeft geïnd. (H.v.J., arrest Corina/Calin, zaken C-249/12 en 250/12, 7 november 2013, eur-lex.europa.eu).

32 B2.3 Wederzijdse prestaties Een Europees arrest bevestigt de stelling van de Belgische btwadministratie, in tegenspraak met een uitspraak van het Hof van Cassatie. In dit arrest behandelde het Europees Hof het dossier van een vennootschap, met als activiteit het verhuren van onroerend goed en toerismediensten, die een recht van vruchtgebruik verwerft op twee appartementen voor 5 jaar. De vennootschap moet, ingevolge een contract met de zaakvoerder van de vennootschap, een aantal verbeterings- en verbouwingswerken uitvoeren aan de appartementen, waarvan de eigendom bij het einde van het vruchtgebruik terugkeert naar de eigenaar-zaakvoerder. De vennootschap mag de appartementen in ruil daarvoor kosteloos aanwenden voor de activiteit.

33 B2.3 Wederzijdse prestaties Volgens het Europees Hof bestaat er een rechtstreeks verband tussen de dienstverrichting en de tegenprestatie, waarbij het van geen belang is dat de dienstverrichting pas aan de eigenaar-zaakvoerder ten goede komt nadat de termijn van de overeenkomst is verstreken. Bijgevolg moet de dienstverrichting beschouwd worden als zijnde verricht onder bezwarende titel, dit in tegenstelling tot het besluit van het Hof van Cassatie van 15 maart (Zie H.v.J., arrest Serebryannay, zaak C-283/12, 26 september 2013, deel 3, eur-lex.europa.eu).

34 B2.4 Vrijstelling onderwijs voor particuliere leerkrachten De lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven zijn vrijgesteld als : - De lessen betrekking hebben op school- of universitair onderwijs - De lesgever aangemerkt wordt als leerkracht - De lessen worden gegeven voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid (dragen van honorariumrisico) Aldus kan enkel een natuurlijk persoon bedoeld zijn (uitsluiting van vrijstelling voor VZW, BVBA, NV, e.a. rechtspersonen) (Besl. E.T dd 18 februari 2014, FOD Financiën, 1 juni 2014)

35 B3. Maatstaf van heffing B3.1 Behoort een uitzendheffing tot de maatstaf? In Portugal moet de televisiemaatschappij voor reclame een uitzendheffing aanrekenen aan de klanten. Volgens artikel 73 van de btw-richtlijn 2006/112 bestaat de maatstaf van heffing van de btw uit alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de koper, de dienstontvanger of een derde, terwijl artikel 78, eerste alinea, sub a van zelfde richtlijn bepaalt dat belastingen, rechten en heffingen in de maatstaf van heffing moeten worden opgenomen. Deze belastingen, rechten en heffingen moeten rechtstreeks verband houden met de dienst om in de maatstaf van heffing te worden opgenomen. Het belastbare feit voor de uitzendheffing stemt overeen met dat voor de btw over diensten inzake de uitzending van commerciële reclame : bedoelde heffing wordt verschuldigd zodra de diensten inzake commerciële reclame zijn verricht en worden slechts verschuldigd indien dergelijke diensten zijn verricht. Bijgevolg valt de uitzendheffing onder het begrip belastingen, rechten en heffingen.

36 B3.1 Behoort een uitzendheffing tot de maatstaf? Er wordt afgeleid uit de Portugese algemene belastingwet dat de persoon die als belastingsubstituut (in casu TVI) de uitzendheffing betaalt aan de Staat wordt beschouwd als degene die deze heffing is verschuldigd, ook al hebben de adverteerders niet voor de betrokken diensten inzake de uitzending van commerciële reclame betaald en ook al betalen die adverteerders haar die heffing niet terug. Er lijkt daaruit te volgen dat TVI die heffing in eigen naam en voor eigen rekening betaalt. De conclusie daaruit is dat de uitzendheffing in de maatstaf van heffing dient te worden opgenomen en dat TVI beschouwd wordt als schuldenaar van de btw. (E.H.v.J., arrest TVI Televisão Independente SA, samengevoegde zaken C-618/11, C-637/11 en C-659/11, 5 december 2013)

37 B3.1 Behoort een uitzendheffing tot de maatstaf? Kan deze uitzendheffing als een voorschot beschouwd worden? Een voorschot (art. 28, 5 W.Btw) is slechts vrij van btw als : - Bedoelde lasten, heffingen en belastingen zijn niet verschuldigd in hoofde van de leverancier of de dienstverrichter zelf; - deze betaalt deze sommen in naam en voor rekening van zijn medecontractant - door de reglementering die de desbetreffende belastingen, rechten en heffingen invoert wordt de medecontractant als schuldenaar aangeduid. Aldus behoren bv. de accijnzen tot de maatstaf van heffing van de btw (Vr. en Antw., Kamer, , nr. 019, blz Vr. nr. 47, D Haeseleer, dd. 15 april 2008)

38 B4 Intracommunautaire leveringen en verwervingen B4.1 Leveringen in een IC-ketting A (LS1) levert goederen aan B (LS2), die zelfde goederen levert met installatie of montage aan C (LS3). De goederen worden rechtstreeks van A in LS1 vervoerd naar C in LS3. Er zijn twee leveringen waarbij de vraag dient gesteld welke levering de levering is met vervoer en welke de levering is zonder vervoer. Volgende situaties kunnen zich voordoen : 1 Indien het vervoer wordt verricht door A (of voor zijn rekening) is het vervoer verbonden aan de relatie A-B (levering B-C is zonder vervoer); (Besl. Btw nr. E.T van 4 december 2013, FOD Financiën, 1 juni 2014)

39 B4.1 Leveringen in een IC-ketting 2 Indien het vervoer wordt verricht door B kan het vervoer zowel verbonden zijn aan de levering A-B als aan de levering B-C. Een grondig onderzoek van contracten kan eventueel uitsluitsel geven. Indien dit niet zo is wordt het vervoer geacht ofwel verbonden te zijn aan A-B indien B aan A een btw-nr meedeelt van LS2 of LS3 ofwel verbonden te zijn aan de relatie B-C, indien B aan A geen btw-nr geeft of een btw-nr van LS1; 3 Indien het vervoer wordt verricht door C (of voor zijn rekening) is het vervoer bedongen in de relatie B-C.

40 B4.1 Leveringen in een IC-ketting a) Het vervoer is verbonden aan de levering A-B Dan is levering A-B een levering met vervoer en de levering B-C een levering zonder vervoer met installatie of montage. A verricht in LS1 een vrijgestelde IC-levering B verricht een belastbare IC-verwerving in LS3. Bijgevolg moet B zich ook in LS3 laten identificeren en dat btw-nr wordt aan A medegedeeld Vervolgens verricht B in LS3 een levering zonder vervoer met montage of installatie en belastbaar in LS3. Evenwel laat een Europese vereenvoudigingsregel toe dat, als B voldoet aan de voorwaarden gesteld door lidstaat 3, B aldaar van alle verplichtingen ontslagen wordt. C wordt dan schuldenaar van de btw.

41 B4.1 Leveringen in een IC-ketting b) Het vervoer is verbonden aan de levering B-C De levering A-B is een levering zonder vervoer en de levering B-C is een levering met vervoer en installatie of montage. A verricht een levering zonder vervoer die belastbaar is in LS1 en moet dus de nationale btw aanrekenen. Voor de principiële IC-verwerving in LS3 door B is voorzien dat deze niet aan de btw is onderworpen (art. 36, alinea 2 Richtlijn 2006/112/EG en art. 25ter, 1 W.Btw). B verricht dan een levering met vervoer en installatie of montage in LS3, die aldaar belastbaar is. B moet btw aanrekenen tenzij eventueel een verlegging van heffing van toepassing is.

42 B4.2 Bewijs Intracommunautaire levering Uit de voorgelegde stukken blijkt : - De goederen zijn wel degelijk bestemd geweest voor een NL bedrijf dat op de NL markt werkt. Er is een bevestiging van de NL administratie dat de leveringen aldaar als IC-verwerving werden aanvaard; - Er werden door de Belgische leverancier geen betalingsbewijzen en geen vervoerdocumenten voorgelegd, maar dit staat de vrijstelling niet in de weg De toegepaste vrijstelling is bijgevolg terecht. (Gent, 17 september 2013)

43 B4.3 Bewijs vervoer IC-levering Een Belgische vennootschap verkoopt vervoermiddelen aan een Luxemburgse vennootschap en bedoelde vervoermiddelen worden door de koper afgehaald in België bij de Belgische verkoper. De bewijsvoering volgt, aldus betrokkene, uit de verklaringen op de facturen waarbij een vertegenwoordiger van de koper erkent de goederen in ontvangst te hebben genomen en er zich persoonlijk toe verbindt de goederen naar Luxemburg te zullen vervoeren. De betalingen gebeurden grotendeels met cheques, getrokken op Luxemburgse bankinstellingen, en ook een aantal keren via contanten. Evenwel oordeelt het Hof dat de verklaring op de factuur niet voldoende is om als bewijs te dienen voor het vervoer van de goederen naar Luxemburg, vermits ze in veel gevallen onnauwkeurig zijn ingevuld.

44 B4.3 Bewijs vervoer IC-levering Bovendien, aldus het Hof, geven de verklaringen op zich evenmin de garantie dat het vervoer effectief heeft plaatsgevonden. Tevens wordt niet aangetoond dat de transacties van de goederen in Luxemburg zijn verwerkt als intracommunautaire verwervingen, want de Luxemburgse koper werd zelfs ambtshalve als belastingplichtige geschrapt wegens het niet vervullen van zijn fiscale verplichtingen. Door het feit dat er geen vignetten 904 werden afgeleverd wordt aangetoond dat de voertuigen niet op eigen kracht naar het buitenland zijn gereden, vermits in dat geval een tijdelijke inschrijving (transitplaat) bij het DIV zou zijn aangevraagd. De voertuigen werden bijgevolg verplaatst per vrachtwagen of een ander vervoermiddel, waarbij de belastingplichtige zichzelf minstens een kopie van de vervoerdocumenten had kunnen bezorgen, of minstens de gegevens had kunnen verzamelen van het voertuig dat de goederen kwam afhalen (Antwerpen, 21 januari 2014, rolnummer 2011/AR/2317)

45 B4.4 Geen aftrek btw bij niet aangeven IC-verwerving Bij een controle bij een Belgische btw-belastingplichtige werd gebruik gemaakt door de controleurs van de Europese elektronische gegevensbank, waaruit bleek dat betrokkene niet al zijn intracommunautaire verwervingen aangaf in de periodieke btwaangiften. Inzake het recht op aftrek van btw op de niet aangegeven intracommunautaire verwervingen wordt rechtlijnig toepassing gemaakt van artikel 45 W.Btw. en het artikel 3 van het K.B. nr. 3. Daarin wordt gesteld dat de betaalde voorbelasting aftrekbaar is voor een btwbelastingplichtige wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals o.a. :

46 B4.4 Geen aftrek btw bij niet aangeven IC-verwerving - Het leveren van het bewijs dat de aan hem geleverde goederen gebruikt werden voor het verrichten van belastbare handelingen; - In het bezit zijn van een regelmatige factuur. Vermits betrokkene niet beschikt over facturen met betrekking tot de intracommunautair verworven goederen en hij niet beschikt over stukken waaruit zou moeten blijken wat er met de aldus intracommunautair verworven goederen werd gedaan kan geen recht op aftrek worden toegestaan. In artikel 64, 1 W.Btw wordt wel het vermoeden uitgedrukt dat hij die goederen verkrijgt of produceert om ze te verkopen geacht wordt deze goederen te hebben geleverd onder voorwaarden waaronder de belasting opeisbaar wordt. Maar dit vermoeden mag niet door de belastingplichtige worden aangewend als bewijs dat hij de betrokken goederen heeft gebruikt voor belaste handelingen.

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit 1 BIBF Opleiding BIBF Stagiairs Zaterdag 02 maart 2013 Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit Ieder gebruik of vermenigvuldiging op gelijk welke wijze

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten FLASH Vennootschapsbijdragen vanaf nu elk jaar geïndexeerd De vennootschappen moeten hun sociale bijdrage voor 2005 vóór 30 juni betalen. Een Koninklijk Besluit van 12 april 2005 (B.S. 26 april 2005) legt

Nadere informatie

SEMINARIE B.I.B.F. 14 mei 2011. Examenmaterie btw. Oefeningenbundel. Tim Van Sant

SEMINARIE B.I.B.F. 14 mei 2011. Examenmaterie btw. Oefeningenbundel. Tim Van Sant SEMINARIE B.I.B.F. 14 mei 2011 Examenmaterie btw Oefeningenbundel Tim Van Sant I. Levering van goederen of dienst? 1. Contract dat zowel de levering van de grondstoffen als de uitvoering van een roerend

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 1 7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 7.6.1 Kosteloze uitdeling van monsters Wanneer een bedrijf kosteloos monsters uitdeelt, met een publicitair

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15 1 sur 27 06-05-14 23:32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T. 120.000) dd. 04.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7

WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 INHOUDSTAFEL 3 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7 VOORSTELLING FIRMA X 8 1. Algemeen...8 2. Zeven expertisecentra.

Nadere informatie

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 4 Btw Overzicht Delen Overzicht Delen DEEL 1 Inleiding 45 DEEL 2 Belastingplicht 63 DEEL 3 Belastbare handelingen 181 DEEL 4 Invoer 327 DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 DEEL 6 Tarieven 435 DEEL 7 Vrijstellingen

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document Almanak BTW 2015.book Page 123 Thursday, April 9, 2015 5:08 PM 1 BASISBEGRIPPEN 1.1 Het Enig Document Het Enig Document, dat vóór 1 januari 1993 als basisdocument werd gebruikt voor de in- en uitvoer van

Nadere informatie

Werken in onroerende staat

Werken in onroerende staat Werken in onroerende staat Inleiding De algemene regel in de btw is dat de belastingplichtige die in België een goed heeft geleverd of een belastbare dienst gepresteerd heeft, als schuldenaar van de belasting

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie